Документ v0152388-16, поточна редакція — Редакція від 31.10.2016, підстава - v0557388-16

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

30.03.2016  № 152

(з основної діяльності)

Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його склад

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
№ 287 від 14.06.2016
№ 373 від 02.08.2016
№ 557 від 31.10.2016}

Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", з метою організації та проведення процедур закупівель у ДСНС України НАКАЗУЮ:

1. Створити комітет з конкурсних торгів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та затвердити його склад, що додається.

2. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Авер'янова О.В.

Голова

М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
30.03.2016  № 152
(у редакції наказу
ДСНС України
31.10.2016 № 557)

СКЛАД
комітету з конкурсних торгів Державної служби України з надзвичайних ситуацій


Білошицький
Руслан Миколайович

-

заступник Голови, голова комітету


Члени комітету:


Васьковський
Олександр Миколайович

-

заступник директора Департаменту - начальник відділу спеціального обладнання та спецтехніки Департаменту ресурсного забезпечення


Задирака
Інна Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу закупівель, гуманітарної допомоги та управління майном Департаменту ресурсного забезпечення


Костюченко
Ігор Костянтинович

-

заступник директора Департаменту - начальник відділу фінансового планування та формування бюджету Департаменту економіки і фінансів


Нетреба
Олег Віталійович

-

директор Департаменту ресурсного забезпечення


Носик
Олександр Іванович

-

начальник відділу нормативно-правового забезпечення Юридичного управління


Смирнов
Дмитро Олександрович

-

начальник відділу закупівель, гуманітарної допомоги та управління майном Департаменту ресурсного забезпечення


Сніцар
Василь Данилович

-

заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації


Яремчук
Ігор Миколайович

-

начальник Відділу внутрішнього аудиту.

{Склад в редакції Наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 287 від 14.06.2016, № 373 від 02.08.2016, № 557 від 31.10.2016}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
30.03.2016  № 152

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет з конкурсних торгів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1.1. До складу Комітету з конкурсних торгів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Комітет) входять службові (посадові) та інші особи ДСНС України, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами) (далі - Закон).

1.2. Метою створення Комітету є організація і проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.3. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

II. Порядок створення та організація діяльності Комітету

2.1. Склад Комітету затверджується наказом ДСНС України. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Зміни до складу членів Комітету затверджуються наказом ДСНС України.

2.2. До складу Комітету входить не менше п'яти осіб.

Членство в Комітеті не повинно створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається згідно з наказом ДСНС України.

Голова Комітету організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

2.4. Голова Комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету (якщо призначено кількох заступників голови Комітету, то голова Комітету визначає серед них виконуючого обов'язки голови Комітету на період своєї відсутності).

За рішенням Комітету можуть залучатися службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів ДСНС України для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

2.5. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою Комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

2.6. На засіданнях Комітету підлягають розгляду такі питання:

планування здійснення процедур закупівель;

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

вибір процедури закупівлі;

інші питання відповідно до Закону.

2.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

Рішення Комітету оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується усіма членами Комітету, присутніми на засіданні Комітету.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

III. Головні функції Комітету

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

складення та затвердження річного плану державних закупівель та внесення змін до нього;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

надання роз'яснення особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів з учасниками у разі застосування переговорної процедури закупівлі;

складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні, з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів Комітету

4.1. Члени Комітету мають право:

виносити на розгляд Комітету питання, що стосуються його діяльності;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів апарату ДСНС України інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

заносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

проходити навчання з питань організації та проведення процедур закупівель;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени Комітету зобов'язані:

організовувати та проводити процедури закупівель;

особисто брати участь в усіх його засіданнях;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідними та акцептовано;

сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створенні належних умов для проведення перевірок, надання в установлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації під час здійснення процедур закупівель.

Члени Комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання і затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени Комітету зобов'язані об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності Комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.3. Голова Комітету:

організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

пропонує порядок денний засідань Комітету;

проводить засідання Комітету;

призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету із числа членів Комітету;

визначає функції кожного члена Комітету;

вносить на розгляд Голови ДСНС України пропозиції щодо змін у складі Комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

4.4. Секретар Комітету забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Комітету, оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.5. Секретар Комітету (особа, яка його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови Комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника або в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.

4.6. У разі відсутності секретаря Комітету (відпустка, лікарняний тощо) його обов'язки виконує інший член Комітету, визначений головою Комітету.

V. Відповідальність

5.1. Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

5.2. Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для загального доступу.

Директор Департаменту
ресурсного забезпечення


Р. Білошицький

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}вгору