Документ v0123519-15, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2015

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2015  № 123

Про внесення змін до Положення про порядок розроблення, прийняття, перегляду і скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації та галузевих будівельних норм

На виконання пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про стандартизацію" та відповідно до підпункту 41 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про порядок розроблення, прийняття, перегляду і скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації та галузевих будівельних норм, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 28 травня 2012 року № 262, виклавши його у редакції, що додається.

2. Департаменту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

В.П. ЗвєрєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
11.03.2015  № 123

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок перевірки, перегляду, розроблення, прийняття і скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації та галузевих будівельних норм

I. Загальні положення

1.1. Положення про порядок перевірки, перегляду, розроблення, прийняття і скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації та галузевих будівельних норм (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про будівельні норми", "Про телекомунікації" і Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411.

1.2. Це Положення визначає порядок розроблення, погодження, затвердження галузевих будівельних норм і перевірки, перегляду та скасування чинних галузевих нормативних документів зі стандартизації (далі - НДС).

1.3. Як галузеві НДС можуть застосовуватися такі категорії НДС:

стандарти галузі зв'язку України (ГСТУ);

стандарти організацій України (СОУ);

галузеві будівельні норми (ГБН).

1.4. Підставою для розроблення ГБН та перегляду НДС можуть бути нормативно-правові акти, державні програми розвитку галузі зв'язку, інші науково-технічні та цільові програми в галузі зв'язку.

II. Організація перевірки, перегляду і скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації

2.1. Порядок перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації визначається ДСТУ 1.2.

2.2. Перегляд НДС полягає у розробленні нового стандарту на заміну існуючому.

2.3. НДС розробляється на підставі технічного завдання (далі - ТЗ), погодженого з Адміністрацією Держспецзв'язку.

Побудова, виклад і зміст ТЗ на розроблення стандарту повинні відповідати додаткам А.1 - А.3 ДСТУ 1.2.

2.4. До ТЗ додається перелік організацій (за формою, наведеною в додатку А.4 ДСТУ 1.2), яким необхідно надіслати проект стандарту для отримання відгуку, та перелік організацій (за формою, наведеною у додатку А.5 ДСТУ 1.2), з якими необхідно узгодити проект стандарту.

2.5. ТЗ на розроблення стандарту затверджує керівник організації-розробника після його погодження усіма погоджувальними організаціями.

Розробником може бути технічний комітет стандартизації або підприємства, установи та організації у відповідних сферах діяльності, що мають для цього науково-технічний потенціал.

У разі необхідності внесення змін до затвердженого ТЗ розробник ТЗ складає доповнення до ТЗ і погоджує його в порядку, встановленому для погодження ТЗ.

2.6. Розробник готує проект стандарту згідно з договором і ТЗ на розроблення стандарту, яке є додатком до договору.

У договорі на розробку НДС повинні бути враховані вимоги цього Положення.

Побудова, виклад, оформлення і зміст стандартів повинні відповідати ДСТУ 1.5.

Лист-затвердження долучають на початку оригіналу стандарту. Лист-затвердження не нумерують і під час видання стандарту не видають.

Одночасно з розробленням проекту стандарту складають пояснювальну записку до нього згідно з додатком Б ДСТУ 1.2.

2.7. Для здійснення погодження та отримання відгуків розробник надсилає проект стандарту і пояснювальну записку організаціям відповідно до переліку, визначеного ТЗ.

2.8. Організації, які отримали проект стандарту, складають відгук на нього і надсилають його розробнику протягом місяця від дня одержання проекту стандарту.

2.9. За наявності зауважень і пропозицій до проекту стандарту розробник опрацьовує одержані відгуки, складає звід відгуків згідно з додатком В ДСТУ 1.2, доопрацьовує остаточну редакцію проекту стандарту і пояснювальну записку до нього.

2.10. Доопрацьовану остаточну редакцію проекту стандарту разом із пояснювальною запискою до нього та зводом відгуків розробник надсилає на погодження організаціям відповідно до переліку, визначеного ТЗ.

2.11. Розробник доопрацьовує проект стандарту з урахуванням результатів погодження, уточнює пояснювальну записку.

2.12. Якщо стандарт розробляється за договором з Адміністрацією Держспецзв'язку, то відповідно до етапів, зазначених у ТЗ, Адміністрація Держспецзв'язку розглядає результати такої роботи.

2.13. Після узгодження остаточної редакції проекту стандарту визначеними в ТЗ організаціями розробник супровідним листом за підписом керівника організації-розробника подає до Адміністрації Держспецзв'язку два примірники проекту стандарту державною мовою.

До проекту стандарту додаються:

пояснювальна записка до остаточної редакції;

копія ТЗ на розроблення стандарту;

звід відгуків;

оригінали документів, що підтверджують погодження проекту стандарту;

інші документи, що передбачені ТЗ.

2.14. Підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, відповідальний за організацію розроблення стандарту, розглядає проект стандарту, готує проект наказу щодо утворення комісії з прийняття вищезазначених робіт і пропозиції щодо прийняття або повернення проекту стандарту розробнику на доопрацювання.

Комісія за результатами розгляду проекту стандарту приймає відповідне рішення, яке оформляється протоколом.

2.15. При здійсненні перегляду НДС позначення та назва стандарту залишається старою, а змінюється лише рік його прийняття.

III. Розроблення і впровадження галузевих будівельних норм

3.1. Галузеві будівельні норми розробляються відповідно до Закону України "Про будівельні норми", постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність", основних принципів державної політики у сфері нормування у будівництві та з урахуванням міжнародного досвіду й вітчизняних науково-технічних досягнень.

3.2. Виконавцями робіт із нормування у будівництві є базові організації, які провадять науково-технічну діяльність у будівництві та призначаються на виконання цих робіт Мінрегіоном України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 589 "Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві".

3.3. Побудова, виклад, оформлення та видання ГБН повинні відповідати ДСТУ Б А 1.1-91.

3.4. Вимоги до оформлення документів при розробленні ГБН наведені у ДСТУ Б А 1.1-92.

3.5. Реєстрація ГБН виконується згідно з ДСТУ Б А.1.1-95.

3.6. Позначення і найменування ГБН повинні відповідати вимогам ДБН А.1.1-1-93, ДК 004, ДК 009, ДК 018.

IV. Прийняття (скасування) галузевих нормативних документів зі стандартизації та галузевих будівельних норм

4.1. За результатами перегляду НДС або розроблення (скасування) ГБН Адміністрація Держспецзв'язку видає відповідний наказ, який надсилає до Фонду нормативних документів у галузі зв'язку (далі - ФНДЗ).

4.2. ФНДЗ відповідно до наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22.03.2004 № 52 "Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у галузі зв'язку України" (далі - Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за № 428/9027, функціонує у складі Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут зв'язку" (далі - ДП УНДІЗ) та Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (далі - ДП УНДІРТ).

V. Виготовлення, тиражування та розповсюдження галузевих нормативних документів зі стандартизації

5.1. Виготовлення, тиражування та розповсюдження галузевих нормативних документів здійснюється ДП УНДІЗ та ДП УНДІРТ за напрямами, визначеними Положенням, та згідно з порядком, установленим у цих установах.

Директор Департаменту
телекомунікацій і користування
радіочастотним ресурсом
Адміністрації Держспецзв'язку
В.Г. Смоляр

{Текст взято з сайту Держспецзв’язку України http://www.dstszi.gov.ua}вгору