Документ v0121730-16, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2016

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2016  № 121

Про затвердження Положення про Сектор запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 8 та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Сектор запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Внести зміну до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 серпня 2015 року № 310 "Про затвердження положень про деякі структурні підрозділи Міністерства аграрної політики та продовольства України" (зі змінами), виключивши абзац дев'ятий пункту 1.

3. Завідувачу Сектору запобігання та виявлення корупції подати до Департаменту роботи з персоналом примірники посадових інструкцій працівників.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.М. Павленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
01.04.2016 № 121

ПОЛОЖЕННЯ
про Сектор запобігання та виявлення корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1.1. Сектор запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), функціонально уповноваженим для вирішення питань запобігання та виявлення корупції.

1.2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, наказами Міністерства, цим Положенням, іншими актами законодавства.

1.3. Сектор у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства організовує свою роботу згідно з річними та місячними планами.

1.4. Сектор очолює завідувач Сектору, який підзвітний і підконтрольний Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та Міністру аграрної політики та продовольства України.

II. Основні завдання Сектору

2.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

2.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

2.4. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

III. Функції Сектору

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Бере участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері.

3.1.2. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням структурними підрозділами Міністерства.

3.1.3. Надає іншим структурним підрозділам Міністерства, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства, окремим працівникам Міністерства роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.1.4. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Міністерства, вносить Міністру пропозиції щодо усунення таких ризиків.

3.1.5. Надає допомогу в заповненні декларацій працівникам Міністерства.

3.1.6. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, інформує в установленому порядку про такі факти Міністра (заступника Міністра - керівника апарату), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3.1.7. Веде облік працівників Міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.1.8. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

3.1.9. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Міністерства до вчинення корупційних правопорушень.

3.1.10. Повідомляє у письмовій формі Міністра (заступника Міністра -керівника апарату), Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

3.2. Працівники Сектору проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Міністерстві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Працівники Сектору можуть залучатися до проведення:

3.3.1. Експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

3.3.2. Внутрішнього аудиту Міністерства в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

3.4. Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

IV. Права Сектору

4.1. Сектор має право:

4.1.1. Отримувати від інших структурних підрозділів Міністерства інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.1.2. Отримувати від працівників Міністерства усні та письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4.1.3. Ініціювати перед Міністром (заступником Міністра - керівником апарату) питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.

4.1.4. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.5. Скликати та проводити наради, конференції і семінари з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.1.6. Розробляти проекти наказів у межах компетенції Сектору.

4.1.7. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4.2. Працівники Сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Міністерства, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.3. Перевіряти використання коштів державного бюджету на виконання заходів з мобілізаційної підготовки та утримання запасних пунктів управління згідно із статтями 2.1.9, 2.1.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182.

V. Склад Сектору

5.1. До складу Сектору входять завідувач Сектору та два головних спеціаліста.

5.2. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства з питань запобігання і протидії корупції та виконують свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями, які затверджуються завідувачем Сектору.

VI. Завідувач Сектору

6.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду наказом Міністра та звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

6.2. У разі відсутності завідувача Сектору його обов'язки покладаються на головного спеціаліста, визначеного наказом Міністра.

6.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

6.4. Завідувач Сектору несе відповідальність за якість і своєчасність виконання

ним завдань і функцій, здійснює функціональний розподіл навантаження між працівниками, встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи.

6.5. Завідувач Сектору зобов'язаний:

6.5.1. Організовувати роботу, здійснювати керівництво діяльністю Сектору.

6.5.2. Забезпечувати добір, професійну підготовку працівників Сектору, контролювати дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку і виконавської дисципліни.

6.5.3. Визначати та розподіляти обов'язки між працівниками Сектору, затверджувати їх посадові інструкції.

6.5.4. Забезпечувати дотримання працівниками Сектору вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, вживати заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

6.5.5. Забезпечувати захист державної таємниці відповідно до напрямів діяльності Сектору та згідно із законодавством.

6.5.6. Вносить пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву Сектору для проходження державної служби.

6.5.7. Затверджувати план роботи Сектору та звітувати перед Міністром про його виконання.

6.5.8. Координувати діяльність та надавати методичну допомогу уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

6.5.9. Здійснювати експертизу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

6.6. Завідувач Сектору має право:

6.6.1. Вносити Міністру або заступнику Міністра - керівнику апарату відповідно до законодавства про державну службу подання щодо заохочень, присвоєння рангів та накладення дисциплінарних стягнень працівникам Сектору.

6.6.2. Вносити Міністру або заступнику Міністра - керівнику апарату пропозиції щодо встановлення працівникам Сектору посадових окладів, відповідних надбавок і доплат.

Клопотати про надання відпусток працівникам Сектору відповідно до законодавства та відомчих нормативно-правових актів.

6.6.3. Організовувати (проводити) перевірки дотримання законодавства з питань запобігання та виявлення корупції та врегулювання конфлікту інтересів структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління.

6.6.4. Отримувати від керівників структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань і функцій.

6.6.5. Інформувати Міністра в разі покладення на Сектор виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Сектором завдань і покладених на нього функцій.

6.6.6. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань.

6.6.7. Брати участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, у разі розгляду ними питань, що належать до компетенції Сектору.

6.7. Вимоги, завдання та доручення завідувача Сектору, надані в межах компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Сектору.

VII. Взаємодія (службові зв'язки) Сектору з іншими структурними підрозділами

7.1. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства в межах функціональних повноважень з питань:

- розроблення та здійснення контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;

- надання допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Завідувач Сектору
запобігання та виявлення
корупціїВ. Редченко

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua} вгору