Документ v0130876-16, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

НАКАЗ

06.06.2016  № 130

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 166-р від 10.03.2017}

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 308 від 10.05.2017}

Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
№ 230 від 03.08.2016}

На виконання статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги", Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки надання адміністративних послуг Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з видачі, переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, з видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 230 від 03.08.2016}

2. Затвердити такі, що додаються:

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ветеринарних документів;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі фітосанітарного сертифіката партії вантажу;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі карантинного сертифіката партії вантажу;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 230 від 03.08.2016}

3. Сектору взаємодії із засобами масової інформації забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та типових інформаційних карток на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та у місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

4. Начальникам територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечити затвердження інформаційних та технологічних карток до кожної адміністративної послуги, які надаються територіальними органами, розміщення інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг на офіційних веб-сайтах територіальних органів та у місцях здійснення прийому суб'єктів звернень.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

В. ЛапаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

278-44-47,
e-mail: licenzia@vet.gov.ua
web: www.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
Закон України "Про адміністративні послуги", ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 896 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Наміри суб'єкта господарювання провадити певний вид господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Оригінал заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
2. Оригінал відомості суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
3. Оригінал відомості суб'єкта господарювання щодо наявності спеціалістів, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідний для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
4. Засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
5. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи) з відміткою контролюючого про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган)
6. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, у двох екземплярах

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, що подаються до органу ліцензування здобувача ліцензії повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою та подані за вибором здобувача ліцензії:
1) нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги";
2) поштовим відправленням;
3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", стаття 14;

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

У повідомленні про прийняття рішення про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії, що зараховується до Державного бюджету України.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
2. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

16.

Примітка

Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб'єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

278-44-47,
e-mail: licenzia@vet.gov.ua
web: www.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", стаття 13.
Закон України "Про адміністративні послуги", ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 25.06.2008 № 121 "Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 896 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики".

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, що подаються до органу ліцензування здобувача ліцензії повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою та подані за вибором здобувача ліцензії:
1) нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги";
2) поштовим відправленням;
3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Переоформлення ліцензії є безоплатним

12.

Строк надання адміністративної послуги

Строк прийняття рішення становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про переоформлення ліцензії.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Переоформлена ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

16.

Примітка

Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб'єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законодавством, і за результатами розгляду приймає рішення:

суб'єкт надання адміністративних послуг (далі - СНАП)

В

- про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії

- про видачу ліцензії або про відмову у її видачі

десять робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії.

2.

Оформлення ліцензії в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

СНАП

На наступний робочий день після дня прийняття рішення про видачу ліцензії здобувачу ліцензії передаються відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.
За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата.

3.

Повідомлення суб'єкта господарювання про прийняття рішення:

СНАП

В

- про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

надається здобувачеві ліцензії у триденний строк

- про видачу ліцензії

повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів

- про відмову у її видачі

надається здобувачеві ліцензії у строк, що не перевищує п'яти робочих днів.

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

__________
Примітка:


Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*
(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Отримує та розглядає заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
За результатами розгляду приймає рішення: про переоформлення ліцензії
У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.
Оформлення ліцензії за результатом рішення органу ліцензування.

суб'єкт надання адміністративних послуг (далі - СНАП)

В

десять робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення ліцензії

2.

Оформлення ліцензії в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо переоформлення ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

СНАП

На наступний робочий день після дня прийняття рішення про переоформлення ліцензії передаються відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.
За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата.

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

__________
Примітка:


Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі ветеринарних документів:

1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України;

2) ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);

3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

1) Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті Києві, Управління Держпродспоживслужби в місті, районі;

2) установи та організації, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити розміщені на веб-сторінці Держпродспоживслужби в розділі "Служба" за адресою - http://www.consumer.gov.ua

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Служба" за адресою - http://www.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99.
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", пункт 3 ст. 2.
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".
Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 857 "Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 № 288 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1202/25979.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і благополуччя місцевості його походження

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.
2. Ветеринарні документи (у разі коли вантаж розподіляється на частини).
3. Експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

18,09 гривні - за видачу ветеринарного свідоцтва (для України - за формами № 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;
14,85 гривні - за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України;
14,46 гривні - за видачу ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата зараховується до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);
2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача відповідного ветеринарного документа.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ветеринарну медицину".


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті Києві, Управління Держпродспоживслужби в місті, районі

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Реквізити державного адміністратора.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження", ст. 30-1.
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".
Закон України "Про адміністративні послуги", ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1175 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин".
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 13.10.2010 № 643 "Про затвердження Правил використання тварин у видовищних заходах", зареєстрований в Мін'юсті України від 22.12.2010 за № 1313/18608.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Проведення виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціону, вистави з тваринами, що мандрують, організація пересувного зоопарку.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява, подається в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.
Заява може бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дозволу.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Виявлення в заяві, поданій суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
2. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на проведення заходу із залученням тварин.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.
Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення) здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Заява на отримання адміністративної послуги може подаватись в письмовій, усній чи електронній формі.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті Києві, Управління Держпродспоживслужби в місті, районі

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Реквізити державного адміністратора.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 50-53.
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".
Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу".
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".
Розпорядження Кабінет Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держкомветмедицини України від 22.11.2010 № 517 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)", зареєстрований в Мін'юсті України від 17.12.2010 за № 1291/18586.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності:
на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.
2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника.
3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не більше ніж десять робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності:
на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.
Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Відмова у видачі, переоформлення, анулювання експлуатаційного дозволу здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закону України "Про ветеринарну медицину".
Заява на отримання адміністративної послуги може подаватись в письмовій, усній чи електронній формі.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держпродспоживслужби в області, в місті Києві, Управління Держпродспоживслужби в місті, районі

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Реквізити державного адміністратора.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", ст. 23, 24;
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про адміністративні послуги", ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.
2. Перелік харчових продуктів, що планується виробляти та/або зберігати.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", ст. 23.
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги з видачі або поновлення дії експлуатаційного дозволу становить 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата зараховується до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:
неподання заяви та переліку харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати;
недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;
невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";
у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності операторів потужностей (об'єктів), пов'язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.
Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення анулювання) здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Інформація про видані дозволи вноситься до реєстру відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 40 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл", зареєстрованого в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 383/28513.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
(у разі надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг)
з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступником Державної санітарно-епідеміологічної служби України

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

(Найменування центру надання адміністративних послуг, адреса центру)

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається режим роботи в ЦНАП

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального ЦНАП

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (адреса)

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального органу Держпродспоживслужби

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 53);
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 23).

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління".

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 "Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", зареєстрований в Мін'юсті України 20.05.2005 № 552/10832.

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального органу Держпродспоживслужби України на отримання адміністративної послуги.
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання), ДСП 6.177-2005-09-02 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання)

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб'єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 35);
постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби".

14.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40,89 грн. без ПДВ
(зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету)

14.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

визначається Казначейською службою

15.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

18.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його законним представником в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
(у разі надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг)
з видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступником Державної санітарно-епідеміологічної служби України

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

(Найменування центру надання адміністративних послуг, адреса центру)

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається режим роботи в ЦНАП

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального ЦНАП

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (адреса)

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального органу Держпродспоживслужби

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про адміністративні послуги";
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 53).

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 761 "Про Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання";
постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні".

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстрованим в Мін'юсті від 29.08.96 за № 488/1513;
СН 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров", затверджені Головним державним санітарним лікарем СРСР 31.07.91 № 5804-91;
Наказ МОЗ України від 29.11.2013 № 1040 "Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного рівня", зареєстрований в Мін'юсті 17.12.2013 за № 2130/24662.

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального органу Держпродспоживслужби на отримання адміністративної послуги;
2. Договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об'єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
3. Інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;
4. План-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
5. Протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;
6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення;
7. Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проведені референс-центром електромагнітних полів та інших фізичних факторів, оформлені у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об'єкта (для джерел електромагнітного випромінювання);
8. Опис наданих документів.

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

особисто суб'єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

14.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

14.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

14.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

15.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу.

18.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його законним представником в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі фітосанітарного сертифіката партії вантажу

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступниками територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

-

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

-

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

-

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреси територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідні контакти територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про карантин рослин" (ст. 46);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 134);
Закон України "Про адміністративні послуги" (ст. 8);
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин", пп. 20, 21, 22;
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів".

9.

Акти центральних органів, виконавчої влади

-

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України, бажання заявника

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги.
2. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката.

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб'єктом звернення або його законним представником.

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 46 Закону України від 30.06.93 № 3348-XII "Про карантин рослин", постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

14.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

45,3 грн.

14.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

15.

Строк надання адміністративної послуги

протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу, але не раніше ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання.

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів.
2. Виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера;
3. Відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
4. Невідповідність наявних об'єктів регулювання заявленим особою для переміщення;
5. Невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
6. Відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката;
7. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
8. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
9. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача фітосанітарного сертифікату;
прийняття рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифікату

18.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб'єктом звернення або його представником (законним представником)

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або до суду.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступниками територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

-

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

-

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

-

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреси територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта, надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідні контакти територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про карантин рослин" (ст. 46);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 135);
Закон України "Про адміністративні послуги" (ст. 8);
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин", п. п. 20, 21, 22;
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів".

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України, бажання заявника

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги.
2. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб'єктом звернення або його законним представником.

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 46 Закону України від 30.06.93 № 3348-XII "Про карантин рослин", постанова КМУ від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

14.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

45,3 грн.

14.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

15.

Строк надання адміністративної послуги

протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу але не раніше ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання.

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;
2. Виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера;
3. Відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
4. Невідповідність наявних об'єктів регулювання заявленим особою для переміщення;
5. Невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
6. Відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката на реекспорт;
7. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
8. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
9. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача фітосанітарного сертифікату на реекспорт;
Прийняття рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифікату на реекспорт

18.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його представником (законним представником)

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів
та захисту споживачів
06.06.2016  № 130

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі карантинного сертифіката партії вантажу

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступниками територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

-

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

-

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

-

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреси територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідні контакти територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про карантин рослин" (ст. 29);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 83);
Закон України "Про адміністративні послуги" (ст. 8);
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин", п. п. 20, 21, 22;
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів".

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України, бажання заявника

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги.
2. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката.

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб'єктом звернення або його законним представником.

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 29 Закону України від 30.06.93 № 3348-XII "Про карантин рослин", постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

14.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

38,8 грн.

14.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

15.

Строк надання адміністративної послуги

протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу але не раніше ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання.

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;
2. Виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера;
3. Відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
4. Невідповідність наявних об'єктів регулювання заявленим особою для переміщення;
5. Невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
6. Відсутність оплати за видачу карантинного сертифіката;
7. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
8. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
9. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача карантинного сертифікату;
Прийняття рішення про відмову у видачі карантинного сертифікату

18.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його представником (законним представником)

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
(у разі надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг)
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступниками територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

(Найменування центру надання адміністративних послуг, адреса центру)

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається режим роботи в ЦНАП

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального ЦНАП

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (адреса)

5.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Зазначається для відповідного територіального органу Держпродспоживслужби

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. ст. 1, 10-12, 14, 16, 35);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. п. 6-9);
Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (ст. 7);
Закон України "Про дитяче харчування" (ст. 9);
Закон України "Про відходи" (ст. 24);
Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (ст. 10-2);
Гірничий закон України (ст. 22) та ін.

8.

Акти Кабінету Міністрів України

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 564-р "Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів".

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України та за бажанням заявника

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до територіального управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги.
2. Документи - відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрованим в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами), та їх опис.

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

особисто суб'єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 35);
постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління"

14.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ
(зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету)

14.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Визначається казначейською службою

15.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

18.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його представником (законним представником) в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді в порядку адміністративного судочинства.

{Наказ доповнено Типовою інформаційною карткою згідно з Наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 230 від 03.08.2016}


ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є правонаступником Державної санітарно-епідеміологічної служби України

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1)

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 279-75-58, факс 279-75-58
web: www.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. ст. 1, 10-12, 14, 16, 35);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. п. 6-9);
Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (ст. 7);
Закон України "Про дитяче харчування" (ст. 9);
Закон України "Про відходи" (ст. 24);
Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (ст. 10-2);
Гірничий закон України (ст. 22) та ін.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 564-р "Про уповноваження Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на затвердження та підписання окремих видів документів".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України та за бажанням заявника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на отримання адміністративної послуги.
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрованим в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

особисто суб'єктом звернення (його законним представником) або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 35);
постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління"

12.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ
(зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету)

12.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Визначається казначейською службою

13.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

16.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто суб'єктом звернення або його законним представником

17.

Примітка

Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.

{Наказ доповнено Типовою інформаційною карткою згідно з Наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 230 від 03.08.2016}

{Текст взято з сайту Держпродспоживслужби http://www.consumer.gov.ua}вгору