Документ v0121537-10, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2010

                                                          
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Н А К А З
22.11.2010 N 121

Про розподіл обов'язків
між Головою Державного агентства України з інвестицій
та розвитку, його першими заступниками
та заступниками

Керуючись підпунктом 6 пункту 9 Положення про Державне
агентство України з інвестицій та розвитку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 року
N 356 ( 356-2010-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл обов'язків між Головою Державного
агентства України з інвестицій та розвитку, його
першими заступниками та заступниками, що додається.
2. Установити, що у разі тимчасової відсутності Голови
Державного агентства України з інвестицій та розвитку за рішенням
Голови Агентства його обов'язки виконує один з перших заступників,
а в разі їх відсутності - один із заступників Голови. Виконання обов'язків перших заступників та заступників Голови
Державного агентства України з інвестицій та розвитку у разі їх
тимчасової відсутності здійснюється згідно з додатком.
3. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій
від 27 січня 2010 року N 7 ( v0007527-10 ) "Про розподіл
обов'язків між Головою Державного агентства України з інвестицій
та інновацій, його першими заступниками та заступниками"; наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій
від 5 лютого 2010 року N 11 ( v0011527-10 ) "Про внесення змін до
розподілу обов'язків між Головою Державного агентства України з
інвестицій та інновацій, його першими заступниками та
заступниками".
4. Відділу документального забезпечення
Організаційно-аналітичного департаменту (Н.Дьяченко) ознайомити з
цим наказом перших заступників, заступників Голови, керівників
самостійних структурних підрозділів Державного агентства України з
інвестицій та розвитку, а також керівників підприємств та установ,
що належать до сфери управління Державного агентства України з
інвестицій та розвитку.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Таран

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
України з інвестицій
та розвитку
22.11.2010 N 121

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між Головою Державного агентства України
з інвестицій та розвитку, його першими заступниками
та заступниками

1. Голова Держінвестицій - Таран Олександр Володимирович: здійснює керівництво діяльністю Держінвестицій, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на Агентство завдань; визначає відповідно до законодавства напрями роботи та шляхи
виконання покладених на Держінвестицій завдань; за дорученням Кабінету Міністрів України представляє його у
відносинах з іншими органами, організаціями на території України
та за її межами; погоджує у межах своїх повноважень проекти актів
законодавства; затверджує склад колегії Держінвестицій і головує на її
засіданнях; розподіляє обов'язки між своїми заступниками; призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Держінвестицій; укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з
керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держінвестицій; притягає в установленому законодавством порядку до
дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держінвестицій; підписує накази, які в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає Держінвестицій; затверджує положення про структурні підрозділи
Держінвестицій; затверджує плани роботи Держінвестицій відповідно до завдань,
визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а
також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України; погоджує в установленому порядку відповідні звіти про
виконання планів роботи Держінвестицій; веде переговори та підписує відповідно до повноважень,
наданих в установленому порядку, міжнародні договори; розглядає інформацію щодо забезпечення неухильного дотримання
та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних
актів Держінвестицій, підприємствами та установами, які належать
до сфери управління Держінвестицій, їх керівниками та працівниками
під час виконання покладених на них завдань і функціональних
обов'язків, за результатами чого приймає відповідні рішення; затверджує за погодженням з Міністерством фінансів України
штатний розпис і кошторис видатків Держінвестицій; затверджує за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром
України структуру Держінвестицій; вносить в установленому порядку пропозиції щодо призначення
на посади та звільнення з посад заступників Голови Держінвестицій; приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Держінвестицій; здійснює в установленому порядку функції з управління
об'єктами державної власності, приймає рішення про утворення,
реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Держінвестицій, затверджує їх статути
(положення), якщо законодавством не передбачено інше; здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу; забезпечує організацію внутрішньої контрольно-ревізійної
роботи, роботи з питань запобігання та протидії корупції; представляє працівників Держінвестицій, які особливо
відзначились у роботі, до нагородження державними нагородами
України, почесними грамотами Кабінету Міністрів України,
заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України, нагороджує
відомчими заохочувальними відзнаками Держінвестицій; затверджує в установленому порядку кадровий резерв
Держінвестицій, а також на посади керівників підприємств та
установ, що належать до сфери управління Держінвестицій; подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового
резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого
рівня; затверджує графік відпусток, надає відпустки заступникам
Голови, керівникам самостійних структурних підрозділів
Держінвестицій; вирішує питання преміювання заступників Голови, керівників
самостійних структурних підрозділів та інших працівників
Держінвестицій; вирішує питання про службові відрядження в межах України та
за кордон заступників Голови, керівників самостійних структурних
підрозділів Держінвестицій, а також погоджує службові відрядження
за кордон керівників та заступників керівників підприємств та
установ, що належать до сфери управління Держінвестицій; забезпечує: додержання в Держінвестицій вимог законодавства до роботи з
документами обмеженого доступу; публічність і прозорість діяльності Держінвестицій, бере
участь у заходах, пов'язаних з висвітленням діяльності
Держінвестицій, інформуванням громадськості про підготовку
проектів документів, з метою формування громадської думки щодо
підтримки державної політики у сфері інвестиційної діяльності; в межах своїх повноважень проведення державної політики у
сфері охорони державної таємниці; охорону державної таємниці в Держінвестицій, на підприємствах
та в установах, що належать до сфери управління Держінвестицій, і
здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах
повноважень, передбачених законодавством; видає від імені Держінвестицій довіреності на представлення
інтересів Держінвестицій та на ведення справ у судах, учасником в
яких є Держінвестицій; підписує в межах повноважень листи на адресу Кабінету
Міністрів України; підписує від імені Держінвестицій листи, що надсилаються
Президенту України, Главі Адміністрації Президента України, Голові
Верховної Ради України, народним депутатам України, Комітетам
Верховної Ради України, Раді національної безпеки і оборони
України, керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам, обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій; погоджує в установленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад заступників керівників регіональних центрів з
інвестицій та розвитку; здійснює відповідно до законодавства інші функції та
повноваження з питань, що належать до компетенції Держінвестицій; при необхідності доручає виконання відповідних завдань
структурним підрозділам Держінвестицій, незалежно від їх
безпосередньої підпорядкованості. Спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому: Юридичного департаменту; Організаційно-аналітичного департаменту; Відділу кадрової роботи; Сектору контролю; Сектору з питань запобігання та протидії корупції; Головного спеціаліста з режимно-секретної та мобілізаційної
роботи. Спрямовує діяльність перших заступників і заступників Голови
Держінвестицій.
2. Перший заступник Голови Держінвестицій - Заєць Анатолій
Павлович Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: визначення обсягу бюджетних коштів для надання фінансової
підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують інноваційні та
інвестиційні проекти, виробляють експортоорієнтовану або
імпортозамінну продукцію; надання державної підтримки в реалізації інвестиційних та
інноваційних проектів у реальному секторі економіки; реалізації проектів, що передбачають залучення кредитів під
державні гарантії; залучення іноземних та внутрішніх інвестицій в національну
економіку у частині проектного інвестування; реалізації проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій, залучення інвестицій за економічним механізмом,
визначеним Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_801 ); здійснення моніторингу ефективності інноваційних та
інвестиційних проектів, які реалізуються із залученням державних
коштів; сприяння співробітництву центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з установами та
організаціями інших країн, міжнародними фінансовими установами у
сфері інвестиційної діяльності; сприяння залученню інвестицій в реальний сектор економіки, у
тому числі для забезпечення збільшення обсягу експорту вітчизняних
товарів і розвитку імпортозамінного виробництва, у частині
проектного інвестування; механізму конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних
проектів; проведення відповідно до законодавства конкурсних відборів і
експертної оцінки інвестиційних проектів, що потребують державної
підтримки; формування бази даних інвестиційних проектів; укладення відповідно до законодавства міжнародних договорів
про співробітництво у сфері інвестиційної діяльності; сприяння реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; проектів концепцій державних цільових програм, проектів
державних цільових програм, які подаються на погодження їх
ініціаторами, а також приймає участь у проведені аналізу стану
виконання цих програм на основі поданих державними замовниками
щорічних та проміжних звітів; організації підвищення кваліфікації спеціалістів, участі в
організації навчання та вдосконалення системи підготовки та
перепідготовки фахівців у сфері інвестиційної діяльності. Організовує видання бюлетеня з питань, що належать до
компетенції Держінвестицій. Організовує роботу апарату Держінвестицій та доручає у
зв'язку з цим виконання відповідних завдань структурним
підрозділам Держінвестицій. Подає пропозиції щодо: стратегічного та поточного планування діяльності
Держінвестицій, стратегічних програмних документів, пріоритетів; впровадження та функціонування автоматизованих систем
управління, необхідних для забезпечення ефективної діяльності
Держінвестицій, функціонування офіційного веб-порталу
Держінвестицій, забезпечення прозорого та всебічного висвітлення
поточної діяльності Держінвестицій через мережу Інтернет; міжнародної діяльності Держінвестицій; підвищення ефективності державної служби в Держінвестицій,
формування кадрового резерву Держінвестицій та подає на розгляд
Голові Держінвестицій список осіб для зарахування до кадрового
резерву Держінвестицій; діловодства та архівної справи. Визначає за погодженням з Головою Держінвестицій порядок
документообігу в Держінвестицій та здійснює контроль за його
додержанням. Здійснює попередній розгляд документів, які надходять до
Держінвестицій, розподіляє їх в установленому порядку на ті, що
потребують обов'язкового розгляду Головою Держінвестицій або ті,
що спрямовуються відповідним посадовим особам і структурним
підрозділам Держінвестицій згідно з їх компетенцією. Відповідає за підготовку матеріалів на зустрічі Голови
Держінвестицій з головами комітетів Верховної Ради України,
лідерами депутатських фракцій з метою погодження поточних та
стратегічних планів законопроектних робіт. Забезпечує взаємодію Держінвестицій з Верховною Радою
України, в тому числі: інформує Голову Держінвестицій про хід та результати розгляду
у Верховній Раді України законопроектів, інших питань, що належать
до компетенції Держінвестицій; організовує системну роботу Держінвестицій з комітетами
Верховної Ради України, депутатськими фракціями (групами) у
Верховній Раді України та їх секретаріатами, забезпечує
організацію зустрічей Голови Держінвестицій з народними депутатами
України; забезпечує моніторинг законопроектів з питань, що належать до
компетенції Держінвестицій, які внесені на розгляд Верховної Ради
України суб'єктами законодавчої ініціативи; забезпечує належне виконання положень Закону України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ) в частині розгляду
депутатських запитів і звернень, організовує зустрічі з народними
депутатами України щодо порушених ними питань. Забезпечує реалізацію повноважень Держінвестицій як
уповноваженого органу, відповідального за виконання Угоди (у формі
обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання
японського гранту непроектного типу на закупівлю товарів та
Узгодженого протоколу до неї, підписаних 15 березня 2006 року у
м. Києві. Координує роботу щодо залучення та використання міжнародної
технічної допомоги і грантів. Забезпечує підготовку: матеріалів та проведення засідань Громадської ради, Колегії,
інших дорадчих органів при Держінвестицій; матеріалів до виступів Голови Держінвестицій, прес-релізів,
повідомлень та інших матеріалів щодо висвітлення діяльності
Держінвестицій і актуальних питань у сфері інвестиційної
діяльності; узагальнених звітів та інших матеріалів про діяльність
Держінвестицій; інформаційних матеріалів для публікації у друкованих та
електронних засобах масової інформації, вживає заходів по
залученню в установленому порядку громадськості до обговорення
питань інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки. Очолює атестаційну та конкурсну комісії Держінвестицій. Має право підпису наказів про: надання працівникам Держінвестицій щорічної та додаткової
відпустки (до заступника керівника самостійного структурного
підрозділу включно); виплату матеріальної допомоги на вирішення
соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення працівникам
Держінвестицій (до заступника керівника самостійного структурного
підрозділу включно); службові відрядження працівників Держінвестицій (до
заступника керівника самостійного структурного підрозділу включно)
в межах України та за кордон; проходження стажування в Держінвестицій. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої
влади. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України ( 2154-17 ), Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових
актів. Погоджує (візує) в межах своїх повноважень проекти
нормативно-правових актів перед їх поданням на підпис або
погодження (візування) Голові Держінвестицій. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Має право першого підпису фінансових документів за умови
оформлення відповідних документів (картки зразків підпису). Має право доручати виконання відповідних завдань
безпосередньо підпорядкованим йому структурним підрозділам
Держінвестицій. У разі необхідності може залучати до виконання
завдань у межах своїх повноважень інші структурні підрозділи
Держінвестицій виключно за погодженням із посадовими особами
Держінвестицій, яким ці структурні підрозділи безпосередньо
підпорядковані (за винятком завдань, пов'язаних з роботою апарату
Держінвестицій). Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. Координує взаємодію з: державною установою "Партнерський фонд". Спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому: Департаменту державних інвестиційних програм та інвестиційних
проектів; Управління міжнародного співробітництва та залучення
іноземних інвестицій. У межах своїх повноважень спрямовує діяльність
Організаційно-аналітичного департаменту.
3. Перший заступник Голови Держінвестицій Симоненко Андрій
Петрович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: розроблення разом з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування регіональних програм з питань
інвестицій та розвитку, їх виконання та фінансування за рахунок
коштів державного бюджету; залучення іноземних та внутрішніх інвестицій в економіку
регіонів України; створення, у тому числі за підтримки або участі держави,
інвестиційної інфраструктури в регіонах, яка активізує
інвестування в реальний сектор економіки, та забезпечення її
розвитку; належного виконання регіональними центрами з інвестицій та
розвитку функцій стосовно підготовки та реалізації інвестиційних
проектів за принципом "єдиного вікна"; забезпечення на регіональному рівні вдосконалення
інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої
підтримки процесу активізації інвестиційної діяльності; забезпечення надання інвесторам комплексної безоплатної
допомоги під час оформлення та реалізації стратегічно важливих
інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"; забезпечення разом з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування розроблення проектів та цільових
планів інвестиційного розвитку територій; регіонального, міжрегіонального та транскордонного
інвестиційного співробітництва; ефективності управління регіональними центрами з інвестицій
та розвитку; реалізації регіональних завдань Держінвестицій у сфері
інвестиційної діяльності; фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності
регіональних центрів з інвестицій та розвитку, моніторингу
ефективності використання ними бюджетних коштів. Здійснює повноваження з тендерних питань у Держінвестицій. Забезпечує взаємодію апарату Держінвестицій із місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у
процесі виконання завдань, покладених на Держінвестицій. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої
влади. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України ( 2154-17 ), Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових
актів. Погоджує (візує) в межах своїх повноважень проекти
нормативно-правових актів перед їх поданням на підпис або
погодження (візування) Голові Держінвестицій. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Має право доручати виконання відповідних завдань
безпосередньо підпорядкованому йому структурному підрозділу
Держінвестицій. У разі необхідності може залучати до виконання
завдань у межах своїх повноважень інші структурні підрозділи
Держінвестицій виключно за погодженням із посадовими особами
Держінвестицій, яким ці структурні підрозділи безпосередньо
підпорядковані. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. Координує взаємодію з: регіональними центрами з інвестицій та розвитку; державним підприємством "Національний центр впровадження
галузевих інноваційних програм". Спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо
підпорядкованого йому: Управління регіональних інвестиційних програм та
інфраструктури.
4. Заступник Голови Держінвестицій - Караул Юрій Іванович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: бюджетного планування, виконання бюджетних програм, головним
розпорядником за якими визначено Держінвестицій; ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Держінвестицій і на підприємствах та установах, що
належать до сфери управління Держінвестицій; обґрунтування розподілу бюджетних коштів, контролю за
формуванням та використанням коштів по бюджетних програмах; підвищення ефективності використання бюджетних коштів для
здійснення заходів щодо розвитку інвестиційної діяльності в
Україні, у тому числі при реалізації відповідних державних
(бюджетних) програм; методичного керівництва бухгалтерським обліком і
статистичною, фінансовою звітністю на підприємствах та установах,
що належать до сфери управління Держінвестицій; матеріально-технічного забезпечення та господарського
обслуговування Держінвестицій; створення належних умов праці державних службовців
Держінвестицій; здійснення державних закупівель; порядку формування і використання коштів Державною
інноваційною фінансово-кредитною установою і здійснює контроль за
її діяльністю. Забезпечує: підготовку звітних матеріалів стосовно використання бюджетних
коштів, головним розпорядником за якими є Держінвестицій, у тому
числі при реалізації відповідних державних (бюджетних) програм; контроль за раціональним, якісним і ефективним використанням
коштів згідно з кошторисом Держінвестицій. Очолює комітет з конкурсних торгів Держінвестицій. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої
влади. Приймає у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України ( 2154-17 ), Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових
актів. Погоджує (візує) в межах своїх повноважень проекти
нормативно-правових актів перед їх поданням на підпис або
погодження (візування) Голові Держінвестицій. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Забезпечує розгляд поточних фінансових документів, має право
першого підпису фінансових документів за умови оформлення
відповідних документів (картки зразків підпису). Має право в межах своєї компетенції підпису договорів про
закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти. Має право доручати виконання відповідних завдань
безпосередньо підпорядкованим йому структурним підрозділам
Держінвестицій. У разі необхідності може залучати до виконання
завдань у межах своїх повноважень інші структурні підрозділи
Держінвестицій виключно за погодженням із посадовими особами
Держінвестицій, яким ці структурні підрозділи безпосередньо
підпорядковані. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. Координує взаємодію з: Державною інноваційною фінансово-кредитною установою; державним підприємством "Державна інвестиційна компанія". Спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому: Управління фінансування та бухгалтерського обліку; Відділу господарського обслуговування.
5. Заступник Голови Держінвестицій - Стеблинський Микола
Михайлович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування та забезпечення реалізації державної політики у
сфері інвестиційної та інноваційної діяльності; забезпечення провадження інвестиційної діяльності, у тому
числі у реальному секторі економіки; запровадження механізму стимулювання підвищення вітчизняного
потенціалу експорту продукції, що виробляється на підприємствах
галузей національної економіки, захисту прав та підтримки
національного товаровиробника; стимулювання вітчизняного виробництва продукції, імпорт якої
становить значну частку на ринку України; розвитку венчурного інвестування в Україні; поширення в Україні світового досвіду залучення інвестицій та
запровадження механізму стимулювання розвитку економіки; проведення аналізу інвестиційної діяльності суб'єктів
господарювання та впливу інвестиційних процесів на стан
національної економіки; поліпшення інвестиційного клімату в Україні та розвитку
інвестиційного ринку; вдосконалення, в межах повноважень Держінвестицій, бюджетного
та податкового законодавства, законодавства з питань формування і
реалізації державної регуляторної політики, політики у сфері
ліцензування та з питань дозвільної системи у сфері господарської
діяльності; сприяння залученню інвестицій в реальний сектор економіки, у
тому числі для забезпечення збільшення обсягу експорту вітчизняних
товарів і розвитку імпортозамінного виробництва; механізмів залучення інвестицій в економіку країни; підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу відповідно до повноважень
Держінвестицій. В межах своєї компетенції або відповідно до окремих доручень
вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах Держінвестицій з
Національною академією наук України, Апаратом Верховної Ради
України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України,
Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету
Міністрів України, апаратами міністерств, інших органів виконавчої
влади. Приймає у межах своїх повноважень участь у розроблені
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
Державного бюджету України ( 2154-17 ), Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових
актів. Погоджує (візує) в межах своїх повноважень проекти
нормативно-правових актів перед їх поданням на підпис або
погодження (візування) Голові Держінвестицій. Організовує проведення у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи, бере участь
у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок. Має право доручати виконання відповідних завдань
безпосередньо підпорядкованому йому структурному підрозділу
Держінвестицій. У разі необхідності може залучати до виконання
завдань у межах своїх повноважень інші структурні підрозділи
Держінвестицій виключно за погодженням із посадовими особами
Держінвестицій, яким ці структурні підрозділи безпосередньо
підпорядковані. Має право в межах своїх повноважень підпису листів та інших
документів на адресу органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм
власності, за винятком листів та документів, які підписує виключно
Голова Держінвестицій. Спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо
підпорядкованого йому: Управління державної інвестиційної політики.
Радник Голови В.Володін

Додаток
до наказу Державного
агентства України
з інвестицій та розвитку
22.11.2010 N 121

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
перших заступників та заступників Голови
Державного агентства України з інвестицій
та інновацій у разі їх тимчасової відсутності

------------------------------------------------------------------ |Особа, яку заміщують|Особа, яка заміщує| У разі відсутності | | | | особи, яка заміщує | |--------------------+------------------+------------------------| |Заєць А.П. |Симоненко А.П. |Стеблинський М.М. | |--------------------+------------------+------------------------| |Симоненко А.П. |Заєць А.П. |Караул Ю.І. | |--------------------+------------------+------------------------| |Караул Ю.І. |Заєць А.П. |Симоненко А.П. | |--------------------+------------------+------------------------| |Стеблинський М.М. |Заєць А.П. |Симоненко А.П. | ------------------------------------------------------------------
Радник Голови В.Володінвгору