Документ v0126265-99, поточна редакція — Прийняття від 11.08.1999

                                                          
КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ
СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Н А К А З
N 126 від 11.08.99
м.Київ
vd990811 vn126

Про затвердження Положення про Українську
державну інспекцію по якості алкогольних напоїв

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
9 вересня 1998 року N 1400 ( 1400-98-п ) "Про забезпечення
діяльності Державного комітету з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Українську державну інспекцію по
якості алкогольних напоїв. 2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
Українську державну інспекцію по якості алкогольних напоїв,
затверджене Держсадвинпромом України 10 березня 1995 року. 3. Начальникам територіальних управлінь надавати всебічну
допомогу співробітникам Української державної інспекції по якості
алкогольних напоїв під час проведення ними перевірок. 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Голови Комітету Патоку А.Д.
Голова Комітету В.Я.Гончарук
Затверджено
Наказ Комітету України з монополії
на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів
11.08.99 N 126
Положення про Українську державну інспекцію по якості
алкогольних напоїв Комітету України з монополії на виробництво
та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
1. Українська державна інспекція по якості алкогольних напоїв
(далі - Держалкогольінспекція) Комітету України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
(далі - Держспецмонополія України) є державним контрольним
органом, який забезпечує втілення в життя державної політики щодо
якості та технології виробництва алкогольної продукції.
Держалкогольінспекція підпорядковується безпосередньо Голові
Держспецмонополії України. 2. Держалкогольінспекція розташована в м.Києві. Їй
підпорядковані Одеське (м.Одеса) та Кримське (м.Сімферополь)
відділення, які є структурними підрозділами Держалкогольінспекції
без прав юридичної особи. 3. Держалкогольінспекція у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами та
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів,
наказами Голови Держспецмонополії України, іншими нормативними
актами та цим Положенням. У межах своїх повноважень
Держалкогольінспекція організовує виконання актів законодавства,
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. 4. Держалкогольінспекція взаємодіє з Міністерством фінансів
України, Державною податковою адміністрацією України, Генеральною
прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України,
Держстандартом України та їх органами на місцях. 5. Основними завданнями Держалкогольінспекції є: 1) здійснення контролю за якістю спирту етилового
ректифікованого, питного, коньячного, виноградного і плодового,
лікеро-горілчаної і виноробної продукції, сировини та матеріалів,
які використовуються в виробництві алкогольних напоїв, на
відповідність вимогам стандартів, дотриманням технологічної
дисципліни, санітарно-гігієнічних норм та правил на всіх
підприємствах і організаціях України, які виробляють алкогольні
напої, незалежно від форм власності, господарювання, відомчої
підпорядкованості, на підприємствах з іноземними інвестиціями, а
також громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами,
що проводять підприємницьку діяльність на території України; 2) подання в зазначеному порядку з відома Держспецмонополії
України в Державну податкову адміністрацію України, податкову
міліцію, Генеральну прокуратуру України, Міністерство внутрішніх
справ України та їх органи на місцях інформації про виявлені
порушення в діяльності підприємств з виробництва, розливу і
реалізації алкогольних напоїв та невідповідного зберігання готової
продукції; 3) виявлення підприємств, установ і організацій, які
займаються виробництвом алкогольних напоїв без спеціального
дозволу (ліцензії); 4) координація роботи з Державним комітетом України по
стандартизації, метрології та сертифікації, Державним комітетом
України з питань захисту прав споживачів, органами й установами
державного санітарного нагляду України та з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади з питань, що віднесені до
компетенції Держалкогольінспекції; 5) здійснення міжнародного співробітництва у сфері контролю
за якістю алкогольних напоїв під керівництвом Держспецмонополії
України. 6. Відповідно до покладених завдань Держалкогольінспекція: 1) забезпечує дотримання встановленого порядку і нормативних
актів, що стосуються виготовлення алкогольних напоїв; 2) перевіряє на підприємствах, в установах, організаціях,
незалежно від форм власності, господарювання і відомчої
підпорядкованості, на підприємствах з іноземними інвестиціями,
спільних підприємствах, а також у громадян-підприємців, іноземних
юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на
території України, якість алкогольних напоїв, сировини, матеріалів
і напівфабрикатів, що використовуються для виробництва алкогольних
напоїв, їх відповідність вимогам стандартів, дотримання
технологічної дисципліни, санітарно-гігієнічних норм та правил,
виявляє факти виробництва і реалізації продукції неналежної якості
та фальсифікованої продукції; 3) відбирає зразки алкогольних напоїв для оцінки та схвалення
Центральною дегустаційною комісією, дослідження їх якості на місці
або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях,
інститутах та інших установах за рахунок підприємства-виробника; 4) разом з відповідними службами міністерств і відомств
вживає заходів щодо підвищення якості алкогольних напоїв; 5) бере участь у розробці і проведенні заходів, спрямованих
на запобігання випуску недоброякісної продукції та псування
матеріальних цінностей, у роботі колегіальних органів, що оцінюють
і регулюють якість продукції; 6) вносить пропозиції щодо удосконалення нормативно-технічної
і технологічної документації на алкогольні напої; 7) складає акти перевірок, видає приписи і передає
відповідним органам матеріали перевірок за фактами виявлених
порушень та зловживань; 8) вживає заходів щодо припинення відвантаження і реалізації
тієї продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів
та небезпечна у сфері споживання; 9) застосовує, згідно з чинним законодавством, штрафи як щодо
підприємств-виробників, так і щодо окремих осіб, які винні у
виготовленні безліцензійної, нестандартної, неякісної, незаконної,
фальсифікованої, забороненої до випуску продукції та у її
реалізації; 10) розробляє і вносить пропозиції щодо вдосконалення
законодавства з питань виробництва алкогольної продукції; 11) бере в установленому порядку участь у роботі колегій,
технічних рад, атестаційних, дегустаційних комісій та в інших
заходах, пов'язаних з визначенням якості алкогольних напоїв, і
вносить відповідні пропозиції; 12) скликає в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції; 13) узагальнює результати контролю, розробляє пропозиції щодо
усунення виявлених недоліків і подає їх відповідним органам для
вжиття заходів; 14) створює власні підрозділи й експертні лабораторії у
різних регіонах України та надає послуги з питань, що входять до
компетенції Держалкогольінспекції; 15) бере участь в організації виставок та стендів неякісної,
фальсифікованої та забороненої алкогольної продукції; 16) виконує інші функції, що випливають із покладених на неї
завдань. 7. Держалкогольінспекція під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з відповідними управліннями Держспецмонополії,
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
державного нагляду і контролю, правоохоронними та громадськими
організаціями. 8. Держалкогольінспекція має право: 1) безперешкодного доступу, без попередження, незалежно від
проведення комплексних перевірок та за пред'явленням своїх
службових посвідчень, на всі підприємства, установи й організації
України, які виробляють і реалізують алкогольну продукцію,
незалежно від форм власності, господарювання і відомчої
належності, а також підприємства з іноземними інвестиціями; 2) проводити перевірки наявності спеціального дозволу
(ліцензії) на відповідний вид діяльності, якості виробленої
алкогольної продукції, дотримання технологічної дисципліни,
технохімічного і мікробіологічного контролю,
санітарно-гігієнічних норм і правил та правил зберігання готової
продукції, а також якості сировини і матеріалів та їх
відповідності встановленим вимогам; 3) одержувати безоплатно у встановленому законодавством
порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також
суб'єктів господарювання нормативні документи та інші відомості,
інформації і пояснення, пов'язані з проведенням перевірки і
потрібні для виконання своїх повноважень; 4) виявляти безліцензійний випуск алкогольної продукції,
тимчасово призупиняти її випуск з одночасним повідомленням
Держспецмонополії України для вжиття відповідних заходів; 5) призупиняти технологічний процес виробництва алкогольних
напоїв у разі виявлення грубих порушень, відновлювати випуск або
виготовлення продукції вказані підприємства можуть лише з дозволу
Держалкогольінспекції та за рахунок підприємства-порушника; 6) приймати рішення: а) про припинення відвантаження і реалізації алкогольної
продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, - до
усунення виявлених недоліків; 6) про тимчасове припинення діяльності господарюючих
суб'єктів (їх структурних підрозділів, філій, представництв), що
систематично виробляють і реалізують недоброякісну алкогольну
продукцію, - до усунення недоліків; 7) видавати підприємствам обов'язкові для виконання
розпорядження про заборону реалізації продукції неналежної якості,
усунення виявлених порушень стандартів, технології виробництва,
санітарно-гігієнічних норм та правил; 8) опломбовувати в порядку, передбаченому законодавством, у
господарюючих суб'єктів сфери виробництва неправильні, несправні й
такі, що не мають відповідного клейма чи з порушеними термінами
перевірки вимірювальні прилади, з наступним повідомленням органів
державної метрологічної служби Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальних
органів для проведення перевірки робіт і розпломбування; 9) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства; 10) подавати пропозиції про накладання на винних осіб
адміністративних стягнень у випадках, передбачених законодавством; 11) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції; 12) вносити пропозиції керівництву Держспецмонополії України
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ і організацій, що входять до сфери її
контролю; 13) у межах своїх повноважень видавати накази, організовувати
та контролювати їх виконання; 14) у разі потреби - видавати разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування спільні нормативні акти. Нормативно-правові акти
Держалкогольінспекції у встановленому порядку підлягають державній
реєстрації у Міністерстві юстиції України; 15) рішення Держалкогольінспекції з питань якості алкогольної
продукції, видані у межах її повноважень, є обов'язковими для
виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, а також суб'єктами
господарювання. 9. Держалкогольінспекцію очолює начальник, який призначається
на посаду або звільняється з посади в установленому порядку
Держспецмонополією України. Начальник Держалкогольінспекції: - керує всією діяльністю Держалкогольінспекції і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на неї
завдань і функцій, організовує роботу Держалкогольінспекції,
призначає на посади та звільняє з посад її працівників, підписує
потрібні правові документи, бере участь у роботі різних відомств
при розгляді питань, які віднесені до компетенції
Держалкогольінспекції; 10. Компетенція і повноваження трудового колективу
Держалкогольінспекції і його виборного органу здійснюються в межах
прав, наданих чинним законодавством. Інтереси трудового колективу
Держалкогольінспекції представляє профспілковий комітет. 11. Трудовий колектив і адміністрація Держалкогольінспекції
вирішують питання соціального розвитку колективу, в межах власних
коштів і чинного законодавства можуть установлювати додаткові
трудові та соціально-побутові пільги для працівників. 12. Держалкогольінспекція має основні фонди та обігові кошти,
вартість яких відображена у самостійному балансі. Майно та кошти є
державними. 13. Ліквідація і реорганізація (об'єднання, приєднання,
перетворення) Держалкогольінспекції проводяться згідно з чинним
законодавством. 14. Держалкогольінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм
найменуванням, штампи.вгору