Документ v0121282-07, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.03.2007 N 121

Про виконання Державної програми
з утвердження ґендерної рівності
в українському суспільстві
на період до 2010 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2006 р. N 1834 ( 1834-2006-п ) "Про затвердження
Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському
суспільстві на період до 2010 року" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я
України щодо виконання Державної програми з утвердження ґендерної
рівності в українському суспільстві на період до 2010 року
( 1834-2006-п ) (додається).
2. Першим заступникам, заступникам Міністра охорони здоров'я
України забезпечити організацію виконання зазначеного Плану
заходів.
3. Керівникам урядових органів державного управління у складі
МОЗ України, структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити виконання Плану заходів та подання раз на
півроку до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, до
Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з
громадськістю інформації про хід його реалізації.
4. Начальнику Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення
та зв'язків з громадськістю забезпечити узагальнення наданої
інформації та її подання раз на півроку до 15 числа місяця, що
настає за звітним періодом, до Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М.
Міністр Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
15.03.2007 N 121

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров'я України
щодо виконання Державної програми
з утвердження ґендерної рівності
в українському суспільстві
на період до 2010 року
( 1834-2006-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Заходи | Відповідальні | Термін | |з/п| | виконавці | виконання | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |1. |Підготовка та подання до |Лоєнко Є.О. |у строки, | | |Мін'юсту пропозицій до |Пономаренко В.М.,|встановлені | | |проекту плану проведення |керівники |Мін'юстом | | |ґендерно-правової |структурних | | | |експертизи актів |підрозділів та | | | |законодавства на |урядових органів | | | |відповідний рік |державного | | | | |управління у | | | | |складі МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |2. |Приведення галузевих |Лоєнко Є.О., |2007-2008 роки | | |нормативно-правових актів |Пономаренко В.М.,| | | |у відповідність із Законом|керівники | | | |України "Про забезпечення |структурних | | | |рівних прав та можливостей|підрозділів та | | | |жінок і чоловіків" |урядових органів | | | |( 2866-15 ) |державного | | | | |управління у | | | | |складі МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |3. |Утворення при МОЗ України |Орда О.М., |2007 рік | | |консультативно-дорадчого |Лихотоп Р.Й. | | | |органу, експертної робочої| | | | |групи з ґендерних питань | | | | |за участю науковців і | | | | |представників громадських | | | | |організацій | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |4. |Підготовка та подання до |Лихотоп Р.Й., |у строки, | | |Мінсім'ямолодьспорту |керівники |встановлені | | |інформації до проекту |структурних |Мінсім'ямолодь | | |державної доповіді про |підрозділів та | | | |виконання в Україні |урядових органів | | | |Конвенції ООН "Про | | | | |ліквідацію всіх форм | | | | |дискримінації щодо жінок" | | | | |( 995_207 ) | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |5. |Забезпечення підготовки та|Лихотоп Р.Й., |у строки, | | |подання до |керівники |встановлені | | |Мінсім'ямолодьспорту |структурних |Мінсім'ямолодь-| | |інформації до проекту |підрозділів та |спорт | | |щорічної державної |урядових органів | | | |доповіді щодо утвердження |державного | | | |ґендерної рівності в |управління у | | | |Україні |складі МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |6. |Проведення ґендерного |Банчук М.В. |2007-2010 роки | | |аналізу кадрового складу | | | | |центрального апарату МОЗ | | | | |України, урядових органів | | | | |державного управління у | | | | |складі МОЗ України, а | | | | |також працівників галузей | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |7. |Врахування під час |Банчук М.В., |2007-2010 роки | | |формування кадрового |керівники | | | |резерву та затвердження на|структурних | | | |керівні посади в МОЗ |підрозділів та | | | |України, урядових органах |урядових органів | | | |державного управління у |державного | | | |складі МОЗ України, |управління у | | | |показника пропорційно |складі МОЗ | | | |збалансованого |України | | | |представництва кандидатур | | | | |кожної статі | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |8. |Забезпечення стажування |Банчук М.В., |2007-2010 роки | | |осіб, що перебувають у |керівники | | | |резерві на керівні посади |структурних | | | |в МОЗ України, урядових |підрозділів та | | | |органах державного |урядових органів | | | |управління у складі МОЗ |державного | | | |України, з дотриманням |управління у | | | |вимог ґендерної рівності |складі МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |9. |Проведення аналізу рівня |Карамушка Л.І. |2007-2010 роки | | |доходів жінок і чоловіків | | | | |у галузі охорони здоров'я,| | | | |відповідно до цілей | | | | |розвитку, проголошених | | | | |Декларацією тисячоліття | | | | |ООН | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |10.|Спільно з |Пономаренко А.М. |2007-2010 роки | | |Держгірпромнагляд, | | | | |здійснення заходів, | | | | |спрямованих на формування | | | | |свідомого ставлення | | | | |суспільства до | | | | |забезпечення ґендерної | | | | |рівності в галузі охорони | | | | |праці та промислової | | | | |безпеки. Вжиття необхідних| | | | |заходів до створення | | | | |безпечних для життя і | | | | |здоров'я умов праці | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |11.|Сприяння включенню до |Перші заступники,|2007-2010 роки | | |Генеральної угоди між |заступники | | | |Кабінетом Міністрів |Міністра охорони | | | |України, всеукраїнськими |здоров'я України,| | | |об'єднаннями організацій |керівники | | | |роботодавців і підприємців|структурних | | | |та всеукраїнськими |підрозділів та | | | |профспілками і |урядових органів | | | |профоб'єднаннями галузевої|державного | | | |угоди, колективних |управління у | | | |договорів положень, що |складі МОЗ | | | |забезпечують рівні права |України | | | |та можливості жінок і | | | | |чоловіків | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |12.|Проведення конкурсу |Банчук М.В. |2007 рік | | |наукових робіт з ґендерної| | | | |проблематики серед | | | | |студентів і аспірантів та | | | | |підсумкової конференції | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |13.|Спільно з |Лозан У.І. |2007-2010 роки | | |Держкомтелерадіо, | | | | |вирішення питання щодо | | | | |надання можливостей для | | | | |виступу фахівців | | | | |міністерства, урядових | | | | |органів державного | | | | |управління у складі МОЗ | | | | |України питань ґендерної | | | | |рівності у засобах масової| | | | |інформації | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |14.|Надання всебічного |Перші заступники,|2007-2010 роки | | |сприяння релігійним |заступники | | | |організаціям у реалізації |Міністра охорони | | | |доброчинних проектів |здоров'я України,| | | | |керівники | | | | |структурних | | | | |підрозділів та | | | | |урядових органів | | | | |державного | | | | |управління у | | | | |складі МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |15.|Сприяти проведенню МВС |Банчук М.В. |2007-2010 роки | | |семінарів, тренінгів, | | | | |засідань за круглим столом| | | | |за участю викладачів вищих| | | | |навчальних закладів МВС | | | | |для дільничних інспекторів| | | | |міліції та слухачів | | | | |(курсантів) училищ | | | | |початкової підготовки | | | | |працівників міліції з | | | | |питань запобігання | | | | |насильству щодо жінок і | | | | |чоловіків | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |17.|Забезпечення впровадження |Ценілова Ж.В., |2007-2010 роки | | |ґендерного компонента в |керівники | | | |усі міжнародні проекти і |структурних | | | |програми, які реалізуються|підрозділів та | | | |в галузі охорони здоров'я |урядових органів | | | |в Україні на національному|державного | | | |та регіональному рівні за |управління у | | | |підтримки міжнародних |складі МОЗ | | | |організацій і фондів |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |18.|Включення до планів |Ценілова Ж.В., |2007-2010 роки | | |міжнародного |керівники | | | |співробітництва |структурних | | | |міністерства заходів щодо |підрозділів та | | | |забезпечення рівних прав |урядових органів | | | |та можливостей жінок і |державного | | | |чоловіків у рамках обміну |управління у | | | |досвідом з країнами, які |складі МОЗ | | | |мають значні здобутки у |України | | | |цій сфері | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |19.|Забезпечення паритетного |Ценілова Ж.В. |2007-2010 роки | | |представництва жінок і | | | | |чоловіків у міжнародних | | | | |делегаціях | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |20.|Проведення аналізу |Пономаренко В.М.,|2007-2010 роки | | |міжнародно-правових |керівники | | | |документів з питань |структурних | | | |ґендерної рівності та |підрозділів та | | | |забезпечення підготовки |урядових органів | | | |пропозицій щодо |державного | | | |доцільності приєднання |управління у | | | |України до них |складі МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |21.|Проведення моніторингу |Лихотоп Р.Й. |2007-2010 роки | | |виконання Державної | | | | |програми з утвердження | | | | |ґендерної рівності в | | | | |галузі охорони здоров'я на| | | | |період до 2010 року | | | | |( 1834-2006-п ), а | | | | |також у розрізі регіонів | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |22.|Висвітлення у засобах |Лозан У.І., |2007-2010 роки | | |масової інформації та |Лихотоп Р.Й. | | | |власному веб-сайті ходу | | | | |виконання Державної | | | | |програми з утвердження | | | | |ґендерної рівності в | | | | |галузі охорони здоров'я на| | | | |період до 2010 року | | | | |( 1834-2006-п ) | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| |23.|Проведення моніторингу |керівники |2007-2010 роки | | |стану впровадження |структурних | | | |ґендерної складової до |підрозділів та | | | |програм |урядових органів | | | |соціально-економічного |державного | | | |розвитку регіонів і |управління у | | | |галузей, зокрема: |складі МОЗ | | | | |України | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| | |23.1. Вивчення стану |Моісеєнко Р.О., |2007-2009 роки | | |здоров'я чоловіків з метою|Пономаренко В.М. | | | |здійснення заходів з | | | | |ґендерної рівності щодо | | | | |очікувальної тривалості | | | | |життя | | | |---+--------------------------+-----------------+---------------| | |23.2. Здійснення |Моісеєнко Р.О., |постійно | | |санітарно-просвітницьких |Пономаренко В.М. | | | |заходів серед населення з | | | | |питань відповідального | | | | |батьківства | | | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України О.М.Ордавгору