Документ v0152827-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.06.2017, підстава - v0080827-17

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2013  № 152

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби фінансового моніторингу № 80 від 08.06.2017}

Деякі питання запобігання та виявлення корупції в Державній службі фінансового моніторингу України

(зі змінами, внесеними згідно з наказами Держфінмоніторингу
від 14.04.2014 № 51,
від 10.10.2014 № 133
та від 13.07.2015 № 91)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції - першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

(пункт 1 зі змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 14.04.2014 № 51)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 19.04.2010 № 50 «Деякі питання запобігання та виявлення корупції в Державній службі фінансового моніторингу України» (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С.Г. Гуржій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
служби фінансового
моніторингу України
23.12.2013 № 152


(із змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу
від 13.07.2015 № 91)

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції - першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 14.04.2014 № 51)
(по тексту Положення після слова «Держфінмоніторинг» у всіх відмінках слово «України» виключено згідно з наказом Держфінмоніторингу від 10.10.2014 № 133)

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції - першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України (далі - уповноважена особа), встановлює обсяг її прав та обов’язків.

(пункт 1 зі змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 14.04.2014  № 51)

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

(пункт 2 у редакції, наказу Держфінмоніторингу від 13.07.2015 № 91)

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

4. Уповноважена особа підзвітна та підконтрольна Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не передбачено законом.

(пункт 4 зі змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 10.10.2014  № 133)

ІІ. Основні завдання та функції уповноваженої особи

1. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) підпункт 5 пункту 1 виключено.

(згідно з наказом Держфінмоніторингу від 13.07.2015 № 91, у зв’язку з цим підпункт 6-8 вважати відповідно підпунктами 5-7)

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

7) здійснення співпраці з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики;

8) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

(пункт 1 розділу ІІ доповнено підпунктами 7 та 8 згідно з наказом Держфінмоніторингу від 10.10.2014 № 133)

2. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам Держфінмоніторингу та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Держфінмоніторингу, вносить його Голові пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

(підпункт 4 пункту 2 у редакції, наказу Держфінмоніторингу від 13.07.2015 № 91)

5) підпункт 5 пункту 1 виключено.

(згідно з наказом Держфінмоніторингу від 13.07.2015 № 91, у зв’язку з цим підпункти 6 - 10 вважати відповідно підпунктами 5 - 9)

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Держфінмоніторингу, інформує в установленому порядку про такі факти Голову Держфінмоніторингу, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

(підпункт 5 пункту 2 у редакції, наказу Держфінмоніторингу від 13.07.2015 № 91)

6) веде облік працівників Держфінмоніторингу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Держфінмоніторингу до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

9) повідомляє у письмовій формі Голові Держфінмоніторингу, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Держфінмоніторингу.

(підпункт 9 пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 13.07.2015  № 91)

3. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

ІІІ. Права Уповноваженої особи

1. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від структурних підрозділів Держфінмоніторингу інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників Держфінмоніторингу усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

(підпункт 2 пункту 1 у редакції наказу Держфінмоніторингу від 13.07.2015 № 91)

3) ініціювати перед Головою Держфінмоніторингу питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань;

4) делегувати свого представника для участі у заходах з питань запобігання та протидії корупції (нарадах, семінарах, робочих зустрічах тощо).

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено підпунктом 4 згідно з наказом Держфінмоніторингу від 10.10.2014 № 133)

2. Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Держфінмоніторингу з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

(абзац перший пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 13.07.2015  № 91)

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Держфінмоніторингу, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 10.10.2014  № 133)

3. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів актів, що видаються/розробляються Держфінмоніторингом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

(підпункт 1 пункту 3 зі змінами, внесеними згідно з наказом Держфінмоніторингу від 13.07.2015  № 91)

2) внутрішнього аудиту Держфінмоніторингу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності Уповноваженої особи здійснюється Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 4 згідно з наказом Держфінмоніторингу від 10.10.2014 № 133)

Начальник Юридичного
управління


І.М. Гаєвський

{Текст зі змінами станом на 13.07.2015 взято з сайту Держфінмоніторингу України http://www.sdfm.gov.ua}вгору