Про поліпшення фінансового стану вугледобувних підприємств
Міненерговугілля України; Наказ, План, Заходи від 06.06.2011192
Документ v0192732-11, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2011 N 192

Про поліпшення фінансового стану
вугледобувних підприємств

На виконання пунктів 1 та 4 доручення Президента України від
08.09.2011 N 1-1/2054 щодо поліпшення фінансового стану
вугледобувних підприємств, зокрема зменшення простроченої
кредиторської і дебіторської заборгованості, а також доручення
Кабінету Міністрів України від 05.05.2011 N 54428/82/1-10
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів з поліпшення фінансового стану
вугледобувних підприємств, зокрема зменшення простроченої
кредиторської і дебіторської заборгованості (далі - План заходів),
що додається.
2. Керівникам вугледобувних підприємств, що належать до сфери
управління Міненерговугілля:
2.1. забезпечити реалізацію Плану заходів;
2.2. до 20 липня 2011 року розробити деталізований План
заходів з поліпшення фінансового стану вугледобувних підприємств,
зокрема зменшення простроченої кредиторської і дебіторської
заборгованості на підприємстві, затвердити його і надати до
Департаменту фінансово-економічної політики та Управління
бухгалтерського обліку і звітності.
2.3. надати звіт про виконання Плану заходів в частині
зменшення простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості
до Управління бухгалтерського обліку і звітності.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
06.06.2011 N 192

ПЛАН ЗАХОДІВ
з поліпшення фінансового стану вугледобувних
підприємств, зокрема зменшення простроченої
кредиторської і дебіторської заборгованості

------------------------------------------------------------------ | N | Назва заходу | Відповідальні |Термін виконання | | з/п | | виконавці | заходу | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| | 1. |Забезпечити: |Керівники | Протягом року | | |- видобуток вугілля в |вугледобувних | | | |обсязі 36,3 млн. тонн;|підприємств, що | | | |- введення в дію 110 |належать до сфери| | | |нових очисних вибоїв; |управління | | | |- покращення якості |Міненерговугілля | | | |вугільної продукції; |(далі - керівники| | | |- підвищити рівень |підприємств) | | | |продуктивності праці |Департамент | | | |за рахунок введення в |вугільної | | | |дію високонавантажених|промисловості | | | |лав; | | | | |- розробку та | | | | |здійснення | | | | |першочергових заходів | | | | |з енерго- і | | | | |ресурсозбереження | | | |-----+----------------------------------------------------------| | 2. |Підвищення інвестиційної привабливості вугледобувних | | |підприємств | |-----+----------------------------------------------------------| |2.1. |Продовжити роботу |Керівники | Протягом року | | |щодо залучення |підприємств | | | |кредитних ресурсів |ДП "Вугілля | | | |комерційних банків, |України" | | | |які спрямовувати на |Департамент | | | |придбання |вугільної | | | |гірничошахтного |промисловості | | | |обладнання для | | | | |введення очисних і | | | | |прохідницьких вибоїв | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |2.2. |Провести роботу з |Керівники | Протягом року | | |банківськими |підприємств | | | |установами щодо |ДП "Вугілля | | | |зменшення відсоткових |України" | | | |ставок за |Департамент | | | |користування |вугільної | | | |кредитними коштами за |промисловості | | | |діючими кредитними | | | | |угодами та | | | | |пролонгації кредитних | | | | |договорів (у разі | | | | |необхідності) | | | |-----+----------------------------------------------------------| | 3. |Ціноутворення | |-----+----------------------------------------------------------| |3.1. |Створити систему |Департамент | Протягом року | | |моніторингу цін на |фінансово- | | | |вугільну продукцію на |економічної | | | |внутрішньому та |політики | | | |світовому ринках | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |3.2. |Розробити та подати |Департамент |Червень 2011 р. | | |на затвердження |вугільної | | | |Кабінету Міністрів |промисловості | | | |України Концепцію |Департамент | | | |переходу на біржову |фінансово- | | | |форму продажу вугілля |економічної | | | | |політики | | | | |ДП "Вугілля | | | | |України" | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |3.3. |Розробити План |Департамент | Протягом місяця | | |заходів щодо |вугільної | після | | |реалізації основних |промисловості | затвердження | | |положень Концепції |Департамент | Концепції | | |переходу на біржову |фінансово- | | | |форму продажу вугілля |економічної | | | |та подати його на |політики | | | |затвердження до |ДП "Вугілля | | | |Кабінету Міністрів |України" | | | |України | | | |-----+----------------------------------------------------------| | 4. |Зменшення невиробничих витрат | |-----+----------------------------------------------------------| |4.1. |Спільно з Мінфіном |Департамент | Липень 2011 р. | | |опрацювати питання |фінансово- | | | |щодо передачі |економічної | | | |об'єктів соціальної |політики | | | |сфери вугледобувних |Управління | | | |підприємств органам |трудової та | | | |місцевого |соціальної | | | |самоврядування у |політики | | | |процесі складання | | | | |бюджетного запиту на | | | | |2012 рік | | | |-----+----------------------------------------------------------| | 5. |Заходи щодо зменшення простроченої кредиторської і | | |дебіторської заборгованості | |-----+----------------------------------------------------------| |5.1. |Організовувати |Керівники |Червень - липень | | |інвентаризацію |підприємств | 2011 р. | | |дебіторської та |Управління | | | |кредиторської |бухгалтерського | | | |заборгованості |обліку і | | | |відповідно до |звітності | | | |Інструкції по | | | | |інвентаризації | | | | |основних засобів, | | | | |нематеріальних | | | | |активів, | | | | |товарно-матеріальних | | | | |цінностей, грошових | | | | |коштів і документів | | | | |та розрахунків, | | | | |затвердженої наказом | | | | |Міністерства фінансів | | | | |України від 11.08.94 | | | | |N 69 ( z0202-94 ), і | | | | |за результатами | | | | |розробити конкретні | | | | |заходи щодо її | | | | |скорочення. | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.2. |Опрацювати питання |Керівники | Протягом року | | |проведення заліків |підприємств | | | |взаємних вимог у | | | | |порядку, визначеному | | | | |чинним | | | | |законодавством, на | | | | |підприємствах, де | | | | |поряд з дебіторською | | | | |заборгованістю існує | | | | |кредиторська. У разі | | | | |необхідності, | | | | |вирішити питання | | | | |щодо надання дозволу | | | | |органами ДПА на | | | | |проведення заліків | | | | |взаємних вимог на | | | | |таких підприємствах | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.3. |Опрацювати питання |Керівники | Протягом року | | |стосовно проведення |підприємств | | | |розрахунків між |Департамент | | | |підприємствами, що |фінансово- | | | |належать до сфери |економічної | | | |управління |політики | | | |Міненерговугілля, |Департамент | | | |щодо можливості |вугільної | | | |зменшення |промисловості | | | |внутрішньогалузевої |Департамент | | | |заборгованості, |юридичного | | | |зокрема відповідно |забезпечення | | | |до механізмів, | | | | |визначених Законом | | | | |України "Про заходи, | | | | |спрямовані на | | | | |забезпечення | | | | |стабільного | | | | |функціонування | | | | |підприємств ПЕК" | | | | |( 2711-15 ) | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.4. |Забезпечити своєчасне |Керівники | | | |списання простроченої |підприємств | | | |кредиторської |Управління | | | |заборгованості у |бухгалтерського | | | |порядку, визначеному |обліку і | | | |чинним |звітності | | | |законодавством. | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.5. |Укладати договори на |Керівники | Постійно | | |реалізацію товарів |підприємств | | | |(робіт, послуг) | | | | |переважно за умови | | | | |попередньої оплати та | | | | |після погодження | | | | |юридичною службою. | | | | |Покласти | | | | |відповідальність за | | | | |ведення договірної | | | | |роботи на керівників | | | | |структурних | | | | |підрозділів | | | | |підприємств, що | | | | |супроводжують договір | | | | |з моменту його | | | | |укладення до повного | | | | |виконання. | | | | |Забезпечити належний | | | | |контроль за | | | | |додержанням чинного | | | | |законодавства у сфері | | | | |державних закупівель | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.7. |У разі звернення |Управління | Постійно | | |надавати підприємствам|бухгалтерського | | | |Міненерговугілля |обліку і | | | |консультації щодо |звітності | | | |списання дебіторської |Департамент | | | |та кредиторської |юридичного | | | |заборгованостей та |забезпечення | | | |всебічно сприяти у | | | | |вирішенні спірних | | | | |питань, що стосуються | | | | |господарської | | | | |діяльності | | | | |підприємств. | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.8. |Врахувати при |Керівники |Відповідно до | | |складанні фінансового |підприємств |терміну надання | | |плану суми погашення |Департамент |на розгляд | | |дебіторської та |фінансово- |фінансових планів| | |кредиторської |економічної |та звітності щодо| | |заборгованості, та |політики |їх виконання | | |надавати звіт про | | | | |виконання | | | | |запланованих обсягів | | | | |у рамках звітування | | | | |про виконання | | | | |фінансового плану | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.9. |Надати пропозиції |Департамент |Травень 2011 р. | | |Мінфіну щодо внесення |фінансово- | | | |змін до Закону |економічної | | | |України "Про |політики | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |2011 рік" ( 2857-17 ) | | | | |у частині збільшення | | | | |бюджетних асигнувань | | | | |на погашення | | | | |заборгованості за | | | | |спожиту | | | | |електроенергію, як | | | | |економічно активних | | | | |шахт, так і | | | | |підприємств, що | | | | |готуються до | | | | |ліквідації або | | | | |ліквідуються | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.10.|Опрацювати питання |Управління | Протягом року | | |щодо погашення |бухгалтерського | | | |заборгованості |обліку і | | | |підприємств вугільної |звітності | | | |промисловості зі |Управління | | | |сплати страхових |соціальних та | | | |внесків та сум |трудових | | | |штрафних санкцій |відносин | | | |перед Фондом | | | | |загальнообов'язкового | | | | |державного | | | | |соціального | | | | |страхування України | | | | |на випадок безробіття | | | | |шляхом | | | | |реструктуризації її | | | | |залишку | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.13.|Опрацювати питання |Управління | Протягом року | | |щодо погашення та |бухгалтерського | | | |реструктуризації |обліку і | | | |заборгованості |звітності | | | |вугледобувних |Управління | | | |підприємств зі сплати |соціальних та | | | |страхових внесків до |трудових | | | |Фонду соціального |відносин | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків на | | | | |виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань України | | | |-----+----------------------+-----------------+-----------------| |5.14.|Опрацювати питання |Управління | Протягом року | | |щодо розстрочення |бухгалтерського | | | |заборгованості з |обліку і | | | |відшкодування |звітності | | | |фактичних витрат на | | | | |виплату та доставку | | | | |пільгових пенсій, що | | | | |виникла до | | | | |1 січня 2011 року | | | ------------------------------------------------------------------вгору