Документ v0187736-12, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2012  № 187

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 17.02.2012

Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17.02.2012 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3).

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради К 26.820.02 Державного економіко-технологічного університету транспорту від 18.11.2011 протокол № 7 про присудження наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.07 "Історія науки й техніки" та відмовити у видачі диплома кандидата історичних наук Сухенку Ігорю Івановичу відповідно до атестаційного висновку (додаток 5).

4. Зауваження експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів (додаток 6) взяти до відома.

Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на необхідність дотримання вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів.

Рекомендувати ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України професору Хвисюку О.М. проаналізувати діяльність спеціалізованої вченої ради Д 64.609.01 щодо дотримання вимог законодавства з питань атестації наукових кадрів, вжити заходів та повідомити про результати МОНмолодьспорт.

5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити оформлення та видачу дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії та атестатів старшого наукового співробітника.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. ТабачникДодаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.02.2012 № 187

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України

Д 11.184.01

Зубов Едуард Євгенович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

Шведов Владлен Геннадійович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

Абдікарімов Бахитхан Жунайдович (громадянин Республіки Казахстан), 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

Кулінський Володимир Леонідович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут"

Д 64.845.02

Усатенко Олег Вікторович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.12

Луценко Вадим Васильович, 01.04.08 "Фізика плазми"

ХІМІЧНІ НАУКИ

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.01

Будішевська Ольга Григорівна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Д 64.051.14

Водолазька Наталія Олександрівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України"

Д 26.612.01

Гордієнко Алла Іванівна, 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія"

Рибальська Алла Петрівна, 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія"

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Борисова Тетяна Олександрівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут гідробіології НАН України

Д 26.213.01

Афанасьєв Сергій Олександрович, 03.00.17 "Гідробіологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Мойсієнко Іван Іванович, 03.00.05 "Ботаніка"

Д 26.001.24

Гриджук Михайло Юрійович, 03.00.01 "Радіобіологія"

Д 26.001.38

Фалалєєва Тетяна Михайлівна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Бабаянц Ольга Вадимівна, 06.01.11 "Фітопатологія"

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.06

Макаренко Ольга Анатоліївна, 03.00.04 "Біохімія"

Романовська Ірина Ігорівна, 03.00.20 "Біотехнологія"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.17

Масікевич Юрій Григорович, 03.00.04 "Біохімія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

Волошина Наталія Олексіївна, 03.00.16 "Екологія"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геологічних наук НАН України

Д 26.162.04

Половка Сергій Григорович, 04.00.23 "Історія геології"

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

Тяпкін Олег Костянтинович, 04.00.22 "Геофізика"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.04

Радчук Валентин Васильович, 04.00.20 "Мінералогія кристалографія"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.01

Олійник Андрій Петрович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Д 12.834.01

Мамаєв Валерій Володимирович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"

Д 26.876.01

Неділько Сергій Миколайович, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.05

Челядин Любомир Іванович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Д 08.188.01

Вітушко Олег Вікторович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Круть Олександр Анатолійович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Д 26.182.01

Книш Віталій Васильович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Д 26.204.01

Ковалець Іван Васильович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.01

Віткін Леонід Михайлович, 05.01.02 "Стандартизація сертифікація та метрологічне забезпечення"

Д 26.102.04

Бурбан Анатолій Флавіанович, 05.17.18 "Мембрани та мембранна технологія"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

Писарчук Олексій Олександрович, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Д 64.062.04

Бичков Ігор Валерійович, 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів"

Корсунов Костянтин Анатолійович, 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.09

Горкунов Борис Митрофанович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Д 64.050.12

Тарасюк Анатолій Петрович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.06

Пасіка В'ячеслав Романович, 05.02.02 "Машинознавство"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

Яковенко Вадим Олександрович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.02

Разанов Сергій Федорович, 03.00.16 "Екологія"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.05

Сичов Михайло Юрійович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Д 20.051.05

Пилипів Ігор Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.10

Драч Оксана Олександрівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Оніпко Тетяна Володимирівна, 07.00.01 "Історія України"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.06

Мизак Нестор Степанович, 07.00.01 "Історія України"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.07

Кишакевич Богдан Юрійович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Шкварчук Людмила Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Рижакова Галина Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.05

Захарін Сергій Володимирович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.23

Семенченко Наталія Віталіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України

Д 27.855.01

Береславська Олена Іванівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

Д 67.135.01

Витвицька Ольга Данилівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.06

Колодій Сергій Юрійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Монастирський Григорій Леонардович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.05

Зайцева Іраїда Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.16

Ашиток Надія Іванівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Кострюков Сергій Володимирович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Д 52.051.01

Чікарькова Марія Юріївна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського

НАН України

Д 26.227.01

Мушкетик Леся Георгіївна, 10.01.07 "Фольклористика"

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Голобородько Костянтин Юрійович, 10.02.01 "Українська мова"

Маленко Олена Олегівна, 10.02.01 "Українська мова"

Лукаш Галина Павлівна, 10.02.01 "Українська мова"

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.02

Єнікєєва Санія Маратівна, 10.02.04 "Германські мови"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.15

Ярмоленко Наталія Миколаївна, 10.01.07 "Фольклористика"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Бичкова Світлана Сергіївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Синкова Олена Михайлівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Рогач Олександр Янович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.03

Слюсар Андрій Миколайович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.03

Харченко Вадим Борисович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.03

Смагін Ігор Іванович, 13.00.02 "Теорія і методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Д 05.600.01

Чайка Григорій Васильович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія", 14.03.01 "Нормальна анатомія"

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України"

Д 26.612.01

Кондрацький Богдан Олексійович, 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія"

ДУ "Інститут урології Національної академії медичних наук України"

Д 26.615.01

Бачурін Георгій Вікторович, 14.01.06 "Урологія"

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.02

Корольова Жаннета Валентинівна, 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби"

Д 26.003.03

Русак Петро Степанович, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.12

Бергілевич Олександра Миколаївна, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія", 16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Д 26.227.02

Єфремова Людмила Олександрівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Д 26.005.01

Єфіменко Аделіна Геліївна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.08

Алєксєєнко Ігор Григорович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Газарян Світлана Вікторівна, 25.00.03 "Державна служба"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Рудкевич Інна Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Шевченко Наталія Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Д 26.005.01

Жукова Наталія Анатоліївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. БондаренкоДодаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.02.2012 № 187

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

Рублевський Олексій Миколайович, 01.03.03 "Геліофізика і фізика Сонячної системи"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Д 61.051.10

Євтушенко Альона Іванівна, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

Воронко Тетяна Євгенівна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Карпенко Надія Валеріївна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Д 08.051.10

Волошко Олег Іванович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Пилипенко Антон Олександрович, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Польовий Олег Борисович, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

Лящук Олександр Іванович, 04.00.22 "Геофізика"

Хекало Петро Іванович, 04.00.22 "Геофізика"

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Лавренюк Сергій Іванович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

Харченко Наталія Володимирівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Д 26.206.02

Волинець Євгеній Анатолійович, 01.01.07 "Обчислювальна математика"

Ковальчук Богдан Петрович, 01.02.01 "Теоретична механіка"

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

Корнієнко Євгенія Геннадіївна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

Соколова Людмила Віталіївна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Кравченко Людмила Юріївна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Сліпушенко Сергій Васильович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Д 35.195.01

Стасюк Галина Богданівна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут прикладної фізики НАН України

К 55.250.01

Жиленко Тетяна Іванівна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Лисенко Ірина Олегівна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

Фесюн Олена Василівна, 01.04.13 "Фізика металів"

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

Виплавін Павло Леонідович, 01.04.03 "Радіофізика"

Сухаревський Ілля Олегович, 01.04.03 "Радіофізика"

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

Левківський Іван Петрович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

Слюсаренко Олексій Юрійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Шигорін Павло Павлович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

Злобін Сергій Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Д 26.179.01

Левченко Володимир Володимирович, 01.04.19 "Фізика полімерів"

Лисенков Едуард Анатолійович, 01.04.19 "Фізика полімерів"

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Грищук Олена Юріївна, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Інститут ядерних досліджень НАН України

Д 26.167.01

Нагорний Сергій Сергійович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

Войтешенко Іван Сергійович, 03.00.02 "Біофізика"

Клещонок Андрій Валерійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Шейко Наталія Леонідівна, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

Д 26.001.18

Руссєв Андрій Валерійович, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

Д 26.001.23

Лисюк Віктор Олександрович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Д 26.001.31

Борецький В'ячеслав Францович, 01.04.08 "Фізика плазми"

Манілов Антон Ігорович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Д 26.001.35

Антосяк Павло Павлович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Пономарьов Вадим Дмитрович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Стащук Богдан Васильович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Чухрай Любомир Володимирович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Д 26.001.37

Вятчанінов Олександр Валерійович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Голомозий Віталій Вікторович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Маринич Олександр Віталійович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Усольцева Олена Сергіївна, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Д 26.001.42

Муйла Орест Олегович, 04.00.22 "Геофізика"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.07

Бурдейна Наталія Олександрівна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Магеровська Тетяна Валеріївна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Д 35.051.18

Білявська Софія Іванівна, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

Зікрач Дмитро Юрійович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Олійник Роман Миколайович, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

Юрків Мар'яна Ігорівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут"

Д 64.845.01

Сілкін Михайло Юрійович, 01.04.20 "Фізика пучків заряджених частинок"

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.01

Дорошенко Юлія Олександрівна, 01.04.17 "Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху"

Свірідова Ольга Валентинівна, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Тарасевич Дар'я Василівна, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

Черненко Олександр Сергійович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

Чечко Володимир Євгенійович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

К 41.051.05

Прибєгін Сергій Георгійович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

К 41.053.07

Волчок Наталя Аркадіївна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Севастопольський національний технічний університет

К 50.052.05

Бешнова Дар'я Олександрівна, 03.00.02 "Біофізика"

Яковкін Костянтин Іванович, 03.00.02 "Біофізика"

Сумський державний університет

Д 55.051.02

Кравченко Володимир Олексійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Синашенко Оксана Володимирівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

К 52.051.02

Кузнєцов Андрій Сергійович, 01.04.11 "Магнетизм"

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.02

Пишкін Павло Володимирович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.02

Казанський Олег Володимирович, 01.04.03 "Радіофізика"

Легенький Максим Миколайович, 01.04.03 "Радіофізика"

Д 64.051.03

Клименко Михайло Васильович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

К 64.051.11

Колбасіна Євгенія Юріївна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Горський Михайло Петрович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Д 08.078.01

Аміруллоєва Наталя Валеріївна, 02.00.05 "Електрохімія"

Груздєва Олена Володимирівна, 02.00.05 "Електрохімія"

Свінаренко Тетяна Євгеніївна, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Скнар Ірина Володимирівна, 02.00.05 "Електрохімія"

Хмарська Лія Олександрівна, 02.00.05 "Електрохімія"

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

К 11.052.06

Погібко Володимир Михайлович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

Д 26.209.01

Ковтун Ганна Ігорівна, 02.00.11 "Колоїдна хімія"

Панько Андрій Валентинович, 02.00.11 "Колоїдна хімія"

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

Козаченко Олександр Павлович, 02.00.10 "Біоорганічна хімія"

Нагорічна Ірина Володимирівна, 02.00.10 "Біоорганічна хімія"

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Василюк Сергій Леонідович, 02.00.04 "Фізична хімія"

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Д 26.183.01

Галімова Валентина Михайлівна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Скільська Марта Дмитрівна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Д 26.190.01

Гурник Тетяна Миколаївна, 02.00.15 "Хімічна кінетика і каталіз"

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Д 26.179.01

Бардаш Любов Володимирівна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Ткаченко Ігор Михайлович, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Клименко Наталія Юріївна, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Литвин Наталія Степанівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Фесич Ігор Володимирович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Д 26.001.25

Шевчук Михайло Валерійович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.01

Курка Марія Северинівна, 02.00.03 "Органічна хімія"

Шуст Олена Вікторівна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

Д 41.219.01

Поврозін Євген Анатолійович, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.14

Агєєнко Віра Миколаївна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Бітюкова Ольга Сергіївна, 02.00.03 "Органічна хімія"

Кисельова Яна Сергіївна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Ткачова Валерія Павлівна, 02.00.03 "Органічна хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.04

Кірієнко Світлана Михайлівна, 03.00.16 "Екологія"

Лугінін Микола Сергійович, 03.00.16 "Екологія"

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України"

Д 26.612.01

Лук'янова Анна Сергіївна, 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія"

ДУ "Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України"

Д 26.562.01

Маковецька Людмила Ігорівна, 03.00.01 "Радіобіологія"

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України

Д 50.214.01

Александров Володимир Володимирович, 03.00.17 "Гідробіологія"

Бурдіян Наталія Віталіївна, 03.00.17 "Гідробіологія"

Вдодович Ірина В'ячеславівна, 03.00.17 "Гідробіологія"

Інститут біології тварин НААН України

Д 35.368.01

Моравська Олена Валеріївна, 03.00.04 "Біохімія"

Шамро Наталія Романівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Крисанова Наталія Валеріївна, 03.00.04 "Біохімія"

Петухов Дмитро Миколайович, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут гідробіології НАН України

Д 26.213.01

Балабан Роман Богданович, 03.00.17 "Гідробіологія"

Красюк Юлія Миколаївна, 03.00.10 "Іхтіологія"

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Кавурка Віталій Володимирович, 03.00.24 "Ентомологія"

Чернишова Таїсія Миколаївна, 03.00.08 "Зоологія"

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України

Д 26.202.01

Кирпичова Ірина Валентинівна, 03.00.15 "Генетика"

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

Юзвенко Леся Вікторівна, 03.00.06 "Вірусологія"

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Д 26.237.01

Конвалюк Ірина Іванівна, 03.00.20 "Біотехнологія"

Футерник Павло Володимирович, 03.00.03 "Молекулярна біологія"

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Іванов Євген Геннадійович, 03.00.19 "Кріобілогія"

Інститут рибного господарства НААН України

Д 26.364.01

Устич Василь Іванович, 03.00.10 "Іхтіологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Дрогомирецька Іванна Зиновіївна, 03.00.09 "Імунологія"

Д 26.001.24

Гнатюк Віталій Васильович, 03.00.16 "Екологія"

Любченко Ганна Антонівна, 03.00.04 "Біохімія"

Поліщук Олександр Васильович, 03.00.04 "Біохімія"

Таран Оксана Петрівна, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

Д 26.001.38

Головинська Юлія Юріївна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Корінчак Любов Миколаївна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Полетай Вячеслав Миколайович, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Дерев'янко Наталія Василівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Кирієнко Світлана Володимирівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Настека Тетяна Миколаївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.06

Гребеннікова Оксана Анатоліївна, 03.00.04 "Біохімія"

Фоменко Ольга Зіновіївна, 03.00.04 "Біохімія"

Щеглова Наталія Степанівна, 03.00.20 "Біотехнологія"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.17

Івчук Віталій Васильович, 03.00.04 "Біохімія"

Колтунова Ольга Володимирівна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Херсонський державний університет

К 67.051.01

Шкуропат Анастасія Вікторівна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Д 35.152.01

Крива Ірина Георгіївна, 04.00.17 "Геологія нафти і газу"

Інститут геохімії мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Д 26.203.01

Яковенко Олександр Валерійович, 04.00.02 "Геохімія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.32

Маляр Віктор Олександрович, 04.00.22 "Геофізика"

Д 26.001.43

Кравець Сергій Вадимович, 04.00.22 "Геофізика"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.01

Дементьєв Віктор Юрійович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 05.052.02

Ратушний Павло Миколайович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

К 05.052.04

Балабанська Ірина Ігорівна, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Гарнага Вікторія Леонідівна, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

К 05.052.05

Поліщук Андрій Леонідович, 05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

К 26.139.03

Кіт Григорій Васильович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Ліщина Валерій Олександрович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Д 11.052.03

Грищенко Віктор Ігорович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д 08.080.02

Полулях Ольга Володимирівна, 05.15.08 "Збагачення корисних копалин"

Д 08.080.04

Григор'єв Олексій Євгенович, 05.15.04 "Шахтне та підземне будівництво"

Іванов Олексій Сергійович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Король Вячеслав Іванович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Д 08.080.07

Осадчий Володимир Володимирович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Д 35.072.04

Кунинець Євген Павлович, 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.09

Лопух Назарій Богданович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

К 26.880.01

Щербак Микола Володимирович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Державний економіко-технологічний університет транспорту

К 26.820.04

Гончарова Лідія Леонідівна, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Д 26.861.01

Олійник Володимир Володимирович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Рогожніков Олександр Іванович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Донецький національний університет

К 11.051.08

Логунов Олександр Миколайович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Нечволода Людмила Володимирівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К 11.055.02

Привалова Вікторія Геннадіївна, 05.18.15 "Товарознавство"

Запорізький національний технічний університет

Д 17.052.01

Глотка Олександр Анатолійович, 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.02

Кунцяк Роман Ярославович, 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ"

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Д 08.188.01

Козяр Віктор Олександрович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Мухін Петро Євгенович, 05.26.01 "Охорона праці"

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

Гурін Ігор Вячеславович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Дробишевська Анна Олександрівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Д 26.204.01

Оксанич Ірина Миколаївна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.03

Яковенко Роман Володимирович, 05.16.06 "Порошкова металургія та композиційні матеріали"

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.02

Захарченко Таміла Ігорівна, 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки"

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Д 26.185.01

Гоголенко Сергій Юрійович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.01

Скіцько Олексій Іванович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Інститут ядерних досліджень НАН України

Д 26.167.01

Ковалінська Тетяна Володимирівна, 05.14.14 "Теплові та ядерні установки"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.02

Битютська Ольга Євгенівна, 05.18.16 "Технологія продукції харчування"

Дзюндзя Оксана Валентинівна, 05.18.16 "Технологія продукції харчування"

Кордзая Натела Ревазівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Гладун Ігор Тарасович, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Д 26.056.05

Башева Тетяна Сергіївна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Борисова Ангеліна Ігорівна, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Д 26.056.06

Морозова Галина Вікторівна, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.35

Митрохін Сергій Олександрович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.02

Павленко Володимир Миколайович, 05.05.10 "Машини легкої промисловості"

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д 45.052.01

Бранспіз Марія Юріївна, 05.09.01 "Електричні машини і апарати"

Криворізький технічний університет

Д 09.052.03

Рубан Сергій Анатолійович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 29.841.01

Добрицький Олександр Олександрович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОНмолодьспорту України

Д 26.171.01

Булгакова Олександра Сергіївна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

К 52.079.01

Меннанов Ельмар Меджидович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

Д 26.165.02

Любченко Тетяна Петрівна, 10.02.21 "Структурна, прикладна та математична лінгвістика"

Остапова Ірина Вадимівна, 10.02.21 "Структурна, прикладна та математична лінгвістика"

Національна металургійна академія України

Д 08.084.01

Босенко Тімур Муртазовіч, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.01

Ларін Володимир Валерійович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Чунарьова Анна Вадимівна, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Д 26.062.05

Кім Олександр Олександрович, 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів"

Д 26.062.08

Борсук Сергій Павлович, 05.07.14 "Авіаційно-космічні тренажери"

К 26.062.11

Яцишин Василь Володимирович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Д 64.062.01

Білокінь Юлія Анатоліївна, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Вітюк Віталій Антонович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Ємельянов Віталій Олександрович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 64.062.04

Борисова Ольга Сергіївна, 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів"

Кірєєв Ігор Юлійович, 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.03

Родіонов Андрій Миколайович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Д 26.002.04

Фоменко Богдана Вікторівна, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Д 26.002.09

Темнікова Світлана Володимирівна, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Д 26.002.11

Фіранський Володимир Борисович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Д 26.002.13

Кримець Григорій Володимирович, 05.17.01 "Технологія неорганічних речовин"

Д 26.002.15

Васецька Лариса Олександрівна, 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки"

Кондрашев Павло Васильович, 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки"

Д 26.002.18

Галаган Роман Михайлович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

К 26.002.20

Дудніков Сергій Миколайович, 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси"

Шовкалюк Марина Михайлівна, 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси"

Д 26.002.22

Калюх Тарас Юрійович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Чала Ольга Миколаївна, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.03

Козуб Світлана Миколаївна, 05.17.01 "Технологія неорганічних речовин"

Д 64.050.07

Процай Наталія Тимофіївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 64.050.09

Золотарьов Володимир Володимирович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Д 64.050.12

Алієв Азіз Ібрахимович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Національний транспортний університет

Д 26.059.02

Дідківська Людмила Сергіївна, 05.22.01 "Транспортні системи"

Лапутин Роман Олександрович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Д 26.059.03

Сирота Олександр Вадимович, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Д 26.004.06

Кравченко Василь Валерійович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Д 26.004.07

Побережець Іван Іванович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

К 26.004.11

Бойко Людмила Миколаївна, 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Гаєвський Валерій Ростиславович, 05.23.04 "Водопостачання, каналізація"

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.01

Запорожець Ірина Михайлівна, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.04

Винницький Іван Петрович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Войтюк Володимир Валентинович, 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання механічних величин"

Д 35.052.05

Верес Юрій Олегович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Сенів Максим Михайлович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Д 35.052.06

Коваленко Олександр Володимирович, 05.02.09 "Динаміка та міцність машин"

Д 35.052.12

Шевчук Володимир Миколайович, 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія"

Д 35.052.13

Войтович Сергій Анатолійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Дикун Наталія Іванівна, 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"

Лесюк Ростислав Ігорович, 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"

Покладок Надія Теофілівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.06

Грищенко Анна Миколаївна, 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів"

Лазоренко Наталія Петрівна, 05.18.01 "Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів"

Д 26.058.07

Силка Ірина Миколаївна, 05.18.06 "Технологія жирів, ефірних масел та парфюмерно-косметичних продуктів"

ННЦ "Інститут метрології" Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Д 64.827.01

Білокінь Євген Миколайович, 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"

Матвієнко Сергій Анатолійович, 05.11.08 "Радіовимірювальні прилади"

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут"

Д 64.845.01

Гревцев Вячеслав Григорович, 01.04.20 "Фізика пучків заряджених частинок"

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.01

Борисов Олександр Олександрович, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Войтенко Інга Володимирівна, 05.23.02 "Основи та фундаменти"

Дмитрієва Ніна Вікторівна, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Д 41.816.01

Наріманова Олена Василівна, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.04

Шутенко Максим Арутюнович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

К 41.052.05

Шульгін Дмитро Миколайович, 05.09.01 "Електричні машини і апарати"

Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Алексієвець Валентин Іванович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Бібік Дмитро Володимирович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Левченко Вікторія Петрівна, 05.23.02 "Основи та фундаменти"

Нестеренко Тетяна Миколаївна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Петруняк Марина Валентинівна, 05.23.02 "Основи та фундаменти"

Севастопольський національний технічний університет

К 50.052.01

Федотьєва Лариса Петрівна, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Д 50.052.02

Ізидінов Адиль Серверович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Кабанов Олексій Олександрович, 05.13.03 "Системи та процеси керування"

Маньковська Катерина Вікторівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.02

Бойко Юрій Олександрович, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Шаповал Олександр Олександрович, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.01

Дедів Леонід Євгенович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Ігнатишин Микола Іванович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Михалик Дмитро Михайлович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.04

Козак Володимир Васильович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут

Д 64.822.01

Скрипченко Микола Павлович, 05.17.07 "Хімічна технологія палива та паливо-мастильних матеріалів"

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту МНС України

К 26.720.01

Ніжник Вадим Васильович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Д 35.226.01

Половинко Тарас Ігорович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Вербенець Богдан Ярославович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

Болдовський Володимир Миколайович, 05.22.02 "Автомобілі та трактори"

Разарьонов Леонід Володимирович, 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт"

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

Д 64.832.01

Дубік Віктор Миколайович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.01

Спіріна-Смілка Олена Юріївна, 21.06.02 "Пожежна безпека"

Федоренко Максим Петрович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

Д 64.056.04

Ковлев Микола Миколайович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Барковська Олеся Юріївна, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Рибальченко Тарас Вячеславович, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Д 64.052.04

Лебедь Олег Миколайович, 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"

Д 64.052.08

Калашніков Євген Євгенович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Коваленко Олександр Миколайович, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Турута Олексій Петрович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.01

Киричек Галина Григорівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Нятіна Наталія Леонідівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Соколов Андрій Євгенович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Тарловський Вячеслав Олексійович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.01

Кожухівська Ольга Андріївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.01

Печар Наталія Петрівна, 03.00.20 "Біотехнологія"

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Жернова Наталія Петрівна, 06.01.09 "Рослинництво"

Д 67.830.02

Коваленко-Рудай Наталія Миколаївна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Осипенко Тетяна Леонідівна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Санжара Роман Андрійович, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 08.804.02

Гулай Віталій Володимирович, 03.00.16 "Екологія"

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.01

Трембіцька Оксана Іванівна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Д 26.371.01

Пінчук Валерій Олександрович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біології тварин НААН України

Д 35.368.01

Петрів Володимир Богданович, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут захисту рослин НААН України

Д 26.376.01

Гетьман Майя Володимирівна, 16.00.10 "Ентомологія"

Ігнат Віталія Василівна, 16.00.10 "Ентомологія"

Інститут рибного господарства НААН України

Д 26.364.01

Цьонь Наталія Ігорівна, 06.02.03 "Рибництво"

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

Д 27.355.01

Новак Ігор Васильович, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Сметана Олександр Юрійович, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Ткач Євгенія Федорівна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України

Д 64.366.01

Лінник Юлія Олександрівна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького НААН України

К 44.351.01

Ільченко Марія Олександрівна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Інститут тваринницва НААН України

Д 65.356.01

Костюк Інна Олександрівна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.02

Голіней Галина Михайлівна, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Миколаївський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 38.806.02

Леонтьєв Вячеслав Вікторович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Пришедько Володимир Михайлович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Таран Сергій Ілліч, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Національний лісотехнічний університет України

Д 35.072.02

Мандзюк Василь Борисович, 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво"

Олейнюк Оксана Романівна, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

ННЦ "Інститут землеробства" НААН України

Д 27.361.01

Литвиненко Анатолій Васильович, 06.01.09 "Рослинництво"

Черненко Андрій Дмитрович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Гурманчук Олексій Вікторович, 06.01.11 "Фітопатологія"

Д 26.004.04

Павлик Роман Мирославович, 06.01.04 "Агрохімія"

Д 26.004.09

Сахарук Галина Антонівна, 06.03.02 "Лісовпорядкування і лісова таксація"

Хрик Василь Михайлович, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Харківська державна зооветеринарна академія

К 64.070.02

Єфремов Дмитро Вікторович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Майстренко Анатолій Никифорович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

К 64.803.02

Кукіна Ольга Миколаївна, 16.00.10 "Ентомологія"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Д 27.053.01

Годун Наталія Іванівна, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Горбаченко Юрій Миколайович, 07.00.01 "Історія України"

Довгорук Юрій Олександрович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Д 27.053.02

Коваль Олена Федорівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Кузьменко Аліна Вікторівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Малка Алла Вікторівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Д 20.051.05

Гавадзин Володимир Васильович, 07.00.05 "Етнологія"

Олексин Ярослав Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Д 26.373.01

Гриценко Надія Федорівна, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Грищенко Тетяна Рубілівна, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Демиденко Надія Михайлівна,07.00.07 "Історія науки й техніки"

Державний економіко-технологічний університет транспорту

К 26.820.02

Кузнєцов Вячеслав Олександрович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Мірошник Ігор Олександрович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Алексаха Андрій Григорович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Чаркіна Тетяна Іванівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут історії України НАН України

Д 26.235.01

Хромова Ірина Костянтинівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Д 26.227.01

Бартащук Олеся Юріївна, 07.00.05 "Етнологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Булгаков Юрій Володимирович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Герасименко Олександр Анатолійович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.02

Подобєд Олена Андріївна, 07.00.01 "Історія України"

Черненко Маргарита Валеріївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Черніговець Наталія Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

Національний університет "Львівська політехніка"

К 35.052.15

Криленко Іван Михайлович, 20.02.22 "Військова історія"

Національний університет "Острозька академія"

К 48.125.01

Загребельна Людмила Володимирівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.08

Войтович Алла Едмондівна, 07.00.01 "Історія України"

Картелян Олена Дмитрівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.10

Демочко Ганна Леонідівна, 07.00.01 "Історія України"

Панченко Валентин Іванович, 07.00.01 "Історія України"

Приймак Олена Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Роговий Євген Сергійович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Селевко Юлія Петрівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.06

Вольф Олександр Євгенович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Трачук Оксана Василівна, 07.00.01 "Історія України"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління Мінрегіонбуд України

Д 26.129.03

Грещук Галина Ігорівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Кузьменко Ганна Геннадіївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.854.03

Семцов Володимир Михайлович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Д 26.139.02

Васюк Інна Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Пшенична Марія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Романенко Ольга Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Д 44.877.01

Гринь Вікторія Петрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кузьменко Олександра Костянтинівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Д 11.052.07

Поторочин Сергій Олегович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.02

Юрченко Володимир Володимирович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.006.03

Гаврюшенко Ганна Володимирівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Д 26.006.06

Стадніченко Олена Вікторівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Шурміна Анастасія Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.07

Івашко Лариса Михайлівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Магда Вікторія Вікторівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Ольховська Оксана Леонідівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Д 35.072.01

Сакаль Оксана Володимирівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Д 12.052.02

Гайдим Віталій Віталійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Урусова Зінаїда Петрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

К 61.051.02

Асаулюк Святослав Леонтійович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Войтович Андрій Данилович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Сабецька Тетяна Ігорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сойма Світлана Юріївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Д 55.081.01

Бойко Антон Олександрович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Д'яконов Кирило Миколайович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Дутченко Олена Олегівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Кобичева Оксана Станіславівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Ребрик Михайло Андрійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства інфраструктури України

Д 26.820.03

Труханов Юрій Петрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дніпропетровський державний аграрний університет

К 08.804.01

Карташова Ольга Григорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Савіцька Світлана Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

К 08.820.03

Харчук Олена Георгіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Обчанська Інна Олексіївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 11.128.02

Касьян Олександр Миколайович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Петренко Павло Сергійович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К 11.055.03

Горіна Ганна Олександрівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 11.055.01

Федченко Тетяна Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Григоренко Ольга Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дьячкова Вікторія Вікторівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Д 11.051.03

Калмикова Наталія Михайлівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України

Д 26.256.01

Маслюківська Олена Павлівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Наджафов Ісмаіл Надир огли, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Сосюра Світлана Григорівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Д 26.239.02

Рудой Володимир Михайлович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Шишков Станіслав Євгенійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Бєлік Вадим Данилович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Богданова Жаннета Анатоліївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Боярський Юрій Іванович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Гусак Людмила Вікторівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Іваненко Валентина Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Пархомчук Ольга Олексіївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Алєксєєнко Інесса Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Збродська Ольга Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

К 20.052.06

Стефанишин Лілія Стефанівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

Тарасова Марія Юріївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.01

Лискова Світлана Сергіївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Д 41.177.01

Парасюк Ігор Львович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Черкасова Світлана Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Янковий Володимир Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Кирилів Марія Василівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

К 35.154.02

Заблоцький Мар'ян Богданович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Коноваліхіна Тетяна Олегівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Обущак Тетяна Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.055.03

Пасічний Микола Дмитрович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Корнєєва Юлія Володимирівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Романів Ірина Ігорівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.001.12

Брінцева Олена Григорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Горбуненко Ярослава Іванівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Дрозд Наталія Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Іваненко Олена Іванівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Кравець Вячеслав Іванович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Матвієнко Тетяна Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Мєдвєдкова Наталія Сергіївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Д 26.001.13

Мягкий Микола Вікторович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.05

Лео Марина Валеріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

Д 17.127.01

Ревенко Даніїл Сергійович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Д 17.127.06

Дил Дмитро Олександрович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Крук Олена Миколаївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Павлішина Ніна Михайлівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Кац Олена Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Горобець Ольга Вікторівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України

К 35.886.01

Гойсюк Лілія Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Максимук Андрій Олександрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Парфенюк Євгенія Іванівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Федорчук Наталія Вікторівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

Д 35.840.01

Думич Ірина Ігорівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Шарчук Тетяна Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 35.840.03

Демко Ірина Іванівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 36.814.02

Костецька Ірина Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Липчук Тарас Васильович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Руліцька Кароліна Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.21

Макогін Зоряна Ярославівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОНмолодьспорту України

К 26.171.02

Сизов Алім Іванович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

Д 64.251.01

Єніна-Березовська Анастасія Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України

Д 26.870.01

Головченко Наталя Вікторівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

Акімова Тетяна Андріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Антощишина Наталя Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Геєць Ірина Олегівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Герасимчук Юлія Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сімкова Тетяна Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Д 26.350.01

Добіжа Наталія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.350.02

Стоянова-Коваль Світлана Савівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний транспортний університет

Д 26.059.04

Іванчук Світлана Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тарануха Олена Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Д 26.004.01

Ставська Юлія Вацлавівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ходарченко Валентина Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.03

Маркович Ірина Богданівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.01

Гудзь Юрій Федорович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мостова Майя Амірахмедівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Д 41.816.03

Гуркова Олександра Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Махновська Наталя Дмитрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Рустамов Октай Мірза огли (громадянин Азербайджану), 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Маркевич Микола Андрійович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Сіневич Олексій Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики України

К 44.887.01

Дроботя Яна Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Європейський університет"

К 26.063.01

Виклюк Мар'яна Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Громов Олексій Антонович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дяченко Лідія Антонівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сіренко Катерина Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

К 35.140.01

Галаз Ліна Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

Д 67.135.01

Андрющенко Андрій Миколайович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Мельничук Любов Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Янковська Вікторія Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

К 67.135.02

Казьмін Євген Васильович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Орєхова Альвіна Іванівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Сумський державний університет

Д 55.051.01

Захаркіна Людмила Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ковальов Богдан Леонідович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Кубатко Олександра Вікторівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Люльов Олексій Валентинович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.01

Бондаренко Сергій Сергійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тищенко Олена Ігорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 29.051.12

Чорна Ольга Юріївна, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Ліщинський Ігор Орестович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.05

Синікова Олена Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

К 74.844.03

Бондаренко Наталія Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Малюга Людмила Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.01

Богдан Наталія Миколаївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Косяк Антоніна Петрівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Харківський державний університет харчування та торгівлі

К 64.088.02

Блохіна Ольга Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кваша Ольга Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Латишева Інна Леонідівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мажник Лідія Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Птащенко Олена Валеріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Серпухов Максим Юрійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Хмельницький національний університет

К 70.052.01

Андрушкевич Зінаїда Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Горб Олексій Сергійович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Драбаніч Анна Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Матвійчук Леся Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Олійник Людмила Григорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чернігівський державний інститут економіки і управління

К 79.137.01

Гунько Вікторія Іванівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Дубина Максим Вікторович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

Д 41.053.02

Паскалова Марина Ігнатівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.01

Марченко Євген Олександрович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.17

Чайка Яна Миколаївна, 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання"

Д 26.001.27

Заремський Мечислав Йосипович, 09.00.05 "Історія філософії"

Савинська Інна Володимирівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.02

Кохановська Марія Григорівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

К 26.053.13

Циценко Ганна Богданівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Д 26.053.16

Савицька Інна Мікловшівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

К 26.053.20

Тарасюк Лариса Сергіївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.05

Єременко Юлія Віталіївна, 09.00.08 "Естетика"

Єрьоміна Олена Анатоліївна, 09.00.08 "Естетика"

Свінціцька Олена Іванівна 09.00.08 "Естетика"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.06

Корольова Ірина Євгеніївна, 09.00.12 "Українознавство"

Лец Катерина Володимирівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Д 64.051.18

Халимон Марина Михайлівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.07

Васильченко Руслан Володимирович, 09.00.10 "Філософія освіти"

Дворніченко Лариса Леонідівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Донецький національний університет

К 11.051.11

Маркова Мар'яна Василівна, 10.01.06 "Теорія літератури"

Радченко Олег Анатолійович, 10.01.06 "Теорія літератури"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.15

Гуманенко Лариса Пилипівна, 10.01.07 "Фольклористика"

Сквирська Ірина Вячеславівна, 10.01.01 "Українська література"

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.05

Жила Наталія Володимирівна, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

К 58.053.02

Бєлінська Ірина Дем'янівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Бурко Віра Олександрівна, 10.01.06 "Теорія літератури"

Деркач Галина Степанівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Литвинюк Оксана Миколаївна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.11

Кицан Олена Вікторівна, 10.01.06 "Теорія літератури"

Волинський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.02

Дзюба Майя Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

Шульська Наталія Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

К 41.053.05

Марковська Антоніна В'ячеславівна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Поліщук Вікторія Леонідівна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Саламатіна Ольга Олександрівна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Донецький національний університет

Д 11.051.04

Оленяк Мар'яна Ярославівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

К 11.051.10

Луковенко Тетяна Олександрівна, 10.02.01 "Українська мова"

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.02

Кокоза Ганна Анатоліївна, 10.02.04 "Германські мови"

Судороженко Галина Петрівна, 10.02.05 "Романські мови"

Наваренко Інна Анатоліївна, 10.02.05 "Романські мови"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Колесник Руслана Сергіївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Стефурак Олена Валеріївна, 10.02.05 "Романські мови"

Національний авіаційний університет

К 26.062.14

Житар Ірина Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Криворученко Світлана Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

К 26.053.04

Макарець Юлія Сергіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Підкамінна Людмила Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Шемет Валентина Григорівна, 10.02.01 "Українська мова"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

К 64.051.16

Молодча Наталя Сергіївна, 10.02.04 "Германські мови"

Палійчук Анна Леонардівна, 10.02.04 "Германські мови"

Топачевський Сергій Костянтинович, 10.02.04 "Германські мови"

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.05

Колода Дар'я Сергіївна, 10.02.02 "Російська мова"

Ібрагімова Венера Февзіївна, 10.02.02 "Російська мова"

Херсонський державний університет

К 67.051.05

Гирин Олег Володимирович, 10.02.04 "Германські мови"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Єрко Ірина Володимирівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Когатько Юрій Леонідович, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Пацюк Вікторія Сергіївна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Редько Тетяна Валеріївна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Д 26.001.22

Жежеря Владислав Анатолійович, 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія"

Д 26.001.45

Лаврик Олександр Дмитрович, 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів"

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

К 52.051.03

Ігнатьєв Станіслав Євгенович, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.04

Алєксєєва Тетяна Миколаївна, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.04

Ємчук Тетяна Володимирівна, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

Шевчук Юрій Федорович, 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України

К 26.122.01

Блудиліна Марина Євгенівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Борзих Дмитро Валерійович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

К 26.888.01

Демянчук Юрій Григорович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Іваненко Яна Леонідівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

К 26.139.01

Бухтіяров Олексій Анатолійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Волковицька Наталя Олександрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Добровольська Ніна Василівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Сакали Микола Якович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.07

Радько Дмитро Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Яцун Олена Владиславівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Андрійчук Юлія Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Ємець Роман Олександрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 08.727.02

Авраменко Андрій Миколайович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Дондик Ганна Павлівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Клочко Альона Миколаївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Олефіренко Наталія Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Полівчук Дмитро Петрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Теребілов Андрій Вікторович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шевцова Наталія Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шкута Олег Олегович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.03

Нюхіна Поліна Олександрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Чудик Наталія Олегівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Горькавий Сергій Сергійович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Данюк Леся Василівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Мусійчук Ірина Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шахов Сергій Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 26.001.06

Коротка Роксолана Олександрівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Козачук Микита Олександрович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Рим Тарас Ярославович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Д 26.001.10

Стахєєва Ганна Олександрівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

Д 17.127.09

Стукаленко Віктор Авксентійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Тимченко Ганна Василівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Вишинський Петро Мар'янович, 12.00.12 "Філософія права"

Горбатий Роман Миколайович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Міжрегіональна академія управління персоналом

К 26.142.01

Саранюк Василь Іванович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Шевчук Світлана Ростиславівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

К 26.142.02

Прокопенко Олексій Юрійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Яценко Володимир Семенович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України

К 26.500.01

Гаврік Роман Олександрович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Ушакова Юлія Андріївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.03

Стороженко Сергій Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 26.007.04

Калиновська Тетяна Олександрівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Д 26.007.05

Зарева Іван Іванович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Ольховенко Сергій Ігорович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

К 26.731.02

Левченко Вікторія Олексіївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.16

Петрів Олекса Олексійович, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Пілявська Ірина Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України

Д 27.855.02

Козак Олена Володимирівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Торопов Сергій Олександрович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.03

Домусчі Степан Дмитрович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.01

Верхогляд-Герасименко Олена Володимирівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Д 64.086.02

Бобко Тетяна Валеріївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Файєр Олена Анатоліївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Цуріков Михайло Олександрович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.10

Устинов Сергій Олександрович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Андрусяк Володимир Богданович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Щерба Анна Вікторівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 64.700.02

Семикопний Анатолій Дмитрович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Федоров Ігор Васильович, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Д 64.700.03

Епель Оксана Володимирівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Негодченко Дар'я Олександрівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Саленков Іван Володимирович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Скакун Олександр Євгенович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Тацій Максим Сергійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Шигонін Олександр Борисович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Д 05.053.01

Грінченко Тетяна Дмитрівна, 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти"

Подзігун Андрій Михайлович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Д 29.053.01

Гребеник Тетяна Вікторівна, 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"

Рибніков Святослав Романович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 29.053.03

Луганцева Оксана Геннадіївна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Онопченко Світлана Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Порох Дар'я Олександрівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Д 14.053.01

Агапов Юрій Юрійович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Іванцова Оксана Петрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Моркотун Сергій Борисович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Романчук Наталія Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Акічева Марина Шаміліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Дутчак Уляна Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Майборода Вікторія Сергіївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Соловей Людмила Сергіївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Д 26.459.01

Словак Катерина Іванівна, 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Рашевська Наталя Василівна, 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Інститут педагогіки НАПН України

К 26.452.02

Будій Надія Дмитрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Дженджеро Оксана Леонідівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Кратасюк Людмила Миколаївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Інститут проблем виховання НАПН України

Д 26.454.01

Бондарчук Алла Дмитрівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

К 26.458.01

Півень Наталя Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Радзієвська Ірина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти"

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.01

Першко Галина Олексіївна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.01

Гузь Володимир Васильович, 13.00.07 "Теорія навчання"

К 26.053.09

Мартинюк Тетяна Анатоліївна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

РВНЗ "Кримський гуманітарний університет"

К 53.130.01

Співаковська-Ванденберг Євгенія Олександрівна, 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.06

Зенченков Ілля Петрович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.04

Кабанська Ольга Сергіївна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Херсонський державний університет

К 67.051.02

Щедролосьєв Дмитро Євгенович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України

К 76.600.02

Телятников Олексій Володимирович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Коновалова Валерія Сергіївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" МОЗ України

Д 58.601.01

Денищук Павло Андрійович, 14.01.03 "Хірургія"

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України

Д 29.600.01

Маніщенкова Юлія Олександрівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 29.600.04

Лубенець Олександр Олександрович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Передерій Ніна Олександрівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.04

Копельян Наталія Миколаївна, 14.03.08 "Імунологія та алергологія"

Д 11.600.05

Мандрика Лілія Юріївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Пентюк Лариса Олександрівна, 14.01.11 "Кардіологія"

ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України"

Д 64.603.01

Ошивалова Олена Олександрівна, 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби"

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевськоко АМН України"

Д 26.614.01

Задорожний Андрій Михайлович, 14.01.13 "Інфекційні хвороби"

Кірієнко Валентина Теодорівна, 14.01.13 "Інфекційні хвороби"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України"

Д 64.566.01

Клопотій Олена Валеріївна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Мінко Олексій Олександрович, 14.01.17 "Наркологія"

Овсяннікова Наталія Володимирівна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Расін Семен Михайлович, 14.01.16 "Психіатрія"

Семеніхіна Владлена Євгенівна, 14.01.16 "Психіатрія"

Шараневич Інна Олександрівна, 14.01.17 "Наркологія"

ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України"

Д 26.557.01

Тончев Михайло Дмитрович, 14.01.05 "Нейрохірургія"

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України"

Д 26.611.01

Александрук Наталія Василівна, 14.01.19 "Оториноларингологія"

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України"

Д 41.556.01

Мінакова Світлана Євгеніївна, 14.01.18 "Офтальмологія"

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України"

Д 64.607.01

Беренов Костянтин Вікторович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України"

Д 26.553.01

Ковбасій Валентина Петрівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Срібна Вікторія Євгеніївна, 14.01.10 "Педіатрія"

ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"

Д 26.606.01

Зубенко Андрій Григорович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського" МОЗ України

Д 52.600.01

Білоцерковська Олена Миколаївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Д 52.600.02

Майструк Микола Іванович, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України"

Д 26.562.01

Діденко Наталія В'ячеславівна, 03.00.01 "Радіобіологія"

ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

Д 41.608.01

Агруч Ольга Вікторівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Мудрий Сергій Іванович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Сакун Микола Васильович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Федяєва Світлана Іванівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Буряк Віктор Валерійович, 14.01.11 "Кардіологія"

Курілець Лілія Олегівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Ткаченко Юлія Валеріївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Ларіонов Олександр Петрович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Кримська республіканська установа "Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова"

Д 53.610.01

Аухадієв Наіль Нургаянович, 14.01.27 "Пульмонологія"

Креслов Олександр Ігорович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Токарєва Олена Романівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Ульченко Ірина Григорівна, 14.01.27 "Пульмонологія"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Кушнірук Олексій Ігорович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 35.600.05

Голик Оксана Миколаївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.02

Прищепа Андрій Петрович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Садовий Андрій Петрович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

К 26.613.05

Перекрестов Максим Борисович, 14.01.18 "Офтальмологія"

Шевколенко Марина Володимирівна, 14.01.18 "Офтальмологія"

Д 26.613.08

Грузинський Олександр Вікторович, 14.01.03 "Хірургія"

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.03

Зуб Валерій Олексійович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Резніченко Вікторія Володимирівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Чертіщев Сергій Сергійович, 14.01.03 "Хірургія"

Шень Юрій Миколайович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

Шикова Вікторія Валентинівна, 14.03.05 "Фармакологія"

ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України

Д 26.616.01

Алексєєва Ганна Анатоліївна, 14.01.12 "Ревматологія"

Міхеєва Ксенія Володимирівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Носенко Наталія Миколаївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.02

Живица Аркадій Володимирович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.01

Гагуа Михайло 14.01.07 "Онкологія"

Дудник Тетяна Анатоліївна, 14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія"

Панченко Олена Вікторівна, 14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія"

Урсол Григорій Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 64.609.03

Панченко Микола Сергійович, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.03

Кучерявченко Марина Олександрівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Машихіна Лілія Олександрівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Петренко Альона Іванівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Щербакова Наталія Романівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Д 64.600.04

Ковальова Юлія Олексіївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Крапівко Світлана Олександрівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"

Д 64.817.01

Денисенко Наталія Василівна, 15.00.03 "Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів"

Шестопал Оксана Анатоліївна, 15.00.03 "Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів"

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.03

Астахіна Валерія Олегівна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Львівський національний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.02

Луценко Юлія Олександрівна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Бурда Надія Євгеніївна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Мазурець Світлана Ігорівна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Ромелашвілі Олена Сергіївна, 15.00.03 "Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів"

Д 64.605.02

Галаван Зіновій Степанович, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Воблікова Ольга Олександрівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Стєгайло-Стоянова Олександра Володимирівна, 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин"

Д 26.004.12

Давидов Євгеній Анатолійович, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

Д 26.004.14

Штепенко Андрій Петрович, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України

Д 64.359.01

Болотін Віталій Ігорович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Гаврасьєва Наталія Володимирівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Дзьомбак Діана Валеріївна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Ткаченко Семен Володимирович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 41.372.01

Кліменко Сергій Сергійович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Нікітін Олег Анатолійович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Д 26.227.02

Кульчинська Леся Миколаївна, 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення"

Новосядла Ірина Степанівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

К 64.871.01

Гулянич Юрій Миколайович, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Романова Аліна Володимирівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

АРХІТЕКТУРА

Одеська державна академія будівництва та архітектури

К 41.085.02

Денисенко Юрій Миколайович, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.02

Поліванова Тетяна Олексіївна, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.05

Моськін Сергій Іванович, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

Д 41.053.03

Скоблік Оксана Миколаївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Долга Тетяна Олександрівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Любченко Наталія Вікторівна, 19.00.02 "Психофізіологія"

К 26.453.02

Вільдгрубе Світлана Олександрівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Каневський Віктор Іонович, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Кущ Олександр Сергійович, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Петрус Магдалина Іванівна, 19.00.04 "Медична психологія"

Янковчук Марина Миколаївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Гавриленко Ярослава Анатоліївна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Сидоренко Жанна Вячеславівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

Д 17.127.08

Афанасьєва Тетяна Олександрівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.10

Низовець Олена Анатоліївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

К 70.705.02

Заболотний Сергій Миколайович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Логін Ілля Васильович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Лисюк Сергій Григорович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Мельничук Світлана Леонідівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Панченко Тетяна Леонідівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національний університет цивільного захисту України МНС України

К 64.707.02

Кулаженко Анастасія Іванівна, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Тогобицька Віолета Джемалівна, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

Калайтан Наталя Леонтіївна, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

К 64.700.04

Лазаренко Катерина Дмитрівна, 19.00.06 "Юридична психологія"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.08

Мартиненко Олена Анатоліївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Яковенко Олена Костянтинівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Шестаковський Олексій Петрович, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

Д 17.127.02

Черноус Людмила Сергіївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.06

Щербакова Ірина Василівна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

Д 41.053.06

Палазова Тетяна Михайлівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Щербініна Ольга Олексіївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.08

Гороховський Денис Ілліч, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.01

Ціцуашвілі Нодарі Ісакович, 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.02

Булик Максим Володимирович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Тараненко Ганна Геннадіївна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Трима Катерина Андріївна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.29

Давидович Людмила Ярославівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Д 26.001.41

Віннічук Ольга Василівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Негуляєва Ганна Олександрівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.11

Рябоштан Євген Вікторович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Сагай Ірина Миколаївна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Сулим Борис Володимирович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.12

Колісніченко Роман Миколайович, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Лепська Наталія Володимирівна, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Танчук Наталія Василівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Національний інститут стратегічних досліджень

Д 26.718.03

Зубченко Сергій Олександрович, 21.01.01 "Основи національної безпеки держави"

Плаксенко Марія Леонідівна, 21.01.01 "Основи національної безпеки держави"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.09

Слободян Тетяна Зіновіївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

К 52.051.07

Бебешко Олена Володимирівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Габрієлян Гєворг Олегович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

К 38.053.01

Темерівський Віталій Вячеславович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 08.866.01

Резнік Олександр Миколайович, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Влізло Євген Миронович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Каракай Максим Сергійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Кошева Ганна Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

К 20.052.07

Ковальов Віктор Георгійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Шевченко Валентина Миколаївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

Д 17.127.03

Приходько Ольга Миколаївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 35.860.01

Бурик Зоряна Михайлівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Нєма Олександра Степанівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Шевчук Богдан Михайлович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Сорока Ростислав Юрійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 41.863.01

Волинець Євгенія Сергіївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 64.858.01

Коновалова Ірина Василівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Сидора Вадим Сергійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Шевцов Василь Григорович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Акімов Олександр Володимирович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Замикула Володимир Васильович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Матяж Світлана Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Сухорукова Анна Леонідівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Штирьов Олександр Миколайович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Гайдукевич Катерина Анатоліївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Злобін Юрій В'ячеславович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Пашкевич Марина Юхимівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Трунез Юлія Миколаївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Шевченко Марина Іванівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

Д 17.127.05

Досенко Анжеліка Костянтинівна, 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.02

Шелестова Анна Миколаївна, 27.00.02 "Документознавство, архівознавство"

Харківська державна академія культури Міністерства культури України

Д 64.807.02

Кузнецова Марина Миколаївна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Литвиненко Ольга Олександрівна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. БондаренкоДодаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.02.2012 № 187

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

К 41.051.05

Саттар Абд Кірабт (громадянин Республіки Ірак), 01.01.01 "Математичний аналіз"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.10

Самер Мохамед Мустафа Аввад (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Нгене Кристофер Умерах (громадянин Федеративної республіки Нігерія), 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Механна Самі С.А. (громадянин Палестини), 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Баддур Алаа (громадянин Сірійської Арабської Республіки), 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.01

Сулейман Аднан Юніс Муршед (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України

Д 20.601.01

Фаді Махмуд Мусбах Аль Таріфі (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 14.01.02 "Стоматологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.02

Соходеб Раджів Кумар (громадянин Республіки Маврикій), 14.01.03 "Хірургія"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

Д 41.053.03

Ал Дафар Абд Ал Барі М. Мадхі (громадянин Республіки Ірак), 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. БондаренкоДодаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.02.2012 № 187

СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України

Бутько Віктор Григорович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут гідромеханіки НАН України

Лук'янов Павло Володимирович, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Панченко Борис Євгенійович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Інститут математики НАН України

Мурач Олександр Олександрович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Коваль Олександр Юрійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Радіоастрономічний інститут НАН України

Калініченко Микола Миколайович, 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія"

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Талаш Віктор Миколайович, 02.00.04 "Фізична хімія"

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Реброва Тетяна Павлівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Бідзіля Олексій Васильович, 03.00.24 "Ентомологія"

Попов Григорій Владленович, 03.00.24 "Ентомологія"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Інститут гідромеханіки НАН України

Косенков Віктор Михайлович, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Сарахан Євгенія Володимирівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Національний авіаційний університет

Ільченко Володимир Миколайович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Національний інститут винограду і вина "Магарач" НААН України

Василик Олександр Васильович, 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння"

Пєскова Ірина Валеріївна, 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння"

Національний університет цивільного захисту України МНС України

Михайлюк Андрій Олександрович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

Одеська державна академія холоду

Дьяченко Ольга Валеріївна, 05.05.14 "Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання"

Севастопольській національний університет ядерної енергії та промисловості Міністерства палива та енергетики України

Лапа Марина Володимирівна, 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Даценко Володимир Михайлович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Вечірська Ірина Дмитрівна, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Гембара Оксана Володимирівна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Корній Сергій Андрійович, 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Хіврич Олександр Борисович, 06.01.09 "Рослинництво"

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Венедіктов Олег Михайлович, 06.01.09 "Рослинництво"

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України

Безуглий Ігор Миколайович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Василенко Антоніна Олександрівна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Музафаров Наіль Мініярович, 06.01.09 "Рослинництво"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Тарабрін Олексій Євгенович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Інститут історії України НАН України

Шевченко Валентина Віталіївна, 07.00.01 "Історія України"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Ковадло Галина Петрівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Інститут географії НАН України

Путренко Віктор Валентинович, 11.00.12 "Географічна картографія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України

Головкін Сергій Вікторович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Кузнєцова Оксана Володимирівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Черкова Марина Юріївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Матвєєва Анастасія Володимирівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Федотова Ганна Валеріївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Гончарук Валентина Василівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Калашник Марина Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Стащак Микола Володимирович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України"

Булдигіна Юлія Валеріївна, 14.01.14 "Ендокринологія"

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України"

В'ялих Жанна Едуардівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Макарчук Наталія Олексіївна, 19.00.08 "Спеціальна психологія"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

Капосльоз Григорій Вікторович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Академія внутрішніх військ МВС України

Іохов Олександр Юрійович, 21.07.05 "Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку"

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України

Тимчук Володимир Юрійович, 20.02.14 "Озброєння і військова техніка"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

Грицай Павло Миколайович, 20.01.01 "Воєнне мистецтво"

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету Міністерства оборони України

Павлюк Володимир Володимирович, 20.02.14 "Озброєння і військова техніка"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціології НАН України

Бойко Наталія Леонідівна, 22.00.03 "Соціальні структури та соціальні відносини"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Луценко Анатолій Васильович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Національна академія державного управління при Президентові України

Барило Оксана Григорівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. БондаренкоДодаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.02.2012 № 187

АТЕСТАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК
щодо дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сухенка Ігоря Івановича

Сухенко І.І., викладач кафедри фізичного виховання, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

освіта: спеціальність "Фізичне виховання", Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1989 р.;

форма підготовки: в аспірантурі не навчався;

тема дисертації: Луганський паровозобудівний завод як феномен розвитку вітчизняного паровозобудування (1896 - 1956),

спеціальність: 07.00.07 "Історія науки й техніки";

науковий керівник: к. тех. н., доц. Белевцова Н.Л., професор кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту;

публікації: статті - 5;

апробація: матеріали конференцій - 4;

офіційні опоненти: д. тех. н., проф. Тимченко Л.І., завідувач кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту; к. і. н. Лупаренко Г.В., зав. відділу, Державний політехнічний музей Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут";

відгуки офіційних опонентів: позитивні;

відгуки на автореферат: позитивні;

дата захисту: 18.11.2011;

результати голосування: "за" - 11, "проти", недійсних - немає

Розглянуто експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з історичних наук 06.02.2012.

Висновок експертної ради:

1) зміст дисертації не відповідає паспорту спеціальності 07.00.07 "Історія науки й техніки";

2) некоректно сформульована тема дослідження. Саме феномен Луганського паровозобудівного заводу в контексті розвитку вітчизняного паровозобудування автор визначає як предмет дослідження. У висновках Сухенко І.І. зауважує, що "Феномен Луганського паровозобудівного заводу полягає, насамперед, у його генетичному зв'язку з вітчизняним паровозобудуванням". Таке твердження вказує, що ніякого феномена Луганського паровозобудівного заводу не існує. Крім того, дисертант зазначає, що "одним із важливих завдань дослідників історії науки і техніки є вивчення досвіду надбань залізничної науки". Виникає питання, що становить собою "залізнична наука";

3) для реалізації поставленої мети визначено п'ять дослідницьких завдань, проте у висновках викладено вісім позицій, які частково не відповідають дослідницьким завданням і не дають відповідей на них; лише на одне дослідницьке завдання дисертантом запропоновано власне рішення;

4) ступінь обґрунтованості і достовірності отриманих результатів викликає значний сумнів, оскільки у більшій частині дисертації домінує матеріал, який навіть важко назвати дотичним до теми дисертації, наприклад, згадується сільська община, її функції (с. 39 - 41), далі подаються загальновідомі факти економічної історії (с. 42 - 43, 46 - 50). Дисертант не завжди дає посилання на використані джерела. Зазначений матеріал взятий з реферату "Внутренняя и внешняя политика Александра III" (розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://www.istorya.ru/referat/referat2/20927.php) До речі, не лише матеріалами із даного реферату обмежується використання дисертантом матеріалу інших авторів як своїх наукових здобутків. Використовувалися й привласнювалися й інші відомості, розміщені в Інтернет-ресурсах. Зокрема, із сайта: http://vparavoz.com/hwp/hwp_2.html;

5) порушено вимоги пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

Таким чином, дисертація Сухенка І.І. не відповідає вимогам пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, тому рекомендується скасувати рішення спеціалізованої вченої ради К 26.820.02 про присудження Сухенку Ігорю Івановичу наукового ступеня кандидата історичних наук.

Результати голосування: "за" - 18, "проти", недійсних - немає.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. БондаренкоДодаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.02.2012 № 187

ЗАУВАЖЕННЯ
експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів

1. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Чікарькової Марії Юріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 52.051.01 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

2. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Єфремової Людмили Олександрівна на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 "Музичне мистецтво", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

3. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Криленка Івана Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 "Військова історія", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 35.052.15 Національного університету "Львівська політехніка", зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів, а також щодо оформлення автореферату дисертації.

4. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Карташової Ольги Григорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 08.804.01 Дніпропетровського державного аграрного університету, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

5. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Боярського Юрія Івановича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 14.052.01 Житомирського державного технологічного університету, зауваження голові ради професору Бутинцю Ф.Ф. у зв'язку з порушенням вимог абзацу 12 пункту 4.5 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908, щодо характеру виступів під час прилюдного обговорення на захисті дисертації.

6. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Акімової Тетяни Андріївни, Антощишиної Наталі Іванівни, Геєць Ірини Олегівни, Герасимчук Юлії Сергіївни, Сімкової Тетяни Олексіївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.02 Національного авіаційного університету, рекомендація голові ради подати іншу кандидатуру для затвердження вченого секретаря ради у зв'язку з неодноразовим порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вченим секретарем ради кандидатом економічних наук В.В. Матвєєвим.

7. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Громова Олексія Антоновича та Дяченко Лідії Антонівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", захищених у спеціалізованій вченій раді К 26.063.01 ПВНЗ "Європейський університет", зауваження голові ради професору Міхайленку В.М. у зв'язку з низьким рівнем експертизи дисертаційних досліджень та вченому секретарю ради кандидату економічних наук Луцію О.П. у зв'язку з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів.

8. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Судороженко Галини Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 "Романські мови", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

9. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Гагуа Михайла на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 "Онкологія", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, зауваження науковому керівнику професору Карташову С.М., офіційним опонентам професору Міхановському О.А. і доктору медичних наук Свінціцькому В.С. у зв'язку з незабезпеченням високого рівня вимогливості під час експертизи дисертаційних робіт та матеріалів атестаційної справи, а також голові ради професору Віннику Ю.О. та вченому секретарю ради доценту Бєлєвцову Ю.П. у зв'язку з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів.

10. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Денисенко Наталії Василівни та Шестопал Оксани Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.03 "Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 64.817.01 ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції", зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

11. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Низовець Олени Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.10 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

12. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Ал Дафар Абд Ал Барі М. Мадхі (громадянин Республіки Ірак) на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

13. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Щербініної Ольги Олексіївни на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 "Політичні інститути та процеси", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.06 ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

14. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Булика Максима Володимировича та Трими Катерини Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.176.02 Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

15. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Волинець Євгенії Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 "Механізми державного управління", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 41.863.01 Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

16. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Шевченко Марини Іванівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

17. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Литвиненко Ольги Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 64.807.02 Харківської державної академії культури Міністерства культури України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренковгору