Про затвердження Положення про синопсис судна
Укрморрічфлот, Мінтранс України; Наказ, Положення, Форма [...] від 18.05.2004129
Документ v0129538-04, поточна редакція — Редакція від 11.06.2004, підстава - v0158538-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
Н А К А З
18.05.2004 N 129

Про затвердження Положення про синопсис судна
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту морського і річкового транспорту
N 158 ( v0158538-04 ) від 11.06.2004 }
На виконання вимог Правила 5 Глави XI-1 Міжнародної конвенції
про охорону людського життя на морі (SOLAS-1974) ( 995_251 ) з
поправками і Порадника з ведення Журналу безперервної реєстрації
історії судна (синопсис) відповідно до резолюції ІМО А.959(23) та
з метою визначення порядку видачі, заповнення і ведення синопсису
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про синопсис судна (CSR), що
додається.
2. Інспекції Головного державного реєстратора флоту України
(Павлов Л.В.): - забезпечити виготовлення Журналу безперервної реєстрації
історії судна (синопсис) та видачу його суднам; { Абзац перший
пункту 2 в редакції Наказу Державного департаменту морського і
річкового транспорту N 158 ( v0158538-04 ) від 11.06.2004 } - у 10-денний термін довести наказ до відома усіх
судноплавних компаній, судна яких здійснюють рейси за кордон.
3. Держфлотінспекції України (Щипцов О.А.) забезпечити з
1 липня 2004 року контроль за наявністю та порядком оформлення
документів CSR.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Горобця І.А.
Директор Г.Скворцов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрморрічфлоту
18.05.2004 N 129

ПОЛОЖЕННЯ
про синопсис судна

1. Загальні положення
1.1. Положення про синопсис судна (далі - Положення)
розроблене відповідно до Правила 5 Глави XI-1 Міжнародної
конвенції про охорону людського життя на морі 1974 р. ( 995_251 )
з поправками.
1.2. Положення встановлює порядок ведення синопсису на
суднах, що мають право плавання під Державним Прапором України.
1.3. Дія Положення поширюється на пасажирські судна та
вантажні судна валовою місткістю 500 та більше, що зареєстровані в
Державному судновому реєстрі України і виконують міжнародні рейси,
а також на судноплавні компанії (незалежно від форми власності),
які експлуатують вказані судна.
1.4. При розробці Положення використані наступні
нормативно-правові акти: - Закон України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ); - Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); - Положення про Міністерство транспорту України, затверджене
Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 ); - Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на
транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.97 N 204 ( 204-97-п ); - Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки
судноплавства, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 30.12.98 N 2098 ( 2098-98-п ); - Положення про систему управління безпекою судноплавства на
морському і річковому транспорті, затверджене наказом Міністерства
транспорту України від 20.11.2003 N 904 ( z1193-03 ), що
зареєстрований в Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514; - Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі
1974 р. ( 995_251 ) з поправками; - Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів,
2002 ( 896_035 ); - резолюція А.741(18) ІМО "Міжнародний кодекс з управління
безпекою (МКУБ)" ( 995_304 ) з поправками, що прийняті резолюцією
MSC.104(73) Комітету з безпеки на морі ІМО; - резолюція А.789(19) ІМО "Специфікації функцій визнаних
організацій, що діють ім'ям Адміністрації, з огляду та видачі
свідоцтв"; - резолюція А.847(20) ІМО "Порадник з надання допомоги
державам прапора у здійсненні документів ІМО"; - резолюція А.913(22) ІМО "Переглянутий порадник із
здійснення Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ)
Адміністраціями"; - резолюція А.959(23) ІМО "Формат та Порадник з ведення
журналу безперервної реєстрації історії судна (CSR)".
1.5. У Положенні використані наступні визначення та
скорочення: - Адміністрація - Міністерство транспорту України (або
визначений ним орган); - безпека судноплавства - стан збереження (захищеності)
людського здоров'я і життя, довкілля та майна на морі і внутрішніх
водних шляхах; відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного із
загибеллю або травмуванням людей, заподіянням шкоди довкіллю або
матеріальними збитками; - вимоги безпеки судноплавства - вимоги, що встановлені
нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами з
торговельного мореплавства, стороною яких є Україна (у тому числі
міжнародними кодексами і іншими обов'язковими міжнародними
документами), стандартами, керівними нормативними документами та
правилами, виконання яких на морському і річковому транспорті
дозволяє йому функціонувати без неприпустимого ризику для життя і
здоров'я людей, заподіяння шкоди довкіллю або матеріальних
збитків; - державний нагляд за безпекою судноплавства - систематичний
та безпосередній нагляд спеціально уповноваженими на це державними
органами (посадовими особами) за належним додержанням не
підпорядкованими їм державними органами, підприємствами,
установами та організаціями (їх посадовими особами) вимог
нормативно-правових актів України, міжнародних договорів з
торговельного мореплавства, стороною яких є Україна (у тому числі
міжнародних кодексів і інших обов'язкових міжнародних документів),
стандартів, керівних нормативних документів та правил, що є
чинними у галузі безпеки судноплавства; - ІМО - Міжнародна морська організація; - інспектор - посадова особа органу державного нагляду за
безпекою судноплавства, яка має відповідну кваліфікацію, і яку
атестовано в установленому порядку для здійснення державного
нагляду за дотриманням на суднах і в судноплавних компаніях вимоги
безпеки судноплавства; - Кодекс ОСПЗ - Міжнародний кодекс з охорони суден і портових
засобів ( 896_035 ); - МКУБ - Міжнародний кодекс з управління безпекою
( 995_304 ); - SOLAS-74 - Міжнародна конвенція про охорону людського життя
на морі 1974 р. ( 995_251 ) з поправками; - органи державного нагляду за безпекою судноплавства -
державні органи та організації, уповноважені згідно з чинним
законодавством здійснювати нагляд за виконанням вимог безпеки
судноплавства на суднах і в судноплавних компаніях; - синопсис - журнал, що видається кожному судну
Адміністрацією для безперервної реєстрації історії судна (далі -
Журнал), та пов'язані з ним документи; - судно - визначається згідно із статтею 15 Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); - судноплавна компанія - власник судна або будь-яка інша
організація чи особа, як оператор або фрахтувальник на умовах
бербоут-чартеру, що прийняла на себе відповідальність за
експлуатацію судна від власника судна, і які, при цьому, прийняли
на себе всі обов'язки і всю відповідальність, покладені
Міжнародним кодексом з управління безпекою ( 995_304 ); - система управління безпекою судноплавної компанії -
структурована і документована система, яка дозволяє персоналу
судноплавної компанії ефективно проводити політику цієї компанії в
галузі забезпечення безпеки судноплавства і захисту довкілля.
2. Загальні вимоги до синопсису судна
2.1. Кожне судно, що збудоване до 1 липня 2004 року, не
пізніше 1 липня 2004 року повинно отримати Журнал, що відображає
історію судна, щонайменше, починаючи з 1 липня 2004 року.
2.2. Журнал повинен знаходитися на судні і бути доступним для
перевірки у будь-який час інспекторами органів державного нагляду
за безпекою судноплавства.
2.3. Журнал містить наступну інформацію (див. додаток 1): - розпізнавальний номер ІМО судна відповідно до Правила 3
Глави XI-1 SOLAS-74 ( 995_251 ); - назву держави, під прапором якої судно має право плавання
(Україна); - дату реєстрації судна в Україні; - назву судна; - порт приписки судна; - найменування зареєстрованого на цю дату власника і його
юридичну адресу (або зареєстрованих власників і їх юридичні
адреси); - найменування зареєстрованого на цю дату фрахтувальника на
умовах бербоут-чартеру і його юридичну адресу (або зареєстрованих
фрахтувальників на умовах бербоут-чартеру і їх юридичні адреси),
якщо використовується цей тип фрахтування; - найменування судноплавної компанії (як це визначено Главою
IX SOLAS-74 ( 995_251 ), її юридична адреса (юридичні адреси);
адрес(и) відділення(нь) компанії, що відповідають за управління
безпекою; - найменування всіх класифікаційних товариств, які надали
судну класифікаційне свідоцтво; - найменування визнаної у встановленому порядку організації,
яка видала судноплавній компанії, яка експлуатує судно, Документ
про відповідність (або Тимчасовий документ про відповідність), і
найменування органу, що виконав аудиторську перевірку, на підставі
якої був виданий Документ про відповідність, якщо не цей орган
видав його; - найменування визнаної у встановленому порядку організації,
яка видала судну Свідоцтво про управління безпекою (або Тимчасове
свідоцтво про управління безпекою), і найменування органу, який
виконав аудиторську перевірку, на підставі якої було видане
Свідоцтво про управління безпекою, якщо не цей орган видав його; - найменування визнаної у встановленому порядку організації,
яка видала судну Міжнародне свідоцтво про охорону судна (або
Тимчасове міжнародне свідоцтво про охорону судна), і найменування
органа, який виконав перевірку, на підставі якої було видане
Міжнародне свідоцтво про охорону судна, якщо не цей орган видав
його; - дату припинення реєстрації судна в державі.
2.4. На судні Журналу та пов'язані з ним документи
комплектуються в єдину відшивку, яка складається з пакетів таких
документів: усі Журнали (див. додаток 1), видані Адміністрацією,
пронумеровані послідовно протягом життя судна; усі аркуші поправок (додаток 2), що прикладені до кожного
конкретного Журналу і стосуються змін, зроблених у цьому
документі; усі покажчики поправок (додаток 3), де перелічені усі
поправки (вказані в аркушах поправок з можливими доповненнями),
які стосуються кожного конкретного Журналу і прикладені до цього
документа.
2.5. Сукупність даних щодо виданих Адміністрацією Журналів,
аркушів поправок до Журналів, покажчиків поправок до Журналів, що
надаються суднам, фіксується у Реєстрі синопсисів суден під
Державним Прапором України та зберігається на паперових та
електронних носіях. Положення про ведення Реєстру синопсисів суден, які плавають
під Державним Прапором України, встановлюється Адміністрацією.
3. Порядок видачі, заповнення і ведення синопсису судна
3.1. Журнал видається тільки Адміністрацією за письмовою
заявою судновласника окремо кожному судну, яке має право плавання
під Державним Прапором України. Форма заяви встановлюється
Адміністрацією.
3.2. Журнал заповнюється за формою, наведеною у додатку 1, на
українській і англійській мовах відповідно до вимог цього
Положення. Журналу, що видається на судно вперше, привласнюється
порядковий номер 1, всі наступні переглянуті та оновлені поточні
документи Журналу (далі - документи Журналу) повинні нумеруватися
послідовно (2, 3, ... .). Послідовна нумерація зберігається і при
зміні прапора судна протягом усього терміну його життя.
3.3. Кожний документ Журналу, виданий на судно, повинен
зберігатися судном протягом усього терміну його життя.
Адміністрація зберігає копію кожного такого документа, виданого на
судно.
3.4. При видачі Журналу на судно Адміністрація повинна
забезпечити внесення всієї інформації в рядках під номерами від 1
до 13 (див. додаток 1), вказуючи "ні" у рядках, де відповідна
інформація не застосовується. Інформація у рядку під номером 7
повинна бути внесена тільки тоді, коли Адміністрація вимагає
реєстрації бербоут-чартерних фрахтувальників і судно фактично
зафрахтоване за договором бербоут-чартеру.
3.5. Кожного разу, коли мала місце будь-яка зміна, що
стосується записів, внесених у поточний документ Журналу (згідно з
п. 2.3), ця зміна повинна бути без затримки включена у відшивку
Журналу. До видачі Адміністрацією переглянутого і оновленого
документа Журналу, компанія або капітан зобов'язані заповнити лист
поправок (див. додаток 2) і додати оригінал до поточного документа
Журналу. Екземпляр заповненого аркушу поправок разом з заявою про
необхідність внесення поправок повинні бути без затримки
відправлені компанією Адміністрації для розгляду і застосування
відповідних дій.
3.6. Додатково, кожного разу, коли аркуш поправок прикладений
до поточного документа Журналу, детальні відомості з поправок
повинні бути також введені в покажчик поправок (див. додаток 3) і
прикладені до поточного документа Журналу в хронологічному
порядку.
3.7. Оформлення поправок до Журналу виконується з дотриманням
таких умов: - будь-які попередні записи в Журналі не повинні бути
змінені, закреслені або якимось чином видалені; в усякому випадку
вони повинні залишатися такими, щоб їх можна було легко прочитати; - будь-які зміни, пов'язані із переліченими у п. 2.3 цього
Положення записами, вносяться до листа поправок таким чином, щоб
надати приведену на рівень сучасності інформацію разом з
послідовністю цих змін; - форми поправок не повинні заповнюватися Адміністрацією.
3.8. Після одержання екземпляра заповнених аркушів поправок
Адміністрація видає на судно поточний документ Журналу так швидко,
як тільки практично можливо, але не пізніше ніж через три місяці
після дати зміни.
3.9. При одержанні документа Журналу капітан судна повинен
переконатися у правильності привласненого йому номера та у тому,
що він охоплює усі відповідні листи поправок, прикладені до
попереднього поточного документа Журналу.
3.10. У випадку, якщо в результаті цього розгляду капітан
судна встановить, що є невраховані поправки, які не відбиті в
самому останньому поточному документі Журналу, капітан повинен
зробити наступне: - заповнити новий аркуш поправок (див. додаток 2) для кожної
неврахованої поправки і прикласти до самого останнього поточного
документа Журналу; - внести поправку (поправки), згадану (згадані) у
попередньому абзаці, у покажчик поправок (див. додаток 3),
прикладений до самого останнього поточного документа Журналу; - відправити екземпляр (екземпляри) аркушів (форм) поправок
Адміністрації разом з заявою про необхідність внесення поправок.
3.11. У випадку втрати або ушкодження відшивки Журналу або
деяких з його документів, компанія або капітан повинні без
затримки звернутися з відповідною заявою до Адміністрації і
перелічити загублені або ушкоджені документи. Адміністрація
повинна забезпечити судно відповідними дублікатами документів
Журналу і заповнених аркушів поправок по даним Реєстрів синопсисів
суден під Державним Прапором України. Такі дублікати повинні бути
відповідно промарковані.
3.12. Ураховуючи нечіткість строків, що встановлені у п. 3.8,
можливо, що інформація, що міститься в поточному документі
Журналу, буде відставати від інформації, що міститься в
свідоцтвах, виданих судну. Оскільки Адміністрація повинна видати
новий документ Журналу у межах 3 місяців після дати зміни,
підсумковий час відставання може мати той же порядок. Якщо такі
непогодженості встановлені, то їх причини повинні розглядатися,
перш ніж будуть розпочаті дії, засновані винятково на тому факті,
що непогодженість існує.
3.13. Підшивка Журналу є офіційним документом і повинна бути
внесена до суднового реєстру обов'язкових документів, прошнурована
і засвідчена підписом і печаткою капітана будь-якого порту, як
виключення, - консула України.
3.14. Записи в аркушах поправок і покажчику поправок повинні
бути розбірливими і короткими. Ці записи виконуються чітко й
акуратно синьою чи чорною пастою (чи незмивним чорнилом) на
українській і англійській мовах.
3.15. Як виключення, допускається внесення поправок чи
доповнень тільки до тексту аркушів поправок чи покажчиків
поправок. Ці поправки чи доповнення вносять безпосередньо за останнім
існуючим записом, відзначають цифровим знаком винесення і
скріплюють підписом відповідальної особи за формою: "записано помилково" - якщо перекреслений текст не потрібний
і повинен замінятися новим; "читати" - і далі правильний текст; "доповнення" - і далі додатковий текст.
3.16. Органи, що здійснюють державний нагляд, можуть
перевіряти запис в відшивці Журналу і робити потрібні їм виписки,
а також вимагати, щоб капітан судна засвідчив відповідність
зробленої виписки оригіналу.
4. Порядок ведення синопсису судна у разі
передачі судна іншому власнику
або під прапор іншої держави
4.1. Якщо українське судно передається іншому власнику (або
коли воно передається іншому фрахтувальнику на умовах
бербоут-чартеру), або коли інша судноплавна компанія приймає на
себе відповідальність за експлуатацію судна під Державним Прапором
України, підшивка Журналу залишається на судні.
4.2. Якщо українське судно передається під прапор іншої
держави, судноплавна компанія повинна завчасно звернутися з заявою
на адресу Адміністрації і повідомити найменування держави, під
прапор якої передається судно, після чого Адміністрація видає на
судно новий документ Журналу (із указівкою дати припинення
реєстрації судна під Державним Прапором України) і без затримки
представляє цій державі екземпляр підшивки Журналу.
4.3. У випадку переходу судна під Державний Прапор України,
держава, під прапором якої раніше було зареєстроване судно,
повинне видати судну новий журнал безперервної реєстрації історії
судна, у якому вказується дата припинення реєстрації судна під цим
прапором. Ця держава прапора судна повинна без зволікання
направити Адміністрації екземпляр підшивки Журналу безупинної
реєстрації історії судна.
4.4. Адміністрація повинна якнайшвидше, але не пізніше ніж
через 3 місяці після одержання судном права плавання під Державним
Прапором України, видати цьому судну Журнал безперервної
реєстрації історії судна, додавши йому черговий номер, що
продовжує колишню нумерацію.
4.5. Адміністрація разом із судноплавною компанією, що
приймає в експлуатацію це судно, контролює і забезпечує відповідне
виконання вимог пп. 4.3 - 4.4 цього Положення з боку держави, під
прапором якої плавало судно, і попереднього судновласника
(судноплавної компанії).
Заступник директора І.Горобець

Додаток 1
до п. 3.2
Положення про синопсис судна

ФОРМА 1
ДОКУМЕНТ N _____ ЖУРНАЛУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ІСТОРІЇ СУДНА. НОМЕР ІМО СУДНА: ІМО _____________
FORM 1
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR) DOCUMENT NUMBER...
FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER: IMO ______________

Дати мають бути вказані у форматі: рік/місяць/день Dates should be in the format: yyyy/mm/dd
------------------------------------------------------------------ | | Інформація Information | |------+---------------------------------------------------------| | 1 |Цей документ застосовується з (дата) | | | |This document applies from (date) | | |------+----------------------------------------+----------------| | 2 |Держава прапору судна | | | |Flag State | | |------+----------------------------------------+----------------| | 3 |Дата реєстрації судна у державі, | | | |вказаній у рядку 2 | | | |Date of registration | | | |with the State indicated in 2 | | |------+----------------------------------------+----------------| | 4 |Назва судна | | | |Name of ship | | |------+----------------------------------------+----------------| | 5 |Порт приписки судна | | | |Port of registration | | |------+----------------------------------------+----------------| | 6 |Зареєстрований на цей час власник(и) і | | | |його (їх) юридична адреса(и) | | | |Name of current registered owner(s) | | | |and its (their) registered address(es) | | |------+----------------------------------------+----------------| | 7 |Зареєстрований на цей час | | | |фрахтувальник(и) з бербоут-чартеру | | | |і його (їх) юридична адреса(и), | | | |якщо застосовно | | | |If applicable, name of current | | | |registered bareboat charterer(s) | | | |and its (their) registered | | | |address(es) | | |------+----------------------------------------+----------------| | 8 |Найменування компанії (як вона визначена| | | |главою IX SOLAS-74) і її юридична(і) | | | |адреса(и) Адреса(и) відділення(нь) | | | |компанії, яке відповідає за управління | | | |безпекою | | | |Name of Company (International | | | |Safety Management): Registered | | | |address(es): Address(es) of its safety | | | |management activities | | |------+----------------------------------------+----------------| | 9 |Найменування всіх класифікаційних | | | |товариств, які видали судну | | | |класифікаційне свідоцтво | | | |Name of all classification | | | |societies with which the | | | |ship is classed | | |------+----------------------------------------+----------------| | 10 |Адміністрація/Уряд/Визнана організація, | | | |яка видала Документ про відповідність | | | |Орган, який здійснив перевірку (якщо не | | | |він видав Документ про відповідність) | | | |Administration/Government/Recognized | | | |Organization which issued Document of | | | |Compliance Body which carried out audit | | | |(if different) | | |------+----------------------------------------+----------------| | 11 |Адміністрація/Уряд/Визнана організація, | | | |яка видала Свідоцтво про управління | | | |безпекою Орган, який здійснив перевірку | | | |(якщо не він видав Свідоцтво про | | | |управління безпекою) | | | |Administration/Government/Recognized | | | |Organization which issued Safety | | | |Management Certificate Body which | | | |carried out audit (if different) | | |------+----------------------------------------+----------------| | 12 |Адміністрація/Уряд/Визнана організація, | | | |яка видала Міжнародне свідоцтво про | | | |охорону судна Орган, який здійснив | | | |перевірку (якщо не він видав Міжнародне | | | |свідоцтво про охорону судна) | | | |Administration/Government/Recognized | | | |Security Organization which issued | | | |International Ship Security Certificate | | | |Body which carried out verification (if | | | |different) | | |------+----------------------------------------+----------------| | 13 |Дата припинення реєстрації судна в | | | |державі, вказаній в рядку 2 | | | |Date on which the ship ceased | | | |to be registered with the | | | |State indicated in 2 | | ------------------------------------------------------------------

ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО ці записи є правильними у всіх
відношеннях THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all
respects
Видано Адміністрацією ___________________________________________
Issued by the Administration of
Місце і дата видачі _____________________________________________
Place and date of issue
Підпис уповноваженої особи ______________________________________
Signature of authorized person
Посада, прізвище, ініціали
уповноваженої особи _____________________________________________
Position, name of authorized person
Цей документ одержано судном і прикладене до суднового файлу
Журналу безперервної реєстрації історії судна наступною датою
(заповнити): ________________________________________________ This document was received by the ship and attached to the
ship's CSR file on the following date
(fill in) ____________________
Підпис ____________________
Signature

Додаток 2
до п. 3.5
Положення про синопсис судна

ФОРМА 2
АРКУШ ПОПРАВОК ДО ДОКУМЕНТА N _____ ЖУРНАЛУ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ІСТОРІЇ СУДНА.
НОМЕР ІМО СУДНА: ІМО _________
FORM 2
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)
DOCUMENT NUMBER _______ FOR THE SHIP WITH
IMO NUMBER: IMO __________

Поправки вказані у таблиці. Вкажіть Н/З для тих пунктів, які
не змінювалися. Дати мають бути вказані у форматі:
рік/місяць/день. The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all
items not being changed. Dates should be in the format: yyyy/mm/dd
------------------------------------------------------------------ | | Інформація Information | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Цей документ ведеться з (дата) | | | |This document applies from (date) | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 2 |Держава прапора судна | | | |Flag State | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 3 |Дата реєстрації судна в державі, | | | |вказаній у рядку 2 | | | |Date of registration with the | | | |State indicated in 2 | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 4 |Назва судна | | | |Name of ship | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 5 |Порт приписки судна | | | |Port of registration | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 6 |Зареєстрований на цей час власник(и) | | | |і його (їх) юридична адреса(и) | | | |Name of current registered owner(s) | | | |and its (their) registered | | | |address(es) | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 7 |Зареєстрований на цей час | | | |фрахтувальник(и) з бербоут-чартеру і | | | |його (їх) юридична адреса(и), якщо | | | |застосовно | | | |If applicable, name of current | | | |registered bareboat | | | |charterer(s) and its (their) | | | |registered address(es) | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 8 |Найменування компанії (як вона | | | |визначена главою IX SOLAS-74) і її | | | |юридична(і) адреса(и) Адреса(и) | | | |відділення(нь) компанії, яке | | | |відповідає за управління безпекою | | | |Name of Company (International Safety| | | |Management): Registered address(es) | | | |Address(es) of its safety management | | | |activities | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 9 |Найменування всіх класифікаційних | | | |товариств, які здійснюють | | | |класифікацію судна | | | |Name of all classification | | | |societies with which | | | |the ship is classed | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 10 |Адміністрація/Уряд/Визнана | | | |організація, яка видала Документ про | | | |відповідність Орган, який здійснив | | | |аудиторську перевірку (якщо не він | | | |видав Документ про відповідність) | | | |Administration/Government/Recognized | | | |Organization which issued Document of| | | |Compliance Body which carried out | | | |audit (if different) | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 11 |Адміністрація/Уряд/Визнана | | | |організація, яка видала Свідоцтво про| | | |управління безпекою Орган, який | | | |здійснив аудиторську перевірку (якщо | | | |не він видав Свідоцтво про управління| | | |безпекою) | | | |Administration/Government/Recognized | | | |Organization which issued Safety | | | |Management Certificate: Body which | | | |carried out audit (if different) | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 12 |Адміністрація/Уряд/Визнана | | | |організація, яка видала Міжнародне | | | |свідоцтво про охорону судна Орган, | | | |який здійснив перевірку (якщо не він | | | |видав Міжнародне свідоцтво про | | | |охорону судна) | | | |Administration/Government/Recognized | | | |Security Organization which issued | | | |International Ship Security | | | |Certificate Body which carried out | | | |verification (if different) | | |-------+-------------------------------------+------------------| | 13 |Дата припинення реєстрації судна в | | | |державі, вказаній у рядку 2 | | | |Date on which the ship ceased | | | |to be registered with the State | | | |indicated in 2 | | ------------------------------------------------------------------
ЦИМ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО ці записи є правильними в усіх
відношеннях THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all
respects
Видано компанією або капітаном __________________________________
Issued by the Company or master
Дата видачі _____________________________________________________
Date of issue
Підпис уповноваженої особи ______________________________________
Signature of authorized person
Посада, прізвище, ініціали
уповноваженої особи _____________________________________________
Position, name of authorized person

Додаток 3
до п. 3.6
Положення про синопсис судна

ФОРМА 3
ПОКАЖЧИК ПОПРАВОК ДО ДОКУМЕНТА N ______ ЖУРНАЛУ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ІСТОРІЇ СУДНА.
НОМЕР ІМО СУДНА: ІМО _________
FORM 3
INDEX OF AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD
(CSR) DOCUMENT NUMBER _____ FOR THE SHIP
WITH IMO NUMBER: IMO __________

Після того, як документ з черговими поправками буде виконаний
компанією або капітаном і покладений до підшивки Журналу
безперервної реєстрації історії судна, екземпляр цього документа
повинен бути доведений до відома Адміністрації. After this CSR document was issued, the following amendments
to entries on the document have been made by the Company or
master, have been attached to the ship's CSR file and have been
notified to the Administration.
------------------------------------------------------------------ | Дата застосування | Поправки до | Дата вміщення аркушу| | поправок | інформації, яка | поправок у підшивку | | Date of | міститься у рядках | Журналу безперервної| | application of | (2 - 13) Журналу | реєстрації історії | | Amendments | безперервної | судна | | | реєстрації історії | Date amendment | | | судна | form attached to the| | | Amendments to | ship's CSR file | | | CSR Information | | | | (2 - 13) | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | |-------------------+----------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
ПРИМІТКА. Якщо зроблено більше поправок, ніж дозволяє
вищенаведена таблиця, додайте копії цієї таблиці як додатки до
цієї сторінки. Такі додатки мають бути пронумеровані від 1 і далі.
У таких випадках вказуйте їх наступним чином: Додаток N ___,
доданий до цієї сторінки. NOTE: If more amendments are issued than allowed for in this
table, add copies of this table as Appendices to this page. This
Appendices should be numbered from 1 and upwards. When relevant,
indicate as follows: Appendix No ____ has been added to this page.вгору