Документ v0180317-03, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Н А К А З
12.12.2003 N 180

Про затвердження Порядку фінансування заходів,
передбачених Переліком заходів щодо соціальної,
трудової, фізкультурно-спортивної та професійної
реабілітації інвалідів, фінансування яких
здійснюється за рахунок штрафних санкцій, які
надходять до Фонду соціального захисту інвалідів

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної
політики від 17.09.2003 року N 257 "Про затвердження Переліку
заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та
професійної реабілітації інвалідів, фінансування яких здійснюється
за рахунок штрафних санкцій, які надходять до Фонду соціального
захисту інвалідів" та рішення колегії Фонду соціального захисту
інвалідів від 18.11.2003 року (протокол N 2/2003) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок фінансування заходів, передбачених
Переліком заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів,
фінансування яких здійснюється за рахунок штрафних санкцій, які
надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, що додається.
2. Керуючим територіальними відділеннями Фонду прийняти
затверджений Порядок до виконання в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Фонду Ю. Мельникова.
Директор М.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду соціального
захисту інвалідів
12.12.2003 N 180

ПОРЯДОК
фінансування заходів, передбачених Переліком
заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації
інвалідів, фінансування яких здійснюється за рахунок
штрафних санкцій, які надходять до Фонду
соціального захисту інвалідів, затвердженим
наказом Мінпраці від 17.09.2003 року N 257

Цей Порядок визначає механізм фінансування за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів заходів щодо соціальної,
трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації
інвалідів, а також використання коштів на зазначені заходи.
Розділ I. Загальні положення
1. У Порядку використовуються наступні терміни:
1.1. Заявник - юридична особа, відокремлений структурний
підрозділ (наділений відповідними повноваженнями) чи фізична
особа, які звертаються до територіальних відділень Фонду або
безпосередньо до Фонду соціального захисту інвалідів з метою
отримання фінансування заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів.
1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази - будь-які
операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу,
міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, що
передбачають отримання прав власності на товари (основні фонди та
оборотні активи) та взяття їх на баланс, а також будь-які операції
цивільно-правового характеру з отримання послуг (результатів
робіт), що відносяться на збільшення балансової вартості основних
фондів.
1.3. Кабінет (спеціальний клас) з професійної орієнтації та
психологічної підтримки інвалідів - аудиторія в навчальному
закладі або центрі реабілітації інвалідів, пристосована для
надання методичних порад з професійної орієнтації та підготовки
інвалідів, надання їм консультацій з питань психічного здоров'я та
поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем,
застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення
соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її
психологічної корекції або психологічної реабілітації.
1.4. Кошти Фонду - кошти спеціального фонду Державного
бюджету України, розпорядниками яких відповідно до бюджетних
асигнувань та затверджених кошторисів є Фонд соціального захисту
інвалідів та його територіальні відділення.
1.5. Лікувально-виробнича майстерня - структурний підрозділ в
будинках-інтернатах для інвалідів, що забезпечує проведення
лікувально-трудової терапії підопічних (в окремих випадках - без
виділення в структурний підрозділ у вигляді приміщення, що
використовується адміністрацією таких закладів для проведення
лікувально-трудової терапії підопічних).
1.6. Література з психологічних питань - навчально-методична
література з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з
оточуючим соціальним середовищем, психодіагностики, спрямованої на
вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з
метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації
тощо.
1.7. Матеріально-технічна база - основні фонди та оборотні
активи відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
1.8. Навчально-виробнича майстерня (клас) - приміщення,
пристосоване для проведення занять з трудового навчання і
профорієнтації вихованців в інтернатних установах для
дітей-інвалідів.
1.9. Непрацюючий інвалід - особа працездатного віку, яка є
інвалідом (має довідку МСЕК про встановлення інвалідності), але не
має основного місця роботи та шукає роботу.
1.10. Одержувач коштів Фонду - заявник, за зверненням якого
Фондом соціального захисту інвалідів прийняте позитивне рішення
щодо здійснення фінансування заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів.
1.11. Основне місце роботи - місце роботи, де заявник працює
на підставі укладеного трудового договору із оформленням трудової
книжки та занесенням до неї запису про працевлаштування.
1.12. Підсобне господарство - структурний підрозділ
будинку-інтернату, де застосовується праця інвалідів, які
перебувають у зазначеній установі, що створюється з метою
здійснення виробничо-господарської діяльності, виробництва
продукції для забезпечення харчування підопічних, які проживають у
зазначеній установі, тощо.
1.13. Складне індивідуальне протезування - протезування, що
передбачає в кожному конкретному випадку відхилення від класичних
схем побудови протезних виробів, від звичайних засобів
припасування прийомних гільз і кріплень до кукси інваліда, зміну
розташування деяких деталей протезів.
1.14. Технічне переоснащення - комплекс заходів, що
здійснюються без розширення виробничих площ, направлених на
підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і
дільниць на основі впровадження передової техніки та технології,
механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни
застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш
продуктивне.
1.15. Навчальний заклад - заклад освіти або центр
реабілітації інвалідів (що має відповідну ліцензію), що відповідно
до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та інших
нормативно-правових актів незалежно від форми навчання надає
професійно-технічну освіту, включаючи первинне та
первинно-реабілітаційне навчання, та вищу освіту (незалежно від
рівня акредитації).
1.16. Центр - центр професійної, медичної та соціальної
реабілітації, тобто соціально-медична установа для інвалідів I-III
груп, предметом діяльності якої є створення умов для тимчасового
перебування інвалідів, які мають відповідні медичні показання і
потребують вжиття заходів щодо професійної, соціальної та медичної
реабілітації з метою забезпечення їх адаптації у суспільному
житті, подальшої зайнятості, економічної і побутової самостійності
та/або центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
тобто спеціальний навчально-виховний заклад системи праці та
соціального захисту населення, що здійснює роботу з абілітації,
соціальної адаптації та реабілітації у поєднанні з навчанням та
вихованням дітей-інвалідів з фізичними або розумовими вадами без
відриву їх від сім'ї із залученням до участі в реабілітаційному
процесі батьків, інших членів сім'ї дитини.
2. Фонд соціального захисту інвалідів та його територіальні
відділення при здійсненні фінансування заходів щодо соціальної,
трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації
інвалідів керуються Законом України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів" ( 875-12 ), Порядком сплати підприємствами
(об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до
відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку
та використання цих коштів, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України N 1767 ( 1767-2001-п ) від 28.12.2001 року,
Переліком заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів,
фінансування яких здійснюється за рахунок штрафних санкцій, які
надходять до Фонду України соціального захисту інвалідів,
затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 17.09.2003 року N 257, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Порядком.
3. Фінансування заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів
здійснюється територіальними відділеннями Фонду соціального
захисту інвалідів на безповоротній та безоплатній основі.
4. Фінансування заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів
здійснюється на умовах цільової направленості використання коштів. Цільовий характер використання передбачає залучення коштів
виключно на заходи згідно з умовами, передбаченими договором про
фінансування. Одержувачам коштів Фонду забороняється використання не за
призначенням коштів, отриманих для здійснення оплати заходів щодо
соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної
реабілітації інвалідів.
5. Взаємовідносини між територіальним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів та одержувачами коштів Фонду
регулюються на підставі договорів про фінансування, що укладаються
між територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів
та одержувачами коштів Фонду тільки в письмовій формі, і
визначають зобов'язання та відповідальність одержувачів коштів
Фонду і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди
обох сторін. У випадках, передбачених цим Порядком, фінансування може
здійснюватись на підставі письмової заяви інваліда без укладення з
ним договорів про фінансування.
6. Територіальні відділення Фонду в договорах про
фінансування передбачають умови використання коштів одержувачами
коштів Фонду згідно з процедурами, передбаченими для закупівлі
товарів (робіт, послуг) за державні кошти, крім випадків, коли
процедури, передбачені для закупівлі товарів (робіт, послуг) за
державні кошти здійснюють безпосередньо територіальні відділення
Фонду або Фонд соціального захисту інвалідів. Питання щодо делегування одержувачам коштів Фонду повноважень
на використання коштів Фонду згідно з процедурами, передбаченими
для закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти, чи
здійснення зазначених процедур безпосередньо Фондом соціального
захисту інвалідів чи його територіальними відділеннями вирішуються
Фондом соціального захисту інвалідів відповідно до вимог чинного
законодавства по кожному випадку фінансування в залежності від
вартості товарів (робіт, послуг), що придбаватимуться на кошти
Фонду.
7. Територіальні відділення Фонду здійснюють контроль за
виконанням одержувачами коштів Фонду умов договору про
фінансування та за цільовим використанням коштів. У договорах про фінансування територіальні відділення Фонду
зобов'язані передбачати: - обов'язок одержувачів коштів Фонду щомісячно надавати
звітність територіальним відділенням Фонду щодо використання
отриманих коштів; - право територіального відділення Фонду на дострокове
розірвання в порядку, передбаченому чинним законодавством,
договору про фінансування у випадку нецільового використання
коштів; - умову про повернення територіальному відділенню Фонду
наданих одержувачу коштів Фонду сум, в разі їх нецільового
використання; - відповідальність одержувачів коштів Фонду, крім бюджетних
установ, у вигляді штрафів за використання коштів не за цільовим
призначенням.
8. Джерелом формування ресурсів для фінансування заходів щодо
соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної
реабілітації інвалідів є кошти, що надійшли до Фонду соціального
захисту інвалідів у якості штрафних санкцій за нестворення
підприємствами (об'єднаннями), установами та організаціями у
відповідності до нормативів, встановлених Законом України "Про
основи соціального захисту інвалідів" ( 875-12 ), робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів. Фінансування заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів
здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів та його
територіальними відділеннями у межах кошторисних призначень на
зазначені потреби, передбачених на поточний рік.
9. Документи на фінансування, подані Заявниками відповідно до
вимог цього Порядку, розглядаються територіальними відділеннями
Фонду по мірі їх надходження.
10. Основними критеріями при вирішенні питання здійснення
фінансування за цим Порядком є: - доцільність здійснення фінансування; - співвідношення між розміром фінансування та соціальним
ефектом в регіоні; - інші соціально значимі фактори.
11. Рішення про фінансування заходів щодо соціальної,
трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації
інвалідів приймаються відповідними територіальними відділеннями
Фонду після узгодження з Фондом соціального захисту інвалідів.
12. Фінансування заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів,
одержувачами бюджетних коштів за якими є громадські організації
інвалідів, їх підприємства та організації, здійснюється лише при
наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. У випадку, коли одержувачами коштів Фонду виступають
громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації,
територіальні відділення Фонду та безпосередньо Фонд соціального
захисту інвалідів здійснюють розгляд документів, представлених для
фінансування, на предмет їх відповідності вимогам цього Порядку, а
Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів при прийнятті рішення щодо фінансування
заходів визначає доцільність фінансування, соціальну значимість
заходів та соціальний ефект від фінансування тощо. Документи на розгляд Комісії з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів подаються
заявниками через відповідні територіальні відділення Фонду.
Територіальні відділення Фонду здійснюють попередній розгляд
документів, перевірку їх на відповідність вимогам цього Порядку,
визначають наявність та обсяг коштів на фінансування заходу,
передбаченого документами заявника, тощо. Після вивчення
документів заявників територіальні відділення Фонду передають їх
на узгодження Фонду соціального захисту інвалідів. Фонд
соціального захисту інвалідів у разі відповідності документів
вимогам, встановленим в цьому Порядку, та наявності коштів на
фінансування заходу направляє вказані документи Комісії з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів для вирішення питання щодо доцільності здійснення
фінансування відповідного заходу. У випадку, якщо сума
фінансування заходу не перевищує 50000,00 гривень, документи
повертаються територіальному відділенню Фонду для їх передачі
регіональним відділенням Комісії з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів для вирішення
питання щодо доцільності здійснення фінансування.
Розділ II. Фінансування заходів по зміцненню
матеріально-технічної бази центрів (п. 1 Переліку)
1. Вимоги до центрів, фінансування заходів по зміцненню
матеріально-технічної бази яких здійснюється за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів, визначаються наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
освіти України, Міністерства охорони здоров'я України та Фонду
України соціального захисту інвалідів від 11.06.99 року
N 96/187/146/55 ( z0412-99 ) "Про затвердження Типового положення
про центр професійної, медичної та соціальної реабілітації
інвалідів" та наказом Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров'я України та Фонду України соціального захисту інвалідів
від 10.07.2002 року N 313/395/248/92 ( z0920-02 ) "Про
затвердження Типового положення про центр ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів".
2. Метою фінансування зазначеного заходу є надання фінансової
допомоги центрам для придбання останніми основних фондів та
оборотних активів, необхідних їм для здійснення основної
діяльності, пов'язаної з професійно-трудовою, соціальною та
медичною реабілітацією інвалідів, передбаченої статутом чи
положенням Центру.
3. Для отримання фінансування Центр за місцем державної
реєстрації звертається до відповідного територіального відділення
Фонду соціального захисту інвалідів та надає наступні документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - анкету Заявника в установленій формі (зразок додається -
Додаток 2
); - копію рішення про створення Центру (засвідчену підписом
керівника Центру та скріплену печаткою Центру); - копію Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)
Центру (в разі, якщо організаційно-правова форма Центру передбачає
реєстраційний порядок створення) - (засвідчену нотаріально або
органом, що її видав); - копію Статуту або Положення про Центр, інших установчих
документів (в разі їх наявності) з усіма змінами та доповненнями
(засвідчені нотаріально або органом, що їх затвердив); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ
(засвідчену нотаріально або органом, що її видав); - довідку органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості Центру по сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів) (в разі, якщо такий суб'єкт є платником податку на
прибуток); - копію документа про взяття Центру на облік у державній
податковій інспекції або витяг із реєстру неприбуткових установ
(засвідчену підписом керівника Центру та скріплену печаткою
Центру); - копію протоколу про обрання на посаду (рішення про
призначення) посадових осіб Центру (директора, головного
бухгалтера) - (засвідчену підписом керівника Центру та скріплену
печаткою Центру); - інформацію про кількість інвалідів, що пройшли реабілітацію
за останні два роки або з моменту створення Центру в разі, якщо
Центр функціонує менше двох років, та інформацію про кількість
працюючих в Центрі інвалідів; - обґрунтування необхідності здійснення фінансування на
зазначені заходи та табличну форму (зразок додається - Додаток 3)
із зазначенням переліку майна (послуг, робіт), що
придбаватиметься, його опису та вартості (даний документ
обов'язково повинен містити пояснення щодо потреби та можливостей
використання Центром майна, що планується придбати); - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника.
Центр, створений громадською організацією інвалідів, крім зазначених вище документів, подає також їх копії (для передачі на
розгляд Комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів), засвідчені підписом керівника
Центру та скріплені печаткою Центру.
4. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані Центром документи і приймає за
погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Центру або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Центром, обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік, соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо. У випадку, коли заявником на отримання фінансування виступає
Центр, створений громадською організацією інвалідів, рішення про
фінансування такого Центру приймається територіальним відділенням
Фонду за узгодженням з Фондом соціального захисту інвалідів після
отримання рішення Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів чи її регіональних
відділень згідно з процедурою, передбаченою п. 10 розділу 1 цього
Порядку.
5. Фінансування центрів за зазначеним заходом, за виключенням
центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центрів
сфери управління Міністерства праці та соціальної політики
України, здійснюється під зобов'язання Центру забезпечити
працевлаштування в Центрі визначеної кількості інвалідів.
Кількість інвалідів, які повинні бути працевлаштовані,
визначається виходячи із розгляду фінансових можливостей Центру,
виду реабілітаційних послуг, що надаються ним, суми, що планується
надати, та інших значимих факторів, що впливають на можливість
забезпечення працевлаштування інвалідів в Центрі, та зазначається
в договорі про фінансування. Робочі місця для інвалідів, створені відповідно до зазначених
вище зобов'язань центрів, повинні бути збережені не менше ніж
протягом 2 років після закінчення дії договору про фінансування.
6. Фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази
центрів здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування
коштів на рахунок Центру у порядку, визначеному чинним
законодавством.
7. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
центрами регулюються на підставі договорів про фінансування, що
укладаються з урахуванням вимог бюджетного законодавства України
та п. п. 5, 6 та 7 розділу I цього Порядку.
Розділ III. Фінансування заходів по зміцненню
матеріально-технічної бази навчально-виробничих
майстерень (класів) спеціалізованих (спеціальних)
інтернатних установ для дітей-інвалідів та
лікувально-виробничих майстерень і підсобних господарств
будинків-інтернатів, де працюють інваліди
(п. 2 Переліку)
1. Одержувачами коштів Фонду за зазначеним напрямком
фінансування можуть бути: - спеціалізовані (спеціальні) інтернатні установи для
дітей-інвалідів; - будинки-інтернати.
2. Вимоги до спеціалізованих (спеціальних) інтернатних
установ для дітей-інвалідів та будинків-інтернатів, фінансування
заходів по зміцненню матеріально-технічної бази яких здійснюється
за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів,
визначаються Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та
загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом
Міністерства освіти та науки України від 12.06.2003 року N 363
( z0525-03 ), Типовим положенням про дитячий будинок-інтернат та
Типовим положенням про будинок-інтернат для громадян похилого віку
та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів
війни і праці, затвердженими наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2001 року N 549 ( z0066-02,
z0067-02, z0068-02 ).
3. Кошти спеціалізованим (спеціальним) інтернатним установами
для дітей-інвалідів відповідно до цього Порядку надаються лише при
наявності у них навчально-виробничих майстерень (класів) та
використовуються ними виключно на зазначені цілі.
4. Кошти будинкам-інтернатам відповідно до цього Порядку
надаються лише при наявності у них лікувально-виробничих
майстерень і підсобних господарств та за умови застосування праці
інвалідів у таких майстернях та господарствах, і використовуються
ними виключно на зазначені цілі. Вимоги до праці інвалідів в
лікувально-виробничих майстернях та підсобних господарствах
будинків-інтернатів визначаються відповідно до чинного
законодавства.
5. Для отримання фінансування Заявники, зазначені в п. п. 3
та 4 цього розділу, за місцем державної реєстрації звертаються до
відповідного територіального відділення Фонду соціального захисту
інвалідів та надають останньому наступні документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - копію рішення про створення (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію Статуту або Положення Заявника (засвідчені
нотаріально або органом, що їх затвердив); - копію Положення про підсобне господарство або
лікувально-виробничу майстерню (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ -
в разі її наявності (засвідчену нотаріально або органом, що її
видав); - копію наказу (рішення) про призначення посадових осіб
Заявника (директора, головного бухгалтера) - (засвідчену підписом
керівника Заявника та скріплену печаткою Заявника); - обґрунтування необхідності здійснення фінансування та
табличну форму (зразок додається - Додаток 3) із зазначенням
переліку майна (послуг, робіт), що придбаватиметься, його опису та
вартості (даний документ обов'язково повинен містити пояснення
щодо потреби та можливостей використання Заявником майна, що
планується придбати); - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника.
6. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані такими Заявниками документи і приймає
за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Заявника або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Заявником, обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік, соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо.
7. Фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази
зазначених Заявників здійснюється у безготівковій формі шляхом
перерахування коштів на рахунок Заявників у порядку, визначеному
чинним законодавством.
8. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
вказаними вище Заявниками регулюються на підставі договорів про
фінансування, що укладаються між ними тільки в письмовій формі, і
визначають зобов'язання та відповідальність таких Заявників і не
можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін. Вказані договори про фінансування повинні укладатись з
урахуванням вимог бюджетного законодавства України та п. п. 5, 6
та 7 розділу I цього Порядку.
Розділ IV. Фінансування заходів по зміцненню
матеріально-технічної бази відділень соціальної
реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, інших
відділень реабілітації інвалідів при управліннях
праці та соціального захисту населення, територіальних
центрах соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян, клініці
Українського науково-дослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності,
інтернатних установах, навчальних та санаторних
закладах для інвалідів сфери управління Міністерства
праці та соціальної політики України (п. 3 Переліку)
1. Одержувачами коштів Фонду за вказаним напрямком
фінансування можуть бути: - управління праці та соціального захисту населення районних
(міських) держадміністрацій та виконкомів рад для відділень
соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, що входять
до їх складу; - територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян для відділень соціальної
реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, що є їх структурними
підрозділами, або відділення соціальної реабілітації
дітей-інвалідів та інвалідів таких територіальних центрів в разі,
якщо відділення є юридичними особами; - клініка Українського науково-дослідного інституту
протезування, протезобудування та відновлення працездатності для
відділення реабілітації інвалідів, що входить до її складу; - інтернатні установи сфери управління Міністерства праці та
соціальної політики України для відділень соціальної реабілітації
дітей-інвалідів та інвалідів, що є їх структурними підрозділами; - навчальні заклади сфери управління Міністерства праці та
соціальної політики України для відділень соціальної реабілітації
дітей-інвалідів та інвалідів, що є їх структурними підрозділами; - санаторні заклади сфери управління Міністерства праці та
соціальної політики України для відділень соціальної реабілітації
дітей-інвалідів та інвалідів, що є їх структурними підрозділами.
2. Кошти за напрямком фінансування, зазначеним в п. 3
Переліку, надаються територіальними відділеннями Фонду виключно на
зміцнення матеріально-технічної бази відділень соціальної
реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів, інших відділень
реабілітації інвалідів Заявників відповідно до п. 1 цього розділу
Порядку та використовуються ними виключно на зазначені цілі.
3. Для отримання фінансування вказані Заявники за місцем
державної реєстрації (створення) звертаються до відповідного
територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів та
надають останньому наступні документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - копію рішення про створення (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію Статуту або Положення Заявника (засвідчену
нотаріально або органом, що їх затвердив); - копію Положення про відділення, зміцнення
матеріально-технічної бази якого планується здійснити за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів (засвідчену нотаріально
або підписом керівника Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ -
в разі її наявності (засвідчену нотаріально або органом, що її
видав); - копію наказу (рішення) про призначення посадових осіб
Заявника (директора, головного бухгалтера) та посадових осіб
відповідного відділення - (засвідчену підписом керівника Заявника
та скріплену печаткою Заявника); - обґрунтування необхідності здійснення фінансування та
табличну форму (зразок додається - Додаток 3) із зазначенням
переліку майна (послуг, робіт), що придбаватиметься, його опису та
вартості (даний документ обов'язково повинен містити пояснення
щодо потреби та можливостей використання Заявником майна, що
планується придбати); - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника.
4. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані такими Заявниками документи і приймає
за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Заявника або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Заявником обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо.
5. Фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази
зазначених Заявників здійснюється у безготівковій формі шляхом
перерахування коштів на рахунок Заявників у порядку, визначеному
чинним законодавством.
6. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
вказаними вище Заявниками регулюються на підставі договорів про
фінансування, що укладаються між ними тільки в письмовій формі, і
визначають зобов'язання та відповідальність таких Заявників і не
можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін. Вказані договори про фінансування повинні укладатись з
урахуванням вимог бюджетного законодавства України та п. п. 5, 6
та 7 розділу I цього Порядку.
Розділ V. Фінансування у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, видатків на
функціонування всеукраїнських центрів професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів,
створених відповідно до Указів Президента України,
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України; міжрегіональних центрів професійної
реабілітації інвалідів та міжрегіональних і обласних
центрів (комплексів) ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, підпорядкованих відповідно
Міністерству праці та соціальної політики
України, Міністерству праці Автономної Республіки
Крим, головним управлінням праці та соціального
захисту населення обласних державних
адміністрацій (п. 4 Переліку)
1. Фінансування за вказаним напрямком здійснюється
територіальними відділеннями Фонду та/або Фондом соціального
захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Розділ VI. Забезпечення кабінетів (спеціальних
класів) з професійної орієнтації та психологічної
підтримки інвалідів спеціальних загальноосвітніх
санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), технікумів-інтернатів,
вищих навчальних закладів, центрів ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів
спеціальною комп'ютерною технікою для інвалідів,
професійно-діагностичною апаратурою та
літературою з психологічних питань (п. 5 Переліку)
1. Одержувачами коштів Фонду за вказаним напрямком
фінансування можуть бути: - спеціальні загальноосвітні санаторні школи
(школи-інтернати); - технікуми-інтернати; - вищі навчальні заклади; - центри.
2. Кошти за напрямком фінансування, зазначеним в п. 5
Переліку, надаються територіальними відділеннями Фонду Заявникам
виключно для забезпечення створених ними кабінетів (спеціальних
класів) з професійної орієнтації та психологічної підтримки
інвалідів спеціальною комп'ютерною технікою для інвалідів,
професійно-діагностичною апаратурою та літературою з психологічних
питань та використовуються ними виключно на зазначені цілі.
3. Метою здійснення фінансування за напрямком, передбаченим
цим розділом, є надання фінансової допомоги одержувачам коштів для
підвищення рівня надання додаткових послуг інвалідам, що
навчаються в них, зокрема, психолого-педагогічний супровід, а
саме: здійснення комплексної психодіагностики, психокорекції та
професійної діагностики таких осіб, надання їм рекомендацій з
професійної реабілітації і допомоги в реалізації таких
рекомендацій, а також здійснення оцінки результатів їх професійної
реабілітації за соціальними, економічними і медичними критеріями
та показниками тощо.
4. Для отримання фінансування Заявники, зазначені в п. 1
цього розділу, за місцем державної реєстрації звертаються до
відповідного територіального відділення Фонду соціального захисту
інвалідів та надають останньому наступні документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - копію рішення про створення (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію Статуту або Положення (засвідчені нотаріально або
органом, що їх затвердив); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ -
в разі її наявності (засвідчену нотаріально або органом, що її
видав); - довідку органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості Центру по сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів) (в разі, якщо такий суб'єкт є платником податку на
прибуток); - копію документа про взяття Заявника на облік у державній
податковій інспекції або витяг із реєстру неприбуткових установ
(засвідчену підписом керівника Заявника та скріплену печаткою
Заявника); - копію наказу (рішення) про призначення посадових осіб
Заявника (директора, головного бухгалтера) - (засвідчену підписом
керівника Заявника та скріплену печаткою Заявника); - обґрунтування необхідності здійснення фінансування та
табличну форму (зразок додається - Додаток 3) із зазначенням
переліку майна, що придбаватиметься, його опису та вартості (даний
документ обов'язково повинен містити пояснення щодо потреби та
можливостей використання Замовником майна, що планується
придбати); - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника. Заявник, створений громадською організацією інвалідів, крім
зазначених вище документів, подає також їх копії (для передачі на
розгляд Комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів), засвідчені підписом керівника
Заявника та скріплені печаткою Заявника.
5. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані такими Заявниками документи і приймає
за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Заявника або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Заявником, обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік, соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо. У випадку, коли Заявник створений громадською організацією
інвалідів, рішення про фінансування такого Заявника приймається
територіальним відділенням Фонду за узгодженням з Фондом
соціального захисту інвалідів після отримання рішення Комісії з
питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів чи її регіональних відділень згідно з
процедурою, передбаченою п. 10 розділу 1 цього Порядку.
6. Фінансування зазначених Заявників здійснюється у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок
Заявників у порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
вказаними вище Заявниками регулюються на підставі договорів про
фінансування, що укладаються між ними тільки в письмовій формі, і
визначають зобов'язання та відповідальність таких Заявників і не
можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін. Вказані договори про фінансування повинні укладатись з
урахуванням вимог бюджетного законодавства України та п. п. 5, 6
та 7 розділу I цього Порядку.
Розділ VII. Технічне переоснащення підприємств
громадських організацій інвалідів (в тому числі УТОГу
та УТОСу) та державних (казенних)
протезно-ортопедичних підприємств (п. 6 Переліку)
1. Одержувачами коштів Фонду за вказаним напрямком
фінансування можуть бути: - підприємства громадських організацій інвалідів; - державні (казенні) протезно-ортопедичні підприємства.
2. Кошти за напрямком фінансування, зазначеним в п. 6
Переліку, надаються територіальними відділеннями Фонду на технічне
переоснащення Заявників, що не передбачає розширення виробничих
площ суб'єктів фінансування.
3. Для отримання фінансування Заявники, зазначені в п. 1
цього розділу, за місцем державної реєстрації або за місцем
реєстрації відокремленого структурного підрозділу (в разі
фінансування заходів по технічному переоснащенню відокремленого
структурного підрозділу) звертаються до відповідного
територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів та
надають останньому наступні документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - анкету Заявника в установленій формі (зразок додається -
Додаток 2
); - копію рішення про створення (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)
Заявника (засвідчену нотаріально або органом, що її видав); - копію Статуту Заявника в останній редакції, з усіма змінами
та доповненнями (засвідчені нотаріально); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ
(засвідчену нотаріально); - довідку органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості Заявника по сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів); - копію документа про взяття Заявника на облік у державній
податковій інспекції (засвідчену підписом керівника Заявника та
скріплену печаткою Заявника); - копію протоколу про обрання на посаду (рішення про
призначення) посадових осіб Заявника (директора, головного
бухгалтера) - (засвідчену підписом керівника Заявника та скріплену
печаткою Заявника); - обґрунтування необхідності здійснення фінансування та
табличну форму (зразок додається - Додаток 3) із зазначенням
переліку майна (послуг, робіт), що придбаватиметься, його опису та
вартості (даний документ обов'язково повинен містити пояснення
щодо потреби та можливостей використання Заявником майна, що
планується придбати); - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника. Підприємство громадської організації інвалідів, крім
зазначених вище документів, подає також їх копії (для передачі на
розгляд Комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів), засвідчені підписом керівника
такого підприємства та скріплені печаткою підприємства.
4. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані такими Заявниками документи і приймає
за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Заявника або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Заявником, обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік, соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо. У випадку, коли заявником на отримання фінансування виступає
підприємство, створене громадською організацією інвалідів, рішення
про його фінансування приймається територіальним відділенням Фонду
за узгодженням з Фондом соціального захисту інвалідів після
отримання рішення Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів чи її регіональних
відділень згідно з процедурою, передбаченою п. 10 розділу 1 цього
Порядку.
5. Фінансування зазначених Заявників здійснюється у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок
Заявників у порядку, визначеному чинним законодавством.
6. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
вказаними вище Заявниками регулюються на підставі договорів про
фінансування, що укладаються між ними тільки в письмовій формі, і
визначають зобов'язання та відповідальність таких Заявників і не
можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін. Вказані договори про фінансування повинні укладатись з
урахуванням вимог бюджетного законодавства України та п. п. 5, 6
та 7 розділу I цього Порядку.
Розділ VIII. Створення на робочому місці інваліда
належних санітарно-гігієнічних виробничих і технічних
умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації
інваліда та рекомендаціями МСЕК (п. 7 Переліку)
1. Одержувачами коштів Фонду за вказаним напрямком
фінансування можуть бути: - підприємства, установи, організації незалежно від форми
власності та господарювання, що використовують найману працю
інвалідів.
2. Для отримання фінансування Заявники, зазначені в п. 1
цього розділу, за місцем державної реєстрації або за місцем
реєстрації відокремленого структурного підрозділу звертаються до
відповідного територіального відділення Фонду соціального захисту
інвалідів та надають останньому наступні документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - анкету Заявника в установленій формі (зразок додається -
Додаток 2
); - копію рішення про створення (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)
Заявника (засвідчену нотаріально або органом, що її видав); - копію Статуту Заявника в останній редакції, з усіма змінами
та доповненнями (засвідчені нотаріально); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ
(засвідчену нотаріально); - довідку органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості Заявника по сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів); - копію документа про взяття Заявника на облік у державній
податковій інспекції (засвідчену підписом керівника Заявника та
скріплену печаткою Заявника); - довідку органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості Заявника по сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів) (в разі, якщо такий суб'єкт є платником податку на
прибуток); - копію протоколу про обрання на посаду (рішення про
призначення) посадових осіб Заявника (директора, головного
бухгалтера) - (засвідчену підписом керівника Заявника та скріплену
печаткою Заявника); - копію індивідуальних програм реабілітації інвалідів; - акт обстеження робочого місця, завірений органами
санітарно-епідеміологічної служби або органами
Держнаглядохоронпраці; - приписи про приведення умов праці інвалідів до встановлених
санітарно-гігієнічних нормативів, видані органами
санітарно-епідеміологічної служби або органами
Держнаглядохоронпраці; - обґрунтування необхідності здійснення фінансування та
табличну форму (зразок додається - Додаток 3) із зазначенням
розрахунку вартості проведення заходів по створенню на робочому
місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і
технічних умов; - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника. Заявник, створений громадською організацією інвалідів, крім
зазначених вище документів, подає також їх копії (для передачі на
розгляд Комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів), засвідчені підписом керівника
Заявника та скріплені печаткою Заявника.
3. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані такими Заявниками документи і приймає
за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Заявника або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Заявником, обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік, соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо. У випадку, коли заявником на отримання фінансування виступає
підприємство або організація, створена громадською організацією
інвалідів, рішення про фінансування такого заявника приймається
територіальним відділенням Фонду за узгодженням з Фондом
соціального захисту інвалідів після отримання рішення Комісії з
питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів чи її регіональних відділень згідно з
процедурою, передбаченою п. 10 розділу 1 цього Порядку.
4. Фінансування зазначених Заявників здійснюється у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок
Заявників у порядку, визначеному чинним законодавством.
5. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
вказаними вище Заявниками регулюються на підставі договорів про
фінансування, що укладаються між ними тільки в письмовій формі, і
визначають зобов'язання та відповідальність таких Заявників і не
можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін. Вказані договори про фінансування повинні укладатись з
урахуванням вимог бюджетного законодавства України та п. п. 5, 6
та 7 розділу I цього Порядку.
Розділ IX. Придбання спеціального обладнання для
бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів,
редакцій періодичних видань, будинків звукозапису й
друку, які входять до системи УТОСу
або УТОГу (п. 8 Переліку)
1. Одержувачами коштів Фонду за вказаним напрямком
фінансування можуть бути: - УТОГ та УТОС для бібліотек, клубів, навчально-інформаційних
центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису й
друку, якщо останні не є окремими юридичними особами та їх майно
перебуває на балансі УТОГу та УТОСу; - бібліотеки; - клуби; - навчально-інформаційні центри; - редакції періодичних видань; - будинків звукозапису й друку.
2. Кошти бібліотекам, клубам, навчально-інформаційним
центрам, редакціям періодичних видань, будинкам звукозапису й
друку, якщо останні є юридичними особами, відповідно до цього
Порядку надаються лише в разі, якщо їх одноособовими засновниками
є УТОС або УТОГ.
3. Отримані зазначеними вище заявниками кошти мають бути
спрямовані виключно на придбання спеціального обладнання. Під
спеціальним обладнанням розуміється обладнання, що, як правило, не
використовується в звичайних умовах особами, які не мають
інвалідності, а використовується виключно в роботі установ, де
працюють чи відпочивають інваліди по зору або по слуху та яке
необхідне заявнику для використання його за цільовим призначенням
в роботі установи, для якої воно придбавається (наприклад:
спеціальна апаратура для читання незрячих для бібліотек системи
УТОСУ тощо).
4. Для отримання фінансування Заявник за місцем державної
реєстрації звертається до відповідного територіального відділення
Фонду соціального захисту інвалідів та надає останньому наступні
документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - анкету Заявника в установленій формі (зразок додається -
Додаток 2
); - копію рішення про створення бібліотеки, клубу,
навчально-інформаційного центру, редакції періодичного видання,
будинку звукозапису й друку (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)
Заявника (засвідчену нотаріально або органом, що її видав); - копію Статуту Заявника та копію Положення про бібліотеку,
клуб, навчально-інформаційний центр, редакцію періодичного
видання, будинок звукозапису й друку в останній редакції, з усіма
змінами та доповненнями (засвідчені нотаріально або органом, що їх
затвердив); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ
(засвідчену нотаріально або органом, що її видав); - довідку органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості заявника по сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів) (в разі, якщо такий суб'єкт є платником податку на
прибуток); - копію документа про взяття заявника на облік у державній
податковій інспекції або витяг із реєстру неприбуткових установ
(засвідчену підписом керівника Заявника та скріплену печаткою
Заявника); - копію протоколу про обрання на посаду (рішення про
призначення) посадових осіб Заявника (директора, головного
бухгалтера) - (засвідчену підписом керівника Заявника та скріплену
печаткою Заявника); - обґрунтування необхідності здійснення фінансування та
табличну форму (зразок додається - Додаток 3) із зазначенням
переліку майна, що придбаватиметься, його опису та вартості (даний
документ обов'язково повинен містити пояснення щодо потреби та
можливостей використання Заявником майна, що планується придбати); - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника. Заявник, крім зазначених вище документів, подає також їх
копії (для передачі на розгляд Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів),
засвідчені підписом керівника Заявника та скріплені печаткою
Заявника.
5. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів приймає за погодженням з Фондом соціального захисту
інвалідів рішення про здійснення фінансування або відмову у
фінансуванні після отримання рішення Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів чи її
регіональних відділень згідно з процедурою, передбаченою п. 10
розділу 1 цього Порядку. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Заявника або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Заявником, обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік, соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо.
6. Фінансування зазначеного заходу здійснюється у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок
Заявника у порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
заявниками регулюються на підставі договорів про фінансування, що
укладаються з урахуванням вимог бюджетного законодавства України
та п. п. 5, 6 та 7 розділу I цього Порядку.
Розділ X. Передплата для інвалідів I та II групи,
за їх особистим зверненням до територіальних відділень
Фонду соціального захисту інвалідів, друкованих
засобів масової інформації для інвалідів (не більше
одного друкованого засобу масової інформації на суму,
що не перевищує 17,00 гривень, на одного інваліда на
рік), випуск яких здійснюється редакціями
всеукраїнських громадських організацій інвалідів,
перелік яких визначається Міністерством праці та
соціальної політики України (п. 9 Переліку)

1. Заявниками до Фонду за вказаним напрямком фінансування
можуть бути: - інваліди I та II групи.
2. Перелік друкованих засобів масової інформації для
інвалідів (що випускаються редакціями всеукраїнських громадських
організацій інвалідів), передплата яких здійснюватиметься
територіальними відділеннями Фонду, визначається Міністерством
праці та соціальної політики України.
3. Кошти згідно заяв зазначених вище Заявників відповідно до
цього Порядку оплачуються в сумі, що не перевищує 17,00 гривень на
одного заявника в рік. За рахунок коштів Фонду для одного заявника може бути
передплачене одне видання в рік. В разі, якщо вартість підписки перевищує вказану в ч. 1 цього
пункту суму, заявник самостійно за рахунок власних коштів сплачує
суму перевищення. В цьому випадку територіальні відділення Фонду
здійснюють передплату зазначеного видання після підтвердження
Заявником сплати решти коштів за рахунок інших джерел.
4. Для отримання фінансування Заявник за місцем реєстрації
проживання звертається до відповідного територіального відділення
Фонду та надає останньому наступні документи: - заяву на фінансування в установленій формі (зразок
додається - Додаток 1
); - оригінал та копію довідки МСЕК про встановлення
інвалідності; - оригінал та копію паспорта. В разі представлення Заявником оригіналів та копій зазначених
вище документів, територіальне відділення Фонду самостійно
засвідчує вірність копії відносно оригіналу документа.
5. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані такими Заявниками документи і приймає
за погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. 6. Територіальні відділення Фонду зобов'язані вести щорічні
реєстри Заявників, що звернулися із клопотанням про фінансування
зазначеного заходу. Після здійснення підписки територіальні відділення Фонду
вносять до зазначеного реєстру Заявників, що отримали фінансування
за рахунок коштів Фонду, із зазначенням П. І. Б. таких Заявників,
їх паспортних даних, адреси місця проживання, оплаченої суми та
назви оплачених друкованих засобів масової інформації.
7. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
Заявниками регулюються на підставі письмової заяви Заявників без
укладення договору про фінансування із такими Заявниками.
8. Відповідно до отриманої територіальними відділеннями Фонду
кількості заяв на фінансування передплати за цим розділом та
обсягів бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі,
територіальні відділення Фонду в порядку, встановленому чинним
законодавством, укладають договори про здійснення передплати з
відповідними господарюючими суб'єктами, що здійснюють передплату
періодики. Оплата здійснюється територіальними відділеннями Фонду на
підставі реєстрів Заявників, що являються невід'ємною частиною
договору про здійснення підписки, та в яких зазначені П. І. Б.
Заявників, їх паспортні дані, адреси місця проживання, суми, що
підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду, з урахуванням вартості
послуг пошти, та назви друкованих засобів масової інформації.
9. Фінансування зазначеного заходу здійснюється у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок
господарюючого суб'єкта, що надає послуги з підписки у порядку,
визначеному чинним законодавством.
Розділ XI. Фінансування витрат на навчання інвалідів
(за скеруванням територіальних відділень Фонду
соціального захисту інвалідів) у вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації, а також
професійно-технічних та інших навчальних
закладах для здобуття професії (перекваліфікації),
в т. ч. за направленням державної служби
зайнятості, з урахуванням витрат на проживання
іногородніх студентів-інвалідів у гуртожитках
навчальних закладів (п. 10 Переліку)
1. Територіальні відділення Фонду соціального захисту
інвалідів при здійсненні фінансування витрат на навчання
непрацюючих інвалідів в навчальних закладах керуються Законом
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" ( 875-12 ),
Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), Законом України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), Законом України "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ), Порядком сплати підприємствами
(об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до
відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку
та використання цих коштів, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2001 року N 1767 ( 1767-2001-п ),
постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 року N 65
( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.
2. Вимоги до навчальних закладів, фінансування витрат на
навчання в яких здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів, визначаються Законом України "Про освіту"
( 1060-12 ), Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Законом України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) та
іншими нормативно-правовими актами.
3. Згідно з цим Порядком фінансуванню за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів підлягають витрати на навчання в
навчальних закладах тільки непрацюючих інвалідів, які за висновком
МСЕК не є непрацездатними і яким індивідуальною програмою
реабілітації показана професійна реабілітація.
4. Витрати на навчання непрацюючих інвалідів, що можуть
оплачуватись за рахунок коштів Фонду, включають в себе вартість
навчання та вартість проживання у гуртожитках навчальних закладів
(виключно для іногородніх студентів-інвалідів), в яких оплачується
навчання інвалідів.
5. Фінансування витрат на навчання Заявника за рахунок коштів
Фонду, як правило, здійснюється один раз для здобуття Заявником
одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього
рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна
вища освіта) або здобуття професійних навичок та знань при
навчанні на підготовчих курсах. Фінансування витрат на навчання Заявника за рахунок коштів
Фонду вдруге в межах освітнього рівня здійснюється за умови, якщо
Заявник за результатами навчання отримав нижчий
освітньо-кваліфікаційний рівень з оцінками "відмінно" та "добре" і
бажає набути вищого освітньо-кваліфікаційного рівня за обраною
спеціальністю. У виключних випадках у разі отримання Заявником за
результатами навчання в межах одного освітнього рівня диплома з
відзнакою та наявності рекомендації навчального закладу щодо
подальшого навчання такого Заявника, відносно зазначеного Заявника
може бути прийнято рішення щодо фінансування витрат на навчання
для здобуття Заявником освіти наступного освітнього рівня.
6. По мірі отримання територіальними відділеннями Фонду заяв
на фінансування витрат на навчання непрацюючих інвалідів, виходячи
з обсягів бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі,
територіальні відділення Фонду за погодженням з Фондом соціального
захисту інвалідів (в разі необхідності із застосуванням процедур,
встановлених законодавством з питань закупівлі товарів за державні
кошти) визначають навчальні заклади (враховуючи побажання
Заявників щодо отримання навчання), що здійснюватимуть навчання
Заявників, та укладають з ними відповідні договори. У разі застосування процедур, встановлених законодавством з
питань закупівлі товарів за державні кошти, при підготовці
тендерної документації територіальні відділення Фонду повинні
передбачати серед вимог до навчальних закладів, що здійснюватимуть
навчання непрацюючих інвалідів, умову про наявність у такого
закладу навчальної бази на території відповідної області,
доступність освітнього середовища для студентів з інвалідністю,
наявність системи супроводу їх навчання тощо.
7. Для вирішення питань щодо скерування Заявників на навчання
та фінансування витрат на їх навчання за рішенням керуючих
відділень при територіальних відділеннях Фонду створюються
спеціальні комісії. Комісія повинна складатися не менше ніж з 3-х
працівників відділень. Очолює комісію заступник керуючого
відділенням. До складу таких комісій, крім працівників відділень,
залучаються за згодою представники від управлінь освіти, головних
управлінь праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій, центрів зайнятості, охорони здоров'я,
громадських організацій інвалідів. Засідання комісії є правомочним, в разі присутності на
засіданні не менше 2/3 від складу комісії. Рішення приймається
простою більшістю голосів від присутніх на засіданні. В разі рівності голосів, голос Голови комісії є вирішальним.
8. Рішення комісії оформлюється протоколом, що підписується
головою комісії та всіма членами комісії, які приймали участь у
прийнятті рішення. В разі незгоди будь-кого із членів комісії з рішенням
комісії, такий член комісії має право викласти письмово свою
думку, про що зазначається в протоколі. Окрема думка члена комісії
прикладається до протоколу. Рішення комісії затверджується керуючим територіальним
відділенням Фонду.
9. Заявники для вирішення питання щодо фінансування навчання
за рахунок коштів Фонду звертаються за місцем реєстрації
постійного проживання до відповідних територіальних відділень
Фонду. При цьому такі Заявники зобов'язані надати наступні
документи: - заяву на фінансування в установленій формі (зразок
додається - Додаток 1
); - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; - копію паспорта; - копію трудової книжки (в разі її наявності); - копії документів про освіту; - копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності; - копію індивідуальної програми реабілітації; - довідку про склад сім'ї; - довідку про доходи членів сім'ї інваліда за останні 6
місяців; - копію акта обстеження соціально-побутових умов, складеного
відповідним органом влади за місцем реєстрації постійного
проживання інваліда. Надання Заявником недостовірних документів або інформації є
підставою для відмови у фінансуванні.
10. Питання фінансування витрат на навчання підлягає
вирішенню в наступному порядку:
10.1. Комісії територіальних відділень Фонду на підставі
розгляду поданих Заявником, згідно п. 9 цього розділу, документів
та з урахуванням побажань Заявника щодо навчання, приписів МСЕК у
індивідуальній програмі реабілітації, можливостей подальшого
працевлаштування тощо, приймають рішення щодо направлення Заявника
до навчального закладу, який найбільше відповідає зазначеним
умовам, та фінансування витрат на навчання такого Заявника в разі
успішної здачі останнім вступних іспитів (тестів) до навчального
закладу. Навчальний заклад, до якого направляється Заявник,
визначається територіальним відділенням Фонду в порядку,
передбаченому п. 6 цього розділу Порядку. Комісія виходячи із розгляду всіх документів, наданих
Заявником, обсягів коштів, передбачених територіальному відділенню
Фонду на зазначені заходи на поточний рік, кількості звернень
інвалідів може приймати рішення щодо фінансування витрат на
навчання в повному обсязі або в частині. В разі прийняття рішення про фінансування витрат на навчання
в частині, перерахування навчальному закладу коштів територіальним
відділенням Фонду здійснюється після підтвердження інвалідом
сплати решти коштів за рахунок інших джерел. В разі відсутності достатнього обсягу коштів на фінансування
витрат на навчання непрацюючих інвалідів, які звернулись до
відповідного територіального відділення Фонду (з урахуванням
раніше укладених договорів про фінансування витрат на навчання),
першочергове право на фінансування витрат на навчання за рахунок
коштів Фонду надається Заявникам: - з найкращими результатами закінчення середніх навчальних
закладів та вступних іспитів; - з числа сиріт; - обидва батьки яких є інвалідами або що виховуються одним з
батьків, який є інвалідом; - з числа напівсиріт; - з найбільш малозабезпечених сімей.
10.2. Заявник після вступу до навчального закладу згідно
скерування комісії територіального відділення Фонду надає
відповідному територіальному відділенню Фонду: - копію наказу про зарахування до такого навчального закладу; - документи про результати вступних іспитів (тестування) до
навчального закладу (в разі наявності); - кошторис витрат на навчання.
10.3. В разі незгоди Заявника з рішенням комісії щодо його
направлення у певний навчальний заклад, Заявник має право
самостійно визначити навчальний заклад і з тих, з якими
територіальним відділенням Фонду укладено відповідні договори, та
у випадку наявності вільних вакансій на навчання у такому
навчальному закладі, подати до нього документи на вступ для
навчання. Якщо в цьому випадку у територіального відділення Фонду
є відповідно до затвердженого кошторису кошти на фінансування
витрат на навчання, в індивідуальній програмі реабілітації такого
Заявника немає протипоказань для подальшого працевлаштування за
обраною професією і останній надав документи про успішне складання
вступних іспитів (тестів), комісія територіального відділення
Фонду має право прийняти рішення щодо фінансування витрат на
навчання такого Заявника.
11. Фінансування витрат на навчання Заявника в навчальному
закладі здійснюється відповідним територіальним відділенням Фонду
після отримання від Заявника документів, передбачених п. 10.2
цього розділу, на підставі укладеного трьохстороннього договору з
навчальним закладом та Заявником. Зазначений вище трьохсторонній договір між навчальним
закладом, відповідним територіальним відділенням Фонду та
Заявником обов'язково повинен містити наступні умови: - оплата після надання навчальних послуг (за будь-який
термін) або авансування не більше ніж на 30 днів (із визначенням
термінів оплати, що забезпечують реальну спроможність
територіальних відділень Фонду щодо здійснення фінансування); - здійснення фінансування лише за умови відсутності у
студента-інваліда незадовільних оцінок за результатами
екзаменаційної сесії за попередній семестр; - можливість дострокового розірвання договору у зв'язку із
неналежним виконанням студентом-інвалідом своїх обов'язків щодо
навчання, в тому числі отримання незадовільних оцінок за
результатами екзаменаційних сесій.
12. Фінансування витрат на навчання Заявників проводиться
територіальними відділеннями Фонду з урахуванням вимог чинного
законодавства щодо використання бюджетних коштів, вимог до
договору, передбачених п. 11 цього розділу Порядку, та при умові
відсутності у студента-інваліда незадовільних оцінок за
результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр. В разі наявності у студента-інваліда поважних причин, що
вплинули на результати екзаменаційної сесії за попередній семестр
щодо отримання незадовільних оцінок, та в разі прийняття
студентом-інвалідом письмового зобов'язання протягом наступного
семестру або екзаменаційної сесії перескласти предмети, за якими
отримано незадовільні оцінки, територіальне відділення Фонду має
право продовжити фінансування на один семестр. У разі, якщо
зобов'язання студента-інваліда виконано - оплата навчання
продовжується відповідно до умов договору, а у разі невиконання
зазначеного вище зобов'язання - подальша оплата навчання
зупиняється і територіальним відділенням Фонду в порядку,
передбаченому чинним законодавством, вживаються заходи щодо
дострокового розірвання договору із таким заявником. За результатами наданих послуг та здійснення оплати
відповідно до умов договору на навчання сторонами підписується
трьохсторонній акт про виконання умов такого договору.
Розділ XII. Складне індивідуальне протезування
(п. 11 Переліку)
1. Заявниками до Фонду за вказаним напрямком фінансування
можуть бути: - інваліди (опікуни, піклувальники щодо дітей-інвалідів), які
потребують протезування та ортезування з відхиленням від класичних
схем побудови протезних та ортезних виробів, від звичайних засобів
припасування прийомних гільз і кріплень до кукси інваліда, зміну
розташування деяких деталей протезів та ортезів.
2. Перелік випадків, при яких інваліди підлягають складному
індивідуальному протезуванню, визначається в Положенні про
індивідуальну реабілітацію та первинне протезування інвалідів з
патологією опорно-рухового апарату, що затверджується
Міністерством праці та соціальної політики України.
3. Протезування осіб, зазначених в п. 1 цього розділу,
здійснюється на підприємствах, що отримали у визначеному
законодавством порядку державне замовлення на виготовлення
технічних засобів реабілітації.
4. Фінансування витрат Заявників, зазначених в п. 1 цього
розділу, по оплаті послуг по складному індивідуальному
протезуванню здійснюється за рахунок коштів Фонду в разі, якщо
протезування Заявника відповідно до п. 2 цього розділу носить
характер складного індивідуального протезування, а вартість такого
протезування перевищує не менше ніж на 15 % вартість протезування,
що зазначена в договорі з підприємством, що отримало у визначеному
законодавством порядку державне замовлення на виготовлення
технічних засобів реабілітації, до якого звернувся Заявник.
5. Для отримання фінансування Заявник за місцем реєстрації
проживання звертається до відповідного територіального відділення
Фонду соціального захисту інвалідів та надає останньому наступні
документи: - заяву на фінансування в установленій формі (зразок
додається - Додаток 1
); - копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності
(засвідчену нотаріально або органом, що її видав); - копію паспорта або документа, що його замінює, свідоцтво
про народження (для дітей до 16 років), а також паспорт одного з
батьків (засвідчені нотаріально або органом, що їх видав); - направлення на протезування лікувально-профілактичної
установи; - калькуляцію вартості послуг по протезуванню Заявника,
здійснену підприємством, що отримало у визначеному законодавством
порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів
реабілітації та до якого звернувся Заявник, а також обґрунтування
цього підприємства щодо перевищення вартості зазначеного
протезування порівняно з вартістю протезування, передбаченою у
договорі з таким підприємством на закупівлю технічних засобів
реабілітації за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету
України.
6. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані Заявником документи і в порядку,
встановленому законодавством з питань закупівлі товарів за
державні кошти, визначає (враховуючи побажання заявника щодо
протезування) протезно-ортопедичне підприємство, що здійснить
протезування зазначеного Заявника.
7. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
Заявниками регулюються на підставі письмової заяви без укладення
договору про фінансування.
8. Фінансування зазначеного заходу здійснюється у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок
відповідного підприємства на умовах, визначених відповідно до
укладених між ним та територіальним відділенням Фонду згідно
чинного законодавства договорів.
Розділ XIII. Заходи щодо фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів (п. 12 Переліку)
1. Одержувачами коштів Фонду за вказаним напрямком
фінансування можуть бути: - підприємства, установи, організації незалежно від форми
власності та господарювання, що здійснюють заходи по
фізкультурно-спортивній реабілітації інвалідів.
2. Метою фінансування за вказаним напрямком є проведення
заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів шляхом
залучення інвалідів до спорту та спортивних змагань, фізичних
тренувань, таборів активної реабілітації, здійснення активної
реабілітації інвалідів, направленої на їх інтеграцію у суспільство
та адаптацію до існуючих умов життя, досягнення максимальної
незалежності у повсякденному житті.
3. При фінансуванні за зазначеним напрямом кошти Фонду можуть
бути використані на оплату витрат: на придбання обладнання, інвентарю та екіпіровки для
проведення спортивних занять по дисциплінах (спортінвентар,
допоміжні засоби для інвалідів-спинальників та шийників, спортивні
форми та одяг тощо); за оренду тренувальних приміщень і майданчиків (спортивний
зал/стадіон, басейн, атлетичний зал, спортивні майданчики тощо); за послуги інструкторів, суддів та іншого персоналу,
необхідного для проведення заходів, залучених на договірних
засадах; на проживання і харчування іногородніх інвалідів-учасників
заходів, а також інструкторів та суддів (в разі, якщо це
передбачено відповідним договором з організатором заходів); на проїзд іногородніх інвалідів-учасників заходів до місця
проведення заходів, а також інструкторів та суддів (в разі, якщо
це передбачено відповідним договором з організатором заходів); на транспортування інвалідів-учасників заходів,
інструкторів та суддів (в разі, якщо це передбачено відповідним
договором з організатором заходів) від місця проживання до місця
проведення заходів та у зворотному напрямку; на придбання медикаментів (аптечки першої допомоги на кожну
дисципліну, матеріал для перев'язки відлежин тощо); проведення організаційної роботи по підготовці заходів
(зв'язок, Інтернет, канцтовари, поштові витрати, копіювання
матеріалів, пристосування спортивних майданчиків тощо); нагородження інвалідів-учасників.
4. Для отримання фінансування Заявники, зазначені в п. 1
цього розділу, за місцем державної реєстрації звертаються до
відповідного територіального відділення Фонду та надають
останньому наступні документи: - заяву на отримання фінансування в установленій формі
(зразок додається - Додаток 1); - анкету Заявника в установленій формі (зразок додається -
Додаток 2
); - копію рішення про створення (засвідчену підписом керівника
Заявника та скріплену печаткою Заявника); - копію Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію)
Заявника (засвідчену нотаріально або органом, що її видав); - копію Статуту Заявника в останній редакції, з усіма змінами
та доповненнями (засвідчені нотаріально); - копію довідки органів статистики про включення до ЄДРПОУ
(засвідчену нотаріально); - довідку органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості Заявника по сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів); - копію документа про взяття Заявника на облік у державній
податковій інспекції (засвідчену підписом керівника Заявника та
скріплену печаткою Заявника); - копію протоколу про обрання на посаду (рішення про
призначення) посадових осіб Заявника (директора, головного
бухгалтера) - (засвідчену підписом керівника Заявника та скріплену
печаткою Заявника); - опис заходів, обґрунтування необхідності здійснення
фінансування на вказані заходи із зазначенням калькуляції витрат
на проведення заходів по фізкультурно-спортивній реабілітації
інвалідів та табличну форму для спортивного інвентарю (зразок
додається - Додаток 3
); - подання Національного комітету спорту інвалідів; - інші документи, необхідні для прийняття рішення щодо
фінансування Заявника. Заявник, створений громадською організацією інвалідів, крім
зазначених вище документів, подає також їх копії (для передачі на
розгляд Комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів), засвідчені підписом керівника
Заявника та скріплені печаткою Заявника.
5. Територіальне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів розглядає подані Заявниками документи і приймає за
погодженням з Фондом соціального захисту інвалідів рішення про
здійснення фінансування або відмову у фінансуванні. Рішення про визначення розміру фінансування заходів (в
повному обсязі - згідно заяви Заявника або в частині) приймається
виходячи із розгляду всіх документів, наданих Заявником, обсягів
коштів, передбачених територіальному відділенню Фонду на зазначені
заходи на поточний рік, соціальної значимості проекту, кількості
звернень на отримання фінансування по зазначеному заходу тощо. У випадку, коли Заявником на отримання фінансування виступає
підприємство або організація, створена громадською організацією
інвалідів, рішення про фінансування такого Заявника приймається
територіальним відділенням Фонду за узгодженням з Фондом
соціального захисту інвалідів після отримання рішення Комісії з
питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів чи її регіональних відділень згідно з
процедурою, передбаченою п. 10 розділу 1 цього Порядку.
6. Фінансування зазначених Заявників здійснюється у
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок
Заявників у порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Взаємовідносини між територіальними відділеннями Фонду та
вказаними вище Заявниками регулюються на підставі договорів про
фінансування, що укладаються між ними тільки в письмовій формі, і
визначають зобов'язання та відповідальність таких Заявників і не
можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін. Вказані договори про фінансування повинні укладатись з
урахуванням вимог бюджетного законодавства України та п. п. 5, 6
та 7 розділу I цього Порядку.

Додаток 1
до пункту Порядку,
затвердженого наказом
Фонду соціального
захисту інвалідів
12.12.2003 N 180

Керуючому _____________________________
відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів
ЗАЯВА

__________________________________________________________ просить
(назва або П. І. Б. заявника) __________________________________________________________________
_____________________________________ відділення Фонду соціального
(назва відповідного відділення)
захисту інвалідів здійснити фінансування на ______________________
___________________________________________________________ в сумі
(назва відповідного заходу) ________________________________________________________________
_________________________________________________________ гривень.
(цифрами та прописом)
Необхідні документи додаються. _________________________
(дата) _________________________ _________________________
(назва посади) (підпис, П. І. Б.)
М. П.

Додаток 2
до пункту Порядку,
затвердженого наказом
Фонду соціального
захисту інвалідів
12.12.2003 N 180

Анкета заявника
Дата заповнення ___________
1. Назва _________________________________________________________
Код ЄДРПОУ _______________ Вид власності _________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
__________________________________________________________________
2. Реєстрація в державних органах: Район _________________________
Дата реєстрації __________________________________________________
Номер реєстрації _________________________________________________
Дата початку діяльності __________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________
Тел.: ____________________________________________________________
Фактична адреса __________________________________________________
Тел.: ____________________________________________________________
Види діяльності (роботи, що виконуються) _________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Реєстрація в ДПІ:
Дата реєстрації ______________ Назва ДПІ: __________________________________________________________________
4. Відокремлені структурні підрозділи (без права юридичної особи): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Вид діяльності ___________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
5. Розмір статутного фонду: ______________________________ гривень
6. Поточні рахунки, в т.ч. валютні:
Назва банку ______________________________________________________
N рахунка _________________________________________ МФО __________
Назва банку ______________________________________________________
N рахунка ____________________________________ МФО _______________
7. Засновники:
7.1. Засновники - юридичні особи
Назва підприємства (повна) _______________________________________
Місцезнаходження _____________________ Код ЄДРПОУ ________________
Телефон __________________________________________________________
П. І. Б. керівника _______________________________________________
Розмір внеску до Статутного фонду на момент реєстрації ___________
___________________________________________________________гривень
% в статутному фонді: __________________________________________ %
Назва підприємства (повна) _____________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Код ЄДРПОУ _______________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
П. І. Б. керівника _______________________________________________
Розмір внеску до Статутного фонду на момент реєстрації ___________
__________________________________________________________ гривень
% в статутному фонді: __________________________________________ %
7.2. Засновники - фізичні особи
П. І. Б. _________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Паспорт __________________________________________________________
Домашня адреса ___________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
Розмір внеску до Статутного фонду на момент реєстрації ___________
___________________________________________________________гривень
% в статутному фонді: __________________________________________ %
8. Керівник (посада): ____________________________________________
П. І. Б. ___________________ Дата народження _____________________
Домашня адреса ___________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
9. Головний бухгалтер:
П. І. Б. ___________________ Дата народження _____________________
Домашня адреса ___________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
10. Кількість працюючих на постійному місті роботи (штатних
працівників) за останні три роки (із розбивкою по роках):
Всього в 200_ році ______________________________________ чоловік,
в т. ч. інвалідів _______________________________________ чоловік.
__________________________ ________________________________
(назва посади) (підпис, П. І. Б.)
М. П.

Додаток 3
до пункту Порядку,
затвердженого наказом
Фонду соціального
захисту інвалідів
12.12.2003 N 180

Перелік
обладнання та інших товарно-матеріальних
цінностей, що планується придбати за рахунок
коштів Фонду соціального захисту
інвалідів у 200_ році
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Один. |Потреба |Фактично є | Необхідно придбати у |Опис та | Мета | | | обладнання, |виміру|за розра-|в наявності| 200_ р. |технічні|придбання| | |інших товарно-| |хунками | | |характе-|(де буде | | |матеріальних | | | | |ристики |застосо- | | | цінностей | | | | | |вуватися)| |---+--------------+------+---------+-----------+------------------------+--------+---------| | | | |кільк. |кільк.|сума| кільк. |ціна за | сума | | | | | | | | | | |одиницю | | | | |---+--------------+------+---------+------+----+--------+--------+------+--------+---------| | 1 | | | | | | | | | | | |---+--------------+------+---------+------+----+--------+--------+------+--------+---------| ---------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________ /____________________/
(назва посади керівника) (П. І. Б.)
Гл. бухгалтера /____________________/
(П. І. Б.)вгору