Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.05.2011 N 143

Про затвердження Планів перехідних
науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт у галузях паливно-енергетичного
комплексу та вугільної промисловості
Міненерговугілля на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 308 ( v0308732-11 ) від 19.07.2011
N 420 ( v0420732-11 ) від 25.08.2011
N 542 ( v0542732-11 ) від 27.09.2011
N 789 ( v0789732-11 ) від 02.12.2011
N 809 ( v0809732-11 ) від 07.12.2011 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 N 1084 ( 1084-2004-п ) "Про затвердження Порядку
формування і виконання замовлення на проведення наукових
досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за
рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення
ефективного використання коштів державного бюджету у 2011 році на
проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою
КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної
промисловості" ( 2857-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного
комплексу на 2011 рік, що додається.
2. Затвердити План перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості
на 2011 рік, що додається.
3. Департаменту стратегічної політики, інвестицій та
ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М.І.), Департаменту
електроенергетики (Меженний С.Я.), Департаменту з питань нафтової,
газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та
альтернативних видів палива (Кирюшин І.В.), забезпечити супровід
виконання робіт, зазначених у Плані перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного
комплексу на 2011 рік.
4. Департаменту вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.),
Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та
цивільного захисту (Онищенко О.М.) забезпечити супровід виконання
робіт, зазначених у Плані перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості
на 2011 рік.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості
23.05.2011 N 143

ПЛАН
перехідних науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України в галузі
паливно-енергетичного комплексу
на 2011 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр і найменування |Головна організація і| Терміни | Обсяги | Підстава для | Мета і зміст роботи, | | договору, роботи |основні співвиконавці| виконання | фінансування, | виконання | очікуваний результат | | | |(початок - | тис.грн. | | | | | |закінчення)|-------------------+-------------------+----------------------| | | | | Всього | в т.ч. | | | | | | | план | на | | | | | | | | 2011 р. | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Всього | | | |10068,5 | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |I. Прикладні наукові | | | |7602,4 | | | |та науково-технічні | | | | | | | |розробки з | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |II. Науково-технічні | | | |1500,0 | | | |програми з питань | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |екологічної безпеки | | | | | | | |об'єктів ядерно- | | | | | | | |паливного циклу, | | | | | | | |тепло- та | | | | | | | |гідроенергетики | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |III. Роботи за | | | | 966,1 | | | |державним замовленням | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Роботи, що виносяться | | | |7304,49 | | | |на конкурсні торги, | | | | | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |I. Прикладні наукові | | | |6292,99 | | | |та науково-технічні | | | | | | | |розробки з | | | | | | | |пріоритетних напрямів | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |II. Науково-технічні | | | |1011,5 | | | |програми з питань | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |екологічної безпеки | | | | | | | |об'єктів ядерно- | | | | | | | |паливного циклу, | | | | | | | |тепло- та | | | | | | | |гідроенергетики | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |III. Роботи за | | | | 0,0 | | | |державним замовленням | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Перехідні роботи, | | | |2764,01 | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Перехідні роботи, | | | |1309,41 | | | |всього | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Загальні проблеми | | | | 70,0 | | | |енергетики, всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01111001000 |Національний | 410 - 311 | 190,0 | 70,0 |Державна програма |Мета: Визначити | |Визначення основних |технічний університет| | | |економічного і |параметри попиту на | |параметрів |України "Київський | | | |соціального |енергоносії та | |енергозабезпечення |політехнічний | | | |розвитку України |альтернативи його | |національної економіки|інститут | | | |на 2010 рік |покриття відповідно до| |на період до 2020 року| | | | |(Антикризова |завдань економічної | | | | | | |програма) |стабілізації та | | | | | | |( 2278-17 ), |розвитку країни до | | | | | | |доручення Кабінету |2020 року. | | | | | | |Міністрів України |Зміст роботи: | | | | | | |від 29.05.2010 |Проаналізувати | | | | | | |N 38592/14/1-09 |збалансованість і | | | | | | | |ефективність | | | | | | | |енергозабезпечення | | | | | | | |країни під впливом | | | | | | | |факторів внутрішнього | | | | | | | |й зовнішнього | | | | | | | |характеру. Визначити | | | | | | | |очікуваний попит та | | | | | | | |оцінити потенціал | | | | | | | |власної енергетики з | | | | | | | |забезпечення паливно- | | | | | | | |енергетичними носіями | | | | | | | |перспективного | | | | | | | |соціально-економічного| | | | | | | |розвитку країни до | | | | | | | |2020 року з | | | | | | | |урахуванням підвищення| | | | | | | |енергоефективності, | | | | | | | |структурних | | | | | | | |трансформацій та інших| | | | | | | |факторів. Очікуваний | | | | | | | |результат: Стан | | | | | | | |енергозабезпечення та | | | | | | | |прогноз попиту на | | | | | | | |енергоносії й | | | | | | | |альтернативи його | | | | | | | |покриття. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Електроенергетика, | | | | 265,0 | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151002000 |Національний | 410 - 211 | 130,0 | 25,0 |Розпорядження |Вирішення завдання | |Розроблення Методики |технічний університет| | | |Кабінету Міністрів |визначення втрат | |визначення втрат |України "Київський | | | |України від |електроенергії в | |електричної енергії в |політехнічний | | | |27.07.2006 N 436-р |елементах електричної | |трансформаторах і |інститут" | | | |( 436-2006-р ), |мережі, напругою 6 кВ | |лініях | | | | |наказ |та вище, при складанні| |електропередавання на | | | | |Мінпаливенерго |балансів енергії в | |оптовому ринку | | | | |України від |трифазних мережах | |електричної енергії | | | | |08.09.2006 N 328 |загального призначення| |України. | | | | |( v0328558-06 ) |із симетричним | | | | | | | |навантаженням в умовах| | | | | | | |застосування АСКУЕ. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151003000 |Національний | 410 - 211 | 220,0 | 40,0 |Розпорядження |Визначення плати за | |Внесення змін до |технічний університет| | | |Кабінету Міністрів |перетікання реактивної| |Методики обчислення |України "Київський | | | |України від |електроенергії між | |плати за перетікання |політехнічний | | | |27.07.2006 N 436-р |енергопередавальними | |реактивної |інститут" | | | |( 436-2006-р ), |організаціями та за її| |електроенергії між | | | | |наказ |генерування. | |електропередавальними | | | | |Мінпаливенерго | | |організаціями та її | | | | |України від | | |споживачами | | | | |08.09.2006 N 328 | | | | | | | |( v0328558-06 ) | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01111005000 |ДНДПКІ інноваційних | 410 - 211 | 595,0 | 155,0 |Постанова Кабінету |Розроблення типового | |Розробка типового |технологій в | | | |Міністрів України |проекту з | |проекту |енергетиці та | | | |від |електроопалення з | |електроопалювальної |енергозбереженні | | | |5 лютого 1997 р. |метою його | |енергозберігаючої | | | | |N 148 |використання на різних| |системи. Висновок щодо| | | | |( 148-97-п ), |об'єктах. | |економічної | | | | |доручення Кабінету | | |доцільності проекту. | | | | |Міністрів України | | | | | | | |від 13.01.2009 | | | | | | | |N 1285/0/1-09 | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01111008000 |ДНДПКІ інноваційних | 410 - 211 | 95,0 | 45,0 |Постанова Кабінету |Техніко-економічний | |Техніко-економічний |технологій в | | | |Міністрів України |аналіз та | |аналіз та |енергетиці та | | | |від |обґрунтування | |обґрунтування |енергозбереженні | | | |5 лютого 1997 р. |перспектив | |перспектив | | | | |N 148 |використання в | |використання в | | | | |( 148-97-п ), |паливно-енергетичному | |паливно-енергетичному | | | | |розпорядження КМУ |комплексі України | |комплексі України | | | | |від 27.07.2006 |новітньої техніки та | |новітньої техніки та | | | | |N 436-р |технологій | |технологій | | | | |( 436-2006-р ) | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Нафтова, газова та | | | |889,41 | | | |нафтопереробна | | | | | | | |промисловість, всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |0112100500 |Івано-Франківський | 410-411 | 130,0 | 51,9 |Розпорядження |Метою роботи є | |Розроблення |національний | | | |Кабінету Міністрів |розроблення | |національних |технічний університет| | | |України N 145-р |національних | |стандартів, |нафти і газу | | | |( 145-2006-р ) |стандартів, ідентичних| |гармонізованих з | | | | |від 15.03.2006 р. |(відповідно до вимог | |міжнародними | | | | |Енергетична |ДСТУ 1.7:2001) | |стандартами серії ISO | | | | |стратегія України |стандартам серії ISO | |13628 (Проектування та| | | | |на період до |13628. | |експлуатування систем | | | | |2030 р. |Сфера застосування цих| |підводного видобутку | | | | |( 145-2006-р ), |стандартів повинна | |вуглеводнів) | | | | |Закон України |поширюватись на | | | | | | |"Про нафту і газ" |діяльність, пов'язану | | | | | | |від 12.07.2001 |з проектуванням та | | | | | | |N 2665-III |експлуатуванням систем| | | | | | |( 2665-14 ) |підводного | | | | | | | |видобування. Ці | | | | | | | |нормативні документи | | | | | | | |повинні відповідати | | | | | | | |існуючій системі | | | | | | | |законодавства та | | | | | | | |нормативно-технічних | | | | | | | |документів у | | | | | | | |нафтогазовій галузі. | | | | | | | |Основні проблеми, які | | | | | | | |вирішуються при | | | | | | | |створенні НТП: | | | | | | | |- основні вимоги та | | | | | | | |загальні рекомендації | | | | | | | |щодо комплексного | | | | | | | |спорудження систем | | | | | | | |підводного | | | | | | | |видобування, починаючи| | | | | | | |від фази проектування,| | | | | | | |закінчуючи | | | | | | | |завершенням | | | | | | | |експлуатації та | | | | | | | |ліквідацією | | | | | | | |свердловин; | | | | | | | |- визначення технічних| | | | | | | |вимог для безпечного | | | | | | | |та відповідного | | | | | | | |експлуатування і | | | | | | | |функціональної | | | | | | | |взаємозамінності | | | | | | | |гнучких труб; | | | | | | | |- вимоги та | | | | | | | |рекомендації щодо | | | | | | | |проектування, | | | | | | | |виготовлення та | | | | | | | |експлуатування | | | | | | | |устатковання та систем| | | | | | | |перекачування від | | | | | | | |свердловин до | | | | | | | |сепаратора. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01121009000 |ДП "Український | 410 - 411 | 808,5 |408,51 |Державна програма |Мета - впровадження в | |Розроблення |науково-дослідний | | | |стандартизації на |Україні міжнародних | |гармонізованих |інститут | | | |2006 - 2010 роки |(ISO) і регіональних | |національних |нафтопереробної | | | |( 229-2006-п ) |(EN) стандартів на | |стандартів на методи |промисловості "МАСМА"| | | |щодо розроблення |методи випробувань | |випробування | | | | |національних |показників якості | |нафтопродуктів, | | | | |стандартів з |газів для | |необхідних для | | | | |окремим розділом |автомобільного | |впровадження ДСТУ EN | | | | |"Гармонізація |транспорту, закладених| |589:20XX "Палива | | | | |національних |в проект ДСТУ "Палива | |автомобільні. Газ | | | | |стандартів з |автомобільні. Газ | |скраплений нафтовий. | | | | |міжнародними та |скраплений нафтовий. | |Технічні умови (EN | | | | |європейськими" |Технічні умови" | |589:2008, IDT)" | | | | | |гармонізованого до | | | | | | | |європейського | | | | | | | |стандарту prEN | | | | | | | |589:2008. | | | | | | | |Зміст роботи - | | | | | | | |розроблення 9-ти | | | | | | | |національних | | | | | | | |стандартів, | | | | | | | |гармонізованих з | | | | | | | |міжнародними та | | | | | | | |європейськими | | | | | | | |стандартами на методи | | | | | | | |випробувань | | | | | | | |нафтопродуктів та | | | | | | | |скраплених нафтових | | | | | | | |газів, зокрема: | | | | | | | |1. ДСТУ (EN 15469) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення вільної | | | | | | | |води у скрапленому | | | | | | | |нафтовому газі методом| | | | | | | |візуального контролю. | | | | | | | |2. ДСТУ (EN 15470) | | | | | | | |Гази нафтові | | | | | | | |скраплені. Визначення | | | | | | | |розчинених залишків. | | | | | | | |Метод | | | | | | | |високотемпературної | | | | | | | |газової хроматографії.| | | | | | | |3. ДСТУ (EN 15471) | | | | | | | |Гази нафтові | | | | | | | |скраплені. Визначення | | | | | | | |розчинених залишків. | | | | | | | |Метод | | | | | | | |високотемпературної | | | | | | | |гравіметрії. | | | | | | | |4. ДСТУ (EN ISO 4256) | | | | | | | |Гази нафтові | | | | | | | |скраплені. Визначення | | | | | | | |манометричного тиску | | | | | | | |пари. Метод нафтового | | | | | | | |скрапленого газу. | | | | | | | |5. ДСТУ (EN ISO 6251) | | | | | | | |Гази нафтові | | | | | | | |скраплені. Корозійна | | | | | | | |дія на мідь. | | | | | | | |Випробування з | | | | | | | |використанням мідної | | | | | | | |пластинки. | | | | | | | |6. ДСТУ (EN ISO 8819) | | | | | | | |Гази нафтові | | | | | | | |скраплені. Виявлення | | | | | | | |сірководню. | | | | | | | |Випробування | | | | | | | |нафтопродуктів на | | | | | | | |присутність сірководню| | | | | | | |свинцевим реактивним | | | | | | | |папером. | | | | | | | |7. ДСТУ (EN ISO 8973) | | | | | | | |Гази нафтові | | | | | | | |скраплені. Метод | | | | | | | |обчислювання густини | | | | | | | |та тиску пари. | | | | | | | |8. ДСТУ (EN 24260) | | | | | | | |Нафтопродукти та | | | | | | | |вуглеводні. Визначення| | | | | | | |вмісту сірки. Метод |
| | | | | | |спалювання за | | | | | | | |Вікболдом. | | | | | | | |9. ДСТУ (EN ISO 3993) | | | | | | | |Гази нафтові скраплені| | | | | | | |та легкі вуглеводні. | | | | | | | |Визначення густини | | | | | | | |або відносної густини.| | | | | | | |Гідрометричний метод | | | | | | | |під тиском. | | | | | | | |Очікуваний результат -| | | | | | | |впровадження | | | | | | | |стандартів ISO та EN | | | | | | | |на теренах України | | | | | | | |буде сприяти | | | | | | | |підвищенню якості | | | | | | | |нафтопродуктів, | | | | | | | |поліпшенню | | | | | | | |екологічного стану | | | | | | | |довкілля, розвитку | | | | | | | |торгівлі з іноземними | | | | | | | |державами. | | | | | | | |Місце впровадження - | | | | | | | |підприємства, що | | | | | | | |виробляють та | | | | | | | |застосовують | | | | | | | |нафтопродукти, зокрема| | | | | | | |нафтові скраплені гази| | | | | | | |як моторне паливо. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01121010000 |ДП "Український | 410 - 411 | 866,9 | 429,0 |1. Державна |Мета - впровадження в | |Розроблення |науково-дослідний | | | |програма |Україні міжнародних | |гармонізованих |інститут | | | |стандартизації на |(ISO) і регіональних | |національних |нафтопереробної | | | |2006 - 2010 роки |(EN) стандартів на | |стандартів на методи |промисловості "МАСМА"| | | |( 229-2006-п ) |методи випробувань | |випробування | | | | |щодо розроблення |показників якості | |нафтопродуктів, | | | | |національних |палив, на які є | |необхідних для | | | | |стандартів з |посилання в ДСТУ | |впровадження | | | | |окремим розділом |4839:2007 "Бензини | |ДСТУ 4839:2007 | | | | |"Гармонізація |автомобільні | |"Бензини автомобільні | | | | |національних |підвищеної якості. | |підвищеної якості. | | | | |стандартів з |Технічні умови" та | |Технічні умови" та | | | | |міжнародними та |ДСТУ 4840:2007 "Паливо| |ДСТУ 4840:2007 "Паливо| | | | |європейськими". |дизельне підвищеної | |дизельне підвищеної | | | | |2. Виконання вимог |якості. Технічні | |якості. Технічні | | | | |Меморандуму про |умови". | |умови", що | | | | |партнерство між |Зміст роботи - | |відповідають | | | | |Кабінетом |розроблення 11-ти | |екологічним нормам | | | | |міністрів України |національних | |категорії Євро-4" | | | | |та підприємствами |стандартів, | | | | | | |і компаніями, які |гармонізованих зі | | | | | | |провадять |стандартами ISO та EN | | | | | | |діяльність на |на методи випробування| | | | | | |внутрішньому ринку |нафтопродуктів | | | | | | |нафти та |(бензинів та | | | | | | |нафтопродуктів від |дизельного палива), | | | | | | |21.08.2006 |зокрема: | | | | | | |( 643_310 ). |1. ДСТУ (EN ISO 3675) | | | | | | | |Нафта сира та | | | | | | | |нафтопродукти рідкі. | | | | | | | |Лабораторне | | | | | | | |визначення густини. | | | | | | | |Гідрометричний метод | | | | | | | |2. ДСТУ (EN ISO 10370)| | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначання | | | | | | | |вуглецевого залишку | | | | | | | |(мікрометод) | | | | | | | |3. ДСТУ (EN ISO 13016-| | | | | | | |1) Нафтопродукти | | | | | | | |рідкі. Тиск пари. | | | | | | | |Частина 1. Визначення | | | | | | | |тиску пари | | | | | | | |4. ДСТУ (EN 12662) | | | | | | | |Нафтопродукти рідкі. | | | | | | | |Визначення домішок у | | | | | | | |середніх дистилятах | | | | | | | |5. ДСТУ (EN 14331) | | | | | | | |Нафтопродукти рідкі. | | | | | | | |Розділяння та | | | | | | | |ідентифікування | | | | | | | |метилових ефірів | | | | | | | |жирних кислот (МЕЖК) | | | | | | | |із середніх дистилятів| | | | | | | |палив. Метод рідинної | | | | | | | |хроматографії | | | | | | | |6. ДСТУ (ISO 3015) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення | | | | | | | |температури помутніння| | | | | | | |7. ДСТУ (EN ISO 6246) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення вмісту | | | | | | | |смол у легких та | | | | | | | |середніх дистилятах | | | | | | | |палив. Метод | | | | | | | |випаровування | | | | | | | |8. ДСТУ (EN ISO 2160) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Корозійна | | | | | | | |агресивність щодо | | | | | | | |міді. Проба мідної | | | | | | | |пластинки | | | | | | | |9. ДСТУ (EN ISO 6245) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення вмісту | | | | | | | |золи | | | | | | | |10. ДСТУ (EN 116) | | | | | | | |Палива дизельні та | | | | | | | |комунально-побутової | | | | | | | |призначеності. | | | | | | | |Визначання граничної | | | | | | | |температури | | | | | | | |фільтрованості на | | | | | | | |холодному фільтрі | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення та | | | | | | | |застосування | | | | | | | |відтворюваності даних | | | | | | | |стосовно методів | | | | | | | |випробування | | | | | | | |Очікуваний результат -| | | | | | | |впровадження | | | | | | | |стандартів ISO та EN | | | | | | | |на теренах України | | | | | | | |буде сприяти | | | | | | | |підвищенню якості | | | | | | | |нафтопродуктів, | | | | | | | |поліпшенню | | | | | | | |екологічного стану | | | | | | | |довкілля, розвитку | | | | | | | |торгівлі з іноземними | | | | | | | |державами. | | | | | | | |Місце впровадження - | | | | | | | |підприємства, що | | | | | | | |виробляють та | | | | | | | |застосовують | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Атомно-промисловий | | | | 85,0 | | | |комплекс, всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Перегляд чинних в |ДП "Державний центр | 410 - 411 | 235,0 | 85,0 |Розпорядження |Перегляд міждержавних | |Україні міждержавних |регулювання якості | | | |Кабінету Міністрів |стандартів в ядерно- | |стандартів, ГОСТів, |поставок та послуг" | | | |України від |промисловому комплексі| |розроблених до |Держатомрегулювання | | | |27.07.2006 |та приведення їх у | |1992 року та |України | | | |N 436-р |відповідність до Угоди| |приведення їх у | | | | |( 436-2006-р ), |про технічні бар'єри у| |відповідність до | | | | |наказ |торгівлі ( 981_008 ) | |Угоди про технічні | | | | |Мінпаливенерго |Світової організації | |бар'єри у торгівлі | | | | |України від |торгівлі. | |( 981_008 ) | | | | |08.09.2006 N 328 | | |Світової організації | | | | |( v0328558-06 ) | | |торгівлі | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної | |безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Перехідні роботи, | | | | 488,5 | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Електроенергетика, | | | | 340,0 | | | |всього | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01111006000 |Інститут вугільних | 410 - 311 | 330,0 | 180,0 |Розпорядження |Перегляд ДСТУ | |Перегляд |енерготехнологій НАН | | | |Кабінету Міністрів |4083-2002 сприятиме | |ДСТУ 4083-2002 |України | | | |України від |підвищенню рівня | |"Вугілля кам'яне | | | | |27.07.2006 N 436-р |енергетичної безпеки | |та антрацит для | | | | |( 436-2006-р ), |України, підвищенню | |пиловидного спалювання| | | | |наказ |ефективності і | |на теплових | | | | |Мінпаливенерго |екологічної безпеки | |електростанціях. | | | | |України від |вироблення | |Технічні умови" | | | | |08.09.2006 N 328 |електроенергії на ТЕС,| | | | | | |( v0328558-06 ) |конкурентоспроможності| | | | | | | |відпущеної | | | | | | | |електроенергії, | | | | | | | |технічної сумісності | | | | | | | |умов експлуатації ТЕС | | | | | | | |та якості вугілля, що | | | | | | | |спалюється, економії | | | | | | | |та раціонального | | | | | | | |використання палива за| | | | | | | |рахунок підвищення | | | | | | | |якості вугілля для | | | | | | | |пиловидного спалювання| | | | | | | |на ТЕС. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01111003000 |Інститут вугільних | 410 - 411 | 300,0 | 160,0 |Розпорядження |Метою роботи є | |Відпрацювання |енерготехнологій НАНУ| | | |Кабінету Міністрів |визначення доцільності| |спільного спалювання | | | | |України від |застосування | |пилоподібного | | | | |27.07.2006 N 436-р |активатора горіння | |антрациту разом з | | | | |( 436-2006-р ), |твердого | |активатором горіння | | | | |наказ |палива (анамігатора) | |твердого палива | | | | |Мінпаливенерго |для підвищення | |(анамігатором) на | | | | |України від |ефективності та | |енергоблоці 200 МВт з | | | | |08.09.2006 N 328 |збільшення екологічної| |визначенням | | | | |( v0328558-06 ) |чистоти спалювання | |економічних та | | | | | |пиловидного антрациту | |екологічних | | | | | |в енергетичних | |характеристик роботи | | | | | |котлоагрегатах. | |котлоагрегату ТП-100 | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Атомно-промисловий | | | | 148,5 | | | |комплекс, всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Моніторинг тритію у |ДНІЦ СКАР | 408 - 412 | 694,0 | 148,5 |Розпорядження |Метою даної роботи є | |природних поверхневих | | | | |Кабінету Міністрів |виконання моніторингу | |водоймах, гідравлічне | | | | |України від |тритію у природних | |з'єднаних із скидними | | | | |27.07.2006 N 436-р |поверхневих водоймах | |каналами та водоймами-| | | | |( 436-2006-р ), |гідравлічно з'єднаних | |охолоджувачами АЕС | | | | |наказ |із скидними каналами | |України | | | | |Мінпаливенерго |та водоймами - | | | | | | |України від |охолоджувачами АЕС | | | | | | |08.09.2006 N 328 |України та розгортання| | | | | | |( v0328558-06 ) |систематичного | | | | | | | |експериментального | | | | | | | |вивчення динаміки | | | | | | | |розповсюдження тритію | | | | | | | |у поверхневих | | | | | | | |природних водоймах, | | | | | | | |гідравлічно з'єднаних | | | | | | | |із скидними каналами | | | | | | | |та водоймами | | | | | | | |охолоджувачами АЕС | | | | | | | |України. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |III. Роботи за державним замовленням | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Перехідні роботи, | | | | 966,1 | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Електроенергетика, | | | |179,94 | | | |всього: | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151005000 |ДП | 410 - 411 | 500,0 | 170,0 |Наказ |Систематизація | |Розроблення методичних|"Укрсільенергопроект"| | | |Мінпаливенерго від |технічних рішень щодо | |вказівок щодо | | | | |07.05.2010 N 170 |посилення механічної | |проектування нових та | | | | |( v0170558-10 ) |стійкості елементів | |реконструкції існуючих| | | | |"Про результати |електричних мереж, з | |електричних мереж з | | | | |розширеного |урахуванням | |врахуванням | | | | |засідання колегії |ожеледоутворення | |протиожеледових | | | | |Мінпаливенерго від | | |заходів | | | | |29 квітня | | | | | | | |2010 року" | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151004000 |ВАТ "Львів-ОРГРЕС" | 410 - 211 | 152,65| 9,94 |Розпорядження |Приведення ПТЕ | |Перегляд правил | | | | |Кабінету Міністрів |споживачів у | |технічної експлуатації| | | | |України від |відповідність до СОУ- | |електроустановок | | | | |27.07.2006 N 436-р |НЕЕ 20.302:2007 "Норми| |споживачів в частині | | | | |( 436-2006-р ), |випробування | |норм і методів | | | | |наказ |електрообладнання", | |випробувань та | | | | |Мінпаливенерго |СОУ-НЕЕ 20.304:2009 | |вимірювань | | | | |України від |"Норми випробування | |електрообладнання | | | | |08.09.2006 N 328 |силових кабельних | | | | | | |( v0328558-06 ) |ліній напругою до 500 | | | | | | | |кВ", ПУЕ глава 1.7 | | | | | | | |"Заземлення і захисні | | | | | | | |заходи | | | | | | | |електробезпеки", ПУЕ | | | | | | | |глава 2.4 "Повітряні | | | | | | | |лінії | | | | | | | |електропередавання | | | | | | | |напругою до 1 кВ" та | | | | | | | |глава 2.5 "Повітряні | | | | | | | |лінії | | | | | | | |електропередавання | | | | | | | |напругою вище 1 кВ до | | | | | | | |750 кВ. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Атомно-промисловий | | | | 375,0 | | | |комплекс, всього, | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Розробка Кадастру |ВАТ Київський НДПКІ | 408 - 412 | 2950,0| 375,0 |Розпорядження |Визначення | |майданчиків під |"Енергопроект | | | |Кабінету Міністрів |місцезнаходження | |будівництво нових | | | | |від 27.07.2006 |майбутніх майданчиків | |енергоблоків атомних | | | | |N 436-р |та формування кадастру| |електростанцій | | | | |( 436-2006-р ), |майданчиків під | | | | | | |наказ |будівництво | | | | | | |Мінпаливенерго |енергоблоків атомних | | | | | | |України від |станцій при | | | | | | |08.09.2006 N 328 |будівництві нових | | | | | | |( v0328558-06 ) |енергоблоків атомних | | | | | | | |електростанцій | | | | | | | |України. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Фізичний захист, | | | | 50,0 | | | |безпека | | | | | | | |життєдіяльності, | | | | | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151006000 |ДП | 410 - 311 | 110,0 | 50,0 |Рішення галузевих |Мета: внесення змін та| |Внесення змін та |"Укрсільенергопроект"| | | |нарад з охорони |доповнень до НД та | |доповнень до | | | | |праці в |приведення його у | |нормативного документу| | | | |енергопостачальних |відповідність із | |"Правила охорони | | | | |та |вимогами норм чинного | |електричних мереж" | | | | |енергогенеруючих |законодавства. | | | | | | |компаніях ПЕК, |Зміст роботи: Правила | | | | | | |проведених |відображають | | | | | | |Мінпаливенерго |організаційні заходи | | | | | | |України у 2008 та |для створення | | | | | | |2009 роках, |нормальних умов | | | | | | |рішення підсекції |експлуатації | | | | | | |"Фізичний захист, |електричних мереж, | | | | | | |безпека |забезпечення їх | | | | | | |життєдіяльності" |збереження та | | | | | | |секції "Атомно- |дотримання вимог | | | | | | |промисловий |техніки безпеки | | | | | | |комплекс та |Очікуваний результат: | | | | | | |поновлювальні |Забезпечення | | | | | | |джерела енергії |збереження електричних| | | | | | |України" науково- |мереж, створення | | | | | | |технічної ради |належних умов їх | | | | | | |Мінпаливенерго |експлуатації та | | | | | | | |запобігання нещасним | | | | | | | |випадкам від впливу | | | | | | | |електричного струму і | | | | | | | |використання у разі | | | | | | | |проектування, | | | | | | | |будівництва та | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |електричних мереж, а | | | | | | | |також під час | | | | | | | |виконання робіт або | | | | | | | |провадження іншої | | | | | | | |діяльності поблизу | | | | | | | |електричних мереж. | | | | | | | |Місце впровадження: | | | | | | | |підприємства | | | | | | | |електроенергетичної | | | | | | | |галузі ПЕК незалежно | | | | | | | |від форм власності та | | | | | | | |відомчої належності. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Нафтова, газова та | | | |361,16 | | | |нафтопереробна | | | | | | | |промисловість, всього,| | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01121003000 |ДНТП "Бурова техніка"| 410 - 211 | 449,85|149,85 |Постанова Кабінету |Створення галузевої | |Розроблення | | | | |Міністрів України |системи обігу даних з | |інформаційно- | | | | |від 21.06.2001 |видобування нафти та | |аналітичної системи | | | | |N 665 |газу в Україні; збір, | |видобування нафти та | | | | |( 665-2001-п ) |систематизація та | |газу в Україні | | | | |"Про Національну |консолідація даних про| | | | | | |програму "Нафта і |видобування нафти та | | | | | | |газ України до |газу в електронній | | | | | | |2010 року" |базі даних | | | | | | | |Міністерства палива та| | | | | | | |енергетики України. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01121004000 |ДНТП "Бурова техніка"| 410 - 211 | 461,31|211,31 |Постанова Кабінету |Проведення початкової | |Геолого-економічна | | | | |Міністрів України |геолого-економічної | |оцінка | | | | |від 21.06.2001 |доцільності оцінки | |нафтогазоперспективних| | | | |N 665 |(ГЕО-3) з метою | |структур з метою | | | | |( 665-2001-п ) |проведення | |вибору першочергових | | | | |"Про Національну |обґрунтування геолого-| |об'єктів для | | | | |програму "Нафта і |економічної | |постановки | | | | |газ України до |доцільності пошукових | |геологорозвідувальних | | | | |2010 року" |робіт на | |робіт у східному | | | | | |нафтогазоперспективних| |регіоні України | | | | | |об'єктах НАК "Нафтогаз| | | | | | | |України", що | | | | | | | |підготовлені до | | | | | | | |глибокого буріння в | | | | | | | |східному регіоні | | | | | | | |України станом на | | | | | | | |01.01.2010 р. | | | | | | | |Експертна та | | | | | | | |рейтингова оцінка | | | | | | | |підготовлених до | | | | | | | |глибокого буріння | | | | | | | |нафтогазоперспективних| | | | | | | |структур НАК "Нафтогаз| | | | | | | |України". У результаті| | | | | | | |виконання НДР | | | | | | | |очікується підвищення | | | | | | | |ефективності пошуково-| | | | | | | |розвідувальних робіт | | | | | | | |підприємства НАК | | | | | | | |"Нафтогаз України" у | | | | | | | |східному регіоні | | | | | | | |України. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 308 ( v0308732-11 ) від
19.07.2011; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 809 ( v0809732-11 ) від 07.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості
23.05.2011 N 143

ПЛАН
перехідних науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України в галузі вугільної
промисловості на 2011 рік

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр і найменування | Головна організація і | Терміни |Обсяги фінансування, тис.грн. | Підстава для | Мета і зміст роботи, | | договору, роботи | основні співвиконавці | виконання |------------------------------| виконання | очікуваний результат | | | |(початок - |Всього| Всього | в т.ч. | | | | | |закінчення)| план |профінансовано| на | | | | | | | | | 2011 р.| | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "Дондіпровуглемаш" | | | | |5320,779| | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01050812030 |ДП "Дондіпровуглеммаш" | 208 - 412 | 1080 | 350 | 370,0 |Розпорядження |Поліпшення газової, | |Створити комплекс | | | | | |Президента України|теплової і пилової | |засобів для системи | | | | | |"Про розробку |обстановки у | |всмоктувального | | | | | |Енергетичної |тупиковому вибої. | |провітрювання при | | | | | |стратегії України |Підвищення | |проведенні підготовчих | | | | | |на період до |комфортності праці | |виробок | | | | | |2030 року та | | | | | | | | |подальшу | | | | | | | | |перспективу" від | | | | | | | | |27.02.2001 N 42 | | | | | | | | |( 42/2001-рп ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051030000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 213 |4250,0| 1063,221 |2335,779|Програма розвитку |Суттєве підвищення | |Створити струговий |МакНДІ | | | | |стругової техніки |якості добувного | |механізований комплекс | | | | | |на вугледобувних |вугілля, | |для безлюдного виймання | | | | | |підприємствах |продуктивності та | |вугілля при | | | | | |Мінвуглепрому на |безпеки ведення | |відпрацюванні | | | | | |2010 - 2012 рр. |очисних робіт. | |пологопохилих пластів, у| | | | | |Розпорядження |Постачання шахтам | |т.ч. викидонебезпечних, | | | | | |Президента України|стругових комплексів | |потужністю 0,95 - 1,5 м | | | | | |"Про розробку |дозволять підвищити в | |з навантаженням 2000 - | | | | | |Енергетичної |2 - 3 рази | |7000 т/доб. на базі | | | | | |стратегії України |навантаження на | |двостоякового щитового | | | | | |на період до |очисний вибій, | |кріплення підвищеної | | | | | |2030 року і |підвищити сортність | |несучої здатності з | | | | | |подальшу |вугілля та знизити | |електрогідравлічною | | | | | |перспективу" від |присічку бічних порід | |системою керування | | | | | |27.02.2001 N 42 | | | | | | | | |( 42/2001-рп ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051031000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |800,0 | 500,0 | 300,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити типорозмірний |МакНДІ | | | | |Міністра вугільної|продуктивності очисних| |ряд шнекових виконавчих | | | | | |промисловості |комбайнів і сортності | |органів з ежекторною | | | | | |України від |добувного вугілля, | |системою іскрогасіння, | | | | | |19.11.2008 N 91-р |зниження витрати | |зниженою | | | | | |( vr091644-08 ) |електроенергії й | |енерговитратністю | | | | | |"Про мінімізацію |підвищення безпеки | |руйнування масиву, | | | | | |негативного впливу|ведення очисних робіт.| |підвищеним на 20 - 30% | | | | | |світової |Поставка шахтам | |виходом сортового | | | | | |фінансової кризи |очисних комбайнів з | |вугілля і збільшеним у | | | | | |на вугільну галузь|використанням | |2 - 3 рази строком | | | | | |України" (п. 31) |типорозмірного ряду | |служби | | | | | | |шнекових виконавчих | | | | | | | | |органів | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051032000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |550,0 | 350 | 200,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити сучасний |МакНДІ | | | | |Міністра від |продуктивності очисних| |різальний інструмент для| | | | | |19.11.2008 N 91-р |і прохідницьких | |очисних і прохідницьких | | | | | |( vr091644-08 ) |комбайнів, підвищення | |комбайнів з підвищеною в| | | | | |"Про мінімізацію |сортності добувного | |1,5 - 2 рази | | | | | |негативного впливу|вугілля, зниження в | |зносостійкістю, міцністю| | | | | |світової |2 - 3 рази витрат на | |й високою надійністю | | | | | |фінансової кризи |придбання різального | |фіксації | | | | | |на вугільну галузь|інструменту. | | | | | | | |України" (п. 24) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051033000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |950,0 | 450 | 500,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити універсальне |МакНДІ | | | | |Міністра від |продуктивності очисних| |кріплення сполучення для| | | | | |19.11.2008 N 91-р |робіт за рахунок | |застосування в гірничих | | | | | |( vr091644-08 ) |скорочення часу на | |виробках з обмеженим | | | | | |"Про мінімізацію |кінцевих операціях і | |перерізом, у тому числі | | | | | |негативного впливу|підвищення безпеки | |в просіках з мінімальною| | | | | |світової |робіт при істотному | |висотою 1,5 м | | | | | |фінансової кризи |зниженні обсягів | | | | | | | |на вугільну галузь|важкої ручної праці | | | | | | | |України" (п. 24) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051034000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |350,0 | 130,0 | 220,0 |Розпорядження |Підвищення якості | |Розробити технологічні |Донвугі, МакНДІ | | | | |Міністра вугільної|вугілля, що | |схеми й конструктивні | | | | | |промисловості |добувається, за | |виконання очисних | | | | | |України від |рахунок | |комплексів для | | | | | |19.11.2008 N 91-р |відпрацьовування | |відпрацювання пологих та| | | | | |( vr091644-08 ) |пластів без присічки | |похилих пластів | | | | | |"Про мінімізацію |бічних порід. | |потужністю 0,9 - 1,4 м | | | | | |негативного впливу|Розробка й передача на| |без присічки бічних | | | | | |світової |шахти каталогів | |порід | | | | | |фінансової кризи |технологічних схем і | | | | | | | |на вугільну галузь|конструктивних | | | | | | | |України" (п. 17) |виконань очисного | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | |максимально | | | | | | | | |адаптованого до | | | | | | | | |конкретних гірничо- | | | | | | | | |геологічних умов | | | | | | | | |пластів, що | | | | | | | | |відпрацьовуються | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051035000 |Дондіпровуглемаш | 310 - 412 |1900,0| 700,0 | 880 |Розпорядження |Своєчасна підготовка | |Створити сучасний | | | | | |Міністра вугільної|монтажних камер під | |нарізний комплекс для | | | | | |промисловості |сучасні механізовані | |проведення пластових | | | | | |N 91-р |комплекси за рахунок | |виробок висотою 0,9 - | | | | | |( vr091644-08 ) |підвищення темпів | |2,0 м з присічкою порід | | | | | |від 19.11.2008 |проведення, у тому | |міцністю до 100 МПа, у | | | | | |"Про мінімізацію |числі з присічкою | |т.ч. з анкерним | | | | | |негативного впливу|порід | |кріпленням | | | | | |світової | | | | | | | | |фінансової кризи | | | | | | | | |на вугільну галузь| | | | | | | | |України" | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051038000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |530,0 | 220,0 | 310,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити апаратуру |МакНДІ | | | | |Міністра вугільної|навантаження на | |передачі даних по жилах | | | | | |промисловості |очисний вибій за | |силового кабелю для | | | | | |України від |рахунок усунення | |систем керування | | | | | |19.11.2008 N 91-р |простоїв комбайну, | |очисними комбайнами | | | | | |( vr091644-08 ) |викликаних | | | | | | | |"Про мінімізацію |ушкодженням | | | | | | | |негативного впливу|контрольного кабелю; | | | | | | | |світової |зниження витрат на | | | | | | | |фінансової кризи |експлуатацію очисного | | | | | | | |на вугільну галузь|комбайну за рахунок | | | | | | | |України" (п. 26 |економії коштів, | | | | | | | |додатка 2) |затрачуваних на | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | |контрольного кабелю | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051040000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |425,0 | 220,0 | 205,0 |Розпорядження |Створення системи | |Розробити нормативно- |Донвугі, ІЕП НАН | | | | |Кабінету Міністрів|проведення промислових| |методичні документи з |України | | | | |України від |випробувань та | |організації, фінансового| | | | | |07.07.2005 N 236-р|впровадження нової | |забезпечення, | | | | | |( 236-2005-р ) |гірничої техніки, при | |економічного та | | | | | |"Концепція |якій в кінцевих | |матеріального | | | | | |розвитку вугільної|результатах | |стимулювання проведення | | | | | |промисловості", |випробувань | |промислових випробувань | | | | | |яка передбачає |зацікавлені усі їх | |зразків нової техніки та| | | | | |відновлення |учасники: інститут - | |її впровадження на | | | | | |шахтного фонду на |розробник, завод- | |вугільних шахтах | | | | | |сучасній технічній|виробник, вугільне | | | | | | | |та технологічній |підприємство | | | | | | | |основі |Підвищення якості | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | |випробувань та | | | | | | | | |показників | | | | | | | | |впровадження нової | | | | | | | | |гірничої техніки, | | | | | | | | |рентабельності шахт, | | | | | | | | |при їх технічному | | | | | | | | |переоснащенні | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |МакНДІ | | | | | 6238,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050810030 |МакНДІ, | 409 - 113 |960,0 | 260,0 | 150,0 |Висновок |Мета роботи - | |Розробити автоматичний |АТЗТ "Топазімпекс" | | | | |експертної комісії|створення | |аналізатор для контролю | | | | | |за розслідуванням |автоматичного | |метану у трубопроводах | | | | | |причин аварії з |аналізатора для | |газовідсмоктувальних | | | | | |груповим нещасним |контролю метану у | |установок | | | | | |випадком на ДП "ВК|трубопроводах | | | | | | | |"Краснолиманська" |газовідсмоктувальних | | | | | | | |Висновок |установок. У ході | | | | | | | |експертної комісії|роботи буде розроблено| | | | | | | |за розслідуванням |конструкторську | | | | | | | |причин аварії з |документацію, | | | | | | | |груповим нещасним |виготовлено та | | | | | | | |випадком на |дослідні зразки, | | | | | | | |АП "Ш. ім. |проведено їх | | | | | | | |О.Ф.Засядька" |випробування. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050811010 |МакНДІ, | 208 - 212 |1200,0| 737,0 | 200,0 |Постанова КМУ від |Підвищення безпеки | |Розробити технологію |ТОВ "Електрогідравліка"| | | | |29.03.2006 N 374 |праці у вугільних | |боротьби з | | | | | |( 374-2006-п ), |шахтах за рахунок | |газодинамічними явищами | | | | | |п. 14. |зменшення вірогідності| |шляхом | | | | | |Наказ Міністра |виникнення | |електрогідравлічного | | | | | |палива та |газодинамічних явищ. | |впливу на вуглепородний | | | | | |енергетики України| | |масив | | | | | |від 15.02.2005 | | | | | | | | |N 81 | | | | | | | | |( v0081558-05 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812020 |МакНДІ, | 208 - 312 |800,0 | 490,0 | 150,0 |Постанова Кабміну |Нормативне | |Розробити НПАОП |Дондіпрошахт | | | | |України від |забезпечення розробки | |"Боротьба з пилом у |УкрНДІпроект | | | | |29.03.2006 N 374 |та застосування | |вугільних шахтах. | | | | | |( 374-2006-п ), |знепилюючих заходів у | |Керівництво" | | | | | |п. 19 |вугільних шахтах. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812030 |МакНДІ, | 208 - 411 |900,0 | 375,0 | 525,0 |НПАОП 10.0-1.01-05|Нормативне | |Розробити СОУ "Вибійні |УкрНДІпроект, | | | | |Вимоги "Правил |забезпечення | |машині, комплекси та |Дондіпровуглемаш | | | | |безпеки у |підвищення безпеки | |агрегати. Нормативи з | | | | | |вугільних шахтах" |праці під час | |безпеки" | | | | | |( z0327-05 ) |експлуатації | | | | | | | | |гірничошахтного | | | | | | | | |обладнання сучасного | | | | | | | | |рівня | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812050 |МакНДІ | 408 - 211 |600,0 | 510,0 | 90,0 |Постанова Кабінету|Нормативне | |Розробити СОУ-Н | | | | | |Міністрів України |забезпечення | |"Прогнозування та | | | | | |від 29.03.2006 |прогнозування та | |нормалізація теплових | | | | | |N 374 |нормалізації теплових | |умов у вугільних шахтах"| | | | | |( 374-2006-п ) |умов у вугільних | | | | | | | | |шахтах | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812070 |МакНДІ, | 408 - 311 |300,0 | 265,0 | 35,0 |Постанова Кабінету|Нормативне | |Розробити СОУ-Н "Вимоги |Автоматгірмаш | | | | |Міністрів України |забезпечення розробки | |та регламент оцінки | | | | | |від 29.03.2006 |та використання | |автоматизованих засобів | | | | | |N 374 |автоматизованих систем| |та систем проти | | | | | |( 374-2006-п ) |протиаварійного | |аварійного захисту" | | | | | | |захисту | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812090 |МакНДІ | 208 - 411 |1200,0| 560,0 | 640,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |Розробити примірні | | | | | |Міністрів України |працівників шахт | |інструкції з охорони | | | | | |від 29.03.2006 |інструкціями з охорони| |праці та промислової | | | | | |N 374 |праці та підвищення | |безпеки гірників | | | | | |( 374-2006-п ), |рівня знань | |підземних професій та | | | | | |п. 26 | | |працівників шахтної | | | | | | | | |поверхні (30 інструкцій)| | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050813010 |МакНДІ, | 208 - 411 |1500,0| 1050,0 | 450,0 |п. 3.6.20. Правила|Забезпечення | |Розробити автоматичну |Конотопський інститут | | | | |безпеки у |ефективного придушення| |систему вибухозахисту |СДУ, | | | | |вугільних шахтах |вибухів метану та | |нового покоління для |Підприємства-виробники | | | | |( z0327-05 ) |(або) вугільного пилу | |придушення вибухів | | | | | | |будь-якої потужності у| |метану та (або) | | | | | | |гірничих виробках | |вугільного пилу | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050917000 |МакНДІ, | 409 - 311 |1100,0| 750,0 | 350,0 |Матеріали |Підвищення безпеки | |Виконати дослідження |УкрНДМІ, | | | | |спеціального |праці у вугільних | |щодо уточнення критеріїв|ДонНДІ, | | | | |розслідування |шахтах на пластах | |віднесення шахтопластів |ІГТМ | | | | |аварії, що сталася|схильних до ГДЯ | |до категорій |НАНУ | | | | |23 травня 2008 р. | | |викидонебезпеки та | | | | | |на ш. | | |розробити СОУ-П "Правила| | | | | |"Краснолиманська" | | |віднесення вугільних | | | | | | | | |пластів до категорій | | | | | | | | |викидонебезпеки" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050918000 |МакНДІ, | 409 - 411 |1400,0| 820,0 | 580,0 |Матеріали |Підвищення безпеки | |Розробити СОУ-П |ДонНДІ | | | | |спеціального |праці під час | |"Контроль за проведенням| | | | | |розслідування |розкриття схильних до | |заходів та технологічних| | | | | |аварії, що сталася|ГДЯ вугільних пластів | |процесів за параметрами | | | | | |8 червня 2008 р. | | |акустичного сигналу під | | | | | |на ш. ім. Карла | | |час розкриття схильних | | | | | |Маркса. | | |до ГДЯ вугільних | | | | | | | | |пластів" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17051021000 |МакНДІ | 310 - 412 |900,0 | 300,0 | 113,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |Розробити спосіб | | | | | |Міністрів України |ефективної комплексної| |дегазації виїмкової | | | | | |від 29.03.2006 |дегазації підробленого| |дільниці з використанням| | | | | |N 374 |гірничого масиву і | |свердловин і | | | | | |( 374-2006-п ), |виробленого простору | |газопроводів, що | | | | | |п. 16 |при зворотноточних | |залишаються в | | | | | | |схемах провітрювання | |неконтрольованих | | | | | | |типу 1-М | |виробках | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17051022000 |МакНДІ | 410 - 411 |900,0 | 50,0 | 850,0 |Висновок Урядової |Мета роботи - | |Розроблення класифікації| | | | | |комісії з |розробити нову | |видів газодинамічних | | | | | |розслідування |класифікацію | |явищ на основі їх | | | | | |причин аварії, що |газодинамічних явищ в | |характерних ознак | | | | | |сталася на |сучасних умовах | | | | | | | |дільниці 2-ї |ведення гірничих | | | | | | | |західної лави |робіт. Очікуваний | | | | | | | | 1 |результат - в | | | | | | | |пласта h |результаті виконання | | | | | | | | 6 |роботи буде розроблено| | | | | | | |"Смолянинівський" |СОУ-П "Правила | | | | | | | |ОП "Шахта ім. |класифікації | | | | | | | |Скочинського" ДП |газодинамічних явищ" | | | | | | | |"ДВЕК" | | | | | | | | |06.06.2010 р. | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17051023000 |МакНДІ | 410 - 411 |2155,0| 50,0 | 2105,0 |НПАОП |Розробка нової | |Розроблення нової | | | | | |10.0-10-.01-10 |редакції інструкцій до| |редакції інструкцій до | | | | | |Правила безпеки |Правил безпеки | |"Правил безпеки у | | | | | |вугільних шахт, |вугільних шахт. | |вугільних шахтах" | | | | | |затв. наказом |Очікуваний результат -| | | | | | | |Держгірпромнагляду|зниження рівня | | | | | | | |України від |аварійності | | | | | | | |22.03.2010 N 62 |травматизму та | | | | | | | |( z0398-10 ), |професійної | | | | | | | |Протокол науково- |захворюваності на | | | | | | | |практичної |вугільних шахтах | | | | | | | |конференції |України | | | | | | | |(Алушта | | | | | | | | |14-19.06.2010), | | | | | | | | |п. 1.2. | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонВУГІ" | | | | | 1590,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22050823020 |Донвугі | 208 - 112 |750,0 | 523,929 | 160,0 |Постанова КМУ |Керівний документ | |Розробити керівний | |виконується| | | |N 436-р |"Структура вугільної | |документ "Структура | | щорічно | | | |( 436-2006-р ) |промисловості України | |вугільної промисловості | | | | | |від 27.07.2006 р. |і виробничі потужності| |України і виробничі | | | | | |"Про затвердження |діючих шахт і | |потужності діючих шахт і| | | | | |плану заходів на |розрізів" на 2011 рік | |розрізів" | | | | | |2006 - 2010 рр. |та проект керівного | | | | | | | |щодо реалізації |документа на 2012 рік.| | | | | | | |Енергетичної |Відслідження щорічно | | | | | | | |стратегії України |динаміки зміни | | | | | | | |на період до |виробничої потужності,| | | | | | | |2030 р." |покращення техніко- | | | | | | | |Наказ Міністра |економічних показників| | | | | | | |вугільної |роботи вугільної | | | | | | | |промисловості |галузі України за | | | | | | | |N 562 |рахунок підвищення | | | | | | | |( v0562644-06 ) |рівня використання | | | | | | | |від 28.11.2006 р. |виробничих потужностей| | | | | | | |"Про порядок |вугледобувними | | | | | | | |розгляду і |підприємствами. | | | | | | | |затвердження | | | | | | | | |можливих змін | | | | | | | | |виробничих | | | | | | | | |потужностей | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |вугільної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |України" | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22050825010 |Донвугі, | 208 - 411 |800,0 | 550,0 | 250,0 |Закон України "Про|Забезпечення | |Розробити уніфіковані |ВАТ "Маяк" | | | | |пріоритетні |підготовки | |типові перетини гірничих| | | | | |напрямки |середньодіючої довжини| |виробок з перетином від | | | | | |інноваційної |очисних вибоїв при | |18 до 27 кв.м з | | | | | |діяльності в |оптимальних обсягах | |використанням рамного | | | | | |Україні" |проведення виробок та | |піддатливого кріплення | | | | | |( 3715-17 ). |створення умов | |із взаємозамінного | | | | | |Доручення КМУ |безпечного | |шахтного профілю та | | | | | |від 28.01.2002 р. |відпрацювання | |типові зразки кріплення | | | | | |N 545/1 щодо |газоносних та | | | | | | | |Указу Президента |викидонебезпечних | | | | | | | |України "Про |пластів на виїмкових | | | | | | | |невідкладні заходи|дільницях за рахунок | | | | | | | |поліпшення умов |повторного | | | | | | | |праці та |використання | | | | | | | |вдосконалення |підготовчих виробок з | | | | | | | |державного нагляду|рівнем не менше 33% | | | | | | | |за її охороною на |від загальних | | | | | | | |підприємствах |необхідних обсягів. | | | | | | | |вугільної | | | | | | | | |промисловості" | | | | | | | | |( 26/2002 ). | | | | | | | | |Програма | | | | | | | | |"Українське | | | | | | | | |вугілля" | | | | | | | | |( 1205-2001-п ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22051032000 |Донвугі, | 310 - 211 |200,0 | 150,0 | 50,0 |СОУ 10.1-00185790-|На заміну діючого | |Розробити СОУ-П "Паспорт|УкрНДІпроект | | | | |002-2005 "Правила |ДНАОП 1.1.30-5.16-96, | |виїмкової дільниці. |МакНДІ | | | | |технічної |який передбачає | |Загальні вимоги" | | | | | |експлуатації |розроблення двох | | | | | | | |вугільних шахт" |документів: проекту та| | | | | | | |Гірничий закон |паспорта | | | | | | | |України (розділ V)| | | | | | | | |( 1127-14 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22051033000 |ДП "Донвугі" | 310 - 411 |525,0 | 145,0 | 380,0 |Розпорядження КМ |Пропозиції щодо | |Установити причини | | | | | |України від |збільшення виробничих | |невідповідності обсягів | | | | | |14.05.2008 N 737-р|потужностей діючих | |проектних та виробничих | | | | | |( 737-2008-р ) |шахт Міненерговугілля | |потужностей на шахтах | | | | | |"Концепція |України до рівня | |Мінвуглепрому України та| | | | | |реформування |проектних на основі | |розробити пропозиції | | | | | |вугільної галузі |оцінки їх діючого | |щодо збільшення їх | | | | | |України" |стану та визначення | |установлених потужностей| | | | | | |причин невідповідності| |до рівня проектних | | | | | | |обсягів проектних та | | | | | | | | |виробничих потужностей| |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22051034000 |Донвугі | 310 - 412 |1800,0| 300,0 | 750,0 |Закон України "Про|Надання оперативної | |Наукове супроводження | | | | | |пріоритетні |науково-технічної | |виконання на шахтах | | | | | |напрямки |допомоги при | |вимог наказів, рішень і | | | | | |інноваційної |виникненні складних | |постанов Мінвуглепрому | | | | | |діяльності в |ситуацій у процесі | |України, визначених | | | | | |Україні" |вуглевидобутку | |Програмою розвитку | | | | | |( 3715-17 ) |(кріплення лав і | |гірничих робіт: | | | | | |Державна програма |сполучень виробок з | |концентрація гірничого | | | | | |"Українське |лавами, охорона і | |господарства, | | | | | |вугілля" |підтримання виробок, | |проведення, кріплення і | | | | | |( 1205-2001-п ) |провітрювання і | |підтримання гірничих | | | | | |СОУ 10.1-00185790-|дегазація, поліпшення | |виробок, управління | | | | | |002-2005 "Правила |якості вугілля, | |покрівлею і кріплення | | | | | |технічної |підвищення рівня | |очисних вибоїв, | | | | | |експлуатації |використання | |забезпечення надійного | | | | | |вугільних шахт" |виробничих потужностей| |і сталого провітрювання | | | | | | |без істотних | |шахт і дегазації | | | | | | |капітальних вкладень).| |вугільних пластів, | | | | | | |Розробка рекомендацій | |поліпшення якості | | | | | | |і вимог до | |видобуваного вугілля, | | | | | | |технологічних | |підвищення рівня | | | | | | |процесів, здійснення | |використання виробничих | | | | | | |постійного контролю за| |потужностей без істотних| | | | | | |їх виконанням. Надання| |капітальних вкладень і | | | | | | |шахтам технічної | |надання шахтам | | | | | | |допомоги щодо | |конкретної технічної | | | | | | |запобігання нештатним | |допомоги щодо | | | | | | |або аварійним | |запобігання нештатним | | | | | | |ситуаціям. | |або аварійним ситуаціям | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "УкрНДІпроект" | | | | | 1150,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050802000 |УкрНДІпроект | 208 - 412 |500,0 | 326,0 | 100,0 |Наказ |Моніторинг планування | |Виконати актуалізацію | | | | | |Мінвуглепрому від |та стану виконання | |бази даних еколого- | | | | | |08.02.2006 N 88 |природоохоронних робіт| |технічних показників | | | | | |( v0088644-06 ), |на шахтах, | |діяльності вугільних | | | | | |вимоги законів |збагачувальних | |підприємств та | | | | | |України "Про |фабриках і розрізах; | |моніторинг виконання | | | | | |охорону |облік екологічних | |ними природоохоронних | | | | | |навколишнього |показників роботи | |робіт і розробити | | | | | |природного |підприємств та | |пропозиції щодо | | | | | |середовища" |проведення аналізу | |поліпшення екологічного | | | | | |( 1264-12 ), |ефективності виконаних| |стану територій | | | | | |"Про охорону |ними природоохоронних | |розташування цих | | | | | |атмосферного |робіт. | |підприємств (щорічно) | | | | | |повітря" |Вдосконалення системи | | | | | | | |( 2707-12 ), |планування | | | | | | | |"Про відходи" |природоохоронних | | | | | | | |( 187/98-ВР ), |робіт; запобігання | | | | | | | |Водний кодекс |розвитку негативних | | | | | | | |України |процесів впливу | | | | | | | |( 213/95-ВР ), |вугільних підприємств | | | | | | | |Кодекс України |на довкілля. | | | | | | | |"Про надра" |Комплексна програма | | | | | | | |( 132/94-ВР ), |природоохоронних робіт| | | | | | | |Земельний кодекс |на наступний рік | | | | | | | |України |(щорічно). | | | | | | | |( 2768-14 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050906000 |УкрНДІпроект | 309 - 411 |600,0 | 300,0 | 300,0 |Наказ |Оцінка змін еколого- | |Розробити та впровадити | | | | | |Мінвуглепрому від |гідрогеологічних умов | |рекомендації з | | | | | |08.02.2006 N 88 |в районах розташування| |покращання еколого- | | | | | |( v0088644-06 ), |ліквідованих | |гідрогеологічного стану | | | | | |вимоги законів |підприємств в | |територій ліквідованих | | | | | |України "Про |післяліквідаційний | |та діючих вугільних | | | | | |охорону |період за умови впливу| |підприємств Дніпробасу | | | | | |навколишнього |діючих вугільних | | | | | | | |природного |підприємств. | | | | | | | |середовища" |Дані про стан | | | | | | | |( 1264-12 ), |природного середовища | | | | | | | |Водний кодекс |в районах розташування| | | | | | | |України |та сумісного впливу | | | | | | | |( 213/95-ВР ), |діючих і ліквідованих | | | | | | | |Кодекс України |вугільних підприємств;| | | | | | | |"Про надра" |- тенденції та | | | | | | | |( 132/94-ВР ), |напрямки можливих | | | | | | | |Земельний кодекс |змін; | | | | | | | |України |- напрямки та терміни | | | | | | | |( 2768-14 ) |рекультивації поверхні| | | | | | | | |внутрішніх відвалів на| | | | | | | | |розрізах. | | | | | | | | |- забезпечення даними | | | | | | | | |процесу розробки | | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | | |заходів, складання | | | | | | | | |прогнозів; | | | | | | | | |- забезпечення | | | | | | | | |оперативного і | | | | | | | | |своєчасного планування| | | | | | | | |та виконання | | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | | |заходів з реабілітації| | | | | | | | |територій, порушених | | | | | | | | |гірничими роботами у | | | | | | | | |Дніпробасі. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050907000 |УкрНДІпроект | 309 - 411 |600,0 | 400,0 | 200,0 |Наказ |Оцінка впливу на | |Виконати прогнозну | | | | | |Мінвуглепрому від |довкілля будівництва | |оцінку екологічних | | | | | |08.02.2006 N 88 |та експлуатації нових | |наслідків організації | | | | | |( v0088644-06 ), |вуглевидобувних | |видобутку бурого вугілля| | | | | |вимоги законів |підприємств у | |на нових перспективних | | | | | |України "Про |Харківській, | |родовищах | | | | | |охорону |Полтавській та | | | | | | | |навколишнього |Дніпропетровській | | | | | | | |природного |областях. | | | | | | | |середовища" |Оцінка рівню | | | | | | | |( 1264-12 ), |техногенного впливу на| | | | | | | |Водний кодекс |довкілля у разі | | | | | | | |України |організації | | | | | | | |( 213/95-ВР ), |вуглевидобутку на | | | | | | | |Кодекс України |Ново-Дмитрівському, | | | | | | | |"Про надра" |Верхньодніпровському | | | | | | | |( 132/94-ВР ), |та Сула-Удайському | | | | | | | |Земельний кодекс |буровугільних | | | | | | | |України |родовищах; | | | | | | | |( 2768-14 ) |- визначення видів та | | | | | | | | |напрямків змін у | | | | | | | | |довкіллі, прогноз ходу| | | | | | | | |розвитку та наслідків | | | | | | | | |дії негативних | | | | | | | | |техногенних процесів; | | | | | | | | |- визначення ступеню | | | | | | | | |ризику погіршення умов| | | | | | | | |життєдіяльності | | | | | | | | |населення, змін умов | | | | | | | | |розвитку рослинного та| | | | | | | | |тваринного світу. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050908000 |УкрНДІпроект | 309 - 411 |600,0 | 400,0 | 200,0 |Наказ |Встановлення | |Виконати еколого- | | | | | |Мінвуглепрому від |взаємозалежності | |технічне обґрунтування | | | | | |08.02.2006 N 88 |параметричних | |розробити та впровадити | | | | | |( v0088644-06 ), |характеристик діючих | |рекомендації щодо | | | | | |вимоги законів |відвалів з потребами в| |створення | | | | | |України "Про |земельних ресурсах при| |централізованих породних| | | | | |охорону |оптимальних умовах | |відвалів для груп | | | | | |навколишнього |впливу на довкілля. | |вугільних шахт і | | | | | |природного |Забезпечення | |збагачувальних фабрик | | | | | |середовища" |раціонального | | | | | | | |( 1264-12 ), "Про |використання додатково| | | | | | | |охорону |виділених земельних | | | | | | | |атмосферного |ресурсів для | | | | | | | |повітря" |розміщення відходів | | | | | | | |( 2707-12 ), "Про |вуглевидобутку - | | | | | | | |відходи" |шахтних порід; | | | | | | | |( 187/98-ВР ), |- використання | | | | | | | |Земельний кодекс |малоцінних земель не | | | | | | | |України |сільськогосподарського| | | | | | | |( 2768-14 ) |призначення для | | | | | | | | |розташування | | | | | | | | |централізованих | | | | | | | | |породних відвалів; | | | | | | | | |- виведення з | | | | | | | | |експлуатації породні | | | | | | | | |відвали, що горять, та| | | | | | | | |організація роботи з | | | | | | | | |їх гасіння; | | | | | | | | |- реалізація в повному| | | | | | | | |обсязі проектів | | | | | | | | |рекультивації (в т.ч. | | | | | | | | |біологічний етап - | | | | | | | | |озеленення) породних | | | | | | | | |відвалів, в першу | | | | | | | | |чергу тих, що | | | | | | | | |розташовані в межах | | | | | | | | |населених пунктів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11051003000 |ДП "Інститут | 310 - 412 |450,0 | 146,0 | 100,0 |Закон України "Про|Мета - оцінка змін | |Виконати прогнозну |"УкрНДІпроект" | | | | |охорону |еколого- | |оцінку впливу на | | | | | |навколишнього |гідрогеологічних умов | |довкілля вуглевидобутку | | | | | |природного |в часі під впливом | |у Львівсько-Волинському | | | | | |середовища" |гірничих робіт на | |басейні та підняття | | | | | |( 1264-12 ); |діючих, зупинених і | |рівня шахтних вод і його| | | | | |Закон України "Про|ліквідованих вугільних| |можливого впливу на | | | | | |охорону |підприємствах в | |газопроводи, | | | | | |атмосферного |гірничопромислових | |трубопроводи, колектори | | | | | |повітря" |районах Львівсько- | |та залізничні колії | | | | | |( 2707-12 ); |Волинського | | | | | | | |Закон України "Про|кам'яновугільного | | | | | | | |відходи" |басейну, визначення | | | | | | | |( 187/98-ВР ); |ступеня впливу | | | | | | | |Кодекс України |вугільних підприємств | | | | | | | |"Про надра" |на довкілля, розробка | | | | | | | |( 132/94-ВР ); |науково-технічних | | | | | | | |Водний кодекс |рекомендацій та | | | | | | | |України |природоохоронних | | | | | | | |( 213/95-ВР ); |заходів покращання | | | | | | | |Земельний кодекс |екологічної ситуації в| | | | | | | |України |басейні. | | | | | | | |( 2768-14 ); |Результат - | | | | | | | |Положення про |обґрунтування | | | | | | | |державну систему |рекомендацій та | | | | | | | |моніторингу |заходів, спрямованих | | | | | | | |довкілля. |на запобігання | | | | | | | |Постанова Кабінету|розвитку негативних | | | | | | | |Міністрів України |техногенних процесів | | | | | | | |від 30.03.98 р. |та зменшення їх впливу| | | | | | | |N 391 |на наземні лінійні | | | | | | | |( 391-98-п ); |комунікації; | | | | | | | |Державна програма |рекомендації щодо | | | | | | | |прогнозування |напрямків та видів | | | | | | | |науково- |невідкладних | | | | | | | |технологічного |природоохоронних | | | | | | | |розвитку на |(реабілітаційних) | | | | | | | |2008 - 2012 роки, |робіт з оптимізації | | | | | | | |затверджена |гідрогеологічних умов | | | | | | | |постановою |та еколого- | | | | | | | |Кабінету Міністрів|гідрологічного стану в| | | | | | | |України від |зонах впливу вугільних| | | | | | | |11 вересня 2007 р.|підприємств;- | | | | | | | |N 1118 |визначення | | | | | | | |( 1118-2007-п ); |підприємств | | | | | | | |наказ Міністра |(об'єктів), що в першу| | | | | | | |вугільної |чергу потребують | | | | | | | |промисловості |виконання | | | | | | | |України від |природоохоронних робіт| | | | | | | |08.02.2006 N 88 |з покращання еколого- | | | | | | | |( v0088644-06 ) |гідрогеологічної | | | | | | | | |ситуації. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11051009000 |УкрНДІпроект | 310 - 311 |350,0 | 200,0 | 150,0 |Закон України "Про|Методика дозволить в | |Розробити методику | | | | | |об'єкти підвищеної|процесі випробування | |акустико-емісійного | | | | | |небезпеки" |на міцність | |контролю несучих | | | | | |( 2245-14 ) |механізованих кріплень| |металоконструкцій | | | | | | |виявляти на ранній | |шахтних кріплень в | | | | | | |стадії технологічні | |процесі випробування їх | | | | | | |дефекти зварних | |на стенді СТД-2000 | | | | | | |з'єднань і основного | | | | | | | | |металу, які в умовах | | | | | | | | |підземної експлуатації| | | | | | | | |можуть розвиватися і | | | | | | | | |призводити до аварій | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11051010000 |УкрНДІпроект | 310 - 412 |500,0 | 200,0 | 100,0 |Програма підтримки|Метою роботи є | |Науково-технічне | | | | | |розвитку |науково-технічне | |супроводження | | | | | |вугільного сектору|забезпечення процесу | |технологічних процесів | | | | | |західної України; |впровадження | |проведення гірничих | | | | | |Доручення |прогресивних | |виробок, спрямованих на | | | | | |Міністерства |технологій та видів | |розробку та впровадження| | | | | |вугільної |кріплення покрівлі при| |ефективних кріплень | | | | | |промисловості |проведенні гірничих | |покрівлі, надання шахтам| | | | | |України від |виробок на шахтах | |технічної допомоги при | | | | | |04.09.2009 |Львівсько-Волинського | |виникненні відхилень від| | | | | |N 150/05-01/9-09 |кам'яновугільного | |нормального ходу цих | | | | | |та від 16.09.2009 |басейну і розроблення | |процесів та розробки | | | | | |N 175/05-02/9-09. |рекомендацій щодо | |заходів і пропозицій | | | | | |Протокольні |кріплення гірничих | |щодо їх усунення на | | | | | |рішення при |виробок. Реалізація | |шахтах ДП "Львіввугілля"| | | | | |розгляді програм |цих рекомендацій | |та ДП "Волиньвугілля" | | | | | |розвитку гірничих |дозволить максимально | | | | | | | |робіт в ДП |забезпечити | | | | | | | |"Львіввугілля" та |безремонтне | | | | | | | |ДП "Волиньвугілля"|підтримання гірничих | | | | | | | | |виробок, достатні | | | | | | | | |умови роботи за | | | | | | | | |фактором вентиляції та| | | | | | | | |необхідні параметри | | | | | | | | |для використання | | | | | | | | |транспортних засобів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |НДІГС "Респіратор" | | | | |1598,121| | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808020 |НДІГС | 308 - 311 |270,0 | 177,679 | 92,321 |Постанова КМУ від |Метою роботи є | |Розроблення СОУ "Засоби |"Респіратор" | | | | |29.03.2006 N 374 |нормативне | |індивідуального | | | | | |( 374-2006-п ), |забезпечення | |протитеплового захисту | | | | | |п. 32.1 |ефективної | |гірників. Загальні | | | | | | |експлуатації | |технічні вимоги і методи| | | | | | |протитеплових засобів | |випробувань" | | | | | | |гірників. Буде | | | | | | | | |розроблено, узгоджено | | | | | | | | |та затверджено СОУ, у | | | | | | | | |якому будуть викладені| | | | | | | | |загальні технічні | | | | | | | | |вимоги та методи | | | | | | | | |випробувань | | | | | | | | |протитеплових засобів:| | | | | | | | |одягу, | | | | | | | | |теплоізольованих | | | | | | | | |контейнерів, | | | | | | | | |акумуляторів холоду, | | | | | | | | |холодильних | | | | | | | | |установок, пристрою | | | | | | | | |для локального | | | | | | | | |охолодження і дихання | | | | | | | | |прохолодним повітрям | | | | | | | | |при відпочинку, | | | | | | | | |засобів екстреного | | | | | | | | |охолодження потерпілих| | | | | | | | |при перегріванні | | | | | | | | |організму і механічних| | | | | | | | |травмах. Впровадження | | | | | | | | |стандарту на шахтах | | | | | | | | |дозволить підвищити | | | | | | | | |продуктивність праці і| | | | | | | | |забезпечити її безпеку| | | | | | | | |в екстремальних | | | | | | | | |умовах. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808030 |НДІГС "Респіратор" | 308 - 411 |280,0 | 50,0 | 230,0 |Правила безпеки у |Розробка галузевого | |Розроблення СОУ "Прогноз| | | | | |вугільних шахтах |стандарту (СОУ), що | |ендогенної | | | | | |( z0327-05 ): |регламентує порядок і | |пожежонебезпеки гірничих| | | | | |НПАОП |методику проведення | |робіт у зонах | | | | | |10.0.-1.01-05 ПБ |досліджень, що | |геологічних порушень. | | | | | | |дозволяють встановити | |Методика розрахунку" | | | | | | |групу ендогенної | | | | | | | | |пожежонебезпеки шахт, | | | | | | | | |інкубаційний період | | | | | | | | |самозаймання вугілля. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808040 |НДІГС "Респіратор" | 408 - 411 |260,0 | 60,0 | 200,0 |Правила безпеки у |Розробка СОУ, що | |Розроблення СОУ "Система| | | | | |вугільних шахтах |передбачає створення | |і технічні засоби | | | | | |( z0327-05 ): |технічних та | |саморятування гірників. | | | | | |НПАОП |організаційних вимог | |Вибір типу | | | | | |10.0.-1.01-05 ПБ |для забезпечення | |саморятівника і місць | | | | | | |рятування гірників у | |розташування засобів | | | | | | |разі виникнення аварій| |колективного захисту | | | | | | | | |органів дихання в | | | | | | | | |гірничих виробках" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808070 |НДІГС "Респіратор", | 308 - 412 |960,0 | 123,5 | 380,8 |Висновки з аварій |Метою роботи є | |Розроблення нової |УкрНДІпроект | | | | |на ОП "Шахта ім. |усунення недоліків | |редакції "Статуту ДВГРС | | | | | |О.Ф.Засядька" |Статуту ДВГРС, що було| |з організації та ведення| | | | | |17.11.2007 |виявлено під час | |гірничорятувальних | | | | | | |ліквідування наслідків| |робіт" | | | | | | |аварій на ш. | | | | | | | | |"Краснолиманська" та | | | | | | | | |ОП "Шахта ім. | | | | | | | | |О.Ф.Засядька". Буде | | | | | | | | |розроблена нова | | | | | | | | |редакція. Впровадження| | | | | | | | |нового Статуту | | | | | | | | |дозволить покращити | | | | | | | | |ведення аварійно- | | | | | | | | |рятувальних робіт на | | | | | | | | |шахтах. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050810010 |НДІГС | 208 - 212 |980,0 | 224,2 | 295,0 |ДНАОП |Метою роботи є | |Розроблення респіратора |"Респіратор", МакНДІ | | | | |1.1.30-4.01.97 |створення сучасного | |з хімічно зв'язаним | | | | | |п. 95 |дихального апарату для| |киснем та індикатором | | | | | | |гірничорятувальників з| |відпрацювання | | | | | | |комфортними умовами | |регенеративних патронів | | | | | | |дихання. Буде | |у відповідності до вимог| | | | | | |розроблена | |європейських стандартів | | | | | | |документація на | |щодо індивідуальних | | | | | | |серійне виробництво | |засобів захисту дихання | | | | | | |респіратору, який за | | | | | | | | |більш комфортними | | | | | | | | |умовами дихання матиме| | | | | | | | |номінальний термін | | | | | | | | |захисної дії 4 год., а| | | | | | | | |за умов зменшення | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | |навантаження - майже | | | | | | | | |добу | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050915000 |НДІГС | 309 - 411 |640,0 | 240,0 | 400,0 |Висновки комісії з|Метою роботи є | |Розроблення СОУ |"Респіратор" | | | | |розслідування |забезпечення гірників | |"Вентиляційні, ізолюючі | | | | | |причин вибухів на |і гірничорятувальників| |та вибухостійкі | | | | | |ОП "Шахта |нормативним документом| |перемички при ліквідації| | | | | |ім. О.Ф.Засядька" |щодо зведення у | |аварій у вугільних | | | | | | |вугільних шахтах | |шахтах. Конструкція, | | | | | | |гідромеханічним | |матеріали та технологія | | | | | | |способом вентиляційних| |зведення" | | | | | | |та ізолюючих споруд, у| | | | | | | | |т.ч. стійких до | | | | | | | | |вибухів, з визначенням| | | | | | | | |вимог до конструкції, | | | | | | | | |матеріалів та | | | | | | | | |технології зведення, | | | | | | | | |що дозволить | | | | | | | | |поліпшити якість | | | | | | | | |споруд та підвищити | | | | | | | | |протипожежний захист | | | | | | | | |гірничих виробок | | | | | | | | |вугільних шахт | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |НДІОМШБ | | | | | 1230,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |15050912010 |НДІОМШБ | 309 - 411 |400,0 | 175,0 | 225,0 |Доручення Кабінету|Забезпечення | |Розробити державні | | | | | |Міністрів України |раціонального | |будівельні норми | | | | | |від 16.03.2009 р. |проектування гірничих | |"Підземні гірничі | | | | | |N 9404/1/1-9 |виробок з | |виробки. Норми | | | | | | |використанням сучасних| |проектування" | | | | | | |технічних і | | | | | | | | |технологічних рішень, | | | | | | | | |нового обладнання й | | | | | | | | |матеріалів, передових | | | | | | | | |методів розрахунку й | | | | | | | | |проектування. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |15050912020 |НДІОМШБ | 309 - 411 |400,0 | 175,0 | 225,0 |Доручення Кабінету|Забезпечення | |Розробити державні | | | | | |Міністрів України |підвищення якості, | |будівельні норми | | | | | |від 16.03.2009 р. |зниження собівартості | |"Підземні гірничі | | | | | |N 9404/1/1-9 |та термінів | |виробки. Правила | | | | | | |спорудження виробок, | |спорудження" | | | | | | |підвищення безпеки | | | | | | | | |праці та запобігання | | | | | | | | |аваріям під час | | | | | | | | |гірничопрохідницьких | | | | | | | | |робіт, захист | | | | | | | | |природного довкілля | | | | | | | | |при спорудженні | | | | | | | | |підземних гірничих | | | | | | | | |виробок. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |15051015000 |НДІОМШБ | 310 - 411 |980,0 | 200,0 | 780,0 |Постанова КМУ від |Мета - заміна | |Розробити правила | | | | | |06.07.2002 N 939 |застарілого НАОП | |безпечного спорудження | | | | | |( 939-2002-п ) |1.1.30-1.04-64 | |вертикальних шахтних | | | | | |"Про затвердження |"Правила безопасности | |стволів і свердловин | | | | | |програми |при проходке стволов | |великого перерізу у | | | | | |підвищення безпеки|шахт специальными | |складних умовах із | | | | | |праці на вугільних|способами", який не | |застосуванням | | | | | |шахтах України" |враховує зміни у | |спеціальних способів | | | | | | |галузі спеціальних | | | | | | | | |способів. СОУ | | | | | | | | |"Вертикальні стволи | | | | | | | | |шахт і свердловини | | | | | | | | |великого діаметру. | | | | | | | | |Правила безпеки при | | | | | | | | |спорудженні | | | | | | | | |спеціальними | | | | | | | | |способами" | | | | | | | | |регламентуватиме | | | | | | | | |правила безпечного | | | | | | | | |виконання робіт | | | | | | | | |(буріння шахтних | | | | | | | | |стволів, тампонаж, | | | | | | | | |заморожування | | | | | | | | |обводнених та | | | | | | | | |нестійких порід) та | | | | | | | | |забезпечить безпечні | | | | | | | | |умови, дозволить | | | | | | | | |зменшити травматизм | | | | | | | | |при виконанні робіт зі| | | | | | | | |спецспособів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонНДІ" | | | | | 350,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |03050913000 |ДонНДІ | 309 - 211 |500,0 | 150,0 | 350,0 |Протокол підсумків|Розробити Галузеву | |Наукове супроводження | | | | | |виробничо- |програму механізації | |основних технологічних | | | | | |господарської |очисних та підготовчих| |процесів вуглевидобутку,| | | | | |діяльності |вибоїв, | |направлених на розробку | | | | | |вуглевидобувних |енергозбереження на | |ефективних способів | | | | | |підприємств |вугледобувних | |підготовки крутих і | | | | | |Мінвуглепрому |підприємствах | |крутопохилих пластів, | | | | | |України за |Центрального району | |надання шахтам | | | | | |9 місяців |Донбасу на | |технічної допомоги при | | | | | |2010 року і |2011 - 2012 роки. | |виникненні відхилень | | | | | |програми | | |(природних і | | | | | |розвитку гірничих | | |технологічних) від | | | | | |робіт на 2011 рік | | |нормального ходу цих | | | | | |від 19 - 22 жовтня| | |процесів, участь в | | | | | |2010 р. | | |роботі комісій з | | | | | | | | |виявлення причин, що | | | | | | | | |призвели до відхилень та| | | | | | | | |аварій, розробка заходів| | | | | | | | |і пропозицій щодо їх | | | | | | | | |усунення | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДВАТ "НДПКІ | | | | | 2268,0 | | | |"Вуглемеханізація" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050712000 |Вуглемеханізація, | 307 - 211 |750,0 | 720,0 | 30,0 |Постанова КМУ від |Створення апаратури | |Розробити та впровадити |УкрНДІпроект, | | | | |07.07.2005 N 544 |для управління та | |апаратуру для управління|"Іскра", | | | | |( 544-2005-п ) |контролю за процесами | |та контролю за процесами|МакНДІ, | | | | |"Про затвердження |підготовки та | |підготовки та спалювання|Експериментальна база | | | | |заходів з |спалювання | |водовугільного палива |"Вуглемеханізація" | | | | |виконання Програми|водовугільного палива | |на основі шламів у | | | | | |"Українське |в топках котлів, в | |топках водогрійних | | | | | |вугілля" на |яких використовувався | |котлів | | | | | |2005 рік та |газ, мазут або тверде | | | | | | | |внесення змін у |паливо. Забезпечення | | | | | | | |додаток 8, 9 і 10 |автоматичного | | | | | | | |до Програми", |підтримання | | | | | | | |п. 21 |оптимальних параметрів| | | | | | | |Закон України від |процесу горіння з | | | | | | | |14.01.2000 р. |урахуванням зміни | | | | | | | |N 1391-XIV |якості і палива та | | | | | | | |( 1391-14 ) "Про |інших факторів | | | | | | | |альтернативні види| | | | | | | | |рідкого та | | | | | | | | |газового палива". | | | | | | | | |Програма | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | |водовугільного | | | | | | | | |палива як | | | | | | | | |альтернативи | | | | | | | | |природному газу і | | | | | | | | |високоякісному | | | | | | | | |вугіллю у малій | | | | | | | | |теплоенергетиці на| | | | | | | | |період до 2012 р.,| | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | |Міністром 2009 р. | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050815010 |Вуглемеханізація, | 408 - 412 |1500,0| 420,0 | 330,0 |Програма |Використання | |Створити та впровадити |УкрНДІпроект, | | | | |забезпечення |транспортного засобу | |транспортний засіб для |МакНДІ | | | | |підприємств |дозволить: | |перевезення матеріалів | | | | | |вугільної |- замінити декілька | |та обладнання у похилих | | | | | |промисловості |послідовно | |виробках з існуючого | | | | | |засобами |розташованих канатних | |рейковою колією | | | | | |механізації |відкаток єдиним | | | | | | | |допоміжних робіт |канатно-рейковим | | | | | | | |та ручної праці, |транспортним засобом; | | | | | | | |затверджена |- знизити на 15 - 25% | | | | | | | |Мінвуглепромом |експлуатаційні та на | | | | | | | |України |30 - 40% капітальні | | | | | | | |28.09.2007 р. |витрати; | | | | | | | |(п. 6) |- експлуатувати | | | | | | | | |транспортний засіб на | | | | | | | | |існуючої на шахті | | | | | | | | |рейкової колії без | | | | | | | | |перемонтажу рейкового | | | | | | | | |шляху та заміни | | | | | | | | |рейкових кріплень; | | | | | | | | |- усунути зайві | | | | | | | | |перечеплення вагонеток| | | | | | | | |або перевантаж | | | | | | | | |матеріалів та | | | | | | | | |обладнання під час | | | | | | | | |виконання транспортних| | | | | | | | |робіт. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050815050 |"Вуглемеханізація" | 208 - 412 | 1440 | 230,0 | 300,0 |Договір з |Підвищення рівня | |Розробити технічну | | | | | |Міністерством |механізації допоміжних| |документацію та | | | | | |вугільної |робіт. Зниження | |впровадити в виробництво| | | | | |промисловості |трудомісткості ручної | |засоби механізації | | | | | |України |праці на 5% | |допоміжних робіт та | | | | | |23050815000 від | | |ручної праці | | | | | |20.06.2008 | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050918000 |Вуглемеханізація, | 309 - 312 |2350,0| 1495,0 | 420,0 |Доручення Міністра|Впровадження заходів | |Розробити комплекс |УкрНДІпроект, | | | | |вугільної |щодо оптимізації | |засобів щодо оптимізації|МакНДІ, | | | | |промисловості |роботи поверхневих | |роботи поверхневих |проектні інститути | | | | |України від |комплексів в умовах | |комплексів вугільних | | | | | |01.04.2008 |концентрації гірничих | |шахт в умовах | | | | | |N 01-68; |робіт дозволить - | |концентрації гірничих | | | | | |від 23.03.2009 |оптимізувати | |робіт та скорочення | | | | | |N 267/01/05-01 та |чисельність робітників| |чисельності працівників | | | | | |Першого заступника|поверхні на шахтах | |поверхні, створити | | | | | |Міністра вугільної|Мінвуглепрому України | |систему автоматизованого| | | | | |промисловості |(зменшення до 3,1 тис.| |керування технологічним | | | | | |України від |робітників); | |комплексом | | | | | |12.05.2008 N 02/92|- підвищити | |транспортування вугілля | | | | | |та від 06.03.2009 |продуктивність праці | |і породи на поверхні | | | | | |N 228/06/05-01 |робітників поверхні на| |шахти | | | | | | |10 - 15%. | | | | | | | | |Орієнтовний | | | | | | | | |економічний ефект від | | | | | | | | |впровадження комплексу| | | | | | | | |заходів складає більше| | | | | | | | |250,0 млн.грн. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23051019000 |Вуглемеханізація, | 310 - 411 |530,0 | 130,0 | 400,0 |Закон України "Про|Впровадження НАОП | |Розробити нормативний |Дондіпровуглемаш, | | | | |охорону праці" |дозволить підвищити | |документ з безпеки праці|УкрНДІпроект, | | | | |( 2694-12 ). |безпеку праці при | |(НАОП) "Вимоги безпеки |МакНДІ, | | | | |Вимоги Правил |виконанні робіт з | |до технології виконання |ДонВУГІ | | | | |безпеки у |монтажу-демонтажу | |монтажно-демонтажних | | | | | |вугільних шахтах |механізованих | |робіт механізованих | | | | | |НПАОП 10.0.1.01.05|комплексів | |комплексів для пологих | | | | | |( z0327-05 ) | | |та похилих пластів" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23051020000 |Вуглемеханізація | 410 - 411 |870,0 | 82,0 | 788,0 |Програма |Мета роботи - зниження| |Створення пілотної | | | | | |впровадження |собівартості | |установки по | | | | | |водовугільного |вироблюваного тепла у | |виготовленню та | | | | | |палива як |комунальній сфері. При| |спалюванню | | | | | |альтернативи |впровадженні | |водовугільного палива | | | | | |природному газу і |технології | |замість природного газу | | | | | |високоякісному |виготовлення та | |потужністю 5000 т на рік| | | | | |вугіллю у малій |спалювання | |у топках котлів 15 | | | | | |теплоенергетиці на|водовугільного палива | |мікрорайону м. | | | | | |період до 2012 р. |будуть | |Нововолинська на базі | | | | | |Угода щодо |використовуватися | |шахти N 1 | | | | | |регіонального |будівлі та споруди | |"Нововолинська" | | | | | |розвитку |наземного комплексу ш.| | | | | | | |Волинської області|"Нововолинська", яка | | | | | | | |між КМУ та |підлягає закриттю та | | | | | | | |Волинською |робітники, які | | | | | | | |обласною радою |вивільняються після | | | | | | | |( n0001120-10 ) |закриття шахти. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ВАТ "Автоматгірмаш | | | | | 4367,8 | | | |ім. В.А.Антипова" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050711000 |Автоматгірмаш, | 307 - 412 |4700,0| 2500,0 | 1500,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматичний | |Створити комплекс |МакНДІ, | | | | |N 144 |безперервний контроль | |технічних засобів |УкрНДІВЕ, | | | | |( 144-2007-р ) |параметрів обладнання | |автоматизованого | | | | | |від 04.04.2007 р. |і безпеки очисної | |контролю для управління | | | | | |"Про схвалення |виробки, своєчасне | |обладнанням | | | | | |Концепції |попередження персоналу| |вуглевидобувних вибоїв | | | | | |створення на |в разі виникнення | | | | | | | |підприємствах, що |позаштатної ситуації | | | | | | | |належать до сфери |та оперативне надання | | | | | | | |управління |диспетчеру шахти | | | | | | | |Мінвуглепрому, |інформації для | | | | | | | |сучасної системи |прийняття | | | | | | | |комплексної |управлінських рішень | | | | | | | |безпеки" |Створення комплексу | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | |автоматизованого | | | | | | | | |контролю для | | | | | | | | |управління обладнанням| | | | | | | | |вуглевидобувних | | | | | | | | |вибоїв, який дозволить| | | | | | | | |вести глибоку | | | | | | | | |діагностику та прогноз| | | | | | | | |перед аварійного стану| | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | |аерогазового стану | | | | | | | | |повітря та | | | | | | | | |пожежонебезпечних | | | | | | | | |ситуацій виробки, збір| | | | | | | | |та підготовку цієї | | | | | | | | |інформації для | | | | | | | | |подальшої її передачі | | | | | | | | |в телекомунікаційну | | | | | | | | |мережу. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050812000 |Автоматгірмаш, | 208 - 212 |1600,0| 825,6 | 624,4 |Наказ Міністра |Мета: Створення | |Створити і впровадити у |МакНДІ | | | | |палива та |автоматизованої | |виробництво систему | | | | | |енергетики України|системи управління | |управління процесом | | | | | |N 552 |вакуум-насосної | |дегазації вугільних шахт| | | | | |( v0552558-04 ) |станції, яка дозволить| |з використанням | | | | | |від |ефективно проводити | |свердловин з гірничих | | | | | |7 вересня 2004 р. |дегазацію шахти. | |виробок | | | | | |для виконання |Очікуваний результат: | | | | | | | |вимог п. 3.5.13 |Створення комплексу | | | | | | | |П.Б |технічних засобів | | | | | | | | |автоматизації та | | | | | | | | |контролю вакуум- | | | | | | | | |насосних станцій, який| | | | | | | | |дозволяє контролювати | | | | | | | | |та діагностувати | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | |вакуум-насосної | | | | | | | | |станції. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050813000 |Автоматгірмаш, | 208 - 212 |1100,0| 606,0 | 224,0 |Наказ Міністра |Мета - підвищення | |Розробити і впровадити |МакНДІ, | | | | |палива та |надійності апаратури | |комплекс технічних |НДІГМ | | | | |енергетики України|управління та контролю| |засобів контролю і | | | | | |N 552 |параметрів головних | |реєстрації параметрів | | | | | |( v0552558-04 ) |вентиляторних | |роботи головних | | | | | |від |установок за рахунок | |вентиляторних установок | | | | | |7 вересня 2004 р. |використання більш | |з можливістю передачі | | | | | |для виконання |якісних складових | |інформації на | | | | | |вимог п. 3.3.6 |частин, сучасної | |диспетчерський пункт | | | | | |П.Б |елементної бази, | |згідно з вимогами ПБ | | | | | | |розширення | | | | | | | | |діагностики, зменшення| | | | | | | | |витрат на ремонт | | | | | | | | |обладнання та витрат | | | | | | | | |електроенергії за | | | | | | | | |рахунок своєчасного | | | | | | | | |контролю та | | | | | | | | |діагностики параметрів| | | | | | | | |вентиляторів. | | | | | | | | |Створення комплексу | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | |контролю і реєстрації | | | | | | | | |параметрів роботи | | | | | | | | |головних вентиляторних| | | | | | | | |установок | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050817000 |Автоматгірмаш, | 208 - 212 |950,0 | 550,6 | 249,4 |Доручення КМУ |Мета - підвищення | |Розробити та впровадити |МакНДІ, | | | | |N 545/1 від |надійності роботи | |підсистему контролю та |НДІГМ | | | | |28.01.2002 р., |водовідливних | |управління | | | | | |наказом |установок, зниження | |водовідливними | | | | | |Мінпаливенерго |витрат електроенергії | |установками | | | | | |"Про заходи щодо |та покращення обліку | | | | | | | |виконання Указу |споживаної енергії, за| | | | | | | |Президента" N 26 |рахунок підвищення | | | | | | | |від |інформативності і | | | | | | | |16 січня 2002 р., |ефективності системи | | | | | | | |для виконання |автоматизації. | | | | | | | |вимог п. 3.7.1 ПБ.|Очікуваний результат: | | | | | | | | |Створення підсистеми | | | | | | | | |контролю та управління| | | | | | | | |водовідливними | | | | | | | | |установками | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050818000 |Автоматгірмаш, | 208 - 412 |4900,0| 2040,0 | 970,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматичний | |Розробити і впровадити |МакНДІ, | | | | |N 144 |безперервний контроль | |комплекс технічних |УкрНДІВЕ | | | | |( 144-2007-р ) |параметрів обладнання | |засобів автоматизації | | | | | |від 04.04.2007 р. |і безпеки | |контролю ведення | | | | | |"Про схвалення |прохідницької виробки,| |прохідницьких робіт | | | | | |Концепції |своєчасне | | | | | | | |створення на |попередження персоналу| | | | | | | |підприємствах, що |в разі виникнення | | | | | | | |належать до сфери |позаштатної ситуації | | | | | | | |управління |та оперативне надання | | | | | | | |Мінвуглепрому, |диспетчеру шахти | | | | | | | |сучасної системи |інформації для | | | | | | | |комплексної |прийняття | | | | | | | |безпеки" |управлінських рішень | | | | | | | | |Створення комплексу | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | |автоматизації контролю| | | | | | | | |ведення прохідницьких | | | | | | | | |робіт, який забезпечує| | | | | | | | |багатофакторний аналіз| | | | | | | | |та автоматичний | | | | | | | | |контроль стану | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | |прохідницького вибою, | | | | | | | | |параметрів безпеки та | | | | | | | | |своєчасне відключення | | | | | | | | |обладнання при виході | | | | | | | | |на позаштатний режим з| | | | | | | | |візуалізацією | | | | | | | | |діагностичних даних та| | | | | | | | |протікання | | | | | | | | |технологічного процесу| | | | | | | | |прохідницьких робіт, | | | | | | | | |підготовку та | | | | | | | | |передачу інформації в | | | | | | | | |телекомунікаційну | | | | | | | | |мережу. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09051021000 |Автоматгірмаш, | 310 - 212 |1360,0| 100,0 | 800,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматична | |Створити та впровадити в|МакНДІ | | | | |N 144 |передача технологічної| |виробництво комплекс | | | | | |( 144-2007-р ) |та діагностичної | |технічних засобів | | | | | |від 04.04.2007 р. |інформації в | |передачі технологічної | | | | | |"Про схвалення |диспетчерську | |та діагностичної | | | | | |Концепції |телекомунікаційну | |інформації з видобувних | | | | | |створення на |мережу. | |комбайнів в | | | | | |підприємствах, що |Створення комплексу | |телекомунікаційну мережу| | | | | |належать до сфери |технічних засобів | |диспетчерської. | | | | | |управління |передачі технологічної| | | | | | | |Мінвуглепрому, |та діагностичної | | | | | | | |сучасної системи |інформації з | | | | | | | |комплексної |видобувних комбайнів | | | | | | | |безпеки" |для оперативного | | | | | | | | |надання інформації | | | | | | | | |диспетчерові про стан | | | | | | | | |видобувних комбайнів | | | | | | | | |та своєчасного | | | | | | | | |попередження при | | | | | | | | |виході параметрів на | | | | | | | | |позаштатну ситуацію. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ПАТ | | | | | 1091,0 | | | |"НДПІвуглеавтоматизація"| | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |08051010000 |НДПІвуглеавтоматизація,| 310 - 312 |1390,0| 215,0 | 460,0 |НПАОП 10.0-05 |Підвищення надійності | |Розробити |ВАТ "Запорізький завод | | | | |"Правила безпеки у|і безпеки експлуатації| |мікропроцесорну систему |"Перетворювач", | | | | |вугільних шахтах" |шахтних контактних | |автоматичного керування |МакНДІ | | | | |( z0327-05 ), |мереж шляхом істотного| |групою шахтних тягових | | | | | |п. 4.5.2 |поліпшення якості | |випрямлячів | | | | | | |напруги живлення, | | | | | | | | |показників схеми | | | | | | | | |захисного вимкнення та| | | | | | | | |реалізації додаткових | | | | | | | | |функцій паралельно | | | | | | | | |працюючих тягових | | | | | | | | |випрямлячів, а саме: | | | | | | | | |- забезпечення | | | | | | | | |синхронної паралельної| | | | | | | | |роботи випрямлячів при| | | | | | | | |розосередженому їх | | | | | | | | |розташуванню по | | | | | | | | |мережі; | | | | | | | | |- автоматична | | | | | | | | |діагностика стану | | | | | | | | |кожного з силових | | | | | | | | |елементів випрямляча з| | | | | | | | |відображенням цієї | | | | | | | | |інформації на схемі | | | | | | | | |індикації; | | | | | | | | |- адаптація роботи | | | | | | | | |системи керування з | | | | | | | | |системою комплексної | | | | | | | | |безпеки або з іншими | | | | | | | | |уніфікованими | | | | | | | | |системами контролю. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |08051011000 |НДПІвуглеавтоматизація,| 310 - 212 |980,0 | 180,0 | 631,0 |Закон України "Про|Створення шахтних | |Розробка шахтного |Привільський | | | | |енергозбереження" |стаціонарних | |стаціонарного |завод "Електроприлад", | | | | |від 01.07.94 р. |світильників з | |вибухобезпечного |МакНДІ | | | | |N 74/94-ВР |використанням | |освітлювального | | | | | |( 74/94-ВР ); |світлодіодних джерел, | |устаткування на базі | | | | | |Програми |що забезпечують: | |сучасних | | | | | |"Енергозбереження"|- збільшення | |енергозберігаючих джерел| | | | | |на 5-річний термін|світловидатності при | |світла | | | | | |і на період до |аналогічній середній | | | | | | | |2030 року", що |потужності з лампами | | | | | | | |затверджені у |розжарювання в 7 - 10 | | | | | | | |Мінвуглепромі у |разів, або зниження в | | | | | | | |2007 р. |стільки ж разів | | | | | | | | |споживання | | | | | | | | |електроенергії; | | | | | | | | |- збільшення терміну | | | | | | | | |служби в 5 - 100 | | | | | | | | |разів; | | | | | | | | |- зменшення | | | | | | | | |експлуатаційних затрат| | | | | | | | |в 5 - 10 разів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП | | | | | 1227,5 | | | |"УкрНДІвуглезбагачення" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24050910020 |УкрНДІвуглезбагачення | 309 - 311 |1100,0| 800,0 | 300,0 |Закон України "Про|Забезпечується | |Розробити радіальну | | | | | |енергозбереження" |одержання додатково | |перечисну флотаційну | | | | | |від 01.07.94 р. |30 тис.т товарного | |машину для збагачення | | | | | |N 74/94-ВР |продукту на рік з | |некондиційних шламових | | | | | |( 74/94-ВР ) |однієї флотомашини. | |продуктів | | | | | | |Економ ефект - 600 | | | | | | | | |тис.грн. на рік. | | | | | | | | |Економія електричної | | | | | | | | |енергії 116 кВт/годин | | | | | | | | |на рік на 1 машину | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24050912000 |УкрНДІвуглезбагачення | 309 - 411 |1130,0| 852,5 | 277,5 |Наказ Міністра |Оптимізація | |Виконати дослідження | | | | | |вугільної |поверхневих | |паливного потенціалу | | | | | |промисловості |комплексів. Визначення| |рядового вугілля та | | | | | |України від |оптимальної технології| |визначити оптимальні | | | | | |12.04.2007 р. |переробки вугілля на | |технології отримання | | | | | |N 123 |поверхневих комплексах| |товарної продукції на | | | | | |( v0123644-07 ) |шахт, виходу та якості| |поверхневих комплексах | | | | | |про якість |товарної продукції | |шахт. | | | | | |вугілля; |(керівникам шахт для | | | | | | | |від 30.01.2008 р. |оперативного | | | | | | | |N 40 |керівництва і | | | | | | | |( v0040644-08 ) |обґрунтування при | | | | | | | |про якість |укладанні договорів на| | | | | | | |вугілля. |переробку вугілля з | | | | | | | |Наказ |метою усунення незгод | | | | | | | |Мінвуглепрому від |між видобувними | | | | | | | |20.04.2006 р. |підприємствами та | | | | | | | |N 247 |споживачами). | | | | | | | |( v0247644-06 ) |Збільшення випуску | | | | | | | | |товарної продукції при| | | | | | | | |переробці вугілля на | | | | | | | | |10 - 30%, зниження | | | | | | | | |зольності на 2 - 5%. | | | | | | | | |Очікуваний економ | | | | | | | | |ефект від 2,5 до 18 | | | | | | | | |млн. на рік для одного| | | | | | | | |підприємства | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24051013000 |УкрНДІвуглезбагачення, | 310 - 411 |600,0 | 300,0 | 300,0 |Указ Президента |Впровадження техніки | |Розробити технологію |Громадська організація | | | | |України "Про стан |та технології сухого | |сухого збагачення |"Асоціація вугільних | | | | |енергетичної |збагачення рядового | |вугілля з використанням |підприємств" | | | | |безпеки України та|вугілля | |пневматичних сепараторів| | | | | |основні засади |Визначити технологію | | | | | | | |державної політики|підготовки вугілля до | | | | | | | |у сфері її |сухого збагачення і | | | | | | | |забезпечення" від |технологічні режими | | | | | | | |27.12.2005 |збагачення у | | | | | | | |N 1863/2005 |пневматичних | | | | | | | |( 1863/2005 ) |сепараторах з | | | | | | | | |мінімальним | | | | | | | | |засміченням продуктів | | | | | | | | |збагачення. | | | | | | | | |Впровадження | | | | | | | | |технології, зниження | | | | | | | | |витрат на збагачення | | | | | | | | |вугілля, скорочення | | | | | | | | |витрат на перевезення | | | | | | | | |породи з шахт до | | | | | | | | |споживачів на 30%. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24051014000 |УкрНДІвуглезбагачення | 310 - 411 |700,0 | 350,0 | 350,0 |Розпорядження |Підвищення | |Розробка Положення про | | | | | |Мінвуглепрому від |відповідальності, | |комплексну систему | | | | | |21.05.2010 N 17-р |забезпечення | |контролю якості вугілля | | | | | |( vr017644-10 ), |належного контролю за | |та вугільної продукції | | | | | |п. 4 |діяльністю служб | |від очисного вибою до | | | | | | |якості на всіх рівнях.| |відвантаження | | | | | | |Забезпечення | |споживачам. | | | | | | |оперативного контролю | | | | | | | | |якості вугілля і | | | | | | | | |товарної вугільної | | | | | | | | |продукції. | | | | | | | | |Встановлення | | | | | | | | |механізму врегулювання| | | | | | | | |непорозумінь між | | | | | | | | |шахтами і | | | | | | | | |збагачувальними | | | | | | | | |фабриками суб'єктами | | | | | | | | |різних форм власності.| | | | | | | | |Економефект від | | | | | | | | |ліквідації збитків | | | | | | | | |біля 30 млн.грн. на | | | | | | | | |рік. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ІКМОПР | | | | | 720,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |06051004000 |ІКМОПР | 310 - 412 |1200,0| 400,0 | 720,0 |Закон України "Про|Розширення галузі | |Створити струговий |з-д "Унівесал" | | | | |пріоритетні |застосування стругової| |комплекс для пластів |ОАО "ГМЗ", або з-д ОАО | | | | |напрями |техніки на тонких | |потужністю 0,7 - 1,2 м, |"ХМЗ" "Світло шахтаря" | | | | |інноваційної |пластах з | |та з опором різання до | | | | | |діяльності в |механізованим | |300 кН/м (КСТ) | | | | | |Україні" |кріпленням. | | | | | | | |( 3715-17 ). | | | | | | | | |Програма | | | | | | | | |"Українське | | | | | | | | |вугілля" | | | | | | | | |( 1205-2001-п ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонЦОП" | | | | | 380,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |42050906000 |ДонЦОП | 309 - 212 |450,0 | 250,0 | 100,0 |Галузева угода між|Підвищення економічної| |Розробка нормативних | | | | | |Міністерством |ефективності | |документів з | | | | | |вугільної |виробництва, | |удосконалення | | | | | |промисловості |раціональне | |організації нормування | | | | | |України, іншими |використання трудових | |та оплати праці | | | | | |власниками |ресурсів на | |працівників вугільної | | | | | |(об'єднаннями |підприємствах галузі | |промисловості | | | | | |власників), що | | | | | | | | |діють у вугільній | | | | | | | | |галузі, і | | | | | | | | |всеукраїнськими | | | | | | | | |профспілками | | | | | | | | |вугільної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |( n0001558-03 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |42051007000 |ДонЦОП | 410 - 411 |300,0 | 20,0 | 280,0 |Рішення РНБОУ від |Розробка та перегляд | |Розробка та перегляд | | | | | |07.10.2009 р. "Про|галузевих | |галузевих | | | | | |розбудову і |кваліфікаційних | |кваліфікаційних | | | | | |модернізацію |характеристик професій| |характеристик професій з| | | | | |інфраструктурних |з урахуванням | |урахуванням сучасних | | | | | |систем економіки і|досягнень науки, | |технологій виробництва | | | | | |систем |техніки, технології, | | | | | | | |життєзабезпечення"|організації | | | | | | | |( n0020525-09 ), |виробництва та праці, | | | | | | | |затвердженого |вимог до якості | | | | | | | |Указом Президента |продукції, освітнього | | | | | | | |від 22.01.2010 |рівня, які будуть | | | | | | | |N 55/2010 |використані | | | | | | | |( 55/2010 ) |підприємствами | | | | | | | |(листи Мінпраці |вугільної галузі при | | | | | | | |від 15.02.2010 |формуванні трудових | | | | | | | |N 1500/0/14-10/13 |відносин з питань | | | | | | | |та від |організації робіт та | | | | | | | |N 74/04-01/14-10) |оплати праці трудящих.| |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ЦАВП" | | | | | 301,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Э6051008000 |ЦАВП | 310 - 411 |400,0 | 99,0 | 301,0 |Розпорядження КМУ |Реалізація механізмів | |Розробка типової | | | | | |від 18.08.2005 |Кіотського протоколу | |проектної документації | | | | | |N 346-р |до Рамкової конвенції | |(PIN) для реєстрації | | | | | |( 346-2005-р ) |ООН | |проектів утилізації | | | | | |"Про затвердження |( 995_801 ) та | |шахтного метану (СММ) | | | | | |Національного |отримання додаткових | |згідно Кіотського | | | | | |плану заходів з |інвестицій для | |протоколу ( 995_801 ) на| | | | | |реалізації |підприємств вугільної | |прикладі шахти ім. | | | | | |положень |галузі. Покращення | |Стаханова ДП | | | | | |Кіотського |екології за рахунок | |"Красноармійськвугілля" | | | | | |протоколу до |зменшення викидів | | | | | | | |Рамкової конвенції|парникових газів в | | | | | | | |ООН про зміну |атмосферу. | | | | | | | |клімату" | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДВАТ "Дніпродіпрошахт" | | | | |307,848 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |12050901000 |Дніпродіпрошахт | 409 - 211 |1200,0| 892,152 |307,848 | |Мета роботи - | |Визначення наслідків | | | | | | |визначення наслідків | |закриття шахт | | | | | | |закриття шахт ЦРД на | |Центрального району | | | | | | |діючі шахти, соціальне| |Донбасу з урахуванням | | | | | | |та екологічне | |гідравлічних зв'язків та| | | | | | |середовище з | |підняття рівня шахтних | | | | | | |урахуванням | |вод і його можливого | | | | | | |гідрогеологічних | |впливу на газопроводи, | | | | | | |зв'язків та підняття | |трубопроводи, колектори | | | | | | |рівня шахтної води. | |та залізничні колії | | | | | | |Розробка заходів та | | | | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | | | | |попередження та | | | | | | | | |зниження їх | | | | | | | | |негативного впливу | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ВАТ "НДІГМ ім. Федорова"| | | | | 691,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |07050813000 |НДІГМ | 208 - 411 |750,0 | 259,0 | 491,0 |Розпорядження КМ |Метою роботи є | |Створити та впровадити | | | | | |від 28.04.2009 р. |створення АСЕМ | |автоматизовану систему | | | | | |N 466-р |дозволяє здійснювати | |енергетичного | | | | | |( 466-2009-р ) |контроль енергетичної | |моніторингу вугільних | | | | | | |ефективності | |підприємств (АСЕМ), | | | | | | |електротехнічних | |удосконалити методи | | | | | | |установок і | |обліку і керування | | | | | | |технологічних процесів| |енергоспоживанням | | | | | | |вугільних шахт. | |гірничого підприємства | | | | | | |Очікуваний | | | | | | | | |економічний ефект | | | | | | | | |впровадження АСЕМ | | | | | | | | |дозволить скоротити | | | | | | | | |ПЕР на одиницю | | | | | | | | |продукції, що | | | | | | | | |виробляється і | | | | | | | | |забезпечити загальну | | | | | | | | |економію коштів по | | | | | | | | |одній шахті до 500 | | | | | | | | |тис.грн. на рік | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |07051025000 |НДІГМ | 310 - 414 |900,0 | 100,0 | 200,0 |Розпорядження КМУ |Мета - проведення | |Забезпечити періодичний | | | | | |"Про програми |аналізу стану | |моніторинг виконання | | | | | |підвищення |використання | |Програми підвищення | | | | | |енергоефективності|електроенергії і | |енергоефективності | | | | | |та зменшення |теплової енергії у | |вугледобувних | | | | | |споживання |технологічному процесі| |підприємств на | | | | | |енергоресурсів" |видобування вугілля на| |2010 - 2014 роки та | | | | | |від 17.12.2008 р. |шахтах; проведення | |щоквартальний аналіз | | | | | |N 1567 |аналізу даних | |ефективності виконання | | | | | |( 1567-2008-р ) |використання ПЕР при | |заходів Програми 2010, | | | | | |Розпорядження МВП |видобуванні вугілля на| |2011, 2012, 2013, | | | | | |України від |шахтах; визначення | |2014 роки за формами, | | | | | |20 травня 2009 р. |основних напрямків | |що встановлені НАЕР | | | | | |N 19-р |ефективного | | | | | | | |( vr019644-09 ). |використання | | | | | | | |Наказ МВП від |електроенергії і | | | | | | | |10.11.2009 р. |теплової енергії при | | | | | | | |N 507 |видобуванні вугілля. | | | | | | | |( v0507644-09 ). | | | | | | | | |Телеграма від | | | | | | | | |04.12.2009 р. | | | | | | | | |НР 05-02/4-213 | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "НДІМЕПД" | | | | | 250,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Ц1050808000 |НДІМЕПД | 208 - 411 |1250,0| 1000,0 | 250,0 |Рішення урядових |Метою - зниження | |Розроблення нормативних | | | | | |комісій та колегій|виробничого | |та методичних документів| | | | | |Мінвуглепрому |травматизму та | |з покращення умов праці | | | | | |України. |смертності гірників. | |та стану здоров'я | | | | | |Високий рівень |Будуть створені: | |гірників | | | | | |пилових |- СОУ "Професійний | | | | | | | |захворювань у |відбір робітників для | | | | | | | |гірників |виконання робіт на | | | | | | | | |вугільних | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | |України"; | | | | | | | | |- Методичні | | | | | | | | |рекомендації щодо | | | | | | | | |діагностики пилових | | | | | | | | |захворювань, їх | | | | | | | | |профілактики, | | | | | | | | |експертизи | | | | | | | | |працездатності та | | | | | | | | |реабілітації; | | | | | | | | |- Галузеве положення | | | | | | | | |про автоматизовану | | | | | | | | |систему управління | | | | | | | | |професійними ризиками | | | | | | | | |і профілактики | | | | | | | | |професійних | | | | | | | | |захворювань гірників | | | | | | | | |вугільних шахт; | | | | | | | | |- СОУ "Гігієнічна | | | | | | | | |регламентація | | | | | | | | |синтетичних та | | | | | | | | |полімерних матеріалів | | | | | | | | |призначених для | | | | | | | | |використання у | | | | | | | | |вугільній | | | | | | | | |промисловості" | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ТК 92 | | | | | 260,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Т6051005000 |ТК 92, | 310 - 411 |360,0 | 100,0 | 260,0 |Розпорядження |Приведення у | |Розробити національний |УкрНДІвуглезбагачення, | | | | |Кабінету Міністрів|відповідність | |стандарт України (ДСТУ) |ДП "Укрвуглеякість" | | | | |України від |стандарту | |"Вугілля буре, кам'яне, | | | | | |12 січня 2006 року|законодавству, | |антрацит та вугільні | | | | | |N 10-р |потребам споживачів і | |брикети. Правила | | | | | |( 10-2006-р ) |держави, рівневі | |приймання за якістю" | | | | | |(пункт 2); |розвитку науки і | |(Перегляд ГОСТ 1137-64) | | | | | |наказ |техніки, вимогам | | | | | | | |Мінвуглепрому від |міжнародних та | | | | | | | |03.11.2008 N 579 |регіональних | | | | | | | |( v0579644-08 ) |стандартів, положенням| | | | | | | | |Угоди ТБТ СОТ. | | | | | | | | |Уникнення постачання | | | | | | | | |споживачам вугільної | | | | | | | | |продукції, що не | | | | | | | | |відповідає нормативно-| | | | | | | | |технічній | | | | | | | | |документації, | | | | | | | | |врегулювання відносин | | | | | | | | |між виробником та | | | | | | | | |споживачем, ліквідація| | | | | | | | |претензій щодо якості | | | | | | | | |вугілля, вдосконалення| | | | | | | | |приймання палива за | | | | | | | | |якістю, скорочення | | | | | | | | |витрат, пов'язаних з | | | | | | | | |контролем | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДНДІ ІТЕЕ" | | | | | 200,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Т8050801000 |ДНДІ ІТЕЕ, | 208 - 411 |450,0 | 250,0 | 200,0 |Програма |Підвищення безпеки | |Розробка оптимальних |Інститут гідромеханіки | | | | |підвищення безпеки|праці шахтарів шляхом | |способів дегазації |НАНУ, | | | | |праці на |дегазації вугільних | |вугільних пластів з |МакНДІ | | | | |вугледобувних та |пластів і зменшення | |використанням | | | | | |шахтобудівельних |концентрації шахтного | |надзвукових ежекторів | | | | | |підприємствах, |метану | |при розробці оптимальних| | | | | |затверджена | | |способів і технологій | | | | | |постановою КМУ від| | |підготовки запасів та | | | | | |29.03.2006 N 374 | | |відпрацювання вугільних | | | | | |( 374-2006-п ) | | |пластів | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Підготовка наукових | | | | | 140,0 | | | |кадрів | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Роботи, що виносяться на| | | | |8572,252| | | |конкурсні торги | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Разом | | | | |38253,3 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 420 ( v0420732-11 ) від
25.08.2011, N 542 ( v0542732-11 ) від 27.09.2011; в редакції
Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 789
( v0789732-11 ) від 02.12.2011 }

ОБСЯГИ
фінансування перехідних науково-дослідних
робіт на 2011 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування організації | Обсяги фінансування | | з/п | | на 2011 р. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | 1 |ДП "Дондіпровуглемаш" | 4950,779 | |------+----------------------------+----------------------------| | 2 |МакНДІ | 5548,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 3 |ДП "ДонВУГІ" | 1210,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 4 |ДП "УкрНДІпроект" | 1050,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 5 |НДІГС "Респіратор" | 1598,121 | |------+----------------------------+----------------------------| | 6 |НДІОМШБ | 1230,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 7 |ДП "ДонНДІ" | 350,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 8 |ДВАТ "НДПКІ | 1968,0 | | |"Вуглемеханізація" | | |------+----------------------------+----------------------------| | 9 |ВАТ "Автоматгірмаш | 4367,8 | | |ім. В.А.Антипова" | | |------+----------------------------+----------------------------| | 10 |ДВАТ | 991,0 | | |"НДПІвуглеавтоматизація" | | |------+----------------------------+----------------------------| | 11 |ДП "УкрНДІвуглезбагачення" | 1227,5 | |------+----------------------------+----------------------------| | 12 |ДП "ІКМОПР" | 720,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 13 |ДП "ДонЦОП" | 290,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 14 |ДП "ЦАВП" | 301,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 15 |ДВАТ "Дніпродіпрошахт" | 307,848 | |------+----------------------------+----------------------------| | 16 |ВАТ "НДІГМ | 691,0 | | |ім. М.М.Федорова" | | |------+----------------------------+----------------------------| | 17 |ДП "НДІМЕПД" | 250,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 18 |ТК92 | 260,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | 19 |ДП "ДНДІ ІТЕЕ" | 200,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | |Підготовка наукових кадрів | 140,0 | |------+----------------------------+----------------------------| | |Всього | 27651,048 | ------------------------------------------------------------------