Документ v0131729-19, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2019  № 131

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Міністерстві освіти і науки України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073 "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Міністерстві освіти і науки України (далі - Міністерства), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства освіти і науки України Павла Полянського.

Міністр

Л. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
05.02.2019  № 131

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Міністерстві освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві освіти і науки України (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у самостійних структурних підрозділах Міністерства освіти і науки України (далі - МОН).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками структурних підрозділів МОН шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів.

2. Керівники структурних підрозділів МОН обирають одну з відповідей у кожному запитанні, що відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю у структурному підрозділі МОН, та надають відповідь шляхом позначення відповідного символу (+).

За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за відповідь "інше" - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 10 загальних запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в МОН, наведеного у додатку до цієї Методики.

4. Керівники структурних підрозділів МОН щорічно до 15 лютого подають до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН заповнені відповіді на запитання:

директор департаменту кадрового забезпечення - на запитання № 2, № 3, № 5 і № 7;

начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - на запитання № 4;

начальник управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення - на запитання № 9 і № 10;

начальник управління з питань інформаційної політики та комунікацій - на запитання № 8;

завідувач сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності - на запитання № 6;

керівники інших структурних підрозділів МОН - на запитання № 1.

5. Департамент загальної середньої та дошкільної освіти щорічно до 22 лютого узагальнює отриману інформацію щодо результатів оцінювання та виставляє кожному структурному підрозділу МОН загальну оцінку за результатами оцінювання.

6. Якщо за результатами оцінювання самостійного структурного підрозділу МОН загальна оцінка становить більше ніж 2 бали (зокрема, в департаменті кадрового забезпечення - 12 балів, в управлінні бухгалтерського обліку та звітності - 3 бали, в управлінні адміністративно-господарського та організаційного забезпечення - б балів, в управлінні з питань інформаційної політики та комунікацій - 3 бали, в секторі мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності - 3 бали), структурний підрозділ вважається таким, в якому в недостатньому обсязі забезпечуються права осіб з інвалідністю.

7. Якщо за результатами оцінювання усіх структурних підрозділів МОН загальна оцінка становить від 26 до 28 балів, то робота із забезпечення прав осіб з інвалідністю у МОН виконується у повному обсязі, від 28 до 30 балів - у недостатньому обсязі, від 30 і більше балів - робота із забезпечення прав осіб з інвалідністю у МОН вважається незадовільною.

8. Керівники структурних підрозділів МОН, які подають заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання, несуть персональну відповідальність за достовірність викладених у них даних.

9. Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН щорічно до 6 березня доповідає державному секретарю Міністерства освіти і науки України про результати оцінювання структурних підрозділів МОН щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для вжиття відповідних заходів у межах повноважень.

В.о. заступника
директора департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
О.П. Малишева


Додаток
до Методики оцінювання роботи
із забезпечення прав осіб
з інвалідністю в Міністерстві
освіти і науки України
(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Міністерстві освіти і науки України

1. Чи дотримано вимоги структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) Регламенту Кабінету Міністрів України щодо необхідності погодження розроблених МОН проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, з всеукраїнськими громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, їх спілками відповідно до статутної діяльності?

Так

Ні

Інше

2. Чи виконуються у структурному підрозділі МОН вимоги щодо недопущення відмов з мотивів інвалідності в укладенні трудового договору або в просуванні по службі та звільнення за ініціативою роботодавця осіб з інвалідністю?

Так

Ні

Інше

3. Чи створюються у структурних підрозділах МОН робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця?

Так

Ні

Інше

4. Чи надає МОН звіт Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю?

Так

Ні

5. Чи виконується у МОН норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю?

Так

Ні

6. Чи створені у структурних підрозділах МОН безпечні і нешкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю?

Так

Ні

Інше

7. Чи виконуються структурним підрозділом МОН вимоги Кодексу України законів про працю та Закону України "Про відпустки" в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

Так

Ні

8. Чи відповідає офіційний веб-сайт МОН Технічним вимогам на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів. що стосуються доступу до них користувачів з порушеннями зору та слуху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3?

Так

Ні

9. Чи забезпечена архітектурна доступність будівлі та приміщень МОН, розумне пристосування інфраструктури МОН для забезпечення прав осіб з інвалідністю?

Так

Ні

10. Чи виділене біля адміністративної будівлі МОН місце для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю?

Так

Ні

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору