Про затвердження Плану діяльності Міністерства на 2004 рік
Мінекономіки, європ.інтеграції; Наказ, План, Форма типового документа від 02.04.2004125
Документ v0125569-04, поточна редакція — Редакція від 25.08.2004, підстава - v0309569-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.04.2004 N 125

Про затвердження Плану діяльності
Міністерства на 2004 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 203 ( v0203569-04 ) від 25.05.2004
N 309 ( v0309569-04 ) від 25.08.2004 )

Відповідно до пункту 5 абзацу третього наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
20.03.2003 N 64 ( v0064569-03 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства на 2004 рік, що
додається.
2. Директорам департаментів: забезпечити виконання Плану діяльності Міністерства на
2004 рік; до 12.04.2004, 05.07.2004, 05.09.2004, 05.10.2004, 05.11.2004
і 05.12.2004 подавати департаменту адміністративної реформи та
розвитку Міністерства інформацію про найважливіші результати
діяльності департаменту за звітний період та про хід виконання
заходів Плану діяльності Міністерства на 2004 рік відповідно до
вимог, визначених у додатках 1 і 2; ( Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 309 ( v0309569-04 ) від
25.08.2004 ) у разі необхідності подавати департаменту адміністративної
реформи та розвитку Міністерства пропозиції щодо внесення змін до
Плану діяльності Міністерства на 2004 рік відповідно до вимог,
визначених у додатку 3; до 10.06.2004 подати департаменту адміністративної реформи та
розвитку Міністерства пропозиції до Плану діяльності Міністерства
на 2005 рік відповідно до вимог, визначених у додатку 4, а у
десятиденний термін після прийняття Закону України "Про Державний
бюджет на 2005 рік" - уточнення пропозицій до Плану діяльності
Міністерства на 2005 рік.
3. Департаменту адміністративної реформи та розвитку
Міністерства: до 20.04.2004, 20.07.2004, 20.09.2004, 20.10.2004, 20.11.2004
і 20.12.2004 на підставі матеріалів, що надійшли від
департаментів, підготувати та подати на затвердження першому
заступнику Міністра - керівнику апарату звіт про результати
діяльності Міністерства у звітному періоді; ( Абзац другий пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції N 309 ( v0309569-04 ) від
25.08.2004 ) до 10.02.2004 подати на затвердження Міністру звіт про
діяльність Міністерства у 2003 році; до 20.06.2004 подати на погодження першому заступнику
Міністра - керівнику апарату План діяльності Міністерства на 2005
рік; у місячний термін після прийняття Закону України "Про
Державний бюджет на 2005 рік" подати з урахуванням пропозицій
департаментів План діяльності Міністерства на 2005 рік на
затвердження Міністру.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату Першина В.Л.
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України М.Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.04.2004 N 125

ПЛАН
діяльності Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції на 2004 рік

План діяльності Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України на 2004 рік розроблено відповідно
до положень Послання Президента України до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і
соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки" ( n0001100-02 ),
Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність,
ефективність, відповідальність" ( n0002120-04 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 315 ( 315-2004-п )
"Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році
та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України".
Розділ I. Пріоритетні завдання Міністерства
у 2004 році
Головним стратегічним завданням Міністерства залишатиметься
проведення єдиної державної політики економічного і соціального
розвитку України, спрямованої на забезпечення стійкого
економічного зростання та підвищення на цій основі реальних
доходів та якості життя населення, підвищення
конкурентоспроможності національної економіки та її інтеграцію до
європейської та світової економічної системи. Виходячи з необхідності закріплення та поглиблення позитивних
тенденцій розвитку української економіки, продовження якісного
економічного зростання та з урахуванням результатів виконання
Плану роботи Міністерства за 2003 рік ( v0064569-03 ) і наявних
проблем економічного і соціального розвитку визначено наступні
пріоритети діяльності Мінекономіки у 2004 році: 1. Прискорення економічного зростання та посилення соціальної
складової державної політики: - Запровадження стратегічного планування, підвищення якості
прогнозів і програм економічного і соціального розвитку,
формування комплексної системи балансів національної економіки та
її інтеграція у прогнози економічного і соціального розвитку,
забезпечення узгодженості показників проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку і Державного бюджету на 2005
рік, удосконалення нормативно-правової та методичної бази у цьому
напрямку діяльності; - Впровадження механізмів інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку економіки та нарощування інвестиційної складової
економічного зростання, удосконалення законодавства у сфері
інвестиційної діяльності; - Розвиток соціально-гуманітарної сфери та становлення
середнього класу; - Забезпечення узгодженості напрямів і механізмів залучення
міжнародної технічної допомоги з пріоритетами економічного і
соціального розвитку України; - Визначення стратегії та критеріїв ефективності
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.
2. Підвищення ефективності ринкових реформ та
конкурентоспроможності національної економіки: - Поглиблення процесів приватизації, підвищення ефективності
процедур банкрутства та відновлення платоспроможності підприємств,
удосконалення механізмів фінансового планування діяльності
державних підприємств; - Розвиток підприємництва та конкурентного середовища; - Створення умов для прискорення економічного зростання через
інструменти податково-бюджетної та фінансової політики; - Розвиток основних товарних ринків, ринків послуг та галузей
економіки; - Забезпечення стабільної цінової ситуації в базових галузях
економіки; - Створення сприятливих економічних умов у сфері торгівлі,
громадського харчування та побутових послуг; - Удосконалення порядку здійснення державних закупівель,
механізмів формування і виконання державного замовлення та
міжвідомчої координації при здійсненні закупівель окремих груп
товарів; - Проведення аналізу та економічного обгрунтування потреб
держави, пов'язаних з її обороною та безпекою, формування
організаційно-економічного механізму реагування на надзвичайні
ситуації.
3. Інтеграція у європейську та світову економічні системи: - Завершення переговорного процесу щодо набуття Україною
членства у СОТ; - Забезпечення безперервності політичного діалогу між
Україною та ЄС, активізація державної політики європейської
інтеграції України та переговорного процесу з новими державами -
членами ЄС; - Поглиблення економічного співробітництва з Радою
Євроатлантичного партнерства, створення умов для набуття Україною
повноправного членства в НАТО; - Розвиток двостороннього торговельно-економічного
співробітництва; - Здійснення активної політики просування українських товарів
на зовнішні ринки, збільшення обсягів експорту робіт та послуг,
захист національних виробників на внутрішньому та зовнішніх
ринках.
4. Забезпечення збалансованого та комплексного розвитку
регіонів та дієвості державної підтримки регіонального розвитку: - Запровадження стратегічного планування регіонального
розвитку на державному і місцевому рівнях; - Впровадження нових інструментів регіональної політики,
спрямованих на зменшення рівня територіальної диференціації
соціального та економічного розвитку регіонів; - Створення умов для підвищення ефективності функціонування
спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку; - Розвиток транскордонного співробітництва та єврорегіонів; - Реформування економіки житлово-комунального господарства.
5. Підвищення ефективності державного управління та
удосконалення його інструментів на рівні Міністерства: - Формування нормативно-правової бази реформування системи
державного управління, спрямованого на підвищення якості надання
управлінських послуг органами державної влади, впровадження нових
інструментів державного управління та подальший розвиток державної
служби; - Підвищення ефективності діяльності Міністерства,
удосконалення системи планування, моніторингу та
інформаційно-аналітичного забезпечення його роботи; - Удосконалення процесів формування та виконання
науково-дослідних робіт, спрямованих на виконання пріоритетних
завдань роботи Міністерства, здійснення контролю за процесами
впровадження їх результатів; - Активізація взаємодії з Верховною Радою України; - Наближення діяльності Міністерства до потреб громадянського
суспільства. План заходів з реалізації пріоритетних завдань Міністерства у
2004 році (розділ II) сформовано у відповідності з визначеними
пріоритетами діяльності Міністерства та завданнями, спрямованими
на їх виконання. З метою вчасного та якісного виконання запланованих заходів
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
співпрацюватиме з комітетами та фракціями Верховної Ради України;
посилить взаємодію з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади. Крім того, буде покращено організацію та
координацію робіт на рівні Міністерства шляхом запровадження у
практику його роботи нових сучасних процедур та інструментів
державного управління, забезпечення активної співпраці з
громадськістю та засобами масової інформації.
Розділ II. План заходів з реалізації пріоритетних
завдань Міністерства у 2004 році
Пріоритет 1. Прискорення економічного зростання та посилення
соціальної складової державної політики
Завдання 1.1. Запровадження стратегічного планування,
підвищення якості прогнозів і програм економічного і соціального
розвитку, формування комплексної системи балансів національної
економіки та її інтеграція у прогнози економічного і соціального
розвитку, забезпечення узгодженості показників проектів Державної
програми економічного і соціального розвитку і Державного бюджету
на 2005 рік, удосконалення нормативно-правової та методичної бази
у цьому напрямку діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Продукти | Термін | Відповідальний | |п/п| основних заходів | | виконання | виконавець | | | |------------------------------------| | | | | | кількість/рік | назва | | | |---+----------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------| | 1 |Розробка |1 прогноз |Середньостроковий |Листопад** |Департамент | | |прогнозів | |прогноз | |економічної та | | |економічного і | |економічного і | |соціальної | | |соціального | |соціального | |політики | | |розвитку | |розвитку України на| | | | |України* | |2005 - 2009 роки | | | | | |----------------+-------------------+------------+-------------------| | | |1 прогноз |Прогноз |Квітень** |Департамент | | | | |економічного і | |економічної та | | | | |соціального | |соціальної | | | | |розвитку України на| |політики | | | | |2005 рік | | | | | |----------------+-------------------+------------+-------------------| | | |4 |Квартальний |Щокварталу |Департамент | | | |макроекономічні |макроекономічний | |економічної та | | | |огляди |огляд "Економічні | |соціальної | | | | |тенденції" | |політики | | | |----------------+-------------------+------------+-------------------| | | |4 огляди |Квартальний огляд |Щокварталу |Департамент | | | |прогнозів |прогнозів основних | |економічної та | | | | |прогнозуючих | |соціальної | | | | |організацій | |політики | | | | |"Консенсус-прогноз"| | | | | |----------------+-------------------+------------+-------------------| | | |8-12 |Меморандум |Щомісяця |Департамент | | | |меморандумів |"Макроекономічний | |економічної та | | | | |прогноз" | |соціальної політики| | | |----------------+-------------------+------------+-------------------| | | |прогнозно- |Щодо окремих питань|Щомісяця |Департамент | | | |аналітичні |соціально-економіч-| |економічної та | | | |записки |ного розвитку | |соціальної політики| | | |----------------+-------------------+------------+-------------------| | | |за вимогою |Презентаційні |Щомісяця |Департамент | | | | |слайдові матеріали | |економічної та | | | | |прогнозів | |соціальної політики| | | | |(українською та | | | | | | |англійською мовами)| | | | | | |керівництву | | | | | | |Міністерства | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | * Тут і далі - заходи, що будуть здійснюватися Мінекономіки | |на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 | |березня 2004 N 315 ( 315-2004-п ) "Про підсумки | |соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід | |виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України". | | ** Тут і далі - термін внесення проекту документу на розгляд | |Кабінету Міністрів України згідно з Планом роботи Кабінету | |Міністрів України у 2004 році, затвердженим постановою Кабінету | |Міністрів України від 11 березня 2004 N 315 ( 315-2004-п ) "Про | |підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та | |хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України". | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |Удосконалення |1 проект |Розпорядження КМУ |Лютий** |Департамент | | |системи |розпорядження |"Про запровадження| |економічної | | |державного |КМУ |стратегічного | |стратегії | | |прогнозування та | |планування в | | | | |принципів | |практику роботи | | | | |розроблення | |Кабінету Міністрів| | | | |програм | |України, | | | | |економічного і | |центральних і | | | | |соціального | |місцевих органів | | | | |розвитку, | |виконавчої влади | | | | |забезпечення | |та визначення | | | | |фінансування і | |основ розроблення | | | | |виконання програм | |прогнозних і | | | | |економічного і | |програмних | | | | |соціального | |документів | | | | |розвитку України | |економічного і | | | | |та усунення | |соціального | | | | |розбіжностей між | |розвитку як | | | | |визначеним у | |головних елементів| | | | |відповідних актах | |системи | | | | |законодавства | |стратегічного | | | | |переліком | |планування" | | | | |прогнозних і |---------------+------------------+------------+---------------------| | |програмних |1 проект Закону|"Про внесення змін|Червень** |Департамент | | |документів та |України |до Закону України | |економічної | | |оптимально | |"Про державне | |стратегії | | |необхідним на | |прогнозування та | | | | |даний час | |розроблення | | | | |переліком цих | |програм | | | | |документів* | |економічного і | | | | | | |соціального | | | | | | |розвитку України" | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |1 проект Закону|"Про державні |Протягом |Департамент | | | |України |цільові програми" |року |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |1 проект |"Про затвердження |У 6 місячний|Департамент | | | |постанови КМУ |Порядку |термін після|економічної | | | | |розроблення та |прийняття |стратегії | | | | |виконання |Закону | | | | | |державних цільових|України "Про| | | | | |програм" |державні | | | | | | |цільові | | | | | | |програми" | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |1 методичні |Методичні |Березень |Департамент | | | |рекомендації |рекомендації щодо | |економічної та | | | | |прогнозування | |соціальної політики | | | | |показників таблиць| | | | | | |"витрати-випуск" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| | 3 |Розроблення |1 проект |Державна програма |Вересень |Департамент | | |стратегічних |програми |економічного і | |економічної | | |програмних | |соціального | |стратегії | | |документів | |розвитку України | | | | |економічного і | |на 2005 рік | | | | |соціального | | | | | | |розвитку України, |---------------+------------------+------------+---------------------| | |впровадження |1 проект |Розробка проекту |Грудень |Департамент | | |програмно-цільо- |Стратегії |Стратегії переходу| |економічної та | | |вого підходу до | |до економіки на | |соціальної політики | | |складання | |базі знань | | | | |взаємоузгоджених |---------------+------------------+------------+---------------------| | |проектів |1 аналітична |Щодо розроблення |Грудень |Департамент | | |Державної |записка |послання | |економічної | | |програми | |Президента України| |стратегії | | |економічного і | | | | | | |соціального | | | | | | |розвитку та | | | | | | |Державного | | | | | | |бюджету на 2005 | | | | | | |рік* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| | 4 |Проведення оцінки |2 моніторинги |Виконання Програми|Січень, |Департамент | | |ефективності | |діяльності |липень |економічної | | |економічної | |Кабінету Міністрів| |стратегії | | |політики на | |України | | | | |основі аналізу | |( n0002120-04 ) | | | | |стану і тенденцій |---------------+------------------+------------+---------------------| | |соціально-еконо- |1 моніторинг |Інформаційно-ана- |Лютий |Департамент | | |мічного розвитку | |літичні матеріали | |економічної | | | | |про результати | |стратегії | | | | |виконання | | | | | | |державних цільових| | | | | | |програм за | | | | | | |підсумками 2003 | | | | | | |року | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |2 моніторинги |Виконання завдань |Щопівроку |Департамент | | | | |Послань Президента| |економічної | | | | |України до | |стратегії | | | | |Верховної Ради | | | | | | |України | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |2 аналітичні |Щодо економічних |Щопівроку |Департамент | | | |записки |індексів | |економічної | | | | | | |стратегії | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |4 доповіді |Про роботу |Щокварталу |Департамент | | | | |Кабінету Міністрів| |економічної | | | | |України | |стратегії | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |2 аналітичні |Щодо аналізу |Щопівроку |Департамент | | | |записки |структурних | |економічної та | | | | |пропорцій за | |соціальної політики | | | | |даними очікуваних | | | | | | |показників таблиць| | | | | | |"витрата-випуск" | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |1 аналітична |Щодо аналізу |Березень |Департамент | | | |записка |міжгалузевих | |економічної та | | | | |зв'язків за даними| |соціальної політики | | | | |звітних таблиць | | | | | | |"витрати-випуск" | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |економіко- |Економіко-матема- |Березень |Департамент | | | |математична |тична модель для | |економічної та | | | |модель |оцінки: | |соціальної політики | | | | |необхідного | | | | | | |обсягу випуску | | | | | | |товарів для | | | | | | |забезпечення | | | | | | |прогнозних обсягів| | | | | | |споживання; зміни | | | | | | |цін на окремі | | | | | | |товари та послуги | | | | | | |внаслідок зміни | | | | | | |нормативів оплати | | | | | | |праці, системи | | | | | | |оподаткування і | | | | | | |датування, цін на | | | | | | |ресурси | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| | 5 |Участь у розробці |пропозиції до |Щодо переходу |Грудень |Департамент | | |пропозицій щодо |проекту |України до сталого| |економічної та | | |переходу України |Стратегії |розвитку (участь) | |соціальної політики | | |до сталого | | | | | | |розвитку | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| | 6 |Відслідковування |1 проект |"Про додаткові |Лютий** |Департамент | | |процесів |постанови КМУ |заходи щодо | |економічної та | | |детінізації | |детінізації | |соціальної політики | | |економіки | |економіки України"| | | | |України, | | | | | | |розроблення | | | | | | |заходів щодо |---------------+------------------+------------+---------------------| | |детінізації |пропозиції |Щодо оцінки |Грудень |Департамент | | |економіки |(Міністерствам |обсягів тіньової | |економічної та | | |України* |та ц. о. в. в.)|економіки | |соціальної політики | | | | |(методика | | | | | | |розрахунків | | | | | | |показників) | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |4 аналітичні |"Тенденції |Щокварталу |Департамент | | | |записки |тіньової економіки| |економічної та | | | | |в Україні" | |соціальної політики | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| | 7 |Відслідковування |пропозиції |Щодо розрахунку |Протягом |Департамент | | |тенденцій |(керівництву МЕ|інтегрального |року |економічної та | | |економічної |та РНБОУ) |індикатора | |соціальної політики | | |безпеки | |економічної | | | | | | |безпеки | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |2 аналітичні |Щодо стану |Щопівроку |Департамент | | | |записки |економічної | |економічної та | | | | |безпеки України | |соціальної політики | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |1 аналітична |"Моніторинг загроз|Грудень |Департамент | | | |записка |економічній | |економічної та | | | | |безпеці України" | |соціальної політики | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 1.2. Впровадження механізмів | |інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки та нарощування | |інвестиційної складової економічного зростання, удосконалення | |законодавства у сфері інвестиційної діяльності | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8 |Цільове |1 інформація |Економічне |Протягом |Департамент | | |спрямування |для КМУ Виписки|обгрунтування |року |економічної та | | |бюджетних коштів |з обсягами |обсягів | |соціальної політики | | |на науку |фінансування |фінансування науки| | | | | |науки для |за рахунок | | | | | |головних |державного бюджету| | | | | |розпорядників |за цільовим | | | | | |бюджетних |призначенням | | | | | |коштів | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| | 9 |Підготовка |1 аналітична |Аналітичні |Березень |Департамент | | |пропозицій щодо |записка |матеріали щодо | |економічної та | | |запровадження | |проекту | |соціальної політики | | |інноваційної | |інноваційної | | | | |моделі | |моделі структурної| | | | |структурної | |перебудови | | | | |перебудови | |економіки | | | | |економіки | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |10 |Проведення |1 аналітична |Щодо вдосконалення|Жовтень |Департамент | | |аналізу |записка |функціонування | |економічної та | | |ефективності | |науково-технічної | |соціальної політики | | |науково-технічної | |сфери | | | | |та інноваційної | | | | | | |політики | | | | | | | |---------------+------------------+------------+---------------------| | | |експертні |Експертиза |Протягом |Департамент | | | |висновки |інноваційних |року |економічної та | | | | |проектів, що | |соціальної політики | | | | |спрямовані на | | | | | | |реалізацію | | | | | | |пріоритетних | | | | | | |напрямів | | | | | | |інноваційного | | | | | | |розвитку (участь) | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |11 |Моніторинг Програми |2 моніторинги |"Про хід виконання|Щопівроку |Департамент | | |розвитку інвестиційної| |Програми розвитку | |фінансової та | | |діяльності на | |інвестиційної | |інвестиційної | | |2002-2010 роки | |діяльності на | |політики | | |( 1801-2001-п ) | |2002-2010 роки та | | | | |та Плану заходів | |Плану заходів до | | | | |до неї ( 440-2002-р ) | |неї" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |12 |Моніторинг |2 моніторинги |"Про хід виконання|Щопівроку |Департамент | | |Програми | |Програми | |фінансової та | | |"Інвестиційний | |"Інвестиційний | |інвестиційної | | |імідж України" та | |імідж України" та | |політики | | |Плану заходів до | |Плану заходів до | | | | |неї | |неї" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |13 |Проведення |1 методика та |Щодо визначення |Протягом |Департамент | | |аналітичних |аналітичні |інвестиційних |року |фінансової та | | |досліджень та |матеріали |рейтингів регіонів| |інвестиційної | | |визначення | | | |політики | | |інвестиційної | | | | | | |привабливості | | | | | | |України її | | | | | | |регіонів | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |14 |Сприяння |1 база даних |Поновлення та |Протягом |Департамент | | |залученню | |удосконалення бази|року |фінансової та | | |інвестиційних | |даних | |інвестиційної | | |коштів у | |інвестиційних та | |політики | | |реалізацію | |інноваційних | | | | |інвестиційних та | |проектів | | | | |інноваційних | | | | | | |проектів | | | | | | |підприємствами | | | | | | |України | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |15 |Сприяння |1 проект |"Про внесення змін|Протягом |Департамент | | |залученню |постанови КМУ |і доповнень до |року |фінансової та | | |інвестицій шляхом | |постанови КМУ від | |інвестиційної | | |поліпшення умов | |12.04.2000 N 639 | |політики | | |концесійної | |"Про затвердження | | | | |діяльності | |Методики | | | | | | |розрахунку | | | | | | |концесійних | | | | | | |платежів" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |16 |Забезпечення |1 проект Закону|"Про державну |Квітень |Департамент | | |доопрацювання |України |підтримку та | |фінансової та | | |проекту Закону | |стимулювання | |інвестиційної | | |України "Про | |інвестиційної | |політики | | |державну | |діяльності" | | | | |підтримку та | | | | | | |стимулювання | | | | | | |інвестиційної | | | | | | |діяльності" | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |17 |Удосконалення |1 проект Закону|Проект Закону |Липень** |Департамент | | |амортизаційної |України |України "Про | |фінансової та | | |політики як | |амортизацію" | |інвестиційної | | |фактора | | | |політики | | |активізації | | | | | | |інвестиційної | | | | | | |діяльності* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |18 |Розроблення |1 проект |"Про затвердження |Протягом |Департамент | | |довгострокової |постанови КМУ |Довгострокової |року |фінансової та | | |програми | |програми | |інвестиційної | | |капітального | |капітального | |політики | | |будівництва | |будівництва" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |19 |Створення |1 проект |"Про затвердження |Лютий** |Департамент | | |прозорого чіткого |постанови КМУ |Порядку | |фінансової та | | |механізму | |відшкодування | |інвестиційної | | |вирахування | |витрат, пов'язаних| |політики | | |розміру | |із припиненням | | | | |відшкодування у | |будівництва у | | | | |2004 році витрат, | |зв'язку із | | | | |пов'язаних з | |прийняттям рішення| | | | |припиненням | |про припинення | | | | |будівництва; | |фінансування | | | | |визначення | |будівництва за | | | | |механізму | |рахунок коштів | | | | |взаєморозрахунків | |Державного бюджету| | | | |між замовниками | |України" | | | | |та підрядними | | | | | | |організаціями* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |20 |Про внесення змін |1 проект |"Про внесення змін|Березень |Департамент | | |до Порядку |постанови КМУ |до Порядку | |фінансової та | | |затвердження | |затвердження | |інвестиційної | | |титулів добудов | |титулів добудов | |політики | | |(об'єктів), | |(об'єктів), | | | | |будівництво яких | |будівництво яких | | | | |здійснюється із | |здійснюється із | | | | |залученням | |залученням | | | | |бюджетних коштів | |бюджетних коштів | | | | |або коштів | |або коштів | | | | |підприємств | |підприємств | | | | |державної | |державної | | | | |власності | |власності" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+------------+---------------------| |21 |Удосконалення |1 проект |"Про внесення змін|Березень** |Департамент | | |механізму |постанови КМУ |до постанови | |фінансової та | | |подальшого | |Кабінету Міністрів| |інвестиційної | | |зростання | |України від 26 | |політики | | |інвестиційного | |листопада 2003 | | | | |потенціалу; | |року N 1839 "Про | | | | |створення системи | |затвердження | | | | |чіткого | |Порядку визначення| | | | |розмежування, | |на конкурсних | | | | |використання | |засадах | | | | |коштів, отриманих | |підприємств, що | | | | |від | |мають стратегічне | | | | |приватизаційних | |значення для | | | | |процесів для | |економіки та | | | | |подальшого їх | |безпеки держави, | | | | |ефективного | |інноваційне | | | | |залучення для | |інвестування яких | | | | |розширення | |здійснюватиметься | | | | |виробничого | |за рахунок частини| | | | |потенціалу | |коштів, отриманих | | | | |країни* | |від приватизації | | | | | | |державного майна, | | | | | | |розподілу і | | | | | | |використання цих | | | | | | |коштів" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 1.3. Розвиток соціально-гуманітарної сфери та | |становлення середнього класу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |22 |Координація |1 Національна |Щодо виконання |Протягом року|Департамент | | |виконання |Звітна Доповідь|Цілей розвитку | |економічної та | | |Цілей розвитку |ООН |Тисячоліття | |соціальної | | |тисячоліття, | | | |політики | | |прийнятих | | | | | | |Україною - | | | | | | |членом ООН на | | | | | | |Самміті | | | | | | |Тисячоліття, | | | | | | |оцінка наближення | | | | | | |України до | | | | | | |європейських | | | | | | |соціальних | | | | | | |стандартів | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------| |23 |Створення |1 проект |"Про затвердження |Червень |Департамент | | |об'єктивних |постанови КМУ |Порядку | |економічної та | | |передумов для | |визначення сум, | |соціальної | | |стабільного | |що вносяться до | |політики | | |зростання | |державного | | | | |реальних | |бюджету | | | | |доходів | |підприємствами- | | | | |населення, | |монополістами у | | | | |подолання | |2004-2005 роках | | | | |бідності та | |у зв'язку з | | | | |становлення | |перевищенням | | | | |середнього | |розрахункової | | | | |класу* | |величини | | | | | | |фонду оплати | | | | | | |праці" | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |2 аналітичні |Стосовно ходу |Щопівроку |Департамент | | | |записки |реалізації | |економічної та | | | | |державної | |соціальної | | | | |політики щодо | |політики | | | | |грошових | | | | | | |доходів | | | | | | |населення | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |аналітичні |Щодо оптимальних |Протягом року|Департамент | | | |записки до КМУ |розмірів та | |економічної та | | | | |термінів | |соціальної | | | | |підвищення | |політики | | | | |мінімальної | | | | | | |заробітної | | | | | | |плати | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |1 проект |Між Кабінетом |Протягом року|Департамент | | | |Генеральної |Міністрів | |економічної та | | | |угоди (участь) |України, | |соціальної | | | | |Конфедерацією | |політики | | | | |роботодавців | | | | | | |України та | | | | | | |всеукраїнськими | | | | | | |профспілками і | | | | | | |профоб'єднаннями | | | | | | |на 2004- 005 | | | | | | |роки | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |1 проект |"Про план заходів |Протягом року|Департамент | | | |розпорядження |щодо виконання | |економічної та | | | |КМУ (участь) |Генеральної угоди | |соціальної | | | | |між Кабінетом | |політики | | | | |Міністрів України,| | | | | | |Конфедерацією | | | | | | |роботодавців | | | | | | |України та | | | | | | |всеукраїнськими | | | | | | |профспілками і | | | | | | |профоб'єднаннями | | | | | | |на 2004-2005 | | | | | | |роки" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |1 наказ |"Про забезпечення |Протягом року|Департамент | | | |Міністерства |виконання Плану | |економічної та | | | | |заходів щодо | |соціальної | | | | |виконання | |політики | | | | |Генеральної угоди | | | | | | |між Кабінетом | | | | | | |Міністрів України,| | | | | | |Конфедерацією | | | | | | |роботодавців | | | | | | |України та | | | | | | |всеукраїнськими | | | | | | |профспілками і | | | | | | |профоб'єднаннями | | | | | | |на 2004-2005 | | | | | | |роки" (в рамках | | | | | | |Міністерства) | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |1 методичні |Щодо визначення та|Грудень |Департамент | | | |рекомендації |формування | |економічної та | | | | |середнього | |соціальної | | | | |класу в Україні | |політики | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |1 методика |Щодо розроблення |Грудень |Департамент | | | | |моделі прогнозу | |економічної | | | | |фонду оплати праці| |та соціальної | | | | |працівників в | |політики | | | | |цілому по Україні | | | | | | |та у розрізі видів| | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності на | | | | | | |коротко- та | | | | | | |середньострокову | | | | | | |перспективу | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------| |24 |Виконання завдань |аналітичні |"Про хід |Березень |Департамент | | |Державної |матеріали до |виконання | |економічної та | | |програми |КМУ |Програми | |соціальної | | |зайнятості | |створення | |політики | | |населення на | |додаткових | | | | |2003 рік | |робочих місць | | | | | | |для працівників | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |АЕС, які | | | | | | |вивільняються | | | | | | |після закриття | | | | | | |станції, та | | | | | | |жителів | | | | | | |м. Славутича" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------| |25 |Удосконалення |3 проекти |Визначення | | | | |фінансово- |Законів України|оптимального | | | | |економічного |(участь) |розміру страхових | | | | |механізму | |внесків до: | | | | |функціонування | |------------------+-------------+--------------------| | |системи | |- Фонду |Протягом року|Департамент | | |загально- | |соціального | |економічної та | | |обов'язкового | |страхування | |соціальної | | |державного | |від нещасних | |політики | | |соціального | |випадків на | | | | |страхування | |виробництві | | | | | | |та професійних | | | | | | |захворювань | | | | | | |України; | | | | | | |------------------+-------------+--------------------| | | | |- Фонду |Протягом року|Департамент | | | | |соціального | |економічної та | | | | |страхування | |соціальної | | | | |з тимчасової | |політики | | | | |втрати | | | | | | |працездатності; | | | | | | |------------------+-------------+--------------------| | | | |- Фонду |Протягом року|Департамент | | | | |загально- | |економічної та | | | | |обов'язкового | |соціальної | | | | |державного | |політики | | | | |соціального | | | | | | |страхування | | | | | | |України на | | | | | | |випадок | | | | | | |безробіття | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------| |26 |Проведення |2 аналітичні |- щодо розробки |Протягом року|Департамент | | |економічного |записки до КМУ |порядку оцінки | |економічної та | | |аналізу пенсійної | |обсягу | |соціальної | | |реформи та | |інвестиційних | |політики | | |інвестиційного | |надходжень від | | | | |потенціалу | |Накопичувального | | | | |пенсійних фондів, | |фонду в | | | | |прогнозування | |економіку | | | | |їх впливу на | |- щодо розробки | | | | |економіку країни | |порядку оцінки | | | | | | |обсягу | | | | | | |інвестиційних | | | | | | |надходжень від | | | | | | |недержавних | | | | | | |пенсійних фондів | | | | | | |в економіку | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |методичні |Щодо створення |Протягом року|Департамент | | | |рекомендації |ефективної | |економічної та | | | | |системи зберігання| |соціальної | | | | |пенсійних коштів | |політики | | | | |та управління | | | | | | |активами | | | | | | |пенсійних фондів | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-------------+--------------------| |27 |Реформування |2 аналітичні |Напрями |Березень |Департамент | | |галузей |записки |удосконалення | |економічної та | | |гуманітарної | |економічного | | | | |сфери* | |механізму | | | | | | |системи вищої | | | | | | |освіти | | | | | | |------------------+-------------+--------------------| | | | |Реформування |Квітень |соціальної | | | | |охорони | |політики | | | | |здоров'я | | | | | |---------------+------------------+-------------+--------------------| | | |3 проекти |- Положення про |Протягом року|Департамент | | | |методичних |формування | |економічної та | | | |рекомендацій |державного | |соціальної | | | | |замовлення | |політики | | | | |в галузі | | | | | | |кінематографії | | | | | | |та контролю | | | | | | |за його | | | | | | |виконанням | | | | | | |------------------+-------------+--------------------| | | | |- Положення про | |Департамент | | | | |державне | |економічної та | | | | |замовлення на | |соціальної | | | | |створення і | |політики | | | | |розповсюдження | | | | | | |теле- та | | | | | | |радіопрограм | | | | | | |------------------+-------------+--------------------| | | | |- Формування | |Департамент | | | | |державного | |економічної та | | | | |замовлення | |соціальної | | | | |на підготовку | |політики | | | | |фахівців, | | | | | | |науково- | | | | | | |педагогічних та | | | | | | |робітничих | | | | | | |кадрів | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 1.4. Забезпечення узгодженості напрямів і механізмів | |залучення міжнародної технічної допомоги з пріоритетами | |економічного і соціального розвитку України | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |28.|Розроблення та |7 програм |Формування програм|Протягом |Департамент | | |підписання | |технічного |року |координації | | |стратегічних та | |співробітництва | |міжнародної | | |щорічних програм | |на 2005 рік із: | |технічної допомоги | | |міжнародної | |- Сполученими | | | | |технічної допомоги | |Штатами Америки; | | | | |(МТД) | |- Арабською | | | | | | |Республікою | | | | | | |Єгипет; | | | | | | |- Японією; | | | | | | |- Канадою; | | | | | | |- Республікою | | | | | | |Корея; | | | | | | |- Китайською | | | | | | |Народною | | | | | | |Республікою; | | | | | | |- Республікою | | | | | | |Індія | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |29 |Підготовка пропозицій |1 проект Указу |Щодо внесення змін|Лютий** |Департамент | | |щодо внесення змін до | |до Положення про | |координації | | |Положення про | |Національного | |міжнародної | | |Національного | |координатора з | |технічної | | |координатора з питань | |питань технічної | |допомоги | | |технічної допомоги ЄС*| |допомоги ЄС | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |29.|Інформаційне та |за запитом |Інформаційно- |Протягом |Департамент | |1. |аналітичне | |аналітичні |року |координації | | |забезпечення | |матеріали | |міжнародної | | |діяльності | | | |технічної допомоги | | |Національного | | | | | | |координатора з | | | | | | |питань технічної | | | | | | |допомоги | | | | | | |Європейського Союзу | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |30.|Підготовка проектів |4 угоди |- Меморандум про |Протягом |Департамент | | |міжнародних | |взаєморозуміння |року |координації | | |договорів щодо | |між Урядом України | |міжнародної | | |надання Україні | |та Урядом США щодо | |технічної | | |матеріальної | |основних напрямів | |допомоги | | |технічної допомоги | |та цілей допомоги | | | | |та їх підписання | |з боку АМР США | | | | | | |у 2004 році | | | | | | |( 840_084 ); | | | | | | |- Угода (у формі | | | | | | |обміну нотами) між | | | | | | |Кабінетом Міністрів| | | | | | |України та Урядом | | | | | | |Японії про надання | | | | | | |японського | | | | | | |культурного гранта;| | | | | | |- Угода між Урядом | | | | | | |України та Урядом | | | | | | |Японії про технічне| | | | | | |співробітництво та | | | | | | |грантову допомогу; | | | | | | |- Угода між | | | | | | |Кабінетом Міністрів| | | | | | |України та Урядом | | | | | | |Республіки Корея | | | | | | |про технічне | | | | | | |і фінансове | | | | | | |співробітництво | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |31 |Координація виконання |6 проектів |Супроводження |Протягом |Департамент | | |Рамкової програми | |реалізації |року |координації | | |співробітництва між | |проектів | |міжнародної | | |Україною та ЮНІДО | |міжнародної | |технічної | | | | |технічної | |допомоги | | | | |допомоги, | | | | | | |передбачених | | | | | | |Рамковою | | | | | | |програмою | | | | | | |співробітництва | | | | | | |між Україною та | | | | | | |ЮНІДО на 2004 р. | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |32 |Участь у роботі Ради |1 засідання |Здійснення |Травень |Департамент | | |промислового розвитку | |організаційних | |координації | | |ЮНІДО | |заходів щодо | |міжнародної | | | | |участі | |технічної | | | | |української | |допомоги | | | | |делегації у | | | | | | |черговому | | | | | | |засіданні | | | | | | |Ради промислового | | | | | | |розвитку ЮНІДО | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |33 |Координація виконання |2 зустрічі |Проведення |Протягом |Департамент | | |Рамкової програми | |піврічної/річної |року |координації | | |допомоги ООН Україні | |спільної зустрічі | |міжнародної | | | | |координаторів | |технічної | | | | |проектів, | |допомоги | | | | |бенефіціарів | | | | | | |та представників | | | | | | |Мінекономіки з | | | | | | |обговорення | | | | | | |результатів | | | | | | |виконання | | | | | | |Рамкової програми | | | | | | |допомоги ООН | | | | | | |Україні | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34 |Адміністрування |3 угоди |- Лист-угода про |Протягом |Департамент | | |проектів міжнародної | |Грант фонду |року |координації | | |технічної допомоги, що| |інституційного | |міжнародної | | |надаються Світовим | |розвитку на | |технічної | | |банком (ведення | |розвиток | |допомоги | | |спеціальних рахунків, | |спроможності до | | | | |звітування перед НБУ, | |формування | | | | |ДПА, Світовим банком) | |аграрної політики;| | | | | | |- Лист-угода про | | | | | | |Грант Уряду | | | | | | |Японії на | | | | | | |підготовку Проекту| | | | | | |модернізації | | | | | | |статистичної | | | | | | |системи; | | | | | | |- Лист-угода про | | | | | | |Грант "Підвищення | | | | | | |відповідальності | | | | | | |через діалог та | | | | | | |поліпшення | | | | | | |правового | | | | | | |середовища | | | | | | |для участі | | | | | | |громадськості" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Розвиток |2 засідання |Організація та |Протягом |Департамент | |1. |інструментів та | |проведення |року |координації | | |механізмів | |засідань | |міжнародної | | |технічного | |Українсько- | |технічної допомоги | | |співробітництва | |американського | | | | | | |Комітету з питань | | | | | | |економічного | | | | | | |співробітництва | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Проведення державної |за кількістю |Реєстраційна |Протягом |Департамент | |2. |реєстрації програм |звернень |картка проекту |року |координації | | |та проектів | |(програми) | |міжнародної | | |міжнародної | | | |технічної допомоги | | |технічної допомоги | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Підготовка та |4 статистичн |Зведена статистич-|Щокварталу |Департамент | |3. |подання відомостей |і довідки |на інформація | |координації | | |про державну | |"Відомості про | |міжнародної | | |реєстрацію | |державну реєстра- | |технічної допомоги | | |(перереєстрацію або | |цію (перереєстра- | | | | |анулювання рішення | |цію або анулювання| | | | |про реєстрацію) | |рішення про | | | | |проектів (програм) | |реєстрацію) | | | | |міжнародної | |проектів (програм)| | | | |технічної допомоги | |міжнародної | | | | |до Держкомстату, | |технічної | | | | |Держмитслужби, | |допомоги" | | | | |Державної податкової | | | | | | |адміністрації | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Проведення |за кількістю |Свідоцтво про |Протягом |Департамент | |4. |акредитації |звернень |акредитацію |року |координації | | |виконавців | |виконавця | |міжнародної | | |(юридичних осіб - | |(юридичної особи -| |технічної допомоги | | |нерезидентів) | |нерезидента) | | | | |програм та проектів | |проекту (програми)| | | | |міжнародної | |міжнародної | | | | |технічної допомоги | |технічної допомоги| | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Видача довідок щодо |за кількістю |Довідка щодо |Протягом |Департамент | |5. |пільгового митного |звернень |пільгового митного|року |координації | | |оформлення вантажів | |оформлення ванта- | |міжнародної | | |міжнародної | |жів міжнародної | |технічної допомоги | | |технічної допомоги | |технічної допомоги| | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Видача довідок щодо |за кількістю |Довідка щодо |Протягом |Департамент | |6. |пільгового |звернень |пільгового |року |координації | | |оподаткування в | |оподаткування в | |міжнародної | | |рамках виконання | |рамках виконання | |технічної допомоги | | |проектів міжнародної | |проектів | | | | |технічної допомоги | |міжнародної | | | | | | |технічної допомоги| | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Видача довідок - |за кількістю |Довідка - |Протягом |Департамент | |7. |підтверджень про |звернень |підтвердження про |року |координації | | |оподаткування ПДВ | |оподаткування ПДВ | |міжнародної | | |за нульовою ставкою | |за нульовою став- | |технічної допомоги | | |при здійсненні | |кою при здійсненні| | | | |операцій з продажу | |операцій з продажу| | | | |товарів (сировини, | |товарів (сировини,| | | | |матеріалів, | |матеріалів, | | | | |устаткування | |устаткування та | | | | |та обладнання), | |обладнання), | | | | |виконання робіт | |виконання робіт та| | | | |та надання послуг | |надання послуг на | | | | |на митній території | |митній території | | | | |України, які | |України, які | | | | |виконуються за | |виконуються за ра-| | | | |рахунок міжнародної | |хунок міжнародної | | | | |технічної допомоги, | |технічної допомо- | | | | |що надається на | |ги, що надається | | | | |безоплатній та | |на безоплатній та | | | | |безповоротній | |безповоротній | | | | |основі для | |основі для | | | | |підготовки | |підготовки до | | | | |до зняття і зняття | |зняття і зняття | | | | |енергоблоків | |енергоблоків | | | | |Чорнобильської АЕС | |Чорнобильської АЕС| | | | |з експлуатації та | |з експлуатації та | | | | |перетворення | |перетворення | | | | |об'єкта "Укриття" | |об'єкта "Укриття" | | | | |на екологічно | |на екологічно | | | | |безпечну систему, | |безпечну систему, | | | | |або за рахунок | |або за рахунок | | | | |коштів, які | |коштів, які | | | | |передбачаються в | |передбачаються в | | | | |державному бюджеті | |державному бюджеті| | | | |як внесок України | |як внесок України | | | | |до Чорнобильського | |до Чорнобильського| | | | |фонду "Укриття" | |фонду "Укриття" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Співробітництво в |за необхідності|Інформаційно- |Протягом |Департамент | |8. |рамках діяльності |(відповідно до |аналітичні |року |координації | | |керівних та |плану |матеріали | |міжнародної | | |наглядових органів |проведення | | |технічної допомоги | | |щодо впровадження |засідань | | | | | |в Україні програм |керівних та | | | | | |Тасіс: |наглядових | | | | | |Національної, |органів | | | | | |Регіональної, |проектів та | | | | | |Прикордонного |програм) | | | | | |співробітництва | | | | | | |(у тому числі | | | | | | |Програми сусідства), | | | | | | |Ядерної безпеки | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Видача довідок - |за кількістю |Довідка - |Протягом |Департамент | |9. |підтверджень про |звернень |підтвердження про |року |координації | | |звільнення | |звільнення | |міжнародної | | |організації- | |організації- | |технічної допомоги | | |виконавця від | |виконавця від | | | | |податку на прибуток | |податку на прибу- | | | | |підприємств, | |ток підприємств, | | | | |отриманого за | |отриманого за ра- | | | | |рахунок міжнародної | |хунок міжнародної | | | | |технічної допомоги, | |технічної допомо- | | | | |збору за проїзд по | |ги, збору за | | | | |території | |проїзд по терито- | | | | |прикордонних | |рії прикордонних | | | | |областей | |областей | | | | |автотранспорту, що | |автотранспорту, що| | | | |прямує за кордон, | |прямує за кордон, | | | | |при здійсненні | |при здійсненні | | | | |операцій на митній | |операцій на митній| | | | |території України, | |території України,| | | | |які виконуються за | |які виконуються за| | | | |рахунок міжнародної | |рахунок міжнарод- | | | | |технічної допомоги, | |ної технічної до- | | | | |що надається на | |помоги, що на- | | | | |безоплатній та | |дається на | | | | |безповоротній | |безоплатній та | | | | |основі на період | |безповоротній | | | | |підготовки до | |основі на період | | | | |зняття і зняття | |підготовки до | | | | |енергоблоків | |зняття і зняття | | | | |Чорнобильської АЕС | |енергоблоків Чор- | | | | |з експлуатації та | |нобильської АЕС з | | | | |перетворення об'єкта | |експлуатації та | | | | |"Укриття" на | |перетворення | | | | |екологічно безпечну | |об'єкта "Укриття" | | | | |систему, або за | |на екологічно без-| | | | |рахунок коштів, які | |печну систему, або| | | | |передбачаються в | |за рахунок коштів,| | | | |державному бюджеті | |які передбачаються| | | | |як внесок України | |в державному | | | | |до Чорнобильського | |бюджеті як внесок | | | | |фонду "Укриття" | |України до Чорно- | | | | | | |бильського фонду | | | | | | |"Укриття" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Інформаційно- |2 пакети |Інформаційно- |Протягом |Департамент | |10.|аналітичне |документів |аналітичні |року |координації | | |забезпечення | |матеріали щодо | |міжнародної | | |діяльності | |впровадження | |технічної допомоги | | |українських частин | |в Україні програми| | | | |спільних органів | |технічної допомоги| | | | |Україна - ЄС | |з боку ЄС | | | | |(Рада з питань | |(програма Тасіс) | | | | |співробітництва, | | | | | | |Комітет з питань | | | | | | |співробітництва) з | | | | | | |питань впровадження | | | | | | |в Україні програми | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | |з боку ЄС | | | | | | |(програма Тасіс) | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |34.|Інформаційно- |відповідно |Інформаційно- |Протягом |Департамент | |11.|аналітичне |до плану |аналітичні |року |координації | | |забезпечення |проведення |матеріали щодо | |міжнародної | | |діяльності |засідань |впровадження | |технічної допомоги | | |українських частин | |в Україні програми| | | | |спільних | |технічної допомоги| | | | |двосторонніх | |з боку країн | | | | |комісій (з країнами | |Європи | | | | |Європи) щодо | | | | | | |співробітництва у | | | | | | |сфері матеріальної | | | | | | |технічної допомоги | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 1.5. Визначення стратегії та критеріїв ефективності | |співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |35 |Визначення стратегії |1 постанова КМУ|Про затвердження |Березень** |Департамент | | |співробітництва | |стратегії | |економічної | | |України з міжнародними| |співробітництва | |стратегії | | |фінансовими | |з МФО | | | | |організаціями на 2004 | | | | | | |- 2007 роки* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |36 |Підвищення |1 порядок |Щодо проведення |Травень** |Департамент | | |ефективності проектів,| |експертизи | |економічної | | |які підтримуються МФО,| |проектів | |стратегії | | |та удосконалення їх | |економічного і | | | | |управління* | |соціального | | | | | | |розвитку | | | | | | |України, які | | | | | | |підтримуються | | | | | | |МФО | | | | | |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |1 методичні |Щодо розроблення |Травень |Департамент | | | |рекомендації |концепцій, | |економічної | | | | |техніко- | |стратегії | | | | |економічного | | | | | | |обгрунтування | | | | | | |зазначених | | | | | | |проектів | | | | | |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |1 система |Оцінки |Травень |Департамент | | | |критеріїв |ефективності | |економічної | | | | |залучення та | |стратегії | | | | |використання | | | | | | |коштів МФО | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |37 |Запровадження нової |1 меморандум |Про економічну |Протягом |Департамент | | |програми | |та фінансову |року |економічної | | |співробітництва з МВФ | |політику на | |стратегії | | |попереджувальний | |2004 рік | | | | |стенд-бай | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |38 |Запровадження проекту |моніторинг |Виконання умов |Липень |Департамент | | |ПСП-2 | |отримання | |економічної | | | | |позики ПСП-2 | |стратегії | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |39 |Підготовка проекту |1 Угода |Про підписання |Протягом |Департамент | | |ПСП-3 | |ПСП-3 |року |економічної | | | | | | |стратегії | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |40 |План співробітництва |1 план |Про |Вересень |Департамент | | |України з МФО на 2005 | |співробітництво | |економічної | | |рік | |України з МФО | |стратегії | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |41 |Інформація щодо стану |4 звіти |З підготовки |Щокварталу |Департамент | | |підготовки проектів | |проектів | |економічної | | |економічного і | |ЄБРР, МБРР | |стратегії | | |соціального розвитку | | | | | | |України, які | | | | | | |підтримуються МФО | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |42 |Інформація щодо стану |4 звіти |З підготовки |Щокварталу |Департамент | | |реалізації проектів | |проектів | |економічної | | |економічного і | |ЄБРР, МБРР | |стратегії | | |соціального розвитку | | | | | | |України, які | | | | | | |підтримуються МФО | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пріоритет 2. Підвищення ефективності ринкових реформ та | |конкурентоспроможності національної економіки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.1. Поглиблення процесів приватизації, підвищення | |ефективності процедур банкрутства та відновлення платоспроможності | |підприємств, удосконалення механізмів фінансового планування | |діяльності державних підприємств | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |43 |Скорочення переліку |1 проект Закону|"Про внесення |Березень** |Департамент | | |об'єктів права |України |змін до Закону | |реформування | | |державної власності, | |України "Про | |відносин | | |що не підлягають | |перелік об'єктів | |власності | | |приватизації, у тому | |права державної | | | | |числі тих, які не | |власності, | | | | |підлягають | |що не підлягають | | | | |приватизації, але | |приватизації" | | | | |можуть бути | | | | | | |корпоратизовані* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |44 |Створення системи |1 проект |Щодо положення про|Грудень |Департамент | | |обліку об'єктів |постанови КМУ |порядок складання | |реформування | | |державної власності, | |та ведення Реєстру| |відносин | | |запровадження | |об'єктів державної| |власності | | |ведення Реєстру | |власності | | | | |об'єктів державної | | | | | | |власності | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |45 |Оптимізація Переліку |1 проект |"Про внесення змін|Червень |Департамент | | |підприємств, |постанови КМУ |до постанови | |реформування | | |( 1346-2000-п ) | |Кабінету Міністрів| |відносин | | |які мають стратегічне | |України від 29 | |власності | | |значення для економіки| |серпня 2000 року | | | | |та безпеки держави | |N 1346" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |46 |Підвищення |1 проект |"Про запровадження|Травень |Департамент | | |ефективності |розпорядження |єдиної | |реформування | | |фінансового |КМУ |автоматизованої | |відносин | | |планування | |системи | |власності | | |діяльності казенних, | |моніторингу | | | | |державних та | |показників | | | | |комунальних | |фінансових | | | | |підприємств, | |планів державних | | | | |створення єдиної | |комерційних | | | | |автоматизованої | |та казенних | | | | |системи моніторингу | |підприємств" | | | | |показників |---------------+------------------+-----------+----------------------| | |фінансових планів |методичні |Щодо забезпечення |Грудень |Департамент | | |державних |рекомендації |процесів складання| |реформування | | |підприємств* | |фінансових планів,| |відносин | | | | |здійснення аналізу| |власності | | | | |показників і | | | | | | |результатів їх | | | | | | |виконання | | | | | |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |4 аналітичні |Аналіз стану |Квітень |Департамент | | | |записки до КМУ |виконання | |реформування | | | | |фінансових | |відносин | | | | |планів державних | |власності | | | | |підприємств та | | | | | | |господарських | | | | | | |товариств з | | | | | | |державною часткою | | | | | | |у статутних | | | | | | |фондах понад 50 % | | | | | | |за результатами | | | | | | |фінансово- | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності у | | | | | | |2003 році, | | | | | |---------------+------------------+-----------| | | | | |за I, II та III |Червень, | | | | | |квартали 2004 року|вересень, | | | | | | |грудень | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |47 |Законодавче та |1 проект Закону|"Про визначення |Протягом |Департамент | | |організаційне |України |суб'єктів права |року |реформування | | |забезпечення системи | |власності на | |відносин | | |протидії "тіньовій | |розташоване на | |власності | | |приватизації", | |території України | | | | |створення умов для | |майно | | | | |запобігання випадкам | |загальносоюзних | | | | |відчуження | |громадських | | | | |державного майна | |об'єднань | | | | |поза межами | |(організацій) | | | | |приватизації | |колишнього Союзу | | | | | | |РСР" | | | | | | |(реєстраційний | | | | | | |номер 1093-1) | | | | | | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |48 |Законодавче |1 проект Закону|"Про внесення змін|Протягом |Департамент | | |удосконалення |України |до Закону України |року |реформування | | |процедур застави | |"Про заставу" | |відносин | | |державного майна та | |(реєстраційний | |власності | | |належних державі | |номер 2411) | | | | |акцій (часток, паїв) | | | | | | |господарських | | | | | | |товариств | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |49 |Удосконалення |1 проект Закону|"Про внесення змін|Протягом |Департамент | | |законодавства з |України |до деяких законів |року |реформування | | |питань банкрутства і | |України" | |відносин | | |підвищення | |(реєстраційний | |власності | | |ефективності | |N 2273) | | | | |процедур банкрутства | | | | | | |та відновлення | | | | | | |платоспроможності | | | | | | |підприємств* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |50 |Створення рівних |1 проект Закону|Проект Закону |Грудень |Департамент | | |умов господарювання |України |України "Про | |реформування | | |для суб'єктів | |корпоратизацію | |відносин | | |підприємницької | |державних | |власності | | |діяльності державної | |підприємств" | | | | |та недержавної форм | | | | | | |власності* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |51 |Перерозподіл |1 проект Закону|Проект Закону |Червень** |Департамент | | |повноважень судової |України |України "Про | |реформування | | |та виконавчої влади | |внесення змін до | |відносин | | |визначених Законом | |Закону України | |власності | | |України "Про | |"Про відновлення | | | | |відновлення | |платоспроможності | | | | |платоспроможності | |боржника або | | | | |боржника або | |визнання його | | | | |визнання його | |банкрутом" | | | | |банкрутом" ( 2343-12 )| | | | | | |передусім державним | | | | | | |органом з питань | | | | | | |банкрутства, та | | | | | | |органами, що | | | | | | |здійснюють | | | | | | |управління державним | | | | | | |майном, в частині | | | | | | |прийняття рішень | | | | | | |щодо шляхів | | | | | | |відновлення | | | | | | |платоспроможності | | | | | | |підприємств | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |52 |Удосконалення |1 проект Закону|Проект Закону |Червень** |Департамент | | |інституту |України |України "Про | |реформування | | |арбітражних | |внесення змін до | |відносин | | |керуючих, насамперед | |Закону України | |власності | | |стосовно | |"Про відновлення | | | | |відповідальності за | |платоспроможності | | | | |заподіяні | |боржника або | | | | |підприємствам-боржни- | |визнання його | | | | |кам та кредиторам | |банкрутом" | | | | |збитки, посилення | | | | | | |контролю за їх | | | | | | |діяльністю* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |52.|Розроблення Плану |1 план заходів |План заходів щодо |II квартал |Департамент | |1. |заходів щодо | |зменшення обсягів | |фінансової та | | |зменшення обсягів | |простроченої | |інвестиційної | | |простроченої | |дебіторської та | |політики | | |дебіторської та | |кредиторської | | | | |кредиторської | |заборгованості між| | | | |заборгованості між | |суб'єктами | | | | |суб'єктами | |господарювання, | | | | |господарювання, | |запобігання її | | | | |запобігання її | |утворенню у | | | | |утворенню у | |майбутньому та | | | | |майбутньому та | |посилення | | | | |посилення платіжної | |платіжної | | | | |дисципліни | |дисципліни | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |52.|Моніторинг |3 моніторинги |Моніторинг Плану |Щокварталу |Департамент | |2. |виконання Плану | |заходів щодо | |фінансової та | | |заходів щодо | |зменшення обсягів | |інвестиційної | | |зменшення обсягів | |простроченої | |політики | | |простроченої | |дебіторської та | | | | |дебіторської та | |кредиторської | | | | |кредиторської | |заборгованості між| | | | |заборгованості між | |суб'єктами | | | | |суб'єктами | |господарювання, | | | | |господарювання, | |запобігання її | | | | |запобігання її | |утворенню у | | | | |утворенню у | |майбутньому та | | | | |майбутньому та | |посилення | | | | |посилення платіжної | |платіжної | | | | |дисципліни | |дисципліни | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.2. Розвиток підприємництва та конкурентного | |середовища | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |53 |Аналіз ходу |2 аналітичні |"Про хід |Щопівроку |Департамент | | |демонополізації та |записки до КМУ |демонополізації | |регіонального | | |її | |та її | |розвитку | | |соціально-економічних | |соціально- | | | | | наслідків в | |економічні | | | | |галузевому та | |наслідки" | | | | |регіональному | | | | | | |розрізах | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |54 |Забезпечення |проекти |"Про узгоджені |Протягом |Департамент | | |Міністерством |розпоряджень |дії, |року |регіонального | | |розгляду справ про |КМУ (в разі |концентрацію | |розвитку | | |узгоджені дії, |надходження |суб'єктів | | | | |концентрацію |заяв від |господарювання" | | | | |суб'єктів |суб'єктів | | | | | |господарювання та |господарювання | | | | | |підготовки проектів |до | | | | | |рішення Кабінету |Міністерства) | | | | | |Міністрів України | | | | | | |про надання дозволів | | | | | | |суб'єктам | | | | | | |господарювання на | | | | | | |узгоджені дії, | | | | | | |концентрацію | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |55 |Відслідковування |2 аналітичні |"Про виконання |Щопівроку |Департамент | | |ефективності заходів |записки |заходів | |регіонального | | |регіональних програм | |регіональних | |розвитку | | |розвитку малого | |програм | | | | |підприємництва на | |розвитку малого | | | | |2003 - 2004 роки та | |підприємництва з | | | | |підготовка висновків | |висновками та | | | | |щодо впливу програм | |пропозиціями" | | | | |на вирішення | | | | | | |соціально-економічних | | | | | | | проблем регіону | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |56.|Забезпечення |1 аналітична |"Про виконання |Грудень |Департамент | | |реалізації єдиної |записка до |Міністерством | |регіонального | | |державної регуляторної|Держпідприємни-|Плану заходів з | |розвитку | | |політики у сфері |цтва |реалізації єдиної | | | | |підприємництва в | |регуляторної | | | | |рамках Мінекономіки | |політики у сфері | | | | | | |підприємництва у | | | | | | |2004 році" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |57 |Участь у визначенні |1 проект |Проект Закону |Березень |Департамент | | |організаційних та |Закону |України "Про | |регіонального | | |правових засад |України |дозвільну систему | |розвитку | | |функціонування | |у сфері | | | | |дозвільної системи, | |господарської | | | | |у тому числі за | |діяльності" | | | | |принципом "єдиного | | | | | | |вікна"* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |58.|Оприлюднення проектів |9 розміщень |Розміщення на |Протягом |Департамент | | |регуляторних актів, |на сайті |офіційній сторінці|року |регіонального | | |розроблення яких | |Міністерства в ме-| |розвитку | | |передбачено наказом | |режі Інтернет пла-| | | | |Міністерства від | |ну діяльності Мі- | | | | |10.12.2003 N 361 | |ністерства з під- | | | | |( v0361569-03 ) | |готовки проектів | | | | |"Про план діяльності | |регуляторних | | | | |з підготовки проектів | |актів, повідомлень| | | | |регуляторних актів" | |про оприлюднення | | | | | | |проектів | | | | | | |регуляторних актів| | | | | | |та аналізів | | | | | | |регуляторного | | | | | | |впливу цих актів | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.3. Створення умов для прискорення економічного | |зростання через інструменти податково-бюджетної та фінансової | |політики | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |59 |Удосконалення |1 проект Закону|"Про внесення змін|Протягом |Департамент | | |податкового обліку та |України |до Закону України |року |фінансової та | | |усунення норм, що | |"Про оподаткування| |інвестиційної | | |негативно впливають | |прибутку | |політики | | |на доходну частину | |підприємств" щодо | | | | |бюджету з податку | |зміни порядку | | | | |на прибуток* | |обліку приросту | | | | | | |(убутку) запасів | | | | | | |та механізму | | | | | | |перенесення | | | | | | |від'ємного | | | | | | |значення об'єкта | | | | | | |оподаткування | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |60 |Створення законодавчих|1 проект Закону|"Про внесення змін|Червень |Департамент | | |умов для врегулювання |України |до Закону України | |фінансової та | | |проблеми з | |"Про податок на | |інвестиційної | | |відшкодуванням | |додану вартість" | |політики | | |податку на додану | |щодо | | | | |вартість* | |реструктуризації | | | | | | |простроченої | | | | | | |заборгованості з | | | | | | |відшкодування | | | | | | |податку на додану | | | | | | |вартість, зокрема | | | | | | |шляхом випуску | | | | | | |відповідних | | | | | | |зобов'язань | | | | | | |держави на суму | | | | | | |реструктуризованої| | | | | | |заборгованості | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |61 |Активізація |1 аналітична |Щодо визначення |Протягом |Департамент | | |лізингових |записка |перспектив |року |фінансової та | | |операцій в Україні | |розвитку | |інвестиційної | | | | |лізингових | |політики | | | | |відносин | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |62 |Відслідковування стану|2 аналітичні |Щодо стану |Щопівроку |Департамент | | |забезпечення |записки |забезпечення | |фінансової та | | |кредитними ресурсами | |кредитними | |інвестиційної | | |реального сектору | |ресурсами | |політики | | |економіки та | |реального сектору| | | | |наслідків впливу | |економіки та | | | | |кредитної політики на | |наслідків впливу | | | | |економічне зростання | |кредитної політики| | | | | | |на економічне | | | | | | |зростання | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |63 |Відслідковування та |2 аналітичні |Щодо оцінки|Щопівроку |Департамент | | |оцінка розвитку ринку |записки |розвитку ринку| |фінансової та | | |страхування в Україні | |страхування в| |інвестиційної | | | | |Україні | |політики | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |64 |Активізація фондового |1 аналітична |Сприяння |Протягом |Департамент | | |ринку |записка |підвищенню ролі|року |фінансової та | | | | |фондового ринку в| |інвестиційної | | | | |економіці України | |політики | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |65 |Моніторинг та оцінка |2 аналітичні |Щодо оцінки|Щопівроку |Департамент | | |розвитку ринку цінних |записки |розвитку ринку| |фінансової та | | |паперів в Україні | |цінних паперів в| |інвестиційної | | | | |Україні | |політики | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |66 |Введення в дію Угоди |1 проект |"Про підписання|Лютий |Департамент | | |між Кабінетом |розпорядження |Угоди між| |фінансової та | | |Міністрів України |КМУ |Кабінетом | |інвестиційної | | |та Урядом Федеративної| |Міністрів України| |політики | | |Республіки Німеччина | |та Урядом| | | | |про фінансове | |Федеративної | | | | |співробітництво | |Республіки | | | | | | |Німеччина про| | | | | | |фінансове | | | | | | |співробітництво" | | | | | |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |1 проект Закону|"Про ратифікацію|Червень |Департамент | | | |України |Угоди між| |фінансової та | | | | |Кабінетом | |інвестиційної | | | | |Міністрів України| |політики | | | | |та Урядом| | | | | | |Федеративної | | | | | | |Республіки | | | | | | |Німеччина про| | | | | | |фінансове | | | | | | |співробітництво" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |67.|Розроблення та |1 проект |"Про заходи щодо |Березень |Департамент | | |вжиття заходів щодо |розпорядження |мобілізації | |фінансової та | | |мобілізації доходів |КМУ |доходів державного| |інвестиційної | | |до державного бюджету | |бюджету | |політики | | |за колом платників | |в 2004 році" | | | | |податку, визначених | | | | | | |Державною податковою | | | | | | |адміністрацією | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |67.|Розроблення |1 баланс |Зведений баланс |III |Департамент | |1. |зведеного балансу | |фінансових |квартал |фінансової та | | |фінансових ресурсів | |ресурсів | |інвестиційної | | |на 2005 рік | | | |політики | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |68 |Забезпечення |4 аналітичні |Аналіз виконання|Щокварталу |Департамент | | |безумовного |записки |доходів державного| |фінансової та | | |виконання доходної | |бюджету 2004 року | |інвестиційної | | |частини бюджету | | | |політики | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |69 |Визначення впливу |1 аналітична |Щодо результатів|Грудень |Департамент | | |реалізації заходів з |записка |моніторингу | |фінансової та | | |ліквідації та | |заходів по| |інвестиційної | | |скорочення | |скороченню | |політики | | |збитковості | |збитковості | | | | |підприємств, | |підприємств, | | | | |розроблених | |здійснених | | | | |міністерствами та | |міністерствами та| | | | |іншими центральними | |іншими | | | | |органами виконавчої | |центральними | | | | |влади, на доходи | |органами | | | | |бюджету | |виконавчої влади | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.4. Розвиток основних товарних ринків, ринків | |послуг та галузей економіки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |70 |Інформаційно- |20 аналітичних |Щодо тенденцій |Щомісяця |Департамент | | |аналітичне |записок (1 тип |розвитку | |розвитку ринків | | |забезпечення |аналітичних |промисловості | | | | |прийняття рішень, |записок |------------------+-----------+----------------------| | |спрямованих на |на щомісячній |Щодо стану |Щокварталу |Департамент | | |розвиток основних |основі, 2 типи |вітчизняних | |розвитку ринків | | |товарних ринків |аналітичних |товарних ринків | | | | |та ринків послуг |записок на |та ринків послуг | | | | |і галузей |щоквартальній |------------------+-----------+----------------------| | |економіки* |основі) |Щодо роботи |Щокварталу |Департамент | | | | |галузей | |розвитку ринків | | | | |економіки | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |71 |Своєчасне відстеження |4 звіти |"Про виконання |Щокварталу |Департамент | | |ситуації щодо | |Комплексної | |розвитку ринків | | |виконання заходів, | |програми розвитку | | | | |направлених на | |внутрішнього | | | | |розвиток внутрішнього | |ринку" | | | | |ринку, та, зокрема, | | | | | | |на збільшення частки | | | | | | |вітчизняних товарів | | | | | | |на ньому | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |72 |Аналіз поточного |24 аналітичні |Щодо стану та |Протягом |Департамент | | |стану та прогноз |записки та інші|перспектив |року |розвитку ринків | | |функціонування |матеріали |розвитку біржових | | | | |біржових товарних | |товарних ринків | | | | |ринків | |------------------+-----------+----------------------| | | | |Щодо аналізу |Протягом |Департамент | | | | |тенденцій та |року |розвитку ринків | | | | |пропозицій | | | | | | |розвитку ринків | | | | | | |продукції базових | | | | | | |галузей | | | | | | |промисловості, у | | | | | | |тому числі | | | | | | |металопрокату, | | | | | | |металобрухту, | | | | | | |мінеральних | | | | | | |добрив, легкових | | | | | | |автомобілів, | | | | | | |легкої, | | | | | | |деревообробної та | | | | | | |целюлозно- | | | | | | |паперової | | | | | | |промисловості | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |73 |Створення ефективного |1 проект Закону|"Про товарну |Протягом |Департамент | | |правового поля для |України |біржу" |року |розвитку ринків | | |ефективного | |(супроводження) | | | | |функціонування | | | | | | |біржового товарного | | | | | | |ринку та ринку | | | | | | |товарних деривативів | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |74 |Підготовка пропозицій |1 проект |"Про порядок |Протягом |Департамент | | |щодо порядку |постанови КМУ |визначення |року |розвитку ринків | | |визначення | |конкуренто- | | | | |конкурентоспроможних | |спроможних | | | | |виробничих секторів | |виробничих | | | | |вітчизняних товарів, | |секторів | | | | |розвиткові яких буде | |вітчизняних | | | | |надаватися державна | |товарів" | | | | |підтримка* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |75 |Визначення шляхів |1 проект |"Про державну |Протягом |Департамент | | |державної підтримки |постанови КМУ |підтримку |року |розвитку ринків | | |розвитку | |розвитку | | | | |конкурентоспроможних | |конкуренто- | | | | |виробництв* | |спроможних | | | | | | |виробництв" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |76 |Встановлення розмірів |1 проект |"Про затвердження |Серпень |Департамент | | |лісосічного фонду |розпорядження |розміру | |розвитку ринків | | |України |КМУ |лісосічного фонду | | | | | | |на 2005 рік" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |77 |Підвищення якості |4 аналітичні |Щодо стану |Щокварталу |Департамент | | |прийняття |записки |розвитку ринку | |розвитку ринків | | |управлінських рішень | |легкої | | | | |щодо підвищення | |промисловості | | | | |конкурентоспроможності| | | | | | |продукції легкої | | | | | | |промисловості та | | | | | | |більш повного | | | | | | |забезпечення потреб | | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | | |цією продукцією, | | | | | | |захист внутрішнього | | | | | | |ринку від | | | | | | |недобросовісної | | | | | | |конкуренції* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |78 |Аналіз поточного |12 аналітичних |Щодо моніторингу |Щомісяця |Департамент | | |стану та прогноз |записок |паливно- | |розвитку ринків | | |функціонування ринків | |енергетичних | | | | |паливно-енергетичних | |ринків | | | | |ресурсів |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |4 аналітичні |Моніторинг |Щокварталу |Департамент | | | |записки |створення нових | |розвитку ринків | | | | |робочих місць для | | | | | | |працівників, що | | | | | | |вивільняються з | | | | | | |вугледобувних та | | | | | | |вуглепереробних | | | | | | |підприємств | | | | | |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |12 аналітичних |Щодо моніторингу |Щомісяця |Департамент | | | |записок |розрахунків за | |розвитку ринків | | | | |електроенергію | | | | | | |------------------+-----------+----------------------| | | | |Про хід виконання |Протягом |Департамент | | | | |Національної |року |розвитку ринків | | | | |енергетичної | | | | | | |програми до 2010 | | | | | | |року | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |79 |Забезпечення |12 аналітичних |Щодо моніторингу |Щомісяця |Департамент | | |енергетичної безпеки |записок |ринку нафти та | |розвитку ринків | | |через упередження | |нафтопродуктів | | | | |негативних явищ на | | | | | | |ринку нафти та | | | | | | |нафтопродуктів* | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |80 |Забезпечення |7 балансів |Звітні, поточні |Протягом |Департамент | | |енергетичної безпеки | |та прогнозні |року |розвитку ринків | | |через збалансованість | |баланси попиту та | | | | |попиту та пропозиції | |пропозиції нафти, | | | | |на ринках | |бензину | | | | |енергоносіїв* | |автомобільного, | | | | | | |палива | | | | | | |дизельного, | | | | | | |мазуту топкового, | | | | | | |газу природного, | | | | | | |вугілля та | | | | | | |електроенергії | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |81 |Участь у розробці |7 балансів |Спільні баланси |Протягом |Департамент | | |спільних України з | |України з |року |розвитку ринків | | |Російською Федерацією | |Російською | | | | |прогнозних балансів | |Федерацією | | | | |основних енергоносіїв | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |82 |Участь у розробці |1 проект |Про затвердження |Лютий - |Департамент | | |заходів з реалізації |постанови КМУ |заходів з |Березень |розвитку ринків | | |Програми "Українське | |реалізації | | | | |вугілля" на 2004 рік* | |Програми | | | | |( 1205-2001-п ) | |"Українське | | | | | | |вугілля на 2004 | | | | | | |рік" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |83 |Підготовка проекту |1 проект |Щодо розвитку |Грудень |Департамент | | |Програми розвитку |Програми |промислового | |розвитку ринків | | |промислового | |видобування | | | | |видобування метану з | |метану з | | | | |вугільних родовищ | |вугільних родовищ | | | | |України* | |України | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |84 |Удосконалення |1 проект Закону|"Про внесення |Протягом |Департамент | | |законодавства у сфері |України |змін до Закону |року |розвитку ринків | | |електроенергетики | |України "Про | | | | | | |електроенергетику"| | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |85 |Координація діяльності|1 наказ |"Про затвердження |Березень |Департамент | | |Держкоменерго- |Міністерства |заходів з | |розвитку ринків | | |збереження | |реалізації | | | | |відповідно до наказу | |основних | | | | |Мінекономіки та з | |стратегічних | | | | |питань європейської | |завдань | | | | |інтеграції від | |Держкоменер- | | | | |07.04.2003 N 1-Д | |гозбереження | | | | |( v01-d569-03 ) | |на 2004 рік" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |86 |Участь у виконанні |3 проекти |- "Про право |Протягом |Департамент | | |плану заходів щодо |постанов КМУ |енергопоста- |року |розвитку ринків | | |реалізації положень | |чальників | | | | |Концепції | |припинити | | | | |функціонування та | |енергопостачання | | | | |розвитку оптового | |споживачам, які | | | | |ринку електроенергії | |не здійснюють | | | | |( 1789-2002-п ) | |оплату | | | | | | |електроенергії | | | | | | |відповідно до | | | | | | |умов договору" | | | | | | |------------------+-----------+----------------------| | | | |- "Про створення | |Департамент | | | | |Фонду зняття з | |розвитку ринків | | | | |експлуатації АЕС" | | | | | | |------------------+-----------+----------------------| | | | |- "Про засади | |Департамент | | | | |функціонування | |розвитку ринків | | | | |ринків первинних | | | | | | |енергоресурсів" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |87.|Аналіз забезпечення |18 |Моніторинг |Щодекади |Департамент | | |внутрішнього ринку |інформаційних |формування |протягом |розвитку ринків | | |продовольчим зерном |довідок |регіональних |півріччя | | | | | |ресурсів продо- |(січень - | | | | | |вольчого зерна |червень) | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |88 | | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |89 |Аналіз поточного |4 аналітичні |- щодо ситуації на|Щокварталу |Департамент | | |стану та прогноз |записки |вітчизняних ринках| |розвитку ринків | | |функціонування | |основних видів | | | | |сільського | |продовольства | | | | |господарства та ринку |---------------+------------------+-----------+----------------------| | |продовольства |4 аналітичні |"Про хід |Щокварталу |Департамент | | | |записки |виконання | |розвитку ринків | | | | |Доручення | | | | | | |Президента | | | | | | |України від | | | | | | |22.10.2002 | | | | | | |N 1-1/1344 щодо | | | | | | |аналізу рівня цін | | | | | | |на продовольство" | | | | | | |(до КМУ) | | | | | |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |4 аналітичні |- щодо ситуації у |Щокварталу |Департамент | | | |записки |сільському | |розвитку ринків | | | | |господарстві, | | | | | | |харчовій та | | | | | | |переробній | | | | | | |промисловості | | | | | |---------------+------------------+-----------+----------------------| | | |2 аналітичні |- щодо розвитку |Щопівроку |Департамент | | | |записки |вітчизняного | |розвитку ринків | | | | |ринку сільсь- | | | | | | |когосподарської | | | | | | |техніки | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |90 |Аналіз поточного |8 аналітичних |Аналітичні |Щокварталу |Департамент | | |стану функціонування |записок |записки: | |розвитку ринків | | |основних ринків | |- щодо стану | | | | |послуг транспорту і | |ринків | | | | |зв'язку та галузей | |транспортних | | | | |економіки | |послуг та послуг | | | | |інфраструктури | |зв'язку; | | | | | | |- щодо роботи | | | | | | |галузей економіки | | | | | | |(транспорту та | | | | | | |зв'язку) | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |91 | | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |92 |Забезпечення |1 наказ |"Про |Протягом |Департамент | | |процедури |Міністерства |уповноваження |року |розвитку ринків | | |уповноваження органів | |органів | | | | |сертифікації зернових | |сертифікації на | | | | |складів на | |проведення робіт | | | | |відповідність послуг | |з підтвердження | | | | |із зберігання зерна | |відповідності у | | | | |та продуктів його | |законодавчо | | | | |переробки, | |регульованій | | | | |запровадження | |сфері" | | | | |складських документів | | | | | | |на зерно | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |93 |Підготовка проекту |1 проект Закону|Проект Закону |Протягом |Департамент | | |Закону України "Про |України |України "Про |року |розвитку ринків | | |внесення змін до | |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | |Закону України | | | | |акредитацію органів з | |"Про акредитацію | | | | |оцінки відповідності" | |органів з оцінки | | | | | | |відповідності" | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |94 |Проведення |1 аналітична |Інформація про |Протягом |Департамент | | |моніторингу |записка до КМУ |стан акредитації |року |розвитку ринків | | |акредитації органів з | |органів з оцінки | |Національне | | |оцінки відповідності | |відповідності на | |агентство з | | |на відповідність | |відповідність | |акредитації | | |міжнародним та | |міжнародним та | | | | |європейським вимогам | |європейським | | | | |(ДСТУ ISO серії 17000 | |стандартам | | | | |та ДСТУ EN серії | | | | | | |45000) | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |95 | | | | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |96 |Визначення основних |1 проект |"Про затвердження |Липень |Департамент | | |вимог до оптової |постанови КМУ |Правил оптової | |регіонального | | |торгівлі алкогольними | |торгівлі | |розвитку | | |напоями з метою | |алкогольними | | | | |забезпечення їх | |напоями" | | | | |якості та безпеки, а |---------------+------------------+-----------+----------------------| | |також посилення |1 проект |"Про внесення |Грудень |Департамент | | |боротьби з незаконним |постанови КМУ |змін до постанови | |регіонального | | |обігом алкогольних | |Кабінету | |розвитку | | |напоїв* | |Міністрів України | | | | | | |від 30 липня | | | | | | |1996 р. N 854" | | | | | | |(зміни до Правил | | | | | | |роздрібної | | | | | | |торгівлі | | | | | | |алкогольними | | | | | | |напоями) | | | |---+----------------------+---------------+------------------+-----------+----------------------| |97 |Посилення боротьби з |1 наказ |"Про внесення |Грудень |Департамент | | |незаконним обігом |Мінекономіки |змін до Правил | |регіонального | | |тютюнових виробів* | |роздрібної | |розвитку | | | | |торгівлі | | | | | | |тютюновими | | | | | | |виробами" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.5. Забезпечення стабільної цінової ситуації в | |базових галузях економіки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 98|Сприяння забезпеченню |12 моніторингів|Щодо цінової |Щомісяця |Департамент | | |суб'єктів аграрного |до КМУ |ситуації на ринках | |розвитку ринків | | |ринку ціновою | |аграрної продукції | | | | |ситуацією* | |та | | | | | | |матеріально-техніч-| | | | | | |них ресурсів, які | | | | | | |споживаються у | | | | | | |сільському | | | | | | |господарстві | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| | 99|Забезпечення роботи |4 протокольні |Засідання |Щокварталу|Департамент | | |Консультативної ради |рішення |Консультативної | |розвитку ринків | | |з питань формування | |ради з питань | | | | |цінової політики в | |формування цінової | | | | |базових галузях | |політики в базових | | | | |економіки України* | |галузях економіки | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |100| | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |101|Сприяння створенню |2 проекти |- "Про Національну |Протягом |Департамент | | |ефективного |Указів |комісію регулювання|року |розвитку ринків | | |механізму | |транспорту | | | | |державного | |України"; | | | | |регулювання | |- "Про національну | | | | |природних | |комісію регулювання| | | | |монополій у сфері | |зв'язку України" | | | | |транспорту і зв'язку* | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |102|Сприяння |регуляторні |Регуляторні акти |Протягом |Департамент | | |удосконаленню |акти |щодо оптимізації |року |розвитку ринків | | |механізмів | |цін та тарифів на | | | | |ціноутворення у | |послуги транспорту | | | | |сфері транспорту | |і зв'язку (поточна | | | | |та зв'язку* | |діяльність) | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |103|Посилення контролю |12 аналітичних |Щодо моніторингу |Щомісяця |Департамент | | |за цінами на основні |записок |цін на основні | |розвитку ринків | | |енергоносії* | |енергоносії | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.6. Створення сприятливих економічних умов у сфері | |торгівлі, громадського харчування та побутових послуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |104|Визначення правових, |1 проект Закону|"Про споживчу |Грудень** |Департамент | | |організаційних, |України |кооперацію" (нова | |регіонального | | |економічних та | |редакція) | |розвитку | | |соціальних основ | | | | | | |створення і | | | | | | |діяльності споживчих | | | | | | |товариств та спілок | | | | | | |споживчої | | | | | | |кооперації, | | | | | | |забезпечення | | | | | | |додержання принципів | | | | | | |соціальної | | | | | | |справедливості та | | | | | | |посилення ролі і | | | | | | |впливу членів | | | | | | |споживчих товариств | | | | | | |на діяльність | | | | | | |організацій і | | | | | | |підприємств | | | | | | |споживчої | | | | | | |кооперації* | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |105|Визначення засад |1 проект Закону|"Про внутрішню |Грудень** |Департамент | | |державної політики у |України |торгівлю" | |регіонального | | |сфері розвитку та | | | |розвитку | | |регулювання | | | | | | |торговельної | | | | | | |діяльності* | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |106|Реформування сфери |1 проект Закону|"Про експеримент зі|Грудень** |Департамент | | |побутового |України |створення Палат | |регіонального | | |обслуговування | |побутових послуг у | |розвитку | | |населення, | |Вінницькій, | | | | |удосконалення | |Одеській та | | | | |ринкових механізмів, | |Херсонській | | | | |створення рівних | |областях" | | | | |умов для діяльності | | | | | | |підприємств усіх | | | | | | |форм власності, | | | | | | |зменшення тіньового | | | | | | |сектору у цій сфері* | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |107|Визначення правових |1 проект |"Про затвердження |Березень |Департамент | | |взаємовідносин між |постанови КМУ |Положення про | |регіонального | | |постачальниками, | |порядок технічного | |розвитку | | |центрами сервісного | |обслуговування та | | | | |обслуговування та | |ремонту | | | | |користувачами | |реєстраторів | | | | |реєстраторів | |розрахункових | | | | |розрахункових | |операцій" | | | | |операцій, а також | | | | | | |встановлення вимог | | | | | | |щодо проведення | | | | | | |технічного | | | | | | |обслуговування та | | | | | | |ремонту реєстраторів | | | | | | |розрахункових | | | | | | |операцій | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |108|Приведення |1 проект |"Про внесення змін |Жовтень |Департамент | | |термінології |постанови КМУ |до деяких постанов | |регіонального | | |нормативно-правових | |Кабінету Міністрів | |розвитку | | |актів у | |України" | | | | |відповідність з | | | | | | |європейським | | | | | | |законодавством | | | | | | |(заміна терміну | | | | | | |"громадське | | | | | | |харчування" на | | | | | | |термін "ресторанне | | | | | | |господарство") | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |109|Визначення порядку |1 наказ |"Про затвердження |Квітень |Департамент | | |приймання, |Мінекономіки |Правил роздрібної | |регіонального | | |зберігання, | |торгівлі | |розвитку | | |підготовки до | |непродовольчими | | | | |продажу та продажу | |товарами" (нова | | | | |непродовольчих | |редакція) | | | | |товарів через | | | | | | |роздрібну | | | | | | |торговельну мережу | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |110|Удосконалення |1 наказ |"Про затвердження |Березень |Департамент | | |організації |Мінекономіки |Методичних | |регіонального | | |харчування студентів | |рекомендацій з | |розвитку | | |вищих навчальних | |організації роботи | | | | |закладів | |закладів | | | | | | |ресторанного | | | | | | |господарства при | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладах" | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |111|Впровадження базових |1 наказ |"Про затвердження |Червень |Департамент | | |моделей |Мінекономіки |Методичних | |регіонального | | |продовольчих, | |рекомендацій щодо | |розвитку | | |непродовольчих та | |базових моделей | | | | |змішаних ринків для | |ринків з продажу | | | | |різних типів | |продовольчих та | | | | |населених пунктів з | |непродовольчих | | | | |метою перетворення | |товарів" | | | | |ринків в | | | | | | |торговельно-сервісні | | | | | | |комплекси | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.7. Удосконалення порядку здійснення державних | |закупівель, механізмів формування і виконання державного | |замовлення та міжвідомчої координації при здійсненні закупівель | |окремих груп товарів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |112|Удосконалення порядку |1 проект Закону|Проект Закону |Грудень** |Департамент з | | |здійснення державних |України |України "Про | |питань координації | | |закупівель, механізму | |внесення змін до | |державних | | |формування і | |деяких Законів | |закупівель та | | |виконання державного | |України щодо | |державного | | |замовлення* | |державних | |замовлення | | | | |закупівель" | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |113|Встановлення |1 проект Закону|Проект Закону |Грудень |Департамент з | | |адміністративної |України |України "Про | |питань координації | | |відповідальності за | |внесення змін і | |державних | | |порушення | |доповнень до деяких| |закупівель та | | |встановленого порядку | |законодавчих актів"| |державного | | |закупівлі товарів, | |(щодо встановлення | |замовлення | | |робіт і послуг за | |адміністративної | | | | |державні кошти у | |відповідальності за| | | | |вигляді штрафу та | |порушення | | | | |процедури здійснення | |законодавства | | | | |адміністративного | |стосовно державних | | | | |провадження* | |закупівель) | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |114|Вдосконалення |1 проект |Проект постанови |Квітень** |Департамент з | | |механізму міжвідомчої |постанови КМУ |Кабінету Міністрів | |питань координації | | |координації при | |України "Про | |державних | | |здійсненні закупівель | |внесення змін до | |закупівель та | | |окремих груп товарів* | |постанови Кабінету | |державного | | | | |Міністрів України | |замовлення | | | | |від 10.10.2001 | | | | | | |N 1312" (щодо | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |порядку міжвідомчої| | | | | | |координації) | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |115|Розвиток міжнародного |1 угода |Угода з |Вересень |Департамент з | | |співробітництва у | |відповідними | |питань координації | | |сфері державних | |іноземними органами| |державних | | |закупівель, зокрема в | |з координації | |закупівель та | | |аспекті | |закупівель (Польща,| |державного | | |інформаційного | |Швеція, Росія, | |замовлення | | |забезпечення та | |Молдова та ін.) | | | | |залучення міжнародної | |щодо обміну | | | | |технічної допомоги | |інформацією про | | | | | | |торги (тендери), | | | | | | |змінах у | | | | | | |законодавстві, | | | | | | |навчання фахівців у| | | | | | |сфері державних | | | | | | |закупівель | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |116|Формування основних |1 проект |Проект постанови |У двоміся-|Департамент з | | |показників державного |постанови КМУ |щодо формування |чний |питань координації | | |замовлення на 2005 | |основних показників|термін |державних | | |рік | |державного |після |закупівель та | | | | |замовлення на 2005 |прийняття |державного | | | | |рік |Закону про|замовлення | | | | | |державний | Департамент | | | | | |бюджет |економічної та | | | | | | |соціальної | | | | | | |політики | | | |---------------+-------------------+----------+----------------------| | | |1 наказ |Про визначення |Червень |Департамент з | | | |Мінекономіки |критеріїв | |питань координації | | | | |формування | |державних | | | | |державного | |закупівель та | | | | |замовлення на 2005 | |державного | | | | |рік | |замовлення | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |117|Розробка програмного |2 програмні |"Автоматизована |Червень |Департамент з | | |забезпечення щодо |продукти |система державних | |питань координації | | |автоматизації | |закупівель". | |державних | | |процедур закупівель | |WEB-сторінка | |закупівель та | | |та впровадження | |бюлетеня "Вісник | |державного | | |інформаційних | |державних | |замовлення | | |технологій у сферу | |закупівель" | | | | |державних закупівель | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 2.8. Проведення аналізу та економічного | |обгрунтування потреб держави, пов'язаних з її обороною та | |безпекою, формування організаційно-економічного механізму | |реагування на надзвичайні ситуації | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |118|Визначення показників |1 проект |Проект постанови |Березень |Департамент | | |державного оборонного |постанови КМУ |КМУ "Про основні | |економіки | | |замовлення на 2004 рік| |показники | |оборони та | | | | |державного | |безпеки | | | | |оборонного | | | | | | |замовлення на | | | | | | |2004 рік" | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |119|Економічне |1 бюлетень (за |Стратегічний |Травень |Департамент | | |супроводження основних|поданням |оборонний | |економіки | | |заходів з проведення |Міноборони) |бюлетень України | |оборони та | | |оборонного огляду в | |на період до | |безпеки | | |Україні | |2015 року | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |120|Участь у реалізації |відповідно до |Програма подальшого|Протягом |Департамент | | |заходів з подальшого |запитів |реформування та |року |економіки | | |реформування |Державного |державної підтримки| |оборони та | | |кримінально-виконавчої|департаменту з |кримінально- | |безпеки | | |системи України |питань |виконавчої | | | | |відповідно до Програми|виконання |системи на | | | | |подальшого |покарань |2002-2005 роки | | | | |реформування та | | | | | | |державної підтримки | | | | | | |кримінально-виконавчої| | | | | | |системи на 2002 - 2005| | | | | | |роки ( 167-2002-п ) | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |121|Участь у виконанні |2 моніторинги |Програми |Щопівроку |Департамент | | |заходів Програми |(до МВС) |профілактики | |економіки | | |профілактики | |злочинності на | |оборони та | | |злочинності на 2001 - | |2001-2005 рр. | |безпеки | | |2005 рр. ( 1376/2000 )| | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |122|Активізація процесів |додаткові |Додаткові переліки |Протягом |Департамент | | |відчуження військового|переліки за |військового майна, |року |економіки | | |майна Збройних Сил |пропозиціями |яке може бути | |оборони та | | |України, інших |Міноборони, |відчужено та | |безпеки | | |військових формувань |інших ц. о. в. |Протоколи можливих | | | | | |в., які |цін реалізації | | | | | |здійснюють |військового майна | | | | | |керівництво |військових | | | | | |військовими |формувань | | | | | |формуваннями | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |123|Аналітично-інформацій-|4 аналітичні |Про хід реалізації |Протягом |Департамент | | |не супроводження та |звіти до РНБОУ |у 2004 році |року |економіки | | |координація виконання |2 інформаційно-|Комплексної | |оборони та | | |завдань Комплексної |аналітичні |програми | |безпеки | | |програми будівництва |звіти для |будівництва житла | | | | |житла для |Комітету з |для | | | | |військовослужбовців та|питань |військовослужбовців| | | | |членів їх сімей |національної |та членів їх сімей | | | | | |безпеки та | | | | | | |оборони ВРУ та | | | | | | |Адміністрації | | | | | | |Президента | | | | | | |України (за | | | | | | |вимогою) | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |124|Розробка II та частини|проект 2-х |Проекти 2 розділів |Вересень |Департамент | | |I розділів |розділів |мобілізаційного | |економіки | | |мобілізаційного плану | |плану національної | |оборони та | | |національної економіки| |економіки (зміст | |безпеки | | |України | |розділів носить | | | | | | |закритий характер) | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |125|Формування основних |1 проект |Щодо основних |Грудень |Департамент | | |показників з |постанови КМУ |показників з | |економіки | | |нормованого | |нормованого | |оборони та | | |забезпечення населення| |забезпечення | |безпеки | | |після внесення змін до| |населення | | | | |постанови Кабінету | |в особливий | | | | |Міністрів України від | |період | | | | |6 листопада 1997 року | | | | | | |N 1221-060 щодо норм | | | | | | |споживання основних | | | | | | |продовольчих та | | | | | | |непродовольчих товарів| | | | | | |в особливий період | | | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |126|Обгрунтування напрямів|аналітичні |Рекомендації щодо |Грудень |Департамент | | |створення |матеріали та |економіко-правового| |економіки | | |економічно-правового |рекомендації |врегулювання | |оборони та | | |механізму організації | |механізму | |безпеки | | |системи нормованого | |організації системи| | | | |забезпечення населення| |нормованого | | | | | | |забезпечення | | | | | | |населення | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |127|Участь у створенні |1 проект Закону|Про основні |Протягом |Департамент | | |єдиної |України |засади |року |економіки | | |нормативно-правової | |цивільного | |оборони та | | |бази з питань | |захисту | |безпеки | | |запобігання та | | | | | | |ліквідації наслідків |---------------+-------------------+----------+----------------------| | |надзвичайних ситуацій |1 проект Закону|Про |Протягом |Департамент | | |техногенного і |України |Загальнодержавну |року |економіки | | |природного характеру, | |програму | |оборони та | | |ліквідації наслідків | |комплексного | |безпеки | | |Чорнобильської | |соціально- | | | | |катастрофи | |економічного | | | | | | |розвитку територій | | | | | | |що зазнали | | | | | | |радіоактивного | | | | | | |забруднення | | | | | | |внаслідок аварії | | | | | | |на Чорнобильській | | | | | | |АЕС, та місць | | | | | | |компактного | | | | | | |переселення | | | | | | |громадян на період | | | | | | |до 2010 року | | | |---+----------------------+---------------+-------------------+----------+----------------------| |128|Підготовка пропозицій |проекти |Про виділення |Протягом |Департамент | | |про надання державної |розпоряджень |коштів з |року |економіки | | |підтримки окремим |КМУ |резервного фонду | |оборони та | | |галузям і регіонам з | |державного бюджету | |безпеки | | |метою стабілізації їх | | | | | | |економіки та | | | | | | |забезпечення | | | | | | |необхідних умов | | | | | | |функціонування в разі | | | | | | |виникнення | | | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | | | |техногенного і | | | | | | |природного походження*| | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Пріоритет 3. Інтеграція у європейську та світову економічні системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 3.1. Завершення переговорного процесу щодо набуття | |Україною членства у СОТ | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |129|Завершення технічних |низка |Проведення |Протягом|Департамент | | |аспектів |двосторонніх |двосторонніх |року |співробітництва з | | |переговорного процесу |протоколів |переговорів з | |СОТ | | |зі вступу України до | |країнами - членами | | | | |СОТ* | |Робочої групи та | | | | | | |підписання протоколів| | | | | | |з доступу до ринків | | | | | | |товарів та послуг | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+--------+----------------------| |130|Приведення |1 пакет |Забезпечення |Протягом|Департамент | | |національного |проектів |відповідності |року |співробітництва з | | |законодавства у |Законів |національного | |СОТ | | |відповідність із | |законодавства нормам | | | | |нормами СОТ* | |СОТ, виходячи із | | | | | | |зобов'язань, взятих | | | | | | |Україною в рамках | | | | | | |процесу вступу | | | | | | |України до цієї | | | | | | |організації | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+--------+----------------------| |131|Підготовка Звіту |1 Звіт 1 |Підготовка Звіту |Протягом|Департамент | | |Робочої групи та |протокол |Робочої групи та |року |співробітництва з | | |протоколу про вступ | |укладання протоколу | |СОТ | | |України до СОТ* | |про вступ України до | | | | | | |СОТ | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+--------+----------------------| |132|Сприяння створенню |регуляторні |Впровадження в |Протягом|Департамент | | |економічних передумов |акти |Україні спільних |року |розвитку ринків | | |для збільшення частки | |авіаційних вимог | | | | |національних | |Європейського Союзу | | | | |авіаційних | | | | | | |перевізників на ринку | | | | | | |авіаційних перевезень | | | | | | |Європейського | | | | | | |континенту | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 3.2. Забезпечення безперервності політичного діалогу | |між Україною та ЄС, активізація державної політики європейської | |інтеграції України та переговорного процесу з новими державами - | |членами ЄС | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |133|Супроводження |1 звіт |Щодо виконання |15 липня |Департамент | | |реалізації | |пріоритетних | |європейської | | |Програми | |положень | |інтеграції | | |інтеграції України | |Програми | | | | |до ЄС* ( 1072/2000 ) | |інтеграції | | | | | | |України до ЄС у | | | | | | |2004 році | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 проект |"Про заходи щодо |Листо- |Департамент | | | |розпорядження |реалізації |пад** |європейської | | | |КМУ |пріоритетних | |інтеграції | | | | |положень | | | | | | |Програми | | | | | | |інтеграції | | | | | | |України до ЄС у | | | | | | |2005 році" | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |134|Організація, |1 перелік |Узагальнені |Липень |Департамент | | |координація та |пріоритетів з |пропозиції | |європейської | | |контроль |реалізації УПС |Української | |інтеграції | | |діяльності органів | |сторони щодо | | | | |виконавчої влади, | |пріоритетів з | | | | |установ, організацій | |реалізації УПС | | | | |з питань економічного | |на наступний | | | | |та соціального | |період | | | | |співробітництва | | | | | | |України з ЄС | | | | | | |( 998_012 ) | | | | | | |з метою виконання | | | | | | |Угоди про | | | | | | |партнерство і | | | | | | |співробітництво | | | | | | |між Україною та ЄС | | | | | | |(УПС) | | | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |135|Підготовка |засідання та |Спільні заходи з |Бере- |Департамент | | |пропозицій щодо |інші заходи |питань |зень** |європейської | | |складу Української |(кількість та |започаткування | |інтеграції | | |частини Комітету з |характер буде |співробітництва | | | | |питань |визначено |України з | | | | |співробітництва |відповідно до |Європейським | | | | |між Україною та |доручень КМУ |економічним та | | | | |ЄС* |та |соціальним | | | | | |домовленостей |Комітетом ЄС | | | | | |між Україною | | | | | | |та ЄС) | | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |136|Організаційне |5 пакетів |Інформаційно- |Протягом |Департамент | | |забезпечення |матеріалів |аналітичні довідки|року |європейської | | |діяльності | |до засідань | |інтеграції | | |українських частин | |Української | | | | |Ради з питань | |частини Ради та | | | | |співробітництва | |Комітету з | | | | |між | |питань | | | | |Україною та ЄС, | |співробітництва | | | | |Комітету з питань | |між Україною та | | | | |співробітництва | |ЄС | | | | |між Україною та ЄС |----------------+------------------+---------+-----------------------| | |(Комітет Україна - |3 засідання |Засідання |Протягом |Департамент | | |ЄС), Підкомітету з | |Українських |року |європейської | | |питань торгівлі та | |частин Комітету | |інтеграції | | |інвестицій | |Україна-ЄС, | | | | |(Підкомітет N 1) | |Підкомітету N 1, | | | | |та Підкомітету з | |Підкомітету N 2 | | | | |питань фінансів, | | | | | | |економіки, | | | | | | |статистики | | | | | | |(Підкомітет N 2) | | | | | | |Комітету Україна - | | | | | | |ЄС* | | | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |137|Участь у |навчальні |Участь у |Протягом |Департамент | | |подальшому |заходи |наукових, |року |європейської | | |створенні |(кількість та |науково-методичних| |інтеграції | | |необхідних умов |характер буде |конференціях, | | | | |для підготовки |визначено |симпозіумах, | | | | |фахівців у сфері |відповідно до |семінарах з | | | | |європейської та |державної |актуальних | | | | |євроатлантичної |програми |питань | | | | |інтеграції |навчання та |європейської та | | | | |України, |перепідготовки |євроатлантичної | | | | |забезпечення |фахівців у |інтеграції | | | | |доступу до джерел |сфері | | | | | |інформації з цієї |європейської та | | | | | |проблематики* |євроатлантичної | | | | | | |інтеграції | | | | | | |України, після | | | | | | |її затвердження | | | | | | |відповідним | | | | | | |нормативним | | | | | | |актом) | | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |138|Участь у |інформаційні |Регіональні |Протягом |Департамент | | |інформуванні |заходи |наради, |року |європейської | | |широких верств |(кількість та |семінари, | |інтеграції | | |населення з питань |характер буде |конференції з | | | | |європейської |визначено |питань | | | | |інтеграції |відповідно до |європейської | | | | |України* |державної |інтеграції | | | | | |програми |України та | | | | | |інформування |розширення ЄС | | | | | |громадськості з | | | | | | |питань | | | | | | |європейської | | | | | | |інтеграції | | | | | | |України, після | | | | | | |її затвердження | | | | | | |відповідним | | | | | | |нормативним | | | | | | |актом) | | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |139|Забезпечення |3 засідання |Спільні |Протягом |Департамент | | |безперервності | |засідання |року |європейської | | |політичного | |Комітету Україна | |інтеграції | | |діалогу між | |- ЄС, | | | | |Україною та ЄС, а | |Підкомітету N 1, | | | | |також діалогу в | |Підкомітету N 2 | | | | |рамках спільних |----------------+------------------+---------+-----------------------| | |органів УПС (Ради |1 пакет |Інформаційно- |II |Департамент | | |та Комітету | |аналітичні |квартал |європейської | | |Україна - ЄС, його | |довідки до | |інтеграції | | |підкомітетів)* | |Сьомого | | | | | | |спільного | | | | | | |засідання Ради з | | | | | | |питань | | | | | | |співробітництва | | | | | | |між Україною та ЄС| | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 пакет |Інформаційно- |III |Департамент | | | | |аналітичні довідки|квартал |європейської | | | | |до Восьмого | |інтеграції | | | | |саміту Україна - | | | | | | |ЄС | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |140|Визначення |1 проект |Внесення змін до |Лютий** |Департамент | | |координатором з |розпорядження |пункту 2 | |європейської | | |підготовки та |КМУ |розпорядження | |інтеграції | | |проведення | |КМУ від | | | | |"круглого столу" | |28.02.2002 р. | | | | |підприємців | |N 83 щодо | | | | |України і держав - | |визначення | | | | |членів ЄС | |координатором з | | | | |віце-президента | |підготовки та | | | | |Української спілки | |проведення | | | | |промисловців та | |"круглого столу" | | | | |підприємців з | |підприємців | | | | |питань | |України і держав | | | | |інноваційно-інвести- | |- членів ЄС | | | | | ційної політики | |віце-президента | | | | |та міжнародного | |Української | | | | |співробітництва)* | |спілки | | | | | | |промисловців та | | | | | | |підприємців з | | | | | | |питань | | | | | | |інноваційно- | | | | | | |інвестиційної | | | | | | |політики та | | | | | | |міжнародного | | | | | | |співробітництва | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |141|Забезпечення |звіти |Звіти щодо |Протягом |Департамент | | |виконання рішень |(кількість |реалізації |року |європейської | | |Ради, Комітету |буде визначено |пріоритетів з | |інтеграції | | |Україна - ЄС та |дорученням КМУ |виконання УПС, | | | | |його підкомітетів |за підсумками |визначених на | | | | |у період між |засідань) |спільному | | | | |засіданнями* | |засіданні Ради з | | | | | | |питань | | | | | | |співробітництва | | | | | | |між Україною та | | | | | | |ЄС | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |звіти |Щодо виконання |Протягом |Департамент | | | |(кількість |домовленостей, |року |європейської | | | |буде визначено |досягнутих під | |інтеграції | | | |дорученням КМУ) |час спільних | | | | | | |засідань Ради та | | | | | | |Комітету Україна | | | | | | |- ЄС, | | | | | | |Підкомітету N 1, | | | | | | |Підкомітету N 2 | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |142|Активізація |1 засідання |Засідання |Лютий |Департамент | | |переговорного | |Українсько- | |європейської | | |процесу з новими | |литовської комісії| |інтеграції | | |державами - | |з питань | | | | |членами ЄС | |європейської | | | | | | |інтеграції | | | | | | |------------------+---------+-----------------------| | | | |Консультації з |Січень - |Департамент | | | | |новими державами |квітень |європейської | | | | |- членами ЄС | |інтеграції | | | | |щодо мінімізації | | | | | | |небажаних | | | | | | |наслідків | | | | | | |розширення ЄС | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |143|Активізація |згідно з |Консультації |Січень - |Департамент | | |переговорного |домовленістю |щодо поширення |квітень |європейської | | |процесу з ЄС з |сторін |дії УПС на нові | |інтеграції | | |окремих питань | |держави - члени | | | | |співробітництва | |ЄС | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 раунд |Консультації |Квітень |Департамент | | | | |стосовно | |державної політики | | | | |укладання між | |у сфері зовнішньої | | | | |Україною та ЄС | |торгівлі, торговельних | | | | |Угоди про | |обмежень та контролю | | | | |торгівлю деякими | |за | | | | |сталеливарними | |зовнішньоекономічною | | | | |виробами | |діяльністю | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 раунд |Консультації |Лютий |Департамент державної | | | | |стосовно | |політики у сфері | | | | |відповідності | |зовнішньої торгівлі, | | | | |економіки | |торговельних обмежень | | | | |України ринковим | |та контролю за | | | | |умовам | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 раунд |Консультації |Лютий |Департамент | | | | |щодо погодження | |європейської | | | | |проекту Правил | |інтеграції | | | | |процедури | | | | | | |врегулювання | | | | | | |суперечок між | | | | | | |Україною та ЄС | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 раунд |Консультації з |I |Департамент | | | | |ЄК щодо |квартал |європейської | | | | |мінімізації | |інтеграції | | | | |небажаних | | | | | | |наслідків | | | | | | |розширення ЄС | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |2 раунди |Консультації |Лютий - |Департамент | | | | |щодо підготовки |березень |європейської | | | | |Плану дій | |інтеграції | | | | |Україна-ЄС | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |144|Участь у |відповідно до |Засідання |Протягом |Департамент | | |засіданнях |графіку |Державної ради з |року |європейської | | |українських |засідань |питань | |інтеграції | | |органів, що | |європейської і | | | | |координують | |євроатлантичної | | | | |діяльність з | |інтеграції | | | | |питань | |України | | | | |європейської | | | | | | |інтеграції | | | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |145|Забезпечення |згідно з |Консультації |Березень |Департамент | | |діалогу між |домовленістю |щодо поширення |квітень |європейської | | |Україною та ЄС з |сторін |дії УПС на нові | |інтеграції | | |окремих питань | |держави- члени | | | | |співробітництва* | |ЄС | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |згідно з |Консультації |Бере- |Департамент державної | | | |домовленістю |щодо укладання |зень** |політики у сфері | | | |сторін |між Україною та | |зовнішньої торгівлі, | | | | |ЄС Угоди про | |торговельних | | | | |торгівлю деякими | |обмежень та контролю | | | | |сталеливарними | |за | | | | |виробами | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |згідно з |Консультації |Травень |Департамент державної | | | |домовленістю |стосовно | |політики у сфері | | | |сторін |відповідності | |зовнішньої торгівлі, | | | | |економіки | |торговельних обмежень | | | | |України ринковим | |та контролю за | | | | |умовам | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |згідно з |Консультації з |Квітень |Департамент | | | |домовленістю |ЄК щодо | |європейської | | | |сторін |мінімізації | |інтеграції, | | | | |небажаних | |Департамент державної | | | | |наслідків | |політики у сфері | | | | |розширення ЄС | |зовнішньої торгівлі, | | | | | | |торговельних обмежень | | | | | | |та контролю за | | | | | | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |згідно з |Консультації |Липень |Департамент | | | |домовленістю |щодо підготовки | |європейської | | | |сторін |Плану дій | |інтеграції, | | | | |"Україна - ЄС" | |Департамент | | | | | | |державної політики | | | | | | |у сфері зовнішньої | | | | | | |торгівлі, | | | | | | |торговельних обмежень | | | | | | |та контролю за | | | | | | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |146|Підготовка |1 проект |"Про внесення |Лютий** |Департамент | | |пропозицій щодо |розпорядження |змін до | |європейської | | |внесення змін до |Президента |розпорядження | |інтеграції | | |переліку |України |Президента | | | | |центральних | |України від | | | | |органів виконавчої | |27.06.99 N 151" | | | | |влади, | | | | | | |відповідальних за | | | | | | |здійснення | | | | | | |завдань, що | | | | | | |визначені | | | | | | |Стратегією | | | | | | |інтеграції України | | | | | | |до ЄС* ( 615/98 ) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 3.3. Поглиблення економічного співробітництва з | |Радою Євроатлантичного партнерства, створення умов для набуття | |Україною повноправного членства в НАТО | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |147|Забезпечення |1 розділ плану |Економічний розділ|Протягом |Департамент | | |виконання | |робочого плану |року |європейської | | |міжнародних | |імплементації | |інтеграції | | |зобов'язань | |Хартії про осо- | | | | |України, розвитку | |бливе партнерство | | | | |економічного | |між Україною та | | | | |співробітництва | |НАТО ( 994_002 ) | | | | |між Україною та | | | | | | |НАТО |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 розділ |Економічний |Протягом |Департамент | | | |програми |розділ |року |європейської | | | | |індивідуальної | |інтеграції | | | | |програми | | | | | | |партнерства між | | | | | | |Україною та НАТО | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 розділ |Економічний |Протягом |Департамент | | | |програми |розділ програми |року |європейської | | | | |РЄАП в форматі | |інтеграції | | | | |Економічного | | | | | | |комітету | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 розділ |Економічний |Протягом |Департамент | | | |цільового плану |розділ цільового |року |європейської | | | | |плану Україна - | |інтеграції | | | | |НАТО на 2005 рік | | | | | | |в рамках Плану | | | | | | |дій Україна - | | | | | | |НАТО | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |1 звіт та |За підсумками |Протягом |Департамент | | | |рекомендації |проведення |року |європейської | | | | |економічних | |інтеграції | | | | |курсів НАТО, | | | | | | |присвячених | | | | | | |економічним | | | | | | |аспектам | | | | | | |оборонної | | | | | | |діяльності | | | | | |----------------+------------------+---------+-----------------------| | | |звіти |Про виконання |Протягом |Департамент | | | | |Цільового плану |року |європейської | | | | |Україна - НАТО за | |інтеграції | | | | |2004 рік в рамках | | | | | | |Плану дій Україна | | | | | | |- НАТО | | | | | | |( v0006520-04 ) | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |148|Координація |2 звіти та |За підсумками |Щопівроку|Департамент | | |виконання |рекомендації |моніторингу | |європейської | | |Державної програми | |реалізації Плану | |інтеграції | | |співробітництва | |заходів | | | | |України з НАТО з | |Міністерства | | | | |економічних питань | |економіки та з | | | | |оборонної | |питань | | | | |діяльності | |європейської | | | | | | |інтеграції | | | | | | |України щодо | | | | | | |виконання | | | | | | |Державної | | | | | | |програми | | | | | | |співробітництва | | | | | | |України з НАТО у | | | | | | |сфері оборонної | | | | | | |економіки за 2004 | | | | | | |рік | | | |---+----------------------+----------------+------------------+---------+-----------------------| |149|Забезпечення |1 звіт |Про засідання |Протягом |Департамент | | |ефективної | |Спільної робочої |року |європейської | | |діяльності | |групи Україна - | |інтеграції | | |Спільної робочої | |НАТО з питань | | | | |групи Україна - | |економічної | | | | |НАТО з питань | |безпеки | | | | |економічної | | | | | | |безпеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 3.4. Розвиток двостороннього | |торговельно-економічного співробітництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |150|Подальша |угоди (протоколи)|Міжурядові угоди |Протягом |Департамент | | |лібералізація | |(протоколи) з |року |міжнародного | | |торгівельних | |країнами СНД, | |торговельно- | | |відносин з | |членами ГУУАМ | |економічного | | |країнами - | | | |співробітництва| | |учасницями СНД | | | | | | |шляхом розширення | | | | | | |двосторонньої | | | | | | |правової бази | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |151| | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |152|Здійснення заходів |1 проект Закону |"Про |Протягом |Департамент | | |щодо формування |України |ратифікацію Угоди |року |співробітництва| | |Єдиного | |про формування | |з країнами СНД | | |економічного | |Єдиного | | | | |простору | |економічного | | | | |Республіки | |простору" | | | | |Білорусь, | | | | | | |Республіки | | | | | | |Казахстан, | | | | | | |Російської | | | | | | |Федерації, України | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |153|Торгівельно- |1 проект |Заключне |Протягом |Департамент | | |економічне |документа |комюніке Саміту |року |співробітництва| | |співробітництво в | |ГУААМ | |з країнами СНД | | |рамках ГУААМ | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |154|Підвищення | |Директивні | |Департамент | | |торговельно- | |матеріали | |співробітництва| | |економічного | | | |з країнами СНД | | |співробітництва в | | | | | | |рамках СНД шляхом | | | | | | |забезпечення: | | | | | | |---------------------+-----------------| |------------| | | |- проведення |1 проект | |Вересень | | | |засідання Ради |директивних | | | | | |глав держав СНД |матеріалів | | | | | |---------------------+-----------------| |------------| | | |- проведення |2 проекти | |Квітень, | | | |засідання Ради |директивних | |вересень | | | |глав урядів СНД; |матеріалів | | | | | |---------------------+-----------------| |------------| | | |- проведення |4 проекти | |Березень, | | | |засідання |директивних | |червень, | | | |Економічної ради |матеріалів | |вересень, | | | |СНД | | |грудень | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |155|Підготовка до |2 протоколи | Протокол |Протягом |Департамент | | |підписання | |скасування |року |співробітництва| | |протоколів про | |вилучень | |з країнами СНД | | |скасування | | | | | | |вилучень з режиму | | | | | | |вільної торгівлі з | | | | | | |основними | | | | | | |партнерами з країн | | | | | | |СНД | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |156|Підготовка та |5 протоколів | Протокол |Згідно з |Департамент | | |проведення | |засідання |графіком |співробітництва| | |засідань комісій з | |комісії | |з країнами СНД | | |питань | | | | | | |двостороннього | | | | | | |торговельно- | | | | | | |економічного | | | | | | |співробітництва | | | | | | |України з країнами | | | | | | |СНД | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |157|Розвиток |2 аналітичні |Довідково- |Протягом |Департамент | | |торговельно- |записки |аналітичні |року |співробітництва| | |економічного | |матеріали | |з країнами СНД | | |співробітництва | |(висновки та | | | | |регіонів України з | |пропозиції) | | | | |регіонами країн | | | | | | |СНД | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |158|Проведення |10 - 12 спільних | Підписання |Протягом |Департамент | | |спільних засідань |засідань |протоколів, |року |міжнародного | | |міжурядових |міжурядових |меморандумів, | |торговельно- | | |комісій з питань |комісій з питань |міжурядових угод, | |економічного | | |торговельно- |торговельно- |визначення | |співробітництва| | |економічного |економічного |конкретних | | | | |співробітництва та |співробітництва |заходів щодо | | | | |їх робочих органів | |реалізації | | | | |(підкомісій, | |двосторонніх | | | | |робочих груп, | |домовленостей, | | | | |секретаріатів | |актуальних | | | | |тощо) з країнами | |проектів | | | | |Європи, США та | |співробітництва, | | | | |Канадою | |залучення | | | | | | |іноземних | | | | | | |інвестицій, | | | | | | |технічної | | | | | | |допомоги тощо | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |159|Опрацювання та |8 проектів угод | Угоди про |До кінця |Департамент | | |підписання | |економічне |2004 року |міжнародного | | |двосторонніх угод | |співробітництво | |торговельно- | | |з країнами - | | | |економічного | | |членами ЄС першої | | | |співробітництва| | |хвилі в сфері | | | | | | |економічних | | | | | | |відносин, зокрема | | | | | | |завершення | | | | | | |переговорів та | | | | | | |підписання | | | | | | |документів із | | | | | | |Чехією | | | | | |---+---------------------+-----------------+-----------------------+------------+---------------| |160|Проведення |23 пакети | Підписання |Протягом |Департамент | | |засідань спільних |матеріалів |протоколів, |року |міжнародного | | |міжурядових | |меморандумів, | |торговельно- | | |комісій з питань | |міжурядових угод, | |економічного | | |торговельно- | |визначення | |співробітництва| | |економічного | |конкретних | | | | |співробітництва та | |заходів щодо | | | | |їх робочих органів | |реалізації | | | | |(підкомісій, | |двосторонніх | | | | |робочих груп тощо) | |домовленостей, | | | | |з країнами Азії, | |проектів | | | | |Тихоокеанського | |співробітництва, | | | | |регіону, Африки та | |залучення | | | | |Латинської Америки | |інвестицій та | | | | | | |технічної | | | | | | |допомоги | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |161 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |162 |Започаткування |відкриття 12 |Відкриття |Протягом |Департамент | | |діяльності ТЕМ у |місій |торговельно- |року |міжнародного | | |В'єтнамі, Грузії, | |економічних місій у| |торговельно- | | |Естонії, Іраку, | |складі Посольств | |економічного | | |Мексиці, Кубі, | |України у В'єтнамі,| |співробітництва | | |Лівані, Малайзії, | |Грузії, Естонії, | | | | |Саудівській | |Іраку, Мексиці, | | | | |Аравії, Хорватії, | |Кубі, Лівані, | | | | |Швеції, Японії | |Малайзії, | | | | | | |Саудівській Аравії,| | | | | | |Хорватії, Швеції, | | | | | | |Японії | | | |----+---------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------| |162.|Підготовка матеріалів|відповідно до |Інформаційно- |Протягом |Департамент | | 1. |щодо розвитку |плану державних |аналітичні довідки |року |міжнародного | | |торговельно- |візитів з/до |та тези до | |торговельно- | | |економічного |України |переговорів | |економічного | | |співробітництва | | | |співробітництва | | |з країнами регіону | | | | | | |під час візитів | | | | | | |Президента України, | | | | | | |Прем'єр-міністра | | | | | | |України до цих країн,| | | | | | |а також візитів | | | | | | |керівників | | | | | | |країн-партнерів | | | | | | |до України | | | | | |----+---------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------| |162.|Підготовка матеріалів|відповідно до |Інформаційно- |Протягом |Департамент | | 2. |та заходів |плану державних |аналітичні довідки |року |міжнародного | | |з організації |візитів з/до |та виступи | |торговельно- | | |бізнес-форумів як |України |Президента України,| |економічного | | |в Україні, так і в | |Прем'єр-міністра | |співробітництва | | |країнах-партнерах | |України, Міністра | | | | |за участю Президента | |економіки | | | | |України, | | | | | | |Прем'єр-міністра | | | | | | |України | | | | | |----+---------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------| |162.|Організаційно- |9 графіків |Графік двосторонніх|Протягом |Департамент | | 3. |фінансовий моніторинг| |та багатосторонніх |року |міжнародного | | |двосторонніх та | |міжнародних заходів| |торговельно- | | |багатосторонніх | | | |економічного | | |міжнародних заходів | | | |співробітництва | | |у торговельно- | | | | | | |економічній сфері, | | | | | | |а також планування | | | | | | |їх фінансового | | | | | | |забезпечення | | | | | |----+---------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------| |162.|Підготовка бюджетного|1 запит |Бюджетний запит |Відповідно |Департамент | | 4. |запиту за бюджетною | | |до графіка |міжнародного | | |програмою 1201030 | | |погодження |торговельно- | | |"Забезпечення | | |держбюджету |економічного | | |двостороннього | | | |співробітництва | | |співробітництва | | | | | | |України з іноземними | | | | | | |державами та | | | | | | |міжнародними | | | | | | |організаціями" | | | | | |----+---------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------| |162.|Забезпечення |згідно |Контракти |Протягом |Департамент | | 5. |економічної складової|з відповідною |українських |року |міжнародного | | |участі України |програмою |компаній | |торговельно- | | |у відбудові Іраку | | | |економічного | | | | | | |співробітництва | |----+---------------------+----------------+-------------------+------------+-------------------| |162.|Підготовка |2 інформаційно- |Інформаційно- |Протягом |Департамент | | 6. |інформаційних |аналітичні |аналітичні довідки |року |міжнародного | | |матеріалів щодо |записки | | |торговельно- | | |забезпечення | | | |економічного | | |торговельно- | | | |співробітництва | | |економічного | | | | | | |співробітництва | | | | | | |України з | | | | | | |багатосторонніми | | | | | | |торговельними | | | | | | |економічними | | | | | | |союзами країн у | | | | | | |регіонах Африки, | | | | | | |Азії, Тихого океану | | | | | | |і Латинської Америки | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 3.5. Здійснення активної політики просування | |українських товарів на зовнішні ринки, збільшення обсягів експорту | |робіт та послуг, захист національних виробників на внутрішньому та | |зовнішніх ринках | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |163|Здійснення аналізу |звіти в рамках |Щодо аналізу |Протягом |Департамент державної| | |внутрішнього ринку |проведення |внутрішнього ринку |року |політики у сфері | | |товарів, що є |розслідувань |товарів, що є | |зовнішньої торгівлі, | | |об'єктами порушених | |об'єктами порушених | |торговельних обмежень| | |спеціальних та | |спеціальних та | |та контролю за | | |антидемпінгових | |антидемпінгових | |зовнішньоекономічною | | |розслідувань, а також | |розслідувань | |діяльністю | | |застосованих захисних | | | | | | |заходів та заходів | | | | | | |нагляду* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |164|Здійснення аналізу |коментарі та |Коментарі, |Протягом |Департамент державної| | |стану зовнішніх |інформаційно- |матеріали, рішення, |року |політики у сфері | | |ринків та підготовка |аналітичні |угоди щодо порушених| |зовнішньої торгівлі, | | |коментарів, |матеріали в |антидемпінгових та | |торговельних обмежень| | |матеріалів з приводу |рамках |спеціальних | |та контролю за | | |розслідувань, які |порушених |розслідувань | |зовнішньоекономічною | | |можуть бути порушені |розслідувань | | |діяльністю | | |проти імпорту товарів | | | | | | |з України, зокрема: | | | | | | |продукції | | | | | | |металургійної, | | | | | | |хімічної, | | | | | | |машинобудівної та | | | | | | |харчової | | | | | | |промисловості* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |165|Здійснення |ліцензії та |Надходження до |Протягом |Департамент державної| | |нетарифного |картки |держбюджету за |року |політики у сфері | | |регулювання |реєстрації- |оформлення ліцензій | |зовнішньої торгівлі, | | |зовнішньоекономічних |обліку |та карток | |торговельних обмежень| | |операцій | |реєстрації-обліку (у| |та контролю за | | | | |2002 році ці | |зовнішньоекономічною | | | | |надходження до | |діяльністю | | | | |держбюджету | | | | | | |становили більш 10 | | | | | | |млн. грн.) | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |166|Повернення валютних |млн. дол. США |Валютні та |Протягом |Департамент державної| | |та матеріальних | |матеріальні цінності|року |політики у сфері | | |цінностей, що з | |(у 2002 році були | |зовнішньої торгівлі, | | |порушенням термінів, | |повернуті цінності | |торговельних обмежень| | |визначених | |на суму біля 70 млн.| |та контролю за | | |законодавством, | |дол. США) | |зовнішньоекономічною | | |знаходились за | | | |діяльністю | | |кордоном | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |167|Підготовка матеріалів |4 |"Про стан |Щокварталу|Департамент державної| | |щодо стану зовнішньої |інформаційно- |розрахунків | |політики у сфері | | |торгівлі товарами і |аналітичні |суб'єктів | |зовнішньої торгівлі, | | |послугами та стану |записки |зовнішньоекономічної| |торговельних обмежень| | |розрахунків за | |діяльності за | |та контролю за | | |зовнішньоекономічними | |експортно-імпортними| |зовнішньоекономічною | | |операціями | |операціями" | |діяльністю | | |резидентів* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |168|Підготовка переліку |1 проект |"Про перелік |Протягом |Департамент державної| | |офшорних зон |розпорядження |офшорних зон" |року |політики у сфері | | |відповідно до пункту |КМУ | | |зовнішньої торгівлі, | | |18.3 статті 18 Закону | | | |торговельних обмежень| | |України "Про | | | |та контролю за | | |оподаткування | | | |зовнішньоекономічною | | |прибутку підприємств" | | | |діяльністю | | |( 334/94-ВР ) | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |169|Удосконалення |2 проекти |"Про систему |Протягом |Департамент державної| | |законодавчої бази у |Закону України |валютного |року |політики у сфері | | |сфері | |регулювання і | |зовнішньої торгівлі, | | |зовнішньоекономічної | |валютного контролю" | |торговельних обмежень| | |діяльності, валютного | | | |та контролю за | | |регулювання і | | | |зовнішньоекономічною | | |валютного контролю* | | | |діяльністю | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |170|Створення більш |1 проект Закону|"Про Митний тариф |Грудень** | | | |прозорої та спрощеної |України |України" (нова | | | | |нормативно-правової | |об'єднана редакція) | | | | |бази з питань | | | | | | |митно-тарифного | | | | | | |регулювання* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |171|Захист національного |3 проекти |"Про внесення змін |Протягом |Департамент державної| | |виробника, |Законів України|до Митного тарифу |року |політики в сфері | | |внутрішнього ринку та | |України" | |зовнішньої торгівлі, | | |створення сприятливих | | | |торговельних обмежень| | |умов для подальшого | | | |та контролю за | | |розвитку національної | | | |зовнішньоекономічною | | |економіки за | | | |діяльністю | | |результатами роботи | | | | | | |Митно-тарифної ради | |--------------------+----------+---------------------| | |України* | |"Про зміну ставок |Грудень |Департамент державної| | | | |ввізного мита на | |політики в сфері | | | | |сільськогосподарську| |зовнішньої торгівлі, | | | | |та продовольчу | |торговельних обмежень| | | | |продукцію, | |та контролю за | | | | |затверджених Законом| |зовнішньоекономічною | | | | |України" | |діяльністю | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |172|Узгодження деяких |1 проект Закону|Щодо внесення змін |Березень**|Департамент державної| | |законодавчих актів із |України |до деяких | |політики в сфері | | |Законами України "Про | |законодавчих актів у| |зовнішньої торгівлі, | | |електронні документи | |зв'язку із | |торговельних обмежень| | |та електронний | |прийняттям законів | |та контролю за | | |документообіг" | |України "Про | |зовнішньоекономічною | | |( 851-15 ) і "Про | |електронні документи| |діяльністю | | |електронний цифровий | |та електронний | | | | |підпис" ( 852-15 )* | |документообіг" і | | | | | | |"Про електронний | | | | | | |цифровий підпис" | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |173|Здійснення постійного |12 |Щодо експорту |Щомісячно |Департамент державної| | |моніторингу щодо |інформаційно- |металобрухту | |політики у сфері | | |ліцензування |довідкових | | |зовнішньої торгівлі, | | |зовнішньоекономічних |матеріалів до | | |торговельних обмежень| | |операцій та |КМУ | | |та контролю за | | |реєстрації | | | |зовнішньоекономічною | | |зовнішньоекономічних | | | |діяльністю | | |договорів | | | | | | |(контрактів)* | | | | | | | |---------------+--------------------+----------+---------------------| | | |12 |Щодо експорту |Щомісячно |Департамент державної| | | |інформаційно- |товарів | |політики в сфері | | | |довідкових | | |зовнішньої торгівлі, | | | |матеріалів до | | |торговельних обмежень| | | |Держмитслужби, | | |та контролю за | | | |ДПА та | | |зовнішньоекономічною | | | |Держкомстату | | |діяльністю | | | |---------------+--------------------+----------+---------------------| | | |12 |Щодо експорту, |Щомісячно |Департамент державної| | | |інформаційно- |імпорту спирту, | |політики в сфері | | | |довідкових |алкогольних напоїв | |зовнішньої торгівлі, | | | |матеріалів до |та тютюнових виробів| |торговельних обмежень| | | |ДПА та | | |та контролю за | | | |Держмитслужби | | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |174|Здійснення |4 аналітичні |Щодо стану, |Щокварталу|Департамент державної| | |моніторингу основних |записки |тенденцій та | |політики в сфері | | |показників розвитку | |перспектив розвитку | |зовнішньої торгівлі, | | |зовнішньої торгівлі в | |зовнішньої торгівлі | |торговельних обмежень| | |географічному та | | | |та контролю за | | |товарному розрізі для | | | |зовнішньоекономічною | | |виявлення тенденцій, | | | |діяльністю | | |що відбуваються у | | | | | | |розвитку галузі* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |175|Спрощення процедур |1 проект Закону|"Про електронну |Протягом |Департамент державної| | |міжнародної торгівлі |України |комерцію" |року |політики у сфері | | |та розвиток України | | | |зовнішньої торгівлі, | | |як транзитної держави | | | |торговельних обмежень| | | | | | |та контролю за | | | | | | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | | | |---------------+--------------------+----------+---------------------| | | |1 аналітична |Про умови дії |Червень |Департамент державної| | | |записка до КМУ |Конвенції про | |політики у сфері | | | | |спільну транзитну | |зовнішньої торгівлі, | | | | |процедуру (Женева, | |торговельних обмежень| | | | |20 травня 1987 року)| |та контролю за | | | | | | |зовнішньоекономічною | | | | | | |діяльністю | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |176|Внесення змін до |2 проекти |Протокол про |Протягом |Департамент державної| | |чинних міжнародних |міжнародних |вилучення з режиму |року |політики у сфері | | |договорів України |протоколів |вільної торгівлі до | |зовнішньої торгівлі, | | | | |Угоди між Україною | |торговельних обмежень| | | | |та Латвійською | |та контролю за | | | | |Республікою про | |зовнішньоекономічною | | | | |вільну торгівлю від | |діяльністю | | | | |21.11.95 року | | | | | | | Протокол про | | | | | | |вилучення з режиму | | | | | | |вільної торгівлі до | | | | | | |Угоди між Урядом | | | | | | |України і Урядом | | | | | | |Республіки Молдова | | | | | | |про вільну торгівлю | | | | | | |від 29.08.95 року | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |177|Виконання міжнародних |2 проекти |"Про перелік |Січень |Департамент державної| | |зобов'язань України у |постанов КМУ |товарів, експорт та | |політики у сфері | | |відповідності до | |імпорт яких підлягає| |зовнішньої торгівлі, | | |міжнародних угод | |квотуванню та | |торговельних обмежень| | | | |ліцензуванню у 2004 | |та контролю за | | | | |році" "Про | |зовнішньоекономічною | | | | |встановлення на 2004| |діяльністю | | | | |рік квот на експорт | | | | | | |труб з чорних | | | | | | |металів до | | | | | | |Російської | | | | | | |Федерації" | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |178|Здійснення постійного |2 аналітичні |Щодо динаміки та |Березень, |Департамент державної| | |моніторингу ситуації |записки |структури операцій з|серпень |політики в сфері | | |з використання | |давальницькою | |зовнішньої торгівлі, | | |операцій з | |сировиною у | |торговельних обмежень| | |давальницькою | |зовнішньоекономічних| |та контролю за | | |сировиною у | |відносинах | |зовнішньоекономічною | | |зовнішньоекономічних | | | |діяльністю | | |операціях (надання | | | | | | |послуг іноземному | | | | | | |замовнику) | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |179|Підготовка |2 |Інформаційно-аналі- |Кожні |Департамент державної| | |інформаційно-аналіти- |інформаційно- |тична довідка щодо |півроку |політики в сфері | | |чних матеріалів щодо |аналітичні |стану виконання | |зовнішньої торгівлі, | | |стану виконання Радою |записки |Радою міністрів | |торговельних обмежень| | |міністрів Автономної | |Автономної | |та контролю за | | |Республіки Крим, | |Республіки Крим, | |зовнішньоекономічною | | |місцевими державними | |місцевими державними| |діяльністю | | |адміністраціями Указу | |адміністраціями | | | | |Президента України | |Указу Президента | | | | |від 05.03.2002 | |України від | | | | |N 217/2002 | |05.03.2002 | | | | |( 217/2002 )"Про | |N 217/2002 "Про | | | | |Порядок здійснення | |Порядок здійснення | | | | |зовнішніх зносин | |зовнішніх зносин | | | | |Радою міністрів | |Радою міністрів | | | | |Автономної | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | |Республіки Крим, | | | | |місцевими державними | |місцевими державними| | | | |адміністраціями" | |адміністраціями" | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |180|Підготовка Звіту щодо |2 інформаційні |Звіт щодо виконання |Кожні |Департамент державної| | |виконання Комплексної |записки |Комплексної програми|півроку |політики в сфері | | |програми утвердження | |утвердження України | |зовнішньої торгівлі, | | |України як транзитної | |як транзитної | |торговельних обмежень| | |держави у 2002-2010 | |держави у 2002 - | |та контролю за | | |роках, затвердженої | |2010 роках, | |зовнішньоекономічною | | |Законом України від | |затвердженої Законом| |діяльністю | | |07.02.2002 N 3022-III | |України від | | | | |( 3022-14 ) | |07.02.2002 | | | | | | |N 3022-III | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+----------+---------------------| |181|Виконання завдань |пакети |Щодо підготовки |Протягом |Департамент державної| | |Програми протидії |інформаційно- |пропозицій стосовно |року |політики у сфері | | |легалізації |аналітичних |запровадження | |зовнішньої торгівлі, | | |(відмиванню) доходів, |матеріалів |механізму | |торговельних обмежень| | |одержаних злочинним | |легалізації тіньових| |та контролю за | | |шляхом, на 2004 рік | |капіталів, які не | |зовнішньоекономічною | | |( 45-2004-п ) | |мають кримінального | |діяльністю | | | | |походження; | | | | | | |здійснення | | | | | | |моніторингу з метою | | | | | | |виявлення фактів | | | | | | |застосування нових | | | | | | |механізмів | | | | | | |легалізації | | | | | | |(відмиванню) | | | | | | |доходів, одержаних | | | | | | |злочинним шляхом з | | | | | | |використанням | | | | | | |банківських та інших| | | | | | |фінансових | | | | | | |технологій, тощо | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пріоритет 4. Забезпечення збалансованого та комплексного | |розвитку регіонів та дієвості державної підтримки регіонального | |розвитку | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 4.1. Запровадження стратегічного планування | |регіонального розвитку на державному і місцевому рівнях | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |182|Визначення |1 стратегія |Державна стратегія |Протягом |Департамент | | |стратегічних | |регіонального |трьох |регіонального | | |пріоритетів | |розвитку до 2015 |місяців |розвитку | | |регіонального | |року |після | | | |розвитку на | | |прийняття | | | |загальнодержавному | | |Стратегії | | | |та регіональних | | |економічного| | | |рівнях* | | |і | | | | | | |соціального | | | | | | |розвитку | | | | | | |України до | | | | | | |2015 року | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |183|Розв'язання |щоквартальні |Рішень Президента |Щокварталу |Департамент | | |соціально-економічних |моніторинги |України, урядових | |регіонального | | |проблем регіонів, | |рішень з питань | |розвитку | | |зменшення | |розвитку регіонів | | | | |регіональних | | | | | | |диспропорцій* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |184|Прискорення | |Моніторинг рішень | |Департамент | | |розв'язання | |Президента України, | |регіонального | | |соціально-економічних | |урядових рішень з | |розвитку | | | проблем регіонів* | |питань розвитку | | | | | | |регіонів: | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |4 моніторинги |Указу Президента |Щокварталу |Департамент | | | | |України від | |регіонального | | | | |13.03.2000 N 460 | |розвитку | | | | |( 460/2000 ) | | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | | |соціально-економіч- | | | | | | |ного розвитку | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим та | | | | | | |міста Севастополя" | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |4 моніторинги |розпорядження |Щокварталу |Департамент | | | | |Кабінету Міністрів | |регіонального | | | | |України від | |розвитку | | | | |16.05.2001 N 187-р | | | | | | |( 187-2001-р ) | | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | | |прискорення | | | | | | |соціально-економіч- | | | | | | |ного розвитку | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим" | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |4 моніторинги |розпорядження |Щокварталу |Департамент | | | | |Кабінету Міністрів | |регіонального | | | | |України від | |розвитку | | | | |13.09.2001 N 437 | | | | | | |( 437-2001-р ) | | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | | |реалізації | | | | | | |Концепції державної | | | | | | |регіональної | | | | | | |політики" | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |4 моніторинги |розпорядження |Щокварталу |Департамент | | | | |Кабінету Міністрів | |регіонального | | | | |України від | |розвитку | | | | |02.10.2003 N 594 | | | | | | |( 594-2003-р ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |плану заходів щодо | | | | | | |демілітаризації, | | | | | | |екологічного | | | | | | |оздоровлення та | | | | | | |подальшого | | | | | | |економічного, | | | | | | |соціального і | | | | | | |культурного | | | | | | |розвитку зони | | | | | | |Балаклавської бухти | | | | | | |м. Севастополя на | | | | | | |2003 - 2010 роки" | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |2 моніторинги |розпорядження |Щопівроку |Департамент | | | | |Кабінету Міністрів | |регіонального | | | | |України від | |розвитку | | | | |13.03.2002 N 123 | | | | | | |( 123-2002-р ) | | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | | |виконання Програми | | | | | | |державної підтримки | | | | | | |розвитку місцевого | | | | | | |самоврядування в | | | | | | |Україні" (Фонду | | | | | | |сприяння місцевому | | | | | | |самоврядуванню) | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |1 моніторинг |Проекту |Січень |Департамент | | | | |розпорядження | |регіонального | | | | |Кабінету Міністрів | |розвитку | | | | |України "Про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 13 | | | | | | |вересня 2001 року N | | | | | | |437" | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |185|Проведення |1 інформаційна |Інформаційна |Грудень |Департамент | | |обстеження |записка |записка про | |регіонального | | |соціально-економічного| |результати | |розвитку | | |стану всіх | |обстеження Кабінету | | | | |адміністративно-тери- | |Міністрів України | | | | |торіальних одиниць | | | | | | |України | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |186|Моніторинг |12 моніторингів|Щодо соціально- |Щомісячно |Департамент | | |соціально-економічного| |економічного | |регіонального | | |розвитку регіонів | |розвитку регіонів | |розвитку | | | | |України | | | | | | |( 113-2004-п ) | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |324 паспорти |Паспорти областей |Щомісячно |Департамент | | | |областей |(Основні показники | |регіонального | | | |(27*12) |соціально-економіч- | |розвитку | | | | |ного розвитку | | | | | | |регіонів) | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |324 аналітичні |Щодо |Щомісячно |Департамент | | | |довідки |соціально-економіч- | |регіонального | | | |(27*12) |ного становища | |розвитку | | | | |регіонів | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |12 |Міжрегіональні |Щомісячно |Департамент | | | |міжрегіональних|відмінності у | |регіонального | | | |відмінностей |соціально-економіч- | |розвитку | | | | |ному розвитку | | | | | | |регіонів за | | | | | | |основними | | | | | | |показниками | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |187|Розроблення методики |1 проект |Щодо визначення |Березень |Департамент | | |визначення рейтингу |постанови КМУ |рейтингу | |регіонального | | |соціально-економічного| |соціально-економіч- | |розвитку | | |розвитку регіонів | |ного розвитку | | | | | | |регіонів | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |188|Визначення |4 щоквартальні |Комплексна оцінка |Щоквартально|Департамент | | |комплексної оцінки |комплексні |результатів | |регіонального | | |результатів |оцінки |соціально-економіч- | |розвитку | | |соціально-економічного| |ного розвитку | | | | |розвитку | |регіонів | | | | |регіонів* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |189|Сприяння створенню |1 аналітична |Щодо створення та |Січень |Департамент | | |та функціонуванню |записка до КМУ |функціонування | |регіонального | | |мережі агентств | |мережі агентств | |розвитку | | |регіонального | |регіонального | | | | |розвитку | |розвитку | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 4.2. Впровадження нових інструментів регіональної | |політики, спрямованих на зменшення рівня територіальної | |диференціації соціального та економічного розвитку регіонів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |190|Створення |1 проект |"Про затвердження |У |Департамент | | |нормативно-правових |постанови КМУ |Порядку |тримісячний |регіонального | | |передумов щодо | |запровадження |термін після|розвитку | | |стимулювання | |договірних засад у |прийняття | | | |розвитку регіонів, у | |відносинах між |Закону | | | |тому числі | |центральними |України | | | |депресивних | |органами виконавчої |"Про сти- | | | |територій, сприяння | |влади та органами |мулювання | | | |прийняттю Закону | |місцевого |розвитку | | | |України "Про | |самоврядування щодо |територій" | | | |стимулювання | |здійснення спільних | | | | |розвитку територій" | |заходів із розвитку | | | | |та здійснення | |регіонів" | | | | |заходів щодо його |---------------+--------------------+------------+-------------------| | |реалізації* |1 проект |"Про затвердження |У |Департамент | | | |постанови КМУ |Порядку визначення |тримісячний |регіонального | | | | |депресивного стану |термін після|розвитку | | | | |територій" |прийняття | | | | | | |Закону | | | | | | |України | | | | | | |"Про стиму- | | | | | | |лювання | | | | | | |розвитку | | | | | | |територій" | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |191|Удосконалення |1 проект |"Про доповнення до |У |Департамент | | |нормативно-правової |постанови КМУ |переліку населених |двомісячний |регіонального | | |бази щодо | |пунктів, яким |термін |розвитку | | |забезпечення | |надається статус |після | | | |державних гарантій | |гірських" |прийняття | | | |соціального захисту | | |законопроек-| | | |жителів гірських | | |ту "Про | | | |населених пунктів* | | |внесення | | | | | | |змін і | | | | | | |доповнень | | | | | | |до Закону | | | | | | |України | | | | | | |"Про | | | | | | |статус | | | | | | |гірських | | | | | | |населених | | | | | | |пунктів в | | | | | | |Україні" | | |---+----------------------+---------------------------------------------------------------------| |192|Моніторинг виконання | | | |Програм*: | | |---+----------------------+---------------------------------------------------------------------| |193|- Комплексної |1 аналітична |Про виконання |Березень |Департамент | | |програми |записка |заходів щодо | |регіонального | | |еколого-економічного | |державної підтримки | |розвитку | | |та соціального | |Комплексної | | | | |розвитку гірської | |програми | | | | |Рахівщини на період | |еколого-економічного| | | | |1998 - 2005 рр.; | |та соціального | | | | | | |розвитку гірської | | | | | | |Рахівщини у 2003 | | | | | | |році | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |194|- Комплексної |1 аналітична |Про виконання |Квітень |Департамент | | |програми |записка |першочергових | |регіонального | | |соціально-економічного| |заходів щодо | |розвитку | | |розвитку Великої | |реалізації у 2003 | | | | |Ялти як курорту | |році Комплексної | | | | |загальнодержавного | |програми | | | | |значення | |соціально-економіч- | | | | | | |ного розвитку | | | | | | |Великої Ялти як | | | | | | |курорту | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | |значення | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |195|- Програми |1 аналітична |Про виконання |Квітень |Департамент | | |радіаційного і |записка |заходів Програми | |регіонального | | |соціального захисту | |радіаційного і | |розвитку | | |населення м. Жовті | |соціального захисту | | | | |Води на 2003 - 2012 | |населення м. Жовті | | | | |рр. | |Води у 2003 році | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |196|Створення |1 аналітична |Про внесення |У |Департамент | | |нормативно-правової |записка до КМУ |пропозицій до |двомісячний |регіонального | | |бази реалізації | |Верховної Ради |термін |розвитку | | |Закону України "Про | |України щодо змін |після | | | |затвердження | |до Бюджетного |прийняття | | | |Загальнодержавної | |кодексу України |Закону | | | |програми розвитку | |( 2542-14 ) |України | | | |малих міст"* | |та законів України, |"Про | | | |( 1580-15 ) | |які встановлюють |затвердження| | | | | |систему |Загально- | | | | | |оподаткування |державної | | | | | | |програми | | | | | | |розвитку | | | | | | |малих | | | | | | |міст" | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 4.3. Створення умов для підвищення ефективності | |функціонування спеціальних економічних зон та територій | |пріоритетного розвитку | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |197|Удосконалення |1 проект |"Про внесення змін |Протягом |Департамент | | |законодавчої та |Закону України |до деяких законів |року |регіонального | | |нормативно-правової | |України щодо | |розвитку | | |бази у сфері | |створення та | | | | |функціонування | |функціонування | | | | |спеціальних | |спеціальних | | | | |економічних зон та | |(вільних) | | | | |територій | |економічних зон і | | | | |пріоритетного | |запровадження | | | | |розвитку | |спеціального режиму | | | | | | |інвестиційної | | | | | | |діяльності на | | | | | | |територіях | | | | | | |пріоритетного | | | | | | |розвитку" | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |1 постанова |"Про внесення змін |Протягом |Департамент | | | |КМУ |до деяких постанов |року |регіонального | | | | |Кабінету Міністрів | |розвитку | | | | |України" щодо | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |переліків | | | | | | |пріоритетних видів | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності у СЕЗ та | | | | | | |ТПР | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |198|Проведення оцінки |12 |Щодо функціонування |Щомісячно |Департамент | | |поточного стану |моніторингів |СЕЗ і ТПР | |регіонального | | |функціонування СЕЗ | | | |розвитку | | |та ТПР | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |199|Проведення аналізу |1 аналітична |Щодо результатів |Травень |Департамент | | |результатів |записка |функціонування СЕЗ | |регіонального | | |функціонування СЕЗ | |і ТПР у 2003 році | |розвитку | | |та ТПР у 2003 році | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |200|Проведення |акти перевірки |Робочі поїздки у |Протягом |Департамент | | |перевірки | |СЕЗ та ТПР |року за |регіонального | | |діяльності | | |окремим |розвитку | | |суб'єктів | | |графіком | | | |господарювання у | | | | | | |СЕЗ та ТПР | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |201|Проведення роботи |2 аналітичні |Аналітичні |Відповідно |Департамент | | |в рамках |записки |матеріали щодо |до плану |регіонального | | |парламентсько-урядової| |стану |роботи |розвитку | | |комісії | |функціонування СЕЗ |комісії | | | | | |та ТПР | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |202|Проведення разом |2 семінари |Науково-практичні |Протягом |Департамент | | |із Українською | |семінари, участь у |року |регіонального | | |Асоціацією | |форумах, |відповідно |розвитку | | |спеціальних | |конференціях, |до | | | |(вільних) | |презентаціях |окремого | | | |економічних зон | | |плану | | | |спільних семінарів | | | | | | |та заходів щодо | | | | | | |залучення | | | | | | |іноземних | | | | | | |інвестицій на | | | | | | |спеціальні | | | | | | |території | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |203|Організація |3 міжвідомчі |Міжвідомчі наради, |Протягом |Департамент | | |проведення з |наради |семінари |року |регіонального | | |органами СЕЗ та | | | |розвитку | | |ТПР міжвідомчих | | | | | | |нарад і семінарів | | | | | | |з питань | | | | | | |організації | | | | | | |експертизи | | | | | | |інвестиційних | | | | | | |проектів, митного | | | | | | |регулювання та | | | | | | |оподаткування | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 4.4. Розвиток транскордонного співробітництва та єврорегіонів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |204|Аналіз розвитку |1 аналітична |Щодо функціонування |Січень |Департамент | | |транскордонного |записка |єврорегіонів | |регіонального | | |співробітництва та | | | |розвитку | | |єврорегіонів | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |205|Законодавче |1 проект |"Про транскордонне |Протягом |Департамент | | |регулювання питань |Закону України |співробітництво" |року |регіональної | | |розвитку | |(супроводження) | |розвитку | | |транскордонного | | | | | | |співробітництва та | | | | | | |єврорегіонів | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |206|Удосконалення |2 проекти |"Про порядок |У шести- |Департамент | | |нормативно-правової |постанов КМУ |підготовки та |місячний |регіонального | | | бази з питань | |складання проектів |термін |розвитку | | |транскордонного | |(програм) розвитку |після | | | |співробітництва | |транскордонного |прийняття | | | | | |співробітництва та |Закону | | | | | |програм державної |України | | | | | |фінансової |"Про тран- | | | | | |підтримки розвитку |скордонне | | | | | |транскордонного |співро- | | | | | |співробітництва"; |бітництво" | | | | | |--------------------| | | | | | |"Про Положення про | | | | | | |конкурс проектів | | | | | | |(програм) | | | | | | |транскордонного | | | | | | |співробітництва, | | | | | | |які претендують на | | | | | | |включення до | | | | | | |програм державної | | | | | | |фінансової | | | | | | |підтримки | | | | | | |транскордонного | | | | | | |співробітництва" | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |207|Співробітництво в |інформаційні |Щодо розвитку |Протягом |Департамент | | |рамках |матеріали |транскордонного |року |регіонального | | |багатосторонніх | |співробітництва та | |розвитку | | |комісій, робочих | |запровадження | | | | |груп з | |механізму | | | | |транскордонного | |реалізації програм | | | | |співробітництва та | |сусідства | | | | |програм сусідства: | | | | | | |Україна - Польща - | | | | | | |Білорусія, | | | | | | |Угорщина - | | | | | | |Словаччина - | | | | | | |Україна та Румунія | | | | | | |- Україна | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 4.5. Реформування економіки житлово-комунального господарства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |208|Законодавче |1 проект |Нова редакція |Протягом |Департамент | | |врегулювання |Закону |Житлового |року |регіонального | | |правовідносин у |України |кодексу | |розвитку | | |житловій сфері |(участь) | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |209|Стимулювання |4 аналітичні |Щодо моніторингу |Щокварталу |Департамент | | |житлового |записки |Прогнозу | |регіонального | | |будівництва* | |розвитку | |розвитку | | | | |житлового | | | | | | |будівництва на | | | | | | |2000-2004 роки | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |210|Участь у розробці |1 проект |Розроблення |Протягом |Департамент | | |нормативно-правових |постанови КМУ |єдиного порядку |року |регіонального | | |актів щодо формування | |проведення | |розвитку | | |передумов кардинальних| |перерахунків за | | | | |змін у якості | |неякісні або | | | | |житлово-комунального | |фактично не надані | | | | |обслуговування | |послуги з | | | | |населення* | |теплопостачання; | | | | | | |розрахунків | | | | | | |споживачів за | | | | | | |використання | | | | | | |природного газу, | | | | | | |у разі відсутності | | | | | | |гарячого | | | | | | |водопостачання; | | | | | | |порядок | | | | | | |відключення окремих | | | | | | |квартир від | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення | | | | | | |(гарячого | | | | | | |водопостачання) | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |1 проект |Про внесення змін до|Протягом |Департамент | | | |Закону |Закону України "Про |року |регіонального | | | |України |питну воду та питне | |розвитку | | | | |водопостачання" | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |211|Реформування |1 проект |Державна програма |Протягом |Департамент | | |житлово-комунального |Закону |реформування |року |регіонального | | |господарства* |України |житлово-комунального| |розвитку | | | | |господарства | | | | | |---------------+--------------------+------------+-------------------| | | |1 проект |Про реструктуризацію|Протягом |Департамент | | | |Закону |заборгованості з |року |регіонального | | | |України |квартирної плати, | |розвитку | | | | |плати за | | | | | | |житлово-комунальні | | | | | | |послуги, спожиті | | | | | | |газ та | | | | | | |електроенергію | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |212|Вдосконалення тарифної|4 аналітичні |Щодо моніторингу |Щокварталу |Департамент | | |політики у сфері |записки |тарифів на | |регіонального | | |житлово-комунальних | |житлово-комунальні | |розвитку | | |послуг* | |послуги та рівнів | | | | | | |відшкодування | | | | | | |населенням їх | | | | | | |вартості | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |213|Законодавче |1 проект |Щодо внесення |Протягом |Департамент | | |врегулювання |Закону |змін до законів |року |регіонального | | |повноважень по |України |України | |розвитку | | |встановленню | | | | | | |тарифів на | | | | | | |житлово-комунальні | | | | | | |послуги* | | | | | |---+----------------------+---------------+--------------------+------------+-------------------| |214|Вдосконалення |2 проекти |"Про проведення |Протягом |Департамент | | |системи |постанов КМУ |експерименту з |року |регіонального | | |соціального |(участь) |надання пільг на | |розвитку | | |захисту в частині | |оплату | | | | |надання пільг та | |житлово-комунальних | | | | |субсидій | |послуг у грошовій | | | | |населенню з | |формі громадянам, | | | | |оплати | |які мають на них | | | | |житлово-комунальних | |право за соціальною | | | | |послуг* | |ознакою згідно із | | | | | | |законодавством" | | | | | | |"Про проведення | | | | | | |експерименту щодо | | | | | | |надання населенню | | | | | | |житлових субсидій | | | | | | |у грошовій формі, | | | | | | |виходячи з | | | | | | |розрахункових | | | | | | |норм" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Пріоритет 5. Підвищення ефективності державного управління та | |удосконалення його інструментів на рівні Міністерства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 5.1. Формування нормативно-правової бази | |реформування системи державного управління, спрямованого на | |підвищення якості надання управлінських послуг органами державної | |влади, впровадження нових інструментів державного управління та | |подальший розвиток державної служби | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |215|Визначення засад |4 проекти |- "Про міністерства |Протягом |Департамент | | |функціонування |законів України|та інші центральні |року |адміністративної | | |центральних і | |органи виконавчої | |реформи та | | |місцевих органів | |влади"; | |розвитку | | |виконавчої влади | |- Адміністративно- | |Міністерства | | |та органів | |процедурний кодекс; | | | | |місцевого | |- "Про внесення змін | | | | |самоврядування | |до Закону України | | | | | | |"Про місцеве | | | | | | |самоврядування"; | | | | | | |- "Про внесення змін | | | | | | |до Закону України | | | | | | |"Про місцеві державні| | | | | | |адміністрації" | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |216|Подальший |1 програма |Програма наближення |Протягом |Департамент | | |розвиток | |інституту державної |року |адміністративної | | |державної служби | |служби до стандартів | |реформи та | | |на засадах | |ЄС | |розвитку | | |сучасних | | | |Міністерства | | |стандартів | | | | | | |діяльності | | | | | | |публічної влади | | | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |217|Визначення |1 проект |Про затвердження |Травень** |Департамент | | |критеріїв оцінки |розпорядження |порядку визначення | |адміністративної | | |якості надання |КМУ |критеріїв оцінки | |реформи та | | |управлінських | |якості надання | |розвитку | | |послуг органами | |управлінських послуг | |Міністерства | | |державної влади* | |органами державної | | | | | | |влади | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |218|Визначення |1 проект |Щодо затвердження |Березень** |Департамент | | |вичерпного |постанови КМУ |переліку платних | |регіонального | | |переліку платних | |послуг що можуть | |розвитку | | |послуг, що | |надаватись місцевими | | | | |можуть | |органами виконавчої | | | | |надаватися | |влади" | | | | |місцевими | | | | | | |органами | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади* | | | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |219|Проведення |аналітичні |Щодо стану та |Протягом |Департамент | | |моніторингу ходу |записки |подальшого |року |адміністративної | | |адміністративної | |впровадження | |реформи та | | |реформи в | |адміністративної | |розвитку | | |Україні та | |реформи в Україні | |Міністерства | | |підготовка | | | | | | |пропозицій щодо | | | | | | |її подальшої | | | | | | |реалізації | | | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |220|Розроблення |1 проект |Методичні |Серпень |Департамент | | |методичних |методичних |рекомендації | |адміністративної | | |рекомендацій з |рекомендацій 1|з розроблення | |реформи та | | |розроблення |проект |стратегічних та | |розвитку | | |стратегічних та |постанови КМУ |оперативних планів | |Міністерства | | |оперативних | |діяльності | | | | |планів діяльності | |міністерств, інших | | | | |міністерств, | |центральних органів | | | | |інших центральних | |виконавчої влади | | | | |органів виконавчої | | | | | | |влади та внесення | | | | | | |його на розгляд | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України після | | | | | | |узгодження з | | | | | | |міністерствами, | | | | | | |іншими | | | | | | |центральними | | | | | | |органами виконавчої | | | | | | |влади* | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 5.2. Підвищення ефективності діяльності | |Міністерства, удосконалення системи планування, моніторингу та | |інформаційно-аналітичного забезпечення його роботи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |221|Формування та |1 звіт |Звіт про діяльність |Лютий Роз- |Департамент | | |розповсюдження | |Міністерства у 2003 |повсюдження|адміністративної | | |Звіту про роботу | |році |- II |реформи та | | |Міністерства у | | |квартал |розвитку | | |2003 році | | | |Міністерства | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |222|Проведення |3 звіти |Звіт про діяльність |Щокварталу |Департамент | | |щоквартального | |Міністерства за I, | |адміністративної | | |моніторингу | |II, III кв. | |реформи та | | |виконання Плану | |2004 року | |розвитку | | |діяльності | | | |Міністерства | | |Міністерства на | | | | | | |2004 рік | | | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |223|Розроблення |1 наказ |- "Про затвердження |Погодження-|Департамент | | |Плану діяльності |Міністерства |Плану роботи |серпень |адміністративної | | |Міністерства на | |Мінекономіки на 2005 |Затвер- |реформи та | | |2005 рік | |рік" |дження - |розвитку | | | | | |січень |Міністерства | | | | | |2005 року | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |224|Впровадження |1 наказ |"Про впровадження |Протягом |Департамент | | |Регламенту |Міністерства |Регламенту роботи |року |адміністративної | | |роботи | |Мінекономіки" | |реформи та | | |Міністерства, | | | |розвитку | | |стандартів і | | | |Міністерства | | |форматів | | | | | | |документів | | | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |225|Розробка |1 методика |Функціонального |Протягом |Департамент | | |Методики | |обстеження |року |адміністративної | | |функціонального | |Міністерства | |реформи та | | |обстеження | | | |розвитку | | |Міністерства, | | | |Міністерства | | |його організація |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | |та проведення (в |1 звіт |Підсумки проведення |Протягом |Департамент | | |разі згоди | |функціонального |року |адміністративної | | |керівництва) | |обстеження та | |реформи та | | | | |пропозиції щодо | |розвитку | | | | |оптимізації | |Міністерства | | | | |діяльності | | | | | | |апарату Міністерства | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |226|Підготовка |450/382 |Приймання на |Протягом |Адміністративно- | | |кадрів та | |підготовку/випуск |року |господарський | | |підвищення | | | |департамент | | |кваліфікації |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | |державних |100/- |Приймання на |Протягом |Адміністративно- | | |службовців в | |перепідготовку/випуск|року |господарський | | |Українській | | | |департамент | | |академії | | | | | | |зовнішньої |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | |торгівлі |12/10 |Приймання до |Протягом |Адміністративно- | | | | |аспірантури/випуск |року |господарський | | | | | | |департамент | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |255/255 |Приймання слухачів на|Протягом |Адміністративно- | | | | |підвищення |року |господарський | | | | |кваліфікації/випуск | |департамент | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |227|Підвищення |100/55 |Приймання слухачів на|Протягом |Адміністративно- | | |кваліфікації | |підвищення |року |господарський | | |державних | |кваліфікації/випуск | |департамент | | |службовців на | | | | | | |Вищих курсах | | | | | | |іноземних мов | | | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |228|Створення Єдиної |1 система |Автоматизована |Протягом |Департамент | | |інформаційно- | |система "Контроль |року |інформатизації | | |комунікаційної | |виконання | | | | |системи (ЄІКС) | |доручень" | | | | |Міністерства, | |(1 етап) | | | | |інтегрованої з |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | |відповідними |1 інтегрована |Завершення побудови |Протягом |Департамент | | |системами |система | орпоративної |року |інформатизації | | |центральних та | |телекомунікаційної | | | | |місцевих органів | |мережі Міністерства | | | | |виконавчої влади | |та її інтеграція з | | | | |(перший етап) | |відповідними | | | | | | |мережами інших | | | | | | |органів державної | | | | | | |влади через | | | | | | |захищений вузол | | | | | | |ДСТСЗІ СБУ | | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |1 система |Інформаційно- |Протягом |Департамент | | | | |аналітична система |року |інформатизації | | | | |електронного | | | | | | |документообігу в | | | | | | |Міністерстві | | | | | | |(1 етап) | | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |1 система |Вдосконалення |Протягом |Департамент | | | | |зовнішньої |року |інформатизації | | | | |ВЕБ-сторінки та її | | | | | | |інтеграція до | | | | | | |Урядового ВЕБ-порталу| | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |1 |Вдосконалення |Протягом |Департамент | | | |Інтранет-ресурс|внутрішньої |року |інформатизації | | | | |ВЕБ-сторінки | | | | | | |Міністерства | | | |---+----------------------+---------------+---------------------+-----------+-------------------| |229|Розбудова |1 база даних |Побудова єдиної бази | |Департамент | | |інформаційного | |даних | |інформатизації | | |ресурсу | |соціально-економічних| | | | |Міністерства | |показників та системи| | | | | | |інформаційного | | | | | | |забезпечення | | | | | | |Міністерства | | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |52 моніторинги |Щодо макрофінансової |Щотижня |Департамент | | | | |ситуації | |інформатизації | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |12 моніторингів|"Моніторинг |Щомісяця |Департамент | | | | |макроекономічних та | |інформатизації | | | | |галузевих показників"| | | | | | |(українською мовою) | | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |12 |"Економічний розвиток|1 раз на |Департамент | | | |презентаційних |України" (укр., англ.|місяць та |інформатизації | | | |матеріалів |мовами) |за запитом | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |12 |Презентаційний |1 раз на |Департамент | | | |презентаційних |матеріал "Динаміка |місяць та |інформатизації | | | |матеріалів |української |за запитом | | | | | |економіки" | | | | | | |(планшетка) (укр., | | | | | | |англ. мовами) | | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |4 презентації |"Зовнішнє |Щокварталу |Департамент | | | | |інвестування в |та за |інформатизації | | | | |економіку України" |запитом | | | | | |(укр., англ. | | | | | | |мовами) | | | | | |---------------+---------------------+-----------+-------------------| | | |4 презентації |Презентаційний |Щокварталу |Департамент | | | | |матеріал "Україна та |та за |інформатизації | | | | |країни ЄС" (укр., |запитом | | | | | |англ. мовами) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 5.3. Удосконалення процесів формування та виконання | |науково-дослідних робіт, спрямованих на виконання пріоритетних | |завдань роботи Міністерства, здійснення контролю за процесами | |впровадження їх результатів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |230|Організаційне |3 накази |Плани |Протягом |Департамент | | |забезпечення |Мінекономіки |науково-дослідних |року |адміністративної | | |процесу надання | |робіт Мінекономіки на | |реформи та | | |наукової | |2004 рік за бюджетними| |розвитку | | |підтримки | |програмами: | |Міністерства | | |структурним | | "Прикладні розробки у| | Департамент | | |підрозділам | |сфері розвитку | |економічної та | | |Мінекономіки | |економіки і торгівлі" | |соціальної | | | | | "Державні | |політики | | | | |науково-технічні | | | | | | |програми та наукові | | | | | | |частини державних | | | | | | |цільових програм | | | | | | |загальноекономічного | | | | | | |спрямування" | | | | | | | "Розробка | | | | | | |найважливіших новітніх| | | | | | |технологій та | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | |кадрів у сфері | | | | | | |економіки та торгівлі"| | | | | |--------------+----------------------+-----------+-------------------| | | |1 наказ |Тематичний план |Квітень |Департамент | | | |Мінекономіки |науково-дослідних | |адміністративної | | | | |робіт підвідомчої | |реформи та | | | | |бюджетної установи - | |розвитку | | | | |Української академії | |Міністерства | | | | |зовнішньої торгівлі | | | | | |--------------+----------------------+-----------+-------------------| | | |10 протоколів |Засідання Тендерного |Протягом |Департамент | | | | |комітету Мінекономіки |року |адміністративної | | | | |для організації та | |реформи та | | | | |проведення закупівель | |розвитку | | | | |наукових досліджень і | |Міністерства | | | | |розробок | | | |---+----------------------+--------------+----------------------+-----------+-------------------| |231|Удосконалення |1 наказ |"Про затвердження |Протягом |Департамент | | |існуючого |Мінекономіки |порядку планування, |року |адміністративної | | |порядку | |закупівлі, | |реформи та | | |планування, | |фінансування і | |розвитку | | |фінансування і | |контролю виконання | |Міністерства | | |контролю | |науково-дослідних | | | | |виконання | |робіт, що виконуються | | | | |науково-дослідних | |на замовлення | | | | | робіт, що | |Міністерства економіки| | | | |замовляються | |та з питань | | | | |департаментами | |європейської | | | | |та управліннями | |інтеграції України" | | | | |Мінекономіки | | | | | |---+----------------------+--------------+----------------------+-----------+-------------------| |232|Проведення |2 аналітичні |Аналіз ефективності |Протягом |Департамент | | |аналізу |записки |впровадження |року |адміністративної | | |ефективності | |науково-дослідних | |реформи та | | |впровадження | |робіт за бюджетними | |розвитку | | |результатів | |програмами: | |Міністерства | | |науково-дослідних | | "Прикладні розробки у| | Департамент | | | робіт, | |сфері розвитку | |економічної та | | |спрямованих на | |економіки і торгівлі" | |соціальної | | |виконання | | "Державні | |політики | | |пріоритетних | |науково-технічні | | | | |завдань роботи | |програми та наукові | | | | |Мінекономіки за | |частини державних | | | | |2003 рік | |цільових програм | | | | | | |загальноекономічного | | | | | | |спрямування" | | | | | | | "Розробка | | | | | | |найважливіших новітніх| | | | | | |технологій та | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | |кадрів у сфері | | | | | | |економіки та торгівлі"| | | | | | | "Проведення | | | | | | |науково-практичних | | | | | | |конференцій і | | | | | | |семінарів з | | | | | | |економічних проблем" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Завдання 5.4. Активізація взаємодії з Верховною Радою України | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |233|Сприяння |2 переліки |Узагальнення |Січень, |Управління | | |невідкладному | |пропозицій структурних|липень |взаємодії з | | |прийняттю | |підрозділів | |Верховною Радою | | |законопроектів, | |Міністерства до | |України | | |спрямованих на | |переліку | | | | |вирішення | |законопроектів, які | | | | |соціально-економічних | |будуть визначені | | | | |питань у державі | |Президентом та | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |України для | | | | | | |першочергового | | | | | | |прийняття на п'ятій та| | | | | | |шостій сесіях | | | | | | |Верховної Ради України| | | |---+----------------------+--------------+----------------------+-----------+-------------------| |234|Організація та |2 протоколи |Щодо вироблення |Січень, |Управління | | |проведення | |механізму співпраці з |липень |взаємодії з | | |координаційних | |метою прийняття | |Верховною Радою | | |зустрічей | |законопроектів, | |України | | |керівництва | |розроблених | | | | |Міністерства та | |Міністерством | | | | |профільних | | | | | | |комітетів | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | |України за | | | | | | |результатами | | | | | | |п'ятої та шостої | | | | | | |сесій Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |---+----------------------+--------------+----------------------+-----------+-------------------| |235|Забезпечення |інформаційно- |Оперативне |Протягом |Управління | | |керівництва |довідкові |інформування |року |взаємодії з | | |Міністерства |матеріали |керівництва про стан | |Верховною Радою | | |порядком денним | |проходження у | |України | | |пленарних | |Верховній Раді України| | | | |засідань, | |законопроектів, | | | | |графіками роботи | |відповідальним за | | | | |комітетів | |супроводження яких є | | | | |Верховної Ради | |Міністерство | | | | |України, | | | | | | |оперативною | | | | | | |інформацією | | | | | | |стосовно | | | | | | |проходження | | | | | | |законопроектів | | | | | | |на сесіях та | | | | | | |засіданнях | | | | | | |комітетів | | | | | | |Верховної Ради | | | | | | |України | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Завдання 5.5. Наближення діяльності Міністерства до потреб | |громадянського суспільства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |236|Залучення |24 "круглі |"Круглі столи", |Протягом |Департамент | | |громадськості до |столи" |присвячені проблемам |року |адмініст- | | |вироблення та | |соціально-економічної | |ративної | | |прийняття рішень | |політики та | |реформи та | | |через розбудову | |обговорення рішень, | |розвитку | | |механізму | |спрямованих на їх | |Міністерства | | |співпраці | |розв'язання | | | | |Міністерства та | | | | | | |аналітичних | | | | | | |центрів і | | | | | | |громадських | | | | | | |організацій* | | | | | |---+----------------------+--------------+----------------------+----------------+--------------| |237|Налагодження |не менше 100 |- публічні заходи для |Протягом |Департамент | | |системи |публічних |представників ЗМІ |року |адмініст- | | |оприлюднення |заходів |(прес-конференції, | |ративної | | |єдиної, | |брифінги, неформальні | |реформи та | | |несуперечливої | |зустрічі та семінари) | |розвитку | | |та оперативної | | | |Міністерства | | |інформації про | | | | | | |діяльність |--------------+----------------------+----------------+--------------| | |Міністерства |не менше 150 |- матеріали для |Протягом |Департамент | | | |матеріалів |оприлюднення |року |адмініст- | | | | |(прес-релізи, | |ративної | | | | |коментарі, інтерв'ю) | |реформи та | | | | | | |розвитку | | | | | | |Міністерства | | | |--------------+----------------------+----------------+--------------| | | |2 ВЕБ-сайти |- наповнення |Протягом |Департамент | | | | |оперативною та |року |адмініст- | | | | |аналітичною | |ративної | | | | |інформацією Веб-сайта | |реформи та | | | | |Міністерства та | |розвитку | | | | |проекту "Діалог для | |Міністерства | | | | |реформ" | | | | | |--------------+----------------------+----------------+--------------| | | |12 семінарів |- навчальні семінари |Протягом |Департамент | | | | |для співробітників |року |адмініст- | | | | |Міністерства по роботі| |ративної | | | | |зі ЗМІ | |реформи та | | | | | | |розвитку | | | | | | |Міністерства | |---+----------------------+--------------+----------------------+----------------+--------------| |238|Проведення через |6 |-" круглі столи " за |Протягом |Департамент | | |засоби масової | |участю представників |року |адмініст- | | |інформації | |ЗМІ | |ративної | | |системного |--------------+----------------------| |реформи та | | |діалогу з |за необхідніст|- інтернет-форум на | |розвитку | | |громадськістю, у |(відповідно до|офіційному сайті | |Міністерства | | |тому числі з |орієнтовного |Мінекономіки | | | | |питань |плану | | | | | |обговорення |--------------+----------------------+----------------| | | |проектів |проведення |- моніторинг ЗМІ |Щоденно | | | |державних |консультацій з| | | | | |рішень, з |громадськістю)| | | | | |соціальними | | | | | | |групами | | | | | | |населення, прав | | | | | | |і законних | | | | | | |інтересів яких | | | | | | |вони стосуються* | | | | | |---+----------------------+--------------+----------------------+----------------+--------------| |239|Оприлюднення у |за необхідніст|Оголошення та |Протягом |Департамент | | |засобах масової |(відповідно до|інформаційні |року |адмініст- | | |інформації, на |орієнтовного |повідомлення на сайт | |ративної | | |веб-сторінці |плану | | |реформи та | | |Мінекономіки |проведення | | |розвитку | | |інформаційних |консультацій з| | |Міністерства | | |повідомлень про |громадськістю)| | | | | |публічні | | | | | | |обговорення | | | | | | |проектів | | | | | | |державних рішень | | | | | | |з соціальними | | | | | | |групами | | | | | | |населення, прав | | | | | | |і законних | | | | | | |інтересів яких | | | | | | |вони стосуються | | | | | | |та їх | | | | | | |результати* | | | | | |---+----------------------+--------------+----------------------+----------------+--------------| |240|Висвітлення |12 |- прес-конференції |Щомісячно |Департамент | | |діяльності | | | |адмініст- | | |Мінекономіки, у |--------------+----------------------+----------------|ративної | | |тому числі |50 |- статті та інтерв'ю |Протягом |реформи та | | |щодо розробки | | |року |розвитку | | |нових та |--------------+----------------------| |Міністерства | | |внесення змін до |150 |- повідомлення для ЗМІ| | | | |чинних | | | | | | |законодавчих |--------------+----------------------| | | | |актів* |150 |- інформація на сайт | | | |---+----------------------+--------------+----------------------+----------------+--------------| |241|Проведення |2 |- конференції |Протягом |Департамент | | |консультацій з | | |року |адмініст- | | |громадськістю |--------------+----------------------| |ративної | | |щодо: |6 |- семінари | |реформи та | | |- проектів | | | |розвитку | | |нормативно- |--------------+----------------------| |Міністерства | | |правових актів, |4 |- громадські слухання | | | | |які стосуються прав, | | | | | | |свобод і законних |--------------+----------------------| | | | |інтересів |12 |- "круглі столи" | | | | |громадян; | | | | | | |- проектів |--------------+----------------------| | | | |державних програм |6 |- зустрічі з | | | | |економічного і | |громадськістю | | | | |соціального | | | | | | |розвитку України; | | | | | | |- діяльності | | | | | | |Мінекономіки* | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Розділ II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 203
( v0203569-04 ) від 25.05.2004 )

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
02.04.2004 N 125

ЗВІТ
про виконання завдання N ____
_____________________________ за період: (зазначити)
(назва завдання)

1. Розроблені програмні документи, очікувані результати їх
виконання.
2. Розроблені проекти законів, інших нормативно-правових
актів та їх очікуваний вплив на соціально-економічний розвиток.
3. Проведені засідання міжурядових комісій та їх підсумки.
4. Проведені публічні заходи.
5. Інші найважливіші заходи.
6. Отримані результати (у тому числі показники
соціально-економічного розвитку).
7. Існуючі проблеми та шляхи їх розв'язання.

Директор департаменту ______________ ________________ __________________________
(назва) (підпис) (ініціали, прізвище)
Примітка. Звітні матеріали необхідно доповнювати
статистичними довідками, які повинні бути ілюстровані графіками та
таблицями.

Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
02.04.2004 N 125

ЗВІТ
про діяльність департаменту
_____________________________ за період: (зазначити)
(назва департаменту)

Пріоритет N ___ ______________________________________
(назва пріоритету)
Завдання N ___ ______________________________________
(назва завдання)
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Продукти | Термін |Відповідальний| Стан |Примітка* | |п/п| основних | |виконання| виконавець |виконання| | | | заходів | | | | | | | | |---------------| | | | | | | |кількість|назва| | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту ______________ ________________ __________________________
(назва) (підпис) (ініціали, прізвище)
-------------- * У графі "Примітка" зазначаються проблеми (перешкоди) на
шляху впровадження заходу, причини зриву терміну виконання та
необхідна підтримка з боку керівництва.

Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
02.04.2004 N 125

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо внесення змін до Плану діяльності
Міністерства на 2004 рік

Пріоритет N ___ ______________________________________
(назва пріоритету)
Завдання N ___ ______________________________________
(назва завдання)
-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування основних| Продукти | Термін |Відповідальний| |п/п| заходів | |виконання| виконавець | | | |---------------| | | | | |кількість|назва| | | --------------------------------------------------------------------

Директор департаменту ______________ ________________ __________________________
(назва) (підпис) (ініціали, прізвище)

Примітка. Пропозиції щодо внесення змін до Плану діяльності
Міністерства можуть містити уточнення щодо змісту завдань,
заходів, продуктів та термінів виконання, зміни відповідального
виконавця, а також визначення додаткових завдань та заходів,
спрямованих на їх виконання (при цьому необхідно надати відповідні
обгрунтування).

Додаток 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
02.04.2004 N 125

ПРОПОЗИЦІЇ
до Плану діяльності Міністерства на 2004 рік

Пріоритет N ___ ______________________________________
(назва пріоритету)
Завдання N ___ ______________________________________
(назва завдання)

-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування основних| Продукти | Термін |Відповідальний| |п/п| заходів | |виконання| виконавець | | | |---------------| | | | | |кількість|назва| | | --------------------------------------------------------------------

Директор департаменту ______________ ________________ __________________________
(назва) (підпис) (ініціали, прізвище)

Примітки: 1. На виконання ст. 22 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
розробляється План діяльності Міністерства на 2004 рік, на
підставі якого буде сформовано бюджетний запит Міністерства на
2004 рік. Після прийняття Закону України "Про Державний бюджет на
2004 рік" ( 1344-15 ) План діяльності Міністерства на 2004 рік
затверджується наказом. 2. Пропозиції до Плану діяльності Міністерства на 2004 рік
повинні містити перелік заходів (відповідно до наведеної таблиці),
а також пріоритети та основні завдання (уточнення назви,
вилучення, включення додаткових пріоритетів або завдань) роботи
Міністерства (при цьому необхідно надати відповідні
обгрунтування).вгору