Про затвердження форм державних статистичних спостережень з обліку послуг
Держкомстат України; Наказ, Форма, Роз'яснення від 18.07.2003221
Документ v0221202-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.07.2007, підстава - v0232202-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.07.2003 N 221
{ Наказ втратив чинність зі звіту за 2007 рік на підставі
Наказу Державного комітету статистики
N 232 ( v0232202-07 ) від 20.07.2007 }
Про затвердження форм державних статистичних
спостережень з обліку послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного комітету статистики
N 380 ( v0380202-04 ) від 16.06.2004
N 382 ( z0810-04 ) від 17.06.2004
N 230 ( v0230202-07 ) від 20.07.2007 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою удосконалення державних
статистичних спостережень ринку послуг Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з
обліку послуг, що додаються, і ввести їх у дію:
1.1. Річні - починаючи зі звіту за 2003 рік:
{ Форма N 1-послуги (річна) втратила чинність зі звіту за
2007 рік на підставі Наказу Державного комітету статистики N 230
( v0230202-07 ) від 20.07.2007 } N 1-послуги, річна "Звіт про
обсяги реалізованих послуг" (не наводиться);
N 1-послуги (реклама), річна "Звіт про рекламну діяльність";
( Пункт 1 скасовано в частині затвердженя форми N 1-послуги
(нерухомість) згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 380 ( v0380202-04 ) від 16.06.2004 ) N 1-послуги (нерухомість),
річна "Звіт про надання посередницьких послуг при операціях з
нерухомістю".
1.2. Періодичну - зі звіту за січень 2004 року: { Форма N 1-послуги (місячна) втратила чинність зі звіту за
січень 2008 року на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 230 ( v0230202-07 ) від 20.07.2007 } N 1-послуги, місячна "Звіт
про обсяги реалізованих послуг".
2. Поширити затверджені у пункті 1 наказу форми державного
статистичного спостереження: - N 1-послуги, річна "Звіт про обсяги реалізованих послуг" на
юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких
надання послуг є основним видом діяльності; - N 1-послуги, місячна "Звіт про обсяги реалізованих послуг"
на юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для
яких надання послуг є основним видом діяльності; - N 1-послуги (реклама), річна "Звіт про рекламну діяльність"
на юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для
яких основним видом діяльності є надання рекламних послуг; - N 1-послуги (нерухомість), річна "Звіт про надання
посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" на юридичні
особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких
посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом
діяльності.
3. Управлінню статистики послуг та соціальних програм
(Калачова І.В.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою даних державних статистичних спостережень за зазначеними
формами.
3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати і
узгодити необхідні зміни та доповнення до Плану розробки та
експлуатації комплексів електронної обробки статистичної
інформації (КЕОІ) на 2003 рік, затвердженого наказом Держкомстату
від 11.02.2003 р. N 27 "Про розробку та експлуатацію комплексів
електронної обробки статистичної інформації у 2003 році".
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форм,
затверджених у пункті 1 цього наказу.
5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним виготовленням та відправленням бланків форм
державних статистичних спостережень, затверджених у пункті 1 цього
наказу, на адресу Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики.
6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та
розробку даних за затвердженими цим наказом формами державних
статистичних спостережень.
7. Скасувати наказ Держкомстату України від 18.07.2002 N 271
( v0271202-02 ) "Про затвердження форм державного статистичного
спостереження з обліку послуг": - з дати підписання наказу в частині затвердження державного
статистичного спостереження за формою N 1-послуги, річна "Звіт про
обсяги реалізованих послуг"; - з 01.01.2004 в частині затвердження державного
статистичного спостереження за формою N 1-послуги, місячна "Звіт
про обсяги реалізованих послуг".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

( Форму N 1-послуги (нерухомість) "ЗВІТ ПРО НАДАННЯ
ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З НЕРУХОМІСТЮ" скасовано
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 380
( v0380202-04 ) від 16.06.2004 )

( Роз'яснення до форми N 1-послуги (нерухомість) скасовано на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 382 ( z0810-04 )
від 17.06.2004 )

Державне статистичне спостереження
------------------------------------------------------------------ |Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею | | 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Порушення порядку подання або використання даних державних | | статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка | | встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні | | правопорушення ( 80731-10 ) | ------------------------------------------------------------------

ЗВІТ
ПРО РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
за _________ рік

----------------------------------------- |Подають: |Терміни подання| |-----------------------+---------------| Форма N 1-послуги |Юридичні особи та | 10 березня | (реклама) |їх відокремлені | | ЗАТВЕРДЖЕНО |структурні підрозділи | | наказом Держкомстату |незалежно від | | України |організаційно-правової | | від 18.07.2003 р. N 221 |форми господарювання | | |та форми власності, | | Річна |основним видом | | Поштова |діяльності яких є | | |надання рекламних | | |послуг | | |органу державної | | |статистики за | | |місцезнаходженням | | -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації - складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організаційно-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| правової | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) | форми |центрального | | | | | (КВЕД) | |господарювання| органу, | | | | | | | (КОПФГ) | якому | | | | | | | |підпорядкована| | | | | | | |організація - | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ) * | | |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7| |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державного сектору.
Розділ 1. Загальні відомості про організацію
------------------------------------------------------------------ |Чи надає організація послуги з: | |----------------------------------------------------------------| |- виконання повного циклу | так | 01 | ні | 02 | |рекламних послуг | | | | | |----------------------------------+------+------+------+--------| |- планування та створення реклами | так | 03 | ні | 04 | |----------------------------------+------+------+------+--------| |- розміщення та (або) | так | 05 | ні | 06 | |розповсюдження реклами | | | | | |----------------------------------+-----------------------------| | | потрібне позначити (обвести | | | кружком відповідний код) | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Основні економічні показники
------------------------------------------------------------------ | Показники | N |Одиниця|За звітний| | | рядка |виміру | рік | |-------------------------------------+-------+-------+----------| | А | Б | В | 1 | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |Середньооблікова чисельність штатних | 207 | осіб | | |працівників облікового складу - | | | | |усього | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |у тому числі зайнятих рекламною | 208 | - " - | | |діяльністю | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |Середня чисельність позаштатних | 209 | - " - | | |працівників (працюючі за угодами та | | | | |зовнішні сумісники) | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |у тому числі зайнятих рекламною | 210 | - " - | | |діяльністю | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |Доход (виручка) від реалізації | 211 | тис. | | |продукції (товарів, робіт, послуг) | | грн. | | |(за мінусом ПДВ, акцизів та подібних | | | | |обов'язкових платежів) - усього | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |у тому числі від рекламної діяльності| 212 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |з нього доход (виручка) від: | 213 | - " - | | |планування та проведення рекламних | | | | |компаній | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |створення та розміщення реклами: | 214 | - " - | | |розклеювання афіш, оформлення | | | | |виставочних залів, розклеювання | | | | |рекламної інформації | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |рекламної діяльності у засобах | 215 | тис. | | |масової інформації, пов'язаної з | | грн. | | |продажем ефірного часу та друкованих | | | | |шпальт | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |реклами на транспортних засобах | 216 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |розповсюдження рекламних проспектів | 217 | - " - | | |та зразків | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |здавання під найм місця для реклами | 218 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |інших рекламних послуг | 219 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |Витрати організації - усього | 220 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |у тому числі витрати на рекламну | 221 | - " - | | |діяльність (сума рядків 222-226): | | | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |з них: матеріальні витрати | 222 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |витрати на оплату праці | 223 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |відрахування на соціальні потреби | 224 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |амортизація основних засобів | 225 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |інші операційні витрати | 226 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |Прибуток (збиток) | 227 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |у тому числі від рекламної діяльності| 228 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |Експорт рекламних послуг | 229 | - " - | | |-------------------------------------+-------+-------+----------| |Імпорт рекламних послуг | 230 | - " - | | ------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Інформація про надані рекламні послуги
------------------------------------------------------------------------- |Показники | N |Кіль- |Сума | у тому числі за видами рекламних | | |ряд-|кість,|кош- | послуг: | | |ка |оди- |тів, |--------------------------------------| | | |ниць |на |вико- |сума |плану-|сума |розмі-|сума | | | | |яку |нання |кош- |вання |кош- |щення |кош- | | | | |укла-|повно-|тів, |та |тів, |та |тів, | | | | |дені |го |на |ство- |на |(або) |на | | | | |уго- |циклу |яку |рення |яку |розпо-|яку | | | | |ди, |рекла-|укла-|рекла-|укла-|всюд- |укла-| | | | |тис. |мних |дені |ми, |дені |ження |дені | | | | |грн. |пос- |уго- |оди- |уго- |рекла |уго- | | | | | |луг, |ди, |ниць |ди, |ми, |ди, | | | | | |оди- |тис. | |тис. |оди- |тис. | | | | | |ниць |грн. | |грн. |ниць |грн. | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Укладено |331 | | | | | | | | | |угод у | | | | | | | | | | |звітному | | | | | | | | | | |році | | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |у тому | | | | | | | | | | |числі на |332 | | | | | | | | | |рекламування: | | | | | | | | | | |Товарів | | | | | | | | | | |вітчизняного | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |продовольчих |333 | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |непродовольчих|334 | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Товарів |335 | | | | | | | | | |імпортного | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |продовольчих |336 | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |непродовольчих|337 | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Товарів |338 | | | | | | | | | |виробничо- | | | | | | | | | | |технічного | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |Послуг |339 | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |у тому |340 | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | |посередницьких| | | | | | | | | | |угод з | | | | | | | | | | |нерухомістю | | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |автосервісу |341 | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |туристсько- |342 | | | | | | | | | |екскурсійних | | | | | | | | | | |--------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| |інших |343 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Використання рекламних засобів
-------------------------------------------------------------------- | Показники | N |Кількість,|Вартість,| | |рядка|одиниць |тис. | | | | |грн. | |---------------------------------------+-----+----------+---------| | А | Б | 1 | 2 | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |Надано рекламних послуг у звітному році| 444 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |у тому числі засобами: | | | | |Телебаченням | 445 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |Радіо | 446 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |Друкованими засобами масової інформації| 447 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |З використанням телефонного та | 448 | | | |документального зв'язку | | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |Зовнішньою рекламою | 449 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |Внутрішньою рекламою | 450 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |На транспорті | 451 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |В кінотеатрах | 452 | | | |---------------------------------------+-----+----------+---------| |Іншими | 453 | | | --------------------------------------------------------------------

( Роз'яснення до форми N 1-послуги (реклама) скасовано на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 382 ( z0810-04 )
від 17.06.2004 )
{ Форма N 1-послуги (місячна) втратила чинність зі звіту за
січень 2008 року на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 230 ( v0230202-07 ) від 20.07.2007 }
( Роз'яснення до форми N 1-послуги скасовано на підставі
Наказу Державного комітету статистики N 382 ( z0810-04 ) від
17.06.2004 )вгору