Документ v0185282-03, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.04.2003 N 185

Про виконання постанов
Кабінету Міністрів України
від 29.08.2002 N 1302
та від 24.02.2003 N 208

З метою виконання постанов Кабінету Міністрів України від
29.08.2002 N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" та
від 24.02.2003 N 208 ( 208-2003-п ) "Про заходи щодо створення
електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", прийнятих
відповідно до Указу Президента України від 01.08.2002 N 683/2002
( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади", та з метою забезпечення
формування і реалізації стабільної і зрозумілої громадянам
економічної і соціальної політики держави в галузі охорони
здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний
Уряд" (далі заходи; додаток 1).
2. Для аналізу і висвітлення на веб-сторінках та
опублікування у друкованих засобах масової інформації відомостей
щодо діяльності МОЗ України утворити робочу групу у складі, що
додається (додаток 2).
3. Першим заступникам, заступникам Державного секретаря,
голові Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення,
голові Державного департаменту з питань діяльності курортів,
начальникам структурних підрозділів МОЗ України, начальнику Центра
медичної статистики МОЗ України у межах своїх повноважень
забезпечити:
3.1. Підготовку відповідної інформації для наповнення Єдиного
веб-порталу Кабінету Міністрів України (Єдиного веб-порталу
органів виконавчої влади) та її подання до Головного управління
освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення;
3.2. Обов'язкове розміщення на веб-сайті МОЗ України та
опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно
важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації
про перелік та умови отримання громадянами послуг, форми і зразки
документів, стан виконання програм і планів, архівної та іншої
інформації;
3.3. Оперативне оприлюднення інформації про результати
діяльності;
3.4. Систематичне розміщення на веб-сайті МОЗ України
відкритої статистичної інформації про події у сфері охорони
здоров'я, забезпечення доступу до неопублікованих статистичних
даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених
законодавством;
3.5. Недопущення обмеження права на отримання відкритої
інформації, необгрунтованої відмови в її наданні, а також
запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках,
не передбачених законодавством;
3.6. Своєчасне поновлення інформації на Єдиному Веб-порталі
органів виконавчої влади і веб-сайті МОЗ України;
3.7. Особистий контроль за змістом інформації, що
розміщується на Єдиному Веб-порталі органів виконавчої влади
офіційному та веб-сайті МОЗ України.
3.8. Подання до Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення: 3.8.1. Щокварталу до 5 числа місяця наступного за звітним
кварталом матеріалів про хід завдань, передбачених Указом
Президента України від 01.08.2002 N 683/2002 ( 683/2002 ),
постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 N 1302
( 1302-2002-п ), згідно з додатками 3-5. 3.8.2. До 10 березня та 10 вересня інформацію про хід
виконання заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо
створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".
3.9. Дотримання, при розміщенні інформації на веб-сайті МОЗ
України, вимог Положення про веб-сайт МОЗ України.
4. Визначити відповідальним за вирішення питань розвитку
інформатизації у галузі охорони здоров'я, а також здійснення
заходів, передбачених Указом Президента України від 01.08.2002
N 683/2002 ( 683/2002 ), виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення
у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади" (Офіційний вісник України, 2002 N 2, ст. 57), інших рішень
і доручень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації
Головне управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення.
5. Головному управлінню освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення:
5.1. Забезпечити функціонування власного веб-сайту з
дотриманням вимог, визначених Державним комітетом зв'язку та
інформатизації разом з Державним комітетом інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення та Положенням про веб-сайт МОЗ
України;
5.2. Щокварталу до 10 числа наступного місяця подавати
Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення інформацію про хід виконання завдань, передбачених
Указом Президента України від 01.08.2002 N 683/2002 ( 683/2002 )
та постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 N 1302
( 1302-2002-п ), згідно з додатками 2-4.
5.3. До 20 березня та 20 вересня подавати Державному
комітетові зв'язку та інформатизації про хід виконання заходів
Міністерства охорони здоров'я України щодо створення електронної
інформаційної системи "Електронний Уряд".
6. Заступнику директора УЦІТ та НР забезпечити здійснення
Відділом оперативного вирішення задач МОЗ України УЦІТ та НР
системно-технічного забезпечення інформатизації центрального
апарата МОЗ України, системного адміністрування локальної мережі
МОЗ та розвитку її інформаційної інфраструктури.
7. Начальнику Управління справами забезпечити приймання та
обробку кореспонденції, що надходить на офіційну електронну адресу
МОЗ України moz@moz.gov.ua відповідно до Інструкції з діловодства
у МОЗ України, затвердженої наказом МОЗ України від 05.02.98 N 20
( v0020282-98 ) з урахуванням положень наказу МОЗ України від
16.07.2002 N 265 ( v0265282-02 ).
8. Начальникам Головного управління економіки та управління
бухгалтерського обліку та звітності під час формування проектів
державного бюджету передбачати кошти на висвітлення діяльності
Міністерства в межах видатків, призначених на утримання апарату,
відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ).
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Державний секретар Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
25.04.2003 N 185

Додаток 1

ЗАХОДИ
Міністерства охорони здоров'я України
щодо створення електронної інформаційної системи
"Електронний Уряд"

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін | Відповідальні | | з/п | | виконання | виконавці | |-----+---------------------------+-------------+----------------| | 1 |Під час підготовки | щороку |Вовк М.Г. | | |пропозицій до державного | |Лузан В.І. | | |бюджету передбачити кошти | | | | |на виконання завдань, | | | | |пов'язаних із створенням та| | | | |впровадженням електронних | | | | |інформаційних систем і | | | | |ресурсів Міністерства | | | | |охорони здоров'я України, в| | | | |межах видатків на утримання| | | | |МОЗ | | | |-----+---------------------------+-------------+----------------| | 2 |Брати участь у дотриманні | 2003-2005 |Волосовець О.П. | | |вимог щодо захисту | роки |Львова Р.М. | | |інформації, доступної через| |Пономаренко В.М.| | |Єдиний веб-портал органів | |Керівники | | |виконавчої влади та | |структурних | | |інтегровані в нього | |підрозділів МОЗ | | |веб-сайти, електронні | | | | |інформаційні системи і | | | | |ресурси органів виконавчої | | | | |влади | | | |-----+---------------------------+-------------+----------------| | 3 |Забезпечувати надання | постійно |Волосовець О.П. | | |громадянам і юридичним | |Львова Р.М. | | |особам інформаційних послуг| |Пономаренко В.М.| | |загального призначення | |Керівники | | |через електронну | |структурних | | |інформаційну систему | |підрозділів МОЗ | | |"Електронний Уряд" | | | |-----+---------------------------+-------------+----------------| | 4 |Взяти участь у розробці |вересень 2003|Волосовець О.П. | | |переліку і порядку надання | року |Львова Р.М. | | |інформаційних та інших | |Пономаренко В.М.| | |послуг з використанням | |Мотюк М.П. | | |електронної інформаційної | | | | |системи "Електронний Уряд" | | | ------------------------------------------------------------------
Державний секретар Ю.В.Поляченко

Додаток 2

СКЛАД
робочої групи з аналізу і висвітлення на веб-сторінках
та опублікування у друкованих засобах масової інформації
щодо діяльності МОЗ України

ЛАПУШЕНКО Перший заступник Державного секретаря,
Ольга Василівна голова робочої групи
ПАСІЧНИК Перший заступник Державного секретаря
Михайло Францович
ЗАГОРОДНІЙ Заступник Державного секретаря
Володимир Васильович
ОМЕЦИНСЬКИЙ Голова Державного департаменту з питань
Броніслав Францевич діяльності курортів
КРИЧЕВСЬКА Заступник Голови Державного
Олена Яківна Департаменту з контролю за якістю,
безпекою та виробництвом лікарських
засобів і виробів медичного призначення
БЕРЕЖНОВ начальник Головного
Сергій Петрович санітарно-епідеміологічного управління
ВОВК начальник Головного управління
Марія Григорівна економіки
ВОЛОСОВЕЦЬ начальник Головного управління освіти,
Олександр Петрович науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення
ЖДАНОВА начальник Головного управління
Мирослава Петрівна організації медичної допомоги населенню
МЕЛЬНИК начальник Головного управління медичних
Юрій Вікторович кадрів та державної служби
ПЕДЧЕНКО начальник Головного управління
Тимур Вікторович стратегічного планування та нових
медичних технологій
АЛЕКСАНДРІНА начальник управління профілактики
Тетяна Андріївна соціально-небезпечних хвороб, СНІДу та
формування здорового способу життя
БЄЛОТЄЛОВ начальник юридичного відділу
Микола Георгійович
ГОЛУБЧИКОВ начальник Центру медичної статистики
Михайло Васильович МОЗ України
КОВАЛЕНКО начальник контрольно-ревізійного
Тетяна Олександрівна відділу
ЛИХОТОП заступник начальника Головного
Ростислав Йосипович управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення
ЛЬВОВА заступник директора Українського центру
Раїса Михайлівна інформаційних технологій та
національного реєстру МОЗ України
МАРУНИЧ начальник управління медико-соціальної
Володимир Васильович експертизи
МОТЮК начальник управління справами
Мирослав Павлович
ПІЩИКОВ начальник управління радіаційного
Валерій Анатолійович захисту населення та медичних проблем
аварії на ЧАЕС
ПОНОМАРЕНКО директор Українського інституту
Віктор Михайлович громадського здоров'я МОЗ України
РИНГАЧ заступник начальника Головного
Наталія Олександрівна управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення
ЦЕНІЛОВА начальник управління міжнародних
Жанна Валентинівна зв'язків
Державний секретар Ю.В.Поляченко

Додаток 3

ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається
інформація про хід виконання завдань,
передбачених Указом Президента України
від 01.08.2002 N 683/2002 ( 683/2002 )
щодо організаційних та технічних аспектів
функціонування веб-сайту
Міністерства охорони здоров'я України

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника | Значення | | з/п | | показника | |-----+---------------------------------------------+------------| | 1 |Адреса веб-сайту та електронної пошти | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 2 |Посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер | | | |телефону і адреса електронної пошти особи, | | | |відповідальної за веб-сайт (із числа | | | |керівників органу виконавчої влади) 1) | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 3 |Структурний підрозділ, відповідальний за | | | |підтримку та організацію інформаційного | | | |наповнення веб-сайту | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 4 |Мови, якими крім державної, подається | | | |інформація на веб-сайті | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 5 |Орієнтовна кількість відвідувань веб-сайту за| | | |місяць | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 6 |Кількість зареєстрованих звернень електронною| | | |поштою | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 7 |Витрати на створення і підтримку веб-сайту | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 8 |Організація-розробник веб-сайту 1) | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 9 |Організація-провайдер послуг Інтернет 1) | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 10 |Місце розташування веб-сайту (на власному | | | |сервері чи на сервері провайдера) | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 11 |Вид лінії зв'язку з провайдером (комутована | | | |чи виділена) 1) | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 12 |Пропускна здатність лінії зв'язку з | | | |провайдером | | ------------------------------------------------------------------
--------------- 1) Подається один раз на рік (у жовтні) у разі зміни
відомостей.
Державний секретар Ю.В.Поляченко

Додаток 4

ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація
Міністерства охорони здоров'я України
про хід виконання завдань, передбачених
Указом Президента України
від 01.08.2002 N 683/2002 ( 683/2002 ),
щодо інформаційного наповнення веб-сайту

-------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування (зміст) рубрики|Відповідальні |Наяв- |Обсяг |Періодич-| |з/п| веб-сайту | виконавці |ність |розмі-| ність | | | | |(+/-) |щеної |поновлен-| | | | |інфор-|текс- |ня інфор-| | | | |мації |тової |мації в | | | | |в руб-|інфор-|рубриці | | | | |риці |мації | | | | | | |(в ар-| | | | | | |кушах | | | | | | |форма-| | | | | | |ту А4)| | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 1 |Основні завдання та |Лихотоп Р.Й. | | |Щомісячно| | |нормативно-правові засади | | | | | | |діяльності МОЗ України 1) | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 2 |Структура та керівництво МОЗ|Мельник Ю.В. | | | При | | |України 1) | | | |внесенні | | | | | | | змін | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 3 |Прізвища, імена та по |Мельник Ю.В. | | | При | | |батькові керівників 1) | | | |внесенні | | | | | | | змін | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 4 |Місцезнаходження МОЗ |Мельник Ю.В. | | | При | | |України, його управлінь, | | | |внесенні | | |відділів та інших | | | | змін | | |структурних підрозділів | | | | | | |(поштові адреси, номери | | | | | | |телефонів, факсів, адреси | | | | | | |електронної пошти) 1) | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 5 |Основні функції структурних |Мельник Ю.В. | | | При | | |підрозділів, а також | | | |внесенні | | |прізвища, імена, по | | | | змін | | |батькові, номери телефонів, | | | | | | |адреси електронної пошти їх | | | | | | |керівників 1) | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 6 |Нормативно-правові акти з |Лихотоп Р.Й. | | |Щомісячно| | |питань, що належать до |Бєлотєлов М.Г. | | | | | |компетенції МОЗ України | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 7 |Порядок реєстрації, |Лапушенко О.В. | | | При | | |ліцензування окремих видів | | | |внесенні | | |діяльності у сфері охорони | | | | змін | | |здоров'я (зразки документів,| | | | | | |розрахункові рахунки для | | | | | | |сплати необхідних платежів, | | | | | | |розміри цих платежів тощо) | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 8 |Зразки документів та інших | Мотюк М.П. | | | При | | |матеріалів, необхідних для | | | |внесенні | | |звернення громадян до МОЗ | | | | змін | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| | 9 |Розпорядок роботи МОЗ та | Мотюк М.П. | | | При | | |часи прийому керівництва | | | |внесенні | | | | | | | змін | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| |10 |Підприємства, установи та |Мельник Ю.В. | | | При | | |організації, що належать до |Вовк М.Г. | | |внесенні | | |сфери управління МОЗ 1) | | | | змін | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| |11 |Цільові програми у сфері |Керівники | | |Щоквар- | | |охорони здоров'я |структурних | | |тально | | | |підрозділів | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| |12 |Відомості про проведення |Поляченко Ю.В. | | |Щомісячно| | |закупівлі товарів (робіт, | | | | | | |послуг) за державні кошти | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| |13 |Державні інформаційні |Жданова М.П., | | |Щомісячно| | |ресурси з питань, що |Бережнов С.П., | | | | | |належать до компетенції |Волосовець О.П.| | | | | |Міністерство охорони |Голубчик М.В., | | | | | |здоров'я України | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| |14 |Поточні та заплановані |Черкашина Л.В.,| | |Щотижнево| | |заходи і події у сфері |Уваренко А.Р., | | | | | |охорони здоров'я, у т.ч. |Берник М.Г. | | | | | |анонс подій на наступний | | | | | | |тиждень | | | | | |---+----------------------------+---------------+------+------+---------| |15 |Відомості про наявні |Мельник Ю.В. | | |Щомісячно| | |вакансії 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Інші рубрики -------------------------------------------------------------------------- |20 |Статистичні дані |Голубчиков М.В.| | |Раз на | | | | | | |рік, опе-| | | | | | |ративні -| | | | | | |щомісячно| --------------------------------------------------------------------------
--------------- 1) Дані щодо обсягу інформації та періодичності її оновлення
не подаються
Державний секретаря Ю.В.Поляченко

Додаток 5

ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація
про хід виконання завдань, передбачених
Указом Президента України
від 01.08.2002 N 683/2002 (683/2002 )
щодо задоволення звернень громадян
та проведення прес-конференцій

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника |Кіль- | Тематична | |з/п | |кість |спрямованість| |----+--------------------------------------+------+-------------| | 1 |Задоволення звернення громадян щодо | | | | |надання відкритої інформації | | | |----+--------------------------------------+------+-------------| | 2 |Відмова у наданні громадянам | | | | |інформації 1) | | | |----+--------------------------------------+------+-------------| | 3 |Стягнення плати за надання громадянам | | | | |інформації 1) | | | |----+--------------------------------------+------+-------------| | 4 |Проведення прес-конференцій: | | | | |- усього | | | | |- у тому числі з використанням мережі | | | | | Інтернет | | | |----+--------------------------------------+------+-------------| | 5 |Оприлюднення відповідей на запитання | | | | |громадян у засобах масової інформації | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- 1) У разі наявності таких випадків надається детальна
інформація
Державний секретар Ю.В.Поляченковгору