Документ v0131847-11, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2011

                                                          
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.10.2011 N 131

Про створення Фонду
підтримки патентування перспективних
вітчизняних винаходів в іноземних державах

На виконання пункту 11.2.4 Національного плану дій на
2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента
України від 27.04.2011 N 504 ( 504/2011 ), та абзацу 5 пункту 2
окремого доручення Прем'єр-міністра України Азарова М.Я.
від 01.12.2010 N 71125/0/1-10 щодо розроблення механізмів правової
охорони інтелектуальної власності України за кордоном
Н А К А З У Ю:
1. Створити при Державному фонді фундаментальних досліджень
Фонд підтримки патентування перспективних вітчизняних винаходів в
іноземних державах.
2. Затвердити Порядок сприяння Фондом підтримки патентування
перспективних вітчизняних винаходів в іноземних державах, що
додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого
заступника Голови Гриньова Б.В.
Голова В.П.Семиноженко

Додаток

ПОРЯДОК
сприяння Фондом підтримки патентування
перспективних вітчизняних винаходів
в іноземних державах

1. Фонд підтримки патентування перспективних вітчизняних
винаходів в іноземних державах (далі - Фонд) є
консультативно-дорадчим органом Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформатизації України (далі - Держінформнауки
України). Фонд створено при Державному фонді фундаментальних
досліджень (далі - ДФФД), який належить до сфери управління
Держінформнауки України, для надання підтримки юридичним та
фізичним особам, які відповідають вимогам п. 4 Порядку, в
проведенні ними процедури патентування винаходів в іноземних
державах.
2. Фонд є неюридичною особою, що належить до сфери управління
Держінформнауки України.
3. Кошти Фонду формуються за рахунок: бюджетних коштів; добровільних внесків юридичних і фізичних осіб. Фонд проводить конкурсний відбір проектів відповідно до
Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2001 р. N 1717 ( 1717-2001-п ). Конкурс проводиться у номінаціях
сприяння патентуванню: за процедурою Договору про патентну кооперацію ( 895_001 )
(Patent Cooperation Treaty - далі РСТ) від 19 червня 1970 року,
який набув чинності для України 25 грудня 1991 року; за національною процедурою (національними процедурами).
4. Учасником конкурсу (далі - учасник) може бути юридична або
фізична особа, яка: 4.1) відповідно до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) попередньо подала до
Укрпатенту заявку на винахід та не отримала протягом трьох місяців
від дати подання заявки повідомлення про віднесення заявленого
винаходу до державної таємниці; 4.2) має згідно з чинним законодавством України та іноземної
держави, у якій планується здійснювати патентування, право на
отримання охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної
власності, що пропонується нею на конкурс; 4.3) спрямовує власні кошти у розмірі не менше 25 відсотків
від обсягу необхідних для отримання охоронного документа витрат на
здійснення патентування.
5. Науково-методичне та організаційно-технічне забезпечення
конкурсу та загальна координація робіт з його проведення
покладаються на Експертну раду з питань патентування перспективних
вітчизняних винаходів в іноземних державах (далі - Експертна
рада). Експертну раду очолює Голова, який має одного заступника.
Експертна рада має секретаря. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом
Держінформнауки України за поданням Голови Експертної ради Фонду. До роботи Експертної ради можуть залучатись (за згодою)
фахівці заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
6. Експертна рада: 6.1) приймає рішення про проведення конкурсу на виділення
коштів Фонду (далі - конкурс). Оголошення про початок проведення конкурсу та умови участі в
ньому публікуються на офіційному сайті Держінформнауки та засобах
масової інформації; 6.2) здійснює інформаційно-рекламне забезпечення проведення
конкурсу; 6.3) розробляє конкурсну документацію, яка містить основні
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу; 6.4) здійснює прийом та реєстрацію матеріалів, які подаються
на конкурс; 6.5) затверджує додаткові критерії визначення переможця
конкурсу, у тому числі порядок проведення експертизи запитів,
поданих на конкурс; 6.6) забезпечує протягом п'яти років після закінчення дії
договору проведення моніторингу впровадження переможцем конкурсу
(переможцями конкурсу) об'єктів права інтелектуальної власності; 6.7) за результатами конкурсу формує фонд завершених
науково-технічних розробок, які можуть отримувати державну
підтримку патентування за кордоном.
7. Винаходи оцінюються згідно з розробленим Експертною радою
та затвердженим в установленому порядку Порядком конкурсного
відбору перспективних вітчизняних винаходів для підтримки
патентування в іноземних державах.
8. Рішення про надання підтримки з Фонду приймається
Експертною радою з урахуванням таких основних критеріїв: 8.1) технічна можливість застосування винаходу на промислових
підприємствах іноземної держави (іноземних держав), у якій (яких)
передбачається патентування; 8.2) комерційна цінність; 8.3) наявність в іноземній державі (іноземних державах), у
якій (яких) передбачається патентування, потенційних споживачів
продукції, яка буде виготовлена із використанням патенту.
9. У разі прийняття позитивного рішення про виділення коштів
Фонду, переможець конкурсу (переможці конкурсу) отримує
(отримують) кошти, які, з урахуванням пункту 4.3 цього Порядку,
покривають під час процедури РСТ та/або національної фази
(національних фаз) витрати на: 9.1) послуги іноземного та національного патентного
повіреного з підготовки та оформлення заявки на патентування; 9.2) послуги патентного відомства держави (держав), у якій
(яких) передбачається патентування; 9.3) переклад; 9.4) сплату зборів та мита за подання заявки, її розгляд,
проведення міжнародного пошуку та міжнародної експертизи за
міжнародною заявкою, видачу охоронного документа та публікацію.
10. Між переможцем конкурсу та Держінформнауки України на
підставі рішення Експертної ради про надання підтримки з Фонду
укладається договір, в якому визначається порядок та строки
надання підтримки з Фонду.вгору