Документ v0201574-03, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2003

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
14.08.2003 N 201

Про затвердження Порядку надання дозволів
підприємствам, установам, організаціям, що належать
до сфери управління Держводгоспу України, на передачу
в оренду державного майна

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) (із змінами) та з метою приведення
нормативно-правового акта Держводгоспу України у відповідність з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 р. N 629
( 629-95-п ) "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів
оренди" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 02.01.2003 р. N 3 ( 3-2003-п ), а також забезпечення
єдиного підходу до вирішення питань, пов'язаних з передачею
державного майна в оренду, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання дозволів підприємствам,
установам, організаціям, що належать до сфери управління
Держводгоспу України, на передачу в оренду державного майна
(додається).
2. Керівникам водогосподарських підприємств, установ,
організацій (далі - підприємства): 1) припинити укладання договорів на передачу державного майна
в оренду без попереднього дозволу Держводгоспу, згідно з
затвердженим порядком; 2) при укладанні договорів оренди обов'язково перевіряти
компетенцію контрагента на встановлення договірних відносин
(статус юридичної особи, платоспроможність, право підписання
посадовою особою договорів тощо); 3) разом із листом-клопотанням про надання дозволу на
передачу в оренду державного майна, яке перебуває на балансі
відокремленого підрозділу, подавати до Держводгоспу і підстави
щодо права керівника відокремленого підрозділу здійснювати
повноваження на укладання договору від імені юридичної особи; 4) визначити за наказом конкретного працівника,
відповідального за здійснення договірної роботи на підприємстві,
покласти на нього обов'язки щодо ведення журналу реєстрації
договорів оренди та забезпечення контролю за виконанням умов
договору; 5) у тижневий строк направляти до Держводгоспу повідомлення
про розірвання договорів оренди з відповідним обґрунтуванням і
копією акта приймання-передачі майна підприємству після розірвання
договору оренди; 6) за місяць до закінчення строку дії договору оренди
звертатися до комітету з листом-клопотанням щодо його пролонгації. При цьому в повідомленні обов'язково зазначати дані про
наявність (або відсутність) заборгованості по орендній платі та
інших платежах за договором оренди; 7) з метою усунення причин, які породжують невиконання
договірних зобов'язань, щоквартально аналізувати виконання умов за
договорами оренди та вживати відповідних заходів щодо проведення
претензійно-позовної роботи у разі їх порушення; 8) забезпечувати подання до Держводгоспу повного комплекту
документів, перелік яких наведено у Порядку, затвердженому цим
наказом, і звернути увагу на те, що листи-клопотання підприємств
не розглядаються, якщо зазначену вимогу не дотримано; 9) взяти до відома: - у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу
підприємства, його структурного підрозділу, Держводгосп забезпечує
здійснення заходів передорендної підготовки з метою: визначення залишкової вартості об'єкта оренди у вигляді
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу; приведення балансу підприємства у відповідність з вимогами
стандартів бухгалтерського обліку; проведення інвентаризації майна підприємства; - у разі коли орендодавцем структурного підрозділу є
підприємство, акт оцінки затверджується Головою Держводгоспу; - у разі коли за період між датою оцінки і датою набрання
чинності договором оренди зміняться склад і вартість цілісного
майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу або
буде виявлено майно, не відображене в матеріалах інвентаризації,
на вимогу однієї з сторін договору оренди або Держводгоспу,
повинна бути здійснена дооцінка об'єкта оренди і внесені
відповідні зміни до акта оцінки і відповідних договорів, укладених
з орендарем; - у разі передачі підприємством в оренду нерухомого майна
площею понад 200 кв. м звіт про незалежну оцінку майна
розглядається і рецензується регіональними відділеннями Фонду
державного майна України; - у разі передачі підприємством в оренду нерухомого майна
площею до 200 кв. м звіт про незалежну оцінку майна та висновок
про вартість майна розглядається і затверджується Держводгоспом
шляхом видання наказу.
3. Покласти на керівників водогосподарських підприємств
персональну відповідальність за якісне складання та відповідність
умов договору оренди вимогам чинного законодавства та своєчасне
подання проектів договорів до Держводгоспу і регіональних
відділень Фонду державного майна України для отримання
відповідного дозволу.
4. Встановити, що в апараті Держводгоспу: - рішення щодо надання підприємствам дозволу на передачу
державного майна в оренду та укладання відповідних договорів
оренди приймається на засіданнях колегії Держводгоспу; - відповідальними за проведення робіт, пов'язаних з передачею
державного майна в оренду, є: 1) Відділ інвестиційної політики та ціноутворення - за
підготовку наказів щодо затвердження звітів про незалежну оцінку
майна та висновків про вартість майна. 2) Управління бухгалтерського обліку та звітності - за
підготовку: наказу щодо утворення комісій для проведення підприємствами
самостійної оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного майна; дозволу підприємствам на передачу в оренду нерухомого майна
понад 200 кв. м; 3) Юридичний відділ - за ведення журналу реєстрації договорів
оренди.
5. Начальникам управлінь, самостійних відділів апарату
Держводгоспу під час відряджень до підприємств, установ,
організацій перевіряти наявність журналів реєстрації договорів
оренди та виконання сторонами договору своїх зобов'язань за
укладеними договорами оренди.
6. Наказ Держводгоспу України від 23 березня 2000 року N 35
"Про затвердження Порядку надання організаціям погодження
Держводгоспу України на передачу в оренду державного майна"
визнати таким, що втратив чинність.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до функціональних
повноважень.
Голова Комітету І.Бакай

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держводгоспу України
14.08.2003 N 201

ПОРЯДОК
надання дозволів підприємствам, установам,
організаціям, що належать до сфери управління
Держводгоспу України, на передачу
в оренду державного майна

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови надання
Держводгоспом дозволів підприємствам, установам, організаціям, що
належать до сфери його управління (далі - підприємство), на
передачу в оренду державного майна.
2. Підприємство для отримання дозволу на передачу в оренду
майна, яке перебуває на його балансі, звертається до Держводгоспу
з листом-клопотанням про передачу в оренду цілісного майнового
комплексу, його структурного підрозділу (філії, дільниці) або
нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого
індивідуально визначеного майна підприємства (машин, устаткування,
інших облікових одиниць основних засобів і нематеріальних активів
та інших цінностей, що виділяються у самостійний об'єкт оренди
згідно з законодавством).
3. У разі оренди цілісного майнового комплексу підприємства,
його структурного підрозділу комісією, що утворюється Фондом
державного майна України, його регіональними відділеннями
здійснюється самостійна оцінка майна на підставі даних
бухгалтерського обліку з урахуванням всіх передбачених
законодавством переоцінок і дооцінок. До складу комісії в обов'язковому порядку включаються
представники орендодавця та Держводгоспу. До складу комісії можуть
входити представники особи, що подала заяву про оренду.
4. Для забезпечення здійснення комітетом заходів
передорендної підготовки з метою забезпечення проведення
інвентаризації до листа-клопотання додаються: - документ щодо визначення залишкової вартості об'єкта
оренди; - баланс підприємства, приведений відповідно до вимог
стандартів бухгалтерського обліку; - протокол інвентаризації майна підприємства. Крім того, додаються: - проект договору оренди об'єкта, завізований сторонами
договору; - передавальний баланс; - акт оцінки вартості об'єкта оренди з визначенням складу і
вартості майна, що: передається в оренду; передається на утримання або у схов орендарю; надається орендареві на умовах кредиту; викуповується орендарем; - результати переоцінки, дооцінки основних засобів, об'єктів
незавершеного будівництва, невстановленого устаткування,
нематеріальних активів, інших необоротних активів, у тому числі
малоцінних - на погодження.
5. У порядку передорендної підготовки, яка здійснюється ще до
оцінки цілісного майнового комплексу, Держводгосп може провести
інвентаризацію майна підприємства з метою виявлення основних
засобів, які підлягають переоцінці відповідно до вимог Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (ПБО-7)
( z0288-00 ). Перелік цих основних засобів затверджується
Держводгоспом.
6. Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про
інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а
також майна державних підприємств та організацій, яке передається
в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 березня 1993 року N 158 ( 158-93-п ) (у частині, що не
суперечить законодавству), та Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. Інвентаризація проводиться на останнє число місяця.
7. Належність майна до необоротних та оборотних засобів
визначається згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку 7 "Основні засоби" ( z0288-00 ), 8 "Нематеріальні активи"
( z0750-99 ), 9 "Запаси" ( z0751-99 ), 12 "Фінансові інвестиції"
( z0284-00 ).
8. Одночасно з проведенням інвентаризації здійснюється у
встановленому законодавством порядку аудиторська перевірка стану
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації щодо фінансово-господарської діяльності на
підприємстві.
9. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу здійснюється станом на останнє число
місяця, в якому проводиться інвентаризація майна та складається
передавальний баланс. До 15 числа зазначеного місяця (наступний після того місяця,
на останнє число якого здійснюється інвентаризація) комісії з
інвентаризації подають протокол інвентаризації, передавальний
баланс, затверджені керівником підприємства, та інші дані,
необхідні для оцінки майна, до комісії (пункт 3 цього Порядку),
яка здійснює таку оцінку (зазначений строк може бути продовжений
за рішенням орендодавця, але не більше як 15 днів).
10. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу здійснюється у 20-денний строк з дня
затвердження протоколу про результати інвентаризації та
завершується складанням акта встановленого зразка (додаток 1). Перший примірник матеріалів інвентаризації та оцінки
зберігається у орендодавця, другий - у орендаря.
11. Акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства,
його структурного підрозділу, що передається в оренду,
затверджується керівником відповідного органу, визначеного в
абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) (Фонд державного майна України,
його регіональні відділення та Фонд майна Автономної Республіки
Крим). Акт оцінки структурного підрозділу підприємства
затверджується Держводгоспом, у разі коли підприємство, підрозділ
якого передається в оренду, є орендодавцем. Відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну діяльність" ( 2658-14 )
рецензування звітів про оцінку майна є обов'язковим.
12. У разі коли за період між датою оцінки і датою набрання
чинності договором оренди зміняться склад і вартість цілісного
майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу або
буде виявлено майно, не відображене в матеріалах інвентаризації,
на вимогу однієї із сторін договору оренди або Держводгоспу,
повинна бути здійснена дооцінка об'єкта оренди і внесені
відповідні зміни до акта оцінки і відповідних договорів, укладених
з орендарем.
13. При передачі в оренду нерухомого майна до
листа-клопотання додаються: - проект договору оренди об'єкта, завізований сторонами
договору; - інформація про загальну та корисну площу об'єкта оренди; - розрахунок орендної плати за перший місяць оренди,
здійснений відповідно до вимог Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786
( 786-95-п ) (із змінами), і підписаний керівником і головним
бухгалтером підприємства. Крім того, додаються: а) у разі оренди нерухомого майна понад 200 кв. м, посвідчені
підприємством копії: - першого листа звіту про незалежну оцінку майна; - висновку про вартість майна; - рецензії звіту про незалежну оцінку майна. Усі матеріали залишаються для контролю в Управлінні
бухгалтерського обліку та звітності; б) у разі оренди нерухомого майна до 200 кв. м, оригінали: - звіту про незалежну оцінку майна; - висновку про вартість майна; - рецензії звіту про незалежну оцінку майна. Усі матеріали додаються до наказу про їх затвердження.
14. Якщо для розрахунку орендної плати не передбачено
здійснення незалежної оцінки нерухомого майна (оренда нерухомого
майна пільговими категоріями орендарів: бюджетними установами,
організаціями, а також інвалідами з метою використання під гаражі
для спеціальних засобів пересування), може здійснюватися
самостійна оцінка зазначеного майна, відповідно до пунктів 15 і 17
цього Порядку.
15. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна
(крім нерухомого) підприємством до комітету подається заява про
утворення комісії для здійснення самостійної оцінки майна (додаток
3). Самостійна оцінка здійснюється комісією, яка утворена за
наказом Держводгоспу, на підставі даних бухгалтерського обліку з
урахуванням всіх передбачених законодавством переоцінок і
дооцінок.
16. За рішенням підприємства може здійснюватися незалежна
оцінка окремого індивідуально визначеного майна. При цьому
вартість робіт з оцінки оплачується за домовленістю сторін
договору оренди.
17. Самостійна оцінка нерухомого (пункт 14) та іншого
окремого індивідуально визначеного майна завершується складанням
акта оцінки (додаток 2), який затверджується керівником
підприємства, а незалежна оцінка (пункт 16) - складанням звіту про
оцінку майна, який підписується оцінювачем майна, що безпосередньо
її здійснювали, і скріплюється печаткою та підписом керівника
суб'єкта оціночної діяльності.
18. У разі оренди нерухомого майна пільговими категоріями
орендарів (пункт 14) та іншого окремого індивідуально визначеного
майна до Держводгоспу подаються: - лист-клопотання; - копія наказу Держводгоспу про утворення комісії для
здійснення самостійної оцінки майна; - проект договору оренди, завізований сторонами договору; - розрахунок орендної плати за перший місяць оренди окремого
індивідуально визначеного майна; - акт самостійної оцінки майна або звіт про незалежну оцінку
майна. До акта додаються відомості розрахунку вартості нерухомого та
іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в
оренду (додатки 4, 5, 6).
19. Незалежна оцінка об'єкта оренди здійснюється згідно з
Методикою оцінки об'єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.95 N 629 ( 629-95-п ) (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 02.01.2003 N 3
( 3-2003-п ). Період між датою незалежної оцінки і датою початку дії
договору оренди не може перевищувати 6 місяців, якщо тільки менший
строк не передбачено звітом з незалежної оцінки.
20. Розрахунок орендної плати за перший місяць проводиться
відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.95 N 786 ( 786-95-п ) (зі змінами).
21. Відомості розрахунку вартості нерухомого майна та іншого
окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду,
які додаються до акта самостійної оцінки, є додатками 15-17 до
Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1554
( 1554-2000-п ).
22. У Держводгоспі матеріали, додані до листів-клопотань,
розглядаються протягом 15 днів з дати їх надходження згідно з
абзацом другим частини третьої статті 9 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ). При цьому: а) Юридичний відділ протягом 3 днів - у разі подання повного
переліку документів (пункти 4, 13, 18) здійснює реєстрацію
договорів оренди у журналі реєстрації та перевіряє: - комплектність документів, поданих підприємством -
балансоутримувачем об'єкта оренди; - відповідність умов договорів оренди майна вимогам чинного
законодавства. Листи-клопотання, подані без необхідних документів,
повертаються підприємству без розгляду; б) Управління економіки, Управління бухгалтерського обліку та
звітності протягом 10 днів - у разі надходження матеріалів про
оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу (пункт 4) розглядають їх та готують
відповідні висновки керівництву Держводгоспу, а також забезпечують
у подальшому координацію роботи з оформлення необхідних
документів; в) Відділ інвестиційної політики та ціноутворення протягом 8
днів - у разі подання листа-клопотання про оренду нерухомого майна
до 200 кв. м (пункт 12) розглядає звіт про незалежну оцінку майна,
висновок про вартість майна, рецензію звіту про незалежну оцінку
майна та розрахунок орендної плати за перший місяць оренди; г) Управління бухгалтерського обліку та звітності: - протягом 8 днів - у разі подання листа-клопотання про
оренду нерухомого майна понад 200 кв. м або нерухомого майна
пільговими категоріями орендарів (пункт 13) або окремого
індивідуально визначеного майна (пункт 18) розглядає матеріали, що
до нього додані; - протягом 3 днів - розглядає заяву про утворення комісії для
здійснення самостійної оцінки майна. За результатами розгляду Управління бухгалтерського обліку та
звітності готується наказ.
23. При позитивному розв'язанні питання до підприємства
надсилається відповідний документ, у якому повідомляється про
надання підприємству дозволу на укладання договору оренди
конкретного державного майна на умовах, визначених у розглянутому
проекті договору оренди. У разі відмови надається вмотивоване її обґрунтування.
24. Зазначені у пункті 22 документи готуються в установленому
порядку: 1) Управлінням економіки - лист щодо надання дозволу на
передачу в оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу та укладання відповідного договору оренди; 2) Управлінням бухгалтерського обліку та звітності: - лист щодо надання дозволу на передачу в оренду нерухомого
майна понад 200 кв. м; - лист щодо надання дозволу на передачу в оренду нерухомого
майна пільговим категоріям орендарів або іншого окремого
індивідуально визначеного майна та укладання відповідного договору
оренди; 3) Відділом інвестиційної політики та ціноутворення - наказ
про затвердження звіту про незалежну оцінку майна до 200 кв. м та
висновку про вартість цього майна.
25. Укладання договору оренди вважається погодженим з
Держводгоспом, якщо підприємство не одержало від нього в
установлений в абзаці першому пункту 22 цього Порядку строк
дозволу, відмови чи інших пропозицій (абзац четвертий частини
третьої статті 9 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ).
26. У разі отримання від регіонального відділення Фонду
державного майна України відмови у наданні дозволу самостійно
укласти договір оренди нерухомого майна понад 200 кв. м
(враховуючи потребу виконання органами приватизації завдання щодо
надходження коштів до державного бюджету) підприємство зобов'язано
звернутися до Держводгоспу для з'ясування та можливого вирішення
цього питання.
27. За наявності заяв про оренду цілісного майнового
комплексу підприємства, його структурного підрозділу або заяв про
оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної
установи, організації) від двох та більше фізичних чи юридичних
осіб, орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах.
Порядок проведення конкурсу для об'єктів, що перебувають у
державній власності, визначається Фондом державного майна України.
28. Підприємства здійснюють облік укладених договорів оренди
та протягом 10 днів після закінчення кожного звітного кварталу
подають до Управління бухгалтерського обліку та звітності
інформацію за встановленою формою (додаток 7).
Начальник Юридичного відділу О.Райчева

Додаток 1
до п. 10
Порядку надання дозволів
підприємствам, установам,
організаціям, що належать
до сфери управління
Держводгоспу України,
на передачу в оренду
державного майна

Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________
(посада керівника органу,
установи, підприємства -
орендодавця)
М.П. ________ ________________
(підпис) (прізвище
та ініціали)
"___" ___________ 200_ р.

АКТ
оцінки цілісного майнового комплексу
підприємства, організації, їх структурного
підрозділу, що передається в оренду
___________________
(код згідно з ЗКПО) _________________________________________________________________
(повна назва цілісного майнового комплексу)
Комісія, утворена згідно з наказом ______________________________
(посада керівника органу,
що утворив комісію)
_________________________________________________________________
від "___" ____________ 200_ р. N ______________________, у складі
голови __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
членів: _________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
на засіданні (протокол від "___" _______ 200_ р. N __) розглянула
результати інвентаризації майна і передавальний
баланс __________________________________________________________
(повна назва цілісного майнового комплексу)
_________________________________________________________________
станом на "___" __________ 200_ р. і з урахуванням вимог Методики
оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість.
Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з
передавальним балансом і поданими документами становить:
------------------------------------------------------------------ | Майно |Вартість майна,| | | тис. гривень | |------------------------------------------------+---------------| | I. Майно, що передається в оренду | | |------------------------------------------------+---------------| | 1. |Основні засоби, усього | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 2. |Знос основних засобів | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 3. |Основні засоби за вартістю за вирахуванням| | | |зносу (ряд. 1 - ряд. 2) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 4. |Орендовані основні засоби за вартістю за | | | |вирахуванням зносу (ряд. 3 - ряд. 16) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 5. |Нематеріальні активи, усього | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 6. |Знос нематеріальних активів | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 7. |Нематеріальні активи за вартістю за | | | |вирахуванням зносу (ряд. 5 - ряд. 6) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 8. |Відновна (переоцінена) вартість | | | |незавершеного будівництва | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 9. |У тому числі відновна (переоцінена) | | | |вартість устаткування, що підлягає монтажу| | |-----+------------------------------------------+---------------| | 10. |Інші необоротні активи | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 11. |Вартість майна, що передається в оренду | | | |(ряд. 4 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 10) | | |------------------------------------------------+---------------| | II. Майно, що передається на утримання або у | | | схов орендарю | | |------------------------------------------------+---------------| | 12. |Залишкова вартість житлового фонду | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 13. |Залишкова вартість основних засобів | | | |об'єктів цивільної оборони | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 14. |Залишкова вартість законсервованих | | | |основних засобів | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 15. |Залишкова вартість мобілізаційних ресурсів| | | |(у частині основних засобів) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 16. |Залишкова вартість основних засобів, що | | | |передаються на утримання орендарю (ряд. 12| | | |+ ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 17. |Матеріальні ресурси, якими укомплектовані | | | |об'єкти цивільної оборони | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 18. |Мобілізаційні ресурси (в частині оборотних| | | |засобів) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 19. |Вартість основних і оборотних засобів, що | | | |передаються на утримання орендарю, всього | | | |(ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18) | | |------------------------------------------------+---------------| |III. Майно, що передається орендареві на умовах | | | кредиту | | |------------------------------------------------+---------------| | 20. |Балансова вартість цінних паперів | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 21. |Грошові кошти та їх еквіваленти | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 22. |Векселі одержані | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 23. |Дебіторська заборгованість за вирахуванням| | | |резерву сумнівних боргів | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 24. |Кредиторська заборгованість (розділи | | | |"Пасиву балансу" II + III + IV + V) | | |-----+------------------------------------------+---------------| | |у тому числі: | | |-----+------------------------------------------+---------------| |24.1 |кредиторська заборгованість за товари | | |-----+------------------------------------------+---------------| |24.2 |інша кредиторська заборгованість | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 25. |Вартість майна, що надається орендареві на| | | |умовах кредиту (ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. | | | |22 + ряд. 23 - ряд. 24) Якщо ряд. 21 + | | | |ряд. 22 + ряд. 23 < ряд. 24, то ряд. 25 = | | | |ряд. 20 | | |------------------------------------------------+---------------| | IV. Майно, що викуповується орендарем | | |------------------------------------------------+---------------| | 26. |Виробничі запаси | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 27. |Незавершене виробництво | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 28. |Готова продукція | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 29. |Товари | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 30. |Малоцінні та швидкозношувані предмети | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 31. |Витрати майбутніх періодів | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 32. |Кредиторська заборгованість, яка виникла у| | | |зв'язку з придбанням оборотних | | | |матеріальних засобів (товарів) і не | | | |врахована під час визначення суми кредиту,| | | |що надається орендареві Якщо: ряд. 25 > 0,| | | |то ряд. 32 = 0; ряд. 25 < 0, а ряд. 25 (за| | | |абсолютною величиною) > ряд. 24.1, то ряд.| | | |32 = ряд. 24.1; ряд. 25 < 0, а ряд. 25 (за| | | |абсолютною величиною) < ряд. 24.1, то ряд.| | | |32 = ряд. 24.1 - ряд. 25 (за абсолютною | | | |величиною); | | |-----+------------------------------------------+---------------| | 33. |Вартість майна, що викуповується орендарем| | | |(ряд. 26 + ряд. 27 + ряд. 28 + ряд. 29 + | | | |ряд. 30 + ряд. 31 - ряд. 32) | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ________ ______________________ ________ ______________________ ________ ______________________

Додаток 2
до п. 17
Порядку надання дозволів
підприємствам, установам,
організаціям, що належать
до сфери управління
Держводгоспу України,
на передачу в оренду
державного майна

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ _________________________
(посада керівника органу,
установи, підприємства -
орендодавця)
М.П. ________ ________________
(підпис) (прізвище
та ініціали)
"___" ___________ 200_ р.

АКТ
оцінки нерухомого та іншого окремого
індивідуально визначеного майна
_________________________________________________________________
(повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер) _________________________________________________________________
Підприємство, на балансі якого перебуває майно, що передається
в оренду ___________________
(код згідно з ЗКПО)
_________________________________________________________________
(повна назва підприємства - юридичної особи)
Комісія, утворена згідно з наказом ______________________________
_________________________________________________________________
(посада керівника органу, що утворив комісію)
від "___" ____________ 200_ р. N ______________________, у складі
голови __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
членів: _________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
на засіданні (протокол від "___" ___________ 200_ р. N _________)
розглянула результати оцінки нерухомого та іншого окремого
індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики
оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість
на "___" ____________ 200_ року.
Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з
відомостями розрахунку становить:
------------------------------------------------------------------ | Назва об'єкта оцінки | Вартість, тис. гривень | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ________ ______________________
________ ______________________
________ ______________________
"___" ___________ 200_ р.

Додаток 3
до п. 15
Порядку надання дозволів
підприємствам, установам,
організаціям, що належать
до сфери управління
Держводгоспу України,
на передачу в оренду
державного майна
____________________________ ____________________________ ____________________________

ЗАЯВА
Для здійснення самостійної оцінки ___________________________, що
(об'єкт оренди)
передбачається передати в оренду ______________, просимо утворити
комісію у такому складі:
_____________ - ______________ - голова комісії;
(П.І.Б.) (Посада)
Члени комісії: _____________ - ______________;
(П.І.Б.) (Посада) _____________ - ______________;
(П.І.Б.) (Посада) _____________ - ______________.
(П.І.Б.) (Посада)
Керівник підприємства ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до п. 18
Порядку надання дозволів
підприємствам, установам,
організаціям, що належать
до сфери управління
Держводгоспу України,
на передачу в оренду
державного майна
(Додаток 15 до Методики
оцінки вартості майна
під час приватизації)
( 1554-2000-п )

Зразок

ВІДОМІСТЬ
вартості основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів
_____________________________
(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------------------------- |N |Найме- |Інвен-|Дата |Первісна |Коефіцієнти збільшення первісної |Первісна| |п/п|нування|тарний|введення |вартість,|вартості основних засобів станом на|вартість| | | |номер |в експлу-|тис. |-----------------------------------|на дату | | | | |атацію, |гривень |01.05.92|01.08.93|01.01.95|01.04.96|оцінки, | | | | |місяць, | | | | | |тис. | | | | |рік | | | | | |гривень | |---+-------+------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до п. 18
Порядку надання дозволів
підприємствам, установам,
організаціям, що належать
до сфери управління
Держводгоспу України,
на передачу в оренду
державного майна
(Додаток 16 до Методики
оцінки вартості майна
під час приватизації)
( 1554-2000-п )

Зразок

ВІДОМІСТЬ
розрахунку залишкової вартості основних
засобів та інших необоротних матеріальних активів
_________________________________________________
(назва підприємства)
--------------------------------------------------------------------------------------- |N |Найме- |Інвен-|Первісна|Шифр |Річна |Місячна |Трива- |Рівень|Сума |Зали- | |п/п|нування|тарний|вартість|норми |норма |норма |лість |зносу,|зносу,|шкова | | |об'єкта|номер |на дату |амор- |амор- |амор- |експлу-|від- |тис. |вар- | | | | |оцінки, |тизації|тизації, |тизації, |атації,|сотків|гри- |тість | | | | |тис. | |відсотків|відсотків|місяців| |вень |на | | | | |гривень | | | |(квар- | | |дату | | | | | | | | |талів) | | |оцінки,| | | | | | | | | | | |тис. | | | | | | | | | | | |гривень| |---+-------+------+--------+-------+---------+---------+-------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 6
до п. 18
Порядку надання дозволів
підприємствам, установам,
організаціям, що належать
до сфери управління
Держводгоспу України,
на передачу в оренду
державного майна
(Додаток 17 до Методики
оцінки вартості майна
під час приватизації)
( 1554-2000-п )

Зразок

ВІДОМІСТЬ
балансової вартості незавершеного
будівництва та устаткування для монтажу
_______________________________________
(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------------------- |N |Найме- |Рік і | Витрати за видами |Коефіцієнт| Вартість на дату оцінки,| |п/п|нування|квартал | та їх вартість |індексації| тис. гривень | | |об'єкта|освоєння|-------------------| Х |-------------------------| | | |витрат |види |вар- | |усього| у тому числі | | | |(прид- |витрат |тість*| | |------------------| | | |бання) |(будівельно-| | | |за |за | | | | |монтажні | | | |рахунок |рахунок | | | | |та інші | | | |державних|коштів | | | | |роботи, | | | |коштів |орендаря| | | | |устат- | | | | | | | | | |кування) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
--------------- * У грошовій одиниці на момент здійснення витрат.
Керівник підприємства ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 7
до п. 28
Порядку надання дозволів
підприємствам, установам,
організаціям, що належать
до сфери управління
Держводгоспу України,
на передачу в оренду
державного майна

ІНФОРМАЦІЯ
про укладання договорів оренди державного
майна, надходження та використання коштів
від оренди державного майна по
__________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Майна, що |Кіль-|Залишкова|Неза- |Характе- | Орендна плата | Документ |Використання | |п/п|передано в|кість|вартість |лежна |ристика | (грн.) | погодження, |надходжень за | | |оренду |дого-|(за |(екс- |об'єкта | | дата, номер |кодами бюджетної| | |(нерухоме,|ворів|балансом,|пертна)|оренди | | |класифікації | | |рухоме) та| |форма |оцінка |(площа, |-----------------+----------------+----------------| | |строк дії | |N 1) під | |потужність,|Перший |Заборго- |Держвод-|ФДМУ |Всього |Цілі | | |договору | |час | |житлове, |базовий|ваність |госпом |України|над- |викорис-| | |оренди | |оцінки | |нежитлове |місяць |орендарів|України | |ходжень|тання | | | | |об'єкта | |приміщення,| | | | |(грн.) |за | | | | |оренди | |є частиною | | | | | |кодами | | | | | | |будівлі | | | | | |КФК | | | | | | |(споруди) | | | | | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ (підпис)
Головний бухгалтер ______________________ (підпис)вгору