Документ v0169320-17, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2017  № 169

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", розділу 3 засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 - 2017 роки, затверджених Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, підпункту 1 пункту 5 і пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та на виконання пункту 14 розділу II Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік (далі - Програма), що додається.

2. Національній поліції (Князєв С.М.), Адміністрації Державної прикордонної служби (Назаренко В.О.), Державній службі з надзвичайних ситуацій (Чечоткін М.О.), Державній міграційній службі (Соколюк М.Ю.), Головному управлінню Національної гвардії (Аллеров Ю.В.), керівникам структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС, керівникам закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС:

1) у межах визначеної Програмою відповідальності забезпечити реалізацію передбачених у ній заходів у встановлені строки;

2) щороку - до 05 лютого, 05 квітня, 05 липня і 05 жовтня - подавати до Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС (кабінет № 570 адміністративної будівлі № 2, тел. 254-76-05) інформацію про хід виконання Програми відповідно до визначених індикаторів.

3. Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації (Фодчук А.Б.) забезпечити узагальнення поданих матеріалів та інформування щороку - до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня - Національного агентства з питань запобігання корупції про стан виконання МВС Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки відповідно до визначених індикаторів.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 29 лютого 2016 року № 142 "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2016 рік".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
28.02.2017 № 169

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік

Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у МВС

Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма МВС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі - Державна програма), та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади", положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Мін'юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Політика Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання і протидії корупції в апараті МВС, Головному сервісному центрі МВС та регіональних сервісних центрах (далі - територіальні органи), закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також у Головному управлінні Національної гвардії України та Національній поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - система МВС), ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

В основу розроблення Антикорупційної програми МВС покладено також принципи:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма МВС є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в Антикорупційній програмі Міністерства внутрішніх справ України на 2016 рік - першій програмі, розробленій в умовах реформованого наприкінці 2015 року Міністерства внутрішніх справ України. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності МВС.

В Антикорупційній програмі МВС, зокрема:

визначено мету;

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі МВС;

передбачено заходи з виконання МВС Державної програми (додаток 1);

розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії, із запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, а також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 2);

містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми відповідно до наказу МВС від 04 січня 2017 року № 1 "Про організацію підготовки антикорупційної програми МВС на 2017 рік" (із змінами), та заходи з їх усунення (додаток 3);

визначено процедуру моніторингу її виконання.

Мета Антикорупційної програми МВС

Метою Антикорупційної програми МВС є:

утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;

забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні Національної гвардії України, Національній поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Упродовж 2015 - 2016 років Міністерством ініційовано та здійснено ряд реформаційних заходів, спрямованих на зниження рівня корупції в системі МВС, у тому числі інституційного змісту. Утворено Національну поліцію України, до якої за результатами прозорого конкурсу набрано новий склад працівників, орієнтованих на нетерпимість до проявів корупції.

Затверджено нову структуру апарату МВС, у складі якої утворено Управління запобігання корупції та проведення люстрації (далі - Управління) як уповноважений підрозділ МВС з питань запобігання та виявлення корупції.

Підготовлено та прийнято ряд актів законодавства щодо поліпшення якості сервісних послуг, які надаються громадянам. Завдяки здійсненим у 2016 році заходам в Україні, зокрема, функціонують 149 територіальних сервісних центрів МВС, що входять до складу 26 регіональних сервісних центрів МВС, діяльність яких координується Головним сервісним центром МВС.

Разом з тим роботу із запобігання корупції в системі МВС необхідно продовжувати, зосередившись більше на сферах, де ризик корупційних проявів підвищений.

Як свідчать статистичні дані Звіту про стан протидії корупції (форма № 1-КОР), намітилася тенденція до зменшення кількості осіб органів внутрішніх справ, притягнутих до адміністративної відповідальності (штраф) за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Зокрема, у 2014 році - 51 особа, у 2015 році - 45, у 2016 році - 15.

Проте кількість осіб органів внутрішніх справ, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення, зростає. Так, у 2014 році кількість таких осіб становила 157, у 2015 році - 203, у 2016 році - 268.

Проблему зниження рівня корупції в системі МВС передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби України, а також керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики, які розпочалися  у 2016 році, за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

удосконалення процесу надання адміністративних послуг;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

Процедури з моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми МВС здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України (далі - комісія), склад якої затверджується наказом Міністра внутрішніх справ. До складу комісії включаються особи, які знають особливості діяльності МВС, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів МВС, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання комісії покладається на Управління.

Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми МВС.

У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми МВС, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється Управлінням, яке в разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми МВС державного секретаря Міністерства.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми МВС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при МВС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, проводиться щокварталу комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції, про стан виконання Міністерством внутрішніх справ України Державної програми. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними комісією.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, виявлено недостатню їх ефективність.

Перелік скорочень, які використовуються в додатках до Антикорупційної програми МВС

АДПС - Адміністрація Державної прикордонної служби України

ГСЦ - Головний сервісний центр МВС

ГУ НГУ - Головне управління Національної гвардії України

ДАРОУ - Департамент аналітичної роботи та організації управління МВС

ДВА - Департамент внутрішнього аудиту МВС

ДДМР - Департамент державного майна та ресурсів МВС

ДІТ - Департамент інформаційних технологій МВС

ДК - Департамент комунікації МВС

ДМСЄІ - Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС

ДМС - Державна міграційна служба України

ДНДІ - Державний науково-дослідний інститут МВС

ДПООНД - Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС

ДОАР - Департамент організаційно-апаратної роботи МВС

ДПРСД - Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС

ДСНС - Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДУ "ЦОП МВС" - Державна установа "Центр обслуговування підрозділів МВС"

ДФОП - Департамент фінансово-облікової політики МВС

ДФППМОМ - Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС

ДЮЗ - Департамент юридичного забезпечення МВС

МВС - Міністерство внутрішніх справ України

НАВС - Національна академія внутрішніх справ

НПУ - Національна поліція України

РСЦ - Регіональний сервісний центр МВС

ТСЦ - Територіальний сервісний центр МВС

УЗКПЛ - Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС

УЛ - Управління ліцензування МВС

УОЗР - Управління охорони здоров'я та реабілітації МВС.

Начальник Управління
запобігання корупції
та проведення люстрації
Міністерства внутрішніх
справ України

А.Б. ФодчукДодаток 1
до Антикорупційної програми МВС

I. ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

№ з/п

Найменування завдання/заходу (із зазначенням номеру завдання та номера заходу) Державної програми, співвиконавцем якого є МВС

Строк виконання, визначений Державною програмою

Найменування заходу у МВС

Строк виконання у МВС

Відповідальний за виконання у МВС

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

1.

Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство) до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1)

Листопад 2015 р.

Укладання спільних нормативних документів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних АДПС

Протягом місяця після надходження звернень Агентства

АДПС

Укладені договори

У межах коштів державного бюджету

2.

Забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1)

До 01 січня 2016 р.

Забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних АДПС

У строки, визначені спільними нормативними документами

АДПС

Забезпечено доступ до баз даних

У межах коштів державного бюджету

3.

Організація проходження стажування, навчальних візитів працівників апарату Агентства до антикорупційних органів іноземних держав, візитів іноземних фахівців до Агентства (завдання 1, захід 2)

Перший етап - 2015 рік другий етап - 2016 рік третій етап - 2017 рік відповідно до програм міжнародної співпраці

Надання в разі необхідності допомоги Агентству в організації проходження стажування, навчальних візитів працівників апарату Агентства до антикорупційних органів іноземних держав, візитів іноземних фахівців до Агентства

У строки, запропоновані Агентством

ДМСЄІ
ДПООНД

Надано допомогу Агентству в організації проходження стажування, навчальних візитів працівників його апарату

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

4.

Забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік (завдання 1, захід 2)

Відповідно до строків, визначених Агентством

Забезпечення участі працівників Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС та уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції НПУ, АДПС, ДМС, ДСНС та ГУ НГУ у тренінгах, організованих Агентством

Відповідно до строків, визначених Агентством

УЗКПЛ
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС
ГУ НГУ

Охоплено навчанням не менше 50 % штатної чисельності уповноваженого підрозділу

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

II. Запобігання корупції

5.

Упровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків, зокрема, забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади (завдання 14, захід 1)

щороку до 01 березня

Розроблення та подання на погодження до МВС проектів власних антикорупційних програм на 2017 рік

До 27 лютого 2017 р.

УЗКПЛ
ГУ НГУ
НПУ
ДМС
ДСНС
АДПС

Видано розпорядчі документи

У межах коштів державного бюджету

6.

Визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб'єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія (завдання 15, захід 2)

Вересень 2015 р.

Здійснення організаційних заходів щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень щодо місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія

У строки, визначені законодавством

ГСЦ
НПУ
ДМС

Передано органам місцевого самоврядування повноваження щодо надання базових адмінпослуг

У межах коштів державного бюджету

7.

Забезпечення затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (завдання 16, захід 1)

Щороку до 01 квітня

Організація розроблення, затвердження антикорупційних програм закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери управління МВС або до сфери управління НГУ, центральних органів виконавчої влади, підконтрольних Міністру внутрішніх справ, визначення уповноважених осіб з реалізації антикорупційної програми

До 01 квітня 2017 р.

УЗКПЛ
ДДМР
структурні підрозділи апарату МВС в межах компетенції
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС
ГУ НГУ

Затверджено антикорупційні програми та визначено уповноважених осіб з їх реалізації

У межах коштів державного бюджету

8.

Проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення) (завдання 20, захід 4)

Березень 2016 р.

Забезпечення створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

Червень 2017 р.

ДМС
ДФППМОМ

Створено національну систему

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

III. Покарання за корупцію

9.

Забезпечення виконання плану заходів реалізації Закону України "Про Державне бюро розслідувань" та створення Державного бюро розслідувань (завдання 1, захід 3)

Відповідно до строків, визначених у плані заходів

Забезпечення участі представника МВС у роботі комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників структурних підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань

Згідно з планом роботи Комісії

Патронатна служба

Участь представника МВС у роботі Комісії

У межах коштів державного бюджету

Начальник Управління
запобігання корупції
та проведення люстрації
Міністерства внутрішніх
справ України

А.Б. ФодчукДодаток 2
до Антикорупційної програми МВС

ЗАХОДИ
з виконання антикорупційної стратегії, із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Агентства Антикорупційної програми МВС

Лютий 2017 р.

УЗКПЛ
Структурні підрозділи апарату МВС
ГУ НГУ
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС

Видано наказ МВС про затвердження Антикорупційної програми МВС, надіслано лист до Агентства

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів

2) погодження проектів антикорупційних програм Національної гвардії України, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ центральних органів виконавчої влади

Лютий 2017 р.

УЗКПЛ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС

Погоджено програму

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті на утримання відповідних державних органів

3) засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС з метою: підготовки Антикорупційної програми МВС; здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми МВС

Лютий 2017 р. Не пізніше 12 квітня, 12 липня, 12 жовтня 2017 р.

УЗКПЛ
Секретар комісії

Підписано протокол засідання комісії

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4) надання закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм

Лютий - березень 2017 р.

УЗКПЛ

Надано методичну допомогу

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

5) погодження проектів антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

До 27 березня 2017 р.

УЗКПЛ

Погоджено проекти антикорупційних програм

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

6) проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в суб'єктах системи МВС:

Національна поліція України

Березень 2017 р.

УЗКПЛ
ДФППМОМ

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

ДП МВС "Інформ-ресурси"

Квітень 2017 р.

УЗКПЛ
ДДМР

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Адміністрація Державної прикордонної служби

Травень 2017 р.

УЗКПЛ
ДФППМОМ

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

ДП МВС "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-авіа"

Червень 2017 р.

УЗКПЛ
ДДМР

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Липень 2017 р.

УЗКПЛ
ДФППМОМ

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС

Серпень 2017 р.

УЗКПЛ
ДДМР

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

Державна міграційна служба України

Вересень 2017 р.

УЗКПЛ
ДФППМОМ

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

ДП МВС "Ремонтно-будівельне управління Міністерства внутрішніх справ України"

Жовтень 2017 р.

УЗКПЛ
ДДМР

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

Центральний госпіталь МВС

Листопад 2017 р.

УЗКПЛ
УОЗР

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

НАВС

Грудень 2017 р.

УЗКПЛ
ДПООНД

Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

2. Нормативно-правове регулювання відносин

1) розроблення нової редакції наказу МВС "Про затвердження повноважень першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, державного секретаря Міністерства внутрішніх справ"

І квартал 2017 р.

ДАРОУ
ДЮЗ
ДОАР

Видано наказ МВС

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

2) розроблення та внесення змін до наказу МВС від 25.11.2016 № 1250 у частині вдосконалення порядку проведення МВС планових/позапланових контрольних заходів, зокрема, пов'язаних із перевіркою стану дотримання антикорупційного законодавства, в органах, підконтрольних Міністру

II півріччя 2017 р.

ДФППМОМ
УЗКПЛ

Видано наказ МВС

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) аналіз законодавчих та нормативно-правових актів у сфері протидії корупції, а також актів Уряду, які регламентують діяльність МВС, та відомчих нормативно-правових актів МВС з метою виявлення в них можливих корупціогенних чинників у межах проведення науково-дослідної роботи на тему: "Організаційно-правові засади протидії корупційним проявам у системі МВС"

Грудень 2017 р.

ДНДІ
УЗКПЛ

Підготовлено аналітичний огляд та пропозиції щодо протидії корупційним проявам у системі МВС

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3. Забезпечення ефективного функціонування підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

1) актуалізація інформації про керівників підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

Щомісяця, не пізніше 05 числа

УЗКПЛ

Узагальнено інформацію про керівників підрозділів (уповноважених осіб)

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) проведення нарад-семінарів з керівниками підрозділів (відповідальними особами) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру, та закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС

Щокварталу, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом

УЗКПЛ
ДПООНД
ДФППМОМ
УОЗР
ДДМР
ГСЦ

Підписано протокол проведеної наради

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, підконтрольними Міністрові органами, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення

Протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до УЗКПЛ

УЗКПЛ
Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС

Підготовлено висновок за результатами експертизи

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

II. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Запровадження системного навчання з питань, пов'язаних із запобіганням корупції

1) проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників - суб'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

При призначенні (обранні) на посаду

УЗКПЛ
ДПООНД
УОЗР
ДДМР
ГСЦ
Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС

Ознайомлено під підпис працівника, долучено до його особової справи

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників - суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", апарату МВС, територіальних органів

Квітень 2017 р.

УЗКПЛ
ДПООНД
Структурні підрозділи апарату МВС
ГСЦ

Охоплено навчанням не менше 75 % загальної штатної чисельності апарату МВС, територіальних органів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників - суб'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

Березень - червень 2017 р.

УЗКПЛ
ДПООНД
УОЗР
ДДМР
заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС

Охоплено навчанням не менше 75 % загальної штатної чисельності апарату МВС, закладу, установи, організації

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, з питань запобігання корупції

Березень - грудень 2017 р.

ДПООНД
УЗКПЛ
НАВС

Охоплено навчанням згідно з державним замовленням

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

5) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери їх управління, з питань запобігання корупції

Березень - грудень 2017 р.

ДПООНД
УЗКПЛ
НАВС
НПУ
ГУ НГУ
ДСНС
ДМС
АДПС

Охоплено навчанням згідно з державним замовленням

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

2. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників - суб'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", апарату МВС, територіальних підрозділів, Національної гвардії України, органів влади, підконтрольних Міністру, та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

Перед призначенням / звільненням працівника

ДПООНД
УЗКПЛ
ДФППМОМ
УОЗР
ДДМР
ГСЦ

Проект наказу завізовано

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

2) унесення змін до контрактів, що укладаються з керівниками державних підприємств, господарських товариств, закладів, установ, організацій, які належать до сфери управління МВС, у частині їх відповідальності за виконання антикорупційних програм, а також обов'язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснювати відповідні антикорупційні заходи

Квітень 2017 р.

ДДМР
ДПООНД
ДЮЗ

Унесено зміни до контрактів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", в апараті МВС, територіальних органах, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок у Національній гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ

У встановлені законодавством строки

УЗКПЛ
ДПООНД
ДФППМОМ
ГСЦ

Підписано довідку про результати перевірки

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті МВС територіальних органах, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок в Національній гвардії України та органах, підконтрольних Міністру внутрішніх справ

У встановлені законодавством строки

УЗКПЛ
ДПООНД
ДФППМОМ
ГСЦ

Підписано довідку про результати спеціальної перевірки

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

III. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1) підготовка проекту доручення керівництва МВС керівникам структурних підрозділів апарату МВС та територіальних органів, керівникам закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також у Національній гвардії України та органам влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, щодо забезпечення подання працівниками - суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік у строки, установлені законом

Лютий 2017 р.

УЗКПЛ

Видано доручення

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) проведення роз'яснення суб'єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

Протягом I кварталу 2017 р.

УЗКПЛ
Структурні підрозділи апарату МВС
ГСЦ МВС
Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС
ГУ НГУ
НПУ
ДСНС
ДМС
АДПС

Охоплено роз'ясненням не менше ніж 50 % працівників відповідного органу (закладу, установи, підприємства)

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) організація подання працівниками - суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

До 01 квітня 2017 р.

УЗКПЛ
ДПООНД
ГСЦ
Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС
ГУ НГУ
НПУ
ДСНС
ДМС
АДПС

Подано декларації

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування:

апарату МВС

До 14 квітня 2017 р.

УЗКПЛ
Керівники структурних підрозділів апарату МВС

Структурними підрозділами подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

територіальних органів (ГСЦ та РСЦ)

До 14 квітня 2017 р.

УЗКПЛ
ГСЦ
РСЦ

ГСЦ подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки ГСЦ та РСЦ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

До 14 квітня 2017 р.

УЗКПЛ
Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

Закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ

До 14 квітня 2017 р.

УЗКПЛ
ГУ НГУ
НПУ
ДСДС
ДМС
АДПС

Національною гвардією України та органами влади, підконтрольними Міністрові внутрішніх справ, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

5) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування:

апарату МВС

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

УЗКПЛ

Керівництвом МВС підписано підготовлений УЗКПЛ лист до Агентства з інформацією про наявні факти. УЗКПЛ повідомлено Агентство за встановленою формою електронною поштою

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

територіальних органів (ГСЦ та РСЦ)

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

ГСЦ
РСЦ

Керівником ГСЦ та відповідного РСЦ підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти порушень. ГСЦ/РСЦ повідомлено Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС

Керівником закладу, установи та підприємства підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Закладом, установою та підприємством повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Керівники ГУ НГУ,
АДПС,
НПУ,
ДСНС,
ДМС

Керівництвом Національної гвардії України, органу влади, підконтрольного Міністрові внутрішніх справ, підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Національною гвардію України, органом влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) підготовка доручення Міністра щодо надання Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації оновленої інформації про близьких осіб, які працюють у системі МВС

Березень 2017 р.

УЗКПЛ

Підписано Міністром доручення

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі МВС

Квітень 2017 р.

УЗКПЛ

Підготовлено узагальнену інформацію

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) проведення інформаційної кампанії з роз'яснення поняття конфлікту інтересів для працівників апарату МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також для службовців та працівників Національної гвардії України, органів, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ

Квітень - грудень 2017 р.

УЗКПЛ
НАВС

Проведено інформаційні кампанії, розміщено відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті органу, установи, закладу, підприємства

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту

1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків

1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель які проводяться в апараті МВС, щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також за дорученням Міністра у закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, в Національній гвардії та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ

Згідно з планом закупівель на 2017 р.

ДДМР
УЗКПЛ
ДВА
ДЮЗ

Проведення перевірок та візування документів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель "Прозорро" при проведенні процедури державних закупівель в апараті МВС

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

ДДМР

Публікації в системі електронних закупівель системи "Прозорро"

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) забезпечення відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі в Україні оприлюднення звітів про укладені договори МВС та про їх виконання, а також договорів закладів, установ, підприємств, що належать до сфери його управління, відповідних договорів Національної гвардії, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ

Згідно з планами закупівель на 2017 р.

ДДМР
Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС
ГУ НГУ

Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

1) організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р

У строки, визначені Планом

ДФОП
ДПООНД
ДДМР
ГСЦ
ДФППМОМ
Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС
ГУ НГУ

Виконано заходи

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

2) перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік

31 грудня 2017 р.

ДФОП

Довідка за результатами перевірки

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм

1) забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є МВС

У строки, визначені законодавством

ДК
ДФОП

Оновлено інформацію

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4. Удосконалення системи внутрішнього аудиту

1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів

Щокварталу протягом 2017 р.

ДВА
ДФОП
УЗКПЛ
НАВС

Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів заходів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) висвітлення на офіційному веб-сайті МВС діяльності із внутрішнього аудиту МВС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва МВС)

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення

ДК
ДВА

Розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг

1. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час складання в територіальних сервісних центрах МВС (далі - ТСЦ МВС) іспитів для отримання посвідчення водія

1) аналіз технічної можливості здійснення відеофіксації процесу складання в ТСЦ МВС практичного іспиту з керування транспортними засобами для отримання посвідчення водія

Березень 2017 р.

ГСЦ

Проаналізовано технічну можливість відеофіксації процесу складання практичного іспиту

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) визначення потреби в відеокамерах, що будуть установлюватися в службових автомобілях ТСЦ МВС, обладнаних для приймання практичного іспиту з керування транспортними засобами

Квітень 2017 р.

ГСЦ

Визначено потребу у відеокамерах

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) забезпечення встановлення відеокамер у службових автомобілях ТСЦ та їх роботу у тестовому режимі

Червень 2017 р.

ГСЦ
РСЦ

У службових автомобілях установлено відеокамери та забезпечено їх роботу в тестовому режимі

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2. Відкриття ТСЦ МВС нового зразка в усіх регіонах держави.

1. Забезпечення проведення ремонтних робіт у приміщеннях (будівлях), де будуть функціонувати ТСЦ нового зразка

Протягом року, за окремим графіком

ГСЦ

Визначено перелік міст, де будуть відкрито ТСЦ нового зразка, та затверджено відповідний графік

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2. Забезпечення відкриття ТСЦ нового зразка

Щокварталу

ГСЦ
РСЦ

Приміщення ТСЦ нового зразка обладнано за принципом "єдиного вікна" у форматі відкритого офісу

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3. Підготовка кваліфікованого персоналу для роботи в ТСЦ.

1. Забезпечення проведення Програм ознайомлення з роботою сервісних центрів МВС у 10 областях

Червень 2017 р.

ГСЦ
РСЦ

Проведено Програми ознайомлення з роботою сервісних центрів МВС у 10 областях

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

VI. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

1. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України "Про запобігання корупції"

1) удосконалення та підвищення ефективності функціонування запровадженої на офіційному веб-сайті МВС рубрики для забезпечення громадян можливості про порушення вимог антикорупційного законодавства з боку працівників системи МВС

Квітень 2017 р.

ДК
ДІТ
УЗКПЛ
НАВС
ДНДІ
ДНДЕКЦ

Здійснено відповідні коригувальні дії формату запровадженої рубрики

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) запровадження на офіційному веб-сайті МВС системи опитування громадян з метою оцінки антикорупційної діяльності МВС

Березень 2017 р.

УЗКПЛ
ДК
ДІТ

Запроваджено опитування

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

3) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ комунікативних заходів за участі громадськості щодо вироблення моделей поведінки у ситуаціях з можливими корупційними ризиками та формування в населення психологічної установки несприйняття корупції як способу розв'язання проблеми

Щокварталу, починаючи з II кварталу 2017 р.

НАВС
ДПООНД
УЗКПЛ
НПУ
ГУ НГУ
ДСНС
ДМС
АДПС
Громадська рада при МВС (за згодою)

Проведено комунікативний захід

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність

1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики

1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті МВС у рубриці "Запобігання корупції", у тому числі:

Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)

ДК
УЗКПЛ

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

інформації про стан виконання МВС заходів, передбачених Державною програмою;

Щокварталу, не пізніше 20 лютого, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня 2017 р.

ДК
УЗКПЛ

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

звітів про виконання МВС Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803-р

Кожні три місяці, не пізніше 09 березня, 09 червня, 09 вересня, 09 грудня 2017 р.

ДК
УЗКПЛ

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників МВС, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації

У разі появи повідомлення

УЗКПЛ
Заінтересовані структурні підрозділи апарату МВС

Підготовлено довідку про за результати перевірки, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3) надання для розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про прийняття рішення щодо видачі, анулювання ліцензії, залишення заяви без розгляду та відмови у видачі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності

Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення

УЛ
ДК

Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) організація та проведення із залученням громадськості заходів з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією в системі МВС, у тому числі проведення на базі НАВС міжнародної науково-практичної конференції

Не пізніше 09 грудня 2017 р.

УЗКПЛ
НАВС
Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції)
ГСЦ
керівники закладів, установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МВС

Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення участі представників Громадської ради при МВС у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС

Відповідно до плану роботи комісії

УЗКПЛ
ДК
Громадська рада (за згодою)

Факт участі зафіксовано в протоколі засідання комісії

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

3. Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції

1) проведення самооцінки діяльності структур сектору безпеки і оборони держави з виявлення корупційних ризиків і загроз у межах участі України в реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ)

20 березня 2017 р.

УЗКПЛ
ДМСЄІ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС

Проведено самооцінку, матеріали надіслано до Апарату РНБО України

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в межах реалізації Програми ВІ

Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі спів робітництва між Україною та НАТО на 2017 рік

УЗКПЛ
ДМСЄІ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС

Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

3) участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

У разі надходження до МВС відповідного запрошення

УЗКПЛ
ДМСЄІ

Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

Начальник Управління
запобігання корупції
та проведення люстрації
Міністерства внутрішніх
справ України

А.Б. ФодчукДодаток 3
до Антикорупційної програми МВС

ОЦІНКА
корупційних ризиків у діяльності МВС та заходи з їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька / середня / висока)

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальний за виконання заходу

Строк виконання заходу

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Управління Міністерством

1) Відсутність чіткого переліку підстав щодо прийняття рішення про проведення МВС перевірки діяльності органів, підконтрольних Міністрові

Низька

Організаційно-інституційний чинник. Відсутність нормативно-правового акта з організації та проведення інспектування, планових і позапланових перевірок ЦОВВ, підконтрольних Міністрові, їх територіальних органів, Національної гвардії України, структурних підрозділів апарату МВС, його територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також відповідного підрозділу може спричиняти велику вірогідність помилок, зловживань, корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, та несвоєчасне їх виявлення

Можливі фінансові втрати. Втрата репутації серед громадян, які звертаються до МВС. Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Розроблення та затвердження наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення перевірок центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів, Національної гвардії України, структурних підрозділів апарату МВС, його територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС"

ДФППМОМ
ДАРОУ

Квітень 2017 р.

Усунення або зменшення рівня корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2) Працівники МВС, закладів, установі підприємств, що належать до сфери управління МВС, які є авторизованими користувачами відповідно до режимів доступу та рівня захисту, мають право в установленому порядку користуватися інформаційними ресурсами Єдиної інформаційної системи МВС

Низька

При отриманні інформації з відповідних баз даних службова особа може отримати конфіденційну інформацію, а також доступ до персональних даних. У подальшому така інформація може бути розголошена або використана з метою сприяння у вирішенні кадрових питань, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Учинення правопорушення, пов'язаного з корупцією

Періодичний моніторинг осіб, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційної системи МВС, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах

ДІТ
Структурні підрозділи апарату МВС
ГСЦ

Щомісяця, не пізніше 5 числа

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

3) Неврегульованість процедури укладання контракту про проходження служби з керівництвом

Низька

Нерегламентовані дискреційні повноваження з процедур укладення контракту, підстав його припинення. Це створює можливості для зловживань та спричиняє ймовірність помилок з боку заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, у самій установі на етапі перевірки документів

Порушення прав громадян, утрата репутації державного органу в суспільстві. Учинення корупційного правопорушення, прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів

Підготовка та прийняття нормативно-правового акта про порядок укладання контракту про проходження служби в поліції та затвердження його форми

НПУ
ДПООНД
ДФППМОМ
ДЮЗ

І квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

4) Перелік документів для реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку ТЗ занадто великий, із надмірними вимогами

Середня

Занадто великий за обсягом перелік документів для реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку ТЗ спричиняє витрачання заявником значного часу та здійснення багатьох прямих контактів з різними установами та посадовими особами. Це створює умови для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання документів в цих установах. Вищезазначене спричиняє велику ймовірність допущення помилок з боку заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самій установі на етапі перевірки документів

Можливі фінансові втрати. Утрата репутації серед громадян, які звертаються до сервісних центрів МВС. Учинення корупційного правопорушення

Унесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів"

ГСЦ
ДЮЗ

III квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

5) Неактуалізовано розподіл повноважень між керівництвом МВС

Низька

Недостатня правова визначеність сфер відповідальності у результаті змін у законодавчому регулюванні повноважень, у тому числі повноважень державного секретаря міністерства

Необмеженість дискреційних повноважень у прийнятті рішень, що викликає ймовірність учинення корупційного правопорушення, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, зловживання правом і, як наслідок, зниження довіри до МВС

Підготовка нової редакції наказу МВС "Про затвердження повноважень першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, державного секретаря Міністерства"

ДАРОУ
ДЮЗ
ДОАР

I квартал 2017 р.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2. Управління матеріальними ресурсами

1) Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів

Низька

Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Можливі фінансові втрати, учинення корупційного правопорушення

Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей

ДДМР
ДУ "ЦОП МВС"

II квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

В обов'язковому порядку облік ресурсів, наданих (переданих) службовцям в особисте користування (на зберігання), проведення періодичних звірок таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)

ДУ "ЦОП МВС"

Щокварталу, до 5 числа, що настає за звітним періодом

2) Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами

Низька

Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації), з метою його подальшого придбання

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення

Проведення звірок наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію);

ДУ "ЦОП МВС"

Щокварталу до 5 числа що настає за звітнім періодом

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Проведення інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів.

ДДМР
ДУ "ЦОП МВС"

IV квартал 2017 року

3. Надання адміністративних послуг

1) Занадто великий за обсягом та із надмірними вимогами перелік документів для отримання державної акредитації закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Низька

Занадто великий за обсягом перелік документів для отримання державної акредитації потребує витрачання заявником значного часу. Це створює можливості для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання державної акредитації. Вищезазначене спричиняє велику ймовірність помилок з боку заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, у самій установі на етапі перевірки документів

Утрата репутації серед громадян, які звертаються до МВС. Учинення корупційного правопорушення

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 490 в частині проведення децентралізації процесу акредитації

ГСЦ

IV квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2) Занадто великий за обсягом та із надмірними вимогами перелік документів для обстеження закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Низька

Занадто великий за обсягом та із надмірними вимогами перелік документів для обстеження закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, потребує витрачання заявником значного часу. Це створює можливості для хабарництва та зловживання у разі обстеження відповідних закладів. Вищезазначене спричиняє велику ймовірність помилок з боку заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, у самій установі на етапі перевірки документів

Утрата репутації серед громадян, які звертаються до МВС. Учинення корупційного правопорушення

Внесення змін до наказу МВС від 07.12.2009 № 515, у частині децентралізації процесу обстеження

ГСЦ

III квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

3) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в успішному складанню іспитів на право керування транспортними засобами всіх категорій

Висока

Утручання у діяльність екзаменаторів третіх осіб з метою впливу на успішне складання іспитів на право керування транспортними засобами всіх категорій

Утрата репутації серед громадян, які звертаються до МВС. Учинення корупційного правопорушення

Унесення змін до наказу МВС України від 07.12.2009 № 515 у частині встановлення засобів відеофіксації, під час складання іспитів на право керування транспортними засобами

ГСЦ

III квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

4) Можливість довготривалого строку розгляду заяв щодо виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів

Низька

Довготривалий строк розгляду заяви, наявність дискреційного повноваження (прийняття рішення на власний розсуд) скорочення терміну обробки заяви та можливість прямого спілкування посадовця з громадянами, які звертаються за отриманням цієї послуги, може призвести до корупційного правопорушення (вимагання неправомірної вигоди) для прискорення видачі довідок про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення

Утрата репутації серед громадян, які звертаються до МВС. Учинення корупційного правопорушення

Внесення змін до наказу МВС від 11.03.2016 № 174 в частині подання заяви про оформлення індивідуального номерного знака та отримання відповіді, використовуючи електронну пошту, як наслідок спрощення надання послуги

ГСЦ

IV квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

5) Можливість довготривалого строку розгляду заяв щодо встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв

Низька

Довготривалий строк розгляду заяви, наявність дискреційного повноваження (прийняття рішення на власний розсуд) при скороченні часу обробки заяви та можливість прямого спілкування посадовця з громадянами, які звертаються за отриманням цієї послуги, може призвести до корупційного правопорушення (вимагання неправомірної вигоди) для прискорення оформлення та видачі дозволів на встановлення та використання спеціалізованих звукових та світлових сигнальних пристроїв

Утрата репутації серед громадян, які звертаються до МВС. Учинення корупційного правопорушення

Внесення змін до наказу МВС від 09.08.2016 № 771 у частині децентралізації надання послуги шляхом передачі повноважень з видачі дозволів безпосередньо ТСЦ та відповідно зменшення терміну розгляду звернень

ГСЦ

IV квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

4. Реєстрація та ліцензування, дозвільна діяльність

1) Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

Низька

Об'єктивність проведення результатів перевірки (трактування норм на користь суб'єкта господарювання), наявність у працівника який здійснює перевірку особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих що працюють на об'єкті перевірки. За результатами цього в акті перевірки може бути вказано неправдиву інформацію щодо стану здійснення господарської діяльності

Наявність незначних фінансових утрат, учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність, утрату репутації серед працівників органу влади

Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами.

УЛ

Щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Розроблення механізму здійснення контролю за якістю проведених перевірок

Березень 2017 р.

2) Надання посадовою особою Управління переваги здобувачам ліцензій та ліцензіатам (керівникам чи уповноваженим ними особам) під час особистого прийому заяв про отримання, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності

Низька

Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність, утрату репутації серед працівників органу влади

Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства. Періодичний моніторинг дотриманням працівниками відповідного структурного підрозділу порядку розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів

УЛ

Щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

3) Відсутність законодавчого врегулювання окремих питань, пов'язаних з ліцензуванням, щодо надання конфіденційної інформації про діяльність суб'єкта господарювання

Низька

Допущення неправильного трактування норми законодавства, що призводить до подальшого оскарження рішення органу ліцензування, поширення конфіденційної інформації про діяльність суб'єкта господарювання на користь третіх осіб

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність, утрату репутації серед працівників державного органу

Дотримання та виконання рекомендацій Державної регуляторної служби України щодо застосування змін у законодавстві, здійснення контролю керівництвом відповідного структурного підрозділу за розглядом запитів про отримання інформації, що відноситься до конфіденційної інформації чи інформації з обмеженим доступом

УЛ
ДІТ

1 січня 2019 р.

Зменшення чинників корупційного ризику

5. Публічні закупівлі

1) Непрозоре проведення процедур закупівлі

Висока

Фальсифікація документів працівниками органу. Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівлі конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, утрата репутації, судові процеси проти державного органу

Забезпечення належного документування дій кожного етапу, усіх прийнятих рішень у межах процедури закупівлі, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів; здійснення заходів із збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття

ДДМР
Комітет з конкурсних торгів

Протягом року під час проведення процедур закупівлі

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

6. Управління фінансами

1) Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них

Низька

Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань; помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці

Диспропорція фінансування підрозділів, які належать до сфери управління МВС

Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників державного бюджету на відповідний рік

ДФОП

31 грудня 2017 р.

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

7. Управління персоналом

1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Низька

Утручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Фінансові втрати не очікуються, утрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає дисциплінарну відповідальність

Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації

ДПООНД

За один робочий день до початку роботи комісії

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

2) Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до вищих навчальних закладів через вплив третіх осіб

Низька

Утручання в діяльність приймальної комісії ВНЗ третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом приймальної комісії ВНЗ про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Фінансові втрати не очікуються, утрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає дисциплінарну відповідальність

Запровадження через офіційні веб-сайти навчальних закладів анкетування громадян про дотримання відповідним навчальним закладом законодавства під час вступної кампанії

ДПООНД
Вищі навчальні заклади, що належать до сфери управління МВС

У день початку проведен-ня вступної кампанії

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Проведення аналізу анкетування з метою виявлення фактів можливих порушень та усунення умов їх виникнення в подальшому

Вищі навчальні заклади, що належать до сфери управління МВС

Щомісяця, протягом вступної кампанії

8. Внутрішній контроль та аудит

1) Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту

Середня

Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки. За результатами цього в аудиторському звіті, або довідці про результати перевірки може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію

Можливі фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення

Розроблення правил етичної поведінки працівників внутрішнього аудиту МВС та механізм контролю за якістю виконання ними службових обов'язків. Створення внутрішньої комісії ДВА для проведення службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень

ДВА

I півріччя 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2) Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу

Середня

Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих на об'єкті, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки. За результатами цього в аудиторському звіті, або довідці про результати перевірки може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію

Можливі фінансові втрати, але незначні. Утрата репутації серед працівників об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Учинення корупційного правопорушення

Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем

ДВА

До 10 липня, до 10 жовтня 2017 р., до 10 січня 2018 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

3) Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків

Середня

Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу

Можливі фінансові втрати. Утрата репутації серед працівників об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Учинення корупційного правопорушення

Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем

ДВА

До 10 липня, до 10 жовтня 2017 р., до 10 січня 2018 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

9. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

1) Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС.

Низька

Недоброчесність державних службовців, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем

Необ'єктивне проведення контрольного заходу, порушення Правил етичної поведінки державних службовців, учинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

Проведення інструктажу працівникам, задіяним у контрольних заходах, з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень антикорупційного законодавства

УЗКПЛ

Перед початком проведення контрольного заходу

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

2) Порушення термінів проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком

Низька

Недоброчесність державних службовців, необґрунтоване затягування часу проведення спеціальної перевірки може призвести до отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка організовує таку перевірку або бере участь у її проведенні

Наявність дискреційного права скорочення терміну обробки заяви, можливість прямого спілкування з особами, задіяними в розгляді та перевірці документів може призвести до фактів корупції. Учинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. Репутаційні втрати.

Проведення моніторингу дотримання посадовими особами термінів проведення спеціальної перевірки

УЗКПЛ

Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця за звітним періодом

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

3) Вибірковість візування нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у МВС.

Низька

Неможливість виявлення корупціогенних чинників при прийнятті організаційно-розпорядчих та нормативних документів у системі МВС, нечітке визначення правових норм сприяє наданню дискреційних повноважень

Прийняття організаційно - розпорядчих документів, що можуть містити норми/положення, які спричинятимуть вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

Підготовка проекту доручення державного секретаря МВС щодо запровадження візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань

УЗКПЛ

II квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

4) Відсутність системи проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції у МВС

Низька

Неможливість виявлення корупціогенних чинників при прийнятті нормативно-правових актів у МВС, нечіткість процедур (механізмів), створення надмірних обтяжень, прийняття нормативно-правових актів з недоліками

Можливе прийняття нормативно-правових актів з наявними корупціогенними чинниками, що дає можливість учинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

Надання доручення структурним підрозділам апарату МВС щодо обов'язкового проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції при підготовці проектів нормативно-правових актів

УЗКПЛ

I квартал 2017 р.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією

10. Контрольно-наглядові функції

Можливість виникнення корупційних ризиків у ході організації та здійснення МВС контрольних заходів щодо Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, підконтрольних Міністру внутрішніх справ

Середня

Відсутність у наказі МВС від 25.11.2016 № 1250 норм, які регламентують механізм здійснення перевірок ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів

Доповнення: розділу IX наказу МВС від 25.11.2016 № 1250 посиланням на примірну програму проведення перевірок, уніфікований перелік питань (заходів), які використовуються в ході організації та здійснення перевірок, вимогами до звіту про перевірку, алгоритмом дій членів комісії у разі виникнення/виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, пп. 7 розділу IX цього наказу нормами щодо дотримання в ході перевірки вимог антикорупційного законодавства. Уточнення або розроблення нових організаційно-розпорядчих документів МВС або проектів таких документів з вищезазначених питань

ДФППМОМ

II півріччя 2017 р.

Зменшення рівня імовірності виникнення зазначених антикорупційних ризиків

Комісія з оцінки
корупційних ризиків
та моніторингу виконання
антикорупційної програми
Міністерства внутрішніх
справ України


{Текст взято з сайту МВС України http://www.mvs.gov.ua}вгору