Документ v0144558-06, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.04.2006 N 144

Про внесення змін і доповнень до наказу
Мінпаливенерго від 23 січня 2006 року N 15
"Про виконання Указу Президента України
"Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 9 грудня 2005 року
"Про стан енергетичної безпеки України
та основні засади державної політики
у сфері її забезпечення"

З метою належної організації виконання Указу Президента
України від 27 грудня 2005 р. N 1863/2005 ( 1863/2005 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня
2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади
державної політики у сфері її забезпечення" та розпорядження
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2005 р. N 577-р
( 577-2005-р ) "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів"
Н А К А З У Ю:
Внести такі зміни та доповнення до наказу Мінпаливенерго від
23 січня 2006 року N 15 ( v0015558-06 ):
1. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції: "1. Затвердити План заходів щодо забезпечення енергетичної
безпеки України (далі - План заходів) згідно з додатком 1
(надруковано в N 1 на стор. 81 - 87). Відповідальним виконавцям
надавати на магнітних і паперових носіях до 5 числа наступного за
звітним місяця Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення
звіти про стан виконання Плану заходів (далі - Звіти), термін яких
настав, згідно з додатком 3 у редакції, що додається".
2. Підпункт 2.2 пункту 2 наказу викласти в такій редакції: "2.2. Надавати на магнітних і паперових носіях до 5 числа
наступного за звітним місяця Управлінню інформаційно-аналітичного
забезпечення звіти про виконання п. 5 - п. 8 наказу Мінпаливенерго
від 23 січня 2006 року N 15, згідно з додатком 2 у редакції, що
додається".
3. Доповнити наказ після пункту 11 пунктами 12 - 15 такого
змісту: "12. Відповідальним виконавцям надавати на магнітних і
паперових носіях до 5 числа наступного за звітним місяця
Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення звіти про стан
виконання п. 10 наказу Мінпаливенерго від 23 січня 2006 року N 15,
згідно з додатком 4 у редакції, що додається". "13. Відділу організаційно-документального забезпечення
Департаменту кадрової політики та організаційно-документального
забезпечення (Прокопенко І.О.) взяти на контроль виконання
структурними підрозділами Мінпаливенерго п. 1, п. 2 та п. 12 цього
наказу". "14. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення до 10
числа наступного за звітним місяця інформувати керівництво
Мінпаливенерго про стан виконання цього наказу". "15. У зв'язку із цим пункт 12 наказу Мінпаливенерго від
23.01.2006 N 15 вважати пунктом 15".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Продана Ю.В.
Міністр І.Плачков

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану виконання наказу Мінпаливенерго
від 23.01.2006 N 15 ( v0015558-06 )
"Про виконання Указу Президента України
"Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 9 грудня 2005 року
"Про стан енергетичної безпеки України
та основні засади державної політики
у сфері її забезпечення"

------------------------------------------------------------------------------------------ | Зміст Указу | Доручення |N пункту наказу| Виконавці | Термін | Стан | | ( 1863/2005 ) | |( v0015558-06 )| | |викона-| | | | | | | ння | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |Стаття 3 |Прошу | п. 5.1 |Управління | 01.06.2006 | | |1) забезпечити за|забезпечити | |інформаційно- |(15.02.2006)| | |участю |внесення до | |аналітичного | | | |Національної |Кабінету | |забезпечення, | | | |академії наук |Міністрів | |Департамент | | | |України |проекту | |стратегічної | | | |доопрацювання |Енергетичної | |політики та | | | |проекту |стратегії | |перспективного | | | |Енергетичної |України на | |розвитку ПЕК, | | | |стратегії України|період до | |Департамент з | | | |на період до |2030 року з | |питань | | | |2030 року, |урахуванням | |електроенергети-| | | |передбачивши |результатів | |ки, Департамент | | | |впровадження |попередніх її | |ядерної | | | |енергозберігаючої|обговорень та | |енергетики та | | | |моделі економіки,|вимог, | |атомної | | | |варіанти її |зазначених в | |промисловості, | | | |реалізації |цьому Указі. | |Департамент з | | | |залежно від | | |питань нафтової,| | | |темпів | | |газової та | | | |економічного | | |нафтопереробної | | | |зростання, | | |промисловості, | | | |фінансових | | |Фінансово- | | | |можливостей | | |економічний | | | |держави та змін у| | |департамент, | | | |зовнішньоекономі-| | |Департамент | | | |чній кон'юнктурі,| | |євроінтеграції | | | |та подати його на| | |та міжнародного | | | |розгляд до | | |співробітництва,| | | |1 червня | | |Департамент | | | |2006 року; | | |майнових | | | | | | |відносин та | | | | | | |реформування | | | | | | |власності, НАК | | | | | | |"ЕКУ", НАК | | | | | | |"Нафтогаз | | | | | | |України", НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |2) розробити та |Прошу подати |п. 5.2 п. 5.2.1|Департамент з | 01.02.2006 | | |затвердити: |Кабінетові | п. 5.2.2 |питань |(20.01.2006)| | |до 1 лютого |Міністрів на | |електроенер- | Щокварталу | | |2006 року баланси|затвердження: до| |гетики, | до | | |основних видів |20 січня 2006 р.| |Департамент з | 01.12.2006 | | |паливно-енергети-|- баланси | |питань нафтової,| | | |чних ресурсів на |основних видів | |газової та | | | |2006 і 2007 роки;|паливно-енерге- | |нафтопереробної | | | | |тичних ресурсів | |промисловості | | | |протягом |на 2006 та | |Фінансово- | | | |2006-2007 років |2007 роки; до | |економічний | | | |порядок |1 грудня 2006 р.| |департамент | | | |формування |- Порядок | | | | | |єдиного |формування | | | | | |енергетичного |єдиного | | | | | |балансу і |енергетичного | | | | | |проведення |балансу і | | | | | |моніторингу його |проведення | | | | | |показників; |моніторингу його| | | | | | |показників. Про | | | | | | |хід роботи з | | | | | | |цього питання | | | | | | |доповідати | | | | | | |щокварталу. | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |3) вжити |Прошу | п. 5.3.1 |Департамент |(01.02.2006)| | |невідкладних |забезпечити | |євроінтеграції | | | |заходів щодо: |виконання | |та міжнародного | | | |укладення |зазначених | |співробітництва,| | | |довгострокової |доручень і до | |Департамент з | | | |угоди з |1 лютого 2006 р.| |питань нафтової,| | | |Туркменістаном |доповісти | |газової та | | | |про поставку |Кабінетові | |нафтопереробної | | | |природного газу |Міністрів разом | |промисловості, | | | |до України та |з проектом | |НАК "Нафтогаз | | | |вирішення питань |відповіді | |України". | | | |його |Президенту | | | | | |транспортування; |України. | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |розв'язання | | п. 5.3.2 |Департамент з |(01.02.2006)| | |проблем у сфері | | |питань нафтової,| | | |товарних | | |газової та | | | |розрахунків за | | |нафтопереробної | | | |туркменський | | |промисловості, | | | |природний газ; | | |Департамент | | | | | | |євроінтеграції | | | | | | |та міжнародного | | | | | | |співробітництва,| | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |вирішення питання| | п. 5.3.2 |Департамент з |(01.02.2006)| | |про умови та | | |питань нафтової,| | | |обсяги | | |газової та | | | |транспортування | | |нафтопереробної | | | |російського | | |промисловості, | | | |природного газу | | |Департамент | | | |територією | | |євроінтеграції | | | |України. | | |та міжнародного | | | | | | |співробітництва,| | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |4) опрацювати та |Прошу до | п. 5.4.1 |Фінансово- | 10.02.2006 | | |внести у |10 лютого | |економічний | | | |двомісячний строк|2006 р. | |департамент, | | | |у встановленому |розробити та | |Управління | | | |порядку на |подати | |бухгалтерського | | | |розгляд Верховної|Кабінетові | |обліку і | | | |Ради України |Міністрів | |звітності, | | | |законопроекти |законопроекти: | |Департамент | | | |щодо: переоцінки |щодо переоцінки | |юридичного | | | |основних фондів |основних фондів | |забезпечення, | | | |підприємств |підприємств | |НАК "ЕКУ", НАК | | | |паливно- |паливно- | |"Нафтогаз | | | |енергетичного |енергетичного | |України", НАЕК | | | |комплексу; |комплексу; | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |енергоефектив- |щодо | п. 5.4.2 |Департамент | 10.02.2006 | | |ності |енергоефектив- | |стратегічної | | | |та стимулювання |ності та | |політики та | | | |впровадження |стимулювання | |перспективного | | | |енергозберігаючих|впровадження | |розвитку ПЕК, | | | |технологій; |енергозберігаю- | |Департамент з | | | | |чих технологій; | |питань | | | | | | |електроенергети-| | | | | | |ки, Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |обліку паливно- |щодо обліку | п. 5.4.3 |Департамент з | 10.02.2006 | | |енергетичних |паливно- | |питань електро- | | | |ресурсів в |енергетичних | |енергетики, | | | |Україні, зокрема |ресурсів в | |Департамент з | | | |обліку |Україні, зокрема| |питань нафтової,| | | |енергетичних |енергетичних | |газової та | | | |ресурсів, |ресурсів, | |нафтопереробної | | | |передача яких |передача яких | |промисловості, | | | |здійснюється |здійснюється | |Департамент | | | |відповідними |відповідними | |юридичного | | | |мережами; |мережами; | |забезпечення | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |сертифікації |щодо | п. 5.4.4 |Департамент з | 10.02.2006 | | |основних видів |сертифікації | |питань | | | |енергоспоживаю- |основних видів | |електроенергети-| | | |чого обладнання; |енергоспоживаю- | |ки, Департамент | | | | |чого обладнання;| |ядерної | | | | | | |енергетики та | | | | | | |атомної | | | | | | |промисловості, | | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань нафтової,| | | | | | |газової та | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості, | | | | | | |Департамент | | | | | | |стратегічної | | | | | | |політики та | | | | | | |перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | | |Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення, | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України", ДП | | | | | | |НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |вдосконалення |щодо | п. 5.4.5 |Департамент | 10.02.2006 | | |державного |вдосконалення | |стратегічної | | | |регулювання у |державного | |політики та | | | |сфері викидів і |регулювання у | |перспективного | | | |поглинання |сфері викидів і | |розвитку ПЕК, | | | |парникових газів |поглинання | |Департамент | | | |відповідно до |парникових газів| |юридичного | | | |Рамкової |відповідно до | |забезпечення | | | |конвенції ООН про|Рамкової | | | | | |зміну клімату |конвенції ООН | | | | | |( 995_044 ) |про зміну | | | | | |і Кіотського |клімату | | | | | |протоколу |( 995_044 ) | | | | | |( 995_801 ) |і Кіотського | | | | | |до неї; |протоколу | | | | | | |( 995_801 ) до | | | | | | |неї; | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |органу державного|щодо органу | п. 5.4.6 |Департамент з | 10.02.2006 | | |регулювання в |державного | |питань | | | |енергетиці |регулювання в | |електроенер- | | | |України; |енергетиці | |гетики, | | | | |України; | |Фінансово- | | | | | | |економічний | | | | | | |департамент, | | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань нафтової,| | | | | | |газової та | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості, | | | | | | |Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |формування фонду |щодо формування | п. 5.4.7 |Департамент | 10.02.2006 | | |поводження з |фонду поводження| |ядерної | | | |радіоактивними |з радіоактивними| |енергетики та | | | |відходами; |відходами; | |атомної | | | | | | |промисловості, | | | | | | |Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення, ДП| | | | | | |НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |віднесення витрат|щодо віднесення | п. 5.4.8 |Департамент | 10.02.2006 | | |з підвищення |витрат з | |ядерної | | | |безпеки атомних |підвищення | |енергетики та | | | |енергоблоків до |безпеки атомних | |атомної | | | |валових витрат |енергоблоків до | |промисловості, | | | |атомних |валових витрат | |Департамент | | | |електростанцій та|атомних | |юридичного | | | |встановлення |електростанцій | |забезпечення, ДП| | | |окремих |та встановлення | |НАЕК | | | |нормативів |окремих | |"Енергоатом" | | | |амортизаційних |нормативів | | | | | |відрахувань на |амортизаційних | | | | | |об'єкти основних |відрахувань на | | | | | |фондів, важливі |об'єкти основних| | | | | |для забезпечення |фондів, важливі | | | | | |безпеки ядерних |для забезпечення| | | | | |установок; |безпеки ядерних | | | | | | |установок; | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |посилення |щодо посилення | п. 5.4.9 |Департамент | 10.02.2006 | | |відповідальності |відповідальності| |фінансового та | | | |за правопорушення|за | |відомчого | | | |в енергетичній |правопорушення в| |контролю, | | | |сфері; |енергетичній | |Департамент з | | | | |сфері; | |питань | | | | | | |електроенергети-| | | | | | |ки, Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |6) затвердити у | | |НАК "Нафтогаз | | | |тижневий строк | | |України", | | | |новий склад: | | |Департамент з | | | |спостережної ради| | |питань нафтової,| | | |Національної | | |газової та | | | |акціонерної | | |нафтопереробної | | | |компанії | | |промисловості | | | |"Нафтогаз | | | | | | |України" | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |Міжвідомчої |Прошу терміново | п. 5.5 |Фінансово- | 03.01.2006 | | |комісії з |переглянути | |економічний |(18.01.2006)| | |координації |персональний | |департамент, | | | |роботи, |склад | |Департамент з | | | |пов'язаної з |Міжвідомчої | |питань | | | |реалізацією |комісії з | |електроенерге- | | | |положень |координації | |тики, НАК "ЕКУ" | | | |Концепції |роботи, | | | | | |функціонування та|пов'язаної з | | | | | |розвитку оптового|реалізацією | | | | | |ринку електричної|положень | | | | | |енергії України |Концепції | | | | | |( 1789-2002-п ) |функціонування | | | | | |та |та розвитку | | | | | |невідкладно вжити|оптового ринку | | | | | |заходів щодо |електричної | | | | | |активізації її |енергії України | | | | | |роботи; |( 1789-2002-п ),| | | | | | |та подати | | | | | | |оновлений склад | | | | | | |Кабінетові | | | | | | |Міністрів на | | | | | | |затвердження. | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |7) у двотижневий |З метою | п. 5.6 |Фінансово- | 10.01.2006 | | |строк: |запровадження | |економічний |(25.01.2006)| | |а) прийняти |ефективних | |департамент | | | |нормативно- |механізмів | | | | | |правові акти для |реалізації | | | | | |запровадження |положень Закону | | | | | |ефективних |України "Про | | | | | |механізмів |заходи, | | | | | |реалізації Закону|спрямовані на | | | | | |України "Про |забезпечення | | | | | |заходи, |сталого функціо-| | | | | |спрямовані на |нування підприє-| | | | | |забезпечення |мств паливно- | | | | | |сталого |енергетичного | | | | | |функціонування |комплексу" | | | | | |підприємств |( 2711-15 ) про-| | | | | |паливно-енергети-|шу у двотижневий| | | | | |чного комплексу" |строк подати в | | | | | |( 2711-15 ), |установленому | | | | | |визначивши, |порядку | | | | | |зокрема: |Кабінетові | | | | | |порядок |Міністрів проект| | | | | |ведення Реєстру |урядового | | | | | |підприємств |рішення щодо | | | | | |паливно-енергети-|затвердження | | | | | |чного комплексу, |порядку | | | | | |які беруть участь|підтвердження | | | | | |у процедурі |учасниками | | | | | |погашення |розрахунків | | | | | |заборгованості, |заборгованості | | | | | |та користування |за спожиті у | | | | | |даними цього |минулі роки | | | | | |Реєстру; |енергоносії. | | | | | |порядок | | | | | | |підтвердження | | | | | | |заборгованості | | | | | | |при застосуванні | | | | | | |різних механізмів| | | | | | |її погашення; | | | | | | |порядок | | | | | | |проведення | | | | | | |взаєморозрахунків| | | | | | |із погашення | | | | | | |заборгованості за| | | | | | |енергоносії за | | | | | | |участю бюджетів | | | | | | |усіх рівнів | | | | | | |шляхом | | | | | | |одноденного | | | | | | |кредитування | | | | | | |уповноваженими | | | | | | |банками учасників| | | | | | |розрахунків; | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |б) розглянути |Про результати | п. 5.7 |Фінансово- | 25.01.2006 | | |стан реалізації |поінформувати | |економічний | | | |Концепції |Кабінет | |департамент, | | | |функціонування та|Міністрів разом | |Департамент з | | | |розвитку оптового|з проектом | |питань | | | |ринку електричної|відповіді | |електроенерге- | | | |енергії України |Президенту | |тики, НАК "ЕКУ" | | | |( 1789-2002-п ) |України. | | | | | |та визначити | | | | | | |заходи щодо: | | | | | | |розроблення | | | | | | |та впровадження | | | | | | |системи | | | | | | |антиінфляційних | | | | | | |заходів у | | | | | | |паливно-енергети-| | | | | | |чному комплексі; | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |ринкових | | | | | | |принципів | | | | | | |ціноутворення на | | | | | | |оптовому ринку | | | | | | |електричної | | | | | | |енергії; | | | | | | |поступового | | | | | | |впровадження | | | | | | |прямих договорів | | | | | | |між виробниками і| | | | | | |споживачами | | | | | | |електроенергії та| | | | | | |моделі | | | | | | |балансуючого | | | | | | |енергоринку. | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |8) визначити |Прошу в | п. 5.8 |Департамент |(25.01.2005)| | |заходи щодо: |двотижневий | |ядерної | | | |забезпечення |строк | |енергетики та | | | |реалізації |підготувати | |атомної | | | |програми |проект рішення | |промисловості, | | | |створення |Уряду щодо | |ДП НАЕК | | | |ядерно-паливного |затвердження | |"Енергоатом" | | | |циклу, її |заходів із | | | | | |належного |забезпечення | | | | | |фінансування; |виконання | | | | | | |програми | | | | | | |створення | | | | | | |ядерно-паливного| | | | | | |циклу, її | | | | | | |належного | | | | | | |фінансування. | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |прискорення |Прошу | п. 5.9 |Департамент |(27.01.2006)| | |вирішення в |забезпечити | |майнових | | | |установленому |виконання | |відносин та | | | |порядку питання |зазначеного | |реформування | | | |щодо створення |пункту Указу | |власності, | | | |вертикально |Президента | |Департамент з | | | |інтегрованої |України у | |питань нафтової,| | | |схеми управління |повному обсязі. | |газової та | | | |корпоративними |У разі | |нафтопереробної | | | |правами, що |необхідності в | |промисловості, | | | |належать державі |установленому | |НАК "Нафтогаз | | | |у статутних |порядку внести | |України" | | | |фондах нафтових і|проекти рішень | | | | | |нафтопереробних |Уряду із | | | | | |компаній; |зазначеного | | | | | | |питання. Про | | | | | | |результати | | | | | | |поінформувати | | | | | | |Кабінет | | | | | | |Міністрів разом | | | | | | |з проектом | | | | | | |відповіді | | | | | | |Президенту | | | | | | |України. | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |прискорення |Прошу вжити | п. 5.10 |Департамент з | (щомісяця | | |реалізації |заходів до | |питань нафтової,|інформувати | | |пріоритетних |забезпечення | |газової та |СПУ, РНБО та| | |міжнародних |виконання | |нафтопереробної | КМУ) | | |проектів, зокрема|зазначеного | |промисловості, | | | |подальшого |пункту Указу | |Департамент | | | |розвитку |Президента. Про | |євроінтеграції | | | |морського |результати | |та міжнародного | | | |нафтового |щомісяця | |співробітництва,| | | |терміналу |інформувати | |НАК "Нафтогаз | | | |"Південний", а |Секретаріат | |України" | | | |також залучення |Президента | | | | | |вітчизняних |України, Раду | | | | | |нафтовидобувних |національної | | | | | |компаній до |безпеки і | | | | | |розробки покладів|оборони та | | | | | |нафти й газу, |Кабінет | | | | | |насамперед в |Міністрів. | | | | | |Росії, | | | | | | |Туркменістані, | | | | | | |країнах Близького| | | | | | |Сходу та | | | | | | |Північної Африки.| | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |9) врегулювати до|Прошу вжити | п. 5.11 |Департамент | 01.02.2006 | | |1 лютого |заходів щодо | |ядерної |(20.01.2006)| | |2006 року питання|врегулювання | |енергетики та | | | |щодо формування |зазначеного | |атомної | | | |відповідно до |питання та | |промисловості, | | | |Закону України |поінформувати | |Фінансово- | | | |"Про |Кабінет | |економічний | | | |впорядкування |Міністрів разом | |департамент, ДП | | | |питань, |з проектом | |НАЕК | | | |пов'язаних із |відповіді | |"Енергоатом" | | | |забезпеченням |Президенту | | | | | |ядерної безпеки" |України. Термін | | | | | |( 1868-15 ) |- до 20 січня | | | | | |фінансового |2006 року. | | | | | |резерву для | | | | | | |фінансування | | | | | | |заходів, | | | | | | |спрямованих на | | | | | | |зняття з | | | | | | |експлуатації | | | | | | |ядерних | | | | | | |установок; | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |10) розглянути |Прошу подати | п. 5.12 |Департамент |(20.01.2006)| | |питання щодо |узгоджені | |майнових | | | |правомірності |пропозиції з | |відносин та | | | |створення та |цього питання | |реформування | | | |доцільності |разом з проектом| |власності, | | | |подальшої |доповіді | |Департамент з | | | |діяльності |Президенту | |питань | | | |Національної |України. Термін | |електроенергети-| | | |акціонерної |- до 20 січня | |ки, Департамент | | | |компанії |2006 року. | |юридичного | | | |"Енергетична | | |забезпечення, | | | |компанія | | |НАК "ЕКУ" | | | |України"; | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |11) забезпечити |Прошу вжити | п. 5.13 |НАК "Нафтогаз |(27.01.2006)| | |вдосконалення |заходів до | |України" | | | |правових засад |вдосконалення | | | | | |діяльності |правових засад | | | | | |Національної |діяльності НАК | | | | | |акціонерної |"Нафтогаз | | | | | |компанії |України" та | | | | | |"Нафтогаз |поінформувати | | | | | |України"; |Кабінет | | | | | | |Міністрів разом | | | | | | |з проектом | | | | | | |відповіді | | | | | | |Президенту | | | | | | |України. У разі | | | | | | |необхідності в | | | | | | |установленому | | | | | | |порядку внести | | | | | | |проекти рішень | | | | | | |уряду із | | | | | | |зазначеного | | | | | | |питання. | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |12) затвердити |Прошу до | п. 5.14 |Департамент з |(20.01.2006)| | |програму |20 січня 2006 р.| |питань нафтової,| | | |створення |розробити проект| |газової та | | | |стратегічного |Програми | |нафтопереробної | | | |запасу нафти і |створення | |промисловості, | | | |нафтопродуктів з |стратегічного | |Департамент | | | |урахуванням |запасу нафти і | |євроінтеграції | | | |практики держав |нафтопродуктів | |та міжнародного | | | |- членів ЄС та |та внести його в| |співробітництва,| | | |забезпечити її |установленому | |НАК "Нафтогаз | | | |реалізацію; |порядку | |України" | | | | |Кабінетові | | | | | | |Міністрів на | | | | | | |затвердження. | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |13) забезпечити |Прошу до | п. 5.15 |Департамент | 20.03.2006 | | |визначення в |20 березня | |майнових |(10.03.2006)| | |установленому |2006 р. | |відносин та | | | |порядку умов |забезпечити | |реформування | | | |приватизації |виконання | |власності, | | | |підприємств |зазначеного | |Департамент з | | | |паливно-енерге- |доручення та | |питань | | | |тичного комплексу|поінформувати | |електроенер- | | | |та розроблення у |Кабінет | |гетики, | | | |тримісячний строк|Міністрів разом | |Департамент з | | | |планів їх |з проектом | |питань нафтової,| | | |приватизації, |відповіді | |газової та | | | |залучивши до |Президенту | |нафтопереробної | | | |підготовки |України. У разі | |промисловості | | | |відповідних |необхідності | | | | | |пропозицій |подати проекти | | | | | |представників |відповідних | | | | | |Комітету |рішень уряду. | | | | | |Верховної Ради |Про стан | | | | | |України з питань |виконання | | | | | |паливно-енерге- |щомісяця | | | | | |тичного комплексу|інформувати | | | | | |ядерної політики |Кабінет | | | | | |та ядерної |Міністрів. | | | | | |безпеки, | | | | | | |заінтересованих | | | | | | |державних | | | | | | |органів; | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |14) опрацювати |Прошу до | п. 5.16 |Фінансово- | 20.01.2006 | | |питання щодо |20 січня 2006 р.| |економічний | | | |можливості |опрацювати | |департамент, | | | |оподаткування за |питання щодо | |Департамент | | | |нульовою ставкою |можливості | |стратегічної | | | |податку на |оподаткування за| |політики та | | | |прибуток |нульовою ставкою| |перспективного | | | |підприємств |податку на | |розвитку ПЕК, | | | |частини прибутку,|прибуток | |Департамент з | | | |отриманої за |підприємств | |питань | | | |рахунок |частини | |електроенергети-| | | |впровадження |прибутку, | |ки, Департамент | | | |енергозберігаючих|отриманої за | |ядерної | | | |заходів; |рахунок | |енергетики та | | | | |впровадження | |атомної | | | | |енергозберігаю- | |промисловості, | | | | |чих заходів. | |Департамент з | | | | |Поінформувати | |питань нафтової,| | | | |Кабінет | |газової та | | | | |Міністрів разом | |нафтопереробної | | | | |з проектом | |промисловості, | | | | |відповіді | |НАК "ЕКУ", НАК | | | | |Президенту | |"Нафтогаз | | | | |України. | |України, ДП НАЕК| | | | | | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |15) забезпечити |Прошу вжити | п. 5.17 |Департамент | 20.03.2006 | | |розроблення |заходів до | |євроінтеграції | | | |механізму |виконання | |та міжнародного | | | |визначення на |зазначеного | |співробітництва,| | | |конкурсних |доручення та | |Департамент з | | | |засадах покупців |поінформувати | |питань | | | |при укладенні |Кабінет | |електроенерге- | | | |договорів |Міністрів разом | |тики, | | | |експорту |з проектом | |Фінансово- | | | |електричної |відповіді | |економічний | | | |енергії |Президенту | |департамент, | | | | |України. У разі | |Департамент | | | | |необхідності | |фінансового та | | | | |подати проект | |відомчого | | | | |відповідного | |контролю, | | | | |рішення уряду. | |Департамент | | | | | | |ядерної | | | | | | |енергетики та | | | | | | |атомної | | | | | | |промисловості, | | | | | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | | | | |"НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |4. Міністерству |Прошу | п. 6 |Департамент | 27.01.2006 | | |палива та |забезпечити | |стратегічної | | | |енергетики |виконання | |політики та | | | |України подати в |доручень | |перспективного | | | |установленому |Президента | |розвитку ПЕК, | | | |порядку |України та | |Фінансово- | | | |пропозиції щодо: |поінформувати | |економічний | | | |стимулювання |Кабінет | |департамент, | | | |залучення |Міністрів. | |Департамент | | | |вітчизняних та | | |фінансового та | | | |іноземних | | |відомчого | | | |інвестицій у | | |контролю, | | | |реалізацію | | |Департамент з | | | |енергозберігаючих| | |питань | | | |проектів шляхом | | |електроенергети-| | | |усунення перешкод| | |ки, Департамент | | | |у використанні | | |ядерної | | | |електроенергії, | | |енергетики та | | | |виробленої за | | |атомної | | | |рахунок | | |промисловості, | | | |використання | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | |вторинних | | |НАЕК | | | |енергетичних | | |"Енергоатом" | | | |ресурсів | | | | | | |виробничих | | | | | | |підприємств та | | | | | | |поновлюваних | | | | | | |джерел енергії; | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |врегулювання |Прошу | п. 6 |Департамент | 27.01.2006 | | |порядку |забезпечити | |стратегічної | | | |проведення |виконання | |політики та | | | |енергогенеруючими|доручень | |перспективного | | | |та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | |енергопостачаль- |України та | |Фінансово- | | | |ними компаніями |поінформувати | |економічний | | | |закупівель за |Кабінет | |департамент, | | | |тендерними |Міністрів. | |Департамент | | | |процедурами | | |фінансового та | | | | | | |відомчого | | | | | | |контролю, | | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань | | | | | | |електроенергети-| | | | | | |ки, Департамент | | | | | | |ядерної | | | | | | |енергетики та | | | | | | |атомної | | | | | | |промисловості, | | | | | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | | | | |НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |врегулювання |Прошу | п. 6 |Департамент | 27.01.2006 | | |порядку |забезпечити | |стратегічної | | | |проведення |виконання | |політики та | | | |енергогенеруючими|доручень | |перспективного | | | |та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | |енергопостачаль- |України та | |Фінансово- | | | |ними компаніями |поінформувати | |економічний | | | |закупівель за |Кабінет | |департамент, | | | |тендерними |Міністрів. | |Департамент | | | |процедурами | | |фінансового та | | | | | | |відомчого | | | | | | |контролю, | | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань | | | | | | |електроенергети-| | | | | | |ки, Департамент | | | | | | |ядерної | | | | | | |енергетики та | | | | | | |атомної | | | | | | |промисловості, | | | | | | |НАК "ЕКУ", ДП | | | | | | |НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |5. Міністерству |Прошу | п. 7 |Департамент | 01.03.2006 | | |промислової |забезпечити | |стратегічної | | | |політики України,|виконання | |політики та | | | |Міністерству |доручень | |перспективного | | | |палива та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | |енергетики |України та | |Департамент з | | | |України розробити|проінформувати | |питань | | | |в тримісячний |Кабінет | |електроенергети-| | | |строк проект |Міністрів. | |ки, НАК "ЕКУ" | | | |програми | | | | | | |виготовлення на | | | | | | |вітчизняних | | | | | | |підприємствах | | | | | | |котлів, | | | | | | |модернізованих на| | | | | | |основі сучасних | | | | | | |технологій | | | | | | |спалювання | | | | | | |твердого палива, | | | | | | |з метою їх | | | | | | |використання для | | | | | | |реконструкції | | | | | | |існуючих та | | | | | | |будівництва нових| | | | | | |блоків | | | | | | |теплоелектростан-| | | | | | |цій. | | | | | | |-----------------+----------------+---------------+----------------+------------+-------| |8. Міністерству |Прошу | п. 8 |Департамент | 10.02.2006 | | |економіки |забезпечити | |стратегічної | | | |України, |виконання | |політики та | | | |Міністерству |доручень | |перспективного | | | |палива та |Президента | |розвитку ПЕК, | | | |енергетики |України та | |Департамент | | | |України, |проінформувати | |фінансового та | | | |Головному |Кабінет | |відомчого | | | |контрольно- |Міністрів. | |контролю, | | | |ревізійному | | |Департамент | | | |управлінню | | |євроінтеграції | | | |України, Службі | | |та міжнародного | | | |безпеки України | | |співробітництва | | | |проаналізувати у | | | | | | |двомісячний строк| | | | | | |ефективність | | | | | | |використання | | | | | | |кредитів | | | | | | |міжнародних | | | | | | |фінансових | | | | | | |організацій та | | | | | | |міжнародної | | | | | | |технічної | | | | | | |допомоги для | | | | | | |реалізації | | | | | | |проектів у | | | | | | |паливно- | | | | | | |енергетичному | | | | | | |комплексі, | | | | | | |внести пропозиції| | | | | | |щодо її | | | | | | |підвищення | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану виконання Плану заходів
щодо забезпечення енергетичної
безпеки України ( 1863/2005 )
відповідно до Указу Президента України
"Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 9 грудня 2005 року
"Про стан енергетичної безпеки України
та основні засади державної політики
у сфері її забезпечення"

--------------------------------------------------------------------- |N з/п | Захід, визначений | Відповідальні | Строк | Стан | | | Указом Президента | структурні | подання |виконання| | | України | підрозділи |докумен- | | | | ( 1863/2005 ) | Мінпаливенерго | та до | | | | | |централь-| | | | | | ного | | | | | | органу | | | | | | виконав-| | | | | |чої влади| | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------------| | 1. У сфері енергозбереження: | |-------------------------------------------------------------------| | 1.1. |Затвердження графіка|Фінансово- |протягом | | | |економічно |економічний | січня | | | |обґрунтованого |департамент, |2006 року| | | |впорядкування |Департамент з | | | | |граничних відпускних|питань | | | | |цін на |електроенергетики, | | | | |електроенергію та |Департамент з | | | | |природний газ для |питань нафтової, | | | | |всіх категорій |газової та | | | | |споживачів. |нафтопереробної | | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент ядерної| | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, НАК | | | | | |"Енергетична | | | | | |компанія України", | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України", ДП НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 1.2. |Розроблення |Департамент |1 квітня | | | |пропозицій щодо |стратегічної |2006 року| | | |вдосконалення систем|політики та | | | | |обліку та засобів |перспективного | | | | |регулювання |розвитку ПЕК, | | | | |споживання |Департамент з | | | | |енергетичних |питань | | | | |ресурсів. |електроенергетики, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань нафтової, | | | | | |газової та | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості, НАК | | | | | |"Енергетична | | | | | |компанія України", | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 1.3. |Перегляд і |Департамент | 15 | | | |конкретизація |стратегічної | березня | | | |заходів Комплексної |політики та |2006 року| | | |державної програми |перспективного | | | | |енергозбереження |розвитку ПЕК, | | | | |України, зокрема |Департамент з | | | | |щодо істотного |питань | | | | |зменшення газової |електроенергетики, | | | | |складової в |Департамент з | | | | |енергоспоживанні |питань нафтової, | | | | |підприємств |газової та | | | | |металургійної, |нафтопереробної | | | | |хімічної |промисловості, НАК | | | | |промисловості, |"Енергетична | | | | |житлово-комунального|компанія України", | | | | |господарства. |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 1.4. |Розроблення |Департамент | 1 липня | | | |галузевих та |стратегічної |2006 року| | | |регіональних програм|політики та | | | | |підвищення |перспективного | | | | |енергоефективності. |розвитку ПЕК, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань нафтової, | | | | | |газової та | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 1.5. |Реалізація Програми |Департамент |Протягом | | | |державної підтримки |стратегічної | 2006 - | | | |розвитку |політики та | 2007 | | | |нетрадиційних та |перспективного | років | | | |відновлюваних джерел|розвитку ПЕК, | | | | |енергії та малої |Департамент з | | | | |гідро- і |питань | | | | |теплоенергетики. |електроенергетики | | | |-------------------------------------------------------------------| | 2. У нафтогазовій галузі: | |-------------------------------------------------------------------| | 2.1. |Облаштування на |Департамент з |Протягом | | | |території України |питань нафтової, | 2006 - | | | |вхідних станцій |газової та | 2007 | | | |контролю обсягів |нафтопереробної | років | | | |імпортованого та |промисловості, НАК | | | | |транзитного |"Нафтогаз України" | | | | |природного газу, | | | | | |реконструкція та | | | | | |переоснащення | | | | | |прикордонних | | | | | |вихідних | | | | | |газовимірювальних | | | | | |станцій, реалізація | | | | | |Програми дооснащення| | | | | |витратовимірювальних| | | | | |дільниць системами | | | | | |високоточного обліку| | | | | |природного газу. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.2. |Оснащення |Департамент з |протягом | | | |компресорних станцій|питань нафтової, |2006 року| | | |приладами |газової та | | | | |поагрегатного обліку|нафтопереробної | | | | |паливного газу. |промисловості, НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.3. |Заміна |Департамент з |протягом | | | |газоперекачувальних |питань нафтової, | 2006 - | | | |агрегатів на |газової та | 2010 | | | |компресорних |нафтопереробної | років | | | |станціях системи |промисловості, НАК | | | | |магістральних |"Нафтогаз України" | | | | |газопроводів. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.4. |Завершення оснащення|Департамент з |протягом | | | |лічильниками газу |питань нафтової, | 2006 - | | | |житлового фонду, де |газової та | 2010 | | | |газ використовується|нафтопереробної | років | | | |для опалення, |промисловості, НАК | | | | |запровадження |"Нафтогаз України" | | | | |будинкового обліку | | | | | |газу у | | | | | |багатоквартирних | | | | | |будинках, заміна | | | | | |застарілих вузлів | | | | | |обліку газу | | | | | |промислових | | | | | |підприємств та | | | | | |підприємств | | | | | |теплопостачання, | | | | | |побутових роторних | | | | | |лічильників | | | | | |сучасними засобами | | | | | |вимірювання. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.5. |Заміна побутових |Департамент з |протягом | | | |опалювальних котлів |питань нафтової, | 2006 - | | | |з низьким |газової та | 2010 | | | |коефіцієнтом |нафтопереробної | років | | | |корисної дії та |промисловості, НАК | | | | |кахельних печей на |"Нафтогаз України" | | | | |сучасні опалювальні | | | | | |прилади. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.6. |Підготовка |Департамент з |15 лютого| | | |пропозицій щодо |питань нафтової, |2006 року| | | |збільшення обсягів |газової та | | | | |та вдосконалення |нафтопереробної | | | | |механізмів |промисловості, НАК | | | | |фінансування |"Нафтогаз України" | | | | |геологорозвідува- | | | | | |льних робіт з метою | | | | | |забезпечення | | | | | |приросту запасів | | | | | |нафти й газу. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.7. |Забезпечення |Департамент з |протягом | | | |фінансування |питань нафтової, |2006 року| | | |державного |газової та | | | | |замовлення з |нафтопереробної | | | | |приросту запасів |промисловості, | | | | |нафти і природного |Фінансово- | | | | |газу. |економічний | | | | | |департамент, | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.8. |Опрацювання питання |Департамент з |протягом | | | |щодо передачі в |питань нафтової, |2006 року| | | |установленому |газової та | | | | |порядку майнових |нафтопереробної | | | | |комплексів |промисловості, | | | | |нафтогазорозві- |Департамент | | | | |дувальних |майнових відносин | | | | |підприємств |та реформування | | | | |Національної |власності, НАК | | | | |акціонерної компанії|"Нафтогаз України" | | | | |"Надра України" до | | | | | |статутного фонду | | | | | |Національної | | | | | |акціонерної компанії| | | | | |"Нафтогаз України". | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 2.9. |Залучення додаткових|Департамент з |протягом | | | |вітчизняних та |питань нафтової, | 2006 - | | | |іноземних інвесторів|газової та | 2010 | | | |для освоєння |нафтопереробної | років | | | |нафтогазових |промисловості, | | | | |ресурсів Чорного |Департамент | | | | |моря. |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.10. |Підготовка |Департамент |1 квітня | | | |Генеральної угоди |євроінтеграції та |2006 року| | | |між Україною та |міжнародного | | | | |Азербайджанською |співробітництва, | | | | |Республікою про |Департамент з | | | | |співробітництво у |питань нафтової, | | | | |нафтовій та газовій |газової та | | | | |сфері. |нафтопереробної | | | | | |промисловості, НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.11. |Проведення |Департамент |протягом | | | |переговорів щодо |євроінтеграції та |2006 року| | | |участі української |міжнародного | | | | |сторони в проекті |співробітництва, | | | | |газопроводу |Департамент з | | | | |"Набукко". |питань нафтової, | | | | | |газової та | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.12. |Аналіз проектів |Департамент з |протягом | | | |транспортування |питань нафтової, |2006 року| | | |іранського газу в |газової та | | | | |Європу територією |нафтопереробної | | | | |України та |промисловості, | | | | |розроблення |Департамент | | | | |пропозицій щодо |євроінтеграції та | | | | |участі України в |міжнародного | | | | |таких проектах. |співробітництва, | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.13. |Підготовка проектів |Департамент | до | | | |законодавчих та |євроінтеграції та | 1 липня | | | |інших |міжнародного |2006 року| | | |нормативно-правових |співробітництва, | | | | |актів, спрямованих |Департамент з | | | | |на забезпечення |питань нафтової, | | | | |виконання угоди між |газової та | | | | |Кабінетом Міністрів |нафтопереробної | | | | |України та Урядом |промисловості, | | | | |Російської Федерації|Департамент | | | | |щодо забезпечення |юридичного | | | | |стратегічного |забезпечення, НАК | | | | |співробітництва в |"Нафтогаз України" | | | | |газовій галузі. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.14. |Будівництво |Департамент з |протягом | | | |газопроводу |питань нафтової, | 2006 - | | | |"Богородчани - |газової та | 2009 | | | |Ужгород". |нафтопереробної | років | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.15. |Впровадження нових |Департамент з |протягом | | | |стандартів виміру |питань нафтової, | 2006 - | | | |якості і кількості |газової та | 2007 | | | |нафти |нафтопереробної | років | | | |(нафтопродуктів) у |промисловості, НАК | | | | |магістральних |"Нафтогаз України" | | | | |нафтопроводах з | | | | | |урахуванням вимог | | | | | |Європейського Союзу | | | | | |та обладнання їх | | | | | |сучасними вузлами | | | | | |обліку в місцях | | | | | |перетину державного | | | | | |кордону України та | | | | | |на експортних | | | | | |терміналах. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.16. |Підготовка |Департамент з | до | | | |техніко-економічного|питань нафтової, |1 квітня | | | |обґрунтування |газової та |2006 року| | | |будівництва дільниці|нафтопереробної | | | | |нафтопроводу Броди -|промисловості, | | | | |Полоцьк. |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.17. |Підготовка проекту |Департамент з | до | | | |протоколу про |питань нафтової, |1 квітня | | | |внесення змін до |газової та |2006 року| | | |Угоди між Кабінетом |нафтопереробної | | | | |Міністрів України та|промисловості, | | | | |Урядом Російської |Департамент | | | | |Федерації про |євроінтеграції та | | | | |транзит нафти |міжнародного | | | | |територією України. |співробітництва, | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.18. |Підготовка проекту |Департамент з | до | | | |протоколу про |питань нафтової, |1 квітня | | | |внесення змін до |газової та |2006 року| | | |Угоди між Кабінетом |нафтопереробної | | | | |Міністрів України та|промисловості, | | | | |Урядом Республіки |Департамент | | | | |Казахстан про |євроінтеграції та | | | | |співробітництво щодо|міжнародного | | | | |поставок |співробітництва, | | | | |казахстанської нафти|НАК "Нафтогаз | | | | |в Україну та її |України" | | | | |транзиту територією | | | | | |України. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.19. |Забезпечення |Департамент з |протягом | | | |реалізації |питань нафтової, | 2006 - | | | |міжнародних проектів|газової та | 2010 | | | |освоєння |нафтопереробної | років | | | |перспективних |промисловості, | | | | |нафтогазових |Департамент | | | | |об'єктів в |євроінтеграції та | | | | |Республіці Калмикія |міжнародного | | | | |(Російська |співробітництва, | | | | |Федерація), Лівії, |НАК "Нафтогаз | | | | |Єгипті, Об'єднаних |України" | | | | |Арабських Еміратах. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |2.20. |Оновлення в |Департамент з |протягом | | | |установленому |питань нафтової, |2006 року| | | |порядку складу |газової та | | | | |наглядової ради |нафтопереробної | | | | |відкритого |промисловості, | | | | |акціонерного |Департамент | | | | |товариства |майнових відносин | | | | |"Укрнафта". |та реформування | | | | | |власності, НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |-------------------------------------------------------------------| | 3. У галузі електроенергетики: | |-------------------------------------------------------------------| | 3.1. |Виконання |Департамент з |протягом | | | |організаційно- |питань | 2006 - | | | |технічних заходів із|електроенергетики, | 2007 | | | |зниження до |НАК "Енергетична | років | | | |нормативних |компанія України", | | | | |технологічних витрат|ДП НЕК "Укренерго" | | | | |електричної енергії |спільно з обласними| | | | |на її |енергопостачальними| | | | |транспортування |компаніями | | | | |електричними | | | | | |мережами. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.2. |Виконання |Департамент з |протягом | | | |організаційно- |питань | 2006 - | | | |технічних заходів із|електроенергетики, | 2007 | | | |зниження питомих |НАК "Енергетична | років | | | |витрат умовного |компанія України" | | | | |палива на |спільно з | | | | |виробництво |енергогенеруючими | | | | |електроенергії на |компаніями | | | | |теплових | | | | | |електростанціях. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.3. |Реконструкція |Департамент |протягом | | | |існуючих і початок |стратегічної | 2006 - | | | |будівництва нових |політики та | 2010 | | | |енергогенеруючих |перспективного | років | | | |потужностей |розвитку ПЕК, | | | | |(13 енергоблоків |Департамент з | | | | |теплових електричних|питань | | | | |станцій загальною |електроенергетики, | | | | |потужністю 2700 МВт |НАК "Енергетична | | | | |на Придніпровський, |компанія України" | | | | |Слов'янський, |спільно з | | | | |Добротвірській, |енергогенеруючими | | | | |Трипільській, |компаніями | | | | |Зміївській, | | | | | |Старобешівській, | | | | | |Курахівській, | | | | | |Криворізькій | | | | | |теплових електричних| | | | | |станціях). | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.4. |Будівництво та |Департамент |протягом | | | |введення в |стратегічної | 2006 - | | | |експлуатацію |політики та | 2007 | | | |парогазової |перспективного | років | | | |електричної станції |розвитку ПЕК, | | | | |у м. Болград. |Департамент ядерної| | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, НАК | | | | | |"Енергетична | | | | | |компанія України", | | | | | |ДП НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.5. |Будівництво на |Департамент |протягом | | | |Київській |стратегічної | 2006 - | | | |теплоелектроцентралі|політики та | 2007 | | | |N 6 блока N 3 |перспективного | років | | | |потужністю |розвитку ПЕК, | | | | |250 МВт. |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |спільно з АК | | | | | |"Київенерго" (за | | | | | |згодою) | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.6. |Реконструкція |Департамент |протягом | | | |гідравлічних |стратегічної | 2006 - | | | |електричних станцій |політики та | 2007 | | | |відкритого |перспективного | років | | | |акціонерного |розвитку ПЕК, | | | | |товариства |Департамент з | | | | |"Укргідроенерго". |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |спільно з ВАТ | | | | | |"Укргідроенерго" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.7. |Введення в |Департамент |протягом | | | |експлуатацію на |стратегічної |2006 року| | | |Ташлицькій |політики та | | | | |гідроакумулюючій |перспективного | | | | |електростанції двох |розвитку ПЕК, | | | | |гідроагрегатів |Департамент ядерної| | | | |потужністю 150 МВт |енергетики та | | | | |кожний. |атомної | | | | | |промисловості, ДП | | | | | |НАЕК "Енергоатом", | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |спільно з ВАТ | | | | | |"Укргідроенерго" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.8. |Введення в |Департамент |протягом | | | |експлуатацію на |стратегічної |2007 року| | | |Дністровській |політики та | | | | |гідроакумулюючій |перспективного | | | | |електростанції |розвитку ПЕК, | | | | |гідроагрегата |Департамент з | | | | |потужністю 324 МВт. |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |спільно з ВАТ | | | | | |"Укргідроенерго" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 3.9. |Реконструкція |Департамент |протягом | | | |підстанції |стратегічної |2006 року| | | |"Джанкой". |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.10. |Будівництво |Департамент |протягом | | | |підстанції |стратегічної |2007 року| | | |"Київська" і |політики та | | | | |повітряної лінії |перспективного | | | | |електропередачі |розвитку ПЕК, | | | | |Рівненська атомна |Департамент з | | | | |електрична станція -|питань | | | | |підстанція |електроенергетики, | | | | |"Київська" напругою |ДП НЕК "Укренерго" | | | | |750 кВ. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.11. |Будівництво |Департамент |протягом | | | |повітряної лінії |стратегічної |2007 року| | | |електропередачі |політики та | | | | |Дністровська |перспективного | | | | |гідроакумулююча |розвитку ПЕК, | | | | |електрична станція -|Департамент з | | | | |Бар напругою 330 кВ.|питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.12. |Реконструкція, |Департамент |протягом | | | |модернізація та |стратегічної | 2006 - | | | |будівництво |політики та | 2007 | | | |розподільних |перспективного | років | | | |електричних мереж |розвитку ПЕК, | | | | |напругою |Департамент з | | | | |0,4 - 150 кВ. |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.13. |Вжиття додаткових |Департамент |протягом | | | |заходів для |стратегічної | 2006 - | | | |забезпечення |політики та | 2007 | | | |реалізації |перспективного | років | | | |Комплексної програми|розвитку ПЕК, | | | | |розвитку |Департамент з | | | | |вітроенергетики та |питань | | | | |програми розвитку |електроенергетики, | | | | |малих гідравлічних |НАК "Енергетична | | | | |електричних станцій.|компанія України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.14. |Реконструкція та |Департамент |протягом | | | |модернізація блоків |стратегічної | 2006 - | | | |N 1, N 5, N 7, N 9 |політики та | 2007 | | | |Бурштинської |перспективного | років | | | |теплової |розвитку ПЕК, | | | | |електростанції. |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.15. |Розроблення проекту |Департамент |протягом | | | |реконструкції |стратегічної |2006 року| | | |Теребля-Ріцької |політики та | | | | |гідравлічної |перспективного | | | | |електричної станції |розвитку ПЕК, | | | | |потужністю 30 МВт. |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.16. |Будівництво другої |Департамент |1 квітня | | | |повітряної лінії |стратегічної |2007 року| | | |електропередачі |політики та | | | | |Аджалик - Усатове |перспективного | | | | |напругою 330 кВ. |розвитку ПЕК, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань | | | | | |електроенергетики, | | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.17. |Будівництво |Департамент | 1 січня | | | |повітряної лінії |стратегічної |2008 року| | | |електропередачі |політики та | | | | |Новоодеська - Арциз |перспективного | | | | |напругою 330 кВ з |розвитку ПЕК, | | | | |кабельним переходом |Департамент з | | | | |через Дністровський |питань | | | | |лиман. |електроенергетики, | | | | | |ДП НЕК "Укренерго" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.18. |Опрацювання питання |Департамент |протягом | | | |щодо передачі в |майнових відносин |2006 року| | | |установленому |та реформування | | | | |порядку Калуської |власності, | | | | |теплоелектроцентралі|Департамент з | | | | |з управління |питань | | | | |Івано-Франківської |електроенергетики, | | | | |обласної державної |Департамент | | | | |адміністрації в |юридичного | | | | |управління |забезпечення | | | | |Міністерства палива | | | | | |та енергетики | | | | | |України. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.19. |Розроблення програми|Департамент |протягом | | | |інтеграції |євроінтеграції та | 2006 - | | | |Об'єднаної |міжнародного | 2007 | | | |енергетичної системи|співробітництва, | років | | | |України до |Департамент з | | | | |транс'європейських |питань | | | | |електромереж з |електроенергетики, | | | | |урахуванням проекту |ДП НЕК "Укренерго",| | | | |ТАСІС. |ДП НАЕК | | | | | |"Енергоатом", НАК | | | | | |"Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |спільно з | | | | | |енергетичними | | | | | |компаніями | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.20. |Реалізація плану |Департамент |протягом | | | |дій, передбачених |євроінтеграції та | 2006 - | | | |Меморандумом про |міжнародного | 2007 | | | |порозуміння між |співробітництва, | років | | | |Європейським Союзом |Департамент з | | | | |та Україною в |питань | | | | |енергетичній галузі |електроенергетики, | | | | |( 994_694 ). |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | |Департамент з | | | | | |питань нафтової, | | | | | |газової та | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості, | | | | | |Департамент ядерної| | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, ДП | | | | | |НЕК "Укренерго", ДП| | | | | |НАЕК "Енергоатом", | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |спільно з | | | | | |енергетичними | | | | | |компаніями | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |3.21. |Розроблення та |Фінансово- |протягом | | | |затвердження |економічний | 2006 - | | | |нормативно-правових |департамент, | 2007 | | | |та нормативних актів|Департамент з | років | | | |щодо формування |питань | | | | |енергетичного |електроенергетики, | | | | |балансу держави та |Департамент | | | | |порядку створення |юридичного | | | | |Державної системи |забезпечення, | | | | |моніторингу |Департамент з | | | | |показників |питань нафтової, | | | | |енергетичного |газової та | | | | |балансу та рівня |нафтопереробної | | | | |енергетичної |промисловості, | | | | |безпеки. |Департамент ядерної| | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості, НАК | | | | | |"Енергетична | | | | | |компанія України", | | | | | |ДП НЕК "Укренерго",| | | | | |ДП НАЕК | | | | | |"Енергоатом", НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | |-------------------------------------------------------------------| | 4. У галузі атомної енергетики та промисловості: | |-------------------------------------------------------------------| | 4.1. |Розроблення |Департамент ядерної|15 червня| | | |механізмів |енергетики та |2006 року| | | |забезпечення |атомної | | | | |фінансування |промисловості, ДП | | | | |формування |НАЕК "Енергоатом" | | | | |державного резерву | | | | | |ядерного палива та | | | | | |ядерних матеріалів | | | | | |(концентрату | | | | | |природного урану та | | | | | |гексафториду | | | | | |збагаченого урану) з| | | | | |урахуванням річної | | | | | |потреби. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.2. |Укладання |Департамент | 1 липня | | | |міжнародних угод |євроінтеграції та |2006 року| | | |України про мирне |міжнародного | | | | |використання ядерної|співробітництва, | | | | |енергії з державами,|Департамент ядерної| | | | |на територіях яких |енергетики та | | | | |розміщено діючі |атомної | | | | |потужності |промисловості, ДП | | | | |ядерно-паливного |НАЕК "Енергоатом" | | | | |циклу. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.3. |Підвищення |Департамент ядерної| 1 січня | | | |інвестиційного |енергетики та |2008 року| | | |потенціалу |атомної | | | | |експлуатуючої |промисловості, | | | | |організації за |Департамент | | | | |рахунок переоцінки |стратегічної | | | | |балансової вартості |політики та | | | | |основних фондів |перспективного | | | | |атомних |розвитку ПЕК, ДП | | | | |електростанцій, |НАЕК "Енергоатом" | | | | |комплексної | | | | | |реалізації | | | | | |інноваційного | | | | | |підходу і надання | | | | | |гарантій за | | | | | |позиками. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.4. |Здійснення |Департамент ядерної|протягом | | | |наповнення |енергетики та | 2006 - | | | |державного резерву |атомної | 2010 | | | |ядерного палива та |промисловості, ДП | років | | | |ядерних матеріалів |НАЕК "Енергоатом" | | | | |(концентрату | | | | | |природного урану та | | | | | |гексафториду | | | | | |збагаченого урану). | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.5. |Проведення |Департамент ядерної| 1 липня | | | |міжнародного |енергетики та |2007 року| | | |відкритого тендера |атомної | | | | |щодо постачання |промисловості, | | | | |гексафториду |Департамент | | | | |збагаченого урану в |євроінтеграції та | | | | |рамках виконання |міжнародного | | | | |другого етапу |співробітництва, ДП| | | | |Виконавчої угоди між|НАЕК "Енергоатом" | | | | |Урядом Сполучених | | | | | |Штатів Америки та | | | | | |Урядом України від | | | | | |5 червня 2000 року. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.6. |Запровадження |Департамент ядерної|починаючи| | | |фінансових |енергетики та | з 2006 | | | |механізмів |атомної | року | | | |забезпечення |промисловості, | | | | |щорічного наповнення|Фінансово- | | | | |фінансового резерву |економічний | | | | |для зняття атомних |департамент, ДП | | | | |електростанцій з |НАЕК "Енергоатом" | | | | |експлуатації. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.7. |Будівництво сховища |Департамент ядерної|протягом | | | |для зберігання |енергетики та | 2006 - | | | |відпрацьованого |атомної | 2010 | | | |ядерного палива |промисловості, | років | | | |Рівненської, |Департамент | | | | |Хмельницької та |стратегічної | | | | |Южноукраїнської |політики та | | | | |атомних |перспективного | | | | |електростанцій. |розвитку ПЕК, ДП | | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.8. |Розроблення |Департамент ядерної|15 грудня| | | |Державної програми |енергетики та |2006 року| | | |поводження з |атомної | | | | |радіоактивними |промисловості, | | | | |відходами. |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | |Фінансово- | | | | | |економічний | | | | | |департамент, ДП | | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| | 4.9. |Створення в |Департамент ядерної| до | | | |установленому |енергетики та |1 жовтня | | | |порядку концерну |атомної |2006 року| | | |"Укратомпром". |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |майнових відносин | | | | | |та реформування | | | | | |власності, ДП НАЕК | | | | | |"Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |4.10. |Розроблення |Департамент ядерної| до | | | |техніко-економічного|енергетики та | 1 січня | | | |обґрунтування |атомної |2007 року| | | |перспектив розвитку |промисловості, | | | | |сировинної бази |Департамент | | | | |уранової |стратегічної | | | | |промисловості. |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, ДП | | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |4.11. |Проведення |Департамент ядерної|протягом | | | |геологорозвідуваль- |енергетики та | 2006 - | | | |них робіт для пошуку|атомної | 2007 | | | |нових уранових |промисловості, ДП | років | | | |родовищ. |НАЕК "Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |4.12. |Проектування, |Департамент ядерної|протягом | | | |створення нових та |енергетики та | 2006 - | | | |технічне |атомної | 2008 | | | |переоснащення діючих|промисловості, ДП | років | | | |потужностей |НАЕК "Енергоатом" | | | | |цирконієвого | | | | | |виробництва. | | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |4.13. |Залучення інвестицій|Департамент ядерної|протягом | | | |для розвитку |енергетики та | 2006 - | | | |уранових підприємств|атомної | 2007 | | | |та освоєння нових |промисловості, | років | | | |родовищ. |Департамент | | | | | |стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК, ДП | | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | |------+--------------------+-------------------+---------+---------| |4.14. |Реконструкція і |Департамент ядерної|протягом | | | |технічне |енергетики та | 2006 - | | | |переоснащення |атомної | 2007 | | | |підприємства з |промисловості, | років | | | |випуску іонообмінних|Департамент | | | | |смол з метою |стратегічної | | | | |забезпечення |політики та | | | | |виробництва урану та|перспективного | | | | |удосконалення |розвитку ПЕК, ДП | | | | |системи |НАЕК "Енергоатом", | | | | |водопідготовки на |ДП "Смоли" | | | | |атомних | | | | | |електростанціях та | | | | | |теплових | | | | | |електроцентралях. | | | | ---------------------------------------------------------------------

Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2005 р. N 577-р
( 577-2005-р ) "Про заходи щодо енергозабезпечення
споживачів"

---------------------------------------------------------------------------- |Зміст розпорядження| N пункту | Виконавці | Термін | Стан | | ( 577-2005-р ) | наказу | | | вико- | | |( v0015558-06 )| | | нання | | | | | | | |-------------------+---------------+---------------+----------+-----------| |2. 1) Разом з | п. 10.1 |Фінансово- | протягом | | |Мінекономіки та | |економічний | 2006 р. | | |Держкомстатом | |департамент, | | | |підготувати і | |Департамент з | | | |подати Кабінетові | |питань електро-| | | |Міністрів України | |енергетики, | | | |пропозиції щодо | |Департамент | | | |забезпечення | |з питань | | | |складення | |нафтової, | | | |загального | |газової та | | | |енергетичного | |нафтопереробної| | | |балансу України та | |промисловості | | | |проект відповідного| | | | | |акта; | | | | | |-------------------+---------------+---------------+----------+-----------| |2) Вжити заходів: | п. 10.2 |Департамент з | протягом |Виконується| |для скорочення | п. 10.2.1 |питань | 2006 р. | | |обсягів споживання | п. 10.2.2 |електроенерге- | протягом |З початку | |природного газу у | п. 10.2.2 |тики, НАК "ЕКУ"| 2006 р. |2006 року | |2006 році тепловими| |Департамент з | протягом |скорочення | |електростанціями на| |питань | 2006 р. |споживання | |20 відсотків, але | |нафтової, | |природного | |не менш як на | |газової та | |газу | |0,7 млрд. куб. | |нафтопереробної| |тепловими | |метрів; | |промисловості, | |електроста-| |разом з | |НАК "Нафтогаз | |ніями | |Мінпромполітики - | |України" | |склало | |до скорочення | |Департамент з | |0,37 млрд. | |обсягів споживання | |питань | |куб. м, або| |природного газу | |нафтової, | |4,8%. | |державними промис- | |газової та | | | |ловими підприємст- | |нафтопереробної| | | |вами на 4 млрд. | |промисловості, | | | |куб. метрів; | |НАК "Нафтогаз | | | |спільно з іншими | |України" | | | |заінтересованими | | | | | |центральними | | | | | |органами виконавчої| | | | | |влади - | | | | | |розпорядниками | | | | | |бюджетних коштів до| | | | | |скорочення у | | | | | |2006 році обсягів | | | | | |споживання | | | | | |природного газу | | | | | |підприємствами, | | | | | |установами та | | | | | |організаціями, що | | | | | |належать до сфери | | | | | |їх управління, на | | | | | |10 відсотків. | | | | | |-------------------+---------------+---------------+----------+-----------| |3. Подати на | п. 10.3 |Департамент з |12.01.2006| | |розгляд Кабінетові | |питань | | | |Міністрів України | |нафтової, | | | |план заходів (із | |газової та | | | |зазначенням строків| |нафтопереробної| | | |виконання та | |промисловості, | | | |прогнозованих | |НАК "Нафтогаз | | | |результатів) щодо: | |України" | | | |забезпечення | | | | | |широкого | | | | | |використання | | | | | |електроприводних | | | | | |компресорних | | | | | |станцій на | | | | | |магістральних | | | | | |газопроводах; | | | | | |прискорення темпів | | | | | |оснащення | | | | | |газорозподільних | | | | | |систем приладами | | | | | |обліку газу; | | | | | |облаштування на | | | | | |лінійних | | | | | |компресорних | | | | | |станціях | | | | | |контрольних пунктів| | | | | |вимірювання витрат | | | | | |газу; скорочення у | | | | | |2006 році обсягів | | | | | |споживання | | | | | |природного газу для| | | | | |власних потреб НАК | | | | | |"Нафтогаз України" | | | | | |на 10 відсотків, | | | | | |але не менш як на | | | | | |0,5 млрд. куб. | | | | | |метрів. | | | | | |-------------------+---------------+---------------+----------+-----------| |5. Надати | п. 10.4 |Департамент | протягом | | |Міністерству | |стратегічної | 2006 р. | | |економіки | |політики та | | | |пропозиції щодо | |перспективного | | | |внесення до | |розвитку ПЕК, | | | |Комплексної | |Департамент з | | | |державної програми | |питань електро-| | | |енергозбереження | |енергетики, | | | |України змін, | |Департамент | | | |спрямованих на | |з питань | | | |послаблення | |нафтової, | | | |залежності України | |газової та | | | |від імпортованих | |нафтопереробної| | | |енергоносіїв. | |промисловості, | | | | | |Департамент | | | | | |ядерної | | | | | |енергетики та | | | | | |атомної | | | | | |промисловості | | | |-------------------+---------------+---------------+----------+-----------| |6. Терміново надати| п. 10.5 |Департамент з | січень | | |Мінекономіки | |питань | 2006 р. | | |пропозиції до | |нафтової, | | | |проекту державної | |газової та | | | |програми щодо | |нафтопереробної| | | |скорочення обсягів | |промисловості, | | | |споживання | |НАК "Нафтогаз | | | |природного газу | |України" | | | |найбільш | | | | | |енергоємними | | | | | |підприємствами, | | | | | |зокрема у хімічній | | | | | |і металургійній | | | | | |промисловості, | | | | | |комунальній | | | | | |теплоенергетиці, та| | | | | |опрацювати питання | | | | | |щодо збільшення | | | | | |частки використання| | | | | |альтернативних | | | | | |видів палива. | | | | | |-------------------+---------------+---------------+----------+-----------| |12. Спільно з | п. 10.6 |Департамент з | січень | | |Мінекономіки, | |питань | 2006 р. | | |Мін'юстом | |нафтової, | | | |невідкладно | |газової та | | | |здійснити | |нафтопереробної| | | |підготовчу роботу з| |промисловості, | | | |урегулювання | |Департамент | | | |спірних питань з | |євроінтеграції | | | |Урядом Російської | |та міжнародного| | | |Федерації та ВАТ | |співробіт- | | | |"Газпром" | |ництва, НАК | | | |відповідно до | |"Нафтогаз | | | |міжнародної | |України" | | | |практики та | | | | | |укладених договорів| | | | | |щодо транзиту | | | | | |російського | | | | | |природного газу і | | | | | |його постачання в | | | | | |Україну. | | | | | |-------------------+---------------+---------------+----------+-----------| |13. Постійно | п. 11 |Департамент з | протягом | | |надавати інформацію| |питань | 2006 р. | | |стосовно заходів, | |нафтової, | | | |що вживаються для | |газової та | | | |забезпечення | |нафтопереробної| | | |споживачів | |промисловості | | | |природним газом | | | | | |Сектору взаємодії | | | | | |із засобами масової| | | | | |інформації для | | | | | |оприлюднення її на | | | | | |веб-сайті | | | | | |Мінпаливенерго, | | | | | |центральних та | | | | | |галузевих засобах | | | | | |масової інформації.| | | | | ----------------------------------------------------------------------------вгору