Документ v0158730-15, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2015  № 158

Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України з реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році

З метою реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України з реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінагрополітики України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - ЦОВВ), Держгеокадастру:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів відповідно до компетенції та надавати Департаменту стратегії та економічного розвитку щомісяця до 2 числа місяця, наступного за звітним, інформацію про стан виконання плану заходів за формою згідно з додатком.

2.2. Надавати Департаменту стратегії та економічного розвитку пропозиції про зняття з контролю виконання заходів разом з інформацією, яка підтверджує їх виконання, та за потребою - пропозиції про перенесення строків виконання заходів разом з обґрунтуванням стосовно визначення нового строку їх виконання.

3. Департаменту стратегії та економічного розвитку:

3.1. Здійснювати узагальнення інформації про стан виконання плану заходів.

3.2. Забезпечити щомісячне подання Мінекономрозвитку України до 5 числа місяця, наступного за звітним, узагальненої інформації про стан виконання плану заходів, пропозицій про зняття з контролю виконання заходів разом з інформацією, яка підтверджує їх виконання, та за потребою - пропозиції про перенесення строків виконання заходів разом з обґрунтуванням стосовно визначення нового строку їх виконання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лапу В.І.

Міністр

О.М. ПавленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
23.04.2015  № 158

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства аграрної політики та продовольства України з реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році

№ з/п

Пункт плану заходів Програми

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.

37. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Скорочення кількості органів державного нагляду (контролю) (Стратегія). Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави (Програма). Забезпечення протягом одного року заміни існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейську (Угода). Впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680 (перше півріччя 2015 року), приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами (Програма). Скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю) або делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям (Угода).

1) завершення розроблення проектів положень про центральні органи виконавчої влади із урахуванням Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України

до 30 червня

Департамент правової та законопроектної роботи, структурні підрозділи міністерства, ЦОВВ

2.

63. Проведення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців (не менше ніж на 10 відсотків), оптимізація витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Угода). Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати (Програма).

1) проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади

протягом року

Департамент роботи з персоналом, структурні підрозділи міністерства, ЦОВВ

3.

102. Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під час складення рейтингу "Doing Business", маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу (Угода).

4) супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення" (реєстраційний номер 0944) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент землеробства та технічної політики в АПК

4.

132. Скасування нормативно-правових актів (зокрема САНПін), та актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо скасування нормативно-правових актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

протягом року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, Департамент правової та законопроектної роботи, Держветфітослужба України, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) скасування нормативно-правових актів, які не розміщенні у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

протягом року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, Департамент правової та законопроектної роботи, Держветфітослужба України

5.

188. Реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля з метою зменшення частоти проведення перевірок та підвищення їх ефективності, забезпечення дотримання принципу "якість перевірок, а не кількість". Передбачення створення єдиного контролюючого органу у сфері довкілля та передача йому всіх функції контролю у цій сфері та врахування в його компетенції вимог Директиви № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) та Директиви № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов'язаних з небезпечними речовинами, із змінами і доповненнями, внесеними Директивою №2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003. Забезпечення контролю за підставами надання ліцензій та відповідністю діяльності ліцензії, виданій підприємствам у сфері поводження з небезпечними відходами на виконання вимог ЄС щодо управління відходами відповідно до Директиви № 2008/98/ЄС про відходи (підприємство може мати ліцензію, видавати документи про те, що забезпечує утилізацію/переробку небезпечних відходів, що не відповідає дійсності через відсутність виробничих потужностей та людських ресурсів, які і мають бути підставою видачі ліцензії) (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення відповідних змін до законодавства у зв'язку з ліквідацією Держсільгоспінспекції та частковою передачею її функцій до Держекоінспекції (надати пропозиції Мінприроди та взяти участь у погодженні)

до 30 червня

Держсільгоспінспекція України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Департамент правової та законопроектної роботи

4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про передачу функцій державного нагляду (контролю) від Держрибагентства до Держекоінспекції (надати пропозиції Мінприроди та взяти участь у погодженні)

до 29 травня

Держрибагентство України, Департамент тваринництва

6.

191. Розроблення системи контролю за генетично модифікованими організмами на виконання Директиви № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС, із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями № 2002/623/ЄС і 2002/811/ЄС, регламентами (ЄС) № 1829/2003 і (ЄС) № 1830/2003 та Директивою № 2008/27/ЄС (Угода).

1) проведення аналізу стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб

до 30 листопада

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держсільгоспінспекція України, Департамент міжнародного співробітництва, Департамент електронного документообігу та контролю апарату, Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК

2) підвищення рівня обізнаності громадськості та підтримка заходів з апроксимації до Директиви №2001/18/ЄС шляхом проведення конференцій, семінарів, нарад та тренінгів

постійно

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держветфітослужба України

7.

212. Земельна реформа (Стратегія). Завершення до 1 січня 2016 р. інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності (Угода). Інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності (Програма).

1) організація та забезпечення проведення інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності

до 20 грудня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, Департамент електронного документообігу та контролю апарату, Держгеокадастр

8.

213. Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності.

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною земель

до 15 березня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, Держгеокадастр

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держгеокадастр, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

9.

214. Виключення із законодавства норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України стосовно прозорих механізмів набуття права оренди землі

до 29 травня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, Держгеокадастр

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держгеокадастр

10.

215. Удосконалення орендних відносин. Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)

до 15 серпня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, Держгеокадастр, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент землеробства та технічної політики в АПК

11.

216. Посилення відповідальності сторін договору оренди землі за невиконання умов договору оренди (Угода). Законодавче закріплення мінімального строку договору оренди земель сільськогосподарського призначення, стимулювання середньострокових та довгострокових орендних відносин, зокрема розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" щодо довгострокової оренди (Угода, Програма). Встановлення обов'язковості внесення орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій формі. Запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення з передбаченням можливості продажу прав оренди та їх застави (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку орендних відносин на землю (надати пропозиції Мінрегіону та взяти участь у погодженні)

до 30 листопада

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держгеокадастр, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України (взяти участь у супроводженні)

до прийняття відповідного закону

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держгеокадастр

12.

217. Проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

до 30 листопада

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держгеокадастр, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

до 15 грудня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Держгеокадастр

13.

218. Створення сприятливого регуляторного середовища для відновлення площ зрошувальних земель, зокрема шляхом запровадження поняття єдиного зрошувального земельного масиву, чітке законодавче закріплення прав власності та користування зрошувальними системами (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем (Земельного кодексу України, Законів України "Про меліорацію земель", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" і "Про трубопровідний транспорт") (надати пропозиції Мінприроди та взяти участь у погодженні)

до 31 березня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України (взяти участь у супроводженні)

до прийняття відповідного закону

Департамент землеробства та технічної політики в АПК

14.

219. Реформування сільського господарства та рибальства (Стратегія). Реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузь. Збереження до 1 січня 2018 року чинної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, як це передбачено в Податковому кодексі України, і відшкодування податку на додану вартість під час експорту сільськогосподарської продукції. Розроблення до 1 червня 2017 р. нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва (Угода).

1) проведення громадського обговорення проекту Концепції нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва

до 30 листопада

Департамент фінансово-кредитної політики, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

15.

220. Удосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, забезпечення її прозорості (менша кількість програм, чітке і недвозначне формулювання вимог до заявників) (Угода). Зміна ролі Аграрного фонду шляхом розроблення та сприяння прийняттю в новій редакції Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Програма).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про державну підтримку сільського господарства" (нова редакція) щодо доповнення заходів державного регулювання внутрішнього продовольчого ринку та визначення чіткого набору індикаторів, які дадуть змогу проводити моніторинг стану продовольчої безпеки країни

до 29 травня

Департамент стратегії та економічного розвитку, Департамент фінансово-кредитної політики, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент стратегії та економічного розвитку

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку аграрного сектору на період до 2020 року

до 30 квітня

Департамент стратегії та економічного розвитку, структурні підрозділи міністерства

4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Програми розвитку аграрного сектору на період до 2020 року

до 30 червня

Департамент стратегії та економічного розвитку, структурні підрозділи міністерства

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об'єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури (марикультури)

до 20 грудня

Держрибагентство України, Департамент тваринництва

6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури)

до 20 грудня

Держрибагентство України, Департамент тваринництва

16.

221. Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської продукції, та здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі (Угода). Прийняття і виконання програми мікрокредитування малих сільських господарств (Програма).

1) підготовка та схвалення проектів актів щодо здійснення страхування майбутнього врожаю:

Департамент фінансово-кредитної політики, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

ярих зернових з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

до 30 вересня

соняшника з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

до 30 вересня

цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

до 30 грудня

17.

222. Забезпечення законодавчого врегулювання та практичне запровадження фінансових інструментів на ринках сільськогосподарської продукції (аграрні розписки) (Угода).

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання відносин, які виникають під час обігу аграрних розписок (за результатами реалізації пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок), зокрема: примусового виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних розписках; змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" з метою визначення розміру плати за нотаріальне посвідчення аграрних розписок та інших дій з ними (за аналогією до нотаріальних посвідчень договорів застави)

до 31 липня

Департамент стратегії та економічного розвитку, Департамент фінансово-кредитної політики, Департамент правової та законопроектної роботи, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

18.

223. Залучення в організований аграрний ринок малих та самозайнятих форм господарювання (особистих селянських господарств) за умови дотримання такими господарствами законодавчо встановлених вимог щодо якості та безпечності харчової продукції, законодавче закріплення сімейного типу господарювання (сімейних фермерських господарств) з наданням їм статусу сільськогосподарських товаровиробників, розвиток дрібних та сімейних фермерських господарств на засадах їх кооперації та об'єднання (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо залучення в організований ринок сімейних фермерських господарств

до 31 серпня

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

19.

224. Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про локальні аграрні ринки" (Програма).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про локальні аграрні ринки

до 31 серпня

Департамент стратегії та економічного розвитку, Департамент фінансово-кредитної політики, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент стратегії та економічного розвитку

20.

225. Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури (Угода).

1) формування переліку об'єктів агропромислового комплексу, які приватизуються за рішенням Кабінету Міністрів України (відповідно до статті 25 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі")

до 30 грудня

Департамент з управління державною власністю

2) передача в установленому законодавством порядку Фонду державного майна для приватизації об'єктів агропромислового комплексу, що належать до сфери управління Мінагрополітики, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури

до 30 грудня

Департамент з управління державною власністю

21.

226. Сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та держав - стратегічних партнерів України (зокрема Європейського Союзу, США, Китаю) для реалізації проектів в агропромисловому комплексі, у тому числі залучення у 2015 році кредитних ресурсів розміром до 1 млрд. доларів США від міжнародних інституцій (Угода, Програма).

1) проведення переговорів щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових установ та держав і підготовка за їх результатами проектів нормативно-правових актів

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) укладення міжурядових угод про співробітництво в агропромисловій сфері із США та Францією у контексті залучення інвестиційних ресурсів та використання інноваційного досвіду цих країн

до 30 червня

Департамент міжнародного співробітництва, структурні підрозділи міністерства, ЦООВ

3) організаційне сприяння експортерам зерна у проведенні Українського зернового конгресу в м. Вашингтоні

до 31 березня

Департамент міжнародного співробітництва

4) вивчення позитивного досвіду іноземних країн щодо інвестиційного співробітництва з міжнародними фінансовими установами та корпоративними інвесторами у галузі сільськогосподарського виробництва, проведення постійного моніторингу можливостей залучення інвестиційних коштів до реалізації конкретних проектів в агропромисловому комплексі

постійно

Департамент міжнародного співробітництва, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

5) сприяння національним експортерам сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки в укладенні експортних контрактів з представниками імпортерів з країн Близького Сходу та Африки, а саме: Алжиру, Лівії, Судану, Кенії, Тунісу, Єгипту

постійно

Департамент міжнародного співробітництва

6) проведення в США Українського аграрного дня та засідання за круглим столом "Аграрний діалог Україна - США"

до 31 грудня

Департамент міжнародного співробітництва

7) укладення Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері сільського господарства

до 31 грудня

Департамент міжнародного співробітництва, структурні підрозділи міністерства, ЦООВ

8) ініціювання в рамках Німецько-українського аграрного комітету запровадження нових твінніг-проектів з реформування регуляторних умов функціонування вітчизняного аграрного ринку

до 31 грудня

Департамент міжнародного співробітництва

22.

227. Спрощення процедури використання земель сільськогосподарського призначення для будівництва господарських будівель сільськогосподарського призначення (Угода).

розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо внесення змін до будівельних норм, перегляд та адаптація ветеринарно-санітарних вимог до будівництва та розміщення будівель сільськогосподарського призначення, зокрема тваринницьких

до 30 червня

Департамент тваринництва, Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, Держветфітослужба України, Департамент міжнародного співробітництва

23.

228. Делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям та органам місцевого самоврядування; формування конкурентних ринків послуг (зокрема сертифікації та проведення лабораторних досліджень) (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про основи саморегулювання в аграрному секторі України

до 29 травня

Департамент стратегії та економічного розвитку, Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент стратегії та економічного розвитку

24.

229. Розроблення проекту концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі з метою підвищення її ефективності, передбачивши, зокрема, збереження державного фінансування фундаментальних наукових досліджень і досліджень у сфері збереження навколишнього природного середовища, скорочення державного фінансування прикладних досліджень, приватизацію (із паюванням земель між працівниками та жителями прилеглих сільських населених пунктів) та ліквідацію неефективних підприємств, установ та організацій Національної академії аграрних наук (Угода).

1) розроблення та проведення громадського обговорення проекту Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі

до 30 вересня

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, Департамент стратегії та економічного розвитку, Департамент електронного документообігу та контролю апарату, НААН (за згодою)

2) подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо схвалення Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі

до 15 грудня

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

25.

230. Створення ефективної системи корпоративного управління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПАТ "Аграрний фонд" (Програма).

підготовка пропозицій щодо внесення змін до статутів ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ПАТ "Аграрний фонд"

до 30 червня

Департамент управління державною власністю, Департамент стратегії та економічного розвитку, Департамент правової та законопроектної роботи, ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", ПАТ "Аграрний фонд"

26.

231. Перехід від обмежень експорту до формування державного мобілізаційного продовольчого резерву для забезпечення національної безпеки, зокрема розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державний матеріальний резерв" (Угода, Програма).

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" (щодо зменшення розміру вивізного мита на живу худобу з 15 до 3 відсотків)

до 15 жовтня

Департамент тваринництва

4) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент тваринництва

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про основні засади продовольчої безпеки України

до 30 червня

Департамент стратегії та економічного розвитку

6) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент стратегії та економічного розвитку

27.

232. Зменшення витрат, пов'язаних із реалізацією сільськогосподарської продукції, зокрема скасування надмірних процедур обов'язкової реєстрації, сертифікації та дозвільних документів (зокрема карантинні та ветеринарні сертифікати), скорочення часу та витрат, пов'язаних із здійсненням встановлених процедур оцінки відповідності вимогам щодо безпеки споживання та фітосанітарним вимогам (Угода).

1) розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо врегулювання питання забезпечення державних установ ветеринарної медицини бланками ветеринарних документів, які видаються для реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема шляхом їх друку на бланках компетентного органу, та створення можливості їх виготовлення із застосуванням комп'ютерної техніки

до 31 березня

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, Держветфітослужба України

2) супроводження проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (щодо гармонізації законодавства України у сфері насінництва та розсадництва до законодавства ЄС та СОТ)" (реєстраційний номер 1460) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог)" (реєстраційний номер 1460-1) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, Держветфітослужба України, Держсільгоспінспекція України

3) внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин ОЕСР, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, в частині приведення його у відповідність з вимогами Схем ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, яке має обіг у міжнародній торгівлі

до 31 травня

Департамент землеробства та технічної політики в АПК, Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, Держветфітослужба України

28.

233. Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (Стратегія). Гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС (Угода).

1) супроводження проектів Законів України "Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною" (реєстраційний номер 0905) та "Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин" (реєстраційний номер 0906) у Верховній Раді України до їх прийняття

до прийняття відповідного закону

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, Департамент продовольства, Держветфітослужба України

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо інформування споживачів про харчові продукти

до 30 листопада

Держветфітослужба України, Департамент продовольства, Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК

3) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Держветфітослужба України, Департамент продовольства

29.

234. Сприяння просуванню вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на зовнішні ринки збуту (Угода).

1) запровадження консультацій в режимі реального часу щодо умов доступу товарів до закордонних ринків у співпраці з донорськими організаціями та організаціями товаровиробників

до 31 грудня

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, Департамент міжнародного співробітництва, Департамент продовольства, Департамент електронного документообігу та контролю апарату, Держветфітослужба України, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) організація та проведення місій Європейського офісу харчових продуктів та ветеринарії

у строки, погоджені з Європейською Комісією

Держветфітослужба України, Департамент міжнародного співробітництва, Департамент продовольства, Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК

30.

235. Участь у міжнародних виставках (Угода).

сприяння організації національних стендів з презентацією продукції вітчизняного агропромислового комплексу на визнаних міжнародних виставкових заходах, зокрема Міжнародному аграрному ярмарку "Зелений тиждень", Міжнародному ярмарку органічної продукції "Біо Фах" та Всесвітній виставці "Експо-2015"

протягом року

Департамент міжнародного співробітництва, Департамент продовольства, Департамент стратегії та економічного розвитку, Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК

31.

236. Використання аграрних квот на ринках держав - членів ЄС та збільшення їх обсягів (Програма).

проведення щорічного моніторингу використання аграрних квот на ринках держав - членів ЄС та разом із галузевими асоціаціями напрацювання пропозицій щодо перегляду та збільшення їх обсягів

до 31 грудня

Департамент стратегії та економічного розвитку, Департамент міжнародного співробітництва, галузеві асоціації (за згодою), ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

32.

237. Сталий розвиток сільських територій (Угода). Розроблення проекту Концепції розвитку сільських територій, передбачивши, зокрема, стимулювання підприємницької активності, диверсифікацію зайнятості сільського населення (зелений (сільський) туризм, промисли і ремесла, послуги), механізми впливу громадського самоуправління та регіонального саморегулювання на соціально-економічні складові життєдіяльності громад та територій (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції розвитку сільських територій

до 30 травня

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій

до 30 серпня

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

33.

238. Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" (Угода).

1) забезпечення фінансування пільгового державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" з урахуванням можливостей державного бюджету

протягом року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН (за згодою)

34.

239. Реформування лісового господарства (Угода). Розподіл функцій держави у сфері лісового господарства: функції формування політики, контрольні та господарські функції виконуватимуться різними органами влади (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо розподілу функцій держави у сфері лісового господарства (щодо виконання функцій формування політики та господарських функцій різними органами влади)

до 31 серпня

Держлісагентство України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК

35.

240. Створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури, використавши досвід Польщі, Латвії та інших країн з успішним функціонуванням державних лісогосподарських підприємств (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури, використавши досвід Польщі, Латвії та інших країн з успішним функціонуванням державних лісогосподарських підприємств

до 31 грудня

Держлісагентство України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК

36.

241. Розгляд питання доцільності введення експортного мита на необроблену деревину, розроблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловості (Угода).

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення рівного доступу до лісосировинних ресурсів всім суб'єктам господарювання незалежно від форми власності (надати пропозиції Мінекономрозвитку та взяти участь у погодженні)

до 29 травня

Держлісагентство України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України (взяти участь у супроводженні)

до прийняття відповідного закону

Держлісагентство України

3) опрацювання питання доцільності введення експортного мита на необроблену деревину та у разі необхідності підготовка відповідного проекту закону

до 30 березня

Держлісагентство України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК

Директор
Департаменту стратегії
та економічного розвиткуО.В. Ковальова


Додаток
до наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
23.04.2015  № 158

ІНФОРМАЦІЯ
_________________________________________
(самостійний структурний підрозділів Мінагрополітики України,
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра аграрної політики та продовольства України)
про стан виконання плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України з реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році за _______________ 2015 року

Номер завдання (№ завдання з колонки 1 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 213)

Зміст заходу (колонка 2 плану заходів з виконання)

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Стан виконання

Результат виконання / економічний або соціальний ефект

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}вгору