Щодо підготовки річних звітів про виконання Національного плану дій з гігієни довкілля на 2000-2005 роки
Мінприроди України; Наказ, Заходи, Форма типового документа від 16.04.2004162
Документ v0162617-04, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2004

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.04.2004 N 162

Щодо підготовки річних звітів про виконання
Національного плану дій з гігієни довкілля
на 2000-2005 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13
жовтня 2000 року N 1556 ( 1556-2000-п ) стосовно реалізації
Національного плану дій з гігієни довкілля на 2000-2005 роки (далі
- План дій) та доручення Кабінету Міністрів України від
06.08.2003 р. N 37644 Н А К А З У Ю:
1. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату,
Державної екологічної інспекції, Державної гідрометеорологічної
служби, Рескомекоресурсів АР Крим, держуправлінь екоресурсів в
областях, мм. Києві та Севастополі щорічно готувати інформацію про
стан виконання заходів, передбачених відповідним розділом Плану
дій згідно з додатком 1.
2. Відповідальним виконавцям щороку до 1 травня подавати звіт
про виконання Плану дій в Управління стратегічного планування
(І. Медведенко) (к. 518, т. 206-31-13, т/ф 245-10-08) на паперових
та магнітних носіях за формою, що додається (додаток 2).
2.1. Відповідальним виконавцям звіт за підсумками 2003 року
подати до 20 квітня 2004 року.
3. Управлінню стратегічного планування узагальнювати надану
інформацію до 20 травня щороку для подання Міністерству охорони
здоров'я України.
3.1. Управлінню стратегічного планування звіт про виконання
Плану дій за підсумками 2003 року подати Міністерству охорони
здоров'я України до 30 квітня 2004 року.
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінекоресурсів
від 10.04.2003 р. N 59/М.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарата В. Крука.
Міністр С.Поляков

Додаток
до наказу Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
16.04.2004 N 162

ЗАХОДИ
Національного плану дій з гігієни довкілля
на 2000-2005 роки, по яких Міністерство охорони
навколишнього природного середовища є виконавцем

------------------------------------------------------------------ | N |Розділ, пункт| Зміст заходу | Термін | Виконавці | |п/п| Плану дій | |виконан-| | | | | | ня | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |1. |6-б, Якість |Вжиття заходів до|Постійно|Мінекоресурсів | | |повітря, п. |поступового | |(УАП, | | |1. |зменшення | |Держуправління | | | |підприємствами | |екоресурсів) | | | |викидів шкідливих| |Мінтранс, | | | |речовин в | |Держпромполітики, | | | |атмосферне | |Мінпаливенерго. | | | |повітря до | | | | | |встановлених | | | | | |нормативів. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |2. |6-б, Якість |Удосконалення |Постійно|Мінекоресурсів | | |повітря, п. |проведення | |(ДЕІ, | | |2. |державного і | |Держуправління | | | |виробничого | |екоресурсів), МНС, | | | |контролю за | |Держпромполітики, | | | |дотриманням | |Мінпаливенерго, | | | |технологічних | |Мінекономіки, Рада | | | |регламентів на | |міністрів АР Крим, | | | |промислових | |обласні, Київська | | | |об'єктах | |та Севастопольська | | | |незалежно від | |міські | | | |форми власності | |держадміністрації. | | | |та видів | | | | | |господарювання. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |3. |6-б, Якість |Підвищення |Постійно|Мінекоресурсів | | |повітря, п. |ефективності | |(ДЕІ, | | |6. |державного | |Держуправління | | | |контролю за | |екоресурсів), МНС, | | | |експлуатацією | |Держпромполітики, | | | |пилогазоочисних | |Мінекономіки, | | | |установок та | |Мінпаливенерго, | | | |додержанням | |Рада міністрів АР | | | |нормативів | |Крим, обласні, | | | |викидів в | |Київська та | | | |атмосферу. | |Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |4. |6-б, Якість |Ввести до |2003 рік|Мінекоресурсів | | |повітря, п. |технологічних | |(УАП), | | |8. |стандартів і | |Держпромполітики, | | | |технологічних | |Держстандарт, | | | |регламентів | |Мінпаливенерго. | | | |(норм), що | | | | | |стосуються | | | | | |технологій, у | | | | | |процесі яких | | | | | |утворюються | | | | | |шкідливі | | | | | |речовини, норми | | | | | |викидів | | | | | |забруднюючих | | | | | |речовин в | | | | | |атмосферу. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |5. |6-б, Якість |Проведення |Постійно|Мінекоресурсів | | |повітря, п. |інвентаризації | |(УАП, | | |9. |джерел викидів. | |Держуправління | | | | | |екоресурсів), | | | | | |Держпромполітики, | | | | | |Мінпаливенерго, | | | | | |Держкомстат, Рада | | | | | |міністрів АР Крим, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |6. |6-б, Якість |Оцінка ризику |2003 рік|МОЗ, Мінекоресурсів| | |повітря, п. |канцерогенезу для| |(УАП), Держбуд, | | |12. |населення у | |Мінекономіки. | | | |процесі | | | | | |виробництва і | | | | | |використання | | | | | |азбесту, | | | | | |запровадження | | | | | |відповідних | | | | | |обмежень. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |7. |6-б, Якість |Посилення |Постійно|Мінекоресурсів | | |повітря, п. |контролю за | |(ДЕІ, | | |13. |забрудненням | |Держуправління | | | |атмосферного | |екоресурсів), | | | |повітря від | |Держпромполітики, | | | |спалювання | |МОЗ, Мінекономіки, | | | |промислових та | |Рада міністрів АР | | | |побутових | |Крим, обласні, | | | |відходів поблизу | |Київська та | | | |населених | |Севастопольська | | | |пунктів. | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |8. |6-б, Якість |Удосконалення |Постійно|МВС, Мінтранс, | | |повітря, п. |системи контролю | |Держпромполітики, | | |14. |за експлуатацією | |Мінекоресурсів | | | |автомобільного, | |(ДЕІ), | | | |морського і | |Мінекономіки. | | | |річкового | | | | | |транспорту | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |9. |6-в, Якість |Удосконалення |2005 рік|Мінекоресурсів | | |води, п. 1. |системи | |(УВРЕС, ВЧАМ, УДЕМ,| | | |державного | |Держуправління | | | |моніторингу вод. | |екоресурсів), МНС, | | | | | |МОЗ, | | | | | |Мінагрополітики, | | | | | |Держводгосп, | | | | | |Держбуд, Рада | | | | | |міністрів АР Крим, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |10.|6-в, Якість |Проведення |Постійно|Мінекоресурсів | | |води, п. 7. |експертної оцінки| |(УВРЕС), МНС, | | | |наукового, | |Держпромполітики, | | | |технічного, | |Мінтранс, | | | |технологічного та| |Мінагрополітики, | | | |санітарно-гігіє- | |Держбуд, | | | |нічного рівня | |Держводгосп, МОЗ. | | | |розробок у галузі| | | | | |очищення стічних | | | | | |вод, | | | | | |водопостачання | | | | | |населених | | | | | |пунктів, | | | | | |локальних засобів| | | | | |очищення питної | | | | | |води, у тому | | | | | |числі за | | | | | |критеріями їх | | | | | |надійності в | | | | | |умовах | | | | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |11.|6-в, Якість |Посилення |Постійно|Мінекоресурсів | | |води, п. 10. |державного | |(ДЕІ, | | | |нагляду та | |Держуправління | | | |контролю за | |екоресурсів), | | | |дотриманням | |Мінагрополітики, | | | |режиму у зонах | |Держводгосп, | | | |водозабору та | |Держбуд, МНС, МОЗ, | | | |режиму | |Рада міністрів АР | | | |господарювання у | |Крим, обласні, | | | |прибережних | |Київська та | | | |захисних смугах і| |Севастопольська | | | |водоохоронних | |міські | | | |зонах річок, | |держадміністрації. | | | |водойм і джерел | | | | | |водопостачання. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |12.|6-в, Якість |Розроблення |2003 рік|Мінекоресурсів | | |води, п. 11. |нормативів якості| |(УВРЕС, ВЧАМ), | | | |води з | |Держстандарт, МОЗ, | | | |урахуванням вимог| |МНС, | | | |директив ЄС. | |Мінагрополітики, | | | | | |Мінекономіки, | | | | | |Держбуд, | | | | | |Держводгосп. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |13.|6-д, землі, |Створення банку |2003 рік|Мінекоресурсів | | |п. 2. |даних щодо джерел| |(УЗРЗБР, | | | |забруднення | |Держуправління | | | |земель за типами,| |екоресурсів), | | | |якістю і | |Держкомзем, МНС, | | | |кількістю | |МОЗ, Рада міністрів| | | |забруднювачів. | |АР Крим, обласні, | | | | | |Київська та | | | | | |Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |14.|6-д, землі, |Каталогізація і |2003 рік|Держкомзем, МОЗ, | | |п. 3. |характеристика | |МНС, Мінекоресурсів| | | |земель за якістю | |(УЗРЗБР), Рада | | | |і кількістю | |міністрів АР Крим, | | | |забруднювачів. | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |15.|6-д, землі, |Створення |2003 рік|Мінекоресурсів | | |п. 4. |національної | |(УЗРЗБР, УДЕМ, | | | |системи | |Держекоінспекція), | | | |спостереження і | |Держкомзем, | | | |контролю за | |Мінекономіки, | | | |забрудненням | |Мінагрополітики, | | | |земель (у тому | |МНС, МОЗ. | | | |числі і за | | | | | |санітарно-парази-| | | | | |тологічними | | | | | |показниками) та | | | | | |їх раціональним | | | | | |використанням. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |16 |6-д, землі, |Забезпечення |Постійно|Мінекоресурсів | | |п. 7. |раціонального | |(УЗРЗБР, | | | |розміщення | |Держуправління | | | |підприємств | |екоресурсів), МОЗ, | | | |сільськогосподар-| |Мінагрополітики, | | | |ського | |Держпромполітики, | | | |виробництва. | |Держбуд, МНС, | | | | | |Мінекономіки, Рада | | | | | |міністрів АР Крим, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |17.|6-д, землі, |Організація |2003 рік|МОЗ, | | |п. 8. |розроблення | |Держпромполітики, | | | |технологій | |Мінекоресурсів | | | |утилізації | |(УРТБ, УБХР), | | | |непридатних для | |Мінагрополітики, | | | |використання | |МНС, Держкомзем. | | | |пестицидів та | | | | | |агрохімікатів і | | | | | |тари з-під них та| | | | | |впровадження тих | | | | | |технологій, що | | | | | |найбільше | | | | | |відповідають | | | | | |екологічним | | | | | |вимогам та | | | | | |економічним | | | | | |показникам. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |18.|6-д, землі, |Запровадження |Постійно|Мінагрополітики, | | |п. 9. |комплексу | |Держкомзем, МНС, | | | |агромеліоративних| |Мінекоресурсів | | | |заходів, | |(УОЗРЗБ, УРТС). | | | |спрямованих на | | | | | |зменшення | | | | | |переходу | | | | | |радіонуклідів у | | | | | |продукцію | | | | | |рослинництва і | | | | | |тваринництва. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |19.|6-д, землі, |Підвищення |Постійно|Мінагрополітики, | | |п. 10. |кваліфікації | |Держкомзем, МОЗ, | | | |працівників | |Мінекоресурсів | | | |сільського | |(УРТБ, УБХР, | | | |господарства у | |Держуправління | | | |сфері | |екоресурсів), МНС, | | | |використання | |Рада міністрів АР | | | |добрив, | |Крим, обласні, | | | |фертилізаторів, | |Київська та | | | |пестицидів та | |Севастопольська | | | |інших | |міські | | | |агрохімікатів і | |держадміністрації. | | | |поводження з | | | | | |ними. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |20.|6-д, землі, |Визначення |2003 рік|МОЗ, Мінекоресурсів| | |п. 11. |регіональних | |(УОЗРЗБ, | | | |пріоритетів серед| |Держуправління | | | |забруднюючих | |екоресурсів), | | | |землі речовин в | |Мінагрополітики, | | | |рамках місцевих | |Держпромполітики, | | | |планів з гігієни | |Держкомзем, МНС, | | | |довкілля. | |Рада міністрів АР | | | | | |Крим, обласні, | | | | | |Київська та | | | | | |Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |21.|6-е, відходи,|Розроблення та |2003 рік|Держпромполітики, | | |п. 1. |впровадження | |Мінекоресурсів | | | |нормативно-право-| |(УРТБ), МНС, | | | |вих актів, | |Мін'юст, | | | |забезпечення їх | |Держкомстат, | | | |гармонізації із | |Мінекономіки. | | | |законодавством ЄС| | | | | |в частині | | | | | |визначення рівня | | | | | |небезпеки | | | | | |відходів та їх | | | | | |класифікації. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |22.|6-е, відходи,|Удосконалення |Постійно|Мінекоресурсів | | |п. 2. |контролю за | |(ДЕІ, УРТБ, УБХР, | | | |поводженням з | |Держуправління | | | |відходами, у тому| |екоресурсів), МОЗ, | | | |числі непридатних| |Мінагрополітики, | | | |і заборонених | |Держбуд, | | | |пестицидів та | |Держпромполітики, | | | |агрохімікатів. | |МНС, Рада міністрів| | | | | |АР Крим, обласні, | | | | | |Київська та | | | | | |Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |23.|6-е, відходи,|Проведення |2003 рік|Держбуд, | | |п. 3. |паспортизації | |Держпромполітики, | | | |місць видалення | |Мінекоресурсів | | | |відходів. | |(УРТБ, | | | | | |Держуправління | | | | | |екоресурсів), МНС, | | | | | |Мінагрополітики, | | | | | |Мінекономіки, МОЗ, | | | | | |Рада міністрів АР | | | | | |Крим, обласні, | | | | | |Київська та | | | | | |Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |24.|6-е, відходи,|Розвиток |2003 рік|Держпромполітики, | | |п. 4. |технологічних | |МНС, Мінекоресурсів| | | |методів та | |(УРТБ, УБХР), | | | |удосконалення | |Мінекономіки. | | | |технічних засобів| | | | | |і біологічних | | | | | |методів | | | | | |утилізації та | | | | | |видалення | | | | | |промислових і | | | | | |побутових | | | | | |відходів, у тому | | | | | |числі непридатних| | | | | |і заборонених до | | | | | |використання | | | | | |пестицидів та | | | | | |агрохімікатів. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |25.|6-е, відходи,|Розроблення |Постійно|Держбуд, | | |п. 7. |Державної | |Мінекоресурсів | | | |програми окремого| |(УРТБ, | | | |збирання, | |Держуправління | | | |оброблення, | |екоресурсів), | | | |утилізації | |Мінекономіки, МНС, | | | |побутових | |Рада міністрів АР | | | |відходів із | |Крим, обласні, | | | |залученням до її | |Київська та | | | |реалізації | |Севастопольська | | | |приватних | |міські | | | |підприємств. | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |26.|6-е, відходи,|Створення |Постійно|Держпромполітики, | | |п. 8. |інформаційного | |Держбуд, | | | |банку даних щодо | |Мінекоресурсів | | | |технологій з | |(УРТБ), МНС, | | | |перероблення та | |Мінекономіки. | | | |утилізації | | | | | |відходів. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |27.|6-е, відходи,|Організація |Постійно|Мінекоресурсів | | |п. 10. |впровадження | |(УРТБ, УБХР), МНС, | | | |сучасних методів | |Держбуд, | | | |ідентифікації | |Мінекономіки. | | | |хімічних речовин | | | | | |під час | | | | | |проведення | | | | | |державної | | | | | |експертизи | | | | | |полігонів та | | | | | |способів | | | | | |видалення | | | | | |відходів. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |28.|6-е, відходи,|Розроблення |Постійно|МОЗ, Мінекоресурсів| | |п. 11. |наукових програм | |(УРТБ), МНС, МОН, | | | |проведення оцінки| |Академія медичних | | | |ризиків впливу на| |наук. | | | |здоров'я | | | | | |населення | | | | | |промислових і | | | | | |побутових | | | | | |відходів. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |29.|6-е, відходи,|Сприяння розвитку|Постійно|Мінекоресурсів | | |п. 13. |екологічної | |(УРТБ, УСП, | | | |освіти населення | |Держуправління | | | |стосовно | |екоресурсів), МНС, | | | |розв'язання | |Держбуд, Рада | | | |проблем з | |міністрів АР Крим, | | | |відходами. | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |30.|6-ж, |Створення |Постійно|Держпромполітики, | | |радіаційна |Державного | |МНС, Мінекоресурсів| | |безпека, п. |регістру джерел | |(УРТБ, | | |1. |іонізуючого | |Держекоінспекція, | | | |випромінювання. | |Держуправління | | | | | |екоресурсів), МОЗ, | | | | | |Мінагрополітики, | | | | | |Мінекономіки, | | | | | |Держкомзем, | | | | | |Держводгосп, Рада | | | | | |міністрів АР Крим, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |31.|6-ж, |Закінчення |2005 рік|МНС, Мінекоресурсів| | |радіаційна |створення | |(УРТБ), МОЗ, | | |безпека, п. |Державного | |Мінекономіки, | | |2. |реєстру | |Держпромполітики, | | | |радіоактивних | |Мінпаливенерго, | | | |відходів, | |Держводгосп, | | | |Державного | |Мінагрополітики. | | | |кадастру сховищ | | | | | |радіоактивних | | | | | |відходів. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |32.|6-ж, |Реалізація |Постійно|Мінпаливенерго, | | |радіаційна |заходів із | |Держпромполітики, | | |безпека, п. |забезпечення | |МНС, Мінекоресурсів| | |4. |вивезення | |(ДЕІ, УРТБ), МОЗ, | | | |відпрацьованого | |Мінекономіки. | | | |ядерного палива | | | | | |та відпрацьованих| | | | | |промислових і | | | | | |медичних джерел | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінювання за| | | | | |межі України. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |33.|6-ж, |Розроблення |2003 рік|Держпромполітики, | | |радіаційна |методичних | |Академія медичних | | |безпека, п. |документів з | |наук, МОЗ, | | |5. |питань | |Мінекоресурсів | | | |регламентації та | |(УРТБ, ДЕІ), | | | |оптимізації | |Мінагрополітики, | | | |проведення | |Мінекономіки. | | | |загальнодержавно-| | | | | |го | | | | | |радіоекологічного| | | | | |моніторингу | | | | | |довкілля (у тому | | | | | |числі в зонах | | | | | |розташування | | | | | |атомних станцій, | | | | | |уранодобувних та | | | | | |уранопереробних | | | | | |підприємств), а | | | | | |також моніторингу| | | | | |на початковій | | | | | |стадії | | | | | |радіаційної | | | | | |аварії та | | | | | |моніторингу | | | | | |джерел | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінення. | | | | | |Удосконалення | | | | | |оснащення | | | | | |радіометричних і | | | | | |радіологічних | | | | | |лабораторій. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |34.|6-ж, |Здійснення |Постійно|МОЗ, Мінекоресурсів| | |радіаційна |радіологічного | |(ДЕІ, | | |безпека, п. |контролю за | |Держуправління | | |9. |будівельними | |екоресурсів), | | | |матеріалами, | |Мінагрополітики, | | | |продуктами | |Держбуд, Рада | | | |харчування, | |міністрів АР Крим, | | | |питною водою. | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |35.|6-ж, |Визначення вмісту|2003 рік|Мінекоресурсів | | |радіаційна |природних | |(УРТБ), | | |безпека, п. |радіонуклідів у | |Мінагрополітики, | | |10. |всіх джерелах | |Держводгосп, | | | |підземного | |Держбуд, Академія | | | |водопостачання і | |медичних наук, МОЗ.| | | |насамперед у | | | | | |родононебезпечних| | | | | |регіонах. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |36.|6-ж, |Удосконалення но-|2003 рік|МНС, Академія | | |радіаційна |рмативно-правових| |медичних наук, МОЗ,| | |безпека, п. |актів з питань | |Мінекоресурсів | | |12. |створення системи| |(УРТБ), | | | |захисту | |Мінекономіки. | | | |постраждалих | | | | | |унаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |37.|6-ж, |Створення єдиної |2005 рік|Академія медичних | | |радіаційна |державної системи| |наук, МОЗ, | | |безпека, п. |контролю та | |Мінекоресурсів | | |15. |обліку | |(ДЕІ), | | | |індивідуальних | |Мінекономіки, МНС. | | | |доз опромінення | | | | | |населення, що | | | | | |формуються під | | | | | |дією різних | | | | | |джерел | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінювання. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |38.|6-з, |Створення системи|2003 рік|Академія медичних | | |неіонізуюче |спостереження за | |наук, | | |випромінюван-|параметрами, | |Мінекоресурсів | | |ня, п. 5. |спектром і | |(ДГМС, УДЕМ), МОЗ. | | | |інтенсивністю | | | | | |сонячного | | | | | |випромінювання на| | | | | |території України| | | | | |з прогнозуванням | | | | | |його ризику для | | | | | |здоров'я | | | | | |населення. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |39.|6-і, |Впровадження в |2005 рік|Рада міністрів АР | | |планування |містах | |Крим, обласні, | | |населених |автоматизованих | |Київська і | | |пунктів, п. |систем керування | |Севастопольська | | |5. |дорожнім рухом, | |міські | | | |розроблення | |держадміністрації, | | | |раціональних | |Мінтранс, МВС, | | | |комплексних | |Мінекоресурсів | | | |транспортних схем| |(Держуправління | | | |і схем | |екоресурсів), МОЗ. | | | |організації | | | | | |дорожнього руху. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |40.|6-і, |Розроблення |2003 рік|Держпромполітики, | | |планування |еколого-гігієніч-| |Держбуд, МОЗ, | | |населених |них принципів | |Мінекоресурсів | | |пунктів, п. |сучасного | |(ВЧАМ, УВРЕС), | | |8. |містобудівного | |Мінекономіки. | | | |розвитку | | | | | |курортно-рекреаці| | | | | |йних районів | | | | | |Азово-Чорноморсь-| | | | | |кого узбережжя. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |41.|6-л, |Розроблення і |Постійно|Держпромполітики, | | |промисловість|впровадження | |Мінекоресурсів | | |п. 3. |системи заходів | |(УАП), | | | |щодо зменшення | |Мінекономіки. | | | |кількості | | | | | |забруднюючих | | | | | |викидів. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |42.|6-л, |Впровадження |Постійно|Держпромполітики, | | |промисловість|системи заходів | |Мінекоресурсів | | |п. 5. |щодо зменшення | |(ДЕІ, УАП), | | | |використання | |Мінекономіки, МОЗ. | | | |речовин, які | | | | | |руйнують озоновий| | | | | |шар, та | | | | | |розроблення | | | | | |заходів для | | | | | |обмеження випуску| | | | | |озоноруйнівної | | | | | |продукції. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |43.|6-л, |Розроблення і |2003 рік|Держпромполітики, | | |промисловість|впровадження | |МНС, Мінекоресурсів| | |п. 6. |системи заходів, | |(ДЕІ), | | | |спрямованих на | |Мінекономіки. | | | |зниження та | | | | | |запобігання | | | | | |аварійним | | | | | |ситуаціям на | | | | | |підприємствах. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |44.|6-м, |Удосконалення і |Постійно|Держпромполітики, | | |паливно-енер-|впровадження | |Мінпаливенерго, | | |гетичний |систем | |МНС, Мінекоресурсів| | |комплекс, п. |попередження | |(ДЕІ). | | |3. |аварій на | | | | | |об'єктах ПЕК. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |45.|6-м, |Забезпечення |Постійно|Мінекоресурсів | | |паливно-енер-|систематичного | |(УКЗГ), | | |гетичний |поширення | |Мінпаливенерго, | | |комплекс, п. |актуальної | |Держпромполітики, | | |5. |інформації, | |Держкоменергозбереж| | | |розрахованої на | |ення, Держстандарт,| | | |населення, | |Держбуд, МОЗ, | | | |фахівців та | |Держкомінформ. | | | |керівників, про | | | | | |вплив | | | | | |ресурсозаощаджен-| | | | | |ня, | | | | | |енергоефективнос-| | | | | |ті використання | | | | | |екологічно чистих| | | | | |джерел енергії на| | | | | |економіку, стан | | | | | |довкілля та | | | | | |здоров'я людей. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |46.|6-н, |Припинення |2005 рік|Мінпаливенерго, | | |транспорт, п.|випуску і | |Мінтранс, | | |6. |використання | |Мінекоресурсів | | | |етильованого | |(УАП), | | | |бензину. | |Мінекономіки. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |47.|6-н, |Впровадження |2003 рік|Мінтранс, | | |транспорт, п.|технологій | |Держводгосп, | | |15. |очищення | |Мінекономіки, | | | |використаної води| |Мінекоресурсів | | | |та її зворотного | |(УВРЕС, | | | |використання на | |Держуправління | | | |транспорті. | |екоресурсів), Рада | | | | | |міністрів АР Крим, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |48.|6-н, |Впровадження |Постійно|Мінтранс, | | |транспорт, п.|технологій | |Держводгосп, | | |16. |утилізації та | |Мінекономіки, | | | |ліквідації | |Мінекоресурсів | | | |залишків | |(УРТБ, УВРЕС, ВЧАМ,| | | |нафтопродуктів, | |Держуправління | | | |сміття, у тому | |екоресурсів), Рада | | | |числі у воді. | |міністрів АР Крим, | | | | | |обласні, Київська | | | | | |та Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |49.|6-о, сільське|Впровадження |2003 рік|Мінагрополітики, | | |господарство,|малотоксичних, | |Академія медичних | | |п. 4. |нестійких в | |наук, МОЗ, | | | |довкіллі засобів | |Мінекоресурсів | | | |захисту рослин та| |(УРТС) | | | |нових апробованих| | | | | |способів | | | | | |біотехнології. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |50.|8, наукові і |Удосконалення |2003 рік|Мінекоресурсів | | |технологічні |методів | |(УДЕМ), МОЗ, МНС, | | |розробки, п. |екологічного | |Мінагрополітики, | | |2. |моніторингу з | |Держкомзем, | | | |урахуванням стану| |Держводгосп, | | | |довкілля. | |Держбуд. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |51.|8, наукові і |Удосконалення |Постійно|Держпромполітики, | | |технологічні |економічного | |Мінекоресурсів | | |розробки, п. |механізму | |(УРТБ, УЕПД). | | |3. |стимулювання | | | | | |роботи щодо | | | | | |практичного | | | | | |впровадження | | | | | |екологічно | | | | | |безпечних, мало- | | | | | |і безвідходних | | | | | |технологій. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |52.|10. |Обов'язкове |Постійно|МОЗ, МНС, | | |Інформування |регулярне | |Мінекоресурсів | | |населення та |інформування | |(УКЗГ, | | |медико-еколо-|громадськості | |Держуправління | | |гічна освіта,|власниками | |екоресурсів), | | |п. 5. |підприємств щодо | |Держкомінформ, Рада| | | |негативного | |міністрів АР Крим, | | | |впливу, який | |обласні, Київська | | | |можуть створювати| |та Севастопольська | | | |їх виробництва та| |міські | | | |вироби на | |держадміністрації. | | | |здоров'я | | | | | |громадян. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |53.|10. |Забезпечення |Постійно|МОЗ, МНС, | | |Інформування |видання і | |Мінекоресурсів | | |населення та |широкого | |(УСП, УКЗГ, | | |медико-еколо-|розповсюдження | |Держуправління | | |гічна освіта,|освітніх | |екоресурсів), | | |п. 5. |друкованих | |Держкомінформ, МОН,| | | |матеріалів з | |Рада міністрів АР | | | |гігієни довкілля.| |Крим, обласні, | | | | | |Київська та | | | | | |Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміністрації. | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |54.|11. Участь |Розроблення |Постійно|МОЗ, Мінекоресурсів| | |громадськості|механізму для | |(УКЗГ) | | |п. 3. |забезпечення | | | | | |участі | | | | | |громадськості в | | | | | |прийнятті рішень | | | | | |стосовно охорони | | | | | |довкілля та | | | | | |здоров'я. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |55.|11. Участь |Забезпечення |Постійно|МОЗ, Мінекоресурсів| | |громадськості|фінансування на | |(УКЗГ, | | |п. 4. |конкурсній основі| |Держуправління | | | |проектів | |екоресурсів), Рада | | | |неурядових | |міністрів АР Крим, | | | |організацій щодо | |обласні, Київська | | | |інформування | |та Севастопольська | | | |громадськості про| |міські | | | |проблеми | |держадміністрації. | | | |забруднення | | | | | |довкілля та його | | | | | |вплив на здоров'я| | | | | |людини (місцеві | | | | | |бюджети). | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |56.|11. Участь |Забезпечення |Постійно|МОЗ, Мінекоресурсів| | |громадськості|вдосконалення | |(УКЗГ), МНС, | | |п. 5. |законодавчої бази| |Мін'юст. | | | |щодо участі | | | | | |громадськості в | | | | | |реалізації | | | | | |стратегії охорони| | | | | |довкілля та | | | | | |здоров'я | | | | | |громадян. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |57.|12. |Забезпечення |Постійно|Мінекоресурсів | | |Міжнародне |реалізації | |(УМС), МОЗ, МНС. | | |співробітниц-|положень | | | | |тво, п. 1. |пан'європейської | | | | | |екологічної | | | | | |політики в | | | | | |програмах | | | | | |"Довкілля для | | | | | |Європи", | | | | | |"Здоров'я і | | | | | |довкілля", | | | | | |"Транспорт і | | | | | |довкілля" та | | | | | |координація | | | | | |подальшої | | | | | |діяльності, | | | | | |підготовка і | | | | | |проведення у 2002| | | | | |році | | | | | |пан'європейської | | | | | |міністерської | | | | | |конференції | | | | | |"Довкілля для | | | | | |Європи". | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |58.|12. |Реалізація |2005 рік|МОЗ, Мінекоресурсів| | |Міжнародне |комплексу | |(УМС). | | |співробітниц-|заходів, що | | | | |тво, п. 2. |випливають із | | | | | |Стратегії | | | | | |інтеграції | | | | | |України до | | | | | |Європейського | | | | | |Союзу ( 615/98 ).| | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |59.|12. |Співробітництво з|Постійно|МОЗ, Мінекоресурсів| | |Міжнародне |питань | |(УМС), МНС. | | |співробітниц-|розроблення та | | | | |тво, п. 3. |впровадження | | | | | |Національного | | | | | |плану дій з | | | | | |гігієни довкілля | | | | | |із | | | | | |заінтересованими | | | | | |країнами та | | | | | |міжнародними | | | | | |організаціями. | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------------------| |60 |12. |Приєднання до |Постійно|Мінекоресурсів | | |Міжнародне |пріоритетних з | |(УМС, УДЕМ, УВРЕС, | | |співробітниц-|національної | |ВЧАМ, УАП), МОЗ. | | |тво, п. 2. |точки зору | | | | | |міжнародних угод | | | | | |і конвенцій та | | | | | |розроблення | | | | | |національних | | | | | |планів щодо | | | | | |виконання вимог | | | | | |конвенцій, чинних| | | | | |для України | | | | | |(передусім до | | | | | |Рамкової | | | | | |Конвенції ООН про| | | | | |зміну клімату | | | | | |( 995_044 ), | | | | | |Віденської | | | | | |конвенції про | | | | | |охорону озонового| | | | | |шару ( 995_088 ),| | | | | |Конвенції про | | | | | |охорону та | | | | | |використання | | | | | |транскордонних | | | | | |водостоків і | | | | | |міжнародних озер | | | | | |( 994_273 ), | | | | | |Конвенції про | | | | | |захист Чорного | | | | | |моря від | | | | | |забруднень | | | | | |( 995_065 ) | | | | | |тощо). | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка: УСП - Управління стратегічного планування УМС - Управління міжнародного співробітництва УКЗГ - Управління кадрів та взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю УБХР - Управління безпеки хімічних речовин УРТБ - Управління регулювання техногенної безпеки та з питань
поводження з відходами УРТС - Управління охорони рослинного і тваринного світу УВРЕС - Управління водних ресурсів та екосистем УЗРЗБР - Управління охорони земельних ресурсів та збереження
біорізноманіття ВЧАМ - Відділ Чорного та Азовського морів УАП - Управління охорони атмосферного повітря УДЕМ - Управління державного екологічного моніторингу УЕПД - Управління економіки природоохоронної діяльності ДЕІ - Державна екологічна інспекція ДГМС - Державна гідрометеорологічна служба
Начальник Управління
стратегічного планування І.Медведенко

Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
16.04.2004 N 162

ІНФОРМАЦІЯ ____________________________________
(назва структурного підрозділу)
про виконання Національного плану дій
з гігієни довкілля у 200_ році

------------------------------------------------------------------ | N |Розділ,| Зміст | Стан |Освоєно|Заходи, що| Причина | |з/п| пункт | заходу | виконання |коштів |невиконані|невикона-| | | Плану | | | | | ння | | | дій | | | | | | |---+-------+----------+------------+-------+----------+---------| | | | | | | | | |---+-------+----------+------------+-------+----------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник _______________________________ ___________ ___________
(назва структурного підрозділу) (підпис) (прізвище)вгору