Документ v0193823-12, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2012  № 193-07

Про затвердження Стратегічного плану діяльності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України на 2013 бюджетний рік та наступний за плановим бюджетний період

На виконання пункту 4.2.4 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, та з метою визначення стратегічних цілей та основних завдань Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стратегічний план діяльності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України на 2013 бюджетний рік та наступний за плановим бюджетний період (далі - Стратегічний план), що додається.

2. Структурним підрозділам Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України врахувати Стратегічний план під час розроблення пропозицій до Річного плану роботи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

В.В. КаськівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
агентства з інвестицій
та управління національними
проектами України
02.10.2012 № 193-07

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України на 2013 бюджетний рік та наступний за плановим бюджетний період

1. Мета (місія)

Формування та забезпечення реалізації національних проектів та сприяння залученню інвестицій в Україну. Створення фінансових умов для реалізації національних проектів, а також залучення коштів приватних інвесторів через розподіл ризиків між державою та інвестором. Формування позитивного інвестиційного іміджу України.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

А. Потенціал підприємництва не може реалізуватися повною мірою в Україні через незадовільний бізнес-клімат. Про це свідчать результати двох впливових міжнародних досліджень - Світового банку "Ведення бізнесу - 2010" і "Рейтинг глобальної конкурентоспроможності" Всесвітнього економічного форуму. Так, за простотою ведення бізнесу Україна посідає 142-е місце зі 183 країн світу. У тому числі за показником ефективності податкової системи країна знаходиться наприкінці списку, на 181-ій позиції.

Несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує інвестиції. Крім того, криза значно звузила внутрішні джерела для інвестицій, а міжнародні фінансові ресурси стали практично недоступними. Багато міжнародних інвесторів вимушені обережніше ставитися до ризиків країни. Зокрема, низький інвестиційний імідж України зробить країну менш привабливою для міжнародного капіталу в посткризовий період.

Причинами вказаних вище проблем є:

- макроекономічна нестабільність, неефективна регуляторна й податкова системи, високий рівень корупції (Системні проблеми, що покриваються в інших напрямах реформ);

- нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства (далі - ДПП);

- відсутність ефективних механізмів із залучення інвестицій і захисту прав інвесторів.

Завдання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затверджені КОМІТЕТОМ З ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 2 червня 2010 року, - підвищення позиції України в міжнародному рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу - 2012" за простотою ведення бізнесу на 40 позицій, зі 142-го на 102-е місце зі 183-х країн; - приріст прямих іноземних інвестицій на 0,5 млрд.дол. США щорічно й досягнення в 2014 р. загального обсягу залучених в економіку України прямих іноземних інвестицій на рівні 77 млрд.дол. США.

Б. Попри те, що в Україні зберігся масштабний науковий комплекс, здатний ефективно продукувати результати світового рівня, науково-технічна та інноваційна сфера не виконує належним чином роль джерела економічного зростання. Ключові проблеми полягають в тому, що:

- темпи розвитку й структура науково-технічної та інноваційної сфери не відповідають попиту на передові технології з боку економіки;

- пропоновані наукові результати світового рівня не знаходять застосування в економіці через низьку сприйнятливість підприємницького сектору до інновацій;

- у науково-технічній та інноваційній сфері триває втрата кадрів і скорочення матеріально-технічних засобів.

Існує загроза переорієнтації вітчизняної науки на вирішення проблем інноваційного розвитку інших країн і перетворення України на експортера товарів і послуг з низьким рівнем доданої вартості, у тому числі у сфері інтелектуальної праці;

- скорочення фінансування науково-технічної та інноваційної сфери. Загальний обсяг видатків на наукові дослідження й розробки як частка ВВП (наукоємність ВВП) протягом 2000 - 2009 рр. в Україні зменшився з 1,16% до 0,95% (у тому числі з держбюджету - до 0,41%). Водночас у ЄС показник наукоємності ВВП у середньому складає 1,9%, у Фінляндії й Швеції - 3,7%, США й Німеччині - 2,7%.

Спрямування вітчизняного науково-технічного потенціалу на забезпечення потреб інноваційного розвитку економіки України й організацію виробництва високотехнологічної продукції шляхом:

- запровадження державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах;

- розробки та впровадження інструментів державної підтримки інноваційної діяльності.

Підвищення ефективності національної інноваційної системи через:

- розвиток інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо);

- приведення законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу;

- удосконалення державного регулювання й економічного стимулювання суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій.

Завдання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затверджені КОМІТЕТОМ З ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 2 червня 2010 року, - Індикатори досягнення мети в період 2010 - 2014 рр.: - збільшення частки інноваційно активних промислових підприємств з 10,7% до 25%; - підвищення наукоємності ВВП за рахунок усіх джерел фінансування з 0,95% до 1,5%.

В. Підвищення стандартів життя шляхом реформи медичного обслуговування. Проблеми: незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони здоров'я не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг. Це виявляється в наступному: - низька якість медичних послуг. Очікувана тривалість життя населення України складає 68,2 років, що в середньому на 10 років нижче, ніж у країнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 рази вищий, ніж у "старих" країнах ЄС. Рівень передчасної смертності втричі перевищує показник ЄС, рівень смертності від туберкульозу - в 20 разів вищий.

Завдання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затверджені КОМІТЕТОМ З ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 2 червня 2010 року, - зниження загального коефіцієнта дитячої смертності до 6,5%; - зниження коефіцієнта материнської смертності до 13%.

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

3.1. Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

Код та назва напряму державної політики (додаток 3)

Код (XXN) та назва стратегічної цілі

Пріоритети розвитку країни

Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді

1

2

3

4

5

04

041 сприяння залученню інвестицій в економіку України, у тому числі для реалізації національних проектів

забезпечення ефективного використання інвестиційних ресурсів держави,
сприяння залученню інвесторів до реалізації пріоритетних для держави проектів,
прискорення відновлення економіки та переходу до її сталого зростання

Закон України від 18.09.91 № 1560-XII "Про інвестиційну діяльність"
Указ Президента України від 28.10.2005 № 1513 "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні"
Указ Президента України від 10.04.2006 № 300 "Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності"
Указ Президента України від 10.11.2009 № 912 "Про заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні"
Указ Президента України від 08.09.2010 № 895 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку"
Указ Президента України від 12.05.2011 № 583/2011 "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України"
Указ Президента України від 12.03.2012 № 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

У сфері залучення інвестицій і розвитку підприємництва основними завданнями мають стати:
- Просування інвестиційних проектів з метою залучення іноземних інвесторів в економіку України
- Розробка техніко-економічного обґрунтування (їх невід'ємних складових), проектно-кошторисної документації національних проектів, що є основою для залучення інвестора
- Впровадження механізму якісного обслуговування інвестора ("єдиного інвестиційного вікна")

04

042 реалізація інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки України

модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології;
машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії; нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій; високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості; транспортні системи: будівництво і реконструкція; охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;
розвиток інноваційної культури суспільства; виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і пов'язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів, розробка та впровадження новітніх технологій для їх складання (виготовлення)

Закон України від 04.07.2002 № 40-IV "Про інноваційну діяльність"
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
Указ Президента України від 12.05.2011 № 583/2011 "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України"
Указ Президента України від 12.03.2012 № 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Реалізація національних проектів на умовах співфінансування з боку держави, що є гарантом безпеки капіталовкладень в українську економіку
Реалізація національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства" шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням (у 2013 р. - м. Київ, Київській обл., Чернівецькій обл., Черкаській обл., Львівській обл., Херсонській обл., Волинській обл., у 2014 р.- м. Севастополь, Чернігівській обл., Закарпатській обл., Вінницькій обл., Івано-Франківській обл., Миколаївській обл.)
Реалізація національного проекту "Вчасна допомога" - створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів" шляхом створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій

04

043 Здійснення заходів із поліпшення інвестиційного іміджу України

зростання міжнародного співробітництва

Закон України від 16.04.91 № 959 "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Закон України від 18.09.91 № 1560-XII "Про інвестиційну діяльність"
Закон України від 19.03.96 № 93 "Про режим іноземного інвестування"
Указ Президента України від 12.05.2011 № 583/2011 "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 694 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України"
Указ Президента України від 12.03.2012 № 187 "Про національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Проведення міжнародного інвестиційного форуму на високому рівні
Проведення презентацій проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) за кордоном
Здійснення заходів із поліпшення інвестиційного іміджу України: проведення круглих столів щодо проблематики залучення інвестицій, зокрема правового та галузевого характеру

04

044 Підтримка інвестиційного розвитку регіонів України

забезпечення ефективного використання інвестиційних ресурсів держави,
сприяння залученню інвесторів до реалізації пріоритетних для держави проектів,
прискорення відновлення економіки та переходу до її сталого зростання

Закон України від 18.09.91 № 1560-XII "Про інвестиційну діяльність"
Указ Президента України від 28.10.2005 № 1513 "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні"
Указ Президента України від 10.04.2006 № 300 "Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності"
Указ Президента України від 10.11.2009 № 912 "Про заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні"
Указ Президента України від 08.09.2010 № 895 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку"
Указ Президента України від 12.05.2011 № 583/2011 "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України"
Указ Президента України від 12.03.2012 № 187 "Про національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Створення умов для розвитку індустріальних парків та реалізації інвестиційних проектів в регіонах України - розширення й підтримка діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва.
Створення у всіх регіонах України сприятливих умов для залучення інвестицій, рівних умов для конкуренції міст (регіонів) на ринку інвестицій, особливо стратегічних прямих іноземних інвестицій, що приносять високу додану вартість.
Створення на окремих територіях спеціальних режимів залучення інвестицій:
- розвиток логістичної й комунікаційної інфраструктури на територіях, визначених як пріоритетні для інвестування;
- створення на місцях "єдиного інвестиційного вікна", на яке буде покладена функція взаємодії з органами влади в інтересах інвесторів (насамперед тих, які реалізують інноваційні й інфраструктурні проекти) з одержання ліцензій, дозволів, погоджень, вирішення земельних питань тощо;
- стимулювання створення територій компактного розміщення бізнесу - кластерів з розвиненою інфраструктурою й заздалегідь підготовленими пакетами дозволів для початку діяльності;
- забезпечення високої інституційної спроможності єдиного органу зі сприяння залученню інвестицій, через котрий працюватимуть регіони та території і який на їх запити буде займатись пошуками інвесторів, а також маркетингом позиції України на міжнародних інвестиційних ринках;
- визначення кожною територією пріоритетних напрямків розвитку, під які залучатимуться прямі іноземні інвестиції;
- підготовка фахівців галузевих і регіональних структур у сфері залучення іноземних інвестицій;
- удосконалення нормативно-правової бази у сфері сприяння іноземному інвестуванню (законопроектна діяльність);
- формування баз даних об'єктів для інвестування та інвестиційних проектів;
- повна інвентаризація земельних ділянок і формування відповідних баз даних, придатних для реалізації проектів із залученням стратегічних прямих іноземних інвестицій.
Забезпечення підготовки та реалізації інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" - впровадження механізму якісного обслуговування інвестора ("єдиного інвестиційного вікна");
- забезпечення супроводу стратегічних (пріоритетних) інвестиційних проектів та надання допомоги діючим інвесторам;
- створення дієвого інституту досудового врегулювання інвестиційних спорів;
- взаємодія з місцевими органами виконавчої влади у формуванні та реалізації послідовної стратегії залучення прямих іноземних інвестицій на регіональному рівні.
Формування позитивного іміджу та просування інвестиційних можливостей регіонів України - допомога у створенні інфраструктури та забезпечення підтримки регіональних інституцій у сфері сприяння іноземному інвестуванню, просуванні регіонів на інвестиційні ринки.
Сприяння покращенню інвестиційного клімату в регіонах.

{Текст взято з сайту Держінвестпроект України http://www.ukrproject.gov.ua/}вгору