Документ v0183858-11, поточна редакція — Редакція від 05.10.2011, підстава - v0221858-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.09.2011 N 183

Про затвердження Регламенту Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 221 ( v0221858-11 ) від 05.10.2011 }

Відповідно до Закону України "Про центральні органи
виконавчої влади" ( 3166-17 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 19.09.2007 N 1143 ( 1143-2007-п ) "Про затвердження
Типового регламенту центрального органу виконавчої влади", з метою
подальшого удосконалення організації роботи та забезпечення
ефективної діяльності Міністерства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
(далі - Регламент), що додається.
2. Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення
довести цей наказ до відома першого заступника Міністра,
заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату,
керівників структурних підрозділів Міністерства, голови
Держархбудінспекції.
3. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра,
заступнику Міністра - керівнику апарату, керівникам структурних
підрозділів Міністерства, голові Держархбудінспекції забезпечити
неухильне виконання вимог Регламенту.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату.
Міністр А.М.Близнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та
житлово-комунального
господарства України
06.09.2011 N 183

РЕГЛАМЕНТ
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
{ У тексті слова "Департамент регіонального розвитку та
міжнародного співробітництва" замінено словами
"Департамент міжрегіонального та міжнародного
співробітництва" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
N 221 ( v0221858-11 ) від 05.10.2011 }

I. Загальні положення
1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон
України), пов'язаної із здійсненням його повноважень. Мінрегіон України є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. Мінрегіон України входить до системи органів виконавчої влади
і є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової
політики і політики у сфері будівництва, архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства. Завдання та повноваження Мінрегіону України визначені
Положенням про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, затвердженим Указом
Президента України від 31.05.2011 N 633/2011 ( 633/2011 )
(далі - Положення про Мінрегіон України).
2. Мінрегіон України спрямовує свою діяльність на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента
України і постанов Верховної Ради України, актів Кабінету
Міністрів України, Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" ( n0004100-10 ), інших актів законодавства.
3. Мінрегіон України у межах своїх повноважень, на основі і
на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України видає
накази, які підписує Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України (далі - Міністр),
організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом
з іншими органами виконавчої влади спільні акти. Накази Мінрегіону України, які відповідно до закону є
регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та
оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). Нормативно-правові акти Мінрегіону України підлягають
державній реєстрації в установленому порядку. Накази Мінрегіону України, видані в межах його повноважень, є
обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади,
їх територіальними органами та місцевими державними
адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності та громадянами.
4. Мінрегіон України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими
об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців.
5. Діяльність Мінрегіону України є відкритою та прозорою, що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному
веб-сайті Мінрегіону України (далі - веб-сайт), публікацій у
засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню
репортажів, інтерв'ю, виступів керівництва Мінрегіону України. Інформація про діяльність Мінрегіону України надається
громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до
чинного законодавства.
II. Організація роботи Мінрегіону України
Планування роботи
6. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для
послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів Мінрегіону
України (далі - структурні підрозділи), спрямування їх на
ефективне виконання завдань та реалізацію покладених функцій. З метою виконання покладених завдань Мінрегіон України
розробляє та затверджує план основних заходів на тиждень, місяць
та рік (далі - відповідно тижневий, місячний, річний план).
7. У річному плані визначаються: перелік заходів (завдань), що повинні бути виконані; відповідальні за виконання заходів (завдань); строки виконання заходів (завдань), проведення оцінки та
підготовки звітності; результативні показники виконання плану. До річного плану включаються загальнодержавні, регіональні,
міжгалузеві, галузеві, міжнародні заходи та заходи за участю
міжнародних організацій, що випливають із стратегічних документів
розвитку держави, а також можуть включатися питання: нормотворчої
діяльності, організаційної роботи (проведення конференцій,
семінарів, нарад, інших заходів), роботи з кадрами, взаємодії з
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування тощо.
8. Організаційне забезпечення розроблення річного, місячного,
тижневого планів та формування звітів про їх виконання здійснює
Департамент адміністративно-організаційного забезпечення.
9. Пропозиції до проекту річного, місячного та тижневого
планів розробляються структурними підрозділами апарату Мінрегіону
України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
(далі - Держархбудінспекція України) на основі завдань, що стоять
перед Мінрегіоном України, та аналізу його діяльності, з
урахуванням постанов Верховної Ради України, актів та доручень
Президента України і Кабінету Міністрів України, державних
цільових програм тощо і погоджуються першим заступником Міністра,
заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату
відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень. Для розроблення річного плану за рішенням Міністра може
утворюватися робоча група з представників структурних підрозділів
Мінрегіону України, центральних і місцевих органів виконавчої
влади, науковців, інших осіб. Після погодження пропозиції подаються до Департаменту
адміністративно-організаційного забезпечення: до проекту річного
плану на наступний рік - до 20 грудня; до проекту місячного плану
за 10 днів до початку місяця, до проекту тижневого плану - у
середу до 18 год. { Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства N 221 ( v0221858-11 ) від
05.10.2011 }
10. Підготовлений Департаментом
адміністративно-організаційного забезпечення річний план
погоджується заступником Міністра - керівником апарату,
розглядається на засіданні колегії Мінрегіону України та
затверджується її рішенням, що вводиться в дію наказом Мінрегіону
України. Затверджений річний план розміщується на веб-сайті
Мінрегіону України. Сформовані Департаментом адміністративно-організаційного
забезпечення на підставі пропозицій структурних підрозділів
апарату Мінрегіону України, наданих згідно з пунктом 9 цього
Регламенту, місячний, тижневий плани Мінрегіону України
погоджуються заступником Міністра - керівником апарату. { Абзац
другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 221 ( v0221858-11 ) від
05.10.2011 }
11. Після прийняття закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік розроблений річний план у двотижневий
строк у разі необхідності коригується і затверджується наказом
Міністра та розміщується на веб-сайті.
12. Перший заступник Міністра, заступник Міністра та
заступник Міністра - керівник апарату здійснюють контроль за
виконанням річного, місячних, тижневих планів Мінрегіону України і
несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) у
межах своїх функціональних обов'язків та повноважень.
13. Моніторинг виконання річного, місячних планів Мінрегіону
України проводиться щомісяця. Звіт готується на основі інформації
про виконання річного, місячного, тижневого планів структурних
підрозділів апарату Мінрегіону України та після погодження першим
заступником Міністра, заступником Міністра або заступником
Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень до 5 числа наступного
місяця подається до Департаменту адміністративно-організаційного
забезпечення. На початку року, що настає за звітним, Мінрегіон України
готує звіт про підсумки роботи за рік. Річний звіт формується на основі погоджених першим
заступником Міністра, заступником Міністра або заступником
Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень аналітичних довідок про
проведену роботу за рік та інформації про виконання річного плану
структурними підрозділами апарату Мінрегіону України та
Держархбудінспекції України, які подаються до Департаменту
адміністративно-організаційного забезпечення до 20 січня року, що
настає за звітним, в електронному та паперовому вигляді. Аналітична довідка повинна містити стислий виклад основних
заходів, здійснених структурним підрозділом за рік, спрямованих на
вирішення пріоритетних завдань Президента України, Кабінету
Міністрів України або окремих проблемних питань у відповідних
сферах діяльності, для поліпшення стану галузі та ліквідації
негативних тенденцій з відображенням конкретних фактів, показників
та критеріїв оцінки. До аналітичної довідки додаються таблиці у
форматі Excel, графіки, діаграми, які відображають динаміку
процесів та реальні досягнення Мінрегіону України у відповідних
сферах діяльності. Підготовлений Департаментом адміністративно-організаційного
забезпечення звіт про підсумки роботи Мінрегіону України за рік
погоджується першим заступником Міністра, заступником Міністра,
заступником Міністра - керівником апарату та розглядається на
засіданні колегії Мінрегіону України і затверджується її рішенням,
що вводиться в дію наказом Мінрегіону України та розміщується на
веб-сайті.
14. Структурні підрозділи провадять свою діяльність згідно з
річним, місячним, тижневим планами, що розробляються відповідно до
річного, місячних, тижневих планів Мінрегіону України, з
урахуванням законів України, актів та доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказів та рішень колегії Мінрегіону
України, рішень консультативно-дорадчих органів, створених при
Мінрегіоні України, доручень керівництва Мінрегіону України та
затверджуються першим заступником Міністра, заступником Міністра
або заступником Міністра - керівником апарату відповідно до
розподілу функціональних обов'язків та повноважень. Перший заступник Міністра, заступник Міністра або заступник
Міністра - керівник апарату відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень здійснюють контроль за виконанням
річного, місячних, тижневих планів роботи структурних підрозділів
апарату Мінрегіону України та затверджують звіти щодо їх
виконання.
Визначення повноважень керівництва та інших
працівників Мінрегіону України
15. Повноваження Міністра визначаються законами України "Про
Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ), "Про центральні органи
виконавчої влади" ( 3166-17 ), Положенням про Мінрегіон України
( 633/2011 ).
16. Міністр визначає обов'язки першого заступника Міністра,
заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату,
розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та
заступником Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності. Розподіл функціональних обов'язків та повноважень між першим
заступником Міністра, заступником Міністра та заступником
Міністра - керівником апарату затверджується наказом Мінрегіону
України, в якому, зокрема, визначаються: перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що
випливають з покладених на Мінрегіон України завдань та функцій; перелік структурних підрозділів апарату Мінрегіону України,
діяльність яких спрямовується, координується та контролюється
відповідним заступником.
17. Основні завдання та функції структурних підрозділів
апарату Мінрегіону України визначаються в положеннях про них.
Положення про структурні підрозділи розробляються керівниками цих
підрозділів, погоджуються із першим заступником Міністра,
заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату
відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень і
затверджуються наказом Мінрегіону України.
18. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів
визначаються в положеннях про ці підрозділи, а працівників - у
посадових інструкціях, що розробляються згідно з Довідником
типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців, затвердженим наказом Головного управління державної
служби України від 01.09.99 N 65 ( v0065354-99 ) (у редакції
наказу Головного управління державної служби України від
21.05.2004 N 74) ( v0074351-04 ), і затверджуються заступником
Міністра - керівником апарату.
Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи
19. Мінрегіон України для забезпечення здійснення своїх
повноважень може утворювати постійні і тимчасові консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи
ліквідацію таких органів приймає Міністр. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів і положення про них затверджуються
наказами Мінрегіону України.
20. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань
Мінрегіону України, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності утворюється колегія як консультативно-дорадчий орган.
21. Загальні засади утворення і діяльності колегії
визначаються Положенням, яке розробляється відповідно до Типового
положення про колегію міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569
( 1569-2003-п ).
22. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні України
може утворюватись Науково-технічна рада, Комітет з галузевих
реформ Мінрегіону України.
Управління персоналом та проходження
державної служби
23. Організацію роботи з кадрами в Мінрегіоні України
здійснює Управління роботи з персоналом відповідно до Типового
положення про кадрову службу органу виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96
N 912 ( 912-96-п ), та Положення про управління. Організація кадрової роботи у Мінрегіоні України здійснюється
на підставі річного плану, в якому визначаються заходи з добору,
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
Прийняття на державну службу
24. Прийняття працівників до Мінрегіону України здійснюється
відповідно до законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
"Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ), "Про центральні
органи виконавчої влади" ( 3166-17 ) шляхом конкурсного відбору
або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Призначення Міністра, його першого заступника, заступника та
заступника Міністра - керівника апарату здійснюється в
установленому законодавством порядку Президентом України. Прийняття на державну службу до Мінрегіону України
здійснюється: керівників і заступників керівників структурних підрозділів
апарату - Міністром; працівників патронатної служби Міністра - Міністром згідно з
Порядком перебування на державній службі працівників патронатної
служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих
державних адміністрацій, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19.05.99 N 851 ( 851-99-п ); державних службовців (крім тих, яких призначає на посади та
звільняє з посад Міністр) - заступником Міністра - керівником
апарату.
25. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у
Мінрегіоні України регламентується Порядком проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169
( 169-2002-п ). Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців наказом Мінрегіону України утворюється
конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. При прийнятті осіб на державну службу може встановлюватись
випробувальний термін до шести місяців. При негативному результаті
випробування особа звільняється з роботи відповідно до
законодавства про працю.
26. З метою набуття практичного досвіду, перевірки
професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на
посади державних службовців, може проводитися в установленому
порядку стажування терміном до двох місяців із збереженням
заробітної плати за основним місцем роботи.
27. Особи, які вперше приймаються на державну службу,
урочисто на зборах колективу приймають Присягу державного
службовця.
Присвоєння рангів
28. Присвоєння рангів працівникам Мінрегіону України
здійснюється відповідно до законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ), "Про центральні органи виконавчої влади" ( 3166-17 )
та Положення про ранги державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 N 658
( 658-96-п ). Заступнику Міністра - керівнику апарату, директорам
департаментів, посади яких належать до другої категорії, ранги
присвоюються Кабінетом Міністрів України. Ранги присвоюються одночасно з прийняттям на державну службу
або з призначенням на вищу посаду: керівникам і заступникам керівників структурних підрозділів
апарату Мінрегіону України (крім директорів
департаментів) - Міністром; державним службовцям Мінрегіону України (крім тих, яких
призначає на посади та звільняє з посад Міністр) - заступником
Міністра - керівником апарату.
29. Особам, які вперше зараховані на державну службу,
присвоюється, як правило, найнижчий ранг, у межах відповідної
категорії посад. Черговий ранг працівникам Мінрегіону України присвоюється
через два роки після присвоєння відповідного рангу Міністром або
заступником Міністра - керівником апарату за поданням
безпосередніх керівників структурних підрозділів, погодженим із
першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником
Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень. За виконання особливо відповідальних завдань працівникам може
бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної
категорії посад. Черговий ранг не може бути присвоєно працівникові, який
протягом року притягався до дисциплінарної відповідальності, а
також у період проведення службового розслідування.
30. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може
застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу. Особам, які призначені на посади державних службовців з
випробувальним терміном, ранг державного службовця присвоюється
після успішного проходження випробувального терміну.
Формування кадрового резерву
31. Заступник Міністра - керівник апарату забезпечує
формування в установленому порядку кадрового резерву Мінрегіону
України, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців, а також осіб, включених до
кадрового резерву. Кадровий резерв підлягає щорічному перегляду. Кадровий резерв у Мінрегіоні України формується відповідно до
Положення про формування кадрового резерву для державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001
N 199 ( 199-2001-п ). Зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців I - II категорій, призначення на які здійснюється
Президентом України, у Мінрегіоні України здійснюється відповідно
до Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву
на посади державних службовців першої - третьої категорії,
призначення на які здійснюється Президентом України за поданням
Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи
погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 272
( 272-2007-п ).
32. До кадрового резерву Мінрегіону України зараховуються
професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з
виконанням службових обов'язків, проявляють ініціативу, володіють
навиками роботи з комп'ютером, мають організаторські здібності,
необхідні для виконання посадових обов'язків. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і
ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або
державних службовців, які претендують на зайняття більш високих
посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на
відповідних посадах у структурних підрозділах. Зарахування до кадрового резерву в Мінрегіоні України
затверджується наказом Міністра на посади керівників та
заступників керівників самостійних структурних підрозділів,
наказом заступника Міністра - керівника апарату на посади інших
державних службовців апарату Мінрегіону України.
Порядок надання відпусток
33. Порядок надання відпусток працівникам регламентується
законами України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ), "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ),
"Про центральні органи виконавчої влади" ( 3166-17 ).
34. Черговість надання відпусток визначається графіком, який
затверджується за погодженням з первинною профспілковою
організацією не пізніше 15 січня нового року: для першого заступника Міністра, заступника Міністра,
заступника Міністра - керівника апарату, керівників самостійних
структурних підрозділів та їх заступників, працівників патронатної
служби Міністра - Міністром; інших державних службовців (крім тих, яким надає відпустки
Міністр) - заступником Міністра - керівником апарату. Графік доводиться до відома всіх працівників Управлінням
роботи з персоналом.
35. Згідно з наказом Мінрегіону України, у разі службової
необхідності, за рішенням Міністра або заступника
Міністра - керівника апарату, в залежності хто надавав відпустку,
працівники можуть бути відкликані зі щорічної або додаткової
відпустки (відповідно до статті 20 Закону України "Про державну
службу") ( 3723-12 ). Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається
працівникові у будь-який інший час поточного року або приєднується
до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного
наказу.
36. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням
документів, пов'язаних з відпустками, здійснює Управління роботи з
персоналом.
Оцінка діяльності персоналу
37. З метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1922
( 1922-2000-п ) "Про затвердження Положення про проведення
атестації державних службовців" один раз на три роки в Мінрегіоні
України проводиться атестація державних службовців. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та
професійні якості, виявлені працівниками під час виконання
службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
38. У період між атестаціями в Мінрегіоні України проводиться
щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них
завдань та обов'язків відповідно до Загального порядку проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління
державної служби України від 31.10.2003 N 122 ( z1063-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за
N 1063/8384. Особливості проведення атестації державних службовців, посади
яких належать до другої категорії, визначаються органами, що
призначають їх на посаду.
39. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівництвом та Управлінням роботи з персоналом під час проведення
планомірної ротації кадрів.
Професійне навчання персоналу
40. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації персоналу в Мінрегіоні України регламентується
Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 07.07.2010 N 564 ( 564-2010-п ), та іншими
нормативно-правовими актами з питань державної служби і навчання
державних службовців. Організацію та координацію процесу підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації персоналу апарату Мінрегіону України
здійснює Управління роботи з персоналом.
41. У структурних підрозділах апарату Мінрегіону України
можуть проводитися внутрішні навчання.
42. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації; тематичні постійно діючі семінари; тематичні короткотермінові навчальні курси; тематичні короткотермінові семінари, зокрема тренінги; стажування в органах, на які поширюється дія Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ), а також за кордоном; самостійне навчання (самоосвіта), зокрема щорічний
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець".
43. Організацію та координацію процесу підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону
України, здійснює Управління роботи з персоналом.
Оформлення службових відряджень
44. Службові відрядження працівників Мінрегіону України в
межах України та за її межами здійснюються в порядку, визначеному
Указом Президента України від 18.09.96 N 841/96 ( 841/96 ) "Про
заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", постановами Кабінету
Міністрів України від 11.12.92 N 698 ( 698-92-п ) "Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон",
від 15.03.2002 N 337 ( 337-2002-п ) "Про службові відрядження в
межах України керівників органів виконавчої влади та Секретаріату
Кабінету Міністрів України", від 02.02.2011 N 98 ( 98-2011-п )
"Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а
також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Інструкцією про
службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59
( z0218-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
31.03.98 за N 218/2658.
45. Рішення про відрядження в межах України та за її межами
стосовно Міністра, першого заступника Міністра, заступника
Міністра, заступника Міністра - керівника апарату приймається
відповідною посадовою особою Кабінету Міністрів України, про що
видається наказ Мінрегіону України.
46. Рішення про відрядження в межах України: стосовно керівників самостійних структурних підрозділів та їх
заступників апарату Мінрегіону України приймає Міністр, про що
видається наказ за його підписом; стосовно державних службовців апарату Мінрегіону України
(крім тих щодо яких рішення приймає Міністр) приймає заступник
Міністра - керівник апарату, про що видається наказ за його
підписом.
47. Рішення про відрядження за межі України працівників
апарату Мінрегіону України приймає Міністр.
48. Проект наказу про відрядження готується Управлінням
роботи з персоналом за погодженням з Фінансовим департаментом, а
про відрядження за межі України також погоджується з Департаментом
міжрегіонального та міжнародного співробітництва та головним
спеціалістом з режимно-секретної роботи.
49. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження,
подається працівником у встановленому порядку до Фінансового
департаменту.
Заохочення працівників
50. За успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових
обов'язків до працівників Мінрегіону України можуть
застосовуватися заохочення відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та Кодексу законів про працю України
( 322-08 ). За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове
виконання трудових обов'язків державним службовцям видається
грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України. За особливі трудові заслуги державні службовці та працівники
апарату Мінрегіону України представляються до державних та
урядових нагород, відомчих відзнак Мінрегіону України.
Розпорядок та внутрішній режим роботи
51. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників
Мінрегіону України визначаються відповідним наказом. Тривалість робочого часу державних службовців Мінрегіону
України визначається відповідно до законодавства про працю з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про
державну службу" ( 3723-12 ). Для працівників Мінрегіону України встановлюється п'ятиденний
робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на
тиждень (крім випадків, передбачених законодавством України). У випадках, передбачених статтею 56 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), окремим працівникам на їх прохання може
встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці
пропорційно відпрацьованому ними часу. За угодою між державним службовцем і керівництвом Мінрегіону
України може запроваджуватись як при прийнятті на роботу, так і
згодом, гнучкий режим робочого часу з визначенням початку,
закінчення та загальної тривалості робочого дня. При цьому має
забезпечуватися відпрацювання нормальної тривалості робочого часу
за відповідний обліковий період (робочий день, тиждень, місяць
тощо).
52. У Мінрегіоні України встановлено такий режим роботи: початок робочого дня з 9 години протягом тижня; кінець робочого дня у понеділок, вівторок, середу, четвер - о
18 годині, у п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин; перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин - протягом
робочого тижня. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи
працівників скорочується на одну годину.
53. У структурних підрозділах апарату Мінрегіону України
ведеться табель обліку робочого часу.
54. Для виконання невідкладних, наперед не передбачених
робіт, від негайного виконання яких залежить робота Мінрегіону
України, за наказом Мінрегіону України можливе залучення окремих
працівників до служби у вихідні, святкові та неробочі дні, робота
за які компенсується відповідно до законодавства про працю.
55. У разі тимчасової непрацездатності працівники Мінрегіону
України повідомляють про свою хворобу керівника відповідного
структурного підрозділу; керівники структурних
підрозділів - першого заступника, заступника Міністра або
заступника Міністра - керівника апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
56. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань
і доручень керівництва в разі потреби наказом Мінрегіону України
встановлюється чергування працівників.
Пропускний режим
57. З метою уникнення несанкціонованого доступу та
перебування у службових приміщеннях сторонніх осіб, запобігання
передумов для будь-яких надзвичайних подій у Мінрегіоні України
діє пропускний режим. Умови, підстави і правила пропускного режиму визначаються
наказом Мінрегіону України. Пропускний режим передбачає режим робочого часу,
запровадження постійних і тимчасових перепусток, установлення
порядку входу та виходу громадян, унесення і винесення
матеріальних цінностей тощо.
III. Нормотворча діяльність
58. Нормотворча діяльність Мінрегіону України провадиться на
основі та на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і постанов Верховної Ради
України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з
власної ініціативи. Здійснення нормотворчої роботи у Мінрегіоні України
покладається на Департамент нормативно-правового регулювання. Департамент нормативно-правового регулювання щороку розробляє
згідно з пропозиціями структурних підрозділів План нормотворчої
діяльності Мінрегіону України, який затверджується наказом
Мінрегіону України, і здійснює моніторинг за його виконанням.
59. Порядок підготовки проектів нормативно-правових актів у
Мінрегіоні України визначається відповідними наказами Мінрегіону
України.
60. Розроблення проекту нормативно-правового акта в
Мінрегіоні України покладається на структурний підрозділ
відповідно до його компетенції. Проекти нормативно-правових актів з питань вироблення
ефективної державної політики у сфері будівництва, архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства, з питань
удосконалення територіальної організації влади,
адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого
самоврядування можуть вноситися, за рішенням Міністра, на розгляд
та обговорення колегії Мінрегіону України за участю
заінтересованих органів виконавчої влади, експертів, науковців та
представників громадських організацій.
61. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта: проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту; визначається предмет правового регулювання, механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання; перевіряється його відповідність актам законодавства вищої
юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та
забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis
communautaire, якщо проект за предметом правового регулювання
належить до сфери, правовідносини в якій регулюються
законодавством ЄС; забезпечується громадське обговорення проекту, якщо він має
важливе суспільне значення і стосується прав та обов'язків
громадян, передбачає надання пільг, переваг окремим суб'єктам
господарювання, делегування функцій, повноважень органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому
числі організаціям недержавної форми власності; забезпечується погодження проекту із заінтересованими
органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні
поправки. У разі коли проект нормативно-правового акта стосується
розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або
інтересів окремої територіальної громади, такий проект
надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для
розгляду і внесення пропозицій; вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які мають
зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення
спірних питань.
62. Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів,
підготовлені робочими групами та/або структурними підрозділами
Мінрегіону України перед поданням на розгляд Міністру обов'язково
погоджуються з усіма заінтересованими структурними підрозділами,
Департаментом нормативно-правового регулювання, виконавчим
секретарем Комітету з галузевих реформ Мінрегіону України, першим
заступником Міністра, заступником Міністра та заступником
Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
63. Внесення та супровід проектів нормативно-правових актів у
Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України,
заінтересованих центральних органах виконавчої влади та інших
установах та організаціях здійснюється Департаментом
нормативно-правового регулювання спільно з структурним підрозділом
Мінрегіону України, що розробляв проект, відповідно до Регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 N 950 ( 950-2007-п ) (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 712)
( 712-2009-п ), та Закону України "Про Регламент Верховної Ради
України" ( 1861-17 ).
64. Департамент нормативно-правового регулювання під час
опрацювання документів, доручень має право звертатися до
структурних підрозділів апарату Мінрегіону України із запитом
(усним або письмовим) щодо отримання пропозицій з порушеного
питання. Структурний підрозділ зобов'язаний у термін, визначений
Департаментом нормативно-правового регулювання, взяти участь в
опрацюванні документа, доручення та надати у межах компетенції
відповідні пропозиції (у разі необхідності письмові), інформацію,
матеріали.
65. Перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник
Міністра - керівник апарату відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень, виконавчий секретар Комітету з
галузевих реформ Мінрегіону України звітують Міністру про
результати підготовки нормативно-правових актів.
66. Нормативно-правові акти Мінрегіону України, що стосуються
прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають в установленому порядку державній реєстрації
у Міністерстві юстиції України. Подання нормативно-правового акта Мінрегіону України на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його
супроводження здійснюється Департаментом нормативно-правового
регулювання спільно з структурним підрозділом Мінрегіону України,
що розробляв проект, відповідно до Порядку подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію до міністерства
юстиції України та проведення їх державної реєстрації,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005
N 34/5 ( z0381-05 ), зареєстрованим у Мін'юсті 12.04.2005 за
N 381/10661.
IV. Організація роботи з документами
67. Організація роботи з документами здійснюється відповідно
до Інструкції з діловодства, затвердженої відповідним наказом
Мінрегіону України.
68. Порядок організації роботи з документами, які містять
службову інформацію, визначається Інструкцією про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98
N 1893 ( 1893-98-п ). Питання, що стосуються режимно-секретної діяльності,
вирішуються відповідно до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) та інших нормативно-правових актів з питань
забезпечення режиму секретності. { Пункт 68 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 221 ( v0221858-11 ) від 05.10.2011 }
69. Організація та ведення діловодства в Мінрегіоні України
здійснюється Департаментом адміністративно-організаційного
забезпечення, основними завданнями якого є: реєстрація вхідної кореспонденції; підготовка та оформлення документів до засідань колегії; реєстрація вихідної кореспонденції; реєстрація та зберігання наказів Мінрегіону України з
основної діяльності; реєстрація та зберігання документів з грифом "дск"; відправлення вихідної кореспонденції; складення зведеної номенклатури справ; ведення архіву.
70. Усі документи надходять до загального відділу
Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення
(далі - Загальний відділ), де здійснюється їх реєстрація у день
надходження або в перший робочий день у разі одержання документів
у вихідні (святкові) дні або неробочий час, а також внесення до
автоматизованої системи. Відразу після реєстрації акти і доручення Президента України,
Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, запити і
звернення народних депутатів України, звернення інвалідів Великої
Вітчизняної війни передаються помічникові Міністра з метою
формування проектів резолюцій та встановлення термінів виконання з
використанням автоматизованої системи. Вхідна кореспонденція від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій після її реєстрації передається першому
заступнику Міністра, заступнику Міністра або заступнику
Міністра - керівнику апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень для визначення виконавців
та встановлення термінів виконання з використанням автоматизованої
системи, через яку документ в електронному вигляді доводиться до
виконавців. Закони України, постанови Верховної Ради України, постанови
та розпорядження Кабінету Міністрів України, акти Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, нормативно-правові акти центральних та
місцевих органів виконавчої влади, рішення органів місцевого
самоврядування, а також документи, які містять інформацію з
пріоритетних питань діяльності Мінрегіону України і потребують
вирішення керівництвом, розглядаються першочергово.
71. Перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник
Міністра - керівник апарату розглядають вхідну кореспонденцію від
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, інших юридичних осіб (крім кореспонденції, що
розглядається безпосередньо Міністром) та підписують відповіді за
результатами її розгляду відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень або надають доручення керівникам
структурних підрозділів апарату Мінрегіону України (особам, які їх
заміщують) розглянути та надати відповідь за власним підписом.
72. Помічник Міністра, особи, відповідальні за роботу з
документацією першого заступника Міністра, заступника Міністра та
заступника Міністра - керівника апарату, зобов'язані забезпечити
невідкладне подання вхідних документів на розгляд керівництва
Мінрегіону України, внесення відповідної резолюції до
автоматизованої системи і повернення документів до Загального
відділу не пізніше наступного дня. У разі надходження термінового документа або документа зі
стислим терміном виконання працівники Загального відділу
невідкладно інформують про нього помічника Міністра, першого
заступника Міністра, заступника Міністра або заступника
Міністра - керівника апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків і повноважень та Сектор контролю. Такий
документ негайно доводиться до структурного підрозділу, до
компетенції якого належать порушені у документі питання, та про
його передачу здійснюється відмітка в автоматизованій системі.
73. Відповідальним виконавцем документа, доручення є керівник
структурного підрозділу Мінрегіону України або інша посадова
особа, чиє прізвище вказане у резолюції першим. Перший заступник
Міністра, заступник Міністра та заступник Міністра - керівник
апарату може визначати відповідальним виконавцем лише структурний
підрозділ, підпорядкований йому згідно з розподілом функціональних
обов'язків та повноважень.
74. Оригінали документів разом з матеріалами, що свідчать про
їх виконання, формуються у справи структурними підрозділами, які є
їх відповідальними виконавцями, та зберігаються у них (крім
зберігання документів з грифом "дск") до передачі таких справ до
архіву Мінрегіону України.
75. Вихідна кореспонденція підлягає обов'язковому погодженню: щодо виділення коштів та з інших фінансових питань - з
директором Фінансового департаменту; щодо підготовки нормативно-правових актів, взаємодії з
Верховною Радою України, погодження Мінрегіоном України проекту
нормативно-правового акта, розробленого центральним органом
виконавчої влади, з інших юридичних питань, а також якщо документ
підписується Міністром - з директором Департаменту
нормативно-правового регулювання; щодо регіонального розвитку та міжнародного співробітництва,
а також якщо документ адресується Міністерству закордонних справ
України - з директором Департаменту міжрегіонального та
міжнародного співробітництва. Структурні підрозділи опрацьовують подані на погодження
документи залежно від складності порушених у них питань від одного
до трьох днів.
76. Реєстрація вихідної кореспонденції здійснюється Загальним
відділом.
Контроль за виконанням документів
77. Контроль за виконанням документів у Міністерстві
здійснюється відповідно до Указу Президента України від 19.02.2002
N 155/2002 ( 155/2002 ) "Про порядок організації та здійснення
контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента
України", постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2003
N 2037 ( 2037-2003-п ) "Про затвердження Типового положення про
структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади", відповідних наказів
Мінрегіону України.
78. У Мінрегіоні України контроль за виконанням документів,
доручень здійснюється Сектором контролю. Сектор контролю взаємодіє з контрольними підрозділами апарату
Верховної Ради України, Адміністрації Президента України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів
виконавчої влади з питань організації контролю і здійснює контроль
за: виконанням структурними підрозділами законів України, указів,
розпоряджень та доручень Президента України; доручень, протоколів, рішень Прем'єр-міністра України; постанов, розпоряджень, протоколів та доручень Кабінету
Міністрів України; постанов і звернень Верховної Ради України; запитів і звернень народних депутатів України; наказів та доручень Міністра, першого заступника Міністра,
заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату. Сектор контролю готує і систематично надає Міністру, його
першому заступнику, заступнику та заступнику Міністра - керівнику
апарату аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання
актів законодавства, доручень органів влади вищого рівня, наказів
та доручень керівництва Мінрегіону України. Відповідальний виконавець не пізніше встановленого у
резолюції терміну надає оригінал документа разом з матеріалами,
які свідчать про його виконання, до Сектору контролю для зняття
цього документу з контролю. Інформацію про невиконання документів, доручень Сектор
контролю надає першому заступнику Міністра, заступнику Міністра
або заступнику Міністра - керівнику апарату відповідно до
розподілу функціональних обов'язків та повноважень. 79. Сектор контролю перевіряє організацію та стан
виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату
Мінрегіону України, проводить аналіз наданих ними звітів про стан
виконавської дисципліни, готує і надає Міністру узагальнений
аналіз.
Доручення Міністра, першого заступника
Міністра, заступника Міністра, заступника
Міністра - керівника апарату
80. Проект доручення Міністра, першого заступника Міністра,
заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату
готується структурним підрозділом відповідно до компетенції з
дотриманням вимог Інструкції з діловодства Мінрегіону України,
ДСТУ 4163-2003 ( v0055609-03 ) "Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації". Реєстрація, внесення до автоматизованої системи, копіювання,
розсилання копій доручень, зберігання оригіналу доручення разом із
документами, що підтверджують його виконання, здійснюється
Загальним відділом, контроль за виконанням доручень - Сектором
контролю.
Накази Мінрегіону України
81. Мінрегіоном України видаються накази з основної
діяльності та з кадрових питань.
82. Проект наказу готується з дотриманням вимог Інструкції з
діловодства Мінрегіону України, ДСТУ 4163-2003 ( v0055609-03 )
"Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації".
83. Проекти наказів Мінрегіону України готуються структурними
підрозділами апарату, а із кадрових питань - Управлінням роботи з
персоналом. Розроблений проект наказу візується виконавцем, керівником
структурного підрозділу, відповідальним за його підготовку, та
погоджується Департаментом нормативно-правового регулювання,
керівниками заінтересованих структурних підрозділів апарату
Мінрегіону України, першим заступником Міністра, заступником
Міністра або заступником Міністра - керівником апарату відповідно
до розподілу функціональних обов'язків та повноважень. Накази
організаційно-розпорядчого характеру, що підписує заступник
Міністра - керівник апарату, на погодження першому заступнику
Міністра та заступнику Міністра, як правило, не подаються.
84. Накази з основної діяльності реєструються у Загальному
відділі, а із кадрових питань - в Управлінні роботи з персоналом.
Загальний відділ та Управління роботи з персоналом у межах
компетенції забезпечують ведення електронного реєстру наказів у
порядку, встановленому Інструкцією з діловодства Мінрегіону
України.
V. Порядок проведення нарад
Апаратні наради
85. Для розгляду та вирішення питань, що належать до
повноважень Мінрегіону України, як правило, щопонеділка о 16
годині Міністром, його першим заступником, заступником Міністра
або заступником Міністра - керівником апарату проводяться апаратні
наради. За рішенням Міністра проводяться розширені апаратні наради,
як правило один раз на місяць, на які можуть запрошуватися
представники підприємств, установ, організацій, що належать до
сфери управління Мінрегіону України, та центральних органів
виконавчої влади.
86. Учасниками апаратної наради є: Міністр, перший заступник
Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник
апарату, керівники структурних підрозділів апарату Мінрегіону
України, працівники Управління забезпечення діяльності Міністра,
головні спеціалісти з мобілізаційної та режимно-секретної роботи,
працівники, які відповідають за підготовку протоколу апаратної
наради, та інші особи, за рішенням головуючого.
87. Організацію проведення апаратної наради здійснює
Департамент адміністративно-організаційного забезпечення.
88. Для проведення апаратної наради, у разі необхідності,
готується порядок денний, що формується на підставі пропозицій
першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника
Міністра - керівника апарату, керівників структурних підрозділів. Пропозиції до проекту порядку денного апаратної наради
подаються до Департаменту адміністративно-організаційного
забезпечення щопонеділка до 10 години.
89. Інформаційні довідки на апаратну нараду готуються про:
виконання контрольних документів у Мінрегіоні України протягом
останнього робочого тижня - Сектором контролю; розгляд звернень
громадян протягом останнього робочого тижня - Департаментом
адміністративно-організаційного забезпечення та надаються
заступникові Міністра - керівникові апарату.
90. Під час проведення апаратної наради здійснюється її
звукозапис.
91. Учасникам апаратної наради забороняється під час наради
користуватися мобільним телефоном або іншими переговорними
пристроями, які можуть перешкоджати її проведенню.
92. Рішення, прийняті на апаратній нараді, оформлюється
протоколом не пізніше наступного дня. Протокол апаратної наради містить такі реквізити: назва
документа, порядковий номер протоколу, дата проведення наради,
склад учасників, текст протоколу (відповідно до пунктів чітко
сформульовані доручення з визначенням відповідальних виконавців та
терміну виконання). Протокол підписується заступником Міністра - керівником
апарату та затверджується головуючим. Підготовку протоколу апаратної наради, доведення його до
відома учасників наради здійснює Департамент
адміністративно-організаційного забезпечення.
93. Сектор контролю інформує відповідальних виконавців за
день до виконання доручень, передбачених протоколом апаратної
наради, щодо строку їх виконання.
94. Структурні підрозділи, відповідальні за виконання
доручень, у визначені в протоколі терміни інформують головуючого
про результати їх виконання.
95. Відповідальність за якісне та своєчасне виконання
доручень, наданих на апаратних нарадах, покладається на першого
заступника Міністра, заступника Міністра, заступника
Міністра - керівника апарату, керівників структурних підрозділів,
яким були надані доручення.
Оперативні наради
96. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих
питань, що належать до повноважень Мінрегіону України, Міністр, а
у разі його відсутності - перший заступник Міністра, може
проводити оперативні наради.
97. Учасниками оперативної наради є: Міністр, перший
заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра -
керівник апарату та інші особи за рішенням головуючого.
98. Оперативні наради проводяться у міру необхідності. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам
оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових)
питань - у день її проведення структурним
підрозділом - ініціатором наради.
99. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються
протоколом, який підписує головуючий.
100. Організацію проведення оперативної наради, підготовку
протоколу оперативної наради, доведення його до відома учасників
наради та контроль за виконанням доручень, вказаних у протоколі,
здійснює структурний підрозділ - ініціатор наради.
Міжвідомчі наради
101. Для вирішення питань міжвідомчого характеру у Мінрегіоні
України можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням
представників інших органів виконавчої влади.
102. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються
учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.
103. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого
заступника Міністра, заступника Міністра, заступника
Міністра - керівника апарату згідно з розподілом функціональних
обов'язків та повноважень та структурний підрозділ, до компетенції
якого належать питання, що розглядатимуться.
104. Рішення, прийняті на міжвідомчих нарадах, оформляються
протоколом. Підготовку протоколу міжвідомчої наради та контроль за
виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює структурний
підрозділ, відповідальний за проведення наради.
IX. Організація роботи із зверненнями громадян
105. Особистий прийом, розгляд письмових звернень громадян та
запитів на інформацію у Мінрегіоні України здійснюється відповідно
до законів України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), Указів Президента
України від 07.02.2008 N 109/2008 ( 109/2008 ) "Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування", від 05.05.2011 N 547/2011
( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів
України від 12.08.2009 N 898 ( 898-2009-п ) "Про Порядок взаємодії
органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий
контактний центр", Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97
N 348 ( 348-97-п ).
106. Громадяни України та особи, які не є громадянами України
і законно знаходяться на її території, мають право звернутися до
Мінрегіону України і його посадових осіб з питань, що стосуються
їх діяльності для реалізації своїх соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та з приводу
порушення цих прав.
107. Діловодство за зверненнями громадян, запитами на
інформацію здійснюється окремо від інших видів діловодства і
покладається на Відділ по роботі із зверненнями громадян та
забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту
адміністративно-організаційного забезпечення (далі - Відділ по
роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до
публічної інформації) та на спеціально визначених для цього
посадових осіб у структурних підрозділах апарату Мінрегіону
України відповідно до компетенції.
108. Звернення громадян подаються у вигляді пропозицій
(зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Громадяни мають право звертатися як в усній формі, так і
письмово. Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються та
вирішуються посадовими особами Мінрегіону України під час
особистих прийомів громадян, які проводяться згідно з затвердженим
графіком.
109. Мінрегіон України забезпечує кваліфікований, об'єктивний
і своєчасний розгляд звернень громадян та прийняття відповідних
рішень. Якщо питання, порушені у зверненні або запиті на інформацію,
не належать до компетенції Мінрегіону України, тоді у дводенний
термін звернення, запити пересилаються Відділом по роботі із
звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
за належністю питань до іншого органу державної влади,
підприємства, установи чи організації, про що одночасно
повідомляється заявнику.
110. Особистий прийом громадян проводиться у робочі дні та
години Міністром, першим заступником Міністра, заступником
Міністра, заступником Міністра - керівником апарату та керівниками
структурних підрозділів апарату Мінрегіону України відповідно до
встановленого графіка, що доводиться до відома громадян, та
порядку прийому, затвердженого наказом Мінрегіону України. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий
прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює
посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.
111. Звернення, які надійшли через єдину електронну базу
даних Державної установи "Урядовий контактний центр" та не
потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом п'яти
днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом 15 днів
від дня їх надходження. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше
одного місяця від дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові
та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та
проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15
днів від дня їх отримання. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання
неможливо, то перший заступник Міністра, заступник Міністра або
заступник Міністра - керівник апарату, який доручив розгляд
звернення, встановлює необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати 45 днів. Звернення, яке не підлягає розгляду, повертається заявнику
разом з письмовою відмовою протягом 10 робочих днів від дня його
надходження.
112. Забороняється направляти звернення громадян для розгляду
тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких
оскаржуються. Також забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернення
з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать,
вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови
звернення.
113. Звернення громадян, які надійшли в Мінрегіон України,
Відділом по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу
до публічної інформації передаються на розгляд структурним
підрозділам апарату Мінрегіону України відповідно до компетенції,
крім звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, які особисто
розглядаються та відповідь на які надається Міністром, або у разі
його відсутності першим заступником Міністра. За результатами розгляду заявникам надаються відповідні
роз'яснення. Керівники структурних підрозділів апарату Мінрегіону України
або особи, які виконують їх повноваження, мають право розглядати
звернення громадян та підписувати відповіді за результатами їх
розгляду.
114. Скарги на дії чи рішення посадових осіб структурних
підрозділів Мінрегіону України Відділом по роботі із зверненнями
громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
передаються на розгляд заступнику Міністра - керівнику апарату. За
результатами розгляду заявникам надаються відповідні роз'яснення
за підписом заступника Міністра - керівника апарату.
115. Звернення громадян, запити на інформацію разом з
матеріалами щодо їх розгляду і вирішення повертаються до Відділу
по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до
публічної інформації для формування справи, зберігання та передачі
до архіву. Формування і зберігання справ за зверненнями громадян у
структурних підрозділах забороняється.
116. З метою своєчасного виявлення причин, що призводять до
порушення прав та інтересів громадян, вивчення громадської думки,
удосконалення роботи Мінрегіону України, письмові та усні
звернення громадян, а також критичні зауваження, які вони містять,
систематично, не менше одного разу на квартал узагальнюються у
структурних підрозділах Мінрегіону України, які їх розглядали.
Особлива увага звертається на усунення причин, які можуть
викликати повторні й колективні скарги, а також змушувати
громадянина звернутися до вищих та інших центральних органів
державної влади, редакцій газет і журналів з питань, які мають
розв'язуватись Мінрегіоном України.
117. Відділ по роботі із зверненнями громадян та забезпечення
доступу до публічної інформації здійснює систематичний аналіз
стану розгляду звернень громадян, запитів на інформацію та готує
відповідну довідку заступнику Міністра - керівнику апарату для
подальшого щоквартального інформування Кабінету Міністрів України
і керівництва Мінрегіону України.
VI. Взаємодія Мінрегіону України з іншими
органами державної влади та органами
місцевого самоврядування
118. Під час здійснення своїх повноважень Мінрегіон України
взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом
України та його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та
його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування. Координацію роботи в даному напрямку здійснює Департамент
нормативно-правового регулювання.
119. Під час взаємодії з Верховною Радою України Мінрегіон
України: забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного
Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на
всіх стадіях розгляду; визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету
Міністрів України під час розгляду законопроекту, внесеного на
розгляд Верховної Ради України народними депутатами України; готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України; розглядає депутатські звернення і запити, звернення та
рекомендації комітетів Верховної Ради України; готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до
парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради
України; здійснює постійний моніторинг законопроектів, внесених до
Верховної Ради України, з питань, віднесених до компетенції
Мінрегіону України; залучає народних депутатів України (за їх згодою) до складу
робочих груп із розроблення законопроектів; інформує Кабінет Міністрів України про хід та результати
розгляду у Верховній Раді України проектів законів України та
інших актів Верховної Ради України; подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо включення
проектів законів та інших актів Верховної Ради України до порядку
денного чергової сесії Верховної Ради України; готує пропозиції щодо відкликання проектів законів України та
інших актів Верховної Ради України, внесених Кабінетом Міністрів
України, зокрема, законопроектів, які втратили свою актуальність; подає Кабінету Міністрів України пропозиції з питань,
включених до розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради
України.
120. Виконання функцій щодо забезпечення взаємодії Мінрегіону
України з Верховною Радою України здійснюється заступником
Міністра - керівником апарату.
121. Мінрегіон України взаємодіє із Секретаріатом Кабінету
Міністрів України з питань, що виникають під час співпраці з
Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно
процедури підготовки проектів актів законодавства та інших
документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України,
організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів
України, а також з інших питань.
122. Документи та матеріали для участі Міністра, його першого
заступника Міністра, заступника Міністра або заступника
Міністра - керівника апарату у засіданнях Кабінету Міністрів
України готуються відповідно до порядку денного або на підставі
доручень Міністра або його заступників. Для участі Міністра у засіданнях Кабінету Міністрів України
Управління забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
забезпечує формування необхідного пакета документів (інформація,
тези виступу, довідкові матеріали тощо) із залученням відповідних
структурних підрозділів. Матеріали до засідань Кабінету Міністрів України
Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення
передаються до Управління забезпечення діяльності Міністра
(патронатна служба) одразу після їх надходження до Мінрегіону
України. У разі коли до порядку денного засідання включено проекти
актів, що розроблені Мінрегіоном України або за його участю,
Управління забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
негайно повідомляє про це керівництво та відповідні структурні
підрозділи. Документи та матеріали для участі Міністра у засіданнях
Кабінету Міністрів України подаються відповідними структурними
підрозділами до Управління забезпечення діяльності Міністра
(патронатна служба) у друкованому та електронному вигляді не
пізніше ніж за один робочий день до початку засідання, а в деяких
випадках негайно.
123. Мінрегіон України забезпечує постійну та ефективну
співпрацю з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, асоціаціями органів місцевого
самоврядування.
124. Мінрегіон України розглядає звернення, пропозиції, інші
матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
забезпечує своєчасне узгодження з ними проектів
нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету
Міністрів України.
VII. Міжнародне співробітництво
125. Мінрегіон України відповідно до своїх повноважень
забезпечує співробітництво України з міжнародними організаціями,
виконує роботу, пов'язану з представництвом України в цих
організаціях, укладає міжнародні договори.
126. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до
законів України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про
міжнародні договори України" ( 1906-15 ), Указів Президента
України від 18.09.96 N 841/96 ( 841/96 ) "Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин", від 22.08.2002 N 746/2002 ( 746/2002 )
"Про Державний Протокол та Церемоніал України", постанов Кабінету
Міністрів України від 13.09.2002 N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про
порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності
міжнародних організацій, членом яких є Україна", від 17.06.94
N 422 ( 422-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок
укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України
міжнародного характеру", інших актів законодавства.
127. Порядок здійснення заходів міжнародного характеру
працівниками Мінрегіону України, порядок організації роботи під
час прийому іноземних делегацій чи окремих іноземців і проведення
роботи з ними визначаються наказами Мінрегіону України.
128. Мінрегіон України в межах компетенції забезпечує: укладення та виконання міжнародних договорів України; співробітництво з міжнародними організаціями; укладення та виконання міжвідомчих міжнародних договорів; реалізацію спільних проектів чи програм України зі
співробітництва з ЄС, міжнародними організаціями чи іноземними
державами; здійснення інших заходів міжнародного характеру відповідно до
законодавства України.
129. Заходи міжнародного характеру, що проводяться
Мінрегіоном України або за участю його представників, поділяються,
зокрема, на: зустрічі Міністра, його першого заступника, заступника або
заступника Міністра - керівника апарату, працівників структурних
підрозділів Мінрегіону України з посадовими особами чи делегаціями
іноземних держав, міжнародних урядових і неурядових організацій,
окремими іноземними громадянами; конференції, семінари, круглі столи, тренінги, фахові
зустрічі тощо за участю іноземних експертів, представників
іноземних держав чи міжнародних організацій; переговори з метою укладення міжнародних договорів України; організацію закордонних службових відряджень керівного складу
та працівників Мінрегіону України.
130. Взаємодія з іноземними державними органами, міжнародними
організаціями чи іншими міжнародними інституціями, з їх
представництвами чи іноземними посольствами в Україні та з
дипломатичними представництвами України за кордоном здійснюється
через Міністерство закордонних справ України або за погодженням з
ним - крім випадків, коли безпосередні зносини можливі відповідно
до міжнародних договорів чи інших актів законодавства. При здійсненні заходів міжнародного характеру забезпечується
додержання порядку охорони державної таємниці, а також іншої
інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави.
VIII. Взаємодія із засобами масової інформації
та громадськістю
131. З метою організації ефективної взаємодії між Мінрегіоном
України, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян
Міністерство забезпечує: проведення в установленому порядку консультацій з
громадськістю; організацію вивчення громадської думки стосовно проблем,
пріоритетів та перспектив розвитку у відповідній сфері; проведення моніторингу громадської думки під час підготовки
та виконання рішень Мінрегіону України; інформування громадськості про діяльність Мінрегіону України
шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів,
Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в
засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів,
підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження
інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Міністерства; проведення моніторингу повідомлень у засобах масової
інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні
зауваження; організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку
реалізації державної політики у відповідній сфері.
132. З метою забезпечення участі громадськості у процесі
підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під
час їх виконання при Мінрегіоні України діє громадська рада
відповідно до Типового положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та
Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996 ( 996-2010-п ). Мінрегіон України створює необхідні умови для роботи
громадської ради та проведення її засідань. Рішення громадської
ради мають рекомендаційний характер і є обов'язкові для розгляду
Мінрегіоном України.
133. Взаємодію із засобами масової інформації та
громадськістю забезпечує Управління зв'язків з громадськістю.
134. З метою оперативного та всебічного висвітлення
діяльності Мінрегіону України створено веб-сайт. Розміщення та
оновлення інформації на веб-сайті здійснюється згідно з
відповідним наказом Мінрегіону України.
Директор Департаменту
нормативно-правового
регулювання М.А.Татаринцевавгору