Про організацію проведення громадської експертизи діяльності Міністерства транспорту та зв'язку України
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Склад колегіального органу, Заходи [...] від 24.02.2009216
Документ v0216650-09, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2009 N 216

Про організацію проведення громадської
експертизи діяльності Міністерства
транспорту та зв'язку України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.11.2008 N 976 ( 976-2008-п ) "Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади" та з метою створення належних умов для участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики, а також для
опрацювання запитів інститутів громадянського суспільства
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення громадської експертизи
діяльності Мінтрансзв'язку на запити інститутів громадянського
суспільства (додається).
2. Утворити постійно діючу комісію для здійснення заходів,
пов'язаних з проведенням громадської експертизи діяльності
Мінтрансзв'язку (далі - Комісія), у складі згідно з додатком.
2. Надати право голові Комісії:
2.1. Затверджувати заходи щодо опрацювання конкретних
інформаційних запитів.
2.2. Залучати до проведення експертизи діяльності
Міністерства представників інститутів громадянського суспільства
за їх згодою.
3. Сектору з питань взаємодії з засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю (Яковлєва В.О.) за погодженням з
головою Комісії забезпечувати розміщення матеріалів щодо
громадської експертизи на офіційному веб-сайті Міністерства та
/або/ в засобах масової інформації, враховуючи вимоги Закону
України "Про інформацію", постанови Кабінету Міністрів України від
27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ) "Про затвердження Інструкції про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави", наказу
Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ) "Про
Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 26.08.94 за N 202/412, та інших нормативно-правових актів
з метою недопущення порушення прав, громадян і завдання шкоди
Міністерству транспорту та зв'язку України як державному органу
влади.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Й.В.Вінський

Додаток
до наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
України
24.02.2009 N 216

СКЛАД
постійно діючої комісії для здійснення
заходів, пов'язаних з проведенням
громадської експертизи діяльності
Мінтрансзв'язку

Клименко А.В. - заступник Міністра, голова комісії
Члени комісії:
Давидов О.М. - заступник Міністра - голова Державної
адміністрації авіаційного транспорту
Работньов В.Г. - заступник Міністра - директор
Державного департаменту морського та
річкового транспорту
Сергієнко Л.Г. - заступник Міністра - голова Державної
адміністрації автомобільного транспорту
Фоменко К.О. - заступник Міністра
Проживальський О.П. - заступник Міністра - голова Державної
адміністрації зв'язку
Урбанський І.А. - заступник Міністра
Кравчук П.К. - заступник Міністра
Бадагов В.Ф. - заступник Міністра
Рак Г.Л. - начальник Управління аналітичного
забезпечення роботи Міністра та колегії
Яковлєва В.О. - завідуючий Сектором з питань взаємодії
зі ЗМІ
Мироненко А.О. - начальник Управління кадрів
Демчук А.І. - директор Департаменту фінансового
регулювання та соціально-економічної
політики
Легенький Г.М. - директор Департаменту розвитку та
координації систем транспорту та зв'язку
Гержод Ю.В. - директор Департаменту безпеки у галузі
Тарасова Л.О. - директор Юридичного департаменту
Прохоренко О.Я. - начальник Контрольно-ревізійного
управління
Деменко В.П. - начальник Управління державної
власності
Содель М.В. - начальник Управління бухгалтерського
обліку та звітності
Тарасенко О.І. - в.о. начальника Управління контролю та
діловодства
Дідков М.Л. - завідуючий Режимно-секретним сектором
Лаговський С.В. - завідуючий Сектором мобілізаційної
роботи.
В.о. начальника Управління
контролю та діловодства О.І.Тарасенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
транспорту та зв'язку
України
А.В.Клименко
"___" ____________ 2009 р.

ЗАХОДИ
щодо проведення громадської експертизи
на запит Всеукраїнської молодіжної
організації "Молодь проти корупції"

------------------------------------------------------------------ |N п/п| Зміст заходів | Посада та прізвище | | | | відповідальних осіб | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1. |Опрацювати документальні матеріали |Начальник Управління | | |(акти) інвентаризації нерухомого |державної власності | | |майна, які перебувають у володінні |Деменко В.П. | | |підприємств, установ та організацій|Генеральний директор | | |залізничного транспорту України, що|Укрзалізниці | | |належать до сфери управління |Костюк М.Д. | | |Мінтрансзв'язку, починаючи з | | | |2001 року | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 2. |Опрацювати відповідним чином |Начальник Управління | | |документи (акти) щодо розпорядження|державної власності | | |майном підприємств, установ та |Деменко В.П. | | |організацій залізничного транспорту|Генеральний директор | | |України, що належать до сфери |Укрзалізниці | | |управління Мінтрансзв'язку, |Костюк М.Д. | | |складені починаючи з 2001 року | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 3. |Відпрацювати матеріали (акти), |Начальник | | |починаючи з 2004 року, щодо звітів |Контрольно-ревізійного| | |про проведення фінансових аудитів |управління | | |підприємств, установ та організацій|Прохоренко О.Я. | | |залізничного транспорту України, що|Директор Департаменту | | |належать до сфери управління |фінансового | | |Мінтрансзв'язку |регулювання та | | | |соціально-економічної | | | |політики Демчук А.І. | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 4. |Здійснити опрацювання копій |В.о.начальника | | |журналів реєстрації вхідної і |Управління контролю та| | |вихідної кореспонденції за 2008 рік|діловодства | | | |Тарасенко О.І. | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 5. |Провести аналіз матеріалів, |Члени Комісії та | | |підготовлених на запит громадської |Юридичний департамент | | |організації | | ------------------------------------------------------------------
В.о. начальника Управління
контролю та діловодства О.І.Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
24.02.2009 N 216

ПОРЯДОК
проведення громадської експертизи
діяльності Мінтрансзв'язку на запити
інститутів громадянського суспільства

1. Порядок проведення громадської експертизи діяльності
Мінтрансзв'язку на запити інститутів громадянського суспільства
(далі - Порядок) розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 N 976 ( 976-2008-п ) "Про
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади".
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 N 976 ( 976-2008-п ).
3. Громадська експертиза діяльності Міністерства транспорту
та зв'язку України (далі - громадська експертиза) є складовою
механізму демократичного управління державою, який передбачає
проведення інститутами громадянського суспільства оцінки
діяльності Мінтрансзв'язку як органу виконавчої влади,
ефективності прийняття та виконання ним рішень, підготовку
пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх
врахування Міністерством у своїй роботі.
4. Письмові запити від інститутів громадянського суспільства
до Мінтрансзв'язку приймаються та реєструються в Управлінні
контролю та діловодства відповідно до пункту 3 Інструкції з
діловодства у Міністерстві транспорту та зв'язку України,
затвердженої наказом Мінтрансзв'язку від 06.02.2007 N 95
( v0095650-07 ).
5. До розгляду приймаються письмові запити, які відповідають
вимогам, передбаченим у пункті 3 Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008
N 976 ( 976-2008-п ). День надходження запиту та його реєстрації є датою початку
проведення громадської експертизи.
6. Письмові запити у день надходження розглядаються
заступником Міністра, який відповідно до розподілу обов'язків між
першим заступником та заступниками Міністра здійснює контроль за
дотриманням нормативно-правових актів у сферах діяльності
Міністерства.
7. До резолюцій щодо опрацювання письмових запитів інститутів
громадянського суспільства в обов'язковому порядку включається
Юридичний департамент у якості співвиконавця.
8. Управління контролю та діловодства надсилає в
установленому порядку письмові запити до виконавців.
9. Працівник структурного підрозділу, відповідального за
опрацювання запиту, протягом трьох днів готує проект наказу
(окремого доручення) про проведення громадської експертизи та
заходів, пов'язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням
прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної
(відповідальних) за опрацювання запиту за забезпечення взаємодії з
інститутом громадянського суспільства. У разі потреби утворюється робоча група з підготовки
матеріалів, до участі в роботі якої може залучатися представник
інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення
громадської експертизи. Зміст наказу протягом трьох днів з дати його видання
доводиться до відома інституту громадянського суспільства, який
подав запит.
10. Розміщення на веб-сайті Міністерства інформації про
надходження запиту щодо проведення громадської експертизи та
заходи щодо його виконання здійснюється у тижневий строк Сектором
з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю за поданням
відповідального структурного підрозділу.
11. Строк проведення громадської експертизи на запит
інституту громадянського суспільства не може перевищувати 10 днів.
Відповідна інформація про здійснення громадської експертизи
розміщується на веб-сайті Міністерства та (або) у засобах масової
інформації.
12. Результати запиту підлягають візуванню Управлінням
аналітичного забезпечення роботи Міністра та колегії.
13. Матеріали експертних пропозицій включаються Секретарем
колегії Мінтрансзв'язку до порядку денного найближчого засідання
колегії, на яке запрошено представників інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу Міністерства.
В.о. начальника Управління
контролю та діловодства О.І.Тарасенковгору