Документ v0239241-99, поточна редакція — Прийняття від 04.10.1999

                  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, 
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Затверджено
Наказ Держбуду
04.10.1999 N 239

ЗМІНА N 2 ДБН А.31-3-94
"Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення"
( v0048243-94 )
(Введено в дію з 01.01.2000)

З назви розділу 3 вилучити слова в дужках: "(Вимоги розділу
рекомендовані)".
Пункт 3.1 викласти в новій редакції: "Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, які не є державною власністю, встановлюється Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями за
погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України. Ці об'єкти приймаються в експлуатацію за рішенням державних
технічних комісій".
Пункт 3.2 викласти у новій редакції: "Державні технічні комісії призначаються районними, районними
міста Києва, Севастопольською міською державними адміністраціями
та виконавчими органами міст обласного підпорядкування. Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше,
як за 7 днів після отримання заяви забудовника (замовника) про
закінчення будівництва та готовність об'єкту до прийняття в
експлуатацію (додаток 3)".
Пункт 3.3 викласти у новій редакції: "До складу державних технічних комісій включаються
представники забудовника (замовника), проектувальника, підрядника
(при здійсненні будівництва підрядним способом), місцевої
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів
державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного
пожежного нагляду, виконавчого органу відповідних місцевих Рад, а
на підконтрольних об'єктах Державної екологічної інспекції,
Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з енергозбереження
додатково включаються представники цих органів".
Пункти 3.4 та 3.5 виключити.
Пункт 3.7 викласти у новій редакції: "Термін роботи державної технічної комісії визначається
органом, що її призначив, але він не повинен перевищувати 10 днів. Протягом цього часу члени комісії повинні ознайомитись з
проектною документацією, перевірити відповідність збудованого
(реконструйованого, капітально відремонтованого) об'єкта проекту
та технічним умовам на проектування і підписати акт про прийняття
закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію. Члени комісії не
вправі ставити додаткові вимоги, крім передбачених виданими
технічними умовами на проектування. У випадку відмови окремих
членів комісії у підписанні акта, вони зобов'язані надати письмово
голові комісії та органу, який вони представляють, мотивовані
заперечення. Розгляд акту державної технічної комісії, прийняття рішення
за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії та
остаточне підписання акту здійснюється у 7-денний термін. Після
цього терміну заперечення окремих членів комісії не
розглядаються".
Пункт 3.8 викласти у новій редакції: "Рішення про прийняття об'єктів в експлуатацію можуть
прийматися державними технічними комісіями тільки по тих об'єктах,
які закінчені будівництвом в обсязі, передбаченому проектом, та
підготовлені до експлуатації".
У пункті 3.9 слова: "готовність до" вилучити.
У пункті 3.11 слова: "рішенням про готовність до введення в
експлуатацію об'єкта" вилучити.
Доповнити текст Норм новим розділом 4 такого змісту:
"4. ЗАКРИТТЯ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ
Після введення в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, на які є затверджені окремі проекти зі зведеними
кошторисними розрахунками до них, мають бути закриті зведені
кошторисні розрахунки і проведені усі розрахунки за
будівельно-монтажні роботи, виконання яких передбачено
затвердженим проектом, у тому числі ті, які були перенесені згідно
з 1.11. Конкретні дати закриття зведених кошторисних розрахунків
обумовлюються термінами виконання зазначених робіт, які
визначаються державною приймальною комісією, а по об'єктах, які не
є державною власністю, - державною технічною комісією".
Додаток 4 викласти у новій редакції (додається*).
--------------- * (Додаток 4 не наводиться)вгору