Документ v0170662-07, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.11.2007 N 170

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо розроблення стратегічних планів
дій підприємств, що надають послуги
централізованого теплопостачання

Відповідно до Закону України від 24.06.2004 N 1869-IV
( 1869-15 ) "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" та з метою
врегулювання питання щодо розроблення стратегічних планів дій
підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення
стратегічних планів дій підприємств, що надають послуги
централізованого теплопостачання (далі - Методичні рекомендації),
що додаються.
2. Управлінню стратегії реформування житлово-комунального
господарства (Н.І.Олійник): - забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на веб-сайті
Міністерства; - довести цей наказ до відома та використання згідно з
розрахунком розсилання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Г.М.Семчука.
Міністр О.П.Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінжитлокомунгоспу
06.11.2007 N 170

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення стратегічних планів
дій підприємств, що надають послуги
централізованого теплопостачання
Методичні рекомендації узагальнюють світовий та вітчизняний
досвід розроблення стратегічних планів дій комунальних
підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання. При підготовці Методичних рекомендацій використані макети
таблиць, що були розроблені експертами Інституту місцевого
розвитку (ІМР) в рамках стратегічного планування діяльності
комунальних підприємств при виконанні проектів міжнародної
технічної допомоги "Реформування тарифів та реструктуризація
комунальних підприємств" (2000-2005) та "Розповсюдження досвіду
реформування сфери комунальних послуг" (2005-2007). Обидва проекти
виконувалися за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID). За період реалізації зазначених вище проектів
фахівці ІМР накопичили досвід роботи з 73 комунальними
підприємствами водо-, теплопостачання та водовідведення у 38
містах України. Узагальнення, зокрема, саме цього досвіду і було
покладено в основу підготовки даних Методичних рекомендацій.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні рекомендації включають загальні підходи,
рекомендації щодо структури, методів, процедур розроблення
стратегічних планів дій підприємств теплопостачання як основи їх
діяльності на середньострокову перспективу (5-річний період), а
також орієнтовний зміст їх розділів.
1.1 Методичні рекомендації з розроблення стратегічних планів
дій підприємств теплопостачання мають на меті зорієнтувати
керівництво підприємств, місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування (ОМС) щодо можливої структури та змісту
стратегічного плану, підходів до оцінки діяльності підприємств та
розроблення стратегічних заходів з метою стабілізації роботи
систем централізованого теплопостачання.
1.2 Запропоновані у цій методиці рекомендації до
стратегічного планування діяльності комунальних підприємств не є
обов'язковими і незмінними. Це означає, що у кожному конкретному
випадку необхідно враховувати особливості підприємства, що надає
послуги з централізованого теплопостачання, рівень
соціально-економічного розвитку населеного пункту, активність і
громадську позицію мешканців міста тощо.
1.3 Процес розроблення Стратегічного плану дій комунального
підприємства здійснюється в декілька етапів: - Підготовчий етап - Основний етап - Заключний етап.
1.4 На підготовчому етапі створюються організаційні засади
розроблення Стратегічного плану. Керівництво підприємства та ОМС
приймають рішення про розроблення плану, формують та затверджують
склад робочої групи, яку, як правило, очолює керівник
(директор/начальник) підприємства. До складу робочої групи
включаються безпосередні розробники (виконавці) Стратегічного
плану, серед яких, окрім працівників підприємства, можуть бути
представники ОМС та громадськості міста. Одночасно приймається
рішення про порядок роботи цієї групи. На підготовчому етапі
робоча група: - готує план-графік (часові межі) розроблення, обговорення та
затвердження Стратегічного плану; - визначається зі структурою Стратегічного плану, його
основними цілями та призначенням; закріплює розробників
(виконавців) кожного розділу Стратегічного плану відповідно до
прийнятої структури. Робочою групою може бути прийнято рішення про залучення до
розроблення Стратегічного плану на договірних засадах
науково-дослідних установ та консалтингових фірм.
1.5 У рамках другого (основного) етапу здійснюються роботи
щодо розроблення проекту Стратегічного плану дій підприємства.
Робоча група збирає необхідну інформацію, аналізує її, вивчає
вітчизняний та зарубіжний досвід реформ у сфері теплопостачання,
з'ясовує та узагальнює проблеми діяльності підприємства,
встановлює пріоритетність їх вирішення, формулює стратегічні
ініціативи та розробляє необхідні для їх реалізації стратегічні
заходи. На цьому етапі доцільно провести опитування різних верств
населення методом фокусних груп щодо їх оцінки проблем у сфері
забезпечення мешканців міста послугами теплопостачання з метою
визначення спільними зусиллями стратегічного бачення подальшого
розвитку підприємства, напрямів і шляхів реалізації його цінової
та технічної політики, можливостей вдосконалення якісних та
кількісних характеристик послуг теплопостачання. Проект Стратегічного плану обговорюється з керівництвом ОМС
(міським головою, його заступниками, начальниками управлінь
міськвиконкому, керівником фонду державного майна, секретарем
міської ради, головою комітету міськради з питань ЖКГ та іншими
відповідальними особами). Метою такого обговорення є погодження
основних положень Стратегічного плану, узгодження їх з програмними
документами економічного і соціального розвитку міста, визначення
участі міста у фінансуванні плану капітальних інвестицій, розгляд
можливих сценаріїв впорядкування тарифів на послуги
теплопостачання та погодження одного із них. За результатами обговорення до проекту розробленого
Стратегічного плану дій вносяться відповідні корективи. Після
внесення змін розроблений документ готується до винесення його на
обговорення на громадських слуханнях. У засобах масової інформації (ЗМІ) за місяць до встановленої
дати розміщується оголошення про час та місце проведення
громадських слухань, на яких відбуватиметься розгляд та
обговорення Стратегічного плану дій підприємства. Одночасно у ЗМІ
доцільно розмістити стислу версію (основні положення)
Стратегічного плану.
1.6 На заключному етапі відбувається проведення громадських
слухань і презентація Стратегічного плану дій, остаточне
редагування документа за результатами громадських слухань та
підготовка рішення про його затвердження. Відповідальність за
виконання цих заходів покладається на робочу групу та виконавчий
комітет міської ради. Схвалений громадськістю Стратегічний план дій підприємства
теплопостачання виноситься на розгляд виконавчого комітету міської
ради та затверджується його рішенням.
1.7 Після затвердження Стратегічного плану необхідно
організувати моніторинг його впровадження та щорічне звітування у
місцевих ЗМІ про хід його виконання, економічні, технічні та
соціальні наслідки його реалізації.
1.8 При зміні соціально-економічних, політичних та інших
чинників, які можуть суттєво вплинути на діяльність підприємства,
Стратегічний план потребуватиме перегляду шляхом внесення
відповідних уточнень та коригувань.
2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
Стратегічний план дій підприємств централізованого
теплопостачання може мати наступну структуру: Розділ 1. Вступ Мета розробки та призначення Стратегічного плану Загальна інформація про місто Загальна інформація про теплопостачальне підприємство Розділ 2. Оцінка діяльності підприємства Оцінка системи управління підприємством Оцінка технічного стану систем централізованого
теплопостачання Оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства Розділ 3. Стратегічні заходи щодо стабілізації роботи
підприємства Розвиток системи управління Виробничо-технічні заходи Фінансово-економічний розвиток План капітальних інвестицій (ПКІ) План фінансування стратегічних заходів Додатки до Стратегічного плану Рекомендовану структуру кожного із підрозділів Стратегічного
плану дій теплопостачального підприємства наведено у додатку 1. Зміст та рекомендації щодо підготовки окремих частин
Стратегічного плану викладені нижче.
3. ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЙ ПІДПРИЄМСТВА
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО НАПОВНЕННЯ
3.1 Вступ У вступі стисло формулюється мета розробки та призначення
Стратегічного плану дій підприємства на середньострокову
перспективу, наводиться загальна інформація про місто та
підприємство теплопостачання. 3.1.1 Мета розробки та призначення Стратегічного плану дій У цьому підрозділі необхідно чітко сформулювати мету
діяльності підприємства на середньострокову перспективу, бачення
щодо можливих шляхів досягнення цієї мети, стисло обґрунтувати
необхідність розробки та напрямки використання Стратегічного
плану. Доцільно також навести стислий огляд виконаних у процесі
стратегічного планування робіт та зазначити їх виконавців. 3.1.2 Загальна інформація про місто У цій частині Стратегічного плану необхідно подати інформацію
про: - географічне розташування міста, його адміністративний
статус; - коротку історичну довідку; особливості
соціально-економічного розвитку; - кліматичні умови; - чисельність населення, основні демографічні характеристики
(статево-вікову структуру населення, середній розмір сім'ї тощо) в
динаміці за два останні роки; - чисельність працездатного та безробітного населення, рівень
середньої заробітної плати по місту в динаміці за два останні
роки; - фінансові ресурси місцевого бюджету (надходження, у т.ч. за
рахунок офіційних трансфертів, та видатки, зокрема на
соціально-економічний розвиток). Доцільно також навести організаційну структуру ради та її
виконавчого комітету, в якій головний акцент зробити на органи
управління житлово-комунальним господарством міста та органи, які
уповноважені приймати рішення майнового характеру (наприклад,
формування статутного фонду підприємства, контроль за ефективним
використанням комунального майна, інші питання). Окремо можна
зазначити органи, що здійснюють управління системою
теплопостачання міста. 3.1.3 Загальна інформація про підприємство У цьому підрозділі Стратегічного плану наводиться інформація
про: - повну і скорочену назву підприємства, його юридичну адресу; - керівництво підприємства та його основних структурних
підрозділів (прізвище, ім'я, по-батькові, посада); - основну діяльність підприємства (зокрема, необхідно
зазначити, чи є підприємство виробником та/або
транспортувальником, та/або постачальником теплової енергії,
та/або надає послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води, а також які категорії споживачів воно обслуговує); - форму власності та організаційно-правову форму суб'єкта
господарювання; - чисельність персоналу підприємства та рівень середньої
заробітної плати на підприємстві (станом на початок року, в якому
відбувається розроблення Стратегічного плану); - кількісні характеристики абонентів: загальну кількість
абонентів в розрізі категорій споживачів; загальну опалювану площу
в цілому та із засобами обліку (кв.м); чисельність населення, що є
споживачами послуг з централізованого постачання гарячої води в
цілому та із засобами обліку (осіб), тощо - станом на початок
року, в якому відбувається розроблення Стратегічного плану; - обсяги виробництва та реалізації теплової енергії у Гкал
(за даними року, який передує розробленню Стратегічного плану). У цьому підрозділі також можна навести інформацію про рівень
втрат та витрат на власні потреби (у %), обсяг покупної теплової
енергії (Гкал), протяжність теплових мереж, фактичний рівень
споживання палива і електричної енергії як найбільших статей
витрат основної діяльності підприємств теплопостачання.
3.2 Оцінка діяльності підприємства Для визначення головних проблем та їх чинників, цілей та
тенденцій розвитку теплопостачального підприємства має бути
виконаний детальний аналіз його стану у розрізі окремих сфер
діяльності за останні два роки, що передували підготовці
Стратегічного плану. Для повноти оцінки діяльності підприємства
доцільно також проаналізувати ступінь забезпечення потреб
споживачів у послугах теплопостачання та рівень задоволення ними
мешканців міста. Методичні рекомендації з виконання оцінки діяльності
підприємства, що подаються нижче окремо за кожною із сфер його
діяльності, містять інформацію про потенційних виконавців цієї
оцінки та інформаційні джерела, на використанні яких базується
проведення аналізу. 3.2.1 Оцінка системи управління підприємством У цьому підрозділі плану наводиться стисла інформація про
організаційну форму та особливості управління підприємством,
систему договірних відносин, а також аналізується система
кадрового забезпечення. 3.2.1.1 Організаційна форма та управління підприємством ------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Керівник (заступник керівника) підприємства | | |Юрисконсульт Головний економіст | |-------------+--------------------------------------------------| |Основні |Статут підприємства Відповідні рішення ОМС (ради | |джерела |та виконкому) щодо створення і діяльності | |інформації: |підприємства Накази, інструкції, положення, | | |розроблені та затверджені на підприємстві | ------------------------------------------------------------------ Аналіз організаційної форми та системи управління
підприємством здійснюється на підставі установчих документів
підприємства та інших організаційно-господарських рішень власника
підприємства чи уповноваженого ним органу (ради та виконкому).
Зокрема, необхідно стисло описати: - Дату та порядок створення підприємства, його
правонаступництво у випадку зміни форми власності чи реорганізації
на момент створення; - Організаційно-правову форму підприємства відповідно до
Класифікатора організаційно-правових форм господарювання
( v0097609-04 ), дату державної реєстрації та номер, за яким
підприємство внесено до Єдиного державного реєстру; - Форму власності підприємства відповідно до Класифікатора
форм власності, власника майна (засновника) та повноваження
засновника і органу/органів, що здійснюють управління комунальним
майном та оперативне управління діяльністю підприємства; - Правовий режим майна, яке передано підприємству для
здійснення діяльності; - Мету та предмет діяльності підприємства. У цій частині Стратегічного плану необхідно також описати, як
складаються відносини підприємства із радою та/або її виконавчим
комітетом з питань погодження та контролю за виконанням планів
діяльності підприємства, порядку відрахування частини прибутку
підприємства до міського бюджету, порядку відчуження та списання з
балансу основних засобів, порядку використання підприємством
амортизаційних відрахувань та прибутку, створення та використання
статутного та інших фондів підприємства, порядку формування та
встановлення тарифів на теплову енергію та/або послуги
централізованого теплопостачання, що надаються підприємством,
показники та періодичність аналізу (моніторингу), за якими власник
чи уповноважений ним орган здійснює контроль за ефективністю
використання комунального майна та діяльності підприємства. Розділ повинен містити інформацію про порядок призначення
керівника підприємства, а також схему та стислий опис
організаційної структури підприємства із визначенням
підпорядкування відділів та служб, особливостей їх взаємодії і
обміну інформацією, а також звітування перед керівництвом
підприємства. Висновки до цього розділу мають містити наступне: - Чи дотримані вимоги чинного законодавства у процесі
створення (реорганізації) та державної реєстрації підприємства; - Чи відповідає організаційно-правова форма підприємства та
правовий режим майна, яким воно оперує, цілям створення та
предмету діяльності підприємства, а також вимогам чинного
законодавства; - Чи відносини між підприємством та його власником (чи
органом, уповноваженим управляти підприємством) регламентовані в
статуті підприємства, інших рішеннях власника чи органу,
уповноваженого управляти майном підприємства; - Чи ефективним є процес формування і встановлення тарифів на
теплову енергію та/або послуги централізованого теплопостачання,
що надаються підприємством, а також чи дотримуються при цьому
вимоги чинного законодавства; - Чи відповідає вимогам чинного законодавства порядок
призначення керівника (директора) підприємства і чи встановлені
терміни та порядок звітування підприємства (в тому числі його
керівника) про результати діяльності; - Чи повною мірою організаційна структура та розподіл
функціональних обов'язків відповідають меті та характеру
діяльності підприємства. 3.2.1.2 Система договірних відносин
------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Керівник (заступник керівника) підприємства | | |Юрисконсульт Начальник абонентського відділу | | |(відділу збуту) | |---------------+------------------------------------------------| |Основні джерела|Статут підприємства Відповідні рішення ОМС щодо | |інформації: |визначення учасників процесу виробництва, | | |надання та споживання теплової енергії та/або | | |послуг централізованого теплопостачання | | |Договори, укладені підприємством, з іншими | | |учасниками процесу забезпечення споживачів | | |тепловою енергією та/або послугами | | |централізованого теплопостачання | ------------------------------------------------------------------
Аналіз системи договірних відносин необхідно розпочати із
висвітлення положень рішення ОМС про визначення виконавця послуг
централізованого теплопостачання для споживачів багатоквартирних
будинків, в яких не створено об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку, ЖБК, МЖК. Залежно від того, хто є
виконавцем, слід описати договори (за умови, що вони укладені)
між: - Органом місцевого самоврядування та виробником та/або
виконавцем послуг про забезпечення споживачів тепловою енергією
та/або послугами централізованого теплопостачання; - Між виробником послуг (теплопостачальним підприємством) та
виконавцем послуг (житлово-експлуатаційним підприємством у
випадку, якщо виконавцем визначено ЖЕП) купівлі-продажу теплової
енергії; - Між теплопостачальним підприємством (якщо воно визначено
рішенням органу місцевого самоврядування виконавцем послуг) та
житлово-експлуатаційним підприємством про розмежування
відповідальності перед споживачем у процесі надання йому послуг; - Між теплопостачальним підприємством, що є виконавцем послуг
з централізованого постачання гарячої води, та підприємством
(підприємствами), постачальниками холодної питної води,
купівлі-продажу холодної питної води; - Між виконавцем послуг (теплопостачальне підприємство чи
ЖЕП) та споживачами - юридичними та фізичними особами. Якщо у місті створено розрахунковий центр або послуги збору
платежів надають сторонні суб'єкти господарювання, то це також
варто описати в цьому розділі. Якщо якийсь із перелічених договорів не укладено, варто
визначити, чому і чи можливе його укладення в майбутньому. Досить поширеною є практика, за якої рішення виконкому про
визначення виконавців комунальних послуг у багатоквартирних
будинках не прийняті. В такому випадку опис системи договірних
відносин буде складатися за дещо іншою схемою: - констатація факту відсутності рішення виконкому про
визначення виконавця; - опис фактичного стану справ (хто надає послуги споживачам -
мешканцям багатоквартирних будинків, хто виставляє їм рахунки та
збирає платежі, проводить претензійно-позовну роботу із
боржниками); - опис фактично існуючих відносин між комунальними та
житлово-експлуатаційними підприємствами (відповідальність перед
споживачами за ненадані чи неякісно надані послуги,
відповідальність за обслуговування внутрішньобудинкових систем та
відшкодування збитків від неналежного стану внутрішньобудинкових
систем); - опис існуючих договорів із споживачами (їх кількість,
відповідність договорів із споживачами Типовому договору, сторони
договору та інші положення). Складовою розділу може стати таблиця, яка відображатиме стан
укладення договорів із споживачами за нижченаведеною формою:
Інформація щодо охоплення договорами
про купівлю-продаж теплової
енергії та/або надання послуг
централізованого теплопостачання
------------------------------------------------------------------ | Показник | Населення | Бюджетні | Інші споживачі | | | | установи | | |---------------+---------------+---------------+----------------| |Кількість | | | | |абонентів | | | | |---------------+---------------+---------------+----------------| |Кількість | | | | |договорів | | | | ------------------------------------------------------------------
Оскільки система договірних відносин буде ефективно працювати
лише за умови дотримання їх положень всіма учасниками договірних
відносин та належного організаційного забезпечення, у розділі
варто описано стан претензійно-позовної роботи (кількість
виставлених претензій, кількість пред'явлених позовів, загальна
сума заборгованості та скільки коштів стягнуто в результаті
проведених заходів інше). Висновки до цього розділу мають містити інформацію про: - Наявність та зміст рішення органу місцевого самоврядування
про визначення виконавця послуг централізованого теплопостачання в
багатоквартирних будинках, в яких не створені об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку чи інша юридична особа; - Наявність договору між підприємством та ОМС про
забезпечення споживачів відповідними послугами; - Чи укладено (якщо ні, то з якої причини) договір
купівлі-продажу теплової енергії чи про розмежування
відповідальності перед споживачами послуг у процесі надання їм
послуг із житлово-експлуатаційними підприємствами; - Чи укладено договір купівлі-продажу холодної питної води з
підприємством (підприємствам), що є постачальником холодної питної
води; - Стан укладення (приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства) договорів із споживачами послуг (якщо підприємство
визнано виконавцем послуг); - Інформацію про стан претензійно-позовної роботи із
споживачами послуг. Два останні висновки можуть бути підкріплені таблицею з
відповідною інформацією. 3.2.1.3 Кадрове забезпечення
------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Працівники планово-економічного відділу та | | |відділу кадрів | |-----------------+----------------------------------------------| |Основні джерела |Форма N 1-ПВ "Звіт з праці" | |інформації: |Форма N 1-ТЕП "Звіт про постачання | | |теплоенергії" ( vn215202-07 ), | | |Форма N 1-С (теплопостачання) "Звіт про | | |витрати виробництва, виконання робіт | | |та надання послуг і фінансові результати | | |діяльності підприємства теплопостачання" | | |( v0058207-93 ) | | |Особисті картки працівників | | |Аналітичні дані підприємства | |-----------------+----------------------------------------------| |Період оцінки: |Два роки, що передували розробленню | | |Стратегічного плану дій | ------------------------------------------------------------------
Для складання цього розділу Стратегічного плану доцільно
проаналізувати роботу з кадрами за такими напрямами: 1. Динаміка та структура чисельності персоналу 2. Середній вік та стаж роботи персоналу 3. Особливості роботи з кадрами на підприємстві (рівень
середньої заробітної плати, плинність кадрів, чинна система
преміювання, програми підвищення кваліфікації кадрів, рівень
кваліфікації кадрів в галузі інформатики та комп'ютерної техніки
тощо).
Напрям 1: Динаміка та структура чисельності персоналу. Для його підготовки необхідно проаналізувати: - Динаміку середньооблікової чисельності персоналу за останні
два роки (як в абсолютних, так і у відносних одиницях), описати
причини змін, а також зазначити, чи відповідає фактична
чисельність персоналу підприємства його об'єктивним потребам. - Структуру персоналу за професійними групами (такими як (1)
керівники; (2) персонал, що належить до професійних груп
"професіонали", "фахівці", "технічні службовці"; (3) робітники), а
також описати, які зміни відбулися в структурі персоналу впродовж
останніх двох років та за рахунок яких факторів. - Структуру середньооблікової чисельності персоналу за місцем
виникнення витрат (виробничий персонал, загальновиробничий
персонал, адміністративний персонал, персонал служби збуту, інший
персонал). Цю інформацію можна навести у табличній формі:
Структура середньооблікової чисельності штатних
працівників за місцем виникнення витрат 200_ рік
------------------------------------------------------------------ | Категорія персоналу | Осіб | у % до підсумку | |---------------------------+-----------------+------------------| |1 Виробничий персонал | | | |---------------------------+-----------------+------------------| |2 Загальновиробничий | | | |персонал | | | |---------------------------+-----------------+------------------| |3 Адміністративний персонал| | | |---------------------------+-----------------+------------------| |4 Персонал служби збуту | | | |---------------------------+-----------------+------------------| |5 Інший персонал | | | |---------------------------+-----------------+------------------| |Всього працюючих | | 100,0 | ------------------------------------------------------------------
Представлені у вищенаведеній таблиці дані доцільно
проаналізувати та описати у тексті. Зокрема, потрібно зазначити,
яка категорія персоналу займає найбільшу/найменшу частку у
загальній структурі.
Напрям 2: Середній вік та стаж роботи персоналу. Для його підготовки необхідно здійснити аналіз середнього
віку працюючих та їхнього стажу роботи (як в загальному, так і на
підприємстві). Необхідно, зокрема, проаналізувати кількість/частку
пенсіонерів, осіб передпенсійного віку, тих, кому було призначено
пенсію на пільгових умовах, а також інвалідів. Інформацію доцільно
представити у табличній формі. За наведеною у таблиці інформацією необхідно зробити
висновки. Зокрема, звернути увагу на можливий дефіцит молодих
кадрів, роботу щодо вчасного формування та належного використання
кадрового резерву на підприємстві тощо.
Напрям 3: Особливості роботи з кадрами на підприємстві. Для його підготовки необхідно здійснити аналіз та стислий
опис: - витрат на оплату праці (доцільно визначити % витрат на
оплату праці у загальних витратах основної діяльності
підприємства); - розміру середньомісячної заробітної плати, порівнявши її з
середньою заробітною платою по місту за відповідний період; - показників плинності кадрів (бажано в розрізі окремих
структурних підрозділів) та основних факторів, які її зумовлюють
(наприклад, низький рівень заробітної плати, важкі умови праці
тощо); - чинної системи преміювання працівників, її переваг та
недоліків (зазначити, зокрема, яким чином встановлюється розмір
премії, чи передбачено преміювання за індивідуальні досягнення та
кінцеві результати роботи, чи сприяє діюча система преміювання
якісному і своєчасному виконанню виробничих завдань, якщо ні, то
чому); - роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня персоналу
(описати, які умови створено для підвищення рівня кваліфікації
персоналу, як часто працівники підприємства відвідують
спеціалізовані виставки/семінари, скільки осіб навчається у даний
час за кошти підприємства у вищих/середніх навчальних закладах,
якою є частка витрат на підвищення кваліфікації кадрів (у % від
загальних витрат основної діяльності підприємства)).
Середній вік та стаж роботи персоналу підприємства 200_ р.
------------------------------------------------------------------ |Професійна|Середньо- | Середній |Середній| Примітка | | група |облікова |трудовий стаж, | вік, | (вказати | | |чисельність | років | років | кількість | | | штатних | | | пенсіонерів, | | |працівників | | |осіб передпен-| | |------------+----------------| |сійного віку, | | | осіб | % |всьо-| на | |інвалідів) | | | | |го |підприєм- | | | | | | | |стві | | | |----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------| |Керівники | | | | | |X пенсіонерів,| | | | | | | |X осіб | | | | | | | |передпенсійно-| | | | | | | |го віку, | | | | | | | |X інвалідів | |----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------| |Професіо- | | | | | |X пенсіонерів,| |нали, | | | | | |X осіб | |фахівці, | | | | | |передпенсійно-| |технічні | | | | | |го віку, | |службовці | | | | | |X інвалідів | |----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------| |Робітники | | | | | |X пенсіонерів,| | | | | | | |X осіб | | | | | | | |передпенсійно-| | | | | | | |го віку, | | | | | | | |X інвалідів | |----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------| |Всього | | | | | |X пенсіонерів,| | | | | | | |X осіб | | | | | | | |передпенсійно-| | | | | | | |го віку, | | | | | | | |X інвалідів | ------------------------------------------------------------------
Не буде зайвим проаналізувати, чи вистачає на підприємстві
висококваліфікованих фахівців з важливих для забезпечення його
нормального функціонування питань: з теплопостачання (особливо з
вищою освітою), з програмного забезпечення, з
фінансово-економічних питань, з планування капітальних інвестицій
та стратегічного планування, юристів, спеціалістів робітничих
професій тощо. Зважаючи на актуальність проблеми автоматизації розрахунків,
створення локальних комп'ютерних мереж, запровадження процедури
обміну даними між відділами на електронних носіях, бажано
проаналізувати рівень кваліфікації кадрів у галузі інформатики та
комп'ютерної техніки. Зокрема, необхідно зазначити частку осіб
(у % від чисельності персоналу, що належить до професійних груп
"керівники", "професіонали", "фахівці", "технічні службовці"), які
мають навички роботи на персональному комп'ютері. На підставі проведеного аналізу необхідно сформулювати
висновки про основні проблеми в системі кадрового забезпечення
підприємства. Зокрема, варто зосередитися на таких питаннях як: - відповідність чисельності персоналу об'єктивним потребам
підприємства; - динаміка та причини змін у чисельності персоналу за останні
два роки; - наявність дефіциту молодих кадрів, проблеми з формуванням
та використанням кадрового резерву; - рівень заробітної плати працівників підприємств порівняно з
середньою в місті; - рівень та причини плинності кадрів; - переваги та недоліки чинної системи преміювання; - обсяги фінансування програм з підвищення кваліфікації
кадрів та підготовки висококваліфікованих фахівців; - брак фахівців певних спеціальностей; - інші можливі проблеми. 3.2.2 Оцінка технічного стану систем централізованого
теплопостачання Оцінка технічного стану системи централізованого
теплопостачання може включати наступні напрями: загальний стан
системи централізованого теплопостачання, оцінка джерел теплової
енергії, оцінка систем транспортування та розподілу теплової
енергії, оцінка системи гарячого водопостачання та загальна оцінка
існуючого стану системи теплопостачання.
------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Працівники виробничо-технічного відділу на чолі| | |з головним інженером | |----------------+-----------------------------------------------| |Основні джерела |Форма N 1-теп "Звіт про постачання теплової | |інформації: |енергії" ( vn215202-07 ) та форма N 11-МТП | | |"Звіт про результати використання палива, | | |теплоенергії та електроенергії" ( va256202-07 )| | |Аналітичні дані виробничо-технічного відділу | | |Аналітичні дані абонентського відділу (відділу | | |збуту) | |----------------+-----------------------------------------------| |Період оцінки: |Два роки, що передували розробці Стратегічного | | |плану дій | ------------------------------------------------------------------
На початку цього розділу необхідно описати загальний стан
системи теплопостачання міста. Інформація має базуватися на
попередньо виконаному зборі та систематизації основних технічних і
експлуатаційних показників системи теплопостачання. Зокрема,
необхідно навести основні показники функціонування системи
теплопостачання, що для наочності можуть бути представлені в
табличній формі. Описуючи інформацію, наведену в таблиці, доцільно зупинитися
на аналізі основних показників функціонування системи
теплопостачання та зробити висновки про причини їх змін. Зокрема,
необхідно проаналізувати: - питоме споживання теплової енергії на опалення 1 кв.м.
Доцільно порівняти його зі встановленим нормативом (у випадку,
якщо він є затвердженим) або з нормами річної витрати теплоти на
опалення житлових будов, наведеними в таблиці 7.1 КТМ 204 України
244-94, та пояснити причини відхилень (за рахунок тривалості
опалювального сезону, температури зовнішнього повітря за
опалювальний період тощо); - питоме споживання теплової енергії на підігрів 1 куб.м
води. Доцільно порівняти його зі встановленим нормативом (у
випадку, якщо він є затвердженим) або з розрахунковою величиною,
що визначається відповідно до п. 2.4 КТМ 204 України 244-94; - відсоток витрат теплової енергії на власні потреби та втрат
теплової енергії в мережах, порівняти їх з встановленими
показниками (у випадку, якщо вони є затвердженими) або
розрахунковими величинами, визначеними відповідно до розділів 4 та
З КТМ 204 України 244-94 відповідно; - питоме споживання палива та електроенергії на одиницю
виробленої теплової енергії та зробити висновок про ефективність
використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві.
------------------------------------------------------------------ | Показники | Одиниці | Значення | | | виміру |---------------| | | |Рік 1 | Рік 2 | |-------------------------------------+----------+------+--------| |Питомий відпуск теплової енергії | | | | |споживачам: | | | | |-------------------------------------+----------+------+--------| |на опалення(1) |Гкал/кв.м | | | |-------------------------------------+----------+------+--------| |на ГВП (підігрів води)(2) |Гкал/куб.м| | | |-------------------------------------+----------+------+--------| |Витрати теплової енергії на власні | % | | | |потреби як відсоток до виробленої | | | | |-------------------------------------+----------+------+--------| |Втрати теплової енергії у мережах як | % | | | |відсоток до обсягів теплової енергії,| | | | |поданої у мережу | | | | |-------------------------------------+----------+------+--------| |Питома витрата умовного палива на | кгу.п./ | | | |виробництво теплової енергії | Гкал | | | |-------------------------------------+----------+------+--------| |Ефективність використання палива на | % | | | |виробництво теплової енергії (ККД) | | | | |-------------------------------------+----------+------+--------| |Питома витрата електроенергії на |кВт*год./ | | | |виробництво теплової енергії | Гкал | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
(1) Кількість теплової енергії, відпущеної споживачам на
потреби опалення, поділена на опалювану площу. (2) Кількість теплової енергії, відпущеної споживачам на
потреби ГВП, поділена на кількість відпущених кубічних метрів
гарячої води.
3.2.2.1 Джерела теплової енергії (котельні) У цій частині Стратегічного плану необхідно описати джерела
системи централізованого теплопостачання за наступними
характеристиками (станом на момент розроблення Стратегічного
плану): - кількість джерел теплової енергії та їх сумарна теплова
потужність; - частка житлового фонду, що обслуговується об'єктами
підприємства; - температурний графік роботи котелень; - види палива, що використовуються на котельнях; - графіки подачі теплової енергії для потреб опалення та
гарячого водопостачання (кількість годин та діб роботи систем
опалення та ГВП). На початку розділу доцільно навести принципову схему
розміщення джерел теплової енергії (на рисунку). Далі слід більш детально проаналізувати споживання палива та
електроенергії, витрати теплової енергії на власні потреби та
втрати теплової енергії в мережах по кожному джерелу теплової
енергії і в загальному по підприємству. Дані про виробництво, відпуск, витрати теплової енергії на
власні потреби та втрати теплової енергії в мережах в цілому по
підприємству можна навести в таблиці наступного зразка.
Виробництво, відпуск, витрати теплової енергії
на власні потреби та втрати теплової енергії в мережах
------------------------------------------------------------------ | Показник | тис.Гкал/рік | |---------------------------------------+------------------------| |Теплова енергія всього, в т.ч.: | Рік 1 | Рік 2 | |---------------------------------------+-----------+------------| |- вироблена власними котельнями | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |- одержана зі сторони | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Витрати на власні потреби котелень | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Витрати на власні потреби котелень, % | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Теплова енергія, відпущена від власних | | | |джерел | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Втрати теплової енергії в мережах | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Втрати теплової енергії в мережах, % | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Теплова енергія, відпущена споживачам | | | |(реалізована) | | | ------------------------------------------------------------------
Узагальнені характеристики окремих джерел теплової енергії
доцільно представити у формі таблиці, зазначаючи при цьому
проектне та фактичне навантаження кожної котельні, опалювану площу
та кількість споживачів гарячої води, що обслуговуються кожним
джерелом.
Огляд роботи котелень
------------------------------------------------------------------ | Адреса | Теплова потужність, Гкал/год. |Опалкова-| Кількість| |котельні|----------------------------------|на площа,|споживачів| | |встанов- | під'єднана | кв.м | ГВП, осіб| | |лена | | | | |--------+---------+------------------------+---------+----------| | | | всього |опалення| ПВП | | | |--------+---------+--------+--------+------+---------+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Аналізуючи дані таблиці необхідно визначити ті об'єкти
теплопостачання, на яких встановлена потужність значно перевищує
під'єднане навантаження, встановити причини невідповідності
встановленого і під'єднаного навантаження. Огляд споживання енергоресурсів по котельнях підприємства
може бути проведений в наступній формі.
Огляд використання енергоресурсів
котельнями підприємства
------------------------------------------------------------------ | Адреса | Використання |Теплова енергія, |Питомі витрати на | |котельні| енергоресурсів | Гкал/рік |вироблену теплову | | | | | енергію | | |-----------------+------------------+------------------| | |паливо, | ел. |виробле-|відпущена|палива, | ел. | | |т у.п./ |енергія,|на |споживача|кг у.п./|енергії, | | |рік |тис.кВт*| | м |Гкал |кВт*год./| | | |год./рік| | | ККД(*) | Гкал | |--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
(*) ККД - Коефіцієнт корисної дії.
Аналізуючи ефективність використання паливно-енергетичних
ресурсів (ПЕР) джерелами теплової енергії, необхідно зазначити ті
джерела, де спостерігається надзвичайно високий рівень споживання
ПЕР, та вказати причини високих питомих витрат енергоресурсів
(наприклад, перехід з температурного графіка 150-70 град.С на
графіки 130 або 95-70 град.С, потужність встановленого обладнання
значно перевищує потреби тощо). Далі необхідно навести зведену інформацію про котельне
обладнання: марка, рік встановлення, кількість, ККД, технічний
стан, наявність дозволу інспекції ДНОП на експлуатацію та
визначений термін чергового технічного огляду (згідно з Правилами
будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів),
наявність автоматики безпеки, наявність автоматичного регулювання
співвідношення газ - повітря. Окремі з перелічених показників
доцільно представити в табличній формі.
Аналіз роботи котлів джерел теплової енергії
------------------------------------------------------------------ | Адреса | Марка |Кількість|Рік вводу в | ККД | Термін | | котельні | котла | |експлуатацію| |наступного| | | | | | | огляду | |----------+--------+---------+------------+----------+----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Для повноти оцінки котельного обладнання необхідно зазначити
найбільш поширені на підприємстві марки котлів та кількість
виробленої ними теплової енергії; розрахувати частку котлів з
терміном експлуатації більше 20-ти років. Доповнити аналіз джерел теплової енергії можна,
використовуючи показники роботи насосного обладнання. Для аналізу
роботи насосного обладнання необхідно навести дані щодо марки,
паспортної та фактичної витрати теплоносія, відповідності
продуктивності встановленого насосного обладнання фактичним
витратам теплоносія.
Аналіз роботи насосного обладнання
------------------------------------------------------------------ | Адреса | Марка (тип) |Кількість|Паспортна |Розрахунко|Рік вводу| |котельні| мережевих | | витрата, |ва витрата| в | | | насосів | |куб.м/год.|теплоно- |експлуа- | | | (потужність | | |сія, |тацію | | |електродвигу-| | |куб.м/год.| | | |нів) | | | | | |--------+-------------+---------+----------+----------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Завершуючи аналіз джерел теплової енергії, доцільно дати
оцінку стану будівель, у тому числі їх тепломеханічної частини,
електропостачання, системи водопідготовки, газопостачання та
обладнання газової автоматики джерел теплової енергії. 3.2.2.2 Системи транспортування і розподілу теплової енергії У цій частині Стратегічного плану необхідно навести
характеристику теплових мереж за способом їх прокладання та віком.
Інформацію про стан теплових мереж доцільно навести в табличній
формі наступного зразка.
Системи транспортування і розподілу теплової енергії
------------------------------------------------------------------ | Трубопроводи | Термін експлуатації | |----------------------------------+-----------------------------| |Спосіб прокладання| Довжина |<5 років | 5-15 | >15 | | | загальна | | років | років | |------------------+---------------+---------+----------+--------| | | км | % | км | % | км | % | км | % | |------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---| |В каналах | | | | | | | | | |------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---| |Безканальний | | | | | | | | | |------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---| |Надземний | | | | | | | | | |------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---| |В підвалах | | | | | | | | | |------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---| |Разом | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Описуючи дані вищенаведеної таблиці, необхідно звернути увагу
на частку теплових мереж, термін експлуатації яких перевищив
15 років, а також навести інформацію про частку мереж, що
перебувають в аварійному стані. Бажано зазначити рівень заміни
теплових мереж, виконаних традиційним способом, на
попередньоізольовані трубопроводи. Доповнити оцінку стану теплових мереж можна стислим описом
роботи, яка проводиться на підприємстві щодо теплових мереж
(проведення температурних та гідравлічних випробувань на міцність
та щільність, гідравлічна наладка, паспортизація теплових мереж
тощо), та вказати основні проблеми, які виникають при їх
експлуатації (наприклад, мала кількість надійної секційної
запірної арматури, незадовільна кількість контрольно-вимірювальних
приладів на теплових мережах, часткова відсутність дренажної
системи будівельної частини та трубопроводів, значний термін
експлуатації теплових мереж тощо). 3.2.2.3 Системи гарячого водопостачання Цей підрозділ доцільно розпочати з короткої історичної
довідки про систему ГВП (рік будівництва, термін експлуатації,
якість водопровідної води тощо). Далі необхідно навести інформацію про джерела теплової
енергії, центральні теплові пункти, від яких здійснюється ГВП
(кількість, технічний стан, тощо), дати характеристику обладнання
системи ГВП (теплообмінників, насосів), будівельної частини,
електропостачання, контрольно-вимірювальних приладів та засобів
автоматичного регулювання (регуляторів температури гарячої води та
витрати або перепаду тисків теплоносія на систему опалення).
Наприклад, огляд роботи теплових пунктів можна представити в такій
формі.
Огляд роботи теплових пунктів
------------------------------------------------------------------ | Адреса | Споживання | Питома | Гідравлічний опір | | теплового |електроенер-| витрата | теплообмінника при | | пункту |гії, | гарячої | максимальному | | |кВт*год./рік| води, | навантаженні, кГс/кв.см | | | |л/особу/добу| | |------------+------------+------------+-------------------------| | | | | Проектний | Фактичний | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3.2.2.4 Загальна оцінка існуючого стану системи
теплопостачання За результатами проведеного аналізу необхідно зробити
висновки про основні проблеми та недоліки системи теплопостачання,
виявлені під час оцінки. Зокрема, необхідно зосередитись на
наступних питаннях: - ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів; - відповідність встановленої потужності фактичним потребам; - рівень втрат теплової енергії; - проблеми експлуатації котельного обладнання; - відсутність пристроїв регулювання частоти обертів
електроприводів на тяго-дуттєвих механізмах та насосах; - невідповідність між продуктивністю встановленого насосного
обладнання та виробничими потребами; - стан газо-, енергопостачання котелень, водопідготовки,
наявність контрольно-вимірювальних пристроїв; - стан водопідігрівників та насосного обладнання; - тип прокладки теплових мереж та термін їх експлуатації; - стан теплової ізоляція трубопроводів; - темпи старіння теплових мереж та рівень їх заміни на
попередньоізольовані трубопроводи; - інші. 3.2.3 Оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства Оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства охоплює
аналіз системи бухгалтерського і податкового обліку, фінансового
стану, практики роботи зі збуту послуг та фінансування капітальних
інвестицій.
------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Керівник підприємства, | | |головний бухгалтер, | | |працівники бухгалтерії (заступник головного | | |бухгалтера, бухгалтер з податкового обліку) | |----------------+-----------------------------------------------| |Основні джерела |Дані аналітичного і синтетичного обліку | |інформації: |Фінансова, статистична, податкова звітність | | |підприємства | | |Положення (наказ) про організацію | | |бухгалтерського обліку та облікову політику | | |підприємства | | |Статут та інші установчі документи | | |Розпорядження ОМС | |----------------+-----------------------------------------------| |Період оцінки: |Два роки, що передували розробці Стратегічного | | |плану дій | ------------------------------------------------------------------
Оцінка стану бухгалтерського та податкового обліку,
фінансової звітності має здійснюватися за такими напрямами: 1. Організація бухгалтерського та податкового обліку; 2. Облікова політика; 3. Форма бухгалтерського обліку та стан автоматизації
облікового процесу.
Напрям 1. Організація бухгалтерського та податкового обліку З метою оцінки організації бухгалтерського і податкового
обліку на підприємстві бажано розкрити такі питання: - структура бухгалтерської служби (кількісний та посадовий
склад бухгалтерії, його відповідність характеру та масштабам
діяльності підприємства); - розподіл посадових обов'язків, наявність посадових
інструкцій, графік виконання облікових робіт та графік
документообороту; - порядок взаємодії бухгалтерії з управлінськими службами
підприємства та інші аспекти діяльності облікового апарату; - документальне забезпечення обліку, в тому числі розпорядчих
документів власника (або уповноважених ним органів).
Напрям 2. Облікова політика Облікова політика підприємства описується як сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності. Одноваріантні принципи, методи і процедури до облікової
політики не включаються як такі, що є імперативними (тобто такими,
що безумовно мають виконуватись підприємством, оскільки такий
єдиний варіант передбачено в нормативно-правових документах). Якщо
з деяких питань нормативно-методичними документами з
бухгалтерського обліку не встановлені методи і процедури ведення
бухгалтерського обліку, то підприємство самостійно вирішує
питання, виходячи із загальних основ Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ),
П(С)БО, Плану рахунків ( z0918-04 ) та інших чинних
нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку та
фінансової звітності. Для наповнення цього підрозділу необхідно: - проаналізувати наказ про облікову політику підприємства
(зазначається N та дата наказу) та його додатки, оцінити
відповідність положень наказу про облікову політику чинним П(С)БО
з урахуванням набрання чинності нових та внесення змін в існуючі
П(С)БО, іншим нормативним актам; - оцінити робочий план рахунків підприємства, порядок і
графік документообороту, систему контролю за якістю первинних
документів, положення про комісії та ради підприємства
(інвентаризаційну, технічну, експертну), перелік і склад змінних і
постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу, перелік і
склад статей калькулювання виробничої собівартості робіт (послуг); - визначити особливості обліку і документального забезпечення
порядку передачі підприємству комунального майна міста,
надходження комунального майна в результаті такої передачі, його
вилучення (списання, ліквідації).
Напрям 3. Форма бухгалтерського обліку та стан автоматизації
облікового процесу Форма бухгалтерського обліку характеризується з точки зору
наявності системи облікових регістрів, порядку і способу
реєстрації інформації, а також її узагальнення та автоматизації
(необхідно навести стислий опис програмного забезпечення, його
відповідність потребам підприємства та сучасним вимогам
законодавства). За результатами аналізу стану бухгалтерського обліку,
звітності і оподаткування необхідно сформулювати висновки щодо: - фактичного стану організації і контролю за веденням
бухгалтерського та податкового обліку, можливості використання їх
даних для планування; - достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності підприємства; відповідності фінансової та інших видів
звітності обраній обліковій політиці, П(С)БО та
нормативно-правовій базі; - наявності та ефективності системи автоматизації облікового
процесу. 3.2.3.1 Фінансовий аналіз Основним завданням фінансового аналізу є оцінка активів,
доходів, витрат та результатів діяльності підприємства за звітний
період, виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули
на фінансові результати діяльності підприємства.
------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Працівники планово-економічного відділу, | | |бухгалтерії, абонентського відділу (відділу | | |збуту), виробничо-технічного відділу | |---------------+------------------------------------------------| |Основні джерела|Форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ) | |інформації: |Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" | | |( z0397-99 ) | | |Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" | | |( z0398-99 ) | | |Форма N 4 "Звіт про власний капітал" | | |( z0399-99 ) | | |Форма N 5 "Примітки до річної фінансової | | |звітності" ( z0904-00 ) | | |Форма N 1-підприємництво "Звіт про основні | | |показники діяльності підприємства" | | |( va347202-06 ) | | |Форма N 2-інвестиції "Звіт про капітальні | | |інвестиції" ( vb254202-07 ) | | |Форма N 1-С (теплопостачання) "Звіт про | | |витрати виробництва, виконання робіт та | | |надання послуг і фінансові результати | | |діяльності підприємства теплопостачання" | | |( v0058207-93 ) | | |Форма N 1-теп "Звіт про постачання теплової | | |енергії" ( vn215202-07 ) | | |Форма N 11-МТП "Звіт про результати | | |використання палива, теплової енергії та | | |електроенергії" ( va256202-07 ) | | |Форма N 1-ПВ "Звіт з праці" ( va223202-07 ) | | |Рішення про встановлення тарифів на теплову | | |енергію та/або надання послуг | | |централізованого теплопостачання | | |Кошториси прямих, загальновиробничих, | | |адміністративних витрат, витрат на збут та | | |інших операційних витрат | | |Дані синтетичних і аналітичних рахунків | | |бухгалтерського обліку, | | |Головної книги, оборотно-сальдової | | |відомості Інша інформація, за винятком | | |відомостей, які становлять комерційну | | |таємницю підприємства | |---------------+------------------------------------------------| |Період оцінки: |Два роки, що передували розробленню | | |Стратегічного плану дій | ------------------------------------------------------------------
Аналіз фінансового стану підприємства необхідно проводити за
такими напрямками: 1. Оцінка доходів: Обсяги реалізації теплової енергії та/або послуг
централізованого теплопостачання, у тому числі централізованого
опалення і постачання гарячої води Тарифи на теплову енергію та/або послуги централізованого
теплопостачання 2. Оцінка витрат за видами діяльності: Витрати операційної діяльності Інші витрати 3. Оцінка фінансового результату 4. Оцінка дебіторської заборгованості 5. Оцінка кредиторської заборгованості. Наприкінці цього підрозділу доцільно зробити узагальнення
результатів фінансового аналізу.
Напрям 1: Оцінка доходів Аналіз обсягів реалізації теплової енергії та/або послуг
централізованого теплопостачання необхідно проводити у розрізі
категорій споживачів (населення, бюджетні установи, інші
споживачі). Для зручності інформацію про обсяги реалізації в
натуральних одиницях можна подати у табличній формі, що може мати
наступний вигляд:
Обсяги реалізації теплової енергії та/або
послуг централізованого теплопостачання
------------------------------------------------------------------- | Види послуг та категорії | Джерело |тис.Гкал/рік | % | | споживачів | інформації | |зміни| |-----------------------------+---------------+-------------+-----| | | |Рік 1 |Рік 2 | | |-----------------------------------------------------------------| | Опалення | |-----------------------------------------------------------------| |Населення | аналітичні | | | | | | дані(*) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Бюджетні установи | аналітичні | | | | | | дані(**) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Інші споживачі | аналітичні | | | | | | дані(***) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Разом | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Постачання гарячої води | |-----------------------------------------------------------------| |Населення | аналітичні | | | | | | дані(*) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Бюджетні установи | аналітичні | | | | | | дані(**) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Інші споживачі | аналітичні | | | | | | дані(***) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Разом | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | Теплова енергія на господарсько-побутові потреби | |-----------------------------------------------------------------| |Населення | аналітичні | | | | | | дані(*) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Бюджетні установи | аналітичні | | | | | | дані(**) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Інші споживачі | аналітичні | | | | | | дані(***) | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Разом | | | | | |-----------------------------+---------------+------+------+-----| |Всього реалізовано теплової |Ф. N 1-теп | | | | |енергії та/або надано послуг |( vn215202-07 )| | | | |централізованого |(ряд. 25), | | | | |теплопостачання |Ф. N 1-С | | | | | |( v0058207-93 )| | | | | | (ряд. 1) | | | | ------------------------------------------------------------------- _______________
(*) Обсяг реалізованої теплової енергії та/або послуг
населенню всього перевіряється за даними офіційної статистичної
звітності (ф. N 1-С ( v0058207-93 ) (ряд. 2), ф. N 1-теп
( vn215202-07 ) (ряд. 26)). (**) Обсяг реалізованих послуг бюджетним установам всього
перевіряється за даними офіційної статистичної звітності (ф. N 1-С
( v0058207-93 ) (ряд. 3 + ряд. 4)).
(***) Обсяг реалізованих послуг іншим споживачам
перевіряється за даними офіційної статистичної звітності (ф. N 1-С
( v0058207-93 ) (ряд. 5)).
Якщо підприємство є виконавцем послуг з централізованого
теплопостачання, то бажано описати окремо динаміку обсягів по
кожному виду послуг та проаналізувати частку кожного виду послуг у
розрізі категорій споживачів за відповідні роки. Так, наприклад, інформацію про надання послуг з
централізованого опалення доцільно проаналізувати у розрізі
категорій споживачів, описати зміни, що відбулися, та вказати
причини цих змін. Для більш детального обґрунтування висновків
потрібно скористатися аналітичними даними щодо зміни кількості
абонентів, загальної опалюваної площі, відсотка загальної
опалюваної площі, яка охоплена засобами обліку, фактичної
середньої температури повітря порівняно з нормативом тощо. Обсяги реалізації послуг з централізованого постачання
гарячої води доцільно проаналізувати також в абсолютних та
відносних одиницях, використовуючи при цьому аналітичні дані
абонентського відділу (відділу збуту). Описуючи причини змін в
обсягах реалізації цього виду послуг, бажано вказати динаміку
загальної кількості споживачів цієї послуги в цілому та із
засобами обліку, особливості графіка подачі гарячої води тощо. За аналогічною схемою необхідно проаналізувати динаміку
обсягів реалізації теплової енергії, якщо підприємство є
виробником та/або транспортувальником та/або постачальником
теплової енергії. Для зручності аналізу тарифи на теплову енергію та/або
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що
діяли впродовж періоду оцінки, за категоріями споживачів,
представляють у формі таблиці:
Тарифи на теплову енергію та/або послуги
з централізованого теплопостачання (з ПДВ)
станом на кінець року
------------------------------------------------------------------ | Види послуг та категорії | грн./Гкал | грн./кв.м | | споживачів | | (опалення), | | | |грн./куб.м (ГВП) | |--------------------------+------------------+------------------| | | Рік 1 | Рік 2 | Рік 1 | Рік 2 | |----------------------------------------------------------------| | Опалення | |----------------------------------------------------------------| |Населення | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Бюджетні установи | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Інші споживачі | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Разом | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Постачання гарячої води | |----------------------------------------------------------------| |Населення | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Бюджетні установи | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Інші споживачі | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Разом | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Теплова енергія на господарсько-побутові потреби | |----------------------------------------------------------------| |Населення | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Бюджетні установи | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Інші споживачі | | | | | |--------------------------+--------+---------+---------+--------| |Разом | | | | | ------------------------------------------------------------------
Описуючи вищенаведену інформацію про тарифи, необхідно
зазначити, коли були введені в дію тарифи та згідно з якими
рішеннями міської ради (N, дата). Можна також навести відсоток
зміни тарифів для кожної категорії споживачів. Напрям 2: Оцінка витрат за видами діяльності Витрати операційної діяльності підприємства у розрізі окремих
статей аналізують за даними фінансової звітності (Звіту про
фінансові результати (форма N 2) ( z0397-99 ) в динаміці за два
останні роки, що передували розробленню Стратегічного плану. Для наочності інформацію з форми N 2 про доходи, витрати, а
також фінансові результати підприємства можна відобразити у
табличній формі наступного зразка:
Показники звіту про фінансові
результати (форма N 2) ( z0397-99 ),
тис.грн.
------------------------------------------------------------------- | Показники |код рядка |Рік 1|Рік 2| | |ф. N 2 | | | | |( z0397-99 )| | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Дохід від реалізації продукції (товарів,| 010 | | | |робіт, послуг) | | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Податок на додану вартість | 015 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Чистий дохід від реалізації продукції | 035 | | | |(товарів, робіт, послуг) | | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Собівартість реалізованої продукції | 040 | | | |(товарів, робіт, послуг) | | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Валовий прибуток (+), збиток (-) | 050/055 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Інші операційні доходи | 060 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Адміністративні витрати | 070 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Витрати на збут | 080 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Інші операційні витрати | 090 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Фінансові результати від операційної | 100/105 | | | |діяльності: прибуток (+), збиток (-) | | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Інші фінансові доходи | 120 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Інші доходи | 130 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Фінансові витрати | 140 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Інші витрати | 160 | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Фінансові результати від звичайної | 170/175 | | | |діяльності до оподаткування: прибуток | | | | |(+), збиток (-) | | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Податок на прибуток від звичайної | 180 | | | |діяльності | | | | |----------------------------------------+------------+-----+-----| |Фінансові результати від звичайної | 190/195 | | | |діяльності: прибуток (+), збиток (-) | | | | -------------------------------------------------------------------
За даними Звіту про фінансові результати (форм а N 2)
необхідно проаналізувати звичайну діяльність підприємства та
визначити основні чинники, що вплинули на її фінансові результати. Аналіз фінансових результатів основної діяльності
підприємства здійснюють на основі даних форми N 1-С
( v0058207-93 ). З цією метою доцільно скласти аналітичну таблицю,
інформація в якій відноситься лише до основного виду діяльності
підприємства - виробництва і надання послуг централізованого
теплопостачання.
Фінансові результати від основної діяльності (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ | Показники |Рік 1 |Рік 2 | |--------------------------------------------------+------+------| |Чистий дохід від реалізації послуг | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Собівартість реалізованих послуг | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Валовий прибуток (+), збиток (-) | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Адміністративні витрати | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Витрати на збут | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Інші операційні витрати | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Фінансові результати від основної діяльності до | | | |оподаткування: прибуток (+), збиток (-) | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Податок на прибуток від основної діяльності | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Фінансові результати від основної діяльності: | | | |прибуток (+), збиток (-) | | | |--------------------------------------------------+------+------| |Рентабельність основної діяльності (чистий | | | |прибуток по відношенню до чистих доходів), % | | | ------------------------------------------------------------------
На основі даних, наведених в таблицях, необхідно описати
фактори, які вплинули на фінансові результати від основної
діяльності підприємства. Доцільно проаналізувати зміни окремих
статей витрат (наприклад адміністративних витрат, витрат на збут
та інших операційних витрат) та вказати відповідний відсоток зміни
(збільшення/зменшення) порівняно з попереднім роком. Якщо фінансовий результат від основної діяльності
підприємства є відмінним від фінансового результату звичайної
діяльності, то доцільним є аналіз доходів та витрат від інших
(неосновних) видів діяльності. Рівень відшкодування фактичних витрат основної діяльності
чинними тарифами доцільно проаналізувати у розрізі окремих
категорій споживачів, а інформацію представити у табличній формі:
Рівень відшкодування фактичних витрат
на теплову енергію та/або виробництво
та надання послуг з централізованого
теплопостачання чинними тарифами(*), %
------------------------------------------------------------------ | Категорії споживачів | Рік 1 | Рік 2 | |---------------------------------------+------------+-----------| |Населення | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |Бюджетні установи | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |Інші споживачі | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
(*) Розраховується як відношення собівартості 1 Гкал теплової
енергії до чинного тарифу за 1 Гкал для відповідної категорії
споживачів без ПДВ.
Далі необхідно проаналізувати структуру витрат та стисло
описати результати аналізу. Аналізуючи структуру витрат на теплову енергію та/або послуги
централізованого теплопостачання за статтями витрат або
економічними елементами, необхідно оцінити їх динаміку у звітному
періоді порівняно з попереднім, а також виявити ті статті або
елементи витрат, які суттєво вплинули на зростання витрат
операційної діяльності. Структуру операційних витрат можна подати у вигляді таблиці.
За даними такої таблиці визначають абсолютне та відносне зростання
операційних витрат на теплову енергію та/або послуги
централізованого теплопостачання.
Структура операційних витрат
на теплову енергію та/або послуги
централізованого теплопостачання (%)
------------------------------------------------------------------ | Показники | Рік 1 | Рік 2 | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Витрати на теплову енергію та/або послуги| 100,0 | 100,0 | |централізованого теплопостачання всього, | | | |у тому числі: | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Адміністративні витрати, витрати на збут,| | | |інші витрати операційної діяльності | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Виробнича собівартість послуг всього, у | | | |тому числі: | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Паливо | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Електроенергія | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Сировина і матеріали | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Ремонти | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Оплата праці та відрахування на соціальні| | | |заходи виробничого та загальновиробничого| | | |персоналу | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Амортизація | | | |-----------------------------------------+----------+-----------| |Інші витрати | | | ------------------------------------------------------------------
Доцільним є більш детальний опис найбільш вагомих статей у
структурі операційних витрат на теплову енергію та/або послуги
централізованого теплопостачання (наприклад, витрат на паливо та
електроенергію, оплату праці та відрахування тощо). Оцінку витрат операційної діяльності завершують узагальненням
основних показників витрат, які подають у вигляді таблиці, що може
мати наступний вигляд:
Основні показники витрат операційної діяльності
--------------------------------------------------------------------- | Показники | Одиниці | Джерело |Рік 1|Рік 2| | | виміру | інформації | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Споживання палива на |т у.п./рік | ф. N 1-теп | | | |технологічні потреби | |( vn215202-07 ),| | | | | | ряд. 32 | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Середня ціна палива |грн./т у.п.| розрахунок | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Споживання електроенергії | тис. |Ф. N 11-МТП | | | |на технологічні потреби |кВт*год./ |( va256202-07 ),| | | | | рік |ряд. 9100, гр. 5| | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Середній тариф на |грн./кВт* | розрахунок | | | |електроенергію | год. | | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Середньооблікова | осіб | Ф. N 1-ПВ, | | | |чисельність штатних | | ряд. 1040 | | | |працівників облікового | | | | | |складу | | | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Фонд оплати праці штатних | тис.грн. | Ф. N 1-ПВ, | | | |працівників | | ряд. 1070 | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Середньомісячні витрати на|грн./особу/| розрахунок | | | |оплату праці штатного | міс. | | | | |працівника |розрахунок | | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Мінімальна заробітна |грн./особу/| Держ. бюджет | | | |плата, встановлена | міс. | України | | | |законодавством(*) | | | | | |--------------------------+-----------+----------------+-----+-----| |Мінімальна заробітна |грн./особу/| аналітичні | | | |плата, прийнята на | міс. | дані | | | |підприємстві(*) | | підприємства | | | --------------------------------------------------------------------- _______________
(*) На кінець звітного періоду.
Напрям 3: Оцінка фінансового результату діяльності
підприємства На підставі узагальнення результатів аналізу доходів
(напрям 1) та витрат (напрям 2) необхідно сформулювати висновки
про фінансові результати діяльності підприємства в цілому.
Зокрема, зазначити фактори, що вплинули на фінансові результати,
та визначити головні проблеми (наприклад, збитковість основної або
операційної діяльності підприємства, несвоєчасний перегляд тарифів
тощо).
Напрям 4: Оцінка дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги Аналіз поточної дебіторської заборгованості у розрізі
категорій споживачів (як в абсолютних, так і у відносних одиницях)
необхідно здійснити станом на кінець періодів, що аналізуються.
Для аналізу використовують дані балансу (форма N 1) ( z0396-99 )
та аналітичні дані абонентського відділу (відділу збуту).
Інформацію про дебіторську заборгованість доцільно подати у
вигляді таблиці.
Аналіз структури та динаміки
дебіторської заборгованості
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Джерело | Рік 1 | Рік 2 |Абсолют-|Відносне | | показників | інформації |-----------+-----------|не |зростан- | | | |сума,|пито-|сума,|пито-|зростан-|ня | | | |тис. |ма |тис. |ма |ня, |(гр. 5 / | | | |грн. |вага,|грн. |вага,|тис.грн.|гр. 3) | | | | | % | | % |(гр. 5 -| | | | | | | | |гр. 3) | | |--------------+----------------+-----+-----+-----+-----+--------+---------| |Дебіторська |ф. N 1 | | | | | | | |заборгованість|( z0396-99 ) | | | | | | | |за товари, |ряд. 160, | | | | | | | |роботи, |ф. N 1-С | | | | | | | |послуги |( v0058207-93 ) | | | | | | | |всього, у |ряд. 37 | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | |--------------+----------------+-----+-----+-----+-----+--------+---------| |Населення |ф. N 1-С | | | | | | | | |( v0058207-93 ),| | | | | | | | |ряд. 38 | | | | | | | |--------------+----------------+-----+-----+-----+-----+--------+---------| |Пільги |ф. N 1-С | | | | | | | | |( v0058207-93 ),| | | | | | | | |ряд. 43 | | | | | | | |--------------+----------------+-----+-----+-----+-----+--------+---------| |Субсидії |ф. N 1-С | | | | | | | | |( v0058207-93 ),| | | | | | | | |ряд. 42 | | | | | | | |--------------+----------------+-----+-----+-----+-----+--------+---------| |Бюджетні |ф. N 1-С | | | | | | | |установи |( v0058207-93 ),| | | | | | | | |ряд. 39 + | | | | | | | | |ряд. 40 | | | | | | | |--------------+----------------+-----+-----+-----+-----+--------+---------| |Інші споживачі|ф. N 1-С | | | | | | | | |( v0058207-93 ),| | | | | | | | |ряд. 41 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
За наведеними у таблиці даними необхідно визначити абсолютне
та відносне зростання показника дебіторської заборгованості за
категоріями споживачів, навести стислий опис одержаних результатів
та визначити причини їх виникнення. Додатково може бути визначений середній термін погашення
дебіторської заборгованості, який розраховується як частка від
ділення тривалості звітного періоду (12 місяців) до коефіцієнту
оборотності дебіторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості визначається як частка від ділення
величини нарахованих доходів від реалізації товарів, робіт, послуг
(ряд. 010 ф. N 2) до середнього значення дебіторської
заборгованості (півсума ряд. 161-210 ф. N 1 на початок і кінець
року).
Напрям 5: Оцінка кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги Аналіз кредиторської заборгованості у розрізі кредиторів (як
в абсолютних, так і у відносних одиницях) та її динаміки
здійснюють станом на кінець періодів, що аналізуються. Для аналізу
використовують дані балансу (форма N 1) та аналітичні дані
бухгалтерського обліку. Інформацію про кредиторську заборгованість
можна подати у вигляді таблиці.
Аналіз структури та динаміки
кредиторської заборгованості
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Джерело | Рік 1 |Рік 2 |Абсолют-|Відносне| | показників |інформації |------------+------------|не |зростан-| | | |сума,|питома|сума,|питома|зростан-|ня | | | |тис. |вага, |тис. |вага, |ня, |(гр. 5 /| | | |грн. | % |грн. | % |тис.грн.|гр. 3) | | | | | | | |(гр. 5 -| | | | | | | | |гр. 3) | | |--------------+---------------+-----+------+-----+------+--------+--------| |Кредиторська | ф. N 1 | | | | | | | |заборгованість|( z0396-99 ) | | | | | | | |за товари, |ряд. 530, | | | | | | | |роботи, |ф. N 1-С | | | | | | | |послуги |( v0058207-93 )| | | | | | | |всього, у |ряд. 45 | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | |--------------+---------------+-----+------+-----+------+--------+--------| |Паливо |аналітичні | | | | | | | | | дані | | | | | | | |--------------+---------------+-----+------+-----+------+--------+--------| |Електроенергія|аналітичні | | | | | | | | | дані | | | | | | | |--------------+---------------+-----+------+-----+------+--------+--------| |Інші кредитори|аналітичні | | | | | | | |всього, у | дані | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | |--------------+---------------+-----+------+-----+------+--------+--------| |кредитор 1 |аналітичні | | | | | | | | | дані | | | | | | | |--------------+---------------+-----+------+-----+------+--------+--------| |кредитор 2 |аналітичні | | | | | | | | | дані | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
При описі вищенаведеної інформації необхідно зазначити
абсолютне та відносне зростання кредиторської заборгованості за
кожним кредитором окремо, визначити основні проблеми та причини їх
виникнення. Додатково може бути визначений середній термін погашення
поточних зобов'язань, який розраховується як частка від ділення
тривалості звітного періоду (12 місяців) до коефіцієнту
оборотності поточних зобов'язань. Коефіцієнт оборотності поточних
зобов'язань визначається як частка від ділення собівартості
реалізованої продукції (ряд. 040 ф. N 2) до середнього значення
поточних зобов'язань (півсума ряд. 620 ф. N 1 на початок і кінець
року). При аналізі структури та динаміки зобов'язань підприємства
слід звернути увагу на негативні тенденції зростання
заборгованості підприємства, особливо за розрахунками з
постачальниками ПЕР, з бюджетом та з оплати праці. Узагальнення фінансової оцінки діяльності підприємства
проводиться з метою підведення підсумків аналізу, виявлення
об'єктивних та суб'єктивних причин одержаних фінансових
результатів, визначення головних проблем. Основні
фінансово-економічні показники підприємства доцільно відобразити у
таблиці наступного зразка:
Основні фінансово-економічні показники
діяльності підприємства
------------------------------------------------------------------ | Показники | Одиниці | Рік 1 | Рік 2 | | | виміру | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Збільшення/зменшення обсягів | | | | |реалізації теплової енергії та/або | | | | |послуг: | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |з централізованого опалення | % зміни | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |з централізованого постачання гарячої | % зміни | | | |води | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |теплової енергії на | % зміни | | | |господарсько-побутові потреби | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Збільшення/зменшення доходів від | | | | |реалізації теплової енергії та/або | | | | |послуг: | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |з централізованого опалення | % зміни | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |з централізованого постачання гарячої | % зміни | | | |води | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |теплової енергії на | % зміни | | | |господарсько-побутові потреби | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Збільшення/зменшення повної | % зміни | | | |собівартості теплової енергії та/або | | | | |послуг централізованого | | | | |теплопостачання | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Рентабельність основної діяльності | % | | | |(чистий прибуток/збиток як % від | | | | |чистого доходу) | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Рентабельність звичайної діяльності | % | | | |(чистий прибуток/збиток як % від | | | | |чистого доходу) | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Рівень відшкодування фактичних витрат | % | | | |нарахованими доходами (нараховані | | | | |доходи / фактичні витрати на теплову | | | | |енергію та/або послуги з | | | | |централізованого теплопостачання) | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Рівень збору платежів (% до | % | | | |нарахувань) | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Середній термін погашення дебіторської| місяців | | | |заборгованості | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Середній термін погашення поточних | місяців | | | |зобов'язань | | | | |--------------------------------------+---------+-------+-------| |Знос основних засобів (% від первісної| % | | | |вартості) | | | | ------------------------------------------------------------------
За результатами проведеного аналізу необхідно сформулювати
висновки стосовно основних проблем підприємства з точки зору
фінансової оцінки його діяльності. Зокрема, слід зробити висновки
про: - доходи від реалізації теплової енергії та/або послуг
централізованого теплопостачання; - рівень відшкодування фактичних витрат тарифами; - фінансові результати від основної діяльності; - рівень рентабельності основної діяльності; - динаміку дебіторської та кредиторської заборгованості
(поточних зобов'язань); - рівень зносу основних засобів; - рівень збору платежів за послуги; - інші (за потреби). 3.2.3.2 Практика роботи зі збуту теплової енергії та/або
послуг теплопостачання
------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Працівники абонентського відділу (відділу збуту) | | |Юрист по роботі з боржниками | |------------+---------------------------------------------------| |Основні |Форма N 1-С теплопостачання "Звіт про витрати | |джерела |виробництва, виконання робіт та надання послуг і | |інформації: |фінансові результати діяльності підприємства | | |теплопостачання" ( v0058207-93 ) | | |Форма N 1-теп "Звіт про постачання теплової | | |енергії" ( vn215202-07 ) | | |Аналітичні дані підприємства | |------------+---------------------------------------------------| |Період |Два роки, що передували розроблення Стратегічного | |оцінки: |плану дій | ------------------------------------------------------------------
Практику підприємства щодо збуту послуг необхідно
проаналізувати за такими напрямами: 1. Загальна інформація про споживачів та якість
теплопостачання 2. Організація роботи зі споживачами 3. Облік споживання послуг населенням 4. Організація роботи з боржниками
Напрям 1: Загальна інформація про споживачів та якість
теплопостачання Для наповнення цього напряму необхідно надати стислу загальну
інформацію про кількість абонентів усіх категорій споживачів
теплової енергії та/або послуг централізованого теплопостачання:
населення, бюджетних установ та інших споживачів. Інформацію можна
подати у табличній формі. Далі можна зупинитись на аспектах якості теплопостачання,
оцінивши її за такими критеріями, як перерахунки за неякісні
послуги, наявність скарг, відмова споживачів від послуг
централізованого теплопостачання (відключення від системи
централізованого теплопостачання) тощо. Зокрема, доцільно навести
дані щодо кількості перерахунків за скаргами абонентів, у тому
числі кількість задоволених скарг та суму, на яку здійснено
перерахунки. Окремо можна зазначити кількість та суму перерахунків
без звернень абонентів. Доцільно проаналізувати причини
зменшення/збільшення кількості скарг і сум перерахунків за
скаргами за два останні роки і зробити висновки щодо можливості їх
усунення.
Напрям 2: Організація роботи зі споживачами У цій частині Стратегічного плану необхідно проаналізувати та
описати, яким чином на підприємстві організована робота зі
споживачами. Зокрема, можна зупинитися на таких питаннях як: - особливості роботи абонентського відділу (відділу збуту); - функціональні обов'язки та навантаження контролерів; - способи стимулювання (заохочення) абонентів до своєчасної
оплати послуг; - частка укладених з абонентами договорів купівлі-продажу
теплової енергії та/або про надання послуг централізованого
теплопостачання; - рівень автоматизації обліку, розрахунків, виставлення
рахунків абонентам. Також доцільно навести інформацію про базу даних підприємства
стосовно абонентів із засобами обліку (кількість установлених
засобів обліку, терміни їх повірки, помісячні показники тощо).
Напрям 3: Облік споживання послуг населенням Цей підрозділ заповнюється у випадку, якщо теплопостачальне
підприємство є виконавцем послуг централізованого теплопостачання
в житловому фонді. Оцінку обліку споживання послуг населенням доцільно провести
у розрізі послуг централізованого опалення і постачання гарячої
води. Централізоване опалення. При аналізі обліку послуг
централізованого опалення необхідно зупинитись на: - обліку теплової енергії за будинковими засобами обліку
теплової енергії (кількість будинкових засобів обліку; опалювана
площа, охоплена обліком; проблеми будинкового обліку); - обліку теплової енергії при розрахунках за нормами
(кількість споживачів, що розраховуються за нормами, середній
обсяг безоблікового споживання в л/особу/добу тощо). У цьому підрозділі доцільно також проаналізувати проблеми,
пов'язані з втратами теплової енергії при наданні послуг
централізованого опалення. Найбільші обсяги втрат теплової енергії
мають місце, як правило, у наступних випадках: - при відборах води для побутових потреб з систем опалення, в
бюджетних установах, торговельних закладах, майстернях, гаражах та
квартирах; - при несанкціонованих врізках до систем опалення як
населенням, так і іншими категоріями споживачів; - при несвоєчасному наданні інформації підприємству щодо
збільшення розміру опалюваної площі; - при невиставленні рахунків на оплату за опалення місць
загального користування при відключенні абонентів від системи
централізованого опалення; - при частковому порушенні ізоляції теплових мереж у
підвалах, гаражах; - при недостатньому утепленні вікон, дверей, під'їздів
будинків, підвалів та горищ; - самовільне регулювання споживачами роботи будинкових
лічильників. Централізоване постачання гарячої води. При аналізі обліку
послуг централізованого постачання гарячої води необхідно
зупинитись на: - обліку гарячої води за будинковими засобами обліку гарячої
води (кількість будинкових засобів обліку, середнє споживання за
будинковим засобом обліку, проблеми будинкового обліку); - обліку гарячої води за квартирними засобами обліку
(кількість індивідуальних засобів обліку, середнє споживання води
в л/особу/добу, особливості повірки засобів обліку тощо); Окремі з цих показників можна навести в табличній формі. Як
приклад, в цьому підрозділі наведено таблицю щодо споживачів
гарячої води.
Споживання гарячої води станом на кінець 200_ року
------------------------------------------------------------------ | Показник |Кіль- |Кіль-|Кількість |Середньодобова| | |кість |кість|лічильників| реалізація | | |абонен-|осіб | | послуг, | | |тів | | | л/особу | | | | | | | |-----------------------+-------+-----+-----------+--------------| |Без засобів обліку | | | | | |-----------------------+-------+-----+-----------+--------------| |За показниками | | | | | |індивідуальних засобів | | | | | |обліку | | | | | |-----------------------+-------+-----+-----------+--------------| |За показниками | | | | | |будинкових засобів | | | | | |обліку | | | | | ------------------------------------------------------------------
Необхідно приділити увагу аналізу проблем, пов'язаних з
недостатніми обсягами реалізації послуг постачання гарячої води.
Зокрема, доцільно проаналізувати та наближено оцінити (в
тис.куб.м) обсяги втрат гарячої води за рахунок наступних
факторів: - втрати у квартирах багатоквартирних будинків, не оснащених
засобами обліку (виникають за рахунок витоків через несправність
запірного обладнання (кранів), а також через невідповідність між
кількістю фактично проживаючих та зареєстрованих осіб). Якщо
засоби обліку встановлені на багатоквартирних будинках, можна
оцінити обсяги втрат у розрахунку на одну особу, а потім наближено
порахувати заниження обсягів реалізації в цілому по підприємству,
враховуючи кількість осіб-користувачів послуг ГВП; - втрати у квартирах, оснащених індивідуальними засобами
обліку. Доцільно розрахувати річні втрати від надання послуг за
неповіреними індивідуальними засобами обліку. Розрахунок можна
виконати за формулою:
V = (Vn - VI) х No /1000000 х 365,
де: V - річні втрати від надання послуг за неповіреними засобами
обліку (тис.куб.м); Vn - середньодобове споживання гарячої води в розрахунку на
одну особу за відсутності індивідуальних засобів обліку
(л/особу/добу); No - кількість осіб, які розраховуються за спожиту гарячу
воду за показниками індивідуальних засобів обліку.
Загальні розрахункові обсяги спожитої, але неоплаченої
гарячої води доцільно звести до таблиці, шаблон якої залежатиме
від причин можливих втрат. У загальному ця таблиця може мати
наступний вигляд:
Загальна оцінка спожитої, але не оплаченої гарячої води
------------------------------------------------------------------ | N | Види/джерела втрат | Обсяг втрат | | | | (тис.куб.м/рік) | |------+------------------------------------+--------------------| | 1. |Втрати у квартирах багатоквартирних | | | |будинків, не оснащених засобами | | | |обліку | | |------+------------------------------------+--------------------| | 2. |Втрати у квартирах, оснащених | | | |індивідуальними засобами обліку | | |------+------------------------------------+--------------------| | 3. |Втрати у внутрішньобудинкових | | | |мережах | | |------+------------------------------------+--------------------| | |Всього | | ------------------------------------------------------------------
Аналіз комерційних втрат як теплової енергії при наданні
послуг централізованого опалення, так і гарячої води при наданні
послуг централізованого постачання гарячої води дасть змогу
підприємству визначити напрями роботи щодо їх скорочення.
Напрям 4: Організація роботи з боржниками Стан розрахунків за послуги. Для оцінки стану розрахунків за
теплову енергію та/або послуги теплопостачання необхідно надати
інформацію про дебіторську заборгованість (на початок та на кінець
років, що аналізуються), річні нарахування та суму оплати в
розрізі категорій споживачів. На основі цієї інформації необхідно
визначити рівень оплати за спожиті теплову енергію та/або послуги
в цілому по підприємству та в розрізі категорій споживачів, зміну
рівня оплати за два останні роки та віднайти причини змін. Для спрощення оцінки рівня оплати населенням рекомендується
аналізувати ці дані без врахування пільг і субсидій. Дані, що
аналізуються, повинні узгоджуватись з інформацією, наведеною в
розділі 2.3.2 "Фінансовий аналіз". Для наочності інформацію про стан оплати населенням можна
подати у табличній формі за нижченаведеним шаблоном:
Рівень оплати та заборгованість населення
(без пільг та субсидій), тис.грн.
------------------------------------------------------------------ | Роки | Дебіторська |Нарахова-|Сплаче-|Дебіторська|Рівень | | |заборгованість|но за рік|но за |заборгова- |оплати,| | | на початок | | рік |ність на | % | | | року | | |кінець року| | |-----------+--------------+---------+-------+-----------+-------| | Рік 1 | | | | | | |-----------+--------------+---------+-------+-----------+-------| | Рік 2 | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Якщо дозволяє система автоматизації розрахунків, що
використовується на підприємстві, можна навести (станом на кінець
року) розподіл сум заборгованості за термінами (наприклад, до
3 міс., від 3 до 6 міс., від 6 міс. до 1 року, від 1 до 3 років,
понад 3 роки), як показано у нижченаведеній таблиці:
Дані про дебіторську заборгованість
населення за строками погашення
(станом на кінець року, тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------- | Показник |Борги, | Прострочена (неоплачена в |Понад| Всього| | | час | строк) заборгованість | 3 | | | |сплати |--------------------------------|роки | | | |яких не| до | від | від | до | | | | |настав |3 міс. |3 міс. |6 міс. |1 року | | | | | | |від |до |до | | | | | | |6 міс. |1 року |3 років| | | |------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------| |Сума боргу, | | | | | | | | |тис.грн. | | | | | | | | |------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------| |% від | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | |суми | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Якщо є технічна можливість, можна також показати (в межах
кожної групи боржників за терміном заборгованості), який відсоток
боргів охоплено договорами про погашення заборгованості та
судовими рішеннями про стягнення заборгованості. Форми роботи з боржниками. У цьому підрозділі необхідно
описати, які форми роботи з боржниками застосовуються на
підприємстві та в місті. Серед них, наприклад, можуть бути: - щомісячне вручення попереджень боржникам, заборгованість
яких перевищує певний термін чи певну суму (підприємство
самостійно визначає ці критерії); - контроль з боку виконкому міської ради за оплатою послуг
працівниками бюджетних установ міста; - укладання договорів на реструктуризацію боргу (погашення
заборгованості); - ведення автоматизованого реєстру боржників, регулярний
моніторинг заборгованості та стану виконання договорів
реструктуризації боргу; - публікації в міській газеті, розміщення в під'їздах
житлових будинків списків справних платників із зазначенням
загальної суми боргу по під'їзду; - співпраця міської влади з державними та приватними
нотаріусами щодо стимулювання споживачів, які відчужують своє
житло, до сплати боргів за житлово-комунальні послуги; - вручення досудових попереджень боржникам, чия
заборгованість перевищує певний термін чи певну суму (підприємство
самостійно визначає ці критерії); - подання судових позовів, співпраця з виконавчою службою; - відключення боржників; - інші. Реструктуризація заборгованості. У цій частині необхідно
описати особливості виконання Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні
послуги, спожиті газ та електроенергію" ( 554-15 ), умови
погашення боргу за договорами реструктуризації. Інформацію про стан виконання договорів про реструктуризацію
заборгованості доцільно представити у табличній формі за
нижченаведеним зразком:
Стан виконання договорів "Про реструктуризацію
заборгованості за житлово-комунальні послуги"
------------------------------------------------------------------- |Станом|Кіль- |Кіль- |Реструк-|Нарахування |Фактична | Середній | | на |кість |кість |туризо- | за | сплата, | термін | |кінець|боржни-|укла- |ваний |договорами, |тис.грн./|реструкту-| | року |ків на |дених |борг на |тис.грн./рік| рік |ризації | | |кінець |догово-|кінець | | | боргу, | | | року |рів на |року, | | | місяців | | | |кінець |тис.грн.| | | | | | | року | | | | | | | | | | | | | |------+-------+-------+--------+------------+---------+----------| |Рік 1 | | | | | | | |------+-------+-------+--------+------------+---------+----------| |Рік 2 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Для повноти аналізу доцільно перерахувати основні проблеми
реструктуризації заборгованості (серед яких можуть, наприклад,
зустрічатися такі як відмова від укладання договору; невиконання
умов договору; недосконалість комп'ютерних програм ведення обліку
заборгованості та стану погашення боргу за умовами договору тощо). Позовна робота. Для наповнення цього підрозділу слід описати
стан ведення позовної роботи з боржниками - фізичними особами.
Доцільно інформацію про проведену позовну роботу представити у
табличній формі.
Дані про стан позовної роботи з боржниками
------------------------------------------------------------------ | | Рік 1 | Рік 2 | | |-------------------+------------------| | |Кількість,| Сума, |Кількість,| Сума,| | | шт. | грн. | шт. | грн. | |-------------------------+----------+--------+----------+-------| |Надіслано до суд позовних| | | | | |заяв | | | | | |-------------------------+----------+--------+----------+-------| |Розглянуто судом позовних| | | | | |заяв | | | | | |-------------------------+----------+--------+----------+-------| |Задоволено позовні вимоги| | | | | |рішенням суду | | | | | |-------------------------+----------+--------+----------+-------| |Надіслано виконавчих | | | | | |листів до Державної | | | | | |виконавчої служби | | | | | |-------------------------+----------+--------+----------+-------| |Всього погашено боргу | | | | | ------------------------------------------------------------------
Можна зазначити, чи звільнене підприємство від сплати мита
при поданні судових позовів щодо боржників - фізичних осіб. Крім того, необхідно узагальнити основні проблеми ведення
позовної роботи (наприклад, незвільнення підприємства від сплати
мита при поданні судових позовів щодо боржників - фізичних осіб;
відсутність укладених договорів з населенням про надання послуг;
низька ефективність роботи виконавчої служби тощо). За результатами проведеного аналізу роботи підприємства щодо
збуту послуг необхідно зробити висновки про основні недоліки та
наявні проблеми. Зокрема, слід зосередитись на наступних питаннях: - проблеми в організації роботи зі споживачами (рівень
організації роботи абонентського відділу (відділу збуту),
понаднормативні навантаження контролерів, неналежний рівень
укладання договорів про надання послуг із населенням, недостатній
рівень автоматизації); - проблеми в обліку споживання послуг населенням (відсутність
будинкового обліку споживання теплової енергії та гарячої води,
невисокий рівень збору помісячних показників індивідуальних
засобів обліку гарячої води, недооблік спожитої води неповіреними
засобами обліку, низька середньодобова реалізація гарячої води за
наявності індивідуальних засобів обліку, відсутність обліку втрат
у внутрішньобудинкових мережах, відбір води для побутових потреб з
систем опалення, неповідомлення підприємства про збільшення
опалюваної площі, невиставлення рахунків за опалення місць
загального користування при відключенні абонентів від системи
централізованого теплопостачання, недостатнє утеплення вікон,
дверей, під'їздів будинків, підвалів та горищ, втручання в роботу
будинкових теплових засобів обліку); - проблеми організації роботи з боржниками (недосконалий
облік стану розрахунків населення за спожиті послуги, низька
активність підприємства в роботі з боржниками, відсутність впливу
ОМС на боржників, неналежний процес укладення договорів з
населенням про погашення дебіторської заборгованості, низький
рівень позовної роботи, незастосування до боржників таких засобів
впливу як відключення тощо). 3.2.3.3 Обсяги та джерела фінансування капітальних інвестицій
------------------------------------------------------------------ |Виконавці: |Працівники планово-економічного відділу, | | |бухгалтерії, виробничо-технічного відділу| |----------------------+-----------------------------------------| |Основні джерела |Форма N 2-інвестиції "Звіт про капітальні| |інформації: |інвестиції" ( vb254202-07 ) | | |Форма N 5 "Примітки до річної фінансової | | |звітності" (II та III розділи) | | |( z0904-00 ) | | |Дані аналітичного обліку по рахунках | | |бухгалтерського обліку 15 "Капітальні | | |інвестиції", 10 "Основні засоби", 11 | | |"Інші необоротні активи" та інші | | |Первинні документи (Акт приймання- | | |передачі (внутрішнього переміщення) | | |основних засобів (за формою N ОЗ-1) | | |( z0612-97 ), рішення ОМС щодо | | |безоплатної передачі об'єктів або | | |надання цільового фінансування тощо) | |----------------------+-----------------------------------------| |Період оцінки: |Два роки, що передували розробці | | |Стратегічного плану дій | ------------------------------------------------------------------
Інформацію про обсяги та джерела фінансування капітальних
інвестицій доцільно подати у вигляді таблиці, яка може мати такий
вигляд.
Обсяги та джерела фінансування
капітальних інвестицій (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ | Джерело фінансування | Рік 1 | Рік 2 | |----------------------+--------------------+--------------------| | |Профінансо- |Введено|Профінансо- |Введено| | |вано | |вано | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |Власні кошти | | | | | |підприємства | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |Цільове фінансування: | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |з міського бюджету | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |з обласного бюджету | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |з державного бюджету | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |Кредити банків | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |Безкоштовно одержано | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |Інші джерела | | | | | |----------------------+------------+-------+------------+-------| |Всього | | | | | ------------------------------------------------------------------
На основі наведених у таблиці даних про загальні обсяги
капіталовкладень підприємства визначають їх абсолютне зростання за
відповідні роки. Обсяги капітальних інвестицій за джерелами фінансування
(ряд. 010 гр. 1, ф. N 2-інвестиції) ( vb254202-07 ) потрібно
проаналізувати в динаміці за відповідні роки. У розрізі джерел
фінансування (власні кошти підприємства, цільове фінансування,
позики, безкоштовна передача) доцільно навести перелік об'єктів
капітальних інвестицій, освоєних (профінансованих) за період, що
аналізується (розділ 3 ф. N 2-інвестиції). Для повноти аналізу доцільно навести розрахунок обсягів
профінансованих капітальних інвестицій та показник зносу основних
засобів у розрахунку на одного мешканця міста, отримані показники
порівняти, зробивши висновки щодо відповідності поточного рівня
капітальних вкладень реальним потребам підприємства для
забезпечення надійного функціонування систем централізованого
теплопостачання. У висновках до цього підрозділу необхідно акцентувати увагу
на недостатності коштів, що спрямовуються на фінансування
капітальних вкладень, та необхідності пошуку і мобілізації
додаткових джерел фінансування капітальних інвестицій.
3.3 Стратегічні заходи щодо стабілізації роботи підприємства 3.3.1 Розвиток системи управління 3.3.1.1 Управління підприємством Цей розділ має містити заходи, спрямовані на вдосконалення
системи управління підприємством та вирішення проблем, які
визначені в розділі 3.2.1.1 "Організаційна форма та управління
підприємством". Підготовку цього розділу мають здійснювати ті ж
фахівці, що були залучені до підготовки розділу 3.2.1.1
(юрисконсульт та головний економіст). Відповідно, заходами щодо удосконалення системи управління
підприємством можуть, наприклад, бути: 1. Внесення змін та доповнень до статуту підприємства або
розроблення і затвердження нової редакції статуту підприємства.
Зміни та/або доповнення можуть бути спрямовані на приведення у
відповідність до вимог чинного законодавства та предмету
діяльності підприємства правого режиму майна, яким оперує
підприємство; визначення власника (засновника) підприємства та
його повноважень у процесі оперативного управління діяльністю
підприємства; порядок здійснення підприємством планування своєї
діяльності, використання прибутку і амортизаційних відрахувань;
затвердження процедури та показників звітування керівника
підприємства про результати діяльності тощо. 2. Перегляд терміну, на який укладається трудовий контракт із
директором. Досвід свідчить, що позитивним з точки зору
вдосконалення системи управління підприємством є три-, п'ятирічний
термін контракту. 3. Вдосконалення організаційної структури підприємства,
внесення змін до посадових інструкцій, оптимізація схем взаємодії
між головними спеціалістами та керівниками структурних підрозділів
підприємства. 4. Введення та/або ліквідація тих чи інших посад (зазначити,
яких саме). 5. Створення нових та/або злиття існуючих відділів
(підрозділів) на підприємстві (зазначити, яких саме). 6. Інші стратегічні заходи. 3.3.1.2 Договірні відносини Базуючись на результатах оцінки системи договірних відносин,
що містяться в розділі 3.2.1.2, з метою усунення з'ясованих
проблем необхідно розробити стратегічні заходи. Підготовку цього
розділу мають здійснювати ті ж фахівці, що були залучені до
підготовки розділу 3.2.1.2 (юрисконсульт та начальник
абонентського відділу (відділу збуту). Серед таких стратегічних заходів можуть бути, наприклад,
такі: 1. Ініціювання прийняття ОМС рішення про визначення виконавця
послуг централізованого теплопостачання (за умови відсутності
такого рішення) чи внесення змін до існуючого рішення (якщо в
розділі 3.2.1.2 це визначено як проблему, що перешкоджає
нормальному функціонуванню підприємства, і обґрунтовано
необхідність внесення змін). 2. Укладення договору між підприємством та органом місцевого
самоврядування про забезпечення споживачів міста відповідними
послугами. (Цим договором можуть бути врегульовані права та
обов'язки сторін (підприємства та ради і виконкому), які вони
беруть на себе у процесі здійснення діяльності, спрямованої на
забезпечення споживачів послугами належної якості та в достатній
кількості); 3. Укладення договорів, які на момент підготовки
Стратегічного плану ще не укладені чи не приведені у відповідність
до вимог чинного законодавства (мають бути перелічені види
договорів та визначені основні їх положення). 4. Вдосконалення претензійно-позовної роботи із споживачами,
що не оплачують спожиті послуги (зазначити, що саме необхідно
вдосконалювати). 5. Інші стратегічні заходи. 3.3.1.3 Кадрове забезпечення У цьому підрозділі необхідно описати заходи, які планується
вжити для розв'язання проблем, що були визначені у розділі 3.2.1.3
(відповідно, цей підрозділ готується виконавцями розділу 3.2.1.3).
Наприклад, якщо мета підприємства полягає у залученні та
утримуванні кваліфікованих спеціалістів і робітників, а також у
підвищенні продуктивності праці, то серед стратегічних заходів
можуть бути наступні: 1. Вдосконалити систему матеріального стимулювання (зокрема,
розробити положення про систему доплат і надбавок до тарифних
ставок і посадових окладів за конкретні показники роботи або
особисті професійні та ділові якості працівника та систему їх
"оцінки", яка безпосередньо впливає на результати роботи
працівника, структурного підрозділу або підприємства в цілому;
розробити положення про матеріальне стимулювання робітників,
побудоване на "оцінці особистих якостей робітників" з урахуванням
їх особистого внеску в кінцеві результати роботи структурного
підрозділу; розробити положення про організацію праці та
заробітної плати контролерів та старших обліковців відділу
контролю з метою зацікавленості у зниженні заборгованості фізичних
осіб за спожиті послуги та збільшенні надходжень на рахунок
підприємства; удосконалити чинне положення про матеріальне
стимулювання праці працівників за виконання робіт, не пов'язаних з
основною діяльністю підприємства; розробити положення, яке б
стимулювало впровадження нової техніки та технологій з метою
економії паливно-енергетичних ресурсів та зниження собівартості
теплової енергії та/або послуг централізованого теплопостачання). 2. Збільшити частку бюджетних витрат підприємства, що
спрямовуються на навчальні програми, до _ % (вказати величину у
витратах на теплову енергію та/або виробництво і надання послуг
централізованого теплопостачання). 3. Розробити план підвищення кваліфікації персоналу,
узгодивши його з планом-графіком реалізації навчальних програм
міським/обласним навчальним центром працівників ЖКГ. У плані,
зокрема, передбачити навчання за курсами: роботи на персональних
комп'ютерах; впровадження енергозберігаючих технологій;
фінансового управління, податкового та бухгалтерського обліку. 4. Створити кадровий резерв спеціалістів та робітників
основних професій. Налагодити стосунки з вищими навчальними
закладами, які готують спеціалістів галузі теплопостачання, з
метою поповнення підприємства висококваліфікованими молодими
спеціалістами. На конкурсній основі відбирати молодих людей, які
мають бажання навчатись і в подальшому працювати на підприємстві,
та направляти їх на навчання до вищих навчальних закладів за кошти
підприємства. 5. Інші стратегічні заходи. 3.3.2 Виробничо-технічні заходи Цей розділ розробляється працівниками виробничо-технічного
відділу на чолі з головним інженером та погоджується з керівником
підприємства. У цьому розділі необхідно описати виробничі (операційні)
заходи, що спрямовуватимуться, насамперед, на забезпечення
надійної роботи систем централізованого теплопостачання,
підвищення якості теплової енергії та/або послуг, що надає
підприємство, і зменшення виробничих витрат. Серед можливих
виробничих заходів, спрямованих на поліпшення систем
централізованого теплопостачання, для впровадження впродовж перших
п'яти років необхідно запланувати та описати в цьому розділі
Стратегічного плану ті, які повністю або частково розв'язують
проблеми споживачів (недогрів/перегрів приміщень, низька
температура гарячої води, перебої в подачі гарячої води тощо) і
одночасно дозволяють скоротити виробничі витрати підприємства за
рахунок (1) зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та
(2) скорочення втрат теплової енергії. Основою для планування виробничих заходів повинні стати
результати оцінки технічного стану системи централізованого
теплопостачання, що міститься в розділі 3.2.2. На підставі аналізу
технічного стану системи повинні бути визначені заходи технічного
характеру, реалізація яких сприяла би вирішенню нагальних проблем
підприємства. Серед таких заходів можуть бути заходи, спрямовані
на: - зменшення споживання енергоресурсів (шляхом заміни
котельного обладнання чи регулювання режимів його роботи,
модернізації систем водопідготовки та електрообладнання,
проведення гідравлічної наладки теплових мереж); - скорочення втрат теплової енергії та води (шляхом заміни
аварійних ділянок теплових мереж, ремонту систем гарячого
водопостачання та сантехнічного обладнання у житлових будинках,
формування культури раціонального використання теплової енергії на
потреби опалення та гарячого водоспоживання, проведення
громадської освіти); - зменшення аварійності трубопроводів (шляхом заміни найбільш
аварійних ділянок теплових мереж та мереж гарячого водопостачання
на попередньоізольовані); - зменшення негативного впливу на навколишнє середовище (за
рахунок модернізації або часткової заміни котельного обладнання на
таке, що відповідало б сучасним вимогам та зменшувало викиди в
атмосферу). Розроблені виробничі заходи у подальшому будуть використані
при складанні плану капітальних інвестицій як невід'ємної
складової Стратегічного плану дій підприємства (розділ 3.3.4). Впровадження енергозберігаючих заходів - Ремонт трубопроводів теплової мережі та теплової ізоляції; - Відновлення процесів регулювання витрати, тиску та
температури в теплових пунктах; - Відновлення роботи системи рециркуляції гарячої води; - Впровадження ПЧТ на насосах підкачки холодної та гарячої
води в теплових пунктах; - Впровадження трубопроводів із внутрішнім емальованим
покриттям для систем гарячого водопостачання; - Встановлення зарадіаторних екранів; - Встановлення регулюючих кранів на приладах опалення; - Забезпечення витрати теплоносія в системі теплопостачання
на опалення та витрати води на гаряче водопостачання - за
розрахунковою потребою (відповідно до підключеного навантаження); - Забезпечення надійної роботи запірної арматури на виході з
джерела, на розгалуженнях теплової мережі, в теплових пунктах та у
споживача; - Забезпечення роботи дренажної системи теплових мереж; - Наладка гідравлічного режиму теплових мереж та постійний
контроль за розрахунковими перепадами тисків теплоносія на вході
та виході із джерела теплової енергії, із теплового пункту та
перед споживачем; - Забезпечення секціонування теплових мереж; - Заміна сальникових компенсаторів на компенсатори
герметичні; - Заміна традиційної арматури на кульову; - Заміна трубопроводів теплової мережі на
попередньоізольовані трубопроводи; - Зменшення відпуску теплової енергії в неробочі дні та в
нічний час (для громадських і виробничих приміщень); - Ізоляція арматури і фасонних частин трубопроводів теплової
мережі; - Контроль за витратою гарячої та холодної води; - Ліквідація перегріву приміщень в осінньо-весняний період; - Ліквідація несанкціонованого водорозбору із системи
опалення; - Скорочення часу на виявлення, локалізацію та ліквідацію
витоків теплоносія та місць підтоплення теплових мереж; - Теплова ізоляція трубопроводів в неопалюваних приміщеннях; - Утеплення горищ, підвалів, вікон, дверей та стін будівель. Удосконалення принципової схеми системи теплопостачання - Перехід на двотрубну систему централізованого
теплопостачання; - Впровадження індивідуальних теплових пунктів; - Помірна децентралізація. Реконструкція джерел теплової енергії - Заміна котлів; - Реконструкція котелень. Удосконалення роботи системи транспортування та розподілу - Заміна трубопроводів теплової мережі на
попередньоізольовані; - Впровадження трубопроводів із внутрішнім емальованим
покриттям для систем гарячого водопостачання; - Модернізація теплових пунктів; - Впровадження пластинчатих теплообмінників; - Забезпечення секціонування теплових мереж; - Заміна сальникових компенсаторів на компенсатори
герметичні; - Заміна насосних агрегатів із сальниковим ущільненням на
насоси з керамічним ущільненням. 3.3.3 Фінансово-економічний розвиток 3.3.3.1 Бухгалтерський облік та оподаткування За результатами оцінки стану бухгалтерського обліку,
фінансової звітності і оподаткування, наведеними в розділі
3.2.3.1, необхідно розробити та описати стратегічні заходи,
реалізація яких упродовж найближчих п'яти років дозволила би
вдосконалити організацію і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності відповідно до обраної облікової
політики, П(С)БО та чинного законодавства. Виконавцями цього
розділу є працівники бухгалтерії. Серед цих заходів можуть бути, наприклад, такі: 1. Розроблення нової редакції або доопрацювання чи
удосконалення наказу про облікову політику (зокрема, щодо питань,
які за результатами оцінки були визначені як проблемні); 2. Розроблення і затвердження додатків (зазначити, яких саме)
до наказу про облікову політику; 3. Розроблення обґрунтованої класифікації загальновиробничих
витрат на змінні і постійні, визначення економічно-обґрунтованої
бази їх розподілу; 4. Удосконалення системи управлінського обліку та методики
калькулювання собівартості теплової енергії та/або послуг
теплопостачання; 5. Автоматизація обліку і створення єдиної комп'ютерної
мережі; 6. Інші стратегічні заходи. 3.3.3.2 Формування тарифів Цей розділ розробляється працівниками планово-економічного
відділу підприємства на чолі з головним економістом (начальником
ПЕВ). У ньому необхідно навести інформацію про рівень планових та
прогнозних тарифів на теплову енергію та/або тарифів на надання
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води,
необхідних для фінансового забезпечення тих стратегічних
ініціатив, реалізація яких у різних сферах діяльності підприємства
є необхідною для досягнення стратегічної мети. На початку розділу може бути зазначено, якої мети має намір
досягти підприємство через запровадження нових тарифів (наприклад,
можна зазначити, що підвищення тарифів є необхідним для досягнення
беззбиткової діяльності підприємства та реалізації низки невеликих
інвестиційних проектів з метою поступового скорочення
енерговитрат). Для підготовки цієї частини Стратегічного плану підприємству
необхідно мати розрахунок тарифів. У випадку якщо підприємство теплопостачання є виробником
теплової енергії, ним формуються тарифи на виробництво теплової
енергії, якщо підприємство є транспортувальником теплової
енергії - то на транспортування теплової енергії, якщо
підприємство є постачальником теплової енергії - то на постачання
теплової енергії, якщо підприємство є виробником теплової енергії
та одночасно її транспортувальником і постачальником, то ним
формуються тарифи на теплову енергію (з урахуванням витрат на її
виробництво, транспортування, постачання). У випадку якщо підприємство теплопостачання є виробником
теплової енергії та одночасно її транспортувальником і
постачальником, а також визначено виконавцем послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води, ним
формуються тарифи на надання послуг з централізованого опалення і
постачання гарячої води. Далі з метою скорочення використовується
поняття "тарифи". Для цілей цих Методичних рекомендацій приклади наведено для
підприємств теплопостачання, що є виробниками теплової енергії та
одночасно її транспортувальниками і постачальниками, а також
визначені виконавцями послуг з централізованого опалення і
постачання гарячої води. Для планування тарифів таке підприємство: 1. Готує Річний план з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води. 2. Формує Повну плановану собівартість теплової енергії (з
урахуванням витрат на її виробництво, транспортування, постачання)
та Повну плановану собівартість послуг з централізованого опалення
і постачання гарячої води. 3. Визначає Витрати із здійснення капітальних вкладень на
розвиток систем теплопостачання, в тому числі на розвиток
інженерних систем централізованого опалення та на розвиток
інженерних систем централізованого постачання гарячої води. 4. Розподіляє Повну плановану собівартість теплової енергії
(з урахуванням витрат на її виробництво, транспортування,
постачання) та Повну собівартість послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води і Витрати на здійснення
капітальних вкладень на розвиток систем теплопостачання, в тому
числі у розвиток інженерних систем централізованого опалення та
інженерних систем централізованого постачання гарячої води між
категоріями споживачів. 5. Приймає рішення щодо видів і структури тарифів: сезонні,
одноставкові, двоставкові. Для цілей стратегічного планування розрахунок тарифів
здійснюється на плановий рік та наступні за ним 5 років
(прогнозний період). Для підготовки цього розділу використовуються дані
розрахункових матеріалів (якщо процес розрахунку тарифів не
автоматизовано) або спеціального інструментарію, що застосовується
підприємством для розрахунків тарифів та складання фінансового
плану (якщо процес розрахунку тарифів автоматизовано). Зокрема, це
можуть бути файли в програмі EXCEL. Далі необхідно зазначити, скільки альтернативних варіантів
тарифів було розраховано та які основні фактори враховувались при
їх розрахунку. Наприклад, може бути зазначено, що тарифи
розраховувались з урахуванням: - необхідності відшкодування планових витрат з операційної
діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю,
в межах нормативних; - необхідності створення джерела фінансування
короткострокового плану капітальних інвестицій. З метою уникнення перевантаження цього розділу рекомендується
опис усіх розроблених сценаріїв розрахунку тарифів та їх
результати навести в додатку 1, а у відповідних таблицях додатка 1
узагальнити інформацію про розмір тарифів для кожної категорії
споживачів за кожним із альтернативних сценаріїв. Безпосередньо в цьому розділі необхідно зазначити, який саме
сценарій розрахунку тарифів пропонується до ухвалення (до
затвердження уповноваженим відповідно до законодавства органом) та
навести його короткий опис. Наприклад, може бути зазначено, що
прийняття пропозиції за сценарієм (зазначити N) означає, що у
плановому році відбувається підвищення тарифів для усіх категорій
споживачів: - для населення - до 100% відшкодування витрат з операційної
діяльності та фінансових, пов'язаних з основною діяльністю.
Витрати із здійснення капітальних вкладень у тарифах для населення
не передбачаються; - для бюджетних установ та інших споживачів - до 100%
відшкодування витрат з операційної діяльності та фінансових,
пов'язаних з основною діяльністю, а також витрат із здійснення
капітальних вкладень з урахуванням витрат з податку прибуток. У прогнозному періоді (5 років після планового) підвищення
тарифів є необхідним для врахування інфляції з метою відшкодування
нормативних витрат, пов'язаних із виробництвом, транспортуванням,
постачанням теплової енергії та наданням послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води, а також витрат із здійснення
капітальних вкладень з урахуванням витрат з податку на прибуток. Необхідний рівень зміни тарифів на плановий та прогнозний
періоди за Сценарієм, який виноситься на затвердження, можна
навести у табличній формі. Якщо підприємство є виробником теплової енергії та/або її
транспортувальником та/або її постачальником, то в таблицях
відображаються тарифи на теплову енергію (з урахуванням витрат на
її виробництво, транспортування, постачання). Таблиці заповнюються
для кожної категорії споживачів (населення, бюджетні установи,
інші споживачі).
------------------------------------------------------------------ | Показники |Рік 1 |Рік 2 |Рік 3 |Рік 4 |Рік 5|Рік 6| |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на теплову енергію | |----------------------------------------------------------------| |Грн./Гкал | | | | | | | |------------------------+------+------+------+------+-----+-----| |% зміни | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Якщо підприємство є виробником теплової енергії та одночасно
її транспортувальником і постачальником, а також визначено
виконавцем послуг з централізованого опалення і постачання гарячої
води, то в таблицях відображаються тарифи на надання послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води. Таблиці
заповнюються для кожної категорії споживачів (населення, бюджетні
установи, інші споживачі).
------------------------------------------------------------------ | Показники |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5|Рік 6| |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на надання послуг з централізованого опалення | |----------------------------------------------------------------| |Грн./кв.м, тариф для | | | | | | | |споживачів, що | | | | | | | |розраховуються за тарифом за| | | | | | | |1 кв.м опалювальної площі | | | | | | | |(нарахування щомісяця | | | | | | | |протягом року або в | | | | | | | |опалювальний сезон) | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |% зміни | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Грн./Гкал, тариф для | | | | | | | |споживачів із засобами | | | | | | | |обліку (нарахування щомісяця| | | | | | | |в опалювальний сезон) | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |% зміни | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої | | води | |----------------------------------------------------------------| |Грн./куб.м, для всіх | | | | | | | |споживачів (нарахування | | | | | | | |щомісяця протягом року) | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |% зміни | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
У якості примітки підприємству необхідно зазначити, що
розрахункові тарифи, наведені в таблицях, є результатом
стратегічного планування та не використовуються у такому вигляді
для подання на затвердження уповноваженому відповідно до
законодавства органу. Для цих цілей підприємство використовуватиме
детальні розрахунки, виконані на плановий період. В окремому додатку може бути наведено перелік
нормативно-правових актів, що використовувались для розрахунку
тарифів у плановому році. Нижче можуть бути зазначені очікуваний термін дії
розрахункових тарифів (наприклад, один рік) та чинники, що можуть
призвести до необхідності перегляду тарифів раніше, ніж
закінчиться очікуваний термін. Наприклад, може бути зазначено, що
тарифи, які пропонуються до затвердження, будуть діяти один рік,
але у випадку зміни ціни на природний газ в поточному році більше
ніж на 10% тарифи повинні бути переглянуті достроково. Оскільки розрахункові тарифи враховують результати
впровадження плану капітальних інвестицій (потенційну економію
паливно-енергетичних ресурсів, скорочення втрат, збільшення
амортизаційних відрахувань тощо), то в цьому розділі слід також
навести загальну вартість проектів, що ввійшли до плану
інвестиційних інвестицій, з деталізацією потенційних джерел
фінансування: - Власні кошти підприємства (амортизація та прибуток). - Кошти бюджетів різних рівнів: міського, обласного,
державного. - Інші джерела (позикові кошти, гранти тощо). Далі необхідно подати короткий опис результатів Сценарію, що
пропонується до впровадження. Зокрема, може бути зазначено, який %
рентабельності буде досягнуто підприємством за умови впровадження
розрахункових тарифів, незмінності цін порівняно з тими, що
використовувались для розрахунків, та повного виконання річного
плану виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та
надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої
води. Чистий прибуток, одержаний в тарифах (вказати для яких
категорій споживачів), буде спрямований на впровадження проектів
капітальних інвестицій. При цьому також зазначається рівень
відшкодування плановими тарифами витрат з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води. Перелік техніко-економічних показників Річного плану
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та
надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої
води, а також складових тарифів на теплову енергію та надання
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води
рекомендовано навести в окремому додатку. Прогнозні фінансові звіти за Сценарієм, що буде пропонуватися
до впровадження, будуть наведені в окремому додатку. 3.3.3.3 Збут послуг та збір платежів Базуючись на результатах оцінки роботи підприємства щодо
збуту теплової енергії та/або послуг централізованого
теплопостачання (розділ 2.3.3), працівникам абонентського відділу
(відділу збуту) на чолі з керівником відділу необхідно розробити
стратегічні заходи з метою подолання наявних проблем у цій сфері
діяльності підприємства. Серед таких заходів можуть бути, наприклад, наступні: 1. Ініціювати перед органами місцевого самоврядування: - обладнання багатоповерхових будинків засобами обліку
споживання гарячої води з метою збільшення обсягів реалізації
послуг; - розроблення порядку відшкодування витрат, пов'язаних із
періодичною повіркою, обслуговуванням, ремонтом, демонтажем,
транспортуванням та монтажем квартирних засобів обліку, відповідно
до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ); - налагодження співпраці з державними та приватними
нотаріусами щодо стимулювання споживачів, які відчужують своє
житло, до сплати боргів за житлово-комунальні послуги; - вирішення проблеми погашення заборгованості померлого
абонента при передачі за рішенням суду звільненої квартири у
власність органам місцевого самоврядування; - налагодження тісної ефективної співпраці між
житлово-експлуатаційними підприємствами та комунальними
підприємствами щодо інвентаризації споживачів комунальних послуг,
отримання інформації щодо зміни власника квартири; - запровадження механізмів координації роботи щодо впливу на
боржників працівників бюджетних установ та юридичних осіб,
підприємств міста. 2. Запровадити регулярну щорічну інвентаризацію опалюваних
площ, споживачів послуг ГВП з метою встановлення обсягів
фактичного споживання теплової енергії та/або послуг
централізованого теплопостачання. 3. Розробити програмні засоби автоматизації роботи із
боржниками, договірної роботи, звітності і моніторингу. 4. Привести навантаження на контролера до нормативних. 5. Запровадити практику нарахування плати за опалення місць
загального користування абонентами, які відключаються від системи
централізованого опалення. 6. Розробити порядок подання абонентами показників квартирних
засобів обліку, зокрема, перейняти досвід інших міст щодо
впровадження статусу старших по будинку. 7. Забезпечити експлуатацію будинкових засобів обліку
теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації
систем теплопостачання комунальної енергетики ( v0009241-99 )
шляхом укладення договору з відповідальним за експлуатацію
будинкового засобу обліку. 8. Запровадити формування рахунків населенню з метою
підвищення платіжної дисципліни. 9. Інші. 3.3.3.4 Фінансове планування Розділ розробляється працівниками планово-економічного
відділу підприємства на чолі з головним економістом (начальником
ПЕВ). У цій частині Стратегічного плану необхідно визначитися з
напрямами удосконалення процесу фінансового планування на
підприємстві. Наприклад, в загальному вигляді може бути зазначено,
що підприємство планує удосконалити систему фінансового управління
завдяки запровадженню практики стратегічного фінансового
планування як основи річного циклу господарської діяльності;
розробленню та використанню програмного продукту для цілей
стратегічного фінансового планування тощо. Далі необхідно конкретизувати кожен із наведених напрямів.
Зокрема, може бути зазначено, що практика стратегічного
фінансового планування на підприємстві буде включати: - планування тарифів; - планування інвестицій в частині джерел їх фінансування; - складання щорічних фінансових планів. Результатом стратегічного фінансового планування будуть
узагальнюючі таблиці з розрахунковими тарифами, планом
фінансування капітальних інвестицій та прогнозні фінансові звіти
на період розробки Стратегічного плану: Звіт про прибутки і
збитки, Бюджет руху грошових коштів, Баланс. Форми прогнозних
фінансових звітів, що будуть результатом фінансового планування,
наведено в окремому додатку. Як приклад, можна навести такі конкретні заходи з
удосконалення практики фінансового планування на підприємстві: 1. Використання методики стратегічного фінансового планування
для підготовки п'ятирічних стратегічних планів та їх щорічного
перегляду, що передбачатиме такі основні етапи: а) Керівництво підприємства визначає середньо- і
довгострокові цілі підприємства. б) Керівництво підприємства віддає розпорядження керівникам
структурних підрозділів розробити програму заходів, спрямованих на
забезпечення досягнення цілей діяльності підприємства. в) Керівництво підприємства віддає розпорядження технічним
відділам розробити програму капітальних інвестицій, яка б
забезпечувала досягнення поставлених цілей. г) Спеціалістами економічних служб оцінюється вплив
капітальних та операційних заходів, визначених на вказаних вище
етапах, на тарифи, використовуючи програмний продукт (Модель). д) Керівництво підприємства аналізує результати прогнозів,
отриманих із застосуванням програмного продукту (Моделі) на
попередньому етапі, і виносить на розгляд міських органів влади та
громадськості пропозиції щодо стратегії покращення роботи
підприємства та обґрунтування необхідних змін тарифів. ж) Спеціалісти економічних служб розробляють фінансовий план
на впровадження схваленого керівництвом плану капітальних
інвестицій (з урахуванням змін тарифів та джерел фінансування). 2. Застосовування програмного продукту (Моделі) для цілей
стратегічного планування. Модель використовується підприємством
для аналізу економічного ефекту від впровадження проектів
капітальних інвестицій, необхідного рівня змін тарифів. 3. Запровадження практики щорічного планування капітальних
інвестицій як складової частини процесу стратегічного планування.
План капітальних інвестицій на 5 років розробляється працівниками
підприємства та передбачає реалізацію інвестиційних проектів у
галузі централізованого водопостачання та водовідведення і
покликаний забезпечити досягнення однієї із головних цілей
підприємства - підвищення енергоефективності та скорочення
операційних витрат підприємства. Підготовка програми капітальних
інвестицій є пріоритетним напрямом роботи підприємства. 4. Для розроблення альтернативних сценаріїв розвитку
підприємства та вибору оптимального, тобто такого, що найкращим
чином дозволить досягти стратегічної мети, підприємство
застосовуватиме методологію розроблення сценаріїв розвитку
підприємства. Розроблення сценаріїв розвитку включатиме наступні
етапи: (1) Розроблення базового сценарію фінансового плану
(враховуються чинні показники фінансового стану підприємства), (2)
Оцінка фінансового стану підприємства за базовим сценарієм, (3)
Розроблення переліку заходів щодо покращення фінансового стану
підприємства, (4) Розрахунок сценаріїв фінансового плану з
врахуванням розроблених заходів, (5) Аналіз впливу розроблених
заходів на фінансовий стан підприємства, (6) Вибір оптимального
сценарію фінансового стану. 3.3.4 План капітальних інвестицій (ПКІ) Цей розділ розробляється працівниками виробничо-технічного
відділу на чолі з головним інженером та працівниками
планово-економічного відділу на чолі з головним економістом. У цьому розділі необхідно подати інформацію про можливі
інвестиційні проекти, реалізація яких передбачається цим
Стратегічним планом з метою підвищення ефективності та
забезпечення надійності функціонування систем централізованого
теплопостачання, покращання якості теплової енергії та послуг, що
надаються споживачам, зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище (зменшення викидів в атмосферу). Базою для визначення
можливих проектів плану капітальних інвестицій є
виробничо-технічні заходи, розроблені за результатами оцінки
технічного стану систем централізованого теплопостачання та
представлені у розділі 3.3.2 Стратегічного плану. Критеріями
відбору тих проектів, що реалізовуватимуться підприємством, має
бути їх технічна доцільність та економічна обґрунтованість. Склавши перелік проектів, необхідно навести їх стислу
характеристику, що може включати: - обґрунтування доцільності реалізації проекту; - послідовність виконання робіт; - припущення щодо виробника обладнання/матеріалів та
підрядника; - орієнтовну вартість реалізації проекту; - величину потенційної економії від впровадження (орієнтовну
економію паливно-енергетичних ресурсів можна визначити, базуючись
на даних, наведених у додатку Б до Методичних рекомендацій). Нижче, як приклад, наводиться перелік проектів (капітального
та некапітального характеру), що можуть бути включені до плану
капітальних інвестицій: Проекти у системі виробництва та транспортування теплової
енергії (на котельнях і ЦТП) Проекти стосуються зменшення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у системі виробництва і транспортування теплової енергії,
підвищення її надійності та якості теплової енергії за допомогою
заміни основного і допоміжного обладнання на більш ефективне,
впровадження обліку теплової енергії на виході з джерела та
когенераційних установок. Проекти у системі транспортування теплової енергії (в
теплових мережах опалення та гарячого водопостачання) Проекти стосуються зменшення споживання паливно-енергетичних
ресурсів у системах опалення та гарячого водопостачання,
підвищення їх надійності та якості теплової енергії та/або надання
послуг за рахунок використання високоякісних матеріалів і
обладнання при заміни зношених труб теплових мереж на
попередньоізольовані труби з пінополіуретановою ізоляцією та
поліетиленовою або металевою оболонкою, реконструкції систем
гарячого водопостачання, впровадження 2-трубної системи
теплопостачання, ліквідації підтоплень теплових мереж та наладки
гідравлічного режиму їх роботи. Проекти у системі споживання теплової енергії Проекти раціонального споживання теплової енергії стосуються
заходів, які дозволять зменшити теплоспоживання у місті. Такі
проекти є дуже важливими, оскільки зменшення споживання теплової
енергії означатиме зменшення обсягу її виробництва та зменшення
витрат паливно-енергетичних ресурсів і викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря, що значно покращить екологічну ситуацію в
місті. Запропоновані проекти можуть бути подані у вигляді таблиці.
Проекти в системі централізованого теплопостачання
------------------------------------------------------------------ | Проекти |Орієнтовна| Орієнтовна | Очікуваний | Орієнтовна| | | економія | економія | результат | вартість, | | | палива, |електроенергії, |(покращання)| тис.грн. | | | тонн |тис.кВт*год./рік| | | | | у.п./рік | | | | |-----------+----------+----------------+------------+-----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Наприкінці цього розділу необхідно зазначити загальну
вартість проектів, що ввійшли до Плану капітальних інвестицій
(тис.грн.), та загальну очікувану економію від їх впровадження (як
в натуральних, так і у вартісних одиницях). Результати відбору
проектів та відповідні розрахунки доцільно представити у зведеній
табличній формі. Для цілей включення витрат на капітальні вкладення в тарифи
на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
усі проекти капітальних інвестицій, що увійшли до Плану
капітальних інвестицій, необхідно розділити на такі, що увійдуть
до програми розвитку системи централізованого опалення, і програми
розвитку системи централізованого гарячого водопостачання. 3.3.5 План фінансування стратегічних заходів Розділ розробляється працівниками планово-економічного
відділу підприємства на чолі з головним економістом (начальником
ПЕВ). Цей розділ є узагальнюючим, в якому необхідно навести стислу
інформацію про джерела фінансування всіх заходів Стратегічного
плану. Зокрема, необхідно подати інформацію, за рахунок яких
джерел будуть відшкодовуватися: (1) витрати з операційної
діяльності та фінансові, пов'язані з виробництвом,
транспортуванням, постачанням теплової енергії та/або наданням
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води; (2)
витрати із здійснення капітальних вкладень у системи
централізованого теплопостачання, в тому числі системи
централізованого опалення і гарячого водопостачання. Для підготовки цього розділу використовується інформація
наступних розділів Стратегічного плану: - з розділу Формування тарифів (3.3.3.2) надходить інформація
про фінансові результати, які планується досягти при впровадженні
розрахункових тарифів на теплову енергію (з урахуванням витрат на
її виробництво, транспортування, постачання) та/або послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води; - з розділу План капітальних інвестицій (3.3.4) надходить
інформація про загальну вартість проектів плану капітальних
інвестицій в системи централізованого теплопостачання, у тому
числі системи централізованого опалення і гарячого водопостачання. Наприклад, зазначається, що з метою реалізації цього
Стратегічного плану пропонується: - Фінансування операційної діяльності та фінансових витрат,
пов'язаних з основною діяльністю, здійснювати за рахунок
підвищення тарифів для усіх категорій споживачів (згідно із
Сценарієм N____, описаним у розділі 3.3.3.2); - Фінансування плану капітальних інвестицій здійснювати за
рахунок: чистого планового прибутку в тарифах для споживачів
(вказати, яких категорій) та амортизаційних відрахувань, а також
часткового фінансування з бюджетів різних рівнів. Обсяги капітальних інвестицій за джерелами фінансування
можуть бути представлені у вигляді наступної таблиці:
Обсяги та джерела фінансування проектів
плану капітальних інвестицій
--------------------------------------------------------------------- | Джерела фінансування | тис.грн. | |------------------------+------------------------------------------| | |Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Всього| | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Всього в систему | | | | | | | | |теплопостачання, у т.ч.:| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Система опалення | |-------------------------------------------------------------------| |Власні ресурси | | | | | | | | |підприємства: | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |амортизація | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |чистий прибуток | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Міський бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Обласний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Державний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Інші джерела | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Система гарячого водопостачання | |-------------------------------------------------------------------| |Власні ресурси | | | | | | | | |підприємства: | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |амортизація | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |чистий прибуток | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Міський бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Обласний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Державний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Інші джерела | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
3.4 Додатки до Стратегічного плану

Додаток 1

Розрахунок тарифів

Ця частина Стратегічного плану готується працівниками
планово-економічного відділу підприємства на чолі з головним
економістом (начальником ПЕВ). У ній необхідно навести опис
сценаріїв розрахунку тарифів. На початку розділу може бути зазначено: - як здійснювалися розрахунки тарифів та складання
фінансового плану (в паперовому вигляді чи з використанням
програмного продукту); - період, на який здійснювалося планування тарифів та
складання фінансового плану (плановий та прогнозний періоди), та
дані якого фактичного періоду було використано як базу для
планування. Далі необхідно навести опис різних сценаріїв розрахунку
тарифів за нижченаведеною послідовністю. Загальні припущення щодо розрахунку тарифів. У цьому підрозділі необхідно навести ті припущення до
розрахунку тарифів, що є спільними для усіх сценаріїв. Зокрема,
може бути зазначено: 1. Нормативний документ, на підставі якого здійснювався
розрахунок тарифів (наприклад, розрахунок тарифів здійснюється на
підставі Порядку формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого
постановою КМУ від 10.07.2006 року N 955) ( 955-2006-п ). Окремо
може бути наведено перелік усіх нормативно-правових актів, що
використовувалися при розрахунку тарифів (розрахунку всіх статей
повної планованої собівартості теплової енергії та послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води). 2. Категорії споживачів, для яких здійснюється розрахунок
тарифів (наприклад, тарифи формуються для трьох категорій
споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі). 3. Припущення, що застосовувались для розрахунку річного
плану виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та
надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої
води. 3.1. Припущення, що використовуються для планування обсягів
надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої
води. Тут можуть бути вказані: 3.1.1. Показники, що використовувались для планування обсягів
надання послуг з централізованого опалення (наприклад, нормативні
показники, зазначені у додатку 1 КТМ 204 України 244-94:
-0,8 град.С - середня температура зовнішнього повітря за
опалювальний період; -16 град.С - розрахункова температура
зовнішнього повітря для проектування опалення; 157 діб -
тривалість опалювального періоду, а також дані підприємства щодо
приєднаного теплового навантаження). 3.1.2. Показники, що використовувались для планування обсягів
надання послуг з централізованого постачання гарячої води
(наприклад, нормативні показники щодо норм витрат гарячої води
(відповідно до таблиці 2.10 КТМ 204 України 244-94), а також дані
підприємства щодо тривалості роботи системи гарячого
водопостачання за рік та кількості споживачів послуг
централізованого постачання гарячої води). 3.2. Припущення, що використовуються для планування обсягів
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Тут
необхідно зазначити: 3.2.1. Показники, що використовувались для розрахунку обсягів
втрат теплової енергії та витрат теплової енергії на власні
виробничі потреби (наприклад, відсоток втрат теплової енергії в
мережах за рахунок охолодження, прийнятий до розрахунків,
становить 12,9% обсягу відпущеної теплової енергії і
розраховується залежно від протяжності теплових мереж відповідно
до п. 3.1.8 КТМ 204 України 244-94. Втрати теплоти з витоком не
враховуються. Відсоток витрат теплової енергії на власні потреби
котелень становить 2,2%, що відповідає додатку 5 КТМ 204 України
244-94). 4. Припущення, що застосовувались при розрахунку повної
планованої собівартості теплової енергії та послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води. У цьому
підрозділі наводяться як загальні припущення щодо розрахунку
витрат на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води, так і припущення щодо розрахунку основних
статей витрат: 4.1. Метод, що застосовувався при розрахунку. статей витрат
(наприклад, нормативний метод використовувався для планування
витрат на: паливо та електроенергію на технологічні потреби,
бензин та дизельне паливо, амортизацію, оплату праці та
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, податки, збори, інші обов'язкові платежі. Інші статті
витрат планувалися на підставі фактичних даних та планових
кошторисів (розрахунків). 4.2. Ціни, що використовувалися для розрахунку основних
статей витрат (наприклад, для розрахунку планових статей витрат у
плановому році переважно використовувалися фактичні ціни (тарифи),
без урахування індексів цін виробників промислової продукції). 4.3. База розподілу непрямих витрат між категоріями
споживачів (наприклад, базою розподілу непрямих витрат визначено
обсяги реалізації теплової енергії). 4.4. Припущення щодо розрахунку витрат на паливо: 4.4.1. Питомі норми витрат на паливо (наприклад, витрати
палива визначені на підставі "Питомих норм витрат палива на
виробництво теплової енергії на 2000_ рік", погоджених у
встановленому порядку, що становлять в середньому по підприємству
167 кг у. п./Гкал). 4.4.2. Ціни на природний газ (наприклад, для розрахунку
використано ціни на природний газ, встановлені постановою НКРЕ
N______ від __________ (дата), що становлять: для населення -
571,67 грн./тис.куб.м, для бюджетних установ та інших споживачів -
850,20 грн./тис.куб.м). 4.5. Припущення щодо розрахунку витрат на електроенергію: 4.5.1. Питомі норми витрат на електроенергію (наприклад,
витрати електроенергії визначені на підставі "Питомих норм витрат
електричної енергії на виробництво теплової енергії на 200_ рік",
погоджених у встановленому порядку, що становлять в середньому по
підприємству 27 кВт*год./Гкал). 4.5.2. Тарифи на електроенергію (наприклад, тариф на
електроенергію в плановому році прийнятий на рівні діючого на
момент формування тарифів та підтверджений рахунком N_____
від __________ (дата). 4.6. Припущення щодо розрахунку витрат на оплату праці: 4.6.1. Чисельність працівників (наприклад, при формуванні
витрат на оплату праці враховано чисельність працівників у
кількості 120 осіб відповідно до штатного розпису на плановий
рік). 4.6.2. Мінімальний рівень заробітної плати (наприклад, при
формуванні фонду оплати праці враховується рівень мінімальної
заробітної плати, встановлений Законом України "Про Державний
бюджет України" на відповідний період). 4.7. Припущення щодо розрахунку амортизаційних відрахувань: 4.7.1. Норми амортизаційних відрахувань, що використовувались
для розрахунку (наприклад, для розрахунку амортизаційних
відрахувань використовуються норми, встановлені Законом України
"Про оподаткування прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ). 5. Інші припущення. У цьому підрозділі зазначаються будь-які
інші суттєві припущення, що застосовувались підприємством при
розрахунку тарифів та складанні фінансового плану. Зокрема, можна
зазначити: 5.1. Плановий відсоток плати за теплову енергію та надані
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води в
розрізі категорій споживачів на плановий та прогнозний періоди
(наприклад, відсоток плати за надані послуги приймається на рівні
100% для усіх споживачів). 5.2. Припущення щодо зміни статей витрат на теплову енергію
та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
під впливом інфляції. При цьому підприємству необхідно навести
індекси інфляції, що використовувались в прогнозному періоді, та
джерело інформації про них (наприклад, може бути зазначено, що у
прогнозному періоді витрати за кожною статтею, окрім амортизації,
оплати праці з відрахуваннями на соціальні заходи та податків,
зборів, інших обов'язкових платежів, індексувалися за прогнозними
індексами цін виробників промислової продукції, що наведені у
таблиці:
Індекси інфляції
------------------------------------------------------------------ | Індекс | Рік | |------------------------------+---------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |Індекс цін виробників | | | | | | | |промислової продукції | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |Виробництво та розподіл | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |Хімічна та нафтохімічна | | | | | | | |промисловість | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |Обробна промисловість, з неї: | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |природного газу | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |автомобільного бензину | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |дизельного пального | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |масел та мастил | | | | | | | |------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----| |Індекс зміни фонду оплати | | | | | | | |праці | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Джерело: (зазначити) | ------------------------------------------------------------------
Розроблення сценаріїв
У цьому розділі необхідно навести безпосередній опис
альтернативних сценаріїв розрахунку тарифів. При цьому доцільно
вказати специфічні припущення, на яких базувався кожен із
альтернативних сценаріїв. Як правило, ці припущення стосуються
зміни тарифів та обсягів і джерел фінансування плану капітальних
інвестицій. Нижче, для прикладу, наводиться опис декількох альтернативних
сценаріїв. Сценарій 1 Базовий сценарій, в якому робиться припущення, що тарифи
протягом усього періоду прогнозування залишаються незмінними, тоді
як витрати є нормативними та зростають з інфляцією. Для розрахунку прогнозних доходів за цим сценарієм
використовуються чинні на момент складання цього Стратегічного
плану тарифи, встановлені рішенням N ___ від __________ (дата).
Тарифи, що використовуються у цьому сценарії, можна представити у
табличному вигляді.
------------------------------------------------------------------ | Тарифи / категорії | населення | бюджетні | інші | | споживачів | | установи | споживачі | |------------------------+------------+------------+-------------| |Тарифи на теплову | | | | |енергію, грн./Гкал | | | | |------------------------+------------+------------+-------------| |Тарифи на послуги з | | | | |централізованого | | | | |опалення | | | | |------------------------+------------+------------+-------------| |для споживачів із | | | | |засобами обліку, | | | | |грн./Гкал | | | | |------------------------+------------+------------+-------------| |для споживачів без | | | | |засобів обліку, | | | | |грн./кв.м | | | | |------------------------+------------+------------+-------------| |Тарифи на послуги з | | | | |централізованого | | | | |постачання гарячої води,| | | | |грн./куб.м | | | | ------------------------------------------------------------------
Сценарій 1 не передбачає здійснення капіталовкладень чи інших
заходів для скорочення витрат. Сценарій 2 Згідно з цим сценарієм тарифи підвищуються в плановому році
для усіх груп споживачів: - для населення тарифи підвищуються до рівня повного
відшкодування повної планованої собівартості теплової енергії та
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.
Прибутку в тарифах для населення не передбачено; - для бюджетних установ та інших споживачів тарифи
підвищуються до рівня повного відшкодування повної планованої
собівартості теплової енергії та послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води та витрат із здійснення
капітальних вкладень у системи централізованого теплопостачання, в
тому числі систем централізованого опалення і гарячого
водопостачання. Фінансування капітальних інвестицій відбувається за рахунок
прибутку у складі тарифів для бюджетних установ та інших
споживачів, амортизаційних відрахувань, коштів міського та
державного бюджетів. Обсяги та джерела фінансування капітальних інвестицій за цим
сценарієм є наступними:
--------------------------------------------------------------------- | Джерела фінансування | тис.грн. | |------------------------+------------------------------------------| | |Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Всього| | | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Всього в систему | | | | | | | | |теплопостачання, у т.ч.:| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Система опалення | |-------------------------------------------------------------------| |Власні ресурси | | | | | | | | |підприємства: | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |амортизація | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |чистий прибуток | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Міський бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Обласний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Державний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Інші джерела | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Система гарячого водопостачання | |-------------------------------------------------------------------| |Власні ресурси | | | | | | | | |підприємства: | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |амортизація | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |чистий прибуток | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Міський бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Обласний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Державний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Інші джерела | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Сценарій 3 Відмінність цього сценарію від сценарію 2 полягає в тому, що
тарифи для населення підвищуються до рівня повного відшкодування
повної планованої собівартості теплової енергії та послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води та витрат із
здійснення капітальних вкладень в системи централізованого
теплопостачання, в тому числі системи централізованого опалення і
гарячого водопостачання. Відповідно, порівняно зі Сценарієм 2, збільшується обсяг
фінансування за рахунок власних коштів підприємства. Обсяги "та
джерела фінансування капітальних інвестицій за цим сценарієм є
наступними:
--------------------------------------------------------------------- | Джерела фінансування | тис.грн. | |------------------------+------------------------------------------| | |Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Рік 1|Всього| |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Всього в систему | | | | | | | | |теплопостачання, у т.ч.:| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Система опалення | |-------------------------------------------------------------------| |Власні ресурси | | | | | | | | |підприємства: | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |амортизація | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |чистий прибуток | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Міський бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Обласний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Державний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Інші джерела | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | Система гарячого водопостачання | |-------------------------------------------------------------------| |Власні ресурси | | | | | | | | |підприємства: | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |амортизація | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |чистий прибуток | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Міський бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Обласний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Державний бюджет | | | | | | | | |------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Інші джерела | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Результати прогнозування У цьому підрозділі необхідно стисло навести результати
прогнозування за кожним із альтернативних сценаріїв. Зокрема,
доцільно описати, яких змін зазнають основні фінансово-економічні
показники підприємства (зокрема, це розмір тарифів, фінансові
результати діяльності, зміна показників дебіторської та
кредиторської заборгованості, показники зносу основних засобів
тощо). Стислі результати прогнозування та розрахункові тарифи для
кожної категорії споживачів за кожним із сценаріїв можуть бути
наведені у таблицях до цього додатка (як приклад наведено таблицю
1 додатка 1. Тарифи на послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води та фінансові результати діяльності
підприємства за прогнозними сценаріями на період дії Стратегічного
плану). Нижче для прикладу наведено опис результатів прогнозування за
кожним сценарієм, описаним вище. Сценарій 1 У результаті розрахунків встановлено, що якщо тарифи протягом
усього періоду прогнозування залишатимуться незмінними, а
нормативні витрати зростатимуть з інфляцією, то підприємство буде
мати збитки. У плановому році прогнозується чистий збиток у сумі
1200 тис.грн. Під впливом інфляції збитки будуть зростати на
400 тис.грн. щорічно і на кінець прогнозного періоду сягнуть
3200 тис.грн. За таких умов, в результаті накопичення збитків, вже
з 200_ року власний капітал підприємства набуде від'ємного
значення. Погашення кредиторської заборгованості відбуватиметься
дуже низькими темпами. У 200_ році підприємство зможе погасити
лише 80% своїх зобов'язань. Знос основних засобів на кінець
прогнозного періоду становитиме 76%. Цей сценарій можна розглядати як фінансово життєздатний лише
за умови дотації на покриття збитків від неповного відшкодування
витрат на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води чинними тарифами. Сценарій 2 У Сценарії 2 тарифи розраховуються з урахуванням здійснення
капітальних вкладень та економії від них. Економія витрат палива
та електроенергії, а також зміна питомих норм витрат
енергоресурсів, порівняно з тими, що прийняті для розрахунку
тарифів у плановому році, в результаті здійснення капітальних
вкладень відображені у наступній таблиці.
------------------------------------------------------------------ | Економія |Рік 1 |Рік 2 |Рік 3 |Рік 4 |Рік 5 | Рік 6 | | електроенергії | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Система опалення | |----------------------------------------------------------------| |тис.кВт*год. | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |тис.грн. | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Система гарячого водопостачання | |----------------------------------------------------------------| |тис.кВт*год. | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |тис.грн. | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |Економія палива |Рік 1 |Рік 2 |Рік 3 |Рік 4 |Рік 5 | Рік 6 | |----------------------------------------------------------------| | Система опалення | |----------------------------------------------------------------| |т у.п./рік | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |тис.грн. | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Система гарячого водопостачання | |----------------------------------------------------------------| |т у.п./рік | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |тис.грн. | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Система теплопостачання | |----------------------------------------------------------------| |Питома норма, | | | | | | | |кВт*год./Гкал | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |Всього економія | | | | | | | |електроенергії, | | | | | | | |тис.грн. | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |Питома норма, кг у | | | | | | | |п/Гкал | | | | | | | |--------------------+------+------+------+------+------+--------| |Всього економія | | | | | | | |палива, тис.грн. | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
У Сценарії 2 визначено, що для реалізації плану капітальних
інвестицій тарифи повинні змінюватися наступним чином
(заповнюється в розрізі категорій споживачів).
------------------------------------------------------------------ | Показники |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5| Рік 6 | |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на теплову енергію | |----------------------------------------------------------------| |Грн./Гкал | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| | Показники |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5| Рік 6 | |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на надання послуг з централізованого опалення | |----------------------------------------------------------------| |Грн./кв.м, тариф для | | | | | | | |споживачів, що | | | | | | | |розраховуються за тарифом | | | | | | | |за 1 кв.м опалювальної | | | | | | | |площі (нарахування | | | | | | | |щомісяця протягом року або| | | | | | | |в опалювальний сезон) | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Грн./Гкал, тариф для | | | | | | | |споживачів із засобами | | | | | | | |обліку (нарахування | | | | | | | |щомісяця в опалювальний | | | | | | | |сезон) | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої | | води | |----------------------------------------------------------------| |Грн./куб.м, для всіх | | | | | | | |споживачів (нарахування | | | | | | | |щомісяця протягом року) | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Завдяки підвищенню тарифів буде забезпечено не лише
відшкодування витрат на теплову енергію та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, але й
забезпечення прибутку (навести розмір планового прибутку по
роках). Але, оскільки прибуток на провадження капітальних вкладень
передбачений лише в тарифах для бюджетних установ та інших
споживачів, його використання в такому розмірі не дозволить
стримати знос основних засобів та тиск інфляційних процесів, тому
він не пропонується до впровадження як оптимальний. Сценарій 3 У Сценарії 3 тарифи розраховуються з урахуванням здійснення
капітальних вкладень та економії від них. Економія витрат
електроенергії, а також зміна питомих норм витрат енергоресурсів,
порівняно з тими, що прийняті для розрахунку тарифів у плановому
році, в результаті здійснення капітальних вкладень відображені у
наступній таблиці.
------------------------------------------------------------------ | Економія електроенергії |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5| Рік 6 | |----------------------------------------------------------------| | Система опалення | |----------------------------------------------------------------| |тис.кВт*год. | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |тис.грн. | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Система гарячого водопостачання | |----------------------------------------------------------------| |тис.кВт*год. | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |тис.грн. | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Економія палива |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5| Рік 6 | |----------------------------------------------------------------| | Система опалення | |----------------------------------------------------------------| |т у.п./рік | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |тис.грн. | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Система гарячого водопостачання | |----------------------------------------------------------------| |т у.п./рік | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |тис.грн. | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Система теплопостачання | |----------------------------------------------------------------| |Питома норма, | | | | | | | |кВт*год./Гкал | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Всього економія | | | | | | | |електроенергії, тис.грн. | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Питома норма, кг у п/Гкал | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Всього економія палива, | | | | | | | |тис.грн. | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
У Сценарії 3 визначено, що для реалізації плану капітальних
інвестицій тарифи повинні змінюватися наступним чином
(заповнюється в розрізі категорій споживачів).
------------------------------------------------------------------ | Показники |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5| Рік 6 | |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на теплову енергію | |----------------------------------------------------------------| |Грн./Гкал | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Показники |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5| Рік 6 | |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на надання послуг з централізованого опалення | |----------------------------------------------------------------| |Грн./кв.м, тариф для | | | | | | | |споживачів, що | | | | | | | |розраховуються за тарифом | | | | | | | |за 1 кв.м опалювальної | | | | | | | |площі (нарахування | | | | | | | |щомісяця протягом року або| | | | | | | |в опалювальний сезон) | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Грн./Гкал, тариф для | | | | | | | |споживачів із засобами | | | | | | | |обліку (нарахування | | | | | | | |щомісяця в опалювальний | | | | | | | |сезон) | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої | | води | |----------------------------------------------------------------| |Грн./куб.м, для всіх | | | | | | | |споживачів (нарахування | | | | | | | |щомісяця протягом року) | | | | | | | |--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |% зміни | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Завдяки підвищенню тарифів буде забезпечено не тільки
відшкодування повної собівартості теплової енергії та послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води, але й
забезпечення прибутку (дати розмір планового прибутку по роках).
Розмір планового прибутку, що буде спрямовуватися на фінансування
капітальних вкладень за цим сценарієм, є вищим, ніж за
Сценарієм 2, оскільки тарифи для всіх груп споживачів передбачають
прибуток. Підприємство вважає, що цей Сценарій є оптимальним з точки
зору фінансового забезпечення технічного переоснащення основних
засобів підприємства та можливостей стримати негативний вплив
зростання цін на енергоресурси на тарифи. Тому цей сценарій
пропонується до впровадження.вгору