Документ v0243509-04, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2004

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України
28.12.2004 N 243

ПРОГРАМА
створення та постійного оновлення
галузевої нормативної бази з праці
та професійної класифікації у будівництві
на 2005-2010 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма створення та постійного оновлення галузевої
нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві
на 2005-2010 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до
завдань, визначених Указом Президента України від
25 грудня 2000 р. N 1375 ( 1375/2000 ) "Про Концепцію дальшого
реформування оплати праці в Україні", розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 152-р ( 152-2001-р )
"Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого
реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента
України від 25 грудня 2000 р. N 1375", постановою Кабінету
Міністрів України від 18 березня 2003 р. N 356 ( 356-2003-п ) "Про
затвердження Програми створення та постійного оновлення
національної нормативної бази з праці та професійної класифікації
на 2004-2007 роки" та Кодексу законів про працю України.
Ця Програма спрямована на створення галузевої нормативної
бази з праці (норми часу, виробітку, обслуговування, чисельності,
методичні рекомендації, інші методичні документи з організації
нормування) та професійної класифікації (кваліфікаційні
характеристики професій, посад працівників, підготовку пропозицій
щодо внесення змін до Класифікатора професій ДК 003-95
( v0257217-95 ) для нових видів будівельних робіт та професій), а
також надання організаційно-методичної та практичної допомоги з
цих питань організаціям і підприємствам, які здійснюють
будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні та спеціальні будівельні
роботи.
Необхідність розроблення цієї Програми зумовлена зростанням
потреби організацій та підприємств будівельного комплексу в
удосконаленні організації та нормування праці, зниженні
трудомісткості будівельних робіт та підвищенні на цій основі
продуктивності праці в галузі.
Метою Програми є створення галузевої нормативної бази з праці
та професійної класифікації для визначення разом з відповідними
профспілковими органами під час укладення галузевих і регіональних
угод, колективних договорів конкретних зобов'язань щодо її
поліпшення.
Основними завданнями Програми є: розроблення Галузевих та відомчих норм на будівельні,
монтажні, ремонтно-будівельні та спеціальні будівельні роботи; постійне оновлення професійної класифікації в галузі на
підставі аналізу змін, що відбуваються в організації будівельного
виробництва, та розроблення кваліфікаційних характеристик на нові
види робіт та професії; удосконалення нормативно-методичної бази з праці у
будівництві; створення дієвої системи інформаційного забезпечення
організацій та підприємств будівельного комплексу щодо розроблених
Галузевих і відомчих норм, оновлення професійної класифікації,
розповсюдження передового досвіду щодо запровадження науково
обґрунтованих норм праці в галузі.
2. СУЧАСНИЙ СТАН НОРМУВАННЯ ПРАЦІ У БУДІВНИЦТВІ
На сучасному етапі економічного розвитку України та розбудови
ринкових умов проблема поліпшення стану організації нормування
праці у будівельній галузі не тільки не втратила свого значення, а
навпаки, актуальність цієї проблеми зросла.
Створена централізовано за часів існування СРСР нормативна
база з праці у будівництві складалась з: Тарифно-кваліфікаційних довідників робіт та професій
робітників, зайнятих у будівельному виробництві; Загальносоюзного класифікатора професій робітників, посад
службовців та тарифних розрядів; 40 збірників Єдиних норм і розцінок на будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи (ЄНіР); 62 збірників відомчих норм і розцінок на будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи (ВНіР); місцевих норм, що розроблялися окремими будівельними
організаціями; тощо.
Зазначена нормативна база не узгоджується із законодавством
України та не враховує змін, що відбулися в останні роки в
будівельному виробництві в результаті запровадження нових видів
будівельних матеріалів і конструкцій, застосування новітніх
технологій, сучасних машин, механізмів, інструменту. Тому така
нормативна база не може бути покладена в основу створення
національної галузевої нормативної бази та забезпечити виконання
завдань, визначених нормативними актами України.
Не можна не враховувати і той факт, що за останні роки було
фактично ліквідовано систему галузевих і відомчих
нормативно-дослідних станцій, основна задача яких полягала у
проведенні: моніторингу стану організації нормування праці у
будівництві; аналізу ефективності застосування нормативної бази з
праці в галузі; перегляду, у разі необхідності, діючих норм;
розроблення нових прогресивних норм з урахуванням запровадження
нової технології та поліпшення організації будівельного
виробництва.
Прийняті за роки незалежності законодавчі акти значно
розширили права організацій та підприємств щодо управління
нормуванням праці та організацією заробітної плати. На державному
рівні вирішено такі питання як перехід до колективно-договірного
принципу регулювання системи організації оплати праці та
встановлення державних гарантій в оплаті праці; запроваджено
систему угод і договорів з питань організації нормування та оплати
праці, які укладаються на всіх рівнях - державному, галузевому,
регіональному та рівні підприємств. Крім того, підвищено статус
колективних договорів, посилено роль професійних спілок як
рівноправних сторін у переговорах з питань визначення розмірів та
умов оплати праці тощо.
Водночас механізми державного та колективно-договірного
регулювання оплати праці ще не спрацювали в повному обсязі.
Набрання господарської самостійності підприємствами та
організаціями позитивно не позначилося на якості нормування праці.
Значна кількість будівельних організацій не здійснює роботу із
впровадження технічно обґрунтованих норм праці. Служби з
нормування праці у більшості будівельних корпорацій, об'єднань,
організацій та підприємств ліквідовано. Як наслідок, відбувається
деформація мотивів і стимулів до праці. Таке становище в
організації та нормуванні праці призвело до неефективного
використання трудового потенціалу, гальмування зростання
продуктивності праці.
З метою подолання негативних явищ в організації нормування та
оплати праці в галузі розроблено Програму створення та постійного
оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної
класифікації у будівництві на 2005-2010 роки.
3. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ НОРМАТИВНОЇ
БАЗИ З ПРАЦІ У БУДІВНИЦТВІ
3.1. Програма створення та постійного оновлення галузевої
нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві
на 2005-2010 роки спрямована на удосконалення нормування праці у
будівельній галузі, запровадження прогресивних науково
обґрунтованих норм праці (норм виробітку, норм часу, норм
обслуговування, норм чисельності), оновлення професійної
класифікації працівників будівництва тощо.
Програмою передбачається вирішення протягом 2005-2010 років
ряду питань та виконання комплексу робіт щодо створення галузевої
нормативної бази з праці та її запровадження будівельними
організаціями.
3.2. Загальні нормативно-правові засади організації
нормування праці визначені: - Кодексом законів про працю України ( 322-08 ); - Господарським кодексом України ( 436-15 ); - Законом України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ); - Державним класифікатором професій ДК 003-95, затвердженим
наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 р.
N 257 ( v0257217-95 ) (з урахуванням змін і доповнень); - Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників (Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для
всіх видів економічної діяльності"), затвердженим наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від
16 лютого 1998 року N 24 ( v0024203-98 ), (з урахуванням змін і
доповнень).
3.3. Нормативно-методична база щодо організації нормування
праці у будівництві включає: - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
(Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи")
затверджено наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 р. N 249
( v0249241-99 ) та від 24 жовтня 2000 р. N 239 (з урахуванням змін
та доповнень), в тому числі: Розділ 1 "Керівники, професіонали, фахівці"; Розділ 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та
ремонтно-будівельні роботи"; Розділ 3 "Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та
підземних споруд спеціального призначення"; Розділ 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних
доріг" (розроблено Українським науково-дослідним центром економіки
будівництва "Екобуд");
- Положення з організації нормування праці у будівництві
затверджено наказом Держбуду України від 7 жовтня 2004 р.
N 188 ( z1359-04 ) та зареєстровано Міністерством юстиції України
від 25 жовтня 2004 року за N 1359/9958 (розроблено Українським
науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд"); - Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм
часу на будівельно-монтажні роботи, затверджено наказом Держбуду
України від 2 вересня 2004 р. N 170 ( v0170509-04 ) (розроблено
Українським науково-дослідним центром економіки будівництва
"Екобуд").
3.4. Подальше формування Програми здійснюється за такими
напрямами: - розроблення та запровадження Галузевих, відомчих та
місцевих норм часу на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні
роботи та спеціальні будівельні роботи; - удосконалення нормативно-методичної бази з праці у
будівництві.
3.5. Розроблення та запровадження Галузевих, відомчих та
місцевих норм передбачається здійснювати за етапами (додаток 1): - визначення організацій, яким буде доручено безпосереднє
розроблення Галузевих, відомчих та місцевих норм на будівельні,
монтажні, ремонтно-будівельні та спеціальні будівельні роботи, а
також головної організації з розроблення нормативних і методичних
матеріалів щодо нормування праці та професійної класифікації; - організація роботи із розроблення (перегляду), опробування,
затвердження Галузевих, відомчих, місцевих норм, а також з
методичного керівництва та координації цією роботою; тиражування
та запровадження норм.
3.6. Галузеві, відомчі та місцеві норми передбачається
об'єднувати у збірники норм часу за видами будівельних, монтажних,
ремонтно-будівельних та спеціальних будівельних робіт. Орієнтовний перелік збірників Галузевих норм часу на
будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі -
Галузеві норми), які передбачено розробити, наведено в додатку 2.
Цей перелік буде уточнюватись під час розроблення Галузевих норм. Орієнтовний перелік збірників відомчих норм часу на
спеціальні будівельні роботи (далі - відомчі норми), які
передбачено розробити, наведено у додатку 3. Цей перелік також
буде уточнюватися під час розроблення відомчих норм. Місцеві норми часу (норми часу, норми виробітку, нормативи
обслуговування, нормативи чисельності тощо) на будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі - місцеві норми)
розробляються безпосередньо будівельними організаціями.
3.7. Перегляд норм здійснюється організаціями-розробниками,
які визначаються відповідно до додатка 1.
3.8. Видання та тиражування нормативних документів з
професійної класифікації професій працівників, Галузевих норм та
інших нормативно-методичних документів з питань нормування праці у
будівництві здійснюється офіційним видавцем нормативних документів
у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
Держбуду України за узгодженням з Головною організацією та на
основі замовлення будівельних організацій.
3.9. Галузеві та відомчі норми запроваджуються будівельними
організаціями у міру створення необхідних організаційно-технічних
умов виробництва. Передумовою для запровадження розроблених та
затверджених у встановленому порядку Галузевих і відомчих норм є
перевірка в будівельних організаціях відповідності чинних умов
організації праці, технології виробництва та обладнання робочого
місця до передбачених у Галузевих та відомчих нормах.
4. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ
БАЗИ З ПРАЦІ У БУДІВНИЦТВІ
4.1. З метою удосконалення нормування праці, підвищення
науково-методичного, нормативного та інформаційного забезпечення
будівельних організацій та підприємств відповідними матеріалами з
цих питань (щодо організації та нормування праці) передбачено
протягом 2005-2010 років продовжити проведення наукових
досліджень з питань праці.
4.2. На підставі наукових досліджень та систематичного
моніторингу стану організації нормування праці в будівництві
здійснювати виконання робіт щодо: - оновлення професійної класифікації працівників будівництва
на підставі розроблення кваліфікаційних характеристик на нові
професії та види робіт у галузі; - підготовки змін і доповнень до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск 64 "Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи" ( v0249241-99 ) з
урахуванням досвіду його використання та застосування у
будівництві новітніх технологій, нових видів будівельних
матеріалів і конструкцій, сучасних машин, механізмів, інструменту; - підготовки змін і доповнень до Класифікатора професій
ДК 003-95 ( v0257217-95 ); - доповнення та оновлення Галузевих та відомчих норм часу на
будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні та спеціальні будівельні
роботи, виходячи із організаційно-технічних умов - досягнутого
рівня техніки, технології, організації виробництва та праці; - розроблення елементних норм, як нормативної бази з праці,
що постійно зберігається і може використовуватися для розрахунків
укрупнених (комплексних) норм будь-якого рівня укрупнення на
задану одиницю вимірювання будівельної продукції; - розроблення укрупнених (комплексних) норм праці на
кошторисні одиниці вимірювання будівельної продукції за видами
робіт і конструктивами, як універсальної бази для підготовки
кошторисів та управління виробництвом (планування, визначення
потреби у робітничих кадрах тощо); - розроблення укрупнених (комплексних) норм праці на споживчі
одиниці вимірювання будівель і споруд будь-якого призначення, що
можуть використовуватися для планування, складання ресурсних
кошторисів, а також для підготовки тендерної документації; - створення банку даних норм часу (Галузевих, відомчих) за
видами будівельних робіт.
4.3. З метою інформування організацій та підприємств
будівельного комплексу щодо чинних та розроблення нових норм
праці, змін в професійній класифікації працівників будівництва та
виходу у світ нових нормативно-методичних документів з нормування
праці Головна організація за дорученням Держбуду України доводить
до їх відома переліки збірників Галузевих та відомчих норм, що
рекомендуються для застосування у будівництві, та іншу інформацію
із зазначених питань.

Додаток 1

ПОРЯДОК
РОЗРОБЛЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ, ВІДОМЧИХ,
МІСЦЕВИХ НОРМ ЧАСУ НА БУДІВЕЛЬНІ,
МОНТАЖНІ, РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ
ТА СПЕЦІАЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
Етап I. Визначення організацій,
відповідальних за безпосереднє розроблення
Галузевих, відомчих та місцевих норм

------------------------------------------------------------------ | Заходи | Виконавці | Строки | | | |виконання робіт| |--------------------------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та | | ремонтно-будівельні роботи | |----------------------------------------------------------------| |1.1. Здійснення моніторингу | Держбуд | Постійно | |стану організації нормування | України, | | |праці у будівництві та | Головна | | |визначення потреби у розробленні| організація | | |Галузевих норм часу на | | | |будівельні, монтажні та | | | |ремонтно-будівельні роботи. | | | |--------------------------------+---------------+---------------| |1.2. Визначення Головної |Держбуд України| 2005 р. | |організації з нормування праці у| | | |будівництві, яка буде | | | |здійснювати методичне | | | |керівництво та координацію робіт| | | |із розроблення Галузевих норм | | | |часу на будівельні, монтажні та | | | |ремонтно-будівельні роботи. | | | |--------------------------------+---------------+---------------| |1.3. Визначення організацій - | Держбуд |2005-2007 роки | |розробників відповідних | України, | | |збірників Галузевих норм часу на| Головна | | |будівельні, монтажні та | організація | | |ремонтно-будівельні роботи. | | | |--------------------------------+---------------+---------------| |1.4. Уточнення видів | Головна |2005-2007 роки | |будівельних, монтажних та | організація, | | |ремонтно-будівельних робіт, на | організації- | | |які потрібно розробити нові | розробники | | |норми часу, або які необхідно | | | |переглянути; проведення | | | |інвентаризації технологічних | | | |карт на відповідні роботи; | | | |складання конкретних переліків | | | |збірників Галузевих норм часу на| | | |будівельні, монтажні та | | | |ремонтно-будівельні роботи (у | | | |зіставленні із відповідними | | | |збірниками ЄНіР, що прийнято за | | | |орієнтир). | | | |----------------------------------------------------------------| |Примітки: | |1. Джерела та обсяги фінансування визначаються щорічно | |після прийняття Державного бюджету України на відповідний рік. | |2. Виконавці та терміни виконання робіт уточнюються після | |встановлення джерел та обсягів фінансування. | |----------------------------------------------------------------| | Відомчі норми часу на спеціальні будівельні роботи | |----------------------------------------------------------------| |1.5. Здійснення моніторингу | Міністерства, | Постійно | |стану організації нормування | інші органи | | |праці у будівництві та | центральної | | |визначення потреби у розробленні| виконавчої | | |відомчих норм часу на спеціальні| влади, | | |будівельні роботи | будівельні | | | | корпорації, | | | |об'єднання, які| | | | застосовують | | | | ВНіР | | |--------------------------------+---------------+---------------| |1.7. Визначення організацій - | Міністерства, |2005-2007 роки | |розробників відповідних | інші органи | | |збірників відомчих норм часу на | центральної | | |спеціальні будівельні роботи. | виконавчої | | | | влади, | | | | будівельні | | | | корпорації, | | | |об'єднання, які| | | | застосовують | | | | ВНіР | | |--------------------------------+---------------+---------------| |1.6. Уточнення видів спеціальних| Міністерства, |2005-2010 роки | |будівельних робіт, на які | інші органи | | |потрібно розробити нові норми | центральної | | |часу, або які необхідно | виконавчої | | |переглянути; проведення | влади, | | |інвентаризації технологічних | будівельні | | |карт на відповідні роботи; | корпорації, | | |складання конкретних переліків | об'єднання. | | |збірників відомчих норм часу на | Організації- | | |спеціальні будівельні роботи (у | розробники | | |зіставленні із відповідними | | | |збірниками ВНіР, які прийнято за| | | |орієнтир). | | | |----------------------------------------------------------------| | Місцеві норми часу на будівельні, монтажні та | | ремонтно-будівельні роботи | |----------------------------------------------------------------| |1.8. Здійснення моніторингу | Керівники | Постійно | |стану організації нормування | будівельних | | |праці у будівництві та | організацій, | | |визначення потреби у розробленні| які | | |місцевих норм. | застосовують | | | | місцеві норми | | |--------------------------------+---------------+---------------| |1.9. Призначення груп фахівців, | Керівники |2005-2010 роки | |які будуть виконувати | будівельних | | |розроблення, оновлення та | організацій, | | |упорядкування місцевих норм у | які | | |певних будівельних організаціях.| застосовують | | | | місцеві норми | | |--------------------------------+---------------+---------------| |1.10. Уточнення видів | Керівники |2005-2010 роки | |будівельних, монтажних та | будівельних | | |ремонтно-будівельних робіт, на | організацій, | | |які потрібно розробити нові | які | | |норми часу, або які необхідно | застосовують | | |переглянути; проведення |місцеві норми. | | |інвентаризації технологічних | Групи | | |карт на відповідні роботи та | фахівців- | | |складання конкретних переліків | розробників | | |місцевих норм часу на | | | |будівельні, монтажні та | | | |ремонтно-будівельні роботи. | | | ------------------------------------------------------------------
Етап II. Організація робіт із розроблення
Галузевих, відомчих та місцевих норм часу
на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні
та спеціальні будівельні роботи, методичне
керівництво, координація робіт
------------------------------------------------------------------ | Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та | | ремонтно-будівельні роботи | |----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.1. Забезпечення організацій - | Головна | Протягом | |розробників методичними | організація із | місяця після | |документами з питань нормування | залученням | визначення | |праці у будівництві (на основі | фахівців | організацій | |замовлення). |Держбуду України| розробників | | | та Мінпраці | | | | України | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.2. Проведення інструктивного | Головна | Після | |семінару з | організація | визначення | |організаціями-розробниками. | | організацій | | | | розробників | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.3. Методичне керівництво та | Головна | 2005-2010 | |координація роботи | організація |роки, постійно| |організацій-розробників. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.4. Здійснення аналізу норм | Організації- |2005-2010 роки| |часу, які прийнято за орієнтир, | розробники, за | | |на виконання основних видів | узгодженням з | | |будівельних, монтажних та | Головною | | |ремонтно-будівельних робіт. | організацією | | |Вилучення застарілих норм часу, | | | |що не відповідають досягнутому | | | |технічному рівню у будівництві, | | | |визначення норм часу, які | | | |підлягають перегляду або | | | |проектуванню. Складання змісту | | | |конкретних збірників Галузевих | | | |норм часу на будівельні, | | | |монтажні та ремонтно-будівельні | | | |роботи. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.5. Розроблення параграфів норм| Організації- |2005-2010 роки| |конкретних збірників Галузевих | розробники | | |норм часу на будівельні, | | | |монтажні та ремонтно-будівельні | | | |роботи (перевірка технології, що| | | |міститься у нормах на | | | |відповідність БНіП, приведення | | | |кваліфікаційного складу ланок | | | |(виконавців) у відповідність до | | | |кваліфікаційних вимог ДКХП. | | | |Випуск 64 ( v0249241-99 ). | | | |Здійснення проектування нових | | | |норм перегляду норм часу або | | | |перегляд норм часу, які прийнято| | | |за орієнтир. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.6. Розроблення проекту | Організації- | 2005-2010 | |конкретних збірників Галузевих | розробники | роки, в міру | |норм часу на будівельні, | | розроблення | |монтажні та ремонтно-будівельні | | | |роботи, організація їх | | | |опробування. Підготовка | | | |остаточної редакції норм часу | | | |кожного конкретного збірника | | | |Галузевих норм, їх затвердження | | | |у встановленому порядку | | | |Держбудом України за погодженням| | | |з Центральним комітетом | | | |професійної спілки працівників | | | |будівництва та промисловості | | | |будівельних матеріалів України. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.7. Введення в дію кожного |Держбуд України | 2005-2010 | |конкретного збірника Галузевих | | роки, в міру | |норм у будівельних організаціях.| |розроблення та| | | | затвердження | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.8. Видання збірників Галузевих| Головна | 2005-2010 | |норм та доведення відповідної | організація | роки, в міру | |інформації до будівельних | |розроблення та| |організацій. | | затвердження | |----------------------------------------------------------------| | Відомчі норми часу на спеціальні будівельні роботи | |----------------------------------------------------------------| |2.9. Забезпечення | Міністерства, | Протягом | |організацій-розробників | інші органи | місяця після | |методичними документами з питань| центральної | визначення | |нормування праці у будівництві. | виконавчої | організацій- | | | влади, | розробників | | | будівельні | | | | корпорації, | | | |об'єднання, які | | | | застосовують | | | | ВНіР, із | | | | залученням | | | | Головної | | | | організації | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.10. Проведення інструктивного | Міністерства, | Після | |семінару з | інші органи | визначення | |організаціями-розробниками. | центральної | організацій- | | | виконавчої | розробників | | | влади, | | | | будівельні | | | | корпорації, | | | |об'єднання, які | | | | застосовують | | | | ВНіР, із | | | | залученням | | | | Головної | | | | організації | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.11. Здійснення аналізу норм | Організації- |2005-2010 роки| |часу, які прийнято за орієнтир, | розробники, на | | |на виконання основних видів | замовлення | | |спеціальних будівельних робіт. | міністерств, | | |Вилучення застарілих норм часу, | інших органів | | |що не відповідають досягнутому | центральної | | |технічному рівню у будівництві, | виконавчої | | |визначення норм часу, які | влади, | | |підлягають перегляду або | будівельних | | |проектуванню. Складання змісту | корпорацій, | | |конкретних збірників відомчих | об'єднань, | | |норм часу на спеціальні |організацій, які| | |будівельні роботи. | застосовують | | | | ВНіР | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.12. Розроблення параграфів | Організації- |2005-2010 роки| |норм конкретних збірників | розробники | | |відомчих норм часу на спеціальні| | | |будівельні роботи (перевірка | | | |технології, що міститься у | | | |нормах на відповідність БНіП, | | | |приведення кваліфікаційного | | | |складу ланок (виконавців) у | | | |відповідність до кваліфікаційних| | | |вимог ДКХП ( v0249241-99, | | | | v0032241-00 ). Випуск 64) | | | |Здійснення проектування нових | | | |норм часу або перегляд норм | | | |часу, які прийнято за орієнтир. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.13. Методичне керівництво та | Міністерства, | 2005-2010 | |координація роботи | інші органи |роки, постійно| |організацій-розробників. | центральної | | | | виконавчої | | | | влади, | | | | будівельні | | | | корпорації, | | | |об'єднання, які | | | | застосовують | | | | ВНіР, із | | | | залученням | | | | Головної | | | | організації | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.14. Розроблення проекту | Організації- | 2005-2010 | |конкретних збірників відомчих | розробники | роки, в міру | |норм часу на спеціальні | | розроблення | |будівельні роботи, організація | | | |їх опробування. Підготовка | | | |остаточної редакції конкретного | | | |збірника відомчих норм часу, їх | | | |затвердження у встановленому | | | |порядку міністерствами, іншими | | | |органами центральної виконавчої | | | |влади, будівельними | | | |корпораціями, об'єднаннями за | | | |погодженням з відповідним | | | |профспілковим органом. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.15. Введення в дію конкретних | Міністерства, | 2005-2010 | |збірників відомчих норм у | інші органи | роки, в міру | |будівельних організаціях. | центральної |розроблення та| | | виконавчої | затвердження | | | влади, | | | | будівельні | | | | корпорації, | | | | об'єднання | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.15. Надання Головній | Організації- |По завершенню | |організації інформації щодо | розробники |розроблення та| |розроблених збірників відомчих | | затвердження | |норм на конкретні спеціальні | | | |будівельні роботи. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.16. Видання збірників відомчих| Офіційний | 2005-2010 | |норм часу на спеціальні види | видавець | роки, в міру | |будівельних робіт та доведення | Держбуду на | розроблення | |відповідної інформації до | замовлення | | |будівельних організацій. | будівельних | | | | організацій. | | | | Організації- | | | | розробники. | | |----------------------------------------------------------------| | Місцеві норми часу на будівельні, монтажні та | | ремонтно-будівельні роботи | |----------------------------------------------------------------| |2.17. Забезпечення груп фахівців| Головна | 2005 рік | |методичними документами з | організація на | | |нормування праці у будівництві. | замовлення | | | | будівельних | | | | організацій | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.18. Проведення інструктивних | Головна | Періодично, | |семінарів групами фахівців. | організація на |2005-2010 роки| | | замовлення | | | | будівельних | | | | організацій | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.19. Упорядкування місцевих | Групи фахівців |2005-2010 роки| |норм (норм часу, норм виробітку,| будівельних | | |нормативів чисельності, | організацій | | |обслуговування тощо) певної | | | |будівельної організації. | | | |Вилучення застарілих, перегляд | | | |діючих та проектування нових | | | |норм. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.20. Складання переліку | Групи фахівців |2006-2010 роки| |місцевих норм, що будуть діяти у| будівельних | | |певній будівельній організації. | організацій | | |Затвердження місцевих норм у | | | |встановленому порядку | | | |роботодавцем за погодженням з | | | |профспілковим комітетом або | | | |іншим уповноваженим на | | | |представництво трудового | | | |колективу органом. | | | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.21. Введення в дію місцевих | Роботодавець | 2006-2010 | |норм. | | роки, в міру | | | | розроблення | |--------------------------------+----------------+--------------| |2.21. Надання Головній | Будівельні | Постійно | |організації інформації щодо |організації, що | | |необхідності розроблення норм на| впроваджують | | |нові види будівельних робіт. | нові види | | | | будівельних | | | | робіт | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
збірників Галузевих норм часу на будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи,
які передбачено розробити

------------------------------------------------------------------- | Шифр |Найменуван-|Кіль-| Стислий зміст |Стро-|Відповідаль-| | збір- | ня |кість| збірника Галузевих | ки | ні за | | ника | збірників |норм | норм часу |роз- |розроблення | |Галу- | Галузевих | у | | роб-| Галузевих | |зевих | норм часу |збір-| |лення| норм часу | | норм | |никах| |збір-| | | часу | |Галу-| |ників| | |(ЄНіР, | |зевих| |Галу-| | | які | |норм | |зевих| | | прий- | |часу | |норм | | | нято | | | |часу | | | за | | | | | | |орієн- | | | | | | | тир) | | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | |Загальна | | |2004 | Головна | | |частина до | | | рік |організація | | |Галузевих | | | | | | |норм | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 1 |Внутрішньо-| 532 |Механізовані роботи |2005-| Держбуд | | (Е1) |будівельні | |із навантажування, |2010 | України, | | |транспортні| |розвантажування |роки | співвико- | | |роботи | |матеріалів | | навці - | | | | |навантажувачами | |"Укравтодор"| | | | |автомобільними, | | корпорація | | | | |екскаваторами, | |"Укрметро- | | | | |стріловими | | тунельбуд" | | | | |самохідними | | | | | | |баштовими та | | | | | | |козловими кранами, а| | | | | | |також вручну. | | | | | | |Подавання матеріалів| | | | | | |до робочого місця. | | | | | | |Перенесення | | | | | | |матеріалів | | | | | | |(вантажів) вручну. | | | | | | |Навантажування та | | | | | | |розвантажування | | | | | | |матеріалів | | | | | | |(вантажів) з | | | | | | |транспортних засобів| | | | | | |вручну. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 2 |Земляні | | | | | | (Е2) |роботи | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 2-1 |Механізова-|3045 |Розпушування ґрунту |2005-| Держбуд | |(Е2-1) |ні та ручні| |бульдозерами- |2010 | України, | | |земляні | |розпушувачами, |роки |співвикона- | | |роботи | |екскаваторами. | | вець - | | | | |Нарізання прорізів у| |"Укравтодор"| | | | |мерзлому ґрунті | | | | | | |баровою машиною. | | | | | | |Розробляння ґрунту | | | | | | |екскаваторами, | | | | | | |скреперами, | | | | | | |грейдер-елеваторами.| | | | | | |Ущільнювання ґрунту | | | | | | |котками. Планування | | | | | | |ґрунту бульдозерами,| | | | | | |грейдерами. | | | | | | |Розробляння, | | | | | | |розпушування, | | | | | | |трамбування, | | | | | | |зрізання, планування| | | | | | |ґрунту вручну та із | | | | | | |застосуванням | | | | | | |засобів малої | | | | | | |механізації. | | | |-----------------------------------------------------------------| |Примітки. | |1. У графі 1 додатка 2 наведено шифр кожного збірника | |Галузевих норм часу (ГН), а у дужках - шифр відповідного | |збірника ЄНіР (Е). | |2. Виконавці та терміни виконання робіт уточнюються після | |встановлення джерел та обсягів фінансування. | |3. Розроблення певних збірників Галузевих норм здійснюється | |науковими та проектно-конструкторськими організаціями | |центральних органів виконавчої влади, будівельних корпорацій та | |об'єднань. | |-----------------------------------------------------------------| |ГН 2-2 |Гідромехані| 677 |Розробляння, |2005-| Держбуд | |(Е2-2) |зовані | |гідротранспортуван- |2010 | України | | |земляні | |ня, укладання ґрунту|роки | | | |роботи | |Землесосні, | | | | | | |гідромоніторні | | | | | | |роботи. Монтаж, | | | | | | |демонтаж берегового | | | | | | |магістрального | | | | | | |пульпопроводу зі | | | | | | |сталевих труб, | | | | | | |плавучого | | | | | | |пульпопроводу. | | | | | | |Будівництво | | | | | | |водозабірних, | | | | | | |водозбірних систем. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 2-3 |Буровибухо-|1323 |Буріння свердловин, |2005-| Держбуд | |(Е2-3) |ві роботи | |шпурів. Підривання |2010 | України | | | | |зарядів у |роки | | | | | |свердловинах, | | | | | | |шпурах. Проходка | | | | | | |підготовчих виробок.| | | | | | |Виготовляння, | | | | | | |заправляння бурового| | | | | | |інструменту. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 3 |Кам'яні | 352 |Кам'яна кладка. |2005-| Держбуд | | (Е3) |роботи | |Приготування |2010 | України, | | | | |розчинів. |роки | співвико- | | | | |Улаштовування | | навці - | | | | |побутових печей. | |"Укравтодор"| | | | | | | корпорація | | | | | | |"Укрметро- | | | | | | | тунельбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 4 |Монтаж | | | | | | (Е4) |збірних та | | | | | | |влаштовува-| | | | | | |ння | | | | | | |монолітних | | | | | | |залізобето-| | | | | | |нних | | | | | | |конструкцій| | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 4-1 |Будівлі та |1070 |Монтаж збірних |2005-| Держбуд | |(Е4-1) |промислові | |залізобетонних |2010 | України, | | |споруди | |конструкцій із |роки |співвикона- | | | | |застосуванням | | вець - | | | | |механізмів. Монтаж | | корпорація | | | | |перегородок із | |"Укрметро- | | | | |гіпсокартонних | | тунельбуд" | | | | |листів на металевому| | | | | | |каркасі. | | | | | | |Улаштовування | | | | | | |монолітних бетонних,| | | | | | |залізобетонних | | | | | | |конструкцій. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 4-2 |Портові та | 762 |Монтаж причальних |2005-| Держбуд | |(Е4-2) |берегозахи-| |споруд |2010 | України | | |сні споруди| |гравітаційного типу,|роки | | | | | |конструкцій верхньої| | | | | | |споруди причалів | | | | | | |естакадного типу, | | | | | | |причальних споруд. | | | | | | |Будівництво | | | | | | |захисних, | | | | | | |берегозахисних | | | | | | |споруд. | | | | | | |Улаштовування | | | | | | |кам'яно-щебеневих | | | | | | |основ, причальних | | | | | | |відкосів. | | | | | | |Навантажувально- | | | | | | |розвантажувальні, | | | | | | |транспортні роботи. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 4-3 |Мости та |1544 |Улаштовування |2005-| Держбуд | |(Е4-3) |труби | |фундаментів, опор, |2010 | України, | | | | |прогонових споруд |роки |співвикона- | | | | |мостів, збірних та | | вець - | | | | |монолітних | |"Укравтодор"| | | | |водопропускних труб.| | | | | | |Будівництво | | | | | | |шляхопроводів | | | | | | |тунельного типу. | | | | | | |Збирання, | | | | | | |розбирання, | | | | | | |пересування кранів. | | | | | | |Навантажування, | | | | | | |розвантажування, | | | | | | |перевезення | | | | | | |конструкцій. | | | | | | |Виготовляння | | | | | | |залізобетонних | | | | | | |конструкцій на | | | | | | |полігонах. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 5 |Монтаж | | | | | | (Е5) |металевих | | | | | | |конструкцій| | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 5-1 |Будівлі та | 419 |Сортування, |2005-| Держбуд | |(Е5-1) |промислові | |укрупнювальне |2010 | України, | | |споруди | |складання, монтаж |роки |співвикона- | | | | |конструкцій різних | | вці - | | | | |типів. | | корпорації | | | | |Установлювання | |"Укрметро- | | | | |засобів | | тунельбуд",| | | | |підмощування. | |"Укрмонтаж- | | | | | | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 5-2 |Резервуари | 872 |Монтаж циліндричних |2005-| Держбуд | |(Е5-2) |та | |вертикальних, |2010 | України, | | |газгольдери| |сферичних, |роки |співвикона- | | | | |заглиблених | | вці - | | | | |резервуарів, | | корпорації | | | | |металевих понтонів | |"Укрметро- | | | | |та плавучих дахів у | | тунельбуд",| | | | |резервуарах, мокрих | |"Укрмонтаж- | | | | |та сухих | | спецбуд" | | | | |газгольдерів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 5-3 |Мости та | 356 |Монтаж прогонових |2005-| Держбуд | |(Е5-3) |труби | |споруд. |2010 | України, | | | | |Улаштовування |роки |співвикона- | | | | |мостового полотна, | | вець - | | | | |проїзної частини, | |"Укравтодор"| | | | |водопропускних труб.| | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 6 |Теслярські | 734 |Збирання, |2005-| Держбуд | | (Е6) |та столярні| |улаштовування |2010 | України, | | |роботи в | |дерев'яних |роки |співвикона- | | |будівлях і | |конструкцій. Монтаж | | вець - | | |спорудах | |мобільних | | корпорація | | | | |(інвентарних) | |"Укрметро- | | | | |будівель із об'ємних| | тунельбуд" | | | | |блоків контейнерного| | | | | | |типу. Обробляння | | | | | | |лісоматеріалів | | | | | | |механізованим, | | | | | | |ручним інструментом.| | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 7 |Покрівельні| 189 |Покривання дахів |2005-| Держбуд | | (Е7) |роботи | |руберойдом, |2010 | України, | | | | |рулонними |роки |співвикона- | | | | |матеріалами, | | вець - | | | | |профільованими | | корпорація | | | | |азбестоцементними | |"Укрметро- | | | | |листами. Збирання, | | тунельбуд" | | | | |навішування | | | | | | |водостічних труб. | | | | | | |Оббивання дерев'яних| | | | | | |поверхонь | | | | | | |покрівельною | | | | | | |листовою сталлю. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 8 |Опоряджува-| | | | | | (Е8) |льні | | | | | | |покриття | | | | | | |будівельних| | | | | | |конструкцій| | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 8-1 |Опоряджува-|1384 |Штукатурні, малярні,|2005-| Держбуд | |(Е8-1) |льні роботи| |шпалерні, склярські |2010 | України, | | | | |роботи. |роки |співвикона- | | | | |Облицьовування | | вець - | | | | |поверхонь штучними | | корпорація | | | | |плитками. | |"Укрметро- | | | | | | | тунельбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 8-2 |Облицьову- | 479 |Обробляння |2005-| Держбуд | |(Е8-2) |вання | |природного каменю. |2010 | України, | | |природним | |Облицьовування |роки |співвикона- | | |каменем | |поверхонь стін, | | вець - | | | | |колон плитами з | | корпорація | | | | |граніту та мармуру. | |"Укрметро- | | | | | | | тунельбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 8-3 |Опоряджання| |Облицьовування стін |2005-| Держбуд | |(Е8-3) |виробами | |гіпсокартонними |2010 | України | | |промислово-| |листами, панелями із|роки | | | |го | |різними | | | | |виробництва| |декоративними | | | | | | |покриттями. | | | | | | |Облицьовування | | | | | | |підвісних стель | | | | | | |алюмінієвими | | | | | | |плитами, рейками | | | | | | |гіпсовими, | | | | | | |азбоцементними, | | | | | | |гіпсокартонними | | | | | | |листами. Монтаж | | | | | | |металевих, | | | | | | |дерев'яних каркасів.| | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН 9 |Спорудження| | | | | | (Е9) |систем | | | | | | |теплопоста-| | | | | | |чання, | | | | | | |водопоста- | | | | | | |чання, | | | | | | |газопоста- | | | | | | |чання та | | | | | | |каналізації| | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 9-1 |Санітарно- |1511 |Прокладання |2005-| Держбуд | |(Е9-1) |технічне | |сталевих, чавунних, |2010 | України, | | |обладнання | |поліетиленових |роки |співвикона- | | |будівель і | |трубопроводів. | | вець - | | |споруд | |Установлювання | | корпорація | | | | |нагрівальних | |"Укрмонтаж- | | | | |приладів, | | спецбуд" | | | | |сантехнічної | | | | | | |арматури. Монтаж | | | | | | |устаткування | | | | | | |теплових пунктів, | | | | | | |котлів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 9-2 |Зовнішні |1838 |Укладання сталевих, |2005-| Держбуд | |(Е9-2) |мережі та | |чавунних, |2010 | України | | |споруди | |азбоцементних, |роки | | | | | |керамічних, | | | | | | |залізобетонних, | | | | | | |бетонних, | | | | | | |поліетиленових | | | | | | |трубопроводів. | | | | | | |Улаштовування | | | | | | |колекторів, каналів,| | | | | | |колодязів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 10 |Спорудження| 630 |Монтаж |2005-| Держбуд | |(Е10) |систем | |кондиціонерів, |2010 | України, | | |вентиляції,| |припливних камер, |роки |співвикона- | | |кондиціюва-| |вентиляційних | | вець - | | |ння | |систем, деталей із | | корпорація | | |повітря, | |листової сталі. | |"Укрмонтаж- | | |пневмотран-| | | | спецбуд" | | |спорту й | | | | | | |аспірації | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 11 |Ізоляційні | 814 |Улаштовування |2005-| Держбуд | |(Е11) |роботи | |теплової ізоляції |2010 | України, | | | | |трубопроводів, |роки |співвикона- | | | | |промислового | | вці - | | | | |устаткування, | | корпорації | | | | |арматури, фланцевих | |"Укрметро- | | | | |з'єднань | | тунельбуд",| | | | |трубопроводів. | |"Укрмонтаж- | | | | |Улаштовування | | спецбуд" | | | | |ізоляції будівельних| | | | | | |конструкцій. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 12 |Пальові |1642 |Улаштовування, |2005-| Держбуд | |(Е12) |роботи | |монтаж |2010 | України | | | | |залізобетонних |роки | | | | | |порожнистих круглих | | | | | | |та призматичних, | | | | | | |сталевих, | | | | | | |дерев'яних, | | | | | | |буронабивних паль, | | | | | | |пальоболонок, | | | | | | |шпунтових огороджень| | | | | | |та рядів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 13 |Розчищання |1142 |Рубання, трелювання |2005-| Держбуд | |(Е13) |траси | |лісу. Розчищання |2010 | України | | |лінійних | |траси від лісу. |роки | | | |споруд від | |Вивезення, | | | | |лісу | |штабелювання колод. | | | | | | |Заточування, | | | | | | |виправляння, ремонт | | | | | | |лісорубного | | | | | | |інструменту різних | | | | | | |видів із | | | | | | |застосуванням | | | | | | |засобів механізації.| | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 14 |Буріння |3499 |Буріння, |2005-| Держбуд | |(Е14) |свердловин | |закріплювання, |2010 | України | | |для води | |цементування |роки | | | | | |свердловин. | | | | | | |Будівельно-монтажні,| | | | | | |спеціальні роботи у | | | | | | |свердловинах. | | | | | | |Транспортні роботи. | | | | | | |Ремонт свердловин. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 15 |Кладка | 987 |Спеціальні види |2005-| Держбуд | |(Е15) |промислових| |вогнетривкої кладки |2010 | України, | | |печей та | |промислових печей, |роки |співвикона- | | |спорудження| |димових труб. | | вець - | | |димових | | | | корпорація | | |труб | | | |"Укрмонтаж- | | | | | | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 16 |Будівництво|2986 |Монтаж, демонтаж |2005-| Держбуд | |(Е16) |верхньої | |рейково-шпальних |2010 | України | | |споруди | |решіток, стрілочних |роки | | | |залізничних| |переводів. Колійні | | | | |доріг з | |роботи під час | | | | |широкою | |перевлаштування | | | | |колією | |залізничних станцій.| | | | | | |Балансування колії, | | | | | | |стрілочних | | | | | | |переводів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 17 |Будівництво| 550 |Улаштовування основ,|2005-| Держбуд | |(Е17) |автомобіль-| |покриттів |2010 | України, | | |них доріг | |механізованим |роки |співвикона- | | | | |способом. | | вець - | | | | |Облаштовування | |"Укравтодор"| | | | |доріг. Приготовляння| | | | | | |матеріалів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 18 |Зелене | 488 |Підготовляння ґрунту|2005-| Держбуд | |(Е18) |будівництво| |до сіяння та |2010 | України | | | | |саджання рослин. |роки | | | | | |Саджання дерев, | | | | | | |саджанців, кущів, | | | | | | |квітів. Догляд за | | | | | | |насадженнями. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 19 |Улаштовува-| 440 |Улаштовування |2005-| Держбуд | |(Е19) |ння підлог | |підстильних шарів, |2010 | України, | | | | |дощатих настилів та |роки |співвикона- | | | | |підлог, підлог із | | вець - | | | | |дерев'яних щитів, | | корпорація | | | | |окремих планок, | |"Укрметро- | | | | |паркетних дощок, | | тунельбуд" | | | | |килимової мозаїки, | | | | | | |плит із природного | | | | | | |каменю, чавунних, | | | | | | |керамічних плиток. | | | | | | |Покривання підлог | | | | | | |лінолеумом, реліном,| | | | | | |синтетичними | | | | | | |плитками. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 20 |Ремонтно- | | | | | |(Е20) |будівельні | | | | | | |роботи | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Будівлі та |2229 |Ремонт |2005-| Держбуд | | 20-1 |промислові | |конструктивних |2010 | України, | |(Е20-1)|споруди | |елементів будівель |роки |співвикона- | | | | |усіх типів та | | вець - | | | | |призначення | | корпорація | | | | |(фундаментів, | |"Укрметро- | | | | |кам'яних та | | тунельбуд" | | | | |дерев'яних стін, | | | | | | |перегородок, дахів, | | | | | | |підлог тощо). | | | | | | |Малярні, шпалерні, | | | | | | |облицювальні, | | | | | | |склярські, | | | | | | |санітарно-технічні, | | | | | | |електромонтажні | | | | | | |роботи. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Автомобіль-| |Ремонт автомобільних|2005-| Держбуд | | 20-2 |ні дороги | |доріг, земляного |2010 | України, | |(Е20-2)|та штучні | |полотна. Розширення |роки |співвикона- | | |споруди | |проїзної частини | | вець - | | | | |дороги. | |"Укравтодор"| | | | |Улаштовування | | | | | | |ґрунтових, | | | | | | |щебеневих, | | | | | | |асфальтобетонних, | | | | | | |дьогтебетонних | | | | | | |покриттів. | | | | | | |Облаштовування | | | | | | |доріг, тротуарів. | | | | | | |Приготовляння | | | | | | |матеріалів. | | | | | | |Виготовляння виробів| | | | | | |для облаштовування | | | | | | |доріг. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 21 |Монтаж | 739 |Монтаж машин |2005-| Держбуд | |(Е21) |устаткуван-| |зерноочищувальних, |2010 | України | | |ня | |підготовчих цехів, |роки | | | |підприємств| |устаткування | | | | |зі | |розмельних млинів, | | | | |зберігання | |круп'яних, | | | | |та | |комбікормових | | | | |промислово-| |заводів, | | | | |го | |аспіраційного та | | | | |перероблен-| |пневмотранспортного | | | | |ня зерна | |устаткування, норій | | | | | | |тощо. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 22 |Зварювальні| | | | | |(Е22) |роботи | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Конструкції|1058 |Автоматизоване, |2005-| Держбуд | | 22-1 |будівель та| |ручне дугове, |2010 | України | |(Е22-1)|промислових| |механізоване дугове |роки | | | |споруд | |зварювання під | | | | | | |флюсом, порошковим | | | | | | |дротом, у | | | | | | |вуглекислому газі. | | | | | | |Газове різання. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Трубопрово-|4494 |Газове, ручне |2005-| Держбуд | | 22-2 |ди | |дугове, автоматичне |2010 | України | |(Е22-2)| | |зварювання під |роки | | | | | |флюсом. Газове | | | | | | |різання. Термічне | | | | | | |обробляння зварних | | | | | | |з'єднань труб. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 23 |Електро- | | | | | |(Е23) |монтажні | | | | | | |роботи | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Електричне | 655 |Монтаж устаткування |2005-| Держбуд | | 23-1 |освітлення | |електричного |2010 | України, | |(Е23-1)|та силові | |освітлення, силових |роки |співвикона- | | |мережі | |мереж у житлових, | | вець - | | | | |культурно-побутових,| | корпорація | | | | |адміністративних, | |"Укрмонтаж- | | | | |промислових | | спецбуд" | | | | |будівлях. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Повітряні | 421 |Монтаж опор, |2005-| Держбуд | | 23-2 |мережі | |проводів, |2010 | України, | |(Е23-2)|електропе- | |трансформаторних |роки |співвикона- | | |редачі та | |підстанцій. | | вець - | | |комплектні | |Улаштовування | | корпорація | | |трансформа-| |заземлення, | |"Укрмонтаж- | | |торні | |зовнішнього | | спецбуд" | | |підстанції,| |освітлення. | | | | |розраховані| | | | | | |на напругу | | | | | | |до 20 кВ | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Повітряні | 986 |Монтаж опор, |2005-| Держбуд | | 23-3 |мережі | |проводів, |2010 | України, | |(Е23-3)|електропе- | |грозозахисних |роки |співвикона- | | |редачі та | |тросів, відкритих | | вець - | | |будівельні | |розподільних | | корпорація | | |конструкції| |пристроїв, | |"Укрмонтаж- | | |відкритих | |підстанцій. | | спецбуд" | | |розподіль- | | | | | | |них | | | | | | |пристроїв, | | | | | | |розрахова- | | | | | | |них на нап-| | | | | | |ругу 35 кВ | | | | | | |і більше | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Кабельні | 611 |Прокладання кабелів.|2005-| Держбуд | | 23-4 |мережі | |Монтаж муфт, |2010 | України, | |(Е23-4)|електропе- | |кінцевих заправлень.|роки |співвикона- | | |редачі | | | | вець - | | | | | | | корпорація | | | | | | |"Укрмонтаж- | | | | | | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Розподільні|1423 |Монтаж |2005-| Держбуд | | 23-5 |пристрої, | |електроустаткування |2010 | України, | |(Е23-5)|розраховані| |відкритих та |роки |співвикона- | | |на напругу | |закритих | | вець - | | |35 кВ і | |розподільних | | корпорація | | |більше | |пристроїв. | |"Укрмонтаж- | | | | | | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Закриті | 587 |Монтаж |2005-| Держбуд | | 23-6 |розподільні| |електроустаткування |2010 | України, | |(Е23-6)|пристрої, | |закритих |роки |співвикона- | | |розраховані| |розподільних | | вець - | | |на напругу | |пристроїв. | | корпорація | | |до 35 кВ | | | |"Укрмонтаж- | | | | | | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Розподільна|1812 |Монтаж |2005-| Держбуд | | 23-7 |та | |електроустаткування |2010 | України, | |(Е23-7)|пускорегу- | |в приміщеннях та на |роки |співвикона- | | |лювальна | |відкритому повітрі. | | вець - | | |апаратура | | | | корпорація | | | | | | |"Укрмонтаж- | | | | | | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Електричні | 790 |Монтаж машин зі |2005-| Держбуд | | 23-8 |машини | |щитовими та |2010 | України, | |(Е23-8)| | |стояковими |роки |співвикона- | | | | |підшипниками, що | | вець - | | | | |постачаються у | | корпорація | | | | |зібраному та | |"Укрмонтаж- | | | | |розібраному видах. | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Шинопроводи| 281 |Монтаж шинопроводів |2005-| Держбуд | | 23-9 |та тролеї | |та струмопроводів |2010 | України, | |(Е23-9)| | |відкритого типу, |роки |співвикона- | | | | |комплектних | | вець - | | | | |шинопроводів | | корпорація | | | | |закритого типу, | |"Укрмонтаж- | | | | |головних кранових та| | спецбуд" | | | | |тельферних тролеїв. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 24 |Монтаж | | | | | |(Е24) |споруд | | | | | | |зв'язку | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Кабельні | 833 |Прокладання |2005-| Держбуд | | 24-1 |мережі | |трубопроводів, |2010 | України | |(Е24-1)|зв'язку | |кабелів зв'язку. |роки | | | | | |Улаштовування | | | | | | |колодязів. Монтаж | | | | | | |муфт, кінцевих | | | | | | |пристроїв | | | | | | |абонентських | | | | | | |пунктів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Повітряні | 511 |Монтаж опор, |2005-| Держбуд | | 24-2 |мережі | |проводів повітряних |2010 | України | |(Е24-2)|зв'язку | |мереж зв'язку. |роки | | | | | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 25 |Такелажні |2577 |Навантажування та |2005-| Держбуд | |(Е25) |роботи | |розвантажування |2010 | України, | | | | |вантажів самохідними|роки |співвикона- | | | | |стріловими кранами. | | вець - | | | | |Транспортування | | корпорація | | | | |вантажів у | |"Укрметро- | | | | |горизонтальних, | | тунельбуд" | | | | |вертикальних та | | | | | | |похилих площинах. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 26 |Монтаж |1190 |Монтаж технологічних|2005-| Держбуд | |(Е26) |технологіч-| |трубопроводів, |2010 | України, | | |них трубоп-| |арматури загального |роки |співвикона- | | |роводів | |призначення, | | вець - | | | | |розрахованих на | | корпорація | | | | |умовний тиск до 16 | |"Укрмонтаж- | | | | |МПа, спеціальних | | спецбуд" | | | | |трубопроводів, | | | | | | |арматури, | | | | | | |розрахованих на | | | | | | |високий тиск, для | | | | | | |технологічних цехів | | | | | | |та гідравлічних | | | | | | |пресів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 27 |Кислотот- | 899 |Футерування та |2005-| Держбуд | |(Е27) |ривкі та | |облицьовування |2010 | України, | | |антикоро- | |поверхонь |роки |співвикона- | | |зійні | |кислототривкими | | вець - | | |роботи | |штучними | | корпорація | | | | |матеріалами. Роботи | |"Укрмонтаж- | | | | |із захисту поверхонь| | спецбуд" | | | | |лакофарбовими | | | | | | |сумішами на основі | | | | | | |синтетичних смол. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 28 |Монтаж | | | | | |(Е28) |підіймаль- | | | | | | |но-транспо-| | | | | | |ртного | | | | | | |устаткуван-| | | | | | |ня | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Устаткуван-| 768 |Монтаж конвеєрів, |2005-| Держбуд | | 28-1 |ня | |елеваторів. |2010 | України | |(Е28-1)|безперерв- | |Установлювання |роки | | | |ної дії | |устаткування, | | | | | | |пов'язаного з | | | | | | |конвеєрами. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Устаткуван-| 449 |Монтаж мостових, |2005-| Держбуд | | 28-2 |ня | |козлових, |2010 | України, | |(Е28-2)|переривчас-| |напівкозлових, |роки |співвикона- | | |тої дії | |гідротехнічних, | | вець - | | | | |портальних, | | корпорація | | | | |баштових, консольних| |"Укрмонтаж- | | | | |кранів, | | спецбуд" | | | | |кранів- | | | | | | |перевантажувачів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Підвісні | 556 |Монтаж канатів, |2005-| Держбуд | | 28-3 |канатні | |приводів, підвісного|2010 | України | |(Е28-3)|дороги | |та лінійного |роки | | | | | |устаткування, | | | | | | |устаткування | | | | | | |кільцевої вантажної | | | | | | |канатної дороги, | | | | | | |станцій маятникової | | | | | | |та кільцевої | | | | | | |пасажирських доріг. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 29 |Монтаж | 446 |Улаштовування |2005-| Держбуд | |(Е29) |устаткуван-| |шахтних колодязів. |2010 | України | | |ня для | |Монтаж |роки | | | |сільсько- | |водопідіймального | | | | |господарсь-| |устаткування, | | | | |кого | |дощувальних | | | | |водопоста- | |установок. | | | | |чання | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 30 |Монтаж | 501 |Монтаж |2005-| Держбуд | |(Е30) |устаткуван-| |внутрішньофермового |2010 | України | | |ня тварин- | |транспорту, |роки | | | |ницьких та | |кормоприготувальних | | | | |птахівниць-| |машин, устаткування:| | | | |ких ферм | |доїльного та | | | | | | |первинного | | | | | | |обробляння молока, | | | | | | |пунктів для | | | | | | |стриження овець, | | | | | | |птахівницьких ферм | | | | | | |тощо. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 31 |Монтаж |1320 |Монтаж елементів |2005-| Держбуд | |(Е31) |котельних | |каркасних |2010 | України | | |установок | |конструкцій: |роки | | | |та | |барабанів та | | | | |допоміжного| |колекторів, | | | | |устаткуван-| |поверхонь | | | | |ня | |нагрівання, | | | | | | |повітропідігрівачів,| | | | | | |пальників тощо. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 32 |Монтаж | 720 |Монтаж приладів, |2005-| Держбуд | |(Е32) |контрольно-| |щитів, пультів, |2010 | України, | | |вимірюва- | |трубних проводок, |роки |співвикона- | | |льних при- | |апаратури на | | вець - | | |ладів та | |технологічному | | корпорація | | |засобів | |устаткуванні, | |"Укрмонтаж- | | |автома- | |трубопроводах, | | спецбуд" | | |тизації | |щитах, конструкціях | | | | | | |тощо. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 33 |Монтаж | 100 |Монтаж блоків, |2005-| Держбуд | |(Е33) |устаткуван-| |устаткування для |2010 | України | | |ня для | |очищення газів. |роки | | | |очищення | | | | | | |газів | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 34 |Монтаж | 715 |Монтаж компресорів, |2005-| Держбуд | |(Е34) |компресорів| |насосів, |2010 | України | | |насосів та | |вентиляторів різних |роки | | | |вентилято- | |марок. | | | | |рів | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 35 |Монтаж та | 964 |Монтаж, демонтаж |2005-| Держбуд | |(Е35) |демонтаж | |баштових кранів, |2010 | України | | |будівельних| |щоглових підіймачів,|роки | | | |машин | |люльок, | | | | | | |бетонозмішувачів | | | | | | |(розчинозмішувачів) | | | | | | |тощо. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 36 |Гірничопро-| | | | | |(Е36) |хідницькі | | | | | | |роботи | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Будівництво|2562 |Проходка, кріплення,|2005-| Держбуд | | 36-1 |вугільних | |армування стовбурів |2010 | України | |(Е36-1)|шахт та | |шахт. Проходка, |роки | | | |кар'єрів | |кріплення | | | | | | |горизонтальних | | | | | | |гірничих виробіток. | | | | | | |Улаштовування камер.| | | | | | |Транспортні роботи | | | | | | |під час будівництва | | | | | | |шахт. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Будівництво|2689 |Проходка, кріплення |2005-| Держбуд | | 36-2 |метрополі- | |вертикальних |2010 | України, | |(Е36-2)|тенів, | |стовбурів шахт. |роки |співвикона- | | |тунелів та | |Проходка | | вець - | | |підземних | |горизонтальних, | | корпорація | | |споруд | |похилих виробіток. | |"Укрметро- | | |спеціально-| |Арматурні, | | тунельбуд" | | |го | |гідроізоляційні, | | | | |призначення| |транспортні роботи. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 37 |Монтаж | | | | | |(Е37) |шахтного | | | | | | |устаткуван-| | | | | | |ня | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Монтаж | 580 |Монтаж шахтних |2005-| Держбуд | | 37-1 |технологіч-| |підіймальних машин, |2010 | України, | |(Е37-1)|ного та | |лебідок, |роки |співвикона- | | |прохідниць-| |устаткування | | вець - | | |кого | |шахтного підіймання | | корпорація | | |устаткуван-| |та відкочування, | |"Укрметро- | | |ня на | |трубопроводів. | | тунельбуд" | | |поверхні | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Монтаж | 679 |Монтаж, демонтаж |2005-| Держбуд | | 37-2 |шахтного | |навантажувальних |2010 | України, | |(Е37-2)|устаткуван-| |машин, бурових |роки |співвикона- | | |ня та | |установок, шахтних | | вець - | | |такелажні | |підіймальних машин, | | корпорація | | |роботи в | |лебідок, | |"Укрметро- | | |підземних | |устаткування | | тунельбуд" | | |умовах | |шахтного підіймання | | | | | | |та відкочування, | | | | | | |трубопроводів. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Електро- |1863 |Монтаж розподільчої |2005-| Держбуд | | 37-3 |монтажні | |та |2010 | України, | |(Е37-3)|роботи | |пусконалагоджуваль- |роки |співвикона- | | |в підземних| |ної апаратури, | | вець - | | |умовах | |устаткування | | корпорація | | | | |сигналізації та | |"Укрметро- | | | | |захисту, рудникових | | тунельбуд" | | | | |електродвигунів, | | | | | | |електроосвітлення, | | | | | | |кабельної мережі в | | | | | | |підземних гірничих | | | | | | |виробітках, | | | | | | |контактної мережі | | | | | | |електровозного | | | | | | |відкочування. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 38 |Будівництво| | | | | |(Е38) |мереж | | | | | | |електрифі- | | | | | | |кованого | | | | | | |міського | | | | | | |транспорту | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Улаштовува-| 627 |Будівництво нової |2005-| Держбуд | | 38-1 |ння | |колії. |2010 | України | |(Е38-1)|трамвайної | |Реконструкція, |роки | | | |колії | |капітальний ремонт | | | | | | |діючої трамвайної | | | | | | |колії. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Монтаж | 474 |Монтаж опор. Монтаж,|2005-| Держбуд | | 38-2 |контактних | |демонтаж підвісних |2010 | України | |(Е38-2)|мереж | |систем, контактних |роки | | | |трамвая та | |проводів, | | | | |тролейбуса | |спеціальних частин. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 39 |Підводно- |1638 |Водолазне |2005-| Держбуд | |(Е39) |технічні | |обстеження. Підводні|2010 | України | | |роботи | |роботи: земляні, |роки | | | | | |зварювально- | | | | | | |монтажні, роботи із | | | | | | |металевими та | | | | | | |дерев'яними | | | | | | |конструкціями, | | | | | | |буровибухові. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| |ГН 40 |Виготовлян-| | | | | |(Е40) |ня | | | | | | |будівельних| | | | | | |конструкцій| | | | | | |та деталей | | | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Ковальсько-| 97 |Виготовляння |2005-| Держбуд | | 40-1 |слюсарні | |кріпильних деталей, |2010 | України | |(Е40-1)|роботи | |слюсарних виробів. |роки | | | | | |Ремонт інструменту, | | | | | | |устаткування. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Металеві | 567 |Виготовляння |2005-| Держбуд | | 40-2 |конструкції| |деталей. Складання |2010 | України, | |(Е40-2)| | |будівельних сталевих|роки |співвикона- | | | | |конструкцій із | | вець - | | | | |готових деталей. | | корпорація | | | | | | |"Укрмонтаж- | | | | | | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Дерев'яні | 820 |Механізоване |2005-| Держбуд | | 40-3 |конструкції| |обробляння |2010 | України, | |(Е40-3)|та деталі | |пиломатеріалів. |роки |співвикона- | | | | |Виготовляння, | | вець - | | | | |складання елементів | | корпорація | | | | |будівель і споруд. | |"Укрметро- | | | | |Антисептування та | | тунельбуд" | | | | |роботи із | | | | | | |вогнезахисту | | | | | | |деревини. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Деталі та |1414 |Виготовляння вузлів |2005-| Держбуд | | 40-4 |вузли для | |та деталей сталевих |2010 | України | |(Е40-4)|санітарно- | |трубопроводів за |роки | | | |технічних | |замірними ескізами. | | | | |систем | |Підготовляння | | | | | | |арматури, приладів | | | | | | |для систем | | | | | | |центрального | | | | | | |опалення, внутрішніх| | | | | | |та зовнішніх мереж | | | | | | |теплопостачання, | | | | | | |водопостачання, | | | | | | |газопостачання, | | | | | | |каналізації. | | | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Деталі та |2841 |Виготовляння вузлів,|2005-| Держбуд | | 40-5 |вузли для | |деталей |2010 | України, | |(Е40-5)|технологіч-| |технологічних |роки |співвикона- | | |них трубоп-| |трубопроводів, | | вець - | | |роводів | |секцій із труб. | | корпорація | | | | |Підготовляння | |"Укрмонтаж- | | | | |арматури. | | спецбуд" | |-------+-----------+-----+--------------------+-----+------------| | ГН |Деталі та |1664 |Виготовляння |2005-| Держбуд | | 40-6 |вузли для | |повітропроводів |2010 | України | |(Е40-6)|систем | |прямокутного та |роки | | | |вентиляції | |круглого перерізу, | | | | |й пневмо- | |деталей | | | | |транспорту | |вентиляційних | | | | | | |систем. | | | -------------------------------------------------------------------

Додаток 3

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
збірників відомчих норм часу на спеціальні
будівельні роботи, які передбачено розробити

------------------------------------------------------------------ | Шифр |Найменування| Кіль- |Стислий зміст збірника|Відповіда-| |збірника| збірників | кість | відомчих норм часу | льні за | |відомчих| відомчих | норм у | |розробле- | | норм | норм часу | збір- | | ння | | (ВНіР, | | никах | | відомчих | | який | | відом- | |норм часу | |прийнято| | чих | | | | за | | норм | | | | орієн- | | часу | | | | тир) | | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 1 |Електри- | | | | | (В1) |фікація | | | | | |залізниць | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 1-1 |Опори | 1407 |Розробляння |Мінтранс- | | (В1-1) |контактної | |котлованів. | зв'язку | | |мережі | |Улаштовування |(Укрзаліз-| | | | |фундаментів опор та | ниця) | | | | |анкерів. | | | | | |Установлювання опор. | | | | | |Монтаж жорстких | | | | | |поперечок. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 1-2 |Монтаж | 614 |Монтаж несучих |Мінтранс- | | (В1-2) |контактної | |конструкцій, сполучень| зв'язку | | |мережі | |анкерних ділянок, |(Укрзаліз-| | | | |повітряних стрілок, | ниця) | | | | |секційних ізоляторів, | | | | | |розрядників, | | | | | |електричних | | | | | |з'єднувачів, обводів, | | | | | |заземлень. | | | | | |Розкочування, монтаж, | | | | | |регулювання проводів | | | | | |контактної мережі. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 1-3 |Високі | 210 |Монтаж високих |Мінтранс- | | (В1-3) |пасажирські | |пасажирських платформ | зв'язку | | |платформи | |краном на залізничному|(Укрзаліз-| | | | |ходу (під час роботи | ниця) | | | | |"у вікно", "з поля"). | | | | | |Укладання | | | | | |асфальтобетонного | | | | | |покриття на плитах | | | | | |настилу високих | | | | | |пасажирських платформ.| | | | | |Замонолічування | | | | | |ригелів. | | | | | |Установлювання опор | | | | | |освітлення (під час | | | | | |роботи "у вікно"). | | |----------------------------------------------------------------| |Примітки: | |1. У графі 1 додатка 3 наведено шифр кожного збірника | |відомчих норм часу (ВН), а у дужках - шифр відповідного збірника| |ВНіР (В). | |2. Виконавці та терміни виконання робіт уточнюються | |після встановлення джерел та обсягів фінансування. | |3. Про строки | |розроблення відомчих норм часу організація, відповідальна за | |розробку, повідомляє Держбуд України. | |----------------------------------------------------------------| | ВН 1-4 |Низькі | 200 |Монтаж низьких |Мінтранс- | | (В1-4) |пасажирські | |пасажирських платформ | зв'язку | | |платформи | |краном на залізничному|(Укрзаліз-| | | | |ходу (під час роботи | ниця) | | | | |"у вікно", "з поля"). | | | | | |Укладання | | | | | |асфальтобетонного | | | | | |покриття на плитах | | | | | |настилу низьких | | | | | |пасажирських платформ.| | | | | |Замонолічування | | | | | |ригелів. | | | | | |Установлювання опор | | | | | |освітлення (під час | | | | | |роботи "у вікно"). | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 2 |Улаштову- | | | | | (В2) |вання | | | | | |сигналізації| | | | | |централі- | | | | | |зації та | | | | | |блокування | | | | | |на | | | | | |залізничному| | | | | |транспорті | | | | | | | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 2-1 |Монтаж | 896 |Монтаж пристроїв |Мінтранс- | | (В2-1) |устаткування| |автоблокування, | зв'язку | | | | |електричної та |(Укрзаліз-| | | | |механічної | ниця) | | | | |централізації стрілок | | | | | |і сигналів, | | | | | |механізації | | | | | |сортувальних гірок. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 2-2 |Високоволь- | |Заготівля дерев'яних |Мінтранс- | | (В2-2) |тно- | |опор. Збирання | зв'язку | | |сигнальні | |дерев'яних, |(Укрзаліз-| | |мережі | |залізобетонних опор. | ниця) | | |автоблоку- | |Монтаж заземлень. | | | |вання | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3 |Будівництво | | | | | (В3) |метрополіте-| | | | | |нів, тунелів| | | | | |та підземних| | | | | |споруд | | | | | |спеціального| | | | | |призначення | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | |Загальна | |Основні положення |Корпорація| | |частина | | |"Укрметро-| | | | | |тунельбуд"| |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-1 |Роботи на | 153 |Транспортні роботи із |Корпорація| | (В3-3) |шахтній | |переміщання ґрунту, |"Укрметро-| | |поверхні | |елементів опорядження.|тунельбуд"| | | | |Приготовляння бетонної| | | | | |суміші, кружал, | | | | | |кріпильних рам. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-2 |Монтаж та | 212 |Монтаж, демонтаж |Корпорація| | (В3-2) |демонтаж | |шахтного копра, |"Укрметро-| | |шахтних | |підіймальних лебідок, |тунельбуд"| | |конструкцій | |тельферної естакади, | | | |і | |бункерів, | | | |устаткування| |устаткування. | | | |на поверхні | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-3 |Монтаж та | 1042 |Монтаж, демонтаж |Корпорація| | (В3-3) |демонтаж | |механізованих та |"Укрметро-| | |гірничопро- | |немеханізованих щитів,|тунельбуд"| | |хідницького | |комбайнів, | | | |устаткування| |блокотюбінгоукладаль- | | | |в підземних | |ника, устаткування | | | |умовах | |різних видів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-4 |Проходка | 2734 |Механізовані та ручні |Корпорація| | (В3-4) |виробіток | |земляні роботи. |"Укрметро-| | |відкритим | |Кріплення котлованів. |тунельбуд"| | |способом | |Бетонні, штукатурні, | | | | | |ізоляційні роботи. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-5 |Будівництво | 466 |Підготовчі роботи. |Корпорація| | (В3-5) |верхньої | |Пересування |"Укрметро-| | |споруди | |укладальних |тунельбуд"| | |колії в | |матеріалів. Монтаж | | | |підземних | |конструкцій верхньої | | | |умовах | |споруди колії, | | | | | |контактних рейок. | | | | | |Монтаж, балансування | | | | | |стрілочних переводів, | | | | | |перехресних з'їздів. | | | | | |Укладання шляхового | | | | | |бетону. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-6 |Будівництво | 413 |Підготовчі роботи. |Корпорація| | (В3-6) |верхньої | |Транспортування |"Укрметро-| | |споруди | |колійних матеріалів. |тунельбуд"| | |колії на | |Монтаж конструкцій | | | |поверхні | |верхньої споруди | | | | | |колії, балансування | | | | | |колії. Монтаж | | | | | |спеціальних | | | | | |конструкцій, | | | | | |контактних рейок. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-7 |Монтаж | 229 |Монтаж механічної |Корпорація| | (В3-7) |ескалаторів | |частини ескалатора. |"Укрметро-| | | | |Улаштовування |тунельбуд"| | | | |балюстради. Допоміжні | | | | | |роботи під час монтажу| | | | | |ескалатора. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-8 |Сигналіза- | 294 |Монтажно-установочні, |Корпорація| | (В3-8) |ція, | |транспортні, |"Укрметро-| | |централі- | |електромонтажні |тунельбуд"| | |зація та | |роботи. Роботи із | | | |блокування | |виготовляння різних | | | | | |виробів у майстернях, | | | | | |на будівельних дворах.| | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 3-9 |Монтаж, | 1690 |Слюсарно-ковальські, |Корпорація| | (В3-9) |демонтаж та | |токарні, будівельні, |"Укрметро-| | |ремонт | |електромонтажні |тунельбуд"| | |допоміжного | |роботи. Демонтаж, | | | |устаткування| |ремонт, монтаж машин, | | | |на поверхні | |механізмів, | | | | | |устаткування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 3-10 |Монтаж та | 1256 |Монтаж, демонтаж |Корпорація| |(В3-10) |демонтаж | |повітропроводів, |"Укрметро-| | |допоміжного | |навантажувальних |тунельбуд"| | |устаткування| |машин, насосів, | | | |в підземних | |лебідок, бункерів. | | | |умовах | |Електромонтажні | | | | | |роботи. Дугове | | | | | |зварювання та різання | | | | | |сталевих конструкцій. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 3-11 |Монтаж та | 146 |Монтаж, демонтаж щита,|Корпорація| |(В3-11) |демонтаж | |козлового крана. |"Укрметро-| | |прохідни- | | |тунельбуд"| | |цького | | | | | |допоміжного | | | | | |устаткування| | | | | |в тунелях і | | | | | |виробках під| | | | | |час проходки| | | | | |їх відкритим| | | | | |способом | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 3-12 |Спеціальні | 137 |Буріння шпурів. |Корпорація| |(В3-12) |роботи під | |Укладання бетонної |"Укрметро-| | |час | |суміші із |тунельбуд"| | |будівництва | |застосуванням | | | |підземних | |високопродуктивної | | | |споруд | |техніки іноземного | | | | | |виробництва. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 4 |Спеціальні | | | | | (В4) |роботи в | | | | | |транспор- | | | | | |тному | | | | | |будівництві | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 4-1 |Будівництво | 82 |Улаштовування |Мінтранс- | | (В4-1) |аеродромів | |аеродромних покриттів |зв'язку. | | | | |із застосуванням |ВАТ | | | | |комплектів |"Авіаком- | | | | |високопродуктивних |панія | | | | |механізмів. |Авіалінії | | | | |Будівництво |України" | | | | |водостічно-дренажної | | | | | |мережі. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 4-2 |Розробляння | 166 |Знімання рослинного |"Укравто- | | (В4-2) |та | |ґрунту бульдозерами. | дор" | | |переміщання | |Розробляння ґрунтів. | | | |ґрунтів | |Розпушування мерзлих | | | |машинами | |та скельних ґрунтів. | | | |підвищеної | |Планування відкосів | | | |потужності | |земляного полотна. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 4-3 |Улаштовуван-| 99 |Улаштовування основ та|"Укравто- | | (В4-3) |ня основ та | |покриттів на | дор" | | |покриттів | |автодорогах, | | | |машинами | |аеродромах. | | | |підвищеної | |Приготовляння | | | |потужності | |матеріалів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 5 |Виготовляння| | | | | (В5) |деталей та | | | | | |вузлів для | | | | | |електричних | | | | | |установок і | | | | | |засобів | | | | | |автоматиза- | | | | | |ції | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 5-1 |Електротех- | 1110 |Обробляння сталі. |Мінпалив- | | (В5-1) |нічні та | |Пробивання, свердління| енерго. | | |опорні | |отворів. Нарізання |Корпорація| | |конструкції | |різьби в деталях та |"Укрмон- | | | | |конструкціях. | тажспец- | | | | |Електрозварювальні | буд" | | | | |роботи. Обробляння | | | | | |ізоляційними | | | | | |матеріалами. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 5-2 |Проводки та | 1486 |Виготовляння, монтаж |Мінпалив- | | (В5-2) |електрооб- | |проводок. Виготовляння| енерго. | | |ладнання | |деталей. Збирання |Корпорація| | | | |трубопроводів. |"Укрмон- | | | | |Заряджання, оснащення,| тажспец- | | | | |збирання світильників.| буд" | | | | |Збирання у блоки | | | | | |устаткування та | | | | | |виробів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 5-3 |Шини та | 1447 |Виготовляння шин. |Мінпалив- | | (В5-3) |контактні | |Прокладання збірних | енерго. | | |мережі | |шин. Установлювання |Корпорація| | | | |відгалужувальних шин |"Укрмон- | | | | |на | тажспец- | | | | |електроконструкціях. | буд" | | | | |Прокладання | | | | | |підживлювальних шин за| | | | | |заготовками тролеїв. | | | | | |Збирання підвісок. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 5-4 |Контрольно- | 1200 |Виготовляння |Мінпалив- | | (В5-4) |вимірювальні| |конструкцій для | енерго. | | |прилади та | |установлювання |Корпорація| | |засоби | |приладів та апаратури |"Укрмон- | | |автоматиза- | |нещитового монтажу, | тажспец- | | |ції | |для монтажу трубних та| буд" | | | | |електричних проводок, | | | | | |блоків трубних | | | | | |проводок, щитів. | | | | | |Монтаж внутрішніх | | | | | |електричних, трубних | | | | | |проводок. | | | | | |Установлювання | | | | | |приладів, апаратури. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6 |Монтаж | | | | | (В6) |технологіч- | | | | | |ного | | | | | |обладнання | | | | | |промислових | | | | | |підприємств | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-1 |Нафтопере- | 327 |Установлювання |Мінпалив- | | (В6-1) |робні заводи| |горизонтальних та | енерго. | | | | |вертикальних апаратів,| ЗАТ | | | | |опор, попередньо |"Укрнафта-| | | | |зібраних етажерок, |газбуд". | | | | |бітумороздавальної | ВАТ | | | | |місткості, димових |"Укрнаф- | | | | |труб. Монтаж колон. | та". | | | | |Гідравлічне |Корпорація| | | | |випробування апаратів.|"Укрмон- | | | | |Збирання димових труб,| тажспец- | | | | |циліндричних апаратів.| буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-2 |Доменні цехи| 374 |Монтаж устаткування: |Мінпромпо-| | (В6-2) | | |доменної печі, | літики. | | | | |випарювального |Корпорація| | | | |охолодження, ливарного|"Укрмон- | | | | |двору, бункерної | тажспец- | | | | |естакади, | буд" | | | | |повітронагрівачів, | | | | | |пиловловлювача, | | | | | |газоочищення доменного| | | | | |газу, для | | | | | |обприскування шлакових| | | | | |ковшів, відстійника, | | | | | |чавунорозливальної | | | | | |машини, колошникового | | | | | |устаткування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-3 |Нагрівальні | 301 |Монтаж кільцевих печей|Мінпромпо-| | (В6-3) |та термічні | |нагрівальних, | літики. | | |печі | |підігрівальних, печей |Корпорація| | |прокатних | |термічних із |"Укрмон- | | |цехів | |викочувальним подом, | тажспец- | | | | |із крокуючим подом, | буд" | | | | |протяжних | | | | | |вертикальних: камерної| | | | | |нормалізаційної, | | | | | |камерної безперервного| | | | | |відпалювання, | | | | | |муфельної світлого | | | | | |відпалювання, | | | | | |ковпакових печей. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-4 |Конверторні | 317 |Монтаж конверторів |Мінпромпо-| | (В6-4) |цехи | |місткістю: 160-180 т; | літики. | | | | |300-350 т; 350-400 т, |Корпорація| | | | |міксерів пересувних |"Укрмон- | | | | |місткістю 600 т та | тажспец- | | | | |стаціонарних місткістю| буд" | | | | |1300 і 2500 т, | | | | | |устаткування машин | | | | | |безперервного лиття | | | | | |заготовок, допоміжного| | | | | |устаткування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-5 |Агломерацій-| 137 |Монтаж агломераційних |Мінпромпо-| | (В6-5) |ні фабрики | |та обпалювальних | літики. | | |та фабрики | |машин, до складу яких |Корпорація| | |обгрудкуван-| |входять: каркас, |"Укрмон- | | |ня залізних | |привід, напрямні | тажспец- | | |руд | |візків, газоповітряні | буд" | | | | |камери, клинове, | | | | | |бортове та поперечне | | | | | |ущільнювання, візки, | | | | | |горн, газопальниковий | | | | | |пристрій, | | | | | |розвантажувальне | | | | | |устаткування, | | | | | |віброустановка, | | | | | |човниковий | | | | | |розподільник шихти, | | | | | |допоміжного | | | | | |устаткування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-6 |Коксохімічне| 615 |Монтаж устатквання та |Мінпромпо-| | (В6-6) |виробництво | |конструкцій коксових | літики. | | | | |батарей із печами міс-|Корпорація| | | | |ткістю до 41,6 куб.м, |"Укрмон- | | | | |цехів уловлювання та | тажспец- | | | | |перероблення хімічних | буд" | | | | |продуктів коксування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-7 |Цементні | 372 |Монтаж обертових печей|Мінпромпол| | (В6-7) |заводи | |довжиною до 230 м із | ітики. | | | | |внутрішнім діаметром |Асоціація | | | | |до 7 м із окремих | "Укрце- | | | | |блоків та звичайок, | мент". | | | | |технологічного |Корпорація| | | | |устаткування цементних|"Укрмон- | | | | |заводів з виробництва | тажспец- | | | | |цементу сухим та | буд" | | | | |мокрим способами, | | | | | |маслопроводів, | | | | | |трубопроводів (крім | | | | | |обв'язувальних), | | | | | |металоконструкцій. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-8 |Цукрові | 322 |Монтаж устаткування |Мінпромпо-| | (В6-8) |заводи | |для перероблення | літики. | | | | |буряка, очищення соків|Корпорація| | | | |та сиропів, |"Укрмон- | | | | |дифузійного, випарного| тажспец- | | | | |та продуктового | буд" | | | | |відокремлення, | | | | | |сушіння, охолодження | | | | | |та сортування цукру, | | | | | |упаковування цукру в | | | | | |мішки, зважування, | | | | | |вапняного | | | | | |відокремлення. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 6-9 |Електроста- | 216 |Монтаж технологічного |Мінпромпо-| | (В6-9) |леплавильні | |устаткування дугових | літики. | | |цехи | |сталеплавильних |Корпорація| | | | |електропечей, |"Укрмон- | | | | |шлакоплавильних, | тажспец- | | | | |електрошлакової, | буд" | | | | |феросплавної печей, | | | | | |дугових вакуумних | | | | | |електропечей, печі | | | | | |переплавки, установки | | | | | |вакуумування сталі, | | | | | |нагрівального | | | | | |електроколодязя. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-10 |Прокатні | 1538 |Монтаж технологічного |Мінпромпо-| |(В6-10) |стани | |устаткування прокатних| літики. | | | | |станів холодного та |Корпорація| | | | |гарячого прокатування |"Укрмон- | | | | |незалежно від їх | тажспец- | | | | |призначення | буд" | | | | |(обтискних, | | | | | |заготівельних, | | | | | |сортопрокатних, | | | | | |листопрокатних, | | | | | |трубопрокатних, | | | | | |трубозварювальних, | | | | | |волочильних). | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-11 |Виробництво | 729 |Монтаж устаткування |Мінпромпо-| |(В6-11) |целюлози та | |для підготовляння | літики. | | |паперу | |деревної сировини, | ДАХК | | | | |подрібнення, |"Укрпапір-| | | | |сортування, очищання | пром". | | | | |сировини, варіння |Корпорація| | | | |целюлози, промивання, |"Укрмон- | | | | |вибілювання маси, | тажспец- | | | | |розпускання, | буд" | | | | |розмелювання | | | | | |волокнистих | | | | | |матеріалів, | | | | | |виробництва паперу, | | | | | |картону, целюлози, | | | | | |упаковування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-12 |М'ясоком- | 649 |Монтаж транспортного, |Мінагропо-| |(В6-12) |бінати, | |обшпарювального, | літики. | | |підприємства| |мийного, очисного, |Корпорація| | |з | |різальнодробарного, |"Укрмон- | | |перероблення| |холодильного |тажспец- | | |молока та | |устаткування, | буд". | | |холодильні | |устаткування для |Корпорація| | |установки | |первинного обробляння |"Украгро- | | | | |м'яса, теплового та | промбуд" | | | | |механічного обробляння| | | | | |молока, виготовляння | | | | | |сирів, масла, | | | | | |морозива, котлів, | | | | | |відстійників, | | | | | |охолоджувальних | | | | | |батарей, устаткування | | | | | |підприємств | | | | | |рибопереробної | | | | | |промисловості. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-13 |Підприємства| 566 |Монтаж устаткування |Мінпромпо-| |(В6-13) |харчової | |загального | літики. | | |промисловос-| |призначення, для |Корпорація| | |ті | |підприємств |"Укрмон- | | | | |хлібопекарської, | тажспец- | | | | |макаронної, | буд" | | | | |кондитерської, | | | | | |пивоварної, | | | | | |виноробної, | | | | | |масложирової, | | | | | |чайопереробної | | | | | |промисловості. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-14 |Системи | 193 |Монтаж систем густого |Мінпромпо-| |(В6-14) |густого та | |та рідкого змащування,| літики. | | |рідкого | |емульсійних установок,|Корпорація| | |змащування й| |трубопроводів систем |"Укрмон- | | |емульсійні | |змащування. | тажспец- | | |установки | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-15 |Гідравлічні | 922 |Монтаж устаткування, |Мінпромпо-| |(В6-15) |та | |апаратури та арматури | літики. | | |пневматичні | |гідросистем, |Корпорація| | |установки | |трубопроводів. |"Укрмон- | | | | | | тажспец- | | | | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-16 |Верстатне та| 701 |Монтаж верстатів, що |Мінпромпо-| |(В6-16) |ковальсько- | |постачаються в | літики. | | |пресувальне | |зібраному та |Корпорація| | |устаткування| |розібраному видах; |"Укрмон- | | | | |ковальсько-пресуваль- | тажспец- | | | | |ного, механічного, | буд" | | | | |гідравлічного | | | | | |устаткування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-17 |Підприємства| 955 |Монтаж апаратів |Мінпалив- | |(В6-17) |хімічної та | |випарних, сушильних, | енерго. | | |нафтохіміч- | |теплообмінних, із |Мінпромпо-| | |ної | |перемішувальними | літики. | | |промисловос-| |пристроями, фільтрів, |Корпорація| | |ті | |центрифуг. |"Укрмон- | | | | | | тажспец- | | | | | |буд" ЗАТ | | | | | |"Укрнафта-| | | | | |газбуд". | | | | | | ВАТ | | | | | |"Укрнафта"| |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-18 |Підприємства| 598 |Монтаж устаткування |Мінпромпо-| |(В6-18) |текстильної | |прядильних, ткацьких | літики. | | |промисловос-| |виробництв. |Корпорація| | |ті | | |"Укрмон- | | | | | | тажспец- | | | | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-19 |Дробильне та| 184 |Монтаж щокових, |Мінпромпо-| |(В6-19) |розмелюва- | |конусних, інших видів | літики. | | |льне | |дробарок, млинів |Корпорація| | |устаткування| |кульових, мокрого |"Укрмон- | | | | |подрібнення, | тажспец- | | | | |рудогалькових, | буд" | | | | |молоткових. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 6-20 |Обладнання | 229 |Монтаж грохотів, |Мінпромпо-| |(В6-20) |для | |сортувалок, сит, | літики. | | |сортування | |класифікаторів, |Корпорація| | |та | |сепараторів, |"Укрмон- | | |збагачення | |пиловловлювальних | тажспец- | | | | |апаратів, устаткування| буд" | | | | |для зневоднення, | | | | | |пиловловлювання, | | | | | |живильників, столів | | | | | |дозувальних, | | | | | |відсаджувальних машин.| | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 7 |Монтаж | | | | | (В7) |устаткування| | | | | |зв'язку | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 7-1 |Поштовий | 410 |Монтаж стрічкових |Мінтранс- | | (В7-1) |зв'язок | |транспортерів, | зв'язку. | | | | |підіймальних |Корпорація| | | | |пристроїв, машин для |"Укрмон- | | | | |сортування, | тажспец- | | | | |накопичування поштових| буд" | | | | |відправлень, | | | | | |допоміжного | | | | | |устаткування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 7-2 |Антенно- | 820 |Монтаж фідерних опор, |Мінтранс- | | (В7-2) |щоглові | |анкерів, щогл, антен | зв'язку. | | |споруди | |зовнішніх фідерів, |Корпорація| | | | |хвилеводів, |"Укрмон- | | | | |високочастотного | тажспец- | | | | |заземлення. | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 7-3 |Радіо та | 652 |Установлювання, монтаж|Мінтранс- | | (В7-3) |телебачення | |вузлів та деталей | зв'язку. | | | | |устаткування. Монтаж |Корпорація| | | | |фідерів, шин, систем |"Укрмон- | | | | |охолодження | тажспец- | | | | |передавачів. | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 7-4 |Декадно- | 463 |Монтаж устаткування |Мінтранс- | | (В7-4) |шагове | |телефонних та | зв'язку. | | |устаткування| |телеграфних станцій. |Корпорація| | |проводового | |Монтажно-кабельні |"Укрмон- | | |зв'язку | |роботи. | тажспец- | | | | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 7-5 |Координатне | 271 |Монтаж устаткування |Мінтранс- | | (В7-5) |устаткування| |телефонних, міжміських| зв'язку. | | |проводового | |телефонних, |Корпорація| | |зв'язку | |телеграфних станцій. |"Укрмон- | | | | | | тажспец- | | | | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 8 |Налагоджува-| 138 |Налагоджування |Корпорація| | (В8) |ння засобів | |пристроїв аналогової |"Укрмон- | | |обчислюваль-| |та електронної | тажспец- | | |ної техніки | |обчислювальної | буд" | | | | |техніки, апаратури | | | | | |системи телеобробляння| | | | | |інформації. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 9 |Монтаж | | | | | (В9) |радіотелеві-| | | | | |зійних щогл | | | | | |та башт | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 9-1 |Щогли | 159 |Виготовляння постійних|Корпорація| | (В9-1) | | |відтяжок та тимчасових|"Укрмон- | | | | |розчалок; монтаж | тажспец- | | | | |сталевих конструкцій | буд" | | | | |радіо- та телевізійних| | | | | |щогл; монтаж постійних| | | | | |відтяжок та тимчасових| | | | | |розчалок; монтаж, | | | | | |переставляння, | | | | | |демонтаж | | | | | |самопідіймальних | | | | | |кранів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 9-2 |Башти | |Виготовляння та монтаж|Корпорація| | (В9-2) | | |сталевих радіо- та |"Укрмон- | | | | |телевізійних башт; | тажспец- | | | | |монтаж постійних | буд" | | | | |відтяжок та тимчасових| | | | | |розчалок. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 10 |Будівництво | | | | | (В10) |об'єктів | | | | | |нафтової та | | | | | |газової | | | | | |промисловос-| | | | | |ті | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 10-1 |Магістральні| 1466 |Збирання, |Мінпалив- | |(В10-1) |трубопроводи| |підготовляння до | енерго. | | | | |зварювання, зварювання| ЗАТ | | | | |трубопроводів. |"Укрнафта-| | | | |Ізоляційно-укладальні | газбуд" | | | | |роботи. Улаштовування | | | | | |переходів під | | | | | |дорогами. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 10-2 |Облаштування| 238 |Монтаж устаткування |Мінпалив- | |(В10-2) |нафтових та | |нафтових, газових | енерго. | | |газових | |промислів. Ізоляційні | ЗАТ | | |промислів | |роботи. |"Укрнафта-| | | | | | газбуд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 10-3 |Ремонт | 1985 |Ремонт спеціального |Мінпалив- | |(В10-3) |спеціальних | |устаткування роторних | енерго. | | |машин | |екскаваторів, | ЗАТ | | | | |одноківшевих |"Укрнафта-| | | | |екскаваторів із | газбуд" | | | | |гідравлічним приводом,|Корпорація| | | | |навісного устаткування|"Укрмон- | | | | |трубоукладальників, | тажспец- | | | | |електрозварювальних | буд" | | | | |агрегатів тощо. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 11 |Монтаж | 397 |Монтаж устаткування. |Корпорація| | (В11) |ліфтів | |Прокладання |"Укрмон- | | | | |електропроводки. | тажспец- | | | | |Установлювання | буд" | | | | |електроапаратури під | | | | | |час монтажу ліфтів та | | | | | |вертикальних | | | | | |багатокабінних | | | | | |підіймачів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 12 |Спеціальні | | | | | (В12) |роботи в | | | | | |меліоратив- | | | | | |ному та | | | | | |водогоспо- | | | | | |дарському | | | | | |будівництві | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 12-1 |Земляні | 1051 |Розробляння ґрунту | Держвод- | |(В12-1) |роботи під | |екскаваторами. | госп | | |час | |Скреперні, бульдозерні| | | |будівництва | |роботи. Розробляння, | | | |меліоратив- | |переміщання ґрунту | | | |них систем | |грейдерами. | | | |та | |Ущільнювання ґрунту. | | | |водогоспо- | |Улаштовування | | | |дарських | |дренажних траншей, | | | |споруд | |закритого дренажу. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 12-2 |Культуртех- | 719 |Розчищання | Держвод- | |(В12-2) |нічні роботи| |меліорованих площин | госп | | | | |від деревної | | | | | |рослинності, каміння. | | | | | |Первинне обробляння | | | | | |осушених земель. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 12-3 |Гідротехніч-| 371 |Монтаж гідротехнічних |Корпорація| |(В12-3) |ні споруди | |споруд зі збірного |"Укрмон- | | | | |залізобетону. Бетонні | тажспец- | | | | |роботи. Улаштовування | буд" | | | | |трубопроводів для | | | | | |зрошувальної мережі. | | | | | |Роботи з | | | | | |антикорозійної | | | | | |ізоляції труб. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 12-4 |Ремонтно- | 591 |Очищання каналів та | Держвод- | |(В12-4) |будівельні | |дрен від намулу, | госп | | |роботи на | |рослинності. Ремонт | | | |меліоратив- | |водогосподарських | | | |них | |споруд. Супутні | | | |системах | |роботи. | | | |та спорудах | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 13 |Будівництво | | | | | (В13) |річкових | | | | | |гідротехніч-| | | | | |них споруд | | | | | |та підводних| | | | | |переходів | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 13-1 |Випрямлю- | 438 |Берегоукріплювальні, |Мінтранс- | |(В13-1) |вальні та | |випрямлювальні, | зв'язку | | |берегоукріп-| |криголамні роботи. | | | |лювальні | |Заготівля, | | | |роботи | |транспортування | | | | | |матеріалів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 13-2 |Підводні | 593 |Підводні земляні, |Мінтранс- | |(В13-2) |трубопроводи| |зварювально-монтажні | зв'язку. | | |водовипуски | |роботи. Укладання, | ВАТ | | |та | |ремонт підводних | "Укр.- | | |водоприймачі| |трубопроводів. | річфлот" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 13-3 |Суднопідій- | 343 |Улаштовування та |Мінтранс- | |(В13-3) |мальні | |баластування основи | зв'язку. | | |споруди | |сліпа. Улаштовування | ВАТ | | |(сліпи та | |верхньої споруди колії| "Укр.- | | |елінги) | |сліпа. | річфлот" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 13-4 |Ремонт | 600 |Ремонт металевих, |Корпорація| |(В13-4) |гідротехніч-| |дерев'яних конструкцій|"Укрмон- | | |них споруд | |шлюзів та гребель. | тажспец- | | | | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 14 |Монтаж та | | | | | (В14) |улаштову- | | | | | |вання | | | | | |будівельних | | | | | |конструкцій | | | | | |електростан-| | | | | |цій та | | | | | |гідротехніч-| | | | | |них споруд | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 14-1 |Гідротехніч-| 868 |Опалубні, арматурні, |Мінпалив- | |(В14-1) |ні споруди | |бетонні роботи. Монтаж| енерго. | | | | |збірних залізобетонних|Держвод- | | | | |конструкцій. | госп. | | | | |Улаштовування |Держжитло-| | | | |ущільнень |комунгосп | | | | |деформаційних швів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 14-2 |Теплові | 402 |Монтаж збірних |Мінпалив- | |(В14-2) |електростан-| |залізобетонних, | енерго. | | |ції | |сталевих конструкцій. |Корпорація| | | | |Укрупнювальне |"Укрмон- | | | | |складання | тажспец- | | | | |залізобетонних | буд" | | | | |конструкцій. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 14-3 |Градирні та | 300 |Будівництво градирень.|Мінпалив- | |(В14-3) |димові труби| |Улаштовування опорної | енерго. | | | | |колонади |Держжитло-| | | | |залізобетонних |комунгосп.| | | | |витяжних башт. Монтаж,|Корпорація| | | | |пересування, демонтаж |"Укрмон- | | | | |ковзної, переставної | тажспец- | | | | |опалубки на | буд" | | | | |самопідіймальних | | | | | |гідравлічних | | | | | |риштуваннях, | | | | | |пересувної опалубки на| | | | | |саморушних | | | | | |гідравлічних | | | | | |риштуваннях. | | | | | |Арматурні, бетонні | | | | | |роботи. Монтаж | | | | | |каркасно-обшивних | | | | | |витяжних башт. | | | | | |Водоохолоджувальне | | | | | |улаштовування | | | | | |градирень. Різні | | | | | |роботи. Будівництво | | | | | |димових труб. Монтаж, | | | | | |пересування, демонтаж | | | | | |конструкцій ковзної | | | | | |опалубки. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 14-4 |Атомні | 357 |Збирання, монтаж |Мінпалив- | |(В14-4) |електростан-| |армоопалубних, | енерго. | | |ції | |армометалевих |Держаком- | | | | |конструкцій. Опалубні,|регулюван-| | | | |бетонні роботи. | ня | | | | |Установлювання | | | | | |арматурних напружених | | | | | |елементів оболонки | | | | | |апаратного відділення.| | | | | |Монтаж збірних | | | | | |залізобетонних | | | | | |конструкцій. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 15 |Спеціальні | | | | | (В15) |роботи в | | | | | |енергетично-| | | | | |му | | | | | |будівництві | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 15-1 |Земляні | 234 |Механізовані земляні, |Мінпалив- | |(В15-1) |роботи, | |дренажні, ручні | енерго. | | |дренажі та | |роботи. Ущільнювання |Корпорація| | |фільтри | |ґрунтів. |"Укрмон- | | | | | | тажспец- | | | | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 15-2 |Улаштову- | 1900 |Бурові роботи. |Мінпалив- | |(В15-2) |вання | |Цементація в | енерго. | | |протифіль- | |гідротехнічних |Корпорація| | |траційних | |спорудах. |"Укрмон- | | |завіс, | |Закріплювання пісків. | тажспец- | | |закріплення | |Бетонування | буд" | | |ґрунтів, | |свердловин, траншей. | | | |пониження | |Роботи зі зниження | | | |рівня | |рівня ґрунтових вод. | | | |ґрунтових | | | | | |вод | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 16 |Монтаж, | 2038 |Монтаж, демонтаж |Корпорація| | (В16) |демонтаж та | |устаткування, вузлів |"Укрмон- | | |ремонт | |землесосних снарядів. | тажспец- | | |устаткування| |Ремонт устаткування, | буд" | | |для | |трубопроводів | | | |гідромехані-| |гідромеханізації. | | | |зованих | |Виготовляння, токарне | | | |земляних | |обробляння деталей. | | | |робіт | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 17 |Монтаж | | | | | (В17) |устаткування| | | | | |та | | | | | |трубопро- | | | | | |водів | | | | | |електричних | | | | | |станцій та | | | | | |гідротехніч-| | | | | |них споруд | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-1 |Стаціонарні | 709 |Підготовляння |Мінпалив- | |(В17-1) |паротурбінні| |фундаменту до монтажу.| енерго. | | |та | |Монтаж стаціонарних |Держаком- | | |газотурбінні| |парових, газових |регулюван-| | |агрегати | |турбін, | ня | | | | |турбогенераторів, |Корпорація| | | | |допоміжного |"Укрмон- | | | | |устаткування до них на| тажспец- | | | | |ТЕС та АЕС, що | буд" | | | | |будуються. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-2 |Гідравлічні | 1045 |Монтаж гідравлічних |Мінпалив- | |(В17-2) |турбіни та | |турбін, | енерго | | |гідрогенера-| |гідрогенераторів, | | | |тори | |гідравлічних затворів,| | | | | |насосних агрегатів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-3 |Реакторні | 751 |Монтаж реакторів, |Мінпалив- | |(В17-3) |установки та| |устаткування (сходів, | енерго. | | |устаткування| |сходових площадок, |Держатом- | | |допоміжних | |огороджень тощо). |регулюван-| | |систем | | | ня | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-4 |Трубопроводи| 2636 |Монтаж сталевих, |Мінпалив- | |(В17-4) | | |поліетиленових | енерго. | | | | |трубопроводів. |Корпорація| | | | | |"Укрмон- | | | | | | тажспец- | | | | | | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-5 |Зварювальні | 5267 |Ручне дугове |Мінпалив- | |(В17-5) |роботи | |зварювання | енерго. | | | | |трубопроводів, |Корпорація| | | | |виготовлених з |"Укрмон- | | | | |вуглецевих, легованих | тажспец- | | | | |корозійностійких | буд" | | | | |сталей перлитового та | | | | | |аустенитного класів. | | | | | |Зварювання | | | | | |негабаритних | | | | | |трубопроводів | | | | | |спіральних камер, | | | | | |вузлів устаткування, | | | | | |конструкцій. Термічне | | | | | |обробляння | | | | | |зварювальних з'єднань | | | | | |трубопроводів | | | | | |циркуляційних контурів| | | | | |АЕС. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-6 |Контроль | 970 |Зовнішній огляд, |Мінпалив- | |(В17-6) |якості | |вимірювання, | енерго. | | |зварних | |стилоскопіювання, |Корпорація| | |з'єднань | |капілярна |"Укрмон- | | | | |дефектоскопія, | тажспец- | | | | |ультразвуковий, | буд" | | | | |радіаційний, газовий, | | | | | |рідинний, лабораторний| | | | | |контроль якості | | | | | |зварних з'єднань. | | | | | |Підготовчі роботи. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-7 |Тепловий та | 750 |Вогнетривкі роботи. |Мінпалив- | |(В17-7) |антикорозій-| |Улаштовування теплової| енерго | | |ний захист | |ізоляції, ізоляції | | | | | |методом напилення. | | | | | |Роботи із захисту | | | | | |поверхонь стійкими | | | | | |плівковими | | | | | |матеріалами. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-8 |Спеціальні | 451 |Монтаж трубних |Мінпалив- | |(В17-8) |контрольно- | |проводок, кабельних | енерго. | | |вимірювальні| |мереж, приладів, | Держатом-| | |прилади, | |виконавчих механізмів.|регулюван-| | |засоби | |Виготовляння | ня | | |автомати- | |конструкцій, монтажних| | | |зації та до-| |вузлів теплових, | | | |зиметричного| |атомних | | | |контролю | |електростанцій. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-9 |Маслонапо- | 392 |Монтаж маслонаповнених|Мінпалив- | |(В17-9) |внені | |кабельних мереж | енерго | | |кабельні | |низького, високого | | | |мережі | |тиску, муфт, | | | | | |масложивильних | | | | | |агрегатів, | | | | | |устаткування. | | | | | |Прокладання кабелю. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-10|Відкриті та | 160 |Монтаж опорних |Мінпалив- | |(В17-10)|екранізовані| |металоконструкцій, | енерго | | |струмопро- | |виводів генераторів, | | | |води | |струмопроводів для | | | | | |генераторів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-11|Конструкції | 551 |Монтаж металевих |Мінпалив- | |(В17-11)|та | |конструкцій, закладних| енерго. | | |устаткування| |частин, трубопроводів,|Корпорація| | |гідротехніч-| |вирівнювальних башт, |"Укрмон- | | |них споруд | |облицювань, | тажспец- | | | | |механічного | буд" | | | | |устаткування. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 17-12|Виготовляння| 332 |Виготовляння |Мінпалив- | |(В17-12)|нестандарти-| |пилогазоповітроводів, | енерго. | | |зованого | |металевих люків, |Корпорація| | |устаткування| |сходів, сходових |"Укрмон- | | | | |площадок, бункерів, | тажспец- | | | | |димових труб. | буд" | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 18 |Спеціальні | | | | | (В18) |роботи в | | | | | |шахтному | | | | | |будівництві | | | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 18-1 |Проходка | 187 |Проходка та кріплення |Мінпалив- | |(В18-1) |шахтних | |вертикальних, похилих | енерго | | |стовбурів та| |шахтних стовбурів. | | | |сполучень | |Проходка сполучень | | | |способом | |вертикальних стовбурів| | | |заморожуван-| |із пристовбуровими | | | |ня | |виробітками. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| |ВН 18-2 |Буріння | 2201 |Ударноканатне, |Мінпалив- | |(В18-2) |технічних | |обертове буріння. | енерго | | |свердловин | |Кріплення, | | | | | |цементування | | | | | |свердловин. | | | | | |Транспортно-такелажні,| | | | | |будівельно-монтажні, | | | | | |спеціальні роботи у | | | | | |свердловинах. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 19 |Будівництво | 639 |Монтаж, демонтаж |Мінтранс- | | (В19) |верхньої | |рейковошпалової | зв'язку | | |споруди | |решітки з готових |(Укрзаліз-| | |залізниці з | |ланок та окремих | ниця) | | |вузькою | |елементів, стрілочних | | | |колією | |переводів. | | | | | |Баластування колії, | | | | | |стрілочних переводів. | | |--------+------------+--------+----------------------+----------| | ВН 20 |Улаштовуван-| 774 |Улаштовування мостів, |Мінтранс- | | (В20) |ня та ремонт| |кригорізів, зрубових | зв'язку | | |дерев'яних | |опор. Ремонт мостів. | | | |мостів | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4

ПЕРЕЛІК
збірників Єдиних норм і розцінок
на будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи (ЄНіР),
які заплановано використати
під час розроблення Галузевих
норм часу на будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні
роботи (наведено мовою оригіналу)

------------------------------------------------------------------ | Шифр | Наименование сборников и выпусков | | сборника | | | (выпуска) | | |-----------+----------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-----------+----------------------------------------------------| |Е1 |Внутрипостроечные транспортные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е2 |Земляные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е2-1 |Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е2-2 |Вып. 2. Гидромеханизированные земляные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е2-3 |Вып. 3. Буровзрывные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е3 |Каменные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е4 |Монтаж сборных и устройство монолитных | | |железобетонных конструкций | |-----------+----------------------------------------------------| |Е4-1 |Вып. 1. Здания и промышленные сооружения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е4-2 |Вып. 2. Портовые и берегозащитные сооружения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е4-3 |Вып. 3. Мосты и трубы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е5 |Монтаж металлических конструкций | |-----------+----------------------------------------------------| |Е5-1 |Вып. 1. Здания и промышленные сооружения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е5-2 |Вып. 2. Резервуары и газгольдеры | |-----------+----------------------------------------------------| |Е5-3 |Вып. 3. Мосты и трубы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е6 |Плотничные и столярные работы в зданиях и | | |сооружениях | |-----------+----------------------------------------------------| |Е7 |Кровельные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е8 |Отделочные покрытия строительных конструкций | |-----------+----------------------------------------------------| |Е8-1 |Вып. 1. Отделочные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е8-2 |Вып. 2. Облицовка природным камнем | |-----------+----------------------------------------------------| |Е8-3 |Вып. 3. Отделка изделиями индустриального | | |производства | |-----------+----------------------------------------------------| |Е9 |Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, | | |газоснабжения и канализации | |-----------+----------------------------------------------------| |Е9-1 |Вып. 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и | | |сооружений | |-----------+----------------------------------------------------| |Е9-2 |Вып. 2. Наружные сети и сооружения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е10 |Сооружение систем вентиляции, кондиционирования | | |воздуха, пневмотранспорта и аспирации | |-----------+----------------------------------------------------| |Е11 |Изоляционные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е12 |Свайные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е13 |Расчистка трассы линейных сооружений от леса | |-----------+----------------------------------------------------| |Е14 |Бурение скважин на воду | |-----------+----------------------------------------------------| |Е15 |Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб | |-----------+----------------------------------------------------| |Е16 |Сооружение верхнего строения железнодорожных путей | | |широкой колеи | |-----------+----------------------------------------------------| |Е17 |Строительство автомобильных дорог | |-----------+----------------------------------------------------| |Е18 |Зеленое строительство | |-----------+----------------------------------------------------| |Е19 |Устройство полов | |-----------+----------------------------------------------------| |Е20 |Ремонтно-строительные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е20-1 |Вып. 1. Здания и промышленные сооружения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е20-2 |Вып. 2. Автомобильные дороги и искусственные | | |сооружения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е21 |Монтаж оборудования предприятий по хранению и | | |промышленной переработке зерна | |-----------+----------------------------------------------------| |Е22 |Сварочные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е22-1 |Вып. 1. Конструкции зданий и промышленных сооружений| |-----------+----------------------------------------------------| |Е22-2 |Вып. 2. Трубопроводы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23 |Электромонтажные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-1 |Вып. 1. Электрическое освещение и проводки сильного | | |тока | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-2 |Вып. 2. Воздушные линии электропередачи и | | |комплектные трансформаторные подстанции напряжением | | |до 20 кВ | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-3 |Вып. 3. Воздушные линии электропередачи и | | |строительные конструкции открытых распределительных | | |устройств напряжением 35 кВ и выше | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-4 |Вып. 4. Кабельные линии электропередачи | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-5 |Вып. 5. Распределительные устройства напряжением | | |35 кВ и выше | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-6 |Вып. 6. Закрытые распределительные устройства | | |напряжением до 35 кВ | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-7 |Вып. 7. Распределительная и пускорегулирующая | | |аппаратура | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-8 |Вып. 8. Электрические машины | |-----------+----------------------------------------------------| |Е23-9 |Вып. 9. Шинопроводы и троллеи | |-----------+----------------------------------------------------| |Е24 |Монтаж сооружений связи | |-----------+----------------------------------------------------| |Е24-1 |Вып. 1. Кабельные линии связи | |-----------+----------------------------------------------------| |Е24-2 |Вып. 2. Воздушные линии связи | |-----------+----------------------------------------------------| |Е25 |Такелажные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е26 |Монтаж технологических трубопроводов | |-----------+----------------------------------------------------| |Е27 |Кислотоупорные и антикоррозионные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е28 |Монтаж подъемно-транспортного оборудования | |-----------+----------------------------------------------------| |Е28-1 |Вып. 1. Оборудование непрерывного действия | |-----------+----------------------------------------------------| |Е28-2 |Вып. 2. Оборудование прерывного действия | |-----------+----------------------------------------------------| |Е28-3 |Вып. 3. Подвесные канатные дороги | |-----------+----------------------------------------------------| |Е29 |Монтаж оборудования для сельскохозяйственного | | |водоснабжения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е30 |Монтаж оборудования животноводческих и | | |птицеводческих ферм | |-----------+----------------------------------------------------| |Е31 |Монтаж котельных установок и вспомогательного | | |оборудования | |-----------+----------------------------------------------------| |Е32 |Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств | | |автоматизации | |-----------+----------------------------------------------------| |Е33 |Монтаж оборудования для очистки газов | |-----------+----------------------------------------------------| |Е34 |Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов | |-----------+----------------------------------------------------| |Е35 |Монтаж и демонтаж строительных машин | |-----------+----------------------------------------------------| |Е36 |Горнопроходческие работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е36-1 |Вып. 1. Строительство угольных шахт и карьеров | |-----------+----------------------------------------------------| |Е36-2 |Вып. 2. Строительство метрополитенов, тоннелей и | | |подземных сооружений специального назначения | |-----------+----------------------------------------------------| |Е37 |Монтаж шахтного оборудования | |-----------+----------------------------------------------------| |Е37-1 |Вып. 1. Монтаж технологического и проходческого | | |оборудования на поверхности | |-----------+----------------------------------------------------| |Е37-2 |Вып. 2. Монтаж шахтного оборудования и такелажные | | |работы в подземных условиях | |-----------+----------------------------------------------------| |Е37-3 |Вып. 3. Электромонтажные работы в подземных условиях| |-----------+----------------------------------------------------| |Е38 |Строительство линий электрифицированного городского | | |транспорта | |-----------+----------------------------------------------------| |Е38-1 |Вып. 1. Устройство трамвайных путей | |-----------+----------------------------------------------------| |Е38-2 |Вып. 2. Монтаж контактных сетей трамвая и | | |троллейбуса | |-----------+----------------------------------------------------| |Е39 |Подводно-технические работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е40 |Изготовление строительных конструкций и деталей | |-----------+----------------------------------------------------| |Е40-1 |Вып. 1. Кузнечно-слесарные работы | |-----------+----------------------------------------------------| |Е40-2 |Вып. 2. Металлические конструкции | |-----------+----------------------------------------------------| |Е40-3 |Вып. 3. Деревянные конструкции и детали | |-----------+----------------------------------------------------| |Е40-4 |Вып. 4. Детали и узлы для санитарно-технических | | |систем | |-----------+----------------------------------------------------| |Е40-5 |Вып. 5. Детали и узлы для технологических | | |трубопроводов | |-----------+----------------------------------------------------| |Е40-6 |Вып. 6. Детали и узлы для систем вентиляции и | | |пневмотранспорта | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5

ПЕРЕЛІК
збірників відомчих норм на будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи
(ВНіР), які заплановано використати під час
розроблення відомчих норм часу на спеціальні
будівельні роботи (наведено мовою оригіналу)

------------------------------------------------------------------ | Шифр | Наименование сборников и выпусков | Министерство | |сборника | | (ведомство), | |(выпуска)| | утвердившее | | | |сборник (выпуск) | |---------+------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |---------+------------------------------------+-----------------| |В1 |Электрификация железных дорог | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В1-1 |Вып. 1. Опоры контактной сети | Минтрансстрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В1-2 |Вып. 2. Монтаж контактной сети | Минтрансстрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В1-3 |Вып. 3. Высокие пассажирские | Минтрансстрой | | |платформы | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В2 |Устройство сигнализации, | | | |централизации и блокировки на | | | |железнодорожном транспорте | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В2-1 |Вып. 1. Монтаж оборудования | Минтрансстрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В2-2 |Вып. 2. Высоковольтно-сигнальные | Минтрансстрой | | |линии автоблокировки | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3 |Строительство метрополитенов, | | | |тоннелей и подземных сооружений | | | |специального назначения | | |---------+------------------------------------+-----------------| | |Общая часть | Минтрансстрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-1 |Вып. 1. Работы на шахтной | Минтрансстрой | | |поверхности | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-2 |Вып. 2. Монтаж и демонтаж шахтных | Минтрансстрой | | |конструкций и оборудования на | СССР | | |поверхности | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-3 |Вып. 3. Монтаж и демонтаж | Минтрансстрой | | |горнопроходческого оборудования в | СССР | | |подземных условиях | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-4 |Вып. 4. Проходка выработок открытым | Минтрансстрой | | |способом | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-5 |Вып. 5. Сооружение верхнего строения| Минтрансстрой | | |путей в подземных условиях | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-6 |Вып. 6. Сооружение верхнего строения| Минтрансстрой | | |путей на поверхности | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-7 |Вып. 7. Монтаж эскалаторов | Минтрансстрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-8 |Вып. 8. Сигнализация, централизация | Минтрансстрой | | |и блокировка | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-9 |Вып. 9. Монтаж, демонтаж и ремонт | Минтрансстрой | | |вспомогательного оборудования на | СССР | | |поверхности | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-10 |Вып. 10. Монтаж и демонтаж | Минтрансстрой | | |вспомогательного оборудования в | СССР | | |подземных условиях | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-11 |Вып. 11. Монтаж и демонтаж | Минтрансстрой | | |проходческого оборудования в | СССР | | |тоннелях и выработках при проходке | | | |их открытым способом | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В3-12 |Вып. 12. Специальные работы при | Минтрансстрой | | |строительстве подземных сооружений | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В4 |Специальные работы в транспортном | | | |строительстве | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В4-1 |Вып. 1. Строительство аэродромов | Минтрансстрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В4-2 |Вып. 2. Разработка и перемещение | Минтрансстрой | | |грунтов машинами повышенной мощности| СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В4-3 |Вып. 3. Устройство оснований и | Минтрансстрой | | |покрытий машинами повышенной | СССР | | |мощности | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В5 |Изготовление деталей и узлов для | | | |электрических установок и средств | | | |автоматизации | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В5-1 |Вып. 1. Электротехнические и опорные| Минмонтажспец- | | |конструкции | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В5-2 |Вып. 2. Проводки и | Минмонтажспец- | | |электрооборудование | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В5-3 |Вып. 3. Шины и контактне сети | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В5-4 |Вып. 4. Контрольно-измерительные | Минмонтажспец- | | |приборы и средства автоматизации | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6 |Монтаж технологического оборудования| | | |промышленных предприятий | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-1 |Вып. 1. Нефтеперерабатывающие заводы| Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-2 |Вып. 2. Доменные цехи | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-3 |Вып. 3. Нагревательные и термические| Минмонтажспец- | | |печи прокатных цехов | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-4 |Вып. 4. Конверторные цехи | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-5 |Вып. 5. Агломерационные фабрики и | Минмонтажспец- | | |фабрики окомкования железных руд | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-6 |Вып. 6. Коксохимические производства| Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-7 |Вып. 7. Цементные заводы | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-8 |Вып. 8. Сахарные заводы | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-9 |Вып. 9. Электросталеплавильные цехи | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-10 |Вып. 10. Прокатные станы | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-11 |Вып. 11. Производство целлюлозы и | Минмонтажспец- | | |бумаги | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-12 |Вып. 12. Мясокомбинаты, предприятия | Минмонтажспец- | | |по переработке молока и холодильные | строй СССР | | |установки | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-13 |Вып. 13. Предприятия пищевой | Минмонтажспец- | | |промышленности | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-14 |Вып. 14. Системы густой и жидкой | Минмонтажспец- | | |смазки и эмульсионные установки | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-15 |Вып. 15. Гидравлические и | Минмонтажспец- | | |пневматические установки | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-16 |Вып. 16. Станочное и | Минмонтажспец- | | |кузнечно-прессовое оборудование | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-17 |Вып. 17. Предприятия химической и | Минмонтажспец- | | |нефтехимической промышленности | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-18 |Вып. 18. Предприятия текстильной | Минмонтажспец- | | |промышленности | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-19 |Вып. 19. Дробильное и размольное | Минмонтажспец- | | |оборудование | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В6-20 |Вып. 20. Оборудование для сортировки| Минмонтажспец- | | |и обогащения | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В7 |Монтаж оборудования связи | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В7-1 |Вып. Почтовая связь | Минсвязи СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В7-2 |Вып. 2. Антенно-мачтовые сооружения | Минсвязи СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В7-3 |Вып. 3. Радио и телевидение | Минсвязи СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В7-4 |Вып. 4. Декадно-шаговое оборудование| Минсвязи СССР | | |проводной связи | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В7-5 |Вып. 5. Координатное оборудование | Минсвязи СССР | | |проводной связи | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В8 |Наладка средств вычислительной |Минпромсвязи СССР| | |техники | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В9 |Монтаж радиотелевизионных мачт и | | | |башен | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В9-1 |Вып. 1. Мачты | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В9-2 |Вып. 2. Башни | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В10 |Сооружение объектов нефтяной и | | | |газовой промышленности | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В10-1 |Вып. 1. Магистральные трубопроводы |Миннефтегазстрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В10-2 |Вып. 2. Обустройство нефтяных и |Миннефтегазстрой | | |газовых промыслов | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В10-3 |Вып. 3. Ремонт специальных машин |МиннефтегазСтрой | | | | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В11 |Монтаж лифтов | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В12 |Специальные работы в мелиоративном и| | | |водохозяйственном строительстве | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В12-1 |Вып. 1. Земляные работы при | Минводхоз СССР | | |строительстве мелиоративных систем и| | | |водохозяйственных сооружений | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В12-2 |Вып. 2. Культуртехнические работы | Минводхоз СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В12-3 |Вып. 3. Гидротехнические сооружения | Минводхоз СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В12-4 |Вып. 4. Ремонтно-строительные работы| Минводхоз СССР | | |на мелиоративных системах и | | | |сооружениях | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В13 |Строительство речных | | | |гидротехнических сооружений и | | | |подводных переходов | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В13-1 |Вып. 1. Выправительные и |Минречфлот РСФСР | | |берегоукрепительные работы | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В13-2 |Вып. 2. Подводные трубопроводы, |Минречфлот РСФСР | | |водовыпуски и водоприемники | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В13-3 |Вып. 3. Судоподъемные сооружения |Минречфлот РСФСР | | |(слипы и эллинги) | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В13-4 |Вып. 4. Ремонт гидротехнических |Минречфлот РСФСР | | |сооружений | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В14 |Монтаж и устройство строительных | | | |конструкций электростанций и | | | |гидротехнических сооружений | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В14-1 |Вып. 1. Гидротехнические сооружения | Минэнерго СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В14-2 |Вып. 2. Тепловые электростанции | Минэнерго СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В14-3 |Вып. 3. Градирни и дымовые трубы | Минэнерго СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В14-4 |Вып. 4. Атомные электростанции | Минэнерго СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В15 |Специальные работы в энергетическом | | | |строительстве | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В15-1 |Вып. 1. Земляные работы, дренажи и | Минэнерго СССР | | |фильтры | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В15-2 |Вып. 2. Устройство | Минэнерго СССР | | |противофильтрационных завес, | | | |закрепление грунтов, понижение | | | |уровня грунтовых вод | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В16 |Монтаж, демонтаж и ремонт | Минэнерго СССР | | |оборудования для | | | |гидромеханизированных земляных работ| | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17 |Монтаж оборудования и трубопроводов | | | |электрических станций и | | | |гидротехнических сооружений | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-1 |Вып. 1. Стационарные паротурбинные и| Минэнерго СССР | | |газотурбинные агрегаты | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-2 |Вып. 2. Гидравлические турбины и | Минэнерго СССР | | |гидрогенераторы | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-3 |Вып. 3. Реакторные установки и | Минэнерго СССР | | |оборудование вспомогательных систем | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-4 |Вып. 4. Трубопроводы | Минэнерго СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-5 |Вып. 5. Сварочные работы | Минэнерго СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-6 |Вып. 6. Контроль качества сварных | Минэнерго СССР | | |соединений | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-7 |Вып. 7. Тепловая и антикоррозионная | Минэнерго СССР | | |защита | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-8 |Вып. 8. Специальные | Минэнерго СССР | | |контрольно-измерительные приборы, | | | |средства автоматизации и | | | |дозиметрического контроля | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-9 |Вып. 9. Маслонаполненные кабельные | Минэнерго СССР | | |линии | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-10 |Вып. 10. Открытые и экранизированные| Минэнерго СССР | | |токопроводы | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-11 |Вып. 11. Конструкции и оборудование | Минэнерго СССР | | |гидротехнических сооружений | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В17-12 |Вып. 12. Изготовление | Минэнерго СССР | | |нестандартизированного оборудования | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В18 |Специальные работы в шахтном | | | |строительстве | | |---------+------------------------------------+-----------------| |В18-1 |Вып. 1. Проходка шахтных стволов и | Минмонтажспец- | | |сопряжений способом замораживания | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В18-2 |Вып. 2. Бурение технических скважин | Минмонтажспец- | | | | строй СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В19 |Сооружение верхнего строения | Минлесбумпром | | |железнодорожных путей узкой колеи | СССР | |---------+------------------------------------+-----------------| |В20 |Устройство и ремонт деревянных |Минавтодор РСФСР | | |мостов | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Назви міністерств та відомств, що затвердили
збірники ВНіР, наведено мовою оригіналу станом на
1 листопада 1986 р.вгору