Документ v0136574-09, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
10.08.2009 N 136

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо складання розпорядчого документа про облікову
політику підприємства, установи, організації,
що належать до сфери управління Держводгоспу

Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 391/3684, та Положення про порядок бухгалтерського
обліку окремих активів та операцій ( z1363-06 ) і Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку ( z1364-06 ), затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213 ( z1363-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за
N 1363/13237, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання
розпорядчого документа про облікову політику підприємства,
установи, організації, що належать до сфери управління
Держводгоспу, що додаються.
2. Рекомендувати керівникам державних підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держводгоспу, при
складанні розпорядчих документів про облікову політику
використовувати Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого
документа про облікову політику підприємства, установи,
організації, що належать до сфери управління Держводгоспу.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Л.Гапоненко)
довести Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого
документа про облікову політику підприємства до державних
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
Держводгоспу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.Бабенка.
Виконувач обов'язків
Голови Комітету А.Кобринський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводгоспу
10.08.2009 N 136

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання розпорядчого документа про облікову
політику підприємства, установи, організації,
що належать до сфери управління Держводгоспу

1. Загальні положення Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа
про облікову політику підприємства, установи, організації, що
належать до сфери управління Держводгоспу (далі - Методичні
рекомендації), розроблені відповідно до вимог: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) (зі змінами) (далі - Закон); Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704 (далі -
Положення); Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів
та операцій підприємств державного, комунального секторів
економіки і господарських організацій, які володіють та/або
користуються об'єктами державної, комунальної власності,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006
N 1213 ( z1363-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.12.2006 за N 1363/13237; Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 892/4185; Спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого
підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 19.04.2001 N 186 ( z0389-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580; Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському
обліку і звітності (лист Міністерства фінансів України від
29.07.2003 N 04230-04108) ( v4108201-03 ); Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО): П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 391/3684 (далі - П(С)БО 1); П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (далі -
П(С)БО 2); П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0399-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 399/3692 (далі - П(С)БО 5); П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99
N 137 ( z0392-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 392/3685 (далі - П(С)БО 6); П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509 (далі -
П(С)БО 7); П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за
N 750/4043 (далі - П(С)БО 8); П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 20.10.99 N 246 ( z0751-99 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 751/4044 (далі -
П(С)БО 9); П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237 ( z0725-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99 за
N 725/4018 (далі - П(С)БО 10); П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.01.2000 N 20 ( z0085-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306 (далі -
П(С)БО 11); П(С)БО 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 28.07.2000 N 181 ( z0487-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за
N 487/4708 (далі - П(С)БО 14); П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 29.11.99 N 290 ( z0860-99 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153 (далі -
П(С)БО 15); П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (далі -
П(С)БО 16); П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353 ( z0047-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за
N 47/5238 (далі - П(С)БО 17); П(С)БО 18 "Будівельні контракти", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2001 N 205 ( z0433-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2001 за
N 433/5624 (далі - П(С)БО 18); П(С)БО 24 "Прибуток на акцію", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 16.07.2001 N 344 ( z0647-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за
N 647/5838 (далі - П(С)БО 24); П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000
N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.03.2000 за N 161/4382 (далі - П(С)БО 25); П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412
( z0621-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.06.2005 за N 621/10901 (далі - П(С)БО 29); П(С)БО 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2006 N 415 ( z0610-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за
N 610/12484 (далі - П(С)БО 31).
2. Порядок складання та погодження розпорядчого документа За формою розпорядчий документ про облікову політику
рекомендується оформлювати у вигляді наказу керівника державного
підприємства, установи, організації, що належать до сфери
управління Держводгоспу (далі - підприємства). Проект наказу складає головний бухгалтер та подає його на
затвердження керівнику підприємства. Розпорядчий документ про облікову політику та зміни до нього
наводяться у примітках до річної фінансової звітності (додатком)
та подаються на погодження разом із річною фінансовою звітністю.
3. Обов'язкові елементи облікової політики
3.1. Визначення порогу суттєвості.
3.2. Облік необоротних активів. До основних засобів
рекомендується відносити матеріальні активи, очікуваний термін
корисного використання яких складає більше 1 року та вартість
якого (без ПДВ) більша 1000 грн. за одиницю. Нараховувати амортизацію та визначати ліквідаційну вартість
по основних засобах рекомендується таким чином:
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування | Термін | Метод |Ліквідаційна | | | об'єкта | корисного | нарахування | вартість, | | | необоротних | використання | амортизації | грн. | | | активів |(експлуатації),| | | | | | років | | | |------+-------------+---------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Основні засоби | |----------------------------------------------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Нарахування амортизаційних відрахувань по основних засобах
рекомендується здійснювати двома методами: - за податковим методом здійснюється відповідно до норм та
методів, передбачених статтею 8 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); - за прямолінійним методом відповідно до пункту 29 П(С)БО 7
( z0288-00 ). При застосуванні прямолінійного методу, річна сума
амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на
строк корисного використання об'єкта основних засобів. Місячна
сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації
на 12. Переоцінку об'єктів основних засобів здійснювати, у випадках
якщо залишкова вартість такого об'єкту істотно відрізняється від
його справедливої вартості на дату балансу (відповідно до
пункту 16 П(С)БО 7) ( z0288-00 ). Рекомендується проводити
переоцінку основних засобів, якщо їх залишкова вартість більш ніж
на 10 відсотків відрізняється від справедливої вартості на дату
балансу. Витрати, пов'язані із поліпшенням стану об'єкта
(модернізація, модифікація, добудова, реконструкція тощо), які
призведуть до зростання майбутніх економічних вигод, очікуваних
від використання об'єкта, відносити на збільшення первісної
вартості основних засобів після їх введення в експлуатацію
(відповідно до пункту 14 П(С)БО 7) ( z0288-00 ). Витрати, що виконані з метою підтримання об'єкта у робочому
стані та одержання первісне визначеної суми майбутніх економічних
вигод від його використання, включати до складу витрат (відповідно
до пункту 15 П(С)БО 7) ( z0288-00 ). До складу малоцінних необоротних матеріальних активів
рекомендується відносити матеріальні активи, строк корисного
використання (експлуатації) яких більше 1 року та вартість (без
ПДВ) менше 1000 грн. за одиницю (відповідно до пункту 5 П(С)БО 7)
( z0288-00 ). Відповідно до пункту 27 П(С)БО 7 ( z0288-00 ), амортизацію по
малоцінних необоротних матеріальних активах і бібліотечних фондах
нараховувати одним з двох варіантів: - нараховувати у першому місяці використання об'єкта в
розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50%
вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів
(списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання
активом; - нараховувати в першому місяці використання об'єкта 100%
його вартості (по об'єктах вартість яких (без ПДВ) менше 50 грн.).
Здійснювати обов'язкове ведення кількісного обліку малоцінних
необоротних матеріальних активів у розрізі матеріально
відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з
балансу). Нараховувати амортизацію та визначати ліквідаційну вартість
малоцінних необоротних матеріальних активів таким чином:
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування | Термін | Метод |Ліквідаційна | | | об'єкта | корисного | нарахування | вартість, | | | необоротних | використання | амортизації | грн. | | | активів |(експлуатації),| | | | | | років | | | |------+-------------+---------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | 2. Малоцінні необоротні матеріальні активи | |----------------------------------------------------------------| | | |Більше 1 року | | | ------------------------------------------------------------------
На облік у складі нематеріальних активів брати: придбані
права на володіння, користування та розпорядження об'єктами
нематеріальних активів, після відчуження їх (прав) від колишніх
власників та визначення його вартості. Програмне забезпечення (комп'ютерні програми) обліковувати на
субрахунку 125 "Авторське право та суміжні з ним права". Первісну вартість об'єкта нематеріального активу визначати
відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" ( z0750-99 ).
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування | Термін | Метод |Ліквідаційна | | | об'єкта | корисного | нарахування | вартість, | | | необоротних | використання | амортизації | грн. | | | активів |(експлуатації),| | | | | | років | | | |------+-------------+---------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Нематеріальні активи | |----------------------------------------------------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Терміни корисного використання основних засобів та
нематеріальних активів встановлюються на підставі технічних
паспортів та іншої документації на засіданні постійно діючої
виробничої комісії, склад якої рекомендується викласти у додатку
до розпорядчого документа про облікову політику підприємства. Рекомендований термін корисного використання нематеріальних
активів не повинен перевищувати 10 років.
3.3. Облік запасів. Методологічні засади формування у
бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у
фінансовій звітності регламентується П(С)БО 9 ( z0751-99 ). Відповідно до пункту 16 П(С)БО 9 ( z0751-99 ) оцінка при
вибутті запасів здійснюється за одним з таких методів: - ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; - середньозваженої собівартості; - собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); - нормативних затрат; - ціни продажу. Оцінку вибуття запасів рекомендується проводити за методом
середньозваженої собівартості. Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо
кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких
запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному
місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного
місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів
рекомендується здійснювати щомісячно. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням
запасів, рекомендується відносити на вартість тих запасів, у
зв'язку з придбанням яких ці витрати понесені. Якщо транспортно-заготівельні витрати відображають на
окремому субрахунку, то їх сума щомісяця розподіляється між сумою
залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою запасів, що
вибули за звітний місяць. Для визначення суми транспортно-заготівельних витрат, яка
відноситься на запаси, що вибули, необхідно розрахувати середній
відсоток транспортно-заготівельних витрат за формулою:
ТЗВ пм + ТЗВ м
ТЗВ (відсоток) = ---------------- х 100, З пм + З м
де ТЗВ (відсоток) - середній відсоток
транспортно-заготівельних витрат; ТЗВ пм - сума залишку транспортно-заготівельних витрат на
початок звітного місяця; ТЗВ м - сума транспортно-заготівельних витрат за звітний
місяць; З нм - сума залишку запасів на початок місяця; З м - сума запасів, що надійшли за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до
запасів, які вибули розраховується за формулою:
ТЗВ в = ТЗВ (відсоток) х З в,
де ТЗВ в - транспортно-заготівельні витрати, що відносяться
до запасів, які вибули; З в - сума запасів, які вибули. Отримана сума транспортно-заготівельних витрат списується на
ті ж рахунки, на які списуються запаси, що вибули.
3.4. Облік витрат. Витрати відображати у бухгалтерському
обліку з урахуванням П(С)БО 16 ( z0027-00 ), П(С)БО 30
( z1456-05 ). До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
включати: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати; - загальновиробничі (змінні та постійні розподілені) витрати. Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та
інші прямі витрати протягом звітного (календарного) року
відображати за статтями калькулювання, перелік і склад яких
установити самостійно та обов'язково викласти у додатку до
розпорядчого документа про облікову політику підприємства. Відповідно до П(С)БО 31 ( z0610-06 ) рекомендується визначити
кваліфікаційні активи (активи, які обов'язково потребують
суттєвого часу для їх створення) та капіталізувати фінансові
витрати, пов'язані зі створенням визначених у наказі про облікову
політику кваліфікаційних активів, тобто фінансові витрати,
понесені у зв'язку зі створенням таких активів, включати до їх
собівартості у періоді створення цих кваліфікаційних активів. Визначити в наказі про облікову політику метод відображення в
обліку витрат діяльності: - з використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами"; - з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".
3.5. План рахунків бухгалтерського обліку. Затвердити робочий
План рахунків, приймаючи за основу План рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ), або спрощений
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого
підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 19.04.2001 N 186 ( z0389-01 ). Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб
управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними
доповнюватися введеннями нових субрахунків (рахунків другого,
третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків
Планів рахунку, затверджених наказами Міністерства фінансів
України. Робочий План рахунків підприємства рекомендується викласти в
окремому додатку до розпорядчого документа про облікову політику
підприємства.
3.6. Організація внутрішнього обліку і внутрішнього контролю.
Організація документообігу регламентується статтею 5 Закону
( 996-14 ) та пунктом 5 Положення ( z0168-95 ). На основі структурної схеми підприємства, положень про
структурні підрозділи та посадових інструкцій співробітників,
інших внутрішніх нормативних актів підприємство розробляє графік
документообігу. Графік документообігу повинен містити: - типові форми первинного обліку, затверджені наказами
Державного комітету статистики України; - бланки суворої звітності; - спеціалізовані первинні документи, затверджені наказами
Держводгоспу; - документи розроблені підприємством самостійно. Графік регламентує терміни складання, надання та обробки
первинних документів; визначає перелік документів, час їх
просування та обробки, посадових осіб, відповідальних за складання
документів, порядок подання документів до відповідних органів,
строк надходження документів до бухгалтерії, термін обробки і
проходження документів всередині бухгалтерської служби
підприємства, термін завершення всіх робіт за звітний період до
складання бухгалтерського балансу та подання фінансової звітності. Затвердити Графік документообігу підприємства та оформити
окремим додатком до розпорядчого документа про облікову політику
підприємства. При складанні Графіку документообігу необхідно врахувати
терміни подання податкової, статистичної та фінансової звітності. Організація зберігання документів та облікових регістрів
регламентується пунктом 9 статті 3 Закону ( 996-14 ) та пунктом 6
Положення ( z0168-95 ). Організація матеріальної відповідальності на підприємстві
базується на статті 135-1 Кодексу Законів про працю ( 322-08 ) та
Положенням ( z0168-95 ).
3.7. Проведення інвентаризації. Для забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і
зобов'язань, під час якої перевіряються і документально
підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. При проведенні інвентаризації необхідно використовувати
Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ),
Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затверджену наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ) (із змінами). У розпорядчому документі про облікову політику підприємства
вказуються об'єкти та періодичність проведення їх інвентаризації.
При цьому періодичність проведення інвентаризації по різних
об'єктах може відрізнятися. Для проведення інвентаризації розпорядчим документом
керівника створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія, яка
очолюється керівником підприємства, або його заступником. Склад
цієї комісії рекомендується викласти у додатку до розпорядчого
документа про облікову політику підприємства. Проведена робота інвентаризаційної комісії оформлюється
протоколом, в якому відображаються результати інвентаризації. Якщо
за результатами інвентаризації виявлені розбіжності між фактичною
наявністю і обліковими даними повинен бути виданий наказ керівника
підприємства щодо відображення в обліку виявлених
інвентаризаційних різниць. У випадках стягнення втрат з винних осіб, заподіяних
крадіжкою, нестачею або втратою, визначення сум збитків
здійснюється відповідно до Порядку визначення розміру збитків від
розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96
N 116 ( 116-96-п ).
3.8. Організації аналітичного обліку надходження та
використання коштів цільового фінансування. Кошти отримані у
вигляді цільового фінансування рекомендується відображати
відповідно до пунктів 16 - 19 П(С)БО 15 ( z0860-99 ). Облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів
фінансування заходів цільового призначення (в тому числі отримана
гуманітарна допомога) ведеться на рахунку 48 "Цільове фінансування
і цільові надходження". Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових
надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та
джерелами надходжень (кошти отримані з державного бюджету
( 835-17 ), позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та
юридичних осіб тощо).
3.9. Метод обчислення резерву сумнівних боргів. У
розпорядчому документі про облікову політику необхідно зазначити
метод визначення величини резерву сумнівних боргів. Відповідно до пункту 8 П(С)БО 10 ( z0725-99 ) визначати
величину резерву сумнівних боргів можливо за одним із методів: - із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості; - із застосуванням коефіцієнта сумнівності. За методом застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості величину резерву визначають на підставі аналізу
платоспроможності окремих дебіторів. За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина
резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської
заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Бухгалтерський облік резерву сумнівних боргів рекомендується
вести окремо за кожним дебітором. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період
відображати у формі N 2 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ) у складі інших операційних витрат
3.10. Перелік створюваних резервів. Підприємство має право
створювати резерви для відшкодування майбутніх витрат і платежів
на: - виплату відпусток працівникам; - виконання гарантійних зобов'язань; - додаткове пенсійне забезпечення; - реструктуризацію; - виконання зобов'язань щодо встановлених контрактів; - інших витрат і платежів. Рекомендується не створювати забезпечення для покриття
майбутніх збитків від діяльності підприємства. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих
витрат, для покриття яких воно було створене. Облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток
працівникам рекомендується вести на субрахунку 471 "Забезпечення
виплат відпусток". Сума забезпечень може визначатися щомісячно як
добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і
відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату
відпусток до загального планового фонду оплати праці. У розпорядчому документі про облікову політику підприємства
рекомендується вказувати перелік створюваних резервів, порядок їх
створення та використання. Рекомендується створювати забезпечення на виплату відпусток
працівникам з урахуванням сум обов'язкових відрахувань (внесків)
на соціальні заходи та забезпечення на матеріальне заохочення.
3.11. Сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади
ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. Відповідно до
вимог П(С)БО 29 ( z0621-05 ) підприємство визначає методологічні
засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові
результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її
розкриття у фінансовій звітності. У розпорядчому документі про облікову політику підприємству
рекомендується визначити пріоритетні (господарські або
географічні) та допоміжні сегменти.
3.12. Порядок визначення ступеня завершеності робіт за
будівельним контрактом. Методологічні засади формування
підрядниками у бухгалтерському обліку інформації про доходи та
витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її
розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 18 ( z0433-01 ). Відповідно до пункту 4 П(С)БО 18 ( z0433-01 ) ступінь
завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за
одним з методів: - вимірювання та оцінка виконаної роботи; - співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх
загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі; - співвідношення фактичних витрат з початку виконання
будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної)
суми загальних витрат за контрактом. У розпорядчому документі про облікову політику підприємства
рекомендується вказати метод визначення ступеня завершеності
робіт.
3.13. Дата визначення придбаних у результаті систематичних
операцій фінансових активів. У розпорядчому документі про облікову
політику підприємства рекомендується зазначити дату визначення у
результаті систематичних операцій придбаних фінансових активів,
зокрема: - грошові кошти та їх еквіваленти; - контракт, що надає право отримати грошові кошти або інші
фінансові активи від іншого підприємства; - контракт, що надає право обміну фінансовими інструментами з
іншими підприємствами на потенційно вигідних умовах; - інструмент власного капіталу іншого підприємства.
3.14. Бази розподілу витрат за операціями з інструментами
власного капіталу. Бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного
капіталу: - витрати на випуск або придбання інструментів власного
капіталу відображаються зменшенням додатково вкладеного капіталу,
а при його відсутності нерозподіленим прибутком (збільшенням
непокритого збитку); - витрати, пов'язані з випуском складного фінансового
інструменту власного капіталу, розподіляються емітентом між
елементами зобов'язань і власного капіталу пропорційно розподілу
надходжень від такого випуску; - витрати, пов'язані з декількома операціями з інструментами
власного капіталу, розподіляються між цими операціями з
використанням обґрунтованої бази розподілу (кількість акцій, сума
операції і т.д.), яка обирається підприємством і застосовується
послідовно.
3.15. Періодичність відображення відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов'язань. Податковий облік
здійснювати відповідно до чинного законодавства України. Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то
відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов'язань здійснювати
відповідно до вимог П(С)БО 17 ( z0047-01 ). Відстрочені податкові
активи та відстрочені податкові зобов'язання обчислювати на звітну
дату та наводити у проміжній звітності.
3.17. Використання прибутку. У розпорядчому документі про
облікову політику підприємства рекомендується вказати шляхи
використання прибутку. При формуванні резервного капіталу,
необхідно вказати якій відсоток отриманого прибутку до нього
перераховується.
3.19. Порядок оцінювання ступеня завершеності операцій з
надання послуг. Відповідно до пунктів 11 - 14 П(С)БО 15
( z0860-99 ) оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг
може проводитись за одним із методів: - вивченням виконаної роботи; - визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну
дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; - визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у
зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких
витрат. Метод, що використовується на підприємстві для оцінки ступеня
завершеності операції з надання послуг, рекомендується зазначити у
розпорядчому документі про облікову політику.
3.20. Облік відокремлених підрозділів. Рекомендується
виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи підприємства. В додатках до розпорядчого документу про облікову політику
підприємства рекомендується навести форми первинних документів,
які застосовуються у філіях для ведення бухгалтерського та
податкового обліку. Рекомендується встановити для підрозділів підприємства
терміни подання внутрішньої звітності до централізованої
бухгалтерії, а також терміни подання фінансової, податкової й
статистичної звітності (щомісячної, щоквартальної, щорічної),
передбаченої чинним законодавством.
Начальник Відділу
бухгалтерського
обліку та звітності Л.Гапоненковгору