Document v0175282-91, invalid, current version — Loss of force on January 10, 2002, on the basis - z0011-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 175 від 05.12.91
м.Київ
vd911205 vn175
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 482 ( z0011-02 ) від 04.12.2001 )
Про перелік медичних показань та порядок
видачі медичних висновків дітям-інвалідам
з дитинства віком до 16 років
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 454/471/516 ( z1073-01 ) від 08.11.2001 )
На виконання доручення Кабінету міністрів України від 1
жовтня 1991 року N17299/34 та з метою соціального захисту
дітей-інвалідів З А Т В Е Р Д Ж У Ю :
1. Порядок видачі медичного висновку на дитину-інваліда з
дитинства віком до 16 років (додаток 2), погоджені з Міністерством
соціального забезпечення України та Міністерством Фінансів
України. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 454/471/516 ( z1073-01 ) від 08.11.2001 ) 2. Форму медичного висновку на дитину (підлітка) -інваліда з
дитинства віком до 16 років (додаток 3). Н А К А З У Ю :
1. Завідуючим відділами, начальникам управлінь охорони
здоров'я обл(міськ)виконкомів, завідуючому відділом охорони
здоров'я Ради Міністрів Кримської АРСР: 1.1. Забезпечити контроль по виконанню даного наказу. 1.2. Зобов'язати головних спеціалістів відділів (управлінь)
охорони здоров'я обл(міськ)виконкомів до 01.01.92 провести
організаційно-методичну роботу серед головних спеціалістів
районного та міського рівнів з питань про порядок видачі медичних
висновків на дітей-інвалідів віком до 16 років. 2. Вважати таким, що втратив чинність на території України,
наказ МОЗ СРСР від 14 грудня 1979 р. N 1265 "Про порядок видачі
медичного висновку на дітей-інвалідів з дитинства віком до 16
років". 3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника
міністра Пономаренко В.М. Наказ набирає чинності з 1 січня 1992 року.
Міністр Ю.П.Спіженко
( Додаток 1 (Перелік медичних показань, які дають право на
отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років)
втратив чинність на підставі Наказу МОЗ N 454/471/516 ( z1073-01 )
від 08.11.2001 )
Додаток N 2
до наказу Міністерства Порядок видачі медичного висновку охорони здоров'я України дітям-інвалідам віком до 16 років. від 05.12.91 N 175

Порядок видачі медичного висновку
дітям-інвалідам віком до 16 років.
Інвалідність дітей - значне обмеження життєдіяльності, що
призводить до соціальної дезадаптації внаслідок неспроможності
самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю
поведінкою.
Показанням для визначення інвалідності у дітей є патологічні
стани, які виникають при уроджених, спадкових, здобутих
захворюваннях та після травм.
Питання про встановлення інвалідності розглядається після
проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів.
Кратність оглядів дітей залежить від прогнозованої динаміки в
стані здоров'я,їх здатності до навчання, пересування, орієнтації,
самообслуговування, контролю за своєю поведінкою.
В розділі I "Переліку" включені захворювання та патологічні
стани, що супроводжуються різким порушенням функцій організму,
частковим обмеженням життєдіяльності, соціальною дезадаптацією,
при прогнозуванні повного або часткового відновлення порушених
функцій органів та систем.
По захворюваннях та патологічних станах, віднесених до I-го
розділу "Переліку", медичний висновок на дітей-інвалідів
оформлюється кожні 2 і 5 років не пізніше попереднього медичного
висновку (строк дії медичного висновку закінчується з I-го числа
місяця, який настає за місцем видачі).
В розділі 2 включені патологічні стани, які призводять до
значного обмеження життєдіяльності, соціальної дезадаптації,
повної неспроможності до самообслуговування при різко виражених
необоротних порушеннях функцій органів та систем. Медичний
висновок на дітей - інвалідів при таких захворюваннях та
патологічних станах видається одноразово до 16-літнього віку (у
відповідності з свідоцтвом про народження). Республіканська, обласні, міські, спеціалізовані дитячі
лікарні та відділення (ортопедо-хірургічне відновного лікування,
неврологічне, психіатричне, туберкульозне, пульмонологічне,
отоларингологічне, офтальмологічне, урологічне, нефрологічне та
ін.), які надають медичну допомогу дітям, а також лікувальні
заклади (республіканські, обласні, міські, спеціалізовані
диспансери), що надають медичну допомогу підліткам, після
стаціонарного або амбулаторного обстеження і лікування можуть
комісійно вирішити питання про визнання дитини (підлітка)
інвалідом. Своє рішення спеціалісти фіксують у карті стаціонарного
хворого, консультативному висновку або виписці з історії хвороби.
Консультативний висновок (виписка) видається на руки батькам
/опікуну дитини/підлітка/ - інваліда для ЛКК
лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання дитини
(підлітка) - інваліда. Медичний висновок в установленій формі оформлується
лікарсько-контрольною комісією (ЛКК) дитячих
лікувально-профілактичних (відділень), поліклініками (на водному
та залізничному транспорті), лікувально-профілактичних закладів,
що надають медичну допомогу підліткам, на підставі рішення лікарів
у відповідності з Переліком. Медичний висновок оформлюється за підписом головного лікаря
дитячого лікувально-профілактичного закладу або його заступника по
медичній частині та лікаря відповідного профілю, що представляє
дитину лікувально-контрольній комісії; завіряється круглою
печаткою і в 3-денний строк направляється в міський (районний)
відділ соціального забезпечення за місцем проживання батьків,
(опікуна) дитини-інваліда. На руки батькам (опікуну) видається довідка, яка підтверджує,
що медичний висновок на їх дитину направлений до відділу
соціального забезпечення. Не пізніше 1 місяця до виповнення 16 років діти-інваліди
направляються на огляд ЛТЕК. Анамнестичні та об'єктивні дані, на підставі яких був
зроблений медичний висновок, результати висновку, а також дата
оформлення наступного медичного висновку фіксуються в первинній
медичній документації (амбулаторна карта, карта стаціонарного
хворого). Відповідність за стан всієї роботи по видачі медичних
висновків дітям-інвалідам віком до 16 років покладена на керівника
лікувально-профілактичного закладу. Бланки медичних висновків
зберігаються у відповідальної особи, як документи суворої
звітності. Особа, відповідальна за облік, отримання, зберігання та
витрачення медичних висновків та їх корінців призначається наказом
по лікувально-профілактичному закладу. Батьки або опікун дитини-інваліда у разі незгоди з медичним
висновком можуть оскаржити даний висновок у вищестоящі медичні
заклади або у судовому порядку протягом 1 місяця. За порушення правил видачі медичного висновку винні
притягаються до відповідальності у встановленому порядку.

Заст.начальника Головного
управління лікпрофдопомоги
дітям та матерям І.П.Чухніна

Додаток N 3
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.12.91 N 175

Код форми СКУД -------------------------------- | | | | | | | | | --------------------------------
-------------------------------- Код установи СКПО | | | | | | | | | -------------------------------- Міністерство Медична документація.
охорони
здоров'я -------------------------------- України форма | | 0 | 8 | 0 | | | | У | -------------------------------- Затверджена Міністерством охорони здоров'я
України -------------------------------- | | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | | --------------------------------
-------------------------------- N | | | 1 | 7 | 5 | | | | --------------------------------

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК N
на дитину /підлітка/ - інваліда з дитинства
віком до 16 років
(напрвляється в орган соціального забезпечення
за місцем проживання батьків або опікуна)
від "____" __________________________ 199___ року
1.Прізвище, ім'я та по батькові дитини ______________________ __________________________________________________________________
2.Дата народження ___________________________________________
(рік, місяць, число)
3.Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна (необхідне підкреслити)_____________________________________ _________________________________________________________________
4.Місце проживання батьків (опікуна)________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.Захворювання (патологічний стан) _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок: Існуюче захворювання та патологічний стан
відповідають розділу _____________________________
пункту____________ підпункту _____________________
"Переліку медичних показань, які дають право на
отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком
до 16 років", затвердженому наказом Міністерства
охорони здоров'я України від "__5__" __грудня___
__1991р.___ N__175__
Висновок дійсний до "___" __________ 19____ р. Дата перегляду "___" _______________ 19____ р.
М.П.
Головний лікар _________________________
/підпис,ініціали,прізвище/
Заст.головного
лікаря по медичній
частині _________________________
Лікар, що лікує _________________________

Код форми СКУД -------------------------------- | | | | | | | | | --------------------------------
-------------------------------- Код установи СКПО | | | | | | | | | -------------------------------- Міністерство Медична документація.
охорони
здоров'я -------------------------------- України форма | | 0 | 8 | 0 | | | | У | -------------------------------- Затверджена Міністерством охорони здоров'я
України -------------------------------- | | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | | --------------------------------
-------------------------------- N | | | 1 | 7 | 5 | | | | --------------------------------

КОРІНЕЦЬ
медичного висновку N ________________ на
дитину-інваліда віком до 16 років
від "___" __________________ 19______р.
1.Прізвище, ім'я та по батькові дитини ______________________ __________________________________________________________________
2.Дата народження ___________________________________________
(рік, місяць, число)
3.Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна (необхідне підкреслити)_____________________________________ _________________________________________________________________
4.Місце проживання батьків (опікуна)________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.Захворювання (патологічний стан) _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
відповідає розділу ___________ пункту ________ підпункту_________ "Переліку медичних показань".
Дійсний до "____" __________ 19_____р.

Дата перегляду "_____" __________ 19____р. Головний лікар _____________________________________________
підпис, ініціали, прізвище
Заступник головного лікаря по медичній частині ____________________________________________________
Лікар, який лікує___________________________________________
Направлено в районний (міський) відділ соціального
забезпечення ____________________________________________________
дата _________________________________________________________________
адреса
Поштова квитанція __________________________________________on top