Документ v0127361-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2004, підстава - z1608-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.02.2004 N 127
( Наказ скасовано, як такий, що не пройшов державну
реєстрацію в Міністерстві юстиції України на
підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 1062 ( z1608-04 ) від 03.12.2004 )
Про затвердження Положення про навчання
та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють
державний нагляд за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
04.03.97 р. N 204 ( 204-97-п ) "Про затвердження Порядку
здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті" та
з метою забезпечення необхідного рівня знань посадових осіб, які
здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства
на морському і річковому транспорті і підвищення на цій основі
безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1 Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб,
які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті (додаток 1).
1.2 Склад постійно діючої комісії з перевірки знань посадових
осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті (додаток 2).
1.3 Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити
навчання з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті (додаток 3).
1.4 Типовий учбово-тематичний план навчання посадових осіб,
які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті (додаток 4).
1.5 Програму навчання посадових осіб, які здійснюють
державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на
морському і річковому транспорті (додаток 5).
1.6 Зразок посвідчення про проходження навчання та складання
іспиту з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті (додаток 6).
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Скворцов Г.П.) та Головній державній інспекції України з безпеки
судноплавства (Щипцов О.А.) довести цей наказ та додатки до нього
до відома причетних працівників, організувати їх вивчення і
виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Симоненка С.В.
Міністр Г.Кірпа

Додаток 1
до п. 1.1
наказу Міністерства
транспорту України
25.02.2004 N 127

ПОЛОЖЕННЯ
про навчання та перевірку знань посадових осіб,
які здійснюють державний нагляд за забезпеченням
безпеки судноплавства на морському
і річковому транспорті

1. Загальні положення
1.1 Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб,
які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті (далі -
Положення) встановлює категорії посадових осіб, періодичність та
обсяг їх навчання, способи перевірки знань, порядок організації
навчального процесу.
1.2 Дія Положення поширюється на Головну державну інспекцію
України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України),
служби капітанів морських і річкових портів України та інспекцій
державного портового нагляду.
1.3 Відповідальність за організацію і здійснення навчання та
перевірку знань посадових осіб, до функціональних обов'язків яких
входить організація роботи з питань безпеки судноплавства на
морському і річковому транспорті та державний контроль (далі -
посадові особи) покладається на Міністерство транспорту України,
Укрморрічфлот і Держфлотінспекцію України.
1.4 Контроль за додержанням вимог Положення здійснює
Міністерство транспорту України.
2. Періодичність, обсяги навчання
та перевірки знань
2.1 Навчання та перевірку знань з питань державного нагляду
за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому
транспорті посадові особи проходять один раз на 3 роки.
2.2 Навчання проводиться в обсязі не менше 40 та 50 учбових
годин, в залежності від займаної посади, відповідно до типового
учбового плану та програми у організаціях, які отримали дозвіл
Міністерства транспорту України (далі - учбові центри). Навчання
керівників структурних підрозділів Держфлотінспекції, які
відповідають за державний нагляд за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті, а також
капітанів морських і річкових портів здійснюється за 40-годинною
програмою, інших посадових осіб - за 50-годинною програмою.
2.3 Метою навчання і перевірки знань посадових осіб є: визначення відповідності теоретичної і практичної підготовки
посадових осіб до виконання своїх службових обов'язків; визначення ступеня належного виконання посадовими особами
своїх службових обов'язків; підтримання на належному рівні або підвищення знань посадових
осіб; підвищення рівня державного нагляду за забезпеченням безпеки
судноплавства, збереження людського життя на морі, охорони праці
робітників плавскладу, запобігання забрудненню довкілля,
експлуатації суднових конструкцій, механізмів і обладнання згідно
з вимогами нормативних документів; своєчасність ознайомлення посадових осіб з новими
національними і міжнародними нормативними документами.
3. Організація навчання та перевірки знань
3.1 На учбові центри покладається: - науково-методичне забезпечення навчання та перевірки знань
з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки судноплавства
на морському і річковому транспорті; - здійснення навчання та перевірки знань посадових осіб
безпосередньо учбовими центрами; - розробка і затвердження процедури та робочих програм
приймання іспитів; - проведення іспитів та видача кваліфікаційних документів, їх
облік.
3.2 Навчання проводиться із залученням висококваліфікованих
фахівців державних органів, науковців та спеціалістів галузі.
3.3 Навчання проводиться за спільним графіком, затвердженим
Укрморрічфлотом та Держфлотінспекцією.
3.4 Перевірка знань нормативно-правових актів з питань
державного нагляду за забезпеченням безпеки судноплавства
проводиться шляхом іспиту або тестування з використанням
комп'ютерних навчально-контролюючих систем.
3.5 Перелік питань складається членами комісії і
затверджується головою комісії.
3.6 Склад комісії затверджується Міністерством транспорту
України.
3.7 Навчання та перевірка знань проводиться на договірній
основі.
3.8 Посадовим особам, які успішно склали іспит, видаються
посвідчення (додаток 6 до наказу МТУ від 25.02.2004 р. N 127).
3.9 Посадові особи, які при перевірці знань виявили
незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти
повторну перевірку знань.
Начальник
Управління безпеки транспорту Ю.В.Гержод

Додаток 2
до п. 1.2
наказу Міністерства
транспорту України
25.02.2004 N 127

СКЛАД
постійно діючої комісії Міністерства транспорту
України з перевірки знань посадових осіб,
які здійснюють державний нагляд за забезпеченням
безпеки судноплавства на морському
і річковому транспорті

------------------------------------------------------------------ |Симоненко С.В.|- Заступник Міністра транспорту України, голова | | |Комісії; | |--------------+-------------------------------------------------| |Гержод Ю.В. |- начальник Управління безпеки транспорту, | | |заступник голови Комісії; | |--------------+-------------------------------------------------| |Скворцов Г.П. |- директор Державного департаменту морського і | | |річкового транспорту (Укрморрічфлот), заступник | | |голови Комісії; | ------------------------------------------------------------------
Члени комісії:
------------------------------------------------------------------ |Пужалов В.В. |- заступник начальника Управління безпеки | | |транспорту - начальник відділу безпеки руху; | |-------------+--------------------------------------------------| |Горобець І.А.|- заступник директора Укрморрічфлоту; | | | | |-------------+--------------------------------------------------| |Щипцов О.А. |- начальник Головної державної інспекції України з| | |безпеки судноплавства (Держфлотінспекція); | |-------------+--------------------------------------------------| |Ганічев В.О. |- начальник Управління безпеки судноплавства | | |Укрморрічфлоту; | |-------------+--------------------------------------------------| |Пупенко І.І. |- ректор Інституту післядипломної освіти керівних | | |працівників водного транспорту; | |-------------+--------------------------------------------------| |Шарапов В.В. |- завідуючий кафедрою технічного менеджменту та | | |безпеки на морському транспорті ІПО ВТ, секретар | | |Комісії. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до п. 1.3
наказу Міністерства
транспорту України
25.02.2004 N 127

ПЕРЕЛІК
посадових осіб, які зобов'язані проходити навчання
з питань державного нагляду за забезпеченням
безпеки судноплавства на морському
і річковому транспорті

1. Начальник Держфлотінспекції України.
2. Заступники начальника Держфлотінспекції України.
3. Керівники та посадові особи відповідних структурних
підрозділів Держфлотінспекції, начальники регіональних
представництв Держфлотінспекції і їх заступники.
4. Капітани морських і річкових портів та їх заступники.
5. Відповідні працівники інспекцій державного портового
нагляду.

Додаток 4
до п. 1.4
наказу Міністерства
транспорту України
25.02.2004 N 127

УЧБОВО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації та перевірки знань
начальника Держфлотінспекції України,
його заступників, керівників структурних підрозділів
Держфлотінспекції України та капітанів морських
портів та їхніх заступників за напрямом
"Державний нагляд за забезпеченням
безпеки судноплавства"

Термін навчання - 5 робочих днів
Форма навчання - очна
Режим - 8 акад. годин в день
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування розділів та | Кількість годин | |п/п| дисциплін | | | | |----------------------------| | | |Всього | Розподіл по видам | | | | | навчання | | | | |--------------------| | | | | Лекції |Практичні | | | | | | заняття | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 1.|Державна політика у галузі | 4 | 4 | | | |безпеки мореплавства та | | | | | |охорони навколишнього | | | | | |середовища в припортових водах | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 2.|Зовнішні фактори та динаміка | 2 | 2 | | | |навігаційної безпеки судна. | | | | | |Аналіз розслідування аварій та | | | | | |катастроф | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 3.|Критичні швидкості руху суден | 2 | 2 | | | |на акваторіях портів та | | | | | |підхідних каналах | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 4.|Імовірності безпечного проходу | 4 | 4 | | | |воріт порту, вузькостей, рухи | | | | | |по судноплавним каналам | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 5.|Основні відомості про нові | 4 | 4 | | | |технології організації роботи | | | | | |служби регулювання руху суден | | | | | |(СРРС) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 6.|Призначення, галузі | 6 | 6 | | | |застосування та основні | | | | | |положення міжнародних | | | | | |конвенцій по безпеці | | | | | |мореплавства та запобігання | | | | | |забруднення з суден | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 7.|Міжнародний кодекс з | 6 | 6 | | | |управління безпечною | | | | | |експлуатацією суден та | | | | | |запобігання забруднення (МКУБ) | | | | | |( 995_304 ) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 8,|Процедури контролю суден | 8 | 6 | 2 | | |Державою порту. Заходи щодо їх | | | | | |проведення | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 9.|Служби капітанів портів | 4 | 2 | 2 | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |Всього годин: | 40 | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |В т. ч. лекцій: | 36 | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |Практичних занять: | 4 | | | ------------------------------------------------------------------

УЧБОВО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації та перевірки знань
інспекторів контролю Держави порту, інспекторів
контролю Держави прапору, державних інспекторів
Держфлотінспекції України та державних інспекторів
регіональних інспекцій Держфлотінспекції України
за напрямом "Державний нагляд за забезпеченням
безпеки судноплавства"

Термін навчання - 5 робочих днів
Форма навчання - очна
Режим - 8 акад. годин в день
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування розділів та | Кількість годин | |п/п| дисциплін | | | | |----------------------------| | | |Всього | Розподіл по видам | | | | | навчання | | | | |--------------------| | | | | Лекції |Практичні | | | | | | заняття | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 1.|Призначення, галузь | 8 | 8 | | | |застосування та основні | | | | | |положення міжнародних | | | | | |конвенцій з безпеки | | | | | |мореплавства | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 2.|Міжнародний кодекс з | 10 | 10 | | | |управління безпечною | | | | | |експлуатацією суден та | | | | | |запобігання забруднення (МКУБ) | | | | | |( 995_304 ) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |2.1. Призначення та цілі МКУБ | 2 | 2 | | | |( 995_304 ) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |2.2. Функціональний та | 2 | 2 | | | |системний підхід і вимога до | | | | | |безпеки та запобігання | | | | | |забруднення, що визначається | | | | | |МКУБ ( 995_304 ) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |2.3. Структура СУБ (берегові | 2 | 2 | | | |підрозділи, персонал судна, | | | | | |зв'язки) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |2.4. Правовий статус | 2 | 2 | | | |стандартів ІСО серії 9000 та | | | | | |МКУБ ( 995_304 ) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |2.5. Плани та процедури | 2 | 2 | | | |проведення ключових операцій | | | | | |на суднах | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 3.|Національна нормативна база, | 2 | 2 | | | |що регламентує безпеку | | | | | |судноплавства для людей, | | | | | |судна, вантажу та | | | | | |навколишнього середовища | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 4.|Зовнішні фактори та динаміка | 4 | 4 | | | |навігаційної безпеки судна. | | | | | |Розслідування аварій і | | | | | |катастроф | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 5.|Основні положення по | 2 | 2 | | | |організації служб руху суден | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 6.|Правова база процедури | 2 | 2 | | | |затримання суден в портах з | | | | | |позицій безпеки мореплавства | | | | | |(вітчизняна та зарубіжна | | | | | |практика) | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 7.|Готовність судна до процедури | 8 | 6 | 2ПЗ | | |перевірки інспектором контролю | | |відеофільм| | |держави-порту з позиції | | | | | |безпеки мореплавства | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | 8.|Порядок оформлення документів | 4 | | 4ДИ | | |по перевірці та затриманню | | | | | |судна | | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |Всього годин: | 50 | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |В т. ч. лекцій: | 44 | | | |---+-------------------------------+-------+---------+----------| | |Практичних занять: | 6 | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до п. 1.5
наказу Міністерства
транспорту України
25.02.2004 N 127

ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації та перевірки знань
начальника Держфлотінспекції України та його
заступників та капітанів морських портів та їхніх
заступників за напрямом "Державного нагляду
за забезпеченням безпеки судноплавства"

1. Державна політика у галузі безпеки судноплавства та
охорони навколишнього середовища в припортових водах. Кодекс України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ). Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі
шляхового господарства і зв'язку. Порядок ведення Державного суднового реєстру України і
Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.97 р. N 1069 ( 1069-97-п ).
2. Зовнішні фактори та динаміка навігаційної безпеки судна.
Аналіз розслідування аварій та катастроф.
2.1. Статистика аварійності і її аналіз.
2.2. Вплив, людського фактора на безпеку судноплавства.
2.3. Порядок розслідування аварійних подій "ПРАС-90".
3. Критичні швидкості руху суден на акваторіях портів та
підхідних каналах.
3.1. Критичні швидкості суден на мілководді.
3.2. Критерії безпечного плавання суден різної парусності в
стиснутих умовах.
3.3. Забезпечення безаварійного руху суден на акваторіях
порту.
4. Імовірності безпечного проходу воріт порту, вузькостей,
рухи по судноплавним каналам.
4.1. Формалізована оцінка безпечного плавання суден на
акваторіях порту, "FSA".
4.2. Залежність розмірів площ якірних стоянок від
суднопотоку.
4.3. Необхідні співвідношення розмірів суден і вузькостей для
безпечного плавання.
5. Основні відомості про нові технології організації роботи
служби регулювання руху суден (СРРС).
5.1. Технологічні критерії створення СРРС на Україні та
райони їхнього застосування.
5.2. Типове положення про службу регулювання руху суден,
затверджено наказом Міністерства транспорту України від
28.05.2001 р. N 340 ( z0545-01 ). Сучасний стан розробки
нормативних документів.
5.3. Транспортні та навігаційні проблеми порту (на
конкретному прикладі). Перспективи розвитку морських портів; Суднопотоки; Роль підхідних шляхів; Умови та обмеження плавання (морське, річкове, лиманне); Екологічні вимоги; Роль СРРС в забезпеченні безпеки судноплавства; Правила плавання суден в припортових водах; Порядок опублікування відомостей про СРРС.
5.4. Міжнародні та національні нормативні документи з
лоцманських служб, службам регулювання руху суден та зв'язки.
5.5. Сучасне положення та перспективи розвитку лоцманських
служб, служб регулювання руху суден та зв'язку, включаючи ГМССБ.
5.6. Нова радіолокаційна техніка та інтеграція ЭВ комплексу в
комп'ютерну мережу порту.
5.7. Практичне застосування автоматизованої ідентифікаційної
системи (АІС), що використовує диференційні поправки.
6. Призначення, галузі застосування та основні положення
міжнародних конвенцій по безпеці мореплавства та запобігання
забруднення з суден.
6.1. Роль та функції міжнародної організації ООН (ІМО, МАКО,
МОП та ін.) в забезпеченні безпеки мореплавства. Конвенції по
морському праву 82 ООН ( 995_057 ), Конвенція про умови реєстрації
суден ( 995_074 ).
6.2. Конвенція з охорони людського життя на морі ( 995_251 )
СОЛАС-74. Освідчення на відповідність вимозі конвенції SOLAS-74,
зв'язані з видачею сертифікатів, документів та свідоцтв.
6.3. Призначення та галузь застосування Міжнародної конвенції
по підготовці та дипломуванню моряків та несенню вахти ( 995_053 )
(STCW 78) з поправками 1995 р.: - структура Конвенції; - STCW Кодекс; - відповідальність судноплавних організацій по Конвенції; - система якості Конвенції; - порядок проведення дипломування та атестації кадрів
України.
6.4. Призначення, галузь застосування та підставі положення
Міжнародної конвенції MARPOL 73/78. Документи, розроблені у
відповідності з вимогою Міжнародної конвенції MARPOL 73/78.
Взаємозв'язок з положеннями інших міжнародних конвенцій,
спрямованих на захист навколишнього середовища.
6.5. Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 р.
(КГМ-66) ( 896_007 ).
6.6. Міжнародна конвенція по обміру суден ( 995_145 ) 1969 р.
(Тоннаж-69).
6.7. Конвенції з полегшення міжнародного морського
судноплавства ( 995_064 ) 1965 р. (FAL 65).
6.8. Конвенції та рекомендації міжнародної організації праці
(МОП).
6.9. Основні положення кодексів, посібників та стандартів, що
видаються ІМО, авторитетними організаціями морської індустрії,
України.
7. Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією
суден та запобігання забруднення ( 995_304 ) (МКУБ).
7.1. Етапи розвитку МКУБ ( 995_304 ) та необхідність його
створення.
7.2. Характеристика та зміст кожної з глав МКУБ ( 995_304 ).
7.3. Правовий статус стандартів ІСО серії 9000 та МКУБ
( 995_304 ).
8. Процедури контролю суден Державою порту. Заходи щодо їх
проведення.
8.1. Обґрунтування необхідності проведення Контролю держави
порту. Загальні положення. Поняття про детальну інспекцію.
Підстави для проведення детальної інспекції. Резолюція
ІМО А 787(19), А.882(21); Гл. XI SOLAS 74.
8.2. Процедури перевірок, стосовних до конструкції та
устаткування судна та безпечного укомплектуванню суднового екіпажу
(Резолюція ІМО А 481 (Х11[Х11])), Резолюція ІМО 772(18) "Фактори
втоми при укомплектуванні екіпажів та забезпечення безпеки".
8.3. Процедури перевірок виконання міжнародних та
національних вимог протипожежного захисту суден: - існуючі системи контролю пожежної безпеки суден; - діюча міжнародна та національна нормативна база по захисту
суден від вибухів та пожеж; - методика та порядок проведення перевірок; - загальні вимоги до протипожежного захисту суден; - вимога до стаціонарних суднових систем відкриття та гасіння
пожежі; - вимога до засобів пожежогасіння; - перевірка готовності екіпажу до боротьби з пожежею.
8.4. Процедури перевірок виконання вимог до устаткування та
системи організації робіт, що забезпечують виживання екіпажу у
надзвичайних ситуаціях (рятувальних засобів, індивідуальних
засобів захисту та т. д.).
8.5. Правова база процедури затримання суден у портах
України.
8.6. Меморандуми про взаєморозуміння.
9. Служби капітанів портів.
9.1. Положення про капітана морського торговельного порту
України, затвердженого наказом Міністерства транспорту від
18.10.2000 р. N 573 ( z0774-00 ).
9.2. Положення про Інспекцію державного портового нагляду
морського торговельного порту України, затвердженого наказом
Міністерства транспорту від 18.10.2000 р. N 574 ( z0775-00 ).
9.3. Проблема комп'ютеризації служб капітанів портів.
9.4. Функції капітанів портів по видачі документів від імені
держави (сертифікати, дипломи, підтвердження).
9.5. Комп'ютеризація робіт, що виконуються інспекторами
Інспекції державного портового нагляду.

ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації та перевірки знань
керівників структурних підрозділів Держфлотінспекції
України, інспекторів контролю Держави порту,
інспекторів контролю Держави прапору,
державних інспекторів Держфлотінспекції України
та державних інспекторів регіональних інспекцій
Держфлотінспекції України за напрямом
"Державний нагляд за забезпеченням
безпеки судноплавства"

1. Призначення, галузь застосування та основні положення
міжнародних конвенцій з безпеки мореплавства.
1.1 Роль та функції міжнародних організацій (ІМО, МАКО, МОП
та ін.) в забезпеченні безпеки мореплавства.
1.2. Конвенція по охороні людського життя на морі ( 995_251 )
СОЛАС-74. Освідчення на відповідність вимозі конвенції SOLAS-74,
пов'язане з видачею сертифікатів, документів та свідоцтв.
1.3. Міжнародна Конвенція з підготовки та дипломування
моряків та несенню вахти ( 995_053 ) (STCW 78) з поправками
1995 р.: - структура; - STCW Кодекс; - відповідальність судноплавних організацій; - порядок дипломування і атестації плавскладу за вимогами
Міжнародної конвенції ( 995_053 ) (STCW-78/95).
1.4. Міжнародна конвенція MARPOL 73/78, а також Документи, що
розроблені відповідно до обов'язкових вимог Міжнародної конвенції
MARPOL 73/78. Керівництво по розробці аварійного плану дії на судні по
боротьбі із забрудненням нафтою (SOPEP). Керівництво по розробці суднового плану щодо поводження із
сміттям.
1.5. Конвенції щодо полегшення міжнародного морського
судноплавства ( 995_064 ) 1965 р. (FAL 65). Міжнародна конвенція про обмірювання суден 1969 р.
( 995_145 ) (Tonnage 69). Міжнародна конвенція про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки морського судноплавства ( 995_220 )
1988 р. (SUA 88) та відповідний протокол до неї. Міжнародна Конвенція по врятуванню 1989 р. (SALVAGE 89). Міжнародна конвенція по безпечним контейнерам ( 995_013 )
1972 р. (CSC 72). Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 р.
( 995_138 ) (SAR 79). Міжнародна конвенція про заснування Міжнародного фонду для
компенсації шкоди від забруднення нафтою ( 995_807 ) 1971 р.
(FUND 71). Міжнародна конвенція по вантажній марці (LL66).
1.6. Конвенції та рекомендації міжнародної організації праці
(МОП).
1.7. Основні положення кодексів, посібників та стандартів, що
видаються ІМО та авторитетними організаціями морської індустрії. Кодекси, що рекомендувалися ІМО: Міжнародний Кодекс з конструкції та устаткуванню суден, що
перевозять скраплені вантажі наливом (IGC Code). Призначення та
галузь застосування; Міжнародний Кодекс з конструкції та устаткуванню суден, що
перевозять небезпечний хімічний вантаж наливом (IBC Code).
Призначення та галузь застосування; Міжнародний Кодекс безпеки високошвидкісних суден (HSC Code).
Призначення та галузь застосування; Міжнародний Кодекс з безпечного перевезення зерна на
балкерах. Призначення та галузь застосування; Міжнародний кодекс перевезення морем небезпечного вантажу
(IMDG Code); Аварійні процедури на суднах, що перевозять небезпечний
вантаж; Кодекс безпечної практики розміщення та кріплення вантажу; Кодекс безпечної практики для суден, що перевозять деревину
на палубі; Кодекс безпечної практики перевезення твердих навалочних
вантажів; додаткові заходи безпеки для балкерів; Призначення та галузь застосування Резолюції А. 744 (18)
(Розширені освідчення). Кодекс по безпеці суден спеціального призначення; Керівництво по розміщенню та кріпленню колісної техніки на
суднах типу Ро-Ро; Кодекс по рівню шуму на борті суден. Резолюція ИМО А. 468
(XII). Кодекс по рятувальним засобам (LSA Code). Кодекс по протипожежним системам (FFS Code).
2. Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією
суден та запобігання забруднення ( 995_304 ) (МКУБ).
2.1. Призначення та цілі МКУБ ( 995_304 ). Етапи розвитку МКУБ ( 995_304 ) та необхідність його
створення. Забезпечення застосування обов'язкових норм та правил. Цілі судноплавної організації. Ключові слова, поняття та визначення, що використовуються в
МКУБ ( 995_304 ). Ключові слова та поняття в МКУБ ( 995_304 ), що розвиваються
ІМО, МАКО та Адміністрацією. Їхнє визначення та застосування. Основні поняття (вимоги) МКУБ ( 995_304 ) та їхня
інтерпретація авторитетними організаціями морської індустрії. Характеристика та зміст кожної з глав МКУБ ( 995_304 ) та
їхня інтерпретація.
2.2. Функціональний та системний підхід і вимога до безпеки
та запобігання забруднення, що визначається МКУБ ( 995_304 ), та
їхнє значення для судноплавної організації: Функціональні вимоги МКУБ ( 995_304 ). Вплив особливостей компанії на засоби реалізації вимог МКУБ
( 995_304 ). Принципи реалізації СУБ у відповідності з вимогами МКУБ
( 995_304 ). Засоби постійного поліпшення навиків персоналу щодо
управління безпекою. Основні принципи та цілі системи управління безпекою
судноплавної організації: Вплив СУБ на всі види судноплавної діяльності та
підпорядкованість цієї діяльності правилам та нормам безпеки
судноплавства. Забезпечення безпечної експлуатації суден та безпечних для
людини умов праці. Встановлення захисту від всіх виявлених ризиків. Постійне поліпшення навиків берегового та суднового персоналу
щодо управління безпекою з питань безпеки судноплавства та
запобігання забруднення. Єдність берегових та суднових систем управління безпекою. СУБ судна, як складений елемент СУБ компанії.
2.3. Структура СУБ (берегові підрозділи, персонал судна,
зв'язки). Організаційна структура судноплавної організації та судна, як
основа СУБ судноплавної організації. Структурні підрозділи, механізми їхніх зв'язків та взаємодії. Функціональні обов'язки структурних підрозділів. Підрозділ судноплавної організації з питань безпеки
судноплавства і його функції якості. Взаємодія берегових підрозділів судноплавної організації з
суднами в нормальних та екстремальних ситуаціях. Основні вимоги до персоналу, зайнятому в СУБ Компанії. Основні положення та функції СУБ судноплавної організації у
відповідності з вимогами МКУБ ( 995_304 ). Політика судноплавної організації у галузі безпеки та захисту
навколишнього середовища, цілі формування, умови успішного
виконання. Політика на всіх рівнях організації. Відповідальність та повноваження судноплавної організації. Відповідальність та повноваження персоналу на всіх рівнях
СУБ. Призначена особа, зв'язок з судном та підрозділами
судноплавної організації, доступ до керівництва, контрольні
функції. Капітан. Відповідальність, повноваження, кваліфікація. Ресурси, персонал, критерії відбору та придатності,
підготовка та перепідготовка, переміщення в посаді, мова
спілкування, мотивація ефективної участі в СУБ. Технічне,
матеріальне забезпечення.
2.4. Правовий статус стандартів ІСО серії 9000 та МКУБ
( 995_304 ). Терміни добровільного та обов'язкового застосування МКУБ
( 995_304 ) для різноманітного типу суден (глава IX конвенції
SOLAS-74 ( 995_251 ). Добровільне застосування системи якості на відповідність
стандартів ІСО серії 9000 та 14000. Порівняльний аналіз вимог стандартів ІСО серії 9000 та МКУБ
( 995_304 ). Повторення та відмінність вимог ІСО стандартів 9000 та МКУБ
( 995_304 ). Сумісність систем управління якістю та безпекою. Передумови доцільності інтегрування систем управління якістю
та безпекою. Нормативна основа суміщення систем.
2.5. Плани та процедури проведення ключових операцій на
суднах: нормальні та екстремальні умови на судні; навігаційні процедури; процедури проведення палубних операцій; процедури проведення вантажних операцій; процедури проведення операцій в машинному відділенні (вахта,
управління головними та допоміжними механізмами, ремонт, порядок
перевірок, відповідальність); процедури, пов'язані з безпекою (доступ до роботи, роботи на
висоті та за бортом, правильне використання та підтримання в
справному стані устаткування, впливати на безпеку та ін.); процедури по зв'язку (періодичність, аварійний зв'язок,
аварійні контакти у різноманітних ситуаціях, зовнішній зв'язок
судна з берегом та берега з судном); процедури, зв'язані з імовірністю забруднення (бункерування
та перекачка нафти, вантажні операції зі спеціальним вантажем,
звертання з сміттям та стічними водами і ін.); готовність до аварійних ситуацій; береговий план дій в надзвичайних ситуаціях; судновий план дій в надзвичайних ситуаціях, в тому числі на
випадок розливу нафти; виявлення, опис та усунення потенційно можливих критичних
ситуацій на судні; програми по підготовці та навчальні тривоги; глобальна морська система зв'язку при лихі та для
забезпечення безпеки ГМЗЛБ (GMDSS); доповіді про недодержання правил та норм СУБ (МКУБ
( 995_304 ), аналіз невідповідностей, небезпечних пригод та
аварій; підтримання судна та устаткування в експлуатаційному стані
(експлуатаційна готовність). технічне обслуговування та ремонт судна і устаткування у
відповідності з правилами; нормами та вимогами: огляди і іспити, що входять в розклад щодо технічного
обслуговування та ремонту. Експлуатаційні перевірки та випробування: устаткування для швартування; устаткування вантажних систем; навігаційного устаткування; основного та допоміжного устаткування; корпусів та фітингових сполучень; аварійного устаткування; рятувального устаткування; систем сигналізації та захисту; критичного устаткування та системи; управління документами СУБ. Порядок розміщення зберігання,
внесення змін, вилучення застарілих документів; порядку сертифікації, освідчення та контролю, гл. 11, 12, 13
МКУБ ( 995_304 ); документів системи (беріг/судно); документів судноплавної організації (беріг);
3. Національна нормативна база, що регламентує безпеку
судноплавства для людей, судна, вантажу та навколишнього
середовища.
3.1. КТМУ - Кодекс торгового мореплавання України
( 176/95-ВР ).
3.2. Положення про ДДМРТУ. Положення про ДФІ у відношенні
безпеки судноплавства і запобігання забруднення навколишнього
середовища.
3.3. Основні керівні нормативні документи, діючі в Україні.
3.4. Адміністративний кодекс України.
3.5. Порядок реєстрації суден. Положення про реєстрацію суден
під прапор України.
4. Зовнішні фактори та динаміка навігаційної безпеки судна.
Розслідування аварій і катастроф.
4.1. Вплив людського фактора на безпеку судноплавства.
4.2. Статистика аварійності і порядок розслідування аварійних
подій "ПРАС-90".
4.3. Критерії безпечного плавання суден у стиснутих умовах.
4.4. Формалізована оцінка безпечного плавання суден на
акваторіях порту (FSA).
5. Основні положення по організації служб руху суден.
5.1. Міжнародні та національні нормативні документи по
лоцманським службам, службам регулювання руху суден та зв'язку.
5.2. Сучасне положення та перспективи розвитку лоцманських
служб, служб регулювання руху суден та зв'язку, що включає ГМССБ.
6. Правова база процедури затримання суден в портах з позицій
безпеки мореплавства (вітчизняна та зарубіжна практика).
6.1. Конвенція SOLAS ( 995_251 ).
6.2. Міжнародні нормативні документи і практика затримки
суден. Меморандуми про взаєморозуміння.
6.3. Кодекс торгового мореплавства України ( 176/95-ВР )
(КТМУ).
6.4. Положення про капітана порту ( z0774-00 ) та Інспекції
Державного портового нагляду ( z0775-00 ) (ІДПН).
7. Готовність судна до процедури перевірки інспектором
контролю держави-порту з позиції безпеки мореплавства.
7.1. SOLAS Гл. XI.
7.2. Конвенції по безпеці мореплавства; готовність судна і
його пристроїв, технічне обслуговування суднових пристроїв, графік
оглядів, підтримка судна в експлуатаційному стані.
8. Порядок оформлення документів по перевірці та затриманню
судна.
8.1. Процедури контролю суден державою порту; Резолюції
А 787 (19) і А 787 (21).
8.2. Види перевірок, документальне оформлення перевірок
(рапорти про перевірки).

Додаток 6
до п. 1.6
наказу Міністерства
транспорту України
25.02.2004 N 127

------------------------------------------------------------------ | Лицьова сторона свідоцтва | | Оборотна сторона свідоцтва | | | | | | Міністерство транспорту | |За термін навчання гр. ______| | України | |вивчив (вивчила) наступні | | | |дисципліни, встановлені | | Держфлотінспекція України | |учбовою програмою, і здав | | | |(здала) відповідні іспити: | | СВІДОЦТВО N | | | | | | N | | Видано гр. _______________ | | п/п | | (прізвище, | | | | ім'я та по | | Назва | | батькові) | | дисципліни | | у тому, що він (вона) у | | | | період з "__" ______ 200_ р. | | Кількість | | по "__" _____ 200_ р. | | годин | | навчався з відривом від | | | | виробництва в _____________ | | | | за спеціалізацією _________ | | | | і пройшов перевірку знань у | | | | кваліфікаційній комісії | |Перевірку знань у | | ___________________________ | |кваліфікаційній комісії | | (Мінтрансу України/ | |пройшов (пройшла) з | | Держфлотінспекції України) | |оцінкою ______ | | | |(протокол N ____ | | | |від _______ 200_ р.) | | | | | | | | Голова комісії _______ | | | | | | | |М. П. Секретар _____________ | | | | | | | |_________ "___" ____ 200_ | | | | (місто) | ------------------------------------------------------------------



вгору