Про тендерний комітет
Держгеокадастр; Наказ, Склад колегіального органу, Постанова [...] від 22.06.2016177
Документ v0177877-16, поточна редакція — Редакція від 11.10.2016, підстава - v0261877-16

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

22.06.2016  № 177

Про тендерний комітет

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
№ 261 від 11.10.2016}

Відповідно до статей 8 та 11 Закону України "Про публічні закупівлі", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557, з метою належної організації та проведення процедур закупівель НАКАЗУЮ:

1. Утворити тендерний комітет Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про тендерний комітет Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 261 від 11.10.2016}

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М.П. МартинюкДодаток
до наказу Держгеокадастру
22.06.2016 № 177

СКЛАД
тендерного комітету Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру


ШЕМЕЛИНЕЦЬ
Людмила Миколаївна

-

перший заступник Голови, голова комітету


ЖАРКОВА
Наталія Іванівна

-

начальник Управління справами, член комітету


КАШТАЛЯН
Тетяна Миколаївна

-

начальник Управління фінансового забезпечення, член комітету


КРАСНОЛУЦЬКИЙ
Олександр Васильович

-

директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету


КУЗЬМЕНКО
Олександр Миколайович

-

начальник відділу захисту інформації та електронного урядування Департаменту забезпечення діяльності служби, член комітету


ЛАВРЕНТІЄВ
Віктор Петрович

-

заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету


МАЛЮК
Олександр Олексійович

-

директор Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету


НЕСИН
Ірина Миколаївна

-

начальник Відділу внутрішнього аудиту,член комітету


ОСАДЧА
Юлія Юріївна

-

начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комітету


СЛАВІН
Ігор Васильович

-

директор Департаменту державного земельного кадастру, член комітету


СОЛОДКА
Інна Василівна

-

директор Юридичного департаменту,член комітету


УДОВИК
Наталія Іванівна

-

начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету


ЧЕБАН
Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника управління - начальник загального відділу Управління справами, член комітету


ЧЕРНОШТАН
Сергій Михайлович

-

заступник директора Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету


ШИНКАРЕНКО
Володимир Валентинович

-

заступник начальника управління - начальник відділу планування та фінансування Управління фінансового забезпечення, член комітету.

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 261 від 11.10.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
22.06.2016 № 177

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також їх права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою утворення комітету є організація та проведення процедури закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комітету та їх неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, Примірним положенням, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

II. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Тендерний комітет утворюється наказом Держгеокадастру.

2.2. Склад комітету та положення про нього затверджується наказом Держгеокадастру. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

Зміни до складу комітету вносяться за погодженням з головою комітету та оформляються наказом Держгеокадастру.

До складу комітету входять не менше п'яти осіб.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Держгеокадастру, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено декілька з них)

За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових посадових та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Начальник Управління
справами


Н.І. Жаркова


{Порядок здійснення допорогових закупівель у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру виключено на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 261 від 11.10.2016}

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}вгору