Про затвердження змін нормативних документів
Мінбуд України, Держбуд України (з 2002р.); Наказ від 23.08.2005142
Документ v0142667-05, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2005

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
23.08.2005 N 142

Про затвердження змін нормативних документів

З метою реалізації державної регуляторної політики у
будівництві і на підставі рішення науково-технічної ради Держбуду
України від 19 серпня 2005 року N 42 ( v0042667-05 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року: Зміну N 1 ДБН А.1.1-2-93 "Система стандартизації та
нормування у будівництві. Порядок розробки, вимоги до побудови,
викладу та оформлення нормативних документів"; Зміну N 1 ДБН А.1.1-3-93 "Система стандартизації та
нормування у будівництві. Порядок проведення експертизи,
узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування
нормативних документів"; Зміну N 1 ДБН А.2.2-2-96 "Технічний захист інформації.
Загальні вимоги до організації проектування і проектної
документації для будівництва"; Зміну N 5 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в
будівництві. Основні положення"; Зміну N 2 ДСТУ Б А.3.1-6-96 "Матеріали і вироби будівельні.
Порядок розроблення і постановки на виробництво"; Зміну N 1 ДБН А.3.1-9-2000 "Прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх
утримання".
2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) сформувати відповідні
"Справи нормативних документів" зазначених змін відповідно до
рішення науково-технічної ради Держбуду України від 05.08.05 N 40
( vr040667-05 ).
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(М.Омельяненко) забезпечити розміщення зазначених змін на сайті та
публікацію в Інформаційному бюлетені Комітету.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.
Т.в.о першого заступника
Голови Комітету Ю.Казмірук

ЗМІНА N 1 ДБН А.1.1-2-93
Система стандартизації та нормування
в будівництві. Порядок розроблення, вимог
до побудови, викладу та оформлення
нормативних документів

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від
23.08.2005 N 142
ТЕКСТ
По всьому тексту державних будівельних норм (п.п. 1.3, 2.1,
додатки) назву "Мінбудархітектури" замінити на "центральний орган
виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, містобудування та архітектури".
Пункти 2.1, 2.14. Назву "Держспоживстандарт України" замінити
на "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" у
відповідних відмінках.

ЗМІНА N 1 ДБН А.1.1-3-93
Система стандартизації та нормування в будівництві.
Порядок проведення експертизи, узгодження,
затвердження, реєстрації, видання
та скасування нормативних документів.

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від
23.08.2005 N 142
ТЕКСТ
По всьому тексту державних будівельних норм (п.п. 2.7, 3.1,
4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5) назву "Мінбудархітектури" замінити на
"центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, містобудування та
архітектури" у відповідних відмінках.
Пункт 1.1 Першу частину абзацу викласти в новій редакції:
"Погоджену редакцію проекту НД (зміни) згідно з технічним
завданням та відповідним комплектом супроводжувальних документів
структурний підрозділ з питань нормування та стандартизації
центрального органу виконавчої влади у будівництві направляє на
експертизу...(далі за текстом).
Пункт 2.1 Викласти в новій редакції: "Другу редакцію проекту
НД (зміни) разом зі зводом відгуків та пояснювальною запискою до
зазначеної редакції проекту організація-розробник направляє на
погодження в організації за переліком згідно з технічним завданням
на розроблення НД".
Пункт 2.7, другий абзац, замінити слова "заступники міністра"
на "заступники керівника центрального органу виконавчої влади у
сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів,
містобудування та архітектури".
Пункт 4.3 викласти у новій редакції: "Центральний орган
виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, містобудування та архітектури є власником справ
затверджених нормативних документів у будівництві, створює фонд
нормативних документів у будівництві, а також веде облік
погоджених ним ВБН і ТУ".
Пункти 4.1, 4.4 (перший абзац, сьомий абзац). Назву
"Держспоживстандарт України" замінити на "центральний орган
виконавчої влади у сфері стандартизації" у відповідних відмінках.

ЗМІНА N 1 ДБН А. 2.2-2-96
Проектування. Технічний захист інформації.
Загальні вимоги до організації проектування
і проектної документації для будівництва.

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від
23.08.2005 N 142
ТЕКСТ
Пункт 2.4, другий абзац, викласти у новій редакції: "Завдання
на проектування заходів ТЗІ для особливо важливих об'єктів
погоджується з уповноваженим на це органом згідно з чинним
законодавством".

ЗМІНА N 5 ДБН А.2.3-1-99
Територіальна діяльність в будівництві.
Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від
23.08.2005 N 142
ТЕКСТ
По всьому тексту державних будівельних норм назву "Держбуд"
замінити на "центральний орган виконавчої влади у сферах
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування
та архітектури" у відповідних відмінках.
Пункт 1.1 Вираз "...як складової частини державного
регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального
господарства" викласти в новій редакції: "...як складової частини
технічного регулювання у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, містобудування та архітектури...".
Пункт 1.4, другий абзац, викласти у новій редакції:
"Територіальна діяльність здійснюється організаціями, перелік яких
із закріпленими за ними територіями встановлюється центральним
органом виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, містобудування та архітектури з числа тих,
що мають відповідну ліцензію".
Додаток 2 вилучити.

ЗМІНА N 2 ДСТУ Б А.3.1-6-96
Управління, організація і технологія.
Матеріали і вироби будівельні. Порядок
розроблення і постановки на виробництво

1 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом
будівельних конструкцій
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від
23 серпня 2005 року N 142
ТЕКСТ
Пункт 1.3 вилучити.
Пункт 1.3.1 вилучити.
Пункт 1.3.2 вилучити.
Розділ 2: позначення ГОСТ 2.105-79 замінити на ГОСТ 2.105-95; посилання на ДСТУ 1.0-93 викласти в новій редакції:
ДСТУ 1.1:2001 - Національна стандартизація. Стандартизація та
суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять; посилання на ДСТУ 1.3-93 викласти в новій редакції:
ДСТУ 1.3:2004 - Національна стандартизація. Правила побудови,
викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення
технічних умов; посилання на Р-50-026-94 вилучити.
Пункт 4.1.2. Слова "необхідно враховувати" замінити словом
"враховують".
Пункт 4.3.1. Вилучити останній абзац.
Пункт 4.3.2 вилучити.
Пункт 5.2.2 вилучити.
Пункт 6.7 вилучити.
Пункт 6.10. Вилучити останній абзац.
Пункт 7.2. Слово "слід" замінити на "доцільно".
Пункт 7.3.2 викласти в новій редакції: "Випробовування за показниками безпеки продукції виконується
відповідно до чинного законодавства у сфері підтвердження
відповідності".
Пункт 8.1. Слова "слід доручати" замінити на "доручають".
Пункт 8.4 викласти в новій редакції: "Оригінал акта, засвідчений особистими підписами членів
комісії, зберігається у розробника, а копії акта надаються членам
комісії та виготовлювачу, якщо він не був членом комісії".
Пункт 10.4 викласти в новій редакції: "Під час освоєння виробництва виготовлювач відпрацьовує
технологічний процес, підготовляє виробничий персонал до
виготовлення продукції зі стабільними властивостями та у
встановленому обсязі, а також проводить кваліфікаційні
випробування (далі в цьому розділі - випробування) зразків
продукції".
Додаток Б:
пункт Б.16. Вилучити посилання на ДСТУ 1.0;
пункт Б.17 викласти в новій редакції: "Сумісність - придатність виробів, процесів чи послуг для
сумісного використання у відповідних умовах для задоволення певних
потреб без спричинення небажаної взаємодії - ДСТУ 1.1";
пункт Б.18 викласти в новій редакції: "Взаємозамінність - здатність одного виробу, процесу чи
послуги бути використаним замість іншого для задоволення тих самих
потреб - ДСТУ 1.1";
пункт Б.19 викласти в новій редакції: "Безпека - відсутність неприйнятного ризику завдання шкоди -
ДСТУ 1.1".

ЗМІНА N 1 ДБН А.3.1-9-2000
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів цивільної оборони та їх утримання

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідним інститутом будівельного
виробництва (НДІБВ)
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від
23 серпня 2005 р. N 142
ТЕКСТ
Вступна частина. Вилучити другий абзац.
Пункт 1.1 викласти в новій редакції: "Закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони
вводяться в експлуатацію з урахуванням вимог 1.4.22 Порядку
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
( 1243-2004-п ) (далі - Порядок)".
Розділ 2. Назву розділу викласти в новій редакції: "Прийняття в експлуатацію об'єктів".
Пункт 2.5 викласти в новій редакції: "Робочі комісії призначаються рішенням (наказом, постановою)
замовника (забудовника), який встановлює, за погодженням з
генеральним підрядником, порядок та тривалість їх роботи. Головою робочої комісії призначається представник замовника. Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на
безоплатній основі".
Пункт 2.29 доповнити речення "та ДНАОП 0.00-1.32-01
( v0272203-01 )".
Пункт 2.32 викласти в новій редакції: "Порядок призначення і функції державних приймальних комісій
здійснюються згідно з 11, 13, 15, 16, 17 Порядку ( 1243-2004-п )".
Розділ 3 вилучити.
Додаток А: "ДБН А.3.1-3-94 ( v0048243-94 ) Управління, організація і
технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення" замінити на "Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р.
N 1243 ( 1243-2004-п ). Доповнити ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) "Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".
Додаток Г вилучити.вгору