Про функціонування системи управління якістю у центральному апараті Держспоживстандарту
Держспоживстандарт України; Наказ, Положення, Склад колегіального органу [...] від 11.06.2008189
Документ v0189609-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2010, підстава - v0338609-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
11.06.2008 N 189
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 338 ( v0338609-10 ) від 03.08.2010 }
Про функціонування системи
управління якістю у центральному апараті
Держспоживстандарту

З метою підвищення результативності і ефективності діяльності
центрального апарату Держспоживстандарту України шляхом
функціонування системи управління якістю відповідно до вимог
національного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління
якістю. Вимоги", Програми запровадження системи управління якістю
в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2006 року N 614 ( 614-2006-п ), у
зв'язку з кадровими змінами та результатами сертифікаційного
аудиту Н А К А З У Ю:
1. Створити Координаційну раду з якості при
Держспоживстандарті України.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з якості
Держспоживстандарту України та склад Координаційної ради з якості
Держспоживстандарту України, що додаються (додатки 1, 2).
3. Затвердити склад робочої групи з функціонування у
центральному апараті Держспоживстандарту України системи
управління якістю, що додається (додаток 3).
4. Призначити головними уповноваженими з питань
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Держспоживстандарту України першого заступника Голови
Держспоживстандарту України Доротича С.І. та заступника Голови
Держспоживстандарту України Віткіна Л.М.
5. Затвердити та ввести в дію методики системи управління
якістю Держспоживстандарту України відповідно до переліку, що
додається (додаток 4).
6. Головному уповноваженому з питань функціонування системи
управління якістю у центральному апараті Держспоживстандарту
України забезпечити підтримання взаємодії процесів, необхідних для
ефективного функціонування системи управління якістю у структурних
підрозділах апарату Держспоживстандарту України.
7. Контроль за функціонуванням системи управління якістю
Держспоживстандарту покладається на першого заступника Голови
Держспоживстандарту - головного уповноваженого з питань
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Держспоживстандарту України Доротича С.І.
8. Накази Держспоживстандарту України від 22 серпня 2007 року
N 194 ( v0194609-07 ) "Про запровадження системи управління якістю
у центральному апараті Держспоживстандарту" та від 1 жовтня 2007
року N 239 "Про введення в дію документів системи управління
якістю у центральному апараті Держспоживстандарту" визнати такими,
що втратили чинність.
9. Департаменту координації роботи Комітету (Литвиненко С.В.)
довести цей наказ до відома структурних підрозділів
Держспоживстандарту України.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Джерело: офіційний веб-сайт Дерспоживстандарту України.

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
11.06.2008 N 189

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з якості
Держспоживстандарту України

1. Координаційна рада з якості Держспоживстандарту України
(далі - Координаційна рада) є дорадчим органом Держспоживстандарту
України.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, Положенням про
Держспоживстандарт України ( 225/2003 ), наказами
Держспоживстандарту України та цим Положенням.
3. Головним завданням Координаційної ради є організація
функціонування та постійне удосконалення системи управління якістю
в Держспоживстандарті України.
4. Координаційна рада відповідно до покладеного на неї
завдання: - організовує проведення аналізу відповідності діяльності
Держспоживстандарту України вимогам національного стандарту ДСТУ
ISO 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги" та здійснює
підготовку заходів щодо приведення її у відповідність до цих
вимог; - координує діяльність з розроблення та актуалізації
документів системи управління якістю в Держспоживстандарті
України; - ініціює запровадження кращого міжнародного досвіду з питань
управління якістю в діяльності Держспоживстандарту України.
5. Координаційна рада має право: - одержувати інформацію від структурних підрозділів
центрального апарату Держспоживстандарту України з питань
функціонування системи управління якістю; - заслуховувати звіти головних уповноважених з питань
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Держспоживстандарту України та внутрішніх аудиторів для оцінювання
результатів функціонування системи управління якістю в
центральному апараті Держспоживстандарту України, здійснювати
контроль за їх діяльністю; - ініціювати підготовку структурними підрозділами апарату
Держспоживстандарту проектів документів системи управління якістю,
розглядати та вносити їх на затвердження керівництву
Держспоживстандарту України.
6. До складу Координаційної ради входять голова, заступники
голови Координаційної ради - головні уповноважені з питань
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Держспоживстандарту України, секретар Координаційної ради та її
члени. Склад Координаційної ради затверджується наказом
Держспоживстандарту України.
7. Заступники голови Координаційної ради з якості
Держспоживстандарту України, які призначені головними
уповноваженими з питань функціонування системи управління якістю у
центральному апараті Держспоживстандарту України: - розробляють та затверджують програму проведення внутрішніх
аудитів системи управління якістю Держспоживстандарту, здійснюють
контроль за її виконанням; - вносять Голові Держспоживстандарту України пропозиції щодо
кандидатур внутрішніх аудиторів для оцінювання результатів
функціонування та поліпшення системи управління якістю в
центральному апараті Держспоживстандарту України; - розробляють коригуючі заходи та приймають відповідні
рішення за підсумками проведення аудитів системи управління якістю
в Держспоживстандарті України; - проводять аналіз результативності та ефективності процесів
системи управління якістю в Держспоживстандарті України, приймають
рішення за підсумками цього аналізу; - координують діяльність, спрямовану на організацію та
проведення навчання фахівців Держспоживстандарту України з питань
управління якістю; - забезпечують встановлення, впровадження та підтримання
процесів, необхідних для системи управління якістю; - щоквартально інформують Голову Держспоживстандарту України,
а раз на півроку - Колегію про функціонування системи управління
якістю і необхідність її удосконалення; - забезпечують взаємодію Держспоживстандарту України з
зовнішніми сторонами з питань, пов'язаних з системою управління
якістю.
8. Засідання Координаційної ради проводиться не рідше, ніж
один раз на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не
менше, ніж половина її членів. Головує на засіданнях голова
Координаційної ради або за його дорученням заступник голови
Координаційної ради. Рішення Координаційної ради приймаються голосуванням
більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні
Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів при
голосуванні голос головуючого на засіданні Координаційної ради є
вирішальним. Питання, які потребують оперативного вирішення, можуть
розглядатися шляхом опитування членів Координаційної ради та
готуватися в установленому порядку. Рішення Координаційної ради готуються у вигляді протоколів,
які підписує головуючий та секретар засідання Координаційної ради. Рішення Координаційної ради обов'язково подаються на розгляд
Голові Держспоживстандарту України.
9. Секретар Координаційної ради готує документи для засідань
Координаційної ради та забезпечує протокольне оформлення рішень
Координаційної ради на засіданні. Секретарем Координаційної ради є за посадою керівник
підрозділу з питань впровадження та моніторингу систем управління
Держспоживстандарту України.
10. Робоча група з функціонування системи управління якістю у
центральному апараті Держспоживстандарту України є робочим органом
Координаційної ради. Робоча група: - забезпечує встановлення, впровадження, підтримання та
взаємодію процесів, необхідних для ефективного функціонування
системи управління; - підтримує взаємодію процесів, необхідних для ефективного
функціонування системи управління якістю у структурних підрозділах
апарату Держспоживстандарту України; - розробляє та подає в установленому порядку на затвердження
Голові Держспоживстандарту України документацію системи управління
якістю. Керівник робочої групи організовує засідання робочої групи за
необхідністю.
11. Організаційно-методичне забезпечення діяльності
Координаційної ради здійснюють ДП "УкрНДНЦ" та ДП "НДІ "Система".
Начальник відділу впровадження та
моніторингу систем управління І.І.Сахацький

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
11.06.2008 N 189

СКЛАД
Координаційної ради з якості
Держспоживстандарту України

1. Голова Держспоживстандарту України, голова Координаційної
ради з якості Держспоживстандарту України (далі - Координаційна
рада).
2. Перший заступник та заступник Голови Держспоживстандарту
України, головні уповноважені з питань функціонування системи
управління якістю у центральному апараті Держспоживстандарту
України, заступники голови Координаційної ради.
3. Перші заступники та заступники Голови Держспоживстандарту
України, члени Координаційної ради.
4. Керівники структурних підрозділів Держспоживстандарту
України, члени Координаційної ради.
5. Секретар Координаційної ради.
Начальник відділу впровадження
та моніторингу систем управління І.І.Сахацький

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держспоживстандарту
України
11.06.2008 N 189

СКЛАД
робочої групи з функціонування системи
управління якістю у центральному апараті
Держспоживстандарту України

Доротич - Перший заступник Голови
Сергій Іванович Держспоживстандарту України, головний
уповноважений з питань функціонування
системи управління якістю у
центральному апараті Держспоживстандарту
України, керівник робочої групи
Віткін - Заступник Голови Держспоживстандарту
Леонід Михайлович України, головний уповноважений з питань
функціонування системи управління якістю
у центральному апараті Держспоживстандарту
України, керівник робочої групи
Члени робочої групи:
Андрійчук - головний спеціаліст відділу СОТ, ЄС,
Олена Миколаївна регіональних організацій та технічної
допомоги Департаменту стратегічного
прогнозування, планування та міжнародного
співробітництва
Білик - спеціаліст I категорії відділу
Юлія Василівна діловодства Департаменту координації
роботи Комітету
Вінничук - провідний спеціаліст відділу
Наталія Юріївна інформаційних технологій та взаємозв'язків
з ТО Управління інформаційної політики
Даценко - провідний спеціаліст відділу
Алла Володимирівна впровадження та моніторингу систем
управління Департаменту стратегічного
прогнозування, планування та
міжнародного співробітництва
Двірник - головний спеціаліст відділу законодавчої
Наталія Анатоліївна метрології Департаменту стандартизації та
метрології
Діанова - провідний спеціаліст відділу
Наталія Юріївна міжнародного співробітництва Департаменту
стратегічного прогнозування, планування
та міжнародного співробітництва
Земцева - головний спеціаліст відділу
Валентина Михайлівна стандартизації Департаменту
стандартизації та метрології
Начальник відділу впровадження
та моніторингу систем управління І.І.Сахацький

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
11.06.2008 N 189

ПЕРЕЛІК
методик системи управління якістю центрального
апарату Держспоживстандарту України

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва документа |Позначення документа| |-----+-------------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 1. |Політика у сфері якості | ПЯ-5.3-01 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 2. |Настанова з якості | НЯ-4.2.2-01 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 3. |Методика управління документацією | МЯ-4.2.3-01 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 4. |Методика управління протоколами | МЯ-4.2.4-01 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 5. |Методика проведення внутрішнього | МЯ-8.2.2-01 | | |аудиту | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 6. |Методика управління невідповідною | МЯ-8.3-01 | | |послугою | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 7. |Методика проведення коригувальних та | МЯ-8.5.2-01, | | |запобіжних дій | 8.5.3-01 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 8. |Методика надання, розробки та | МП-7.5.1-01 | | |погодження нормативно-правових актів | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 9. |Методика опрацювання запитів громадян| МП-7.5.1-02 | | |та центральних органів виконавчої | | | |влади | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 10. |Методика у сфері управління якістю | МП-7.5.1-03 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 11. |Методика надання послуг у сфері | МП-7.5.1-04 | | |стандартизації | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 12. |Методика надання послуг у сфері | МП-7.5.1-05 | | |метрології | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 13. |Методика надання послуг у сфері | МП-7.5.1-06 | | |технічного регулювання | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 14. |Методика надання послуг у сфері | МП-7.5.1-07 | | |споживчої політики та захисту прав | | | |споживачів | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 15. |Методика забезпечення діяльності | МП-7.5.1-08 | | |Голови та Колегії Комітету | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 16. |Методика аналізування системних | МП-7.5.1-09 | | |ризиків та координації робіт | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 17. |Методика ведення діловодства | МП-7.5.1-10 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 18. |Методика моніторингу та забезпечення | МП-7.5.1-11 | | |виконання планів центрального апарату| | | |та територіальних органів | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 19. |Методика стратегічного прогнозування | МП-7.5.1-12 | | |та планування | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 20. |Методика діяльності з регіонального | МП-7.5.1-13 | | |співробітництва, СОТ та європейської | | | |інтеграції | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 21. |Методика діяльності у сфері | МП-7.5.1-14 | | |міжнародного співробітництва | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 22. |Методика надання послуг у сфері | МП-7.5.1-15 | | |інформаційних технологій і | | | |взаємозв'язків з ТО | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 23. |Методика надання послуг у сфері | МП-7.5.1-16 | | |зв'язків із громадськістю та ЗМІ | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 24. |Методика надання послуг у сфері | МП-7.5.1-17 | | |правового забезпечення та роботи із | | | |зверненнями громадян | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 25. |Методика діяльності у сфері | МП-7.5.1-18 | | |планово-фінансової політики та | | | |бухгалтерського обліку | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 26. |Методика діяльності у сфері | МП-7.5.1-19 | | |державного нагляду | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 27. |Методика діяльності у сфері | МП-7.5.1-20 | | |державного фінансового контролю та | | | |державного фінансового аудиту | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 28. |Методика матеріально-технічного | МП-6.3-01 | | |забезпечення та контролю за | | | |використанням державного майна | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 29. |Методика управління персоналом | МП-6.2.1-01 | ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу впровадження
та моніторингу систем управління І.І.Сахацькийвгору