Документ v0152729-14, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2014  № 152

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 14 лютого 2014 року

Відповідно до підпунктів 34, 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14 лютого 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.15 «Нервові хвороби» і видати диплом доктора філософії Сепехрі Нур Сепіде (громадянка Ірану);

рішення спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 Національного авіаційного університету про відмову у нострифікації диплома кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» та відмовити у видачі диплома кандидата педагогічних наук Незорову Роману Вікторовичу на підставі висновку.

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 3).

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника та у видачі атестатів старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

4. Скасувати рішення спеціалізованих вчених рад:

Д 26.362.01 Інституту водних проблем і меліорації НААН від 26 лютого 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (технічні науки) та відмовити у видачі диплома доктора технічних наук Гончарову Федору Івановичу напідставі висновку;

Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України від 25 лютого 2013 року протокол № 6 про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та відмовити у видачі диплома доктора юридичних наук Поповій Світлані Миколаївні на підставі висновку;

Д 65.356.01 Інституту тваринництва НААН від 4 червня 2013 року протокол № 5 про присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» та відмовити у видачі диплома доктора сільськогосподарських наук Церенюку Олександру Миколайовичу на підставі висновку;

К 67.052.05 Херсонський національний технічний університет від 12 грудня 2012 року протокол № 20 про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Мінаковій Тетяні Павлівні на підставі висновку;

Д 64.051.05 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 22 лютого 2013 року протокол № 2/1 про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Сліпченку Олексію Леонтійовичу на підставі висновку;

Д 38.053.03 Чорноморського державного університету імені Петра Могили від 18 травня 2013 року протокол № 4/2 про присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління» та відмовити у видачі диплома кандидата наук з державного управління Федорченко Вікторії Вікторівні на підставі висновку;

Д 41.053.06 ДЗ  «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» від 25 червня 2013 року протокол № 14 про присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» та відмовити у видачі диплома кандидата політичних наук Константиновій Тетяні Віталіївні на підставі висновку;

К 26.002.21 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 22 лютого 2013 року протокол № 20 про присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 «Філософія освіти» та відмовити у видачі диплома кандидата філософських наук Лисенку Миколі Владиславовичу на підставі висновку;

Д 08.080.05 ДВНЗ «Національний гірничий університет» від 25 червня 2013 року протокол № 4 про присудження наукового ступеня кандидата геологічних наук зі спеціальності 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» та відмовити у видачі диплома кандидата геологічних наук Матюшкіній Оксані Петрівні на підставі висновку.

5. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567;

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

6. На підставі абзацу чотирнадцятого пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника надіслати дисертацію здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Кузнєцова Віталія Володимировича до спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»   для проведення захисту повторно протягом року зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

7. Керівникам

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України,

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України,

ДВНЗ «Національний гірничий університет»,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»,

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»,

ДУ «Кримський державний медичий університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України,

Інституту водних проблем і меліорації НААН,

Інституту агроекології і природокористування НААН,

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,

Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України,

Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України,

Інституту тваринництва НААН,

Київського національного  університету імені Тараса Шевченка,

Київського національного торговельно-економічного університету,

Кримська республіканська установа «Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєчєнова» МОЗ України,

Миколаївського національного аграрного університету Мінагрополітики України,

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН України,

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,

Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України.

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

Херсонського національного технічного університету,

Чорноморського державного університету імені Петра Могили

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

7.1 за порушення пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених  рад:

Фурдичку О.І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора біологічних наук Коніщука В.В.;

Лавренку В.О., доктору хімічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата хімічних наук Кривущенко О.Я.;

Ушкаренку В.О., доктору сільськогосподарських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Подмазки О.В.;

Морозу В.М., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Мельнікової С.В.;

Дзяку Г.В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Заіченко Н.Г.;

Савченку В.М., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Медянки Ю.С.;

Корольчуку М.С., доктору психологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Світозарової С.В.;

Помітуну І.А., доктору сільськогосподарських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

Бабичу В.П., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сліпченка О.Л.;

Наумкіній С.М., доктору політичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Константинової Т.В.;

Приходченку В.Ф., доктору геологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.;

заступнику голови спеціалізованої вченої ради Долбенко Т.О., доктору культурології, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата наук з культурології Кулаковської І. М. та Степанчук В.В.;

офіційним опонентам:

Ковальчуку П.І., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Гончарова Ф.І.;

Рокочинському А.М., доктору технічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Гончарова Ф.І.;

Хоружому В.П., доктору технічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Гончарова Ф.І.;

Угровецькому О.П., юридичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової С.М.;

Симов’яну С.В., юридичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової С.М.;

Покатаєвій О.В., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової С.М.;

Рибалку В.П., доктору сільськогосподарських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

Хохлову А.М., доктору сільськогосподарських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

Шаблі В.П., доктору сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

Дейнеці О.Г., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сліпченка О.Л.;

Волкановій Н.Д., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сліпченка О.Л.;

Яковлєву Д.В., доктору політичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Константинової Т.В.;

Ломаці І.І., кандидату політичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Константинової Т.В.;

Нестеровському В.А., доктору геологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.;

Козару М. А., кандидату геологічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О. П.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

Попову В.М., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Гончарова Ф.І.;

Гриню Ю.І., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Гончарова Ф.І.;

Хоружому В.П., доктору технічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Гончарова Ф.І.;

Конопльову В.В., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової С.М.;

Кравцовій Т.М., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової С.М.;

Пєткову В.П., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової С.М.;

Волкову Д.А., доктору сільськогосподарських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

Бугрову О.Д., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

Шаблі В.П., доктору сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

Антоненку Л.А., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сліпченка О.Л.;

Бабичу Д.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сліпченка О.Л.;

Глущенку В.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сліпченка О.Л.;

Іванову М.В., доктору політичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Константинової Т.В.;

Мисик І.Г., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Константинової Т.В.;

Лісеєнко О.В., доктору соціологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Константинової Т.В.;

Додатку О.Д., доктору геолого-мінералогічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.;

Каталенцю А.І., доктору геолого-мінералогічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.;

Соболєву В.В., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.;

7.2  запорушення вимог пункту 11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо того, що кандидатська дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки головам спеціалізованих вчених рад:

Савіній Г.Г., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Клименку Л.П., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Новікову Б.В., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Лисенка М.В.;

головуючому на засіданні ради Миколайчук Н.С., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

7.3 за порушення  пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо опублікованих праць, які відображають основні наукові результати дисертації, з відповідної галузі наук та підпункту 2.2 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1851/22163, щодо наявності не менше п’яти публікацій за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук  головам спеціалізованих вчених рад:

Ушкаренку В.О., доктору сільськогосподарських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Подмазки О.В.;

Клименку Л.П., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Приходченку В.Ф., доктору геологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.;

вченим секретарям спеціалізованих  вчених  рад:

Антоновій Л.В., доктору наук з державного управління щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Лозовому А.Л., кандидату геолого-мінералогічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.;

7.4 за порушення пункту 18 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів головам спеціалізованих вчених рад:

Півтораку Г.П., доктору філологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора філологічних наук Степанова Є.М.;

Луцю В.В., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Хімченко С.В.;

Падалці О.С., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романчука О.М.;

Савченку В.М., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Медянки Ю.С.;

членам комісії спеціалізованої  вченої  ради з попереднього розгляду:

Піддячому М.І., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романчука О.М.;

Ковчиній І.М., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романчука О.М.;

Солдатенку М.М., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романчука О.М.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Короленко В.М., кандидату юридичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Хімченко С.В.;

Малежику М.П., кандидату педагогічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романчука О.М.;

7.5 за порушення  пункту 23 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо того, що захист дисертації повинен мати характер наукової дискусії, голові спеціалізованої  вченої  ради Конверському А.Є., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Малахової К.В.;

заступнику голови спеціалізованої  вченої  ради Ярошовцю В.І., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Грицишиной М.В.;

7.6 за порушення пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо строку надсилання до Міністерства та оформлення атестаційної справи і дисертації здобувача вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Луговому С.І., кандидату сільськогосподарських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Пікули О.А.;

Дмитрусі Н.М., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Салюкова А.О.;

Сікорській І.М., кандидату мистецтвознавства щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Грушецького Я.І.;

7.7 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, щодо

якості оцінки наукового рівня дисертації, відповідності її профілю ради та повноти опублікованих матеріалів дисертації членам комісії спеціалізованої  вченої  ради з попереднього розгляду:

Шульгіній Л.М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Шарко М.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Джерелюк Ю.О., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Шевчуку О.В., доктору політичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Плеханову Д.О., доктору наук з державного управління щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Сиченку В.В., доктору наук з державного управління щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Абрамову В.І., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Лисенка М.В.;

Димитровій Л.М., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук  Лисенка М.В.;

Сторіжко Л.В., доктору філософських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Лисенка М.В.;

прийняття дисертації для попереднього розгляду за наявності документів за встановленим переліком голові спеціалізованої вченої ради Падалці О.С., доктору педагогічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романчука О.М.;

вченому секретарю спеціалізованої  вченої  ради Малежику М.П., кандидату педагогічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Романчука О.М.;

7.8 за порушення пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо об’єктивності та якості підготовлених офіційними опонентами відгуків голові спеціалізованої вченої ради Лавренку В.О., доктору хімічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата хімічних наук КривущенкоО.Я.;

офіційним опонентам:

Бузько І.Р., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Гарафонову О.І., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Коваленку М.А., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Бові Т.В., доктору наук з державного управління щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Матяк С.В., кандидату наук з державного управління щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Федорченко В.В.;

Ярошенко А.О., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук  Лисенка М.В.;

Горбуновій Л.С., кандидату філософських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук  Лисенка М.В.;

7.9 за порушення пункту 30 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309, щодо особистої відповідальності наукового консультанта за  якісне написання здобувачем дисертації науковим консультантам:

Бандурці О.М., доктору юридичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової С.М.;

Жукорському О.М., доктору сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Церенюка О.М.;

7.10 за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за  якісне написання здобувачем дисертації науковим керівникам:

Корольчук В.М., доктору психологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Світозарової С.В.;

Поздняковій Л.О., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сліпченка О.Л.;

Савіній Г.Г., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мінакової Т.П.;

Ануфрієву Л.О., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Константинової Т.В.;

Крижанівській О.П., кандидату філософських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Лисенка М.В.;

Рузіній М.В., доктору геологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата геологічних наук Матюшкіної О.П.

8. У зв’язку з неодноразовим порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів рекомендувати:

ректору Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Бакірову В.С., доктору соціологічних наук, професору подати інші кандидатури для призначення голови та заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 64.051.05;

ректору Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Згуровському М.З., доктору технічних наук, професору при формуванні складу подати інші кандидатури для призначення голови та заступника голови спеціалізованої вченої ради К 26.002.21;

ректору ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України Базалію В.В., доктору сільськогосподарських наук, професору подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01;

директору Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України Скляренку В.Г., доктору філологічних наук, професору, академіку НАН України подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря  спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01.

9. На підставі абзацу восьмого пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та у зв’язку з порушенням спеціалізованою вченою радою К 67.052.05 Херсонського національного технічного університету вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів виключити «сферу послуг» з видів економічної діяльності спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», за якою раді надано право приймати до розгляду та проводити захисту дисертацій.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти
і науки України
14.02.2014 № 152

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.01

Щербак Володимир Федорович, 01.02.01 «Теоретична механіка»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.02

Алєксеєв Євгеній Анатолійович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Д 11.216.01

Галстян Андрій Генрійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.25

Куцевол Наталія Володимирівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

Д 41.219.01

Єгорова Алла Володимирівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.03

Кацев Андрій Мойсейович, 14.01.32 «Медична біохімія»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.04

Празукін Олександр Васильович, 03.00.16 «Екологія»

Русєв Іван Трифонович, 03.00.16 «Екологія»

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Коніщук Василь Васильович, 03.00.16 «Екологія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Петренко Юрій Олександрович, 03.00.19 «Кріобіологія»

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Мельник Ігор Васильович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Любінська Людмила Григорівна, 03.00.05 «Ботаніка»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.01

Ченцов Микола Олександрович, 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.03

Дичковський Роман Омелянович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.01

Матвієнко Володимир Миколайович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.05

Вамболь Сергій Олександрович 21.06.01 «Екологічна безпека»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д 45.052.03

Саленко Юлія Сергіївна, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Д 64.062.02

Давідов Альберт Оганезович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Д 41.816.01

Тіхонов Віктор Іванович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Д 41.816.02

Гаджиєв Матін Магсуд-огли, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Таврійський державний агротехнологічний університет

Д 18.891.01

Куценко Юрій Миколайович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.04

Крашенінін Олександр Семенович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Палапа Надія Василівна, 03.00.16 «Екологія»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.02

Микитюк Віктор Васильович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Д 27.361.01

Погребняк Анатолій Петрович, 06.01.01 «Загальне землеробство»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Поліщук Юрій Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Воронін Віктор Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Ярмоленко Марія Іванівна, 07.00.01 «Історія України»

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.03

Буравський Олександр Антонович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01 

Токар Володимир Володимирович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01 

Тищенко Олександр Петрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 26.006.02 

Петрашко Людмила Петрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Д 55.081.01 

Рекуненко Ігор Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Донецький національний університет

Д 11.051.07 

Усков Ігор Валерійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.01 

Небрат Вікторія Василівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.03

Волосович Світлана Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.05

Лойко Валерія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.01

Яворська Тетяна Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 35.806.02

Наумова Лариса Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 38.806.01

Дубініна Марина Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Катан Людмила Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Д 26.801.01

Романюк Сергій Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Піюренко Ілона Олексіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Яремко Юрій Іванович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03 

Горошкова Лідія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Гонтарева Ірина Вячеславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Черкаський державний технологічний університет

Д 73.052.02

Бухаріна Людмила Михайлівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Кришталь Тетяна Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Ємельянова Юлія Павлівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.02

Йосипенко Оксана Миколаївна, 09.00.05 «Історія філософії»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Колісник Олександра Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.16

Вітер Дмитро Володимирович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.07

Столяр Марина Борисівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.06

Владленова Іліана Вікторівна, 09.00.09 «Філософія науки»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Донецький національний університет

Д 11.051.04

Нікульшина Тетяна Миколаївна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Д 26. 178.01

Піхманець Роман Володимирович, 10.01.01 «Українська література»

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Д 26.172.01

Степанов Євгеній Миколайович, 10.02.02 «Російська мова»

Шиліна Анжела Григорівна, 10.02.02 «Російська мова»

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Бибик Світлана Павлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Висоцький Анатолій Васильович, 10.02.01 «Українська мова»

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.05

Александрова Ірина Вікторівна, 10.01.02 «Російська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.08

Приходько Микола Миколайович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Д 26.139.01

Бабенко Костянтин Анатолійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.03 

Максакова Руслана Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право, муніципальне право»

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.02

Ніколенко Людмила Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Труш Ігор Валентинович, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.05

Кучинська Оксана Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Класичний приватний університет

Д 17.127.07

Рябчинська Олена Павлівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Савінова Наталія Андріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

Д 26.500.01

Король Володимир Іванович, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.01

Вільгушинський Михайло Йосипович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Поляков Станіслав Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Цимбалюк Віталій Степанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Д 26.142.02

Баклан Олег Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Д 29.053.01

Набока Ольга Георгіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Д 29.053.03

Коляда Наталія Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Копусь Ольга Антонівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Кочубей Тетяна Дмитрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Ржевська Анна Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Д 36.053.01

Кобрій Ольга Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Зеленська Олена Піменівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Сура Наталія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.01

Мішеніна Тетяна Михайлівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Терещук Андрій Іванович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Д 26.451.01

Сидоренко Вікторія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Київський університет імені Бориса Грінченка

Д 26.133.06

Мачинська Наталія Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Сватьєв Андрій Вячеславович 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 25.053.06

Кобернік Сергій Георгійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)»

Паламарчук Лариса Борисівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)»

Д 25.053.07

Луценко Ірина Олексіївна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»

Д 26.053.14

Нечипоренко Валентина Василівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Савінова Наталія Володимирівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Пахомова Наталія Георгіївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Присяжнюк Станіслав Іванович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Д 26.053.19

Авраменко Олег Борисович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Войтович Ігор Станіславович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.04

Левченко Яна Ернстівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Херсонський державний університет

Д 67.051.03

Нікітіна Алла Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Данилюк Сергій Семенович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Ткаченко Ольга Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Д 58.601.01

Криницька Інна Яківна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Д 08.601.01

Шкурупій Дмитро Анатолійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Д 08.601.02

Сірчак Єлизавета Степанівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

Д 41.556.01

Коновалова Наталія Валеріївна, 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Д 26.553.01

Ганжий Ірина Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Лембрик Ірина Степанівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Сокольник Сніжана Василівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Д 26.616.01

Міщенко Лариса Анатоліївна, 14.01.11 «Кардіологія»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Шумна Таміла Євгенівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 17.600.04

Гаврилюк Алла Олександрівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.04

Шатилович Катерина Леонідівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Національна медична академія післядипломної освіти імені  П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.08

Косован Віктор Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.05

Куц Павло Валерійович, 14.01.22 «Стоматологія»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

Підручна Світлана Романівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.03

Вернигородський Сергій Вікторович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Степанчук Алла Петрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Березнякова Наталя Леонідівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Котов Андрій Георгійович, 15.00.03 «Стандартизація і організація виробництва лікарських засобів»

Малий Володимир Валентинович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Д 64.605.03

Цубанова Наталя Анатоліївна, 14.03.05 «Фармакологія»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.01

Желавський Микола Миколайович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Локес Петро Іванович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

Д 26.004.14

Пономар Сергій Іванович, 16.00.11 «Паразитологія»

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН

Д 64.359.01

Сосницький Олександр Іванович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Улько Лариса Григорівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

АРХІТЕКТУРА

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.02

Івашко Юлія Вадимівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

Шебек Надія Миколаївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.02

Височин Іван Андрійович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

Ремізова Олена Ігорівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.03

Сергеєва Алла Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Бохонкова Юлія Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Дорожкін Валерій Романович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Найдьонова Любов Антонівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Папуча Микола Васильович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Д 26.453.02

Антонова Наталія Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Льовочкіна Антоніна Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Васильченко Ольга Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.14

Островська Катерина Олексіївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

Кукурудза Ганна Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Рибачук Валентин Леонідович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Класичний приватний університет

Д 17.127.03 

Кравченко Тетяна Анатоліївна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Мороз Володимир Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.02 

Кондратюк Тетяна Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.04

Биркович Тетяна Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти
і науки України
14.02.2014 № 152

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

Ігнатишин Василь Васильович, 04.00.22 «Геофізика»

Інститут магнетизму НАН та МОН України

Д 26.248.01

Потьомкін Михайло Михайлович, 01.04.11 «Магнетизм»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

Шут Ольга Олександрівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

Кудряшов Володимир Вікторович, 01.04.03 «Радіофізика»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.37

Жерновий Костянтин Юрійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.09

Ровецький Іван Миколайович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Турянська Леся Михайлівна 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.01

Пляскова Катерина Андріївна, 02.00.05 «Електрохімія»

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

Кондратюк Костянтин Михайлович, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.02

Кривущенко Ольга Яківна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Д 26.190.01

Губарені Євген Віталійович, 02.00.15 «Хімічна кінетика і каталіз»

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Д 26.179.01

Бабич Ігор Вікторович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Терещенко Вікторія Миколаївна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Дадашев Арсентій Дадашевич 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Ковальська Євгенія Олександрівна 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.10

Бігун Інна Михайлівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Луцишин Юрій Ярославович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.10

Маланич Галина Петрівна, 02.00.21 «Хімія твердого тіла»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Д 58.601.01

Гаврилюк-Скиба Галина Олександрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.02

Безрук Вікторія Анатоліївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Д 29.600.03

Хомутова Катерина Валеріївна, 14.01.32 «Медична біохімія»

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

Д 26.604.01

Галак Станіслав Станіславович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «Інститут ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

Д 64.564.01

Таран Катерина Вікторівна, 14.01.14 «Ендокринологія»

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Д 26.254.01

Андрусевич Ярослав Володимирович, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Бобровницький Юрій Аркадійович, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Кваско Олена Юріївна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Сеньків Юлія Василівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Дремлюга Наталія Григорівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Капустін Дмитро Олександрович, 03.00.05 «Ботаніка»

Інститут гідробіології НАН України

Д 26.213.01

Щербак Сергій Дмитрович, 03.00.17 «Гідробіологія»

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Білушенко Анатолій Анатолійович, 03.00.08 «Зоологія»

Кутіщев Павло Сергійович, 03.00.08 «Зоологія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Венцковська Олена Андріївна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Вакал Сергій Євгенович, 03.00.04 «Біохімія»

Паренюк Олена Юріївна, 03.00.01 «Радіобіологія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.14

Долайчук Ольга Павлівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Фінюк Наталія Степанівна, 03.00.02 «Біофізика»

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Рум’янков Юрій Олегович, 03.00.05 «Ботаніка»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Неплій Людмила Василівна, 06.01.11 «Фітопатологія»

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН

Д 53.369.01

Зикова Віра Костянтинівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Херсонський державний університет

К 67.051.01

Гончаренко Олексій Володимирович, 03.00.04 «Біохімія»

Колеснікова Алла Олександрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини тварин»

Оришака Олеся Василівна, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Д 26.200.01

Заєць Лариса Миколаївна, 04.00.22 «Геофізика»

Ніколаєв Іван Юрійович, 04.00.22 «Геофізика»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.42

Мураста Володимир Анатолійович, 04.00.22 «Геофізика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.02

Куча Петро Михайлович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»

Д 08.085.02

Марченко Віталій Анатолійович, 05.23.17 «Будівельна механіка»

Шехоркіна Світлана Євгеніївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

К 08.085.03

Кроль Роман Миколайович, 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Макарова Віра Миколаївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.05

Ткаченко Ірина Олександрівна, 05.26.01 «Охорона праці»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.01

Кучеренко Вадим Володимирович, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

Сафаров Олександр Олександрович, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

Спірінцева Ольга Володимирівна, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Д 12.085.01

Лозинський Едуард Олександрович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Танасогло Антон Володимирович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Донецький національний університет

К 11.051.08

Новакова Надія Андріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Полєтайкін Олексій Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Сафонова Світлана Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.02

Сміх Петро Михайлович, 05.15.06 «Розробка нафтових та газових родовищ»

Д 20.052.04

Василишин Віталій Ярославович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»

Гриців Василь Васильович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»

Пиріг Тарас Юрійович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»

Д 20.052.05

Бортняк Олена Михайлівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Макарчук Віктор Григорович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.06

Бойко Лев Степанович, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

Д 26.056.08

Клименко Микола Олександрович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.40

Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна, 20.02.04 «Військова географія»

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.03

Барилко Сергій Віталійович, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Винничук Марія Степанівна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Кіровоградський національний технічний університет

Д 23.073.01

Банний Олександр Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К 45.052.05

Савчук Лілія Ярославівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.01

Бортник Катерина Яківна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 35.874.01

Данкевич Ірина Петрівна, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Яковчук Роман Святославович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

К 52.079.03

Іваненко Тетяна Олександрівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Національна металургійна академія України

Д 08.084.03

Землянка Олександр Олександрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Національний авіаційний університет

Д 26.062.09

Государська Інна Леонідівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Груздо Ірина Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.03

Юрченко Ганна Олександрівна, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

Д 64.050.07

Гамзаєв Рустам Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.05

Радовенчик Ярослав Вячеславович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Д 26.002.08

Саурова Тетяна Азадівна, 05.27.02 «Вакуумна, плазмова та квантова електроніка»

Д 26.002.09

Кутра Дмитро Сергійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Д 26.002.11

Ночніченко Ігор Вікторович, 05.02.02 «Машинознавство»

Національний транспортний університет

Д 26.059.03

Левківський Олександр Олександрович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Соколовський Сергій Анатолійович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Файчук Микола Іванович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.09

Барна Ірина Романівна, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Д 35.052.10

Добуш Юрій Дмитрович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Змисний Михайло Михайлович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Кулик Ігор Володимирович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Д 35.052.14

Смотр Ольга Олексіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 35.052.17

Гук Ярослав Семенович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Дубіжанський Дмитро Ігорович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Петренко Олексій Вікторович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Національний університет біоресурсів і природокористування

Д 26.004.07

Березюк Андрій Олександрович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Ващишин Дмитро Дмитрович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Матус Світлана Костянтинівна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Яковлева Ольга Миколаївна, 05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія»

Національний університет харчових технологій

К 26.058.05

Бондар Володимир Іванович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Жученко Олексій Анатолійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Іващенко Наталія Вікторівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Д 26.058.06

Ноздрюхіна Інна Володимирівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур»

Одеська національна академія зв`язку ім. О.С. Попова

Д 41.861.01

Баляр Володимир Богданович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Давидов Роман Сергійович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

Донець Андрій Олександрович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур»

Зубкова Катерина Віталіївна, 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

Ліганенко Маргарита Геннадіївна, 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів»

Ружицька Наталія Володимирівна, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Д 41.088.02

Богомолова Валерія Вікторівна, 05.18.04 «Технологія м`ясних молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»

Золовська Олена Василівна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

Романченко Світлана Володимирівна, 05.18.04 «Технологія м`ясних молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»

Д 41.088.03

Дьомін Михайло Володимирович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання»

Єрін Володимир Олександрович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання»

Одеський національний політехнічний університет

К 41.052.05

Зарицька Олена Ігорівна, 05.09.01 «Електричні машини й апарати»

Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України

Д 18.819.01

Чебанов Андрій Борисович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Тернопільський національний економічний університет

К 58.082.02

Гуменний Петро Володимирович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Рашкевич Юрій Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.04

Головко Тетяна Владиславівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Каньовська Дарина Василівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Рибальченко Лілія Ігорівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Петухов Вадим Михайлович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

Стефанов Володимир Олександрович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Українська інженерно-педагогічна академія

К 64.108.04

Компанієць Ігор Валерійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Харківська національна академія міського господарства імені О.М. Бекетова

Д 64.059.03

Афанасьєва Іветта Анатоліївна, 05.01.04 «Ергономіка»

Ройко Юрій Ярославович, 05.22.01 «Транспортні системи»

Самісько Дмитро Миколайович, 05.22.01 «Транспортні системи»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

К 64.059.01

Панасюк Ярослав Ігорович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.01

Красношлик Наталія Олександрівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Домарацький Євгеній Олександрович, 06.01.09 «Рослинництво»

Подмазка Олександр Вікторович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Тарасюк Валерій Анатолійович, 06.01.09 «Рослинництво»

ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України

Д 35.072.02

Козій Наталія Ігорівна, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН

Д 08.353.01

Бритвін Віктор Вікторович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Дрозд Інеса Федорівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Козелець Галина Миколаївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Кравець Сергій Станіславович, 06.01.09 «Рослинництво»

Середа Іван Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут біології тварин НААН

Д 35.368.01

Бесараб Ірина Михайлівна, 03.00.04 «Біохімія»

Білаш Юліана Петрівна, 03.00.04 «Біохімія»

Віщур Вікторія Ярославівна, 03.00.04 «Біохімія»

Охрим Світлана Антонівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

К 64.366.01

Дацько Андрій Осипович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Інститут тваринництва НААН

Д 65.356.01

Мартинюк Ірина Миколаївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Руда Світлана Вікторівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 38.806.02

Дровняк Олена Володимирівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Пікула Оксана Анатоліївна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.05

Мовчан Світлана Володимирівна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Павліченко Сергій Васильович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Д 26.004.09

Брайко Володимир Борисович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Карабчук Дмитро Юрійович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

Шлапак Володимир Володимирович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Д 26.004.10

Андрієць Дмитро Володимирович, 06.01.09 «Рослинництво»

Матенчук Людмила Юріївна, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

Мельничук Сергій Леонідович, 06.01.09 «Рослинництво»

Новак Лариса Леонідівна, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН

Д 64.354.01

Бігун Оксана Миколаївна, 06.01.03 «Агрофізика і грунтознавство»

Томницький Анатолій Валентинович, 06.01.04 «Агрохімія»

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Д 27.361.01

Бабій Сергій Іванович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Демидюк Максим Васильович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Корецький Олександр Євгенійович, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Український ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

К 64.828.01

Стороженко Віктор Іванович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України

К 64.070.02

Василенко Тетяна Олександрівна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Дехтяр Юрій Франкович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мінагрополітики України

К 64.803.02

Гепенко Олександра Вікторівна, 06.01.03 «Агрофізика і грунтознавство»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Дипломатична академія при МЗС України

Д 26.728.01

Балога Едуард Ігоревич, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут археології НАН України

Д 26.234.01

Ленартович Олена Володимирівна, 07.00.04 «Археологія»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

К 71.053.01

Парандій Валентина Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.00.01

Крутько Сергій Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.00.20

Ругаль Володимир Петрович, 07.00.01 «Історія України»

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Дригайло Сергій Васильович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.02

Драпушко Наталія Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління

Д 26.129.03

Пінчук Аліна Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.03

Кривошея-Гунько Інна Олексіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Буковинський державний фінансово-економічний університет

К 76.099.01

Білак Ольга Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Карвацький Максим Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.854.03

Сусіденко Юлія Валентинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Сапіга Руслан Іванович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.08

Пухальська Анастасія Павлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.02

Бусарєва Тетяна Геннадіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Кір’якова Марина Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.006.04

Ніколайчук Марина Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Щербина Артем Геннадійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.01

Оболонська Ірина Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Приазовський  державний технічний університет»

Д 12.052.02

Мєшкова Наталія Львівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Норенко Юлія Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Д 55.081.01

Роєнко Вікторія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Самсонов Максим Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ДВНЗ «Університет банківської справи Національного банку України»

Д 26.883.01

Бус Олег Борисович, 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит»

Жежерун Юлія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Гончарова Марія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Попадюк Ольга Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Філіппова Юлія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Чистяк Олеся Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 11.128.02

Ламбріно Марина Георгіївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

К 11.128.05

Малецький Антон Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Кореніцина Тетяна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Ельперіна Олена Олегівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Зайцева Наталія Валеріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.02

Білай Ольга Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Пивовар Алла Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Мустеца Ірина Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Столяр Людмила Георгіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Д 26.055.03

Леваєва Людмила  Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Поправка Оксана Геннадіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Литвин Аліна Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Кіровоградський національний технічний університет

К 23.073.03

Шурпа Світлана Ярославівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Білоусова Марія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Львівська державна фінансова академія

К 35.886.01

Данилюк  Олена  Іванівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 35.860.02

Негрич Ольга Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Стеців Ірина Семенівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Д 52.079.02

Піроженко Ольга Юріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Д 26.350.02

Корнійчук Галина Вячеславівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Шваб Олена Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Одеський національний політехнічний університет

К 41.052.10

Городецька Тетяна Борисівна,  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кочевой Максим Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шабатура Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

К 44.052.05

Лапінський Ігор Едуардович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Бритвєнко Анастасія Сергіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Гроздєва Олена Анатоліївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

К 67.135.02

Малахова Анжела Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Прядко Ольга Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Уніятова Ольга Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.03

Зарудна Наталія Ярославівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Яковець Тетяна Аркадіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Дериховська Вікторія Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Коршунов Євген Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

К 64.055.02

Сотнікова Юлія Володимирівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Степанова Ека Рамінівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.25

Шуба Марина Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Херсонський національний технічний університет

К 67.052.05

Дідух Сергій Мирославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Черкаський державний технологічний університет

Д 73.052.02

Клочковська Вікторія Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Чубін Тетяна Костянтинівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Яцишин Юрій Святославович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.12

Кифяк Вікторія Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Чернігівський державний інститут економіки і управління

К 79.137.01

Калініна Лада   (громадянка Латвійської Республіки), 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Князькова Валентина Яківна, 08.00.08 «Формування та реалізація бюджетних програм місцевого рівня»

Кочедикова Ганна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.02

Карачевцева Лариса Миколаївна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Грицишина Марія Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Малахова Катерина Вікторівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Овчаренко Катерина Федорівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.08

Заглада Віктор Миколайович, 09.00.09 «Філософія науки»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.02

Голодюк Ярослав Борисович, 10.02.01 «Українська мова»

Паночко Михайло Михайлович, 10.02.01 «Українська мова»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.05

Звягіна Ганна Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»

Крашеніннікова Тетяна Валеріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Лавриненко Олег Валентинович, 10.02.02 «Російська мова»

Руколянська Наталія Василівна, 10.02.01 «Українська мова»

Шахова Олена Михайлівна, 10.02.02 «Російська мова»

К 08.051.12

Король Євгенія Олександрівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Донецький національний університет

Д 11.051.04

Головенко Кристіна Вікторівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»

Григоренко Наталія Миколаївна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»

Лазебна Наталія Валеріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Рева Наталія Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Прокопенко Антоніна Вадимівна, 10.02.04 «Германські мови»

К 11.051.10

Бондар Тетяна Георгіївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Польщикова Ольга Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України

Д 26.178.01

Григорчук Юлія Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Ільницький Данило Ярославович, 10.01.06 «Теорія літератури»

Єсипенко Дмитро Олександрович, 10.01.09 «Літературне джерелознавство і текстологія»

Єрмак Валентина Василівна, 10.01.09 «Літературне джерелознавство і текстологія»

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Баран Ганна Василівна, 10.02.01 «Українська мова»

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.02

Виноградська Ольга Володимирівна, 10.02.05 «Романські мови»

Птуха Владислав Анатолійович, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»

Онищук Марія Іванівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»

Румбешт Ганна Юріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Польова Евеліна Валентинівна, 10.02.04 «Германські мови»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Грищенко Яна Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Петренко Сергій Володимирович, 10.02.04 «Германські мови»

Соболєва Олена Володимирівна, 10.02.05 «Романські мови»

Третяк Юлія Юріївна, 10.02.05 «Романські мови»

Д 26.001.15

Дубина Ольга Андріївна, 10.01.07 «Фольклористика»

Жорнокуй Уляна Василівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Некряч Ольга Василівна, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.39

Гогуля Марина Петрівна, 10.01.03 «Література слов’янських народі»

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.03

Вишнякова Олександра Валентинівна, 10.01.01 «Українська література»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

К 26.053.15

Маштакова Наталія Валентинівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 26.051.02

Безпалова Катерина Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»

Косенко Анна Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Мєлєкєсцева Наталія Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Моісєєва Наталія Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»

Томчаковський Олександр Георгійович, 10.02.04 «Германські мови»

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.05

Дяків Юлія Остапівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Тернопільський національний педагогічний університеті імені Володимира Гнатюка

К 58.053.02

Багрій Марія Антонівна, 10.01.01 «Українська література»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.05

Бойчук Марія Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»

Херсонський державний університет

К 67.051.05

Ерліхман Анна Марківна, 10.02.04 «Германські мови»

Соколов Дмитро Петрович, 10.02.04 «Германські мови»

Плисак Діана Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»

Федорова Юлія Геннадіївна, 10.02.04 «Германські мови»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.11

Драч Ігор Дмитрович, 10.01.06 «Теорія літератури»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.03

Краснощок Вікторія Валеріївна, 10.01.01 «Українська література»

Ляшов Назар Миколайович, 10.01.01 «Українська література»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

К 38.053.04

Зощук Наталія Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Іщук Андрій Васильович, 11.00.12 «Географічна картографія»

Зеркаль Марина Володимирівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Одеський державний екологічний університет

Д 41.090.01

Довганенко Денис Олександрович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Недострелова Лариса Василівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України

К 26.122.01

Закропивний Олександр Васильович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Прокопанич Галина Кризостанівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Толокольніков Станіслав Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Чеберяк Павло Петрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Д 26.139.01

Ященко Роман Юрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Д 26.142.01

Скрицька Надія Анатоліївна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Д 26.142.02

Скороход Ігор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.07

Бакаєв Дмитро Сергійович, 12.00.01 «Концепція зловживання правом у правовій доктрині»

Немченко Володимир Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Бухтіярова Ірина Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Гуржій Анна Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Парубець Юлія Григорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Черников Дмитро Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Черпіцька Людмила Тимофіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Рунов Володимир Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Сивак Микола Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.236.03

Зубенко Алла Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Котенко Олег Анатолійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Куртинець Мирослав Іванович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.236.04

Глинська-Кривонос Соломія Орестівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Татарінов Роман Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.02

Заруднєв Євген Олегович, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Крисенко Анна Євгенівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Марахін Євген Анатолійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Переясловська Юлія Анатоліївна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Толкаченко Олена Володимиріна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Блажівська Наталія Євгенівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Бодунов Євген Рудольфович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Гаврилюк Михайло Іванович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Кириленко Євген Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Крулько Іван Іванович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Сас Ольга Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Макарова Зоріна Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне, муніципальне право»

Павелків Сергій Романович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Ануфрієва Ольга В’ячеславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Сенченко Надія Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Шоха Тетяна Петрівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Шперун Христина Всеволодівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Федотова Олександра Семенівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Класичний приватний університет

Д 17.127.07

Моргун Олександр Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Орловський Богдан Михайлович, 12.00.08 «Міжнародне право»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Галабала Маркіян Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Мартинишин Галина Романівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Павлик Людмила Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Маріупольський державний університет

К 12.093.01

Ганзицька Тетяна Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Зайцева Ірина Олександрівна, 12.00.02 «Конституційне, муніципальне право»

Тиріна Марина Петрівна, 12.00.02 «Конституційне, муніципальне право»

Міжнародний гуманітарний університет

К 41.136.01

Ковальська Віта Станіславівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

К 64.502.01

Білоконь Марія Анатоліївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Дуюнова Тетяна Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України

К 26.501.01

Рєзнік Олег Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України

Д 26.500.01

Куреза Тетяна Василівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Петренко Павло Дмитрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право»

Хімченко Світлана Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.01

Мельник Вікторія Валеріївна, 12.00.12 «Філософія права»

Д 26.007.03

Воробйов Руслан Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Мостова Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Нікончук Андрій Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Худякова Наталія Юріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Хуторянський Олександр Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.007.04

Дутка Микола Тарасович, 12.00.04 «Конституційне право; муніципальне право»

Зубчик Юлія Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Кохановський Володимир Віталійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.007.05

Саковський Андрій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.007.06

Чучкова Наталія Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України

Д 26.730.01

Арсірій Максим Володимирович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Балабко Валерія Валентинівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Сотніченко Володимир Степанович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Шемякін Олег Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Національний авіаційний університет

К 26.062.16

Водоласкова Катерина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Зозуль Ія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Ткаченко Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний університет «Львівська політехніка»

К 35.052.19

Дніпров Олексій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Мазурик Катерина Зіновіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.01

Волков Вячеслав Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Качан Василь Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Личко Валерія Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Мудров Андрій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Чистякова Юлія Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 41.086.04

Антипенко Анна Володимирівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Д 64.086.01

Липко Олег Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Повзик Євген Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Фєдосєєв Володимир Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 64.086.02

Ісакова Вікторія Михайлівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.16

Антошин Валерій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Басай Роксолана Михайлівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Вовк Дмитро Леонідович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Данилко Наталія Іванівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Куркова Ксенія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Паладійчук Ольга Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Смірнова Ольга Євгенівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний університет державної податкової служби України

Д 27.855.02

Дем’янчук Юрій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

К 27.855.03

Ляшенко Микола Миколайович, 12.00.09 «Криміналістична профілактика економічних злочинів»

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права»

К 35.140.02

Полетило Катерина Сергіївна, 12.00.10 «Судоустрій, прокуратура та адвокатура»

Стародубцева Тетяна Леонтіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Суховій Микола Миколайович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

К 67.135.03

Дамаєв Віталій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Мандичев Денис Вадимович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Солонар Анастасія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.10

Денисенко Анатолій Петрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.02

Капустян Наталія Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Мавдрик Микола Ярославович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Мурза Олена Віталіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 64.700.03

Бершов Геннадій Євгенович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Керімов Алік Замірович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Кицюк Віктор Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Д 05.053.01

Євсюкова Людмила Степанівна, 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

К 12.112.01

Сизоненко Ірина Геннадіївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Швець Тетяна Михайлівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

К 27.053.03

Горовенко Оксана Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Лобачук Інна Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Любарець Владислава Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Михайленко Оксана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Полетай Олена Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Д 26.455.03

Лузан Людмила Василівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Мельничук Надія Адамівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Тарасюк Людмила Василівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Д 29.053.01

Валєєв Руслан Гельманович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Сергєєнко Ольга Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Харченко Лариса Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Цодікова Наталія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Д 29.053.03

Бикова Вікторія Олександрівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

Покатілова Олена Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»

Ткачук Тамара Сергіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Д 36.053.01

Луців Світлана Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Погоріла Анна Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Худзей Олеся Омелянівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Д 14.053.01

Глазунова Леся Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Дем'янчук Олена Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Семенець Лариса Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Сідун Мар'яна Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Плахотнюк Наталя Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Поліщук Наталія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Федорчук Анна Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Довбня Катерина Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Калабська Віра Степанівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Майковська Вікторія Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Студенікіна Вікторія Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Супруненко Інна Віталіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.01

Жукова Алла Георгіївна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Красовський Олексій Сергійович, 13.00.09 «Теорія навчання»

Максименко Оксана Олексіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Томіліна Анна Олександрівна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Д 26.451.01

Беседа Наталія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Земка Олександр Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кравченко Дмитро Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Д 26.458.01

Баглай Оксана Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Д 26.450.01

Білозерська Ірина Олександрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Косенко Юрій Миколайович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Пиптюк Павло Федорович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.01

Коробейнікова Тетяна Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.01

Бєлоліпцева Олена Василівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Василик Марина Степанівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Данілова Альона Петрівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Попов Олександр Анатолійович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Д 26.133.06

Гладченко Оксана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Колосовська Владлена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Остапенко Галина Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Рибніков Олександр Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Хоцкіна Світлана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

К 23.053.02

Нагорна Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Притюпа Олена Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Файнман Інна Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Щербина Віталій Юрійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Котелюх Микола Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Лаврик Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Любченко Ольга Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Максимова Ольга Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Новак Олена Мусіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Продайко Мирослава Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Трофімук Катерина Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Шостаківська Надія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний авіаційний університет

К 26.062.15

Глушаниця Наталія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Саркісова Оксана Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.03

Жуковський Сергій Станіславович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»

Заїка Оксана Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Кравченко Зоя Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Трофименко Вікторія Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Шевченко Світлана Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Шевчук Петро Георгійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»

Шумигай Світлана Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Д 26.053.06

Кучменко Олександр Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Д 26.053.07

Сторчова Тетяна Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)»

Д 26.053.08

Бордюк Олександр Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Данько Наталія Павлівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Дворник Юрій Феодосійович, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Кузнєцова Ольга Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Лоцман Руслана Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Сливко Світлана Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

К 26.053.09

Горбань Леся Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Демчик Катерина Іванівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Дзюбенко Наталія Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Ковальчук Ольга Вікторівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Чернишенко Олена Ігорівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Д 26.053.14

Бєлова Олена Борисівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Кривцова Ольга Яківна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Кузюра Геннадій Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Литвиненко Віталіна Анатоліївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Орлов Олександр Іванович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Д 26.053.19

Бовсунівський Валерій Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Кадубовська Світлана Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Марченко Станіслав Сергійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Нижник Олександр Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Романчук Олександр Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»

Тарасова Тетяна Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»

Д 53.130.01

Балабай Микола Олександрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Візетіу Катерина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Сірман Олена Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Хацюк Наталія Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Карпюк Валентина Андріївна, 13.00.09 «Теорія навчання»

Кравчук Лілія Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Матвіїв-Лозинська Юлія Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Півненко Юлія Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Фогель Тетяна Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Д 58.053.03

Грегоращук Юлія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Лазарєва Вікторія Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Маковська Олена Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Пасічник Олена Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Шиба Альона Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Українська інженерно-педагогічна академія

К 64.108.01

Акімова Олена Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Алілуйко Сергій Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Бочарникова Тетяна Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Казак Ірина Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Коржова Марія Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Нечіпор Світлана Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Притуленко Іван Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Черемісіна Таїсія Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.04

Кот Олена Петрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

К 64.051.19

Іваненко Людмила Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Холодний Олександр Іванович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»

Херсонський державний університет

К 67.051.02

Анісімова Олена Едуардівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Вторнікова Юлія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Габеркорн Ірина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Гаєвець Яна Станіславівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Гончаренко Тетяна Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кушнір Наталія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Мацюк Василь Васильович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Модестова Тетяна Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Д 67.051.03

Кравчук Оксана Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Самонова Олена Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Гулєша Олена Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

Касярум Ярослав Олегович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Теплицький Олександр Ілліч, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

К 76.600.02

Хорош Володимир Ярославович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Ярема Василь Володимирович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

Д 44.601.01

Дрок Вікторія Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Іщенко Вікторія Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Коротецька-Зінкевич Вікторія Леонідівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Скрипник Володимир Михайлович, 14.01.22 «Стоматологія»

Шульженко Олександр Юрійович, 14.01.22 «Стоматологія»

Яценко Олег Ігорович, 14.01.22 «Стоматологія»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Д 05.600.01

Лаб’як Іван Романович, 14.01.03 «Хірургія»

Сторожук Марина Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 05.600.02

Мельнікова Світлана Вадимівна, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»

Д 05.600.03

Мартинович Тетяна Леонідівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

Піддубна Анна Іванівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України

Д 20.601.01

Гулага Ольга Ігорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Сенютович Наталія Романівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Д 20.601.02

Кацай Валерія Василівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України

Д 58.601.01

Гаєвський Володимир Юрійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Галицька-Хархаліс Олександра Ярославівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Левків Мар’яна Орестівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Д 58.601.02

Бондарюк Оксана Іванівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Кобиляк Назарій Миколайович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Фурлета Вікторія Віталіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Д 08.601.01

Ярошенко Катерина Олексіївна, 14.01.03 «Хірургія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Д 08.601.02

Долгая Надія Євгенівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

Заіченко Наталія Геннадіївна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

Костюкова Олена Андріївна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

Магльована Галина Михайлівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

Мігенько Людмила Михайлівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

ДЗ «Запорізька медична академія МОЗ України»

Д 17.600.01

Каракурсаков Наріман Ескендерович, 14.00.03 «Хірургія»

Колесник Іван Петрович, 14.00.03 «Хірургія»

Гардубей Євгеній Юрійович, 14.01.03 «Хірургія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.01

Лазур Яна Василівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Д 29.600.02

Лошак Ганна Михайлівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Д 11.600.03

Желтоноженко Лариса Владимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Корява Тетяна Федорівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Павлюченко Вікторія Віталіївна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 11.600.05

Багрій Катерина Андріївна, 14.01.11 «Кардіологія»

Башкірцев Олексій Вадимович, 14.01.11 «Кардіологія»

Воронін Климентій Олександрович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Капранова Юлія Сергіївна, 14.01.11 «Кардіологія»

Москалюк Інна Ігорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

Д 26.604.01

Горбачевський Руслан Вікторович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Д 26.554.01

Нехорошкова Юлія Владиславівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Салюков Артем Олександрович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України»

Д 11.559.01

Вороний Олександр Леонідович, 14.01.03 «Хірургія»

ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Д 26.611.01

Голод Олександр Миколайович, 14.01.19 «Оториноларингологія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

Д 41.556.01

Іванова Тетяна Вікторівна, 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»

Д 64.607.01

Бузницький Руслан Ігорович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Бурлака Віктор Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Головіна Яніна Олександрівна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Д 26.553.01

Громова Олександра Леонідівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Швейкіна Вікторія Борисівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

Д 41.563.01

Дімчева Тетяна Іванівна, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Д 26.606.01

Левченко Олексій Васильович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Д 26.552.01

Клягін Всеволод Ярославович, 14.01.27 «Пульмонологія»

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Д 26.616.01

Буртняк Анатолій Михайлович, 14.01.11 «Кардіологія»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Скоромна Анастасія Сергіївна, 14.01.11 «Кардіологія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Кожина Ольга Юріївна, 14.01.35 «Кріомедицина»

КРУ «Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєчєнова» та ДУ «Кримський державний медичий університет імені С.І. Георгієвського»

Д 53.610.01

Медянка Юрій Степанович, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Скалат Андріана Петрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Філіпський Антон Вікторович, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 35.600.04

Цьолко Олег Романович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 35.600.05

Кобринчук Юлія Леонтіївна, 14.01.11 «Кардіологія»

Ростока-Резнікова Мар’яна Василівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Мотренко Анастасія Тимофіївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Чемер Наталія Михайлівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.02

Галайко Павло Олександрович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Галишич Наталія Миронівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Гецко Наталія Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Гріжимальський Євген Вікторович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Збаражський Юрій Володимирович, 14.01.30 «Анастезіологія та інтенсивна терапія»

Науменко Олександр Вікторович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Непляха Сергій Володимирович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Роженко Андрій Валерійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

К 26.613.03

Кісь Андрій Володимирович, 14.01.25 «Судова медицина»

Лосєва Ольга Федорівна, 14.01.25 «Судова медицина»

Д 26.613.07

Бісярін Олег Юрійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Д 26.613.08

Керашвілі Соломон Гівіевич (громадянин Грузії), 14.01.03 «Хірургія»

Ситнік Дмитро Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»

Строганов Павло Вячеславович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 26.613.09

Крючков Дмитро Юрійович, 14.01.22 «Стоматологія»

Пантус Андрій Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»

Хохліч Ольга Ярославівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 26.613.11

Демидова Олена Олександрівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Поліщук Олена Володимирівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Чеботарьова Ганна Михайлівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.05

Черкасова Олена Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

Мартинова Юліана Юріївна, 19.00.04 «Медична психологія»

Сухоіванова Олена Ігорівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Шурма Ігор Михайлович, 19.00.04 «Медична психологія»

Д 64.609.04

Скоропліт Ольга Іванівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.02

Падалка Аліна Іванівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 64.600.03

Сауляк Сергій Володимирович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Халілова Наталя Геннадіївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Д 64.600.06

Діхтяр Альона Юріївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Мельник Олег Григорович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Резніченко Олександр Георгійович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.03

Міщенко Володимир Анатолійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Юрченко Дар’я Миколаївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.02

Борецька Ольга Богданівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Дуб Любов Романівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Заяць Марта Мирославівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Настюха Юлія Сергіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.03

Гаїна Жеоржета Михайлівна, 14.03.05 «Фармакологія»

Штробля Анжела Ласлівна, 14.03.05 «Фармакологія»

Д 64.605.01

Зарівна Надія Орестівна, 15.00.03 «Стандартизація і організація виробництва лікарських засобів»

Карпова Світлана Павлівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Кисличенко Олександра Анатоліївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Луканюк Мар’яна Ігорівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Олексієнко Тетяна Олександрівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.02

Рєпко Олена Василівна, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.03

Гайдюк Мар’яна Богданівна, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

Куцела Лілія Ігорівна, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

Матвіїшин Тарас Степанович, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

Міластная Анастасія Григорівна, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Бобось Олександр Леонідович, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

Данько Ірина Олексіївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Пріцак Віта Володимирівна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

Д 26.004.14

Заікіна Ганна Валеріївна, 16.00.11 «Паразитологія»

Кичилюк Юрій Володимирович, 16.00.11 «Паразитологія»

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 55.859.02

Грищук Геннадій Петрович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Д 26.227.02

Грушецький Ярослав Ігоревич, 17.00.02 «Театральне мистецтво»

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Богданова Марина Вікторівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка Міністерства культури України

К 35.869.01

Григоренко Сергій Валерійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Добрянська Ліна Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Лукашенко Лариса Валентинівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерства культури України

Д 26.005.01

Кулиняк Михайло Андрійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Лютько Любов Вікторівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Садовникова Дар’я Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського Міністерства культури України

К 64.871.01

Єфремова Ірина Володимирівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Золотарьова Наталія Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Пилатюк Назарій Ігорович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Ткаченко Вікторія Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

АРХІТЕКТУРА

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.02

Дорохіна Ганна Ігорівна, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Ященко Олексій Федорович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.11

Коломєйцев Антон Вікторович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.02

Дерябіна Ольга Олексіївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

К 26.130.02

Корсакевич Васіліса Василівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.03

Булгакова Валентина Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Євченко Ірина Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Кримова Наталія Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Мазяр Олег Васильович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Д 26.453.02

Кахно Ірина Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Гусєв Ігор Миколайович, 19.00.11 «Політична психологія»

Казарова Ганна Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Федорченко Наталія Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Київський національний торговельно-економічний університет

К 26.055.04

Мостова Ірина Валентинівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»

Світозарова Світлана Василівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.10

Косцова Марія Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний університет «Острозька академія»

К 48.125.03

Дучимінська Тамара Іванівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Мицкан Тетяна Степанівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Руда Галина Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Тарасюк Інна Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 64.707.02

Ковальчук Олександр Петрович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Кузьменко Максим Дмитрович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

К 41.051.07

Кокоріна Юлія Євгенівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.05

Святенко Юлія Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.11

Носко Олена Павлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.08

Туркова Дар’я Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

К 64.700.04

Захаренко Людмила Миколаївна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Теслик Наталія Миколаївна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.08

Ягнюк Ярослава Костянтинівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченко

Д 26.001.30

Саратова Юлія Миколаївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»

Класичний приватний університет

Д 17.127.02

Могдальова Ірина Валеріївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.06

Орловський Віктор Кузьмич, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Царенко Олена Олексіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.01

Шутов Роман Вікторович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.02

Ратніков Максим Ігорович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Романенко Олена Валеріївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.41

Мудрик Юрій Сергійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.12

Марусик Костянтин Олександрович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.02

Радченко Олег Віталійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

К 08.881.01

Ванюк Олександр Іванович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Гончар Галина Іванівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Матяш Вадим Володимирович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Львівський державний університет фізичної культури

Д 35.829.01

Дутчак Юрій Васильович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Харківська державна академія фізичної культури

К 64.862.01

Лаврентьєв Олександр Миколайович,  24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Борецька Наталія Олегівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Жук Вікторія Петрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 08.866.01

Архипенко Іван Михайлович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Кулик Галина Юріївна, 25.00.03 «Державна служба»

Матвеєва Ольга Юріївна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Пушкар Ольга Вадимівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01 

Бєлоконов Петро Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Харченко Віталій Віталійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.03

Сидорчук Тетяна Вікторівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Кравчун Олексій Степанович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Д 26.810.02

Литвин Павло Вадимович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Михайлов Віктор Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 41.863.01

Пермякова Лариса Дмитрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Харківський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України

К 64.858.01

Намчук Віктор Антонович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Кулаковська  Ірина  Миколаївна,  26.00.01 «Теорія та історія культури»

Степанчук  Вікторія  Вікторівна,  26.00.01 «Теорія та історія культури»

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

К 52.051.09

Мамутова Хатідже Енверівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

К 26.807.04

Парфенюк Ігор Миколайович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Харківська державна академія культури Міністерства культури України

Д 64.807.02

Бакуменко Лариса Григорівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства освіти
і науки України
14.02.2014 № 152

СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ХІМІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Крупка Оксана Миколаївна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Овчиннніков Володимир Анатолійович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України

Рубцова Світлана Іванівна, 03.00.17 «Гідробіологія»

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Сиваш Олександр Олексійович, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Іванова Наталія Миколаївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Яцишина Анна Петрівна, 03.00.22 «Молекулярна генетика»

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Слюсар Станіслав Ігорович, 03.00.05 «Ботаніка»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова Міністерства оборони України

Мосейчук Юрій Павлович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Коханєвич Володимир Петрович, 05.14.08 «Перетворення відновлюваних видів енергії»

Інститут електродинаміки НАН України

Блінов Ігор Вікторович, 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Альохіна Світлана Вікторівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Агєєв Володимир Григорович, 05.26.01 «Охорона праці»

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

Тристан Андрій Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН

Ільєнко Олександр Вікторович, 06.01.09 «Рослинництво»

Костиря Ігор Васильович, 06.01.09 «Рослинництво»

Матюха Володимир Леонідович, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Інститут сільськогосподарської мікробіології та  агропромислового виробництва НААН

Волкогон Катерина Іванівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Євтушенко Тетяна Анатоліївна, 03.00.07 «Мікробіологія»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Інститут історії України НАН України

Білоус Наталія Олексіївна, 07.00.01 «Історія України»

Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України

Прохоров Дмитро Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу Мінагрополітики України

Величко Алла Євстафіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Завалевська Валентина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Філіпенко Наталія Григорівна, 09.00.05 «Історія філософії»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Морський гідрофізичний інститут НАН України

Скрипальова Олена Олександрівна, 11.00.08 «Океанологія»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України»

Авдосьєв Юрій Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Бугайова Наталія Михайлівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Карасьова Катерина Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Медведева Надія Віталіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Скорик Марфа Михайлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України

Одноралов Ігор Васильович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Ялі Максим Харлампійович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Національного інституту стратегічних досліджень

Паламарчук Максим Олександрович, 21.01.01 «Основи національної безпеки держави» (політичні науки)

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу Міністерства освіти
і науки України
14.02.2014 № 152

СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника, яким відмовлено в присвоєнні вченого звання

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут органічної хімії НАН України

Родік Роман Васильович, 02.00.03 «Органічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Зубов Павло Михайлович, 03.00.19 «Кріобіологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки

Божинський Іван Андрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Єпіфанцева Тетяна Олександрівна, 05.16.06 «Порошкова металургія та композиційні матеріали»  

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Захаренко Наталія Феофанівна, 14.01.01 «Акушерство і гінекологія»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренковгору