Документ v0119900-16, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2016

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2016  № 119

Про організацію роботи з питань правового аналізу, систематизації та обліку актів законодавства в органах прокуратури

Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про прокуратуру" з метою забезпечення належного рівня організації діяльності органів прокуратури щодо правового аналізу, систематизації та обліку актів законодавства НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, заступнику Генерального прокурора України - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих та військових прокуратур роботу з правового аналізу здійснювати з урахуванням практичної діяльності органів прокуратури. Забезпечити належну якість, юридичну обґрунтованість та відповідність актам законодавства процесуальних та інших службових документів.

2. Затвердити Порядок здійснення систематизації та обліку актів законодавства в органах прокуратури України, що додається.

2.1. Організацію роботи з питань правового аналізу, систематизації та обліку законодавства здійснювати відповідно до вимог цього наказу, а також затвердженого ним Порядку.

2.2. Основними завданнями діяльності на цьому напрямі визначити:

- здійснення аналізу законодавства України у відповідній сфері, практики його застосування, виявлення прогалин та суперечностей;

- опрацювання законодавчих пропозицій, проектів законів та інших законодавчих актів, висловлення щодо них пропозицій і зауважень;

- підготовку пропозицій щодо удосконалення законодавства у сферах, пов'язаних з діяльністю органів прокуратури України, в тому числі з урахуванням міжнародних стандартів та нормотворчого і практичного досвіду інших держав;

- систематизацію, облік та зберігання законодавчих актів, підтримання їх у контрольному стані, а також надання контрольних примірників текстів нормативно-правових актів працівникам органів прокуратури;

- проведення консультативно-довідкової роботи щодо інформування працівників органів прокуратури про набрання чинності чи втрату чинності нормативно-правовими актами, їх офіційного оприлюднення, а також підготовку оглядів про нове законодавство.

2.3. Забезпечити використання можливостей комп'ютерних правових програм, інформаційно-правових інтернет-ресурсів, активно впроваджувати сучасні технології отримання, обробки, зберігання і систематизації інформації.

2.4. Керівникам регіональних і місцевих прокуратур самостійно вирішувати питання доцільності та обсягу ведення систематичної картотеки законодавчих актів, картотек судової практики і публікацій з правової тематики з урахуванням потреб практичної діяльності цих прокуратур.

3. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, заступнику Генерального прокурора України - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до розподілу обов'язків забезпечити взаємодію між самостійними структурними підрозділами центрального апарату при опрацюванні згідно з компетенцією проектів законів та інших законодавчих актів. Провідним підрозділом у здійсненні цієї діяльності визначити управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України.

3.1. Персональну відповідальність за якість і своєчасність здійснення правового аналізу проектів законів та інших законодавчих актів покласти на керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

3.2. Управлінню правового забезпечення Генеральної прокуратури України здійснювати підготовку проектів законодавчих актів, які розробляються з ініціативи Генеральної прокуратури України, з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів та регіональних прокуратур.

3.3. Самостійним структурним підрозділам Генеральної прокуратури України, регіональним прокуратурам, Національній академії прокуратури України забезпечувати участь у межах компетенції в опрацюванні проектів законів та інших законодавчих актів, подання у встановленому порядку обґрунтованих пропозицій щодо змін до законодавства, усунення прогалин, неузгодженостей, виявлених під час виконання конституційних функцій.

3.4. Пропозиції структурних підрозділів Генеральної прокуратури України подавати до управління правового забезпечення з відповідним обґрунтуванням та редакцією запропонованих змін, завізовані заступником Генерального прокурора України та керівником самостійного структурного підрозділу.

3.5. Листи Генеральної прокуратури України до інших державних органів, в яких містяться пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства, попередньо погоджувати в управлінні правового забезпечення.

3.6. Пропозиції регіональних прокуратур з необхідним обґрунтуванням і наданням редакцій проектів законодавчих актів надсилати до Генеральної прокуратури України за підписом керівників прокуратур після їх попереднього обговорення.

3.7. Підготовлені структурними підрозділами Генеральної прокуратури України за результатами опрацювання законодавчих пропозицій зауваження до проектів законів та інших законодавчих актів візувати заступникам Генерального прокурора України або керівникам самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо Генеральному прокурору України.

3.8. Для підготовки особливо важливих і складних за змістом проектів правових актів створювати робочі групи під керівництвом заступників Генерального прокурора України. До їх складу включати висококваліфікованих працівників Генеральної прокуратури України та Національної академії прокуратури України.

4. Участь у робочих групах з розробки проектів актів законодавства у комітетах Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів України, Міністерстві юстиції України, інших державних органах брати управлінню правового забезпечення Генеральної прокуратури України або працівникам інших підрозділів за дорученням Генерального прокурора України, його першого заступника та заступників.

5. Департаменту забезпечення діяльності керівництва та управлінню документального забезпечення Генеральної прокуратури України при надходженні законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів перший примірник передавати до управління правового забезпечення.

6. Критерієм оцінки ефективності роботи на цьому напрямі вважати належне та своєчасне забезпечення працівників органів прокуратури всіх рівнів необхідними актами законодавства України, оволодіння ними чинною нормативно-правовою базою та участь у роботі з удосконалення законодавства України.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України 22 квітня 2004 року № 7гн "Про організацію роботи з питань правового забезпечення в органах прокуратури".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих та військових прокуратур.

Виконувач обов'язків
Генерального прокурора
УкраїниЮ. СеврукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури України
15.03.2016  № 119

ПОРЯДОК
здійснення систематизації та обліку актів законодавства в органах прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Систематизація законодавства в органах прокуратури ведеться з метою ефективної реалізації повноважень, забезпечення працівників органів прокуратури точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання їм допомоги в оперативному пошуку законодавчих актів.

1.2. Організація роботи із систематизації та обліку законодавчих актів включає:

ведення систематичних картотек законодавчих актів, судової практики та публікацій з правової тематики;

підтримання законодавчих актів (у тому числі кодексів України) у контрольному стані;

забезпечення обліку і зберігання законодавчих актів та юридичної літератури;

проведення консультативно-довідкової роботи щодо інформування працівників прокуратури про набрання чинності чи втрату чинності законодавчими актами, їх офіційного опублікування, надання текстів законодавчих актів у контрольному стані, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки;

інформування про нове законодавство, участь в організації та проведенні занять з вивчення прийнятих нормативно-правових актів;

участь у заходах з підвищення професійного рівня працівників прокуратури з питань систематизації та обліку законодавчих актів;

впровадження сучасних комп'ютерних технологій отримання, обробки, зберігання і систематизації інформації;

підтримання зв'язків із видавництвами, оформлення замовлень на придбання нової юридичної, наукової, довідково-енциклопедичної, іншої спеціальної літератури, здійснення передплати періодичних видань.

1.3. Законодавчі акти, офіційні та інші друковані видання, що надходять до Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, підлягають обліку і зберіганню.

Облік законодавчих актів здійснюється шляхом ведення систематичної картотеки актів законодавства, журналів їх обліку та контрольних примірників актів законодавства.

2. Ведення систематичної картотеки законодавчих актів, судової практики та публікацій на правові теми

2.1. Систематична картотека законодавчих актів ведеться відповідно до Класифікатора (додаток 1), який є переліком розділів і підрозділів, сформованих за галузевим критерієм системи законодавства України.

Розділи і підрозділи мають цифрові позначення - індекси (розділи позначаються римськими цифрами, підрозділи - арабськими). Підрозділи можуть також позначатися великими літерами.

Зміни до Класифікатора вносяться Генеральною прокуратурою України.

2.2. На законодавчому акті, який підлягає обліку, проставляється чітко і розбірливо індекс (числове позначення розділу та підрозділу Класифікатора) згідно з основним питанням, яке регулюється актом.

Якщо статті та пункти акта мають норми, які належать до інших розділів та підрозділів Класифікатора, відповідні індекси проставляються проти цих статей, пунктів.

Наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 "Питання митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги" регулює питання митного оформлення такого специфічного об'єкта, як гуманітарна допомога, тому на першій сторінці проставляється індекс XXII/8 ("Митна справа. Митний контроль. Переміщення та пропуск товарів") та індекс XXII/10 ("Гуманітарна допомога").

2.3. Відповідно до проставлених індексів на актах заповнюється відповідна кількість карток обліку за встановленою формою (додаток 2).

У картці зазначається індекс акта, заголовок, вид акта та орган, який його прийняв, дата, номер, джерело опублікування.

Картки обліку складаються:

на закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, висновки і рішення Конституційного Суду України - управлінням правового забезпечення Генеральної прокуратури України.

2.4. Картки розміщуються в картотеці відповідно до зазначених на них індексів за розділами і підрозділами Класифікатора у хронологічному порядку.

Розділи і підрозділи Класифікатора розподіляються картками-роздільниками, які повинні бути на 1,5 см вище облікових (додаток 3). На картках-роздільниках зазначається індекс і назва розділу та підрозділу. Індекси розділів зазначаються також на ящиках, де зберігаються картки.

2.5. Обліку в систематичній картотеці законодавчих актів підлягають:

акти загальнонормативного характеру, прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади;

рішення та висновки Конституційного Суду України;

постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, висновки Верховного Суду України;

накази Генеральної прокуратури України.

Не обліковуються акти господарсько-розпорядчого та персонального характеру, про втрату чинності та про зміну раніше прийнятих актів, про зміну в адміністративно-територіальному поділі.

2.6. Картотеки опублікованої судової практики (додаток 4) і публікацій з правової тематики (додаток 5) ведуться окремо від картотеки законодавчих актів відповідно до класифікаторів судової практики та публікацій на правові теми.

3. Ведення контрольних примірників законодавчих актів

3.1. У Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах ведуться контрольні примірники законодавчих актів, у місцевих прокуратурах - контрольні примірники кодексів України.

3.2. У контрольному стані підтримуються Конституція України, кодекси України, закони України; постанови Верховної Ради України; укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що опубліковані в офіційних друкованих виданнях, а саме: "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", "Офіційний вісник Президента України", "Зібрання постанов Уряду України".

У контрольному стані також ведуться: накази Генеральної прокуратури України; постанови Пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

3.3. До контрольних примірників законодавчих актів вносяться позначки про всі зміни, доповнення або визнання законодавчих актів (статей, пунктів, абзаців) нечинними.

3.4. Контрольні позначки повинні точно відображати норму акта, яким вносяться зміни, та мати посилання на його вид, дату, номер, джерело, в якому він опублікований.

При внесенні контрольної позначки дозволяються такі скорочення:


акт втратив чинність

- "втр. чин."


частково втратив чинність

- "ч. втр. чин."


дію акта продовжено

- "продов. до ... (на)"


дію акта зупинено

- "акт зуп."


поширено

- "пошир."


акт доповнено

- "доп."


змінено

- "змін."


викладено в новій редакції

- "нов. ред."


виключено пункт, статтю, абзац

- "викл."


заміна слів, цифр

- "зам. ел."

Скорочуються також назви виду акта та джерел їх опублікування, органів, що видали акти, та посадових осіб:


постанова

- "пост."


Розпорядження

- "розп."


"Відомості Верховної Ради України"

- ВВРУ


"Офіційний вісник України"

- ОВУ


"Офіційний вісник Президента України"

- ОВПУ


"Зібрання постанов Уряду України"

- ЗПУ


Верховна Рада України

- ВРУ


Президент України

- ПУ


Кабінет Міністрів України

- КМУ.

Для позначення назв державних органів може застосовуватися їх скорочена назва (абревіатура). Наприклад: Служба безпеки України - СБУ.

3.5. Контрольні позначки до всього акта в цілому виконуються на верхньому полі першої сторінки, а при значній кількості відміток - на окремій вклейці. Контрольні позначки до статей, пунктів робляться на полях проти відповідних статей, пунктів.

У разі визнання акта (статей, пунктів) нечинним або викладення його в новій редакції текст акта (статей, пунктів) перекреслюється лінією по діагоналі.

При визнанні нечинним акта (статті, пункту), яким затверджуються додатки - положення, статути, інструкції, тексти таких додатків також повністю перекреслюються і під їх заголовками робиться контрольна позначка.

Текст акта (статті, пункту) не перекреслюється, якщо він визнається таким, що втратив чинність частково.

При доповненні, зміні редакції статей кодексів та інших законодавчих актів, крім відповідних позначок на полях, в акти вклеюються тексти нової редакції статей або доповнень.

3.6. При отриманні нового видання кодексів, збірників або довідників контрольний примірник попереднього видання замінюється новим, в якому відповідні позначки робляться починаючи від дати, яка зазначена в передмові до видання (станом на яке число вміщені чинні акти).

Контрольний примірник попереднього видання зберігається для необхідних довідок. Наприклад, Законом України від 10.10.2013 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" статтю 19 Закону України "Про господарські товариства" викладено у новій редакції.

З огляду на це у виданні "Відомості Верховної Ради України" № 49, 1991, ст. 682 стаття 19 зазначеного Закону перекреслюється і на полях робиться напис: "нов. ред. - Закон від 10.10.2013, ВВР № 22, 2014, ст. 773".

Указом Президента України від 16.01.2013 № 20/2013 "Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій" визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 06.04.2011 № 402 "Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України".

У зв'язку з цим необхідно у виданнях "Офіційний вісник України" № 29, 2011, ст. 1236 та "Офіційний вісник Президента України" № 10, 2011, ст. 555 цей Указ перекреслити, а на верхньому полі першої сторінки під назвою зробити позначку: "втр. чин. - Указ ПУ від 16.01.2013 № 20/2013 ОВУ № 5, 2013, ст. 154, ОВПУ № 2, 2013, ст. 63".

4. Зберігання законодавчих актів

4.1. У Генеральній прокуратурі України, регіональних та місцевих прокуратурах забезпечується зберігання актів законодавства, створюються умови для їх належного зберігання.

Порядок користування законодавчими актами визначається керівником прокуратури. Контрольними примірниками законодавчих актів користуються, як правило, в приміщенні, в якому вони зберігаються.

Офіційні та інші друковані видання комплектуються в окремі комплекти по роках.

4.2. Законодавчі акти із грифом "Для службового користування" підлягають обліку і зберіганню відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893.

Управління
правового забезпечення
Генеральної прокуратури
України
Додаток 1
до Порядку здійснення систематизації
та обліку актів законодавства в органах
прокуратури України
(пункт 2.1)

КЛАСИФІКАТОР
систематичної картотеки законодавчих актів

РОЗДІЛИ

I. Конституційний лад. Територіальний устрій. Державні символи

II. Державна оборона

III. Органи правосуддя. Юстиція. Адвокатура

IV. Прокуратура

V. Кримінальне законодавство

V-A. Кримінально-виконавче законодавство

VI. Кримінальне процесуальне законодавство

VII. Цивільне та сімейне законодавство

VIII. Цивільне процесуальне та господарське процесуальне законодавство

IX. Загальні питання господарської діяльності. Підприємництво. Господарські товариства. Приватизація державних підприємств. Обмеження монополізму

X. Бюджетна система. Фінанси. Кредит. Банки

XI. Будівництво. Містобудування. Архітектура

XII. Промисловість та електрифікація. Атомна енергетика

XIII. Сільське господарство, агропромисловий комплекс. Землекористування і землеустрій. Тваринний світ. Водне, лісове господарство. Надра, охорона довкілля

XIV. Заготівля сільськогосподарської продукції

XV. Транспорт. Космос. Шляхове господарство. Зв'язок

XVI. Торгівля. Громадське харчування і побутове обслуговування населення

XVII. Законодавство про працю та зайнятість населення

XVIII. Житлове і комунальне господарство

XIX. Освіта. Наука. Культура

XX. Охорона здоров'я. Фізична культура та спорт

XXI. Соціальне страхування. Соціальне забезпечення

XXII. Зовнішньоекономічна діяльність

XXIII. Національна безпека. Охорона громадського порядку, боротьба із злочинністю, корупцією та тероризмом

XXIV. Законодавство про адміністративні правопорушення

XXV. Міжнародні відносини

XXV-A. Міжнародні відносини держав - учасників СНД

ПІДРОЗДІЛИ

I. Конституційний лад. Територіальний устрій. Державні символи

1. Конституція України. Верховна Рада України. Комітети. Регламент. Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Рахункова палата. Рада регіонів. Очищення влади. Референдуми.

2. Президент. Адміністрація Президента. Рада національної безпеки і оборони України. Інші органи і служби при Президентові України.

3. Кабінет Міністрів України. Організація діяльності. Органи і організації при Кабінеті Міністрів України.

4. Центральні органи виконавчої влади. Міністерства, державні комітети, комітети, інспекції, управління, комісії, служби, державні фонди. Національні комітети та агентства.

5. Місцеві органи виконавчої влади - місцеві державні адміністрації.

6. Місцеве самоврядування. Співробітництво територіальних громад.

7. Адміністративна реформа в Україні.

8. Вибори. Виборча система. Депутати.

9. Нормотворча діяльність. Державна реєстрація нормативно-правових актів, офіційне оприлюднення та набрання ними чинності. Систематизація законодавства. Регуляторна політика. Імплементаційна діяльність.

10. Громадянство. Реєстрація. Перепис населення. Переселення. Закордонні українці.

11. Міжнаціональні відносини. Біженці. Міграція. Депортація. Державний демографічний реєстр.

12. Державні нагороди. Почесні грамоти. Почесні звання. Знаки. Значки. Комісії по державних нагородах, державні стипендії, премії.

13. Ювілеї. Свята. Порядок вшанування пам'яті видатних осіб та історичних подій.

14. Об'єднання громадян, політичні партії, профспілки та інші. Благодійництво. Співробітництво територіальних громад. Волонтерство, гуманітарна допомога.

15. Законодавство про інформацію та інформатизацію. Захист персональних даних.

16. Індивідуальні й колективні письмові звернення громадян, адміністративні послуги.

17. Архівна справа. Діловодство. Страховий фонд документації.

18. Свобода совісті та релігійні організації.

19. Порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій та інших масових заходів.

20. Державні символи. Символіка.

21. Законодавство про мови.

22. Територіальний устрій. Найменування і перейменування населених пунктів.

23. Міста із спеціальним статусом - Київ і Севастополь. Статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

24. Автономна Республіка Крим.

25. Державні цільові програми.

II. Державна оборона

1. Оборона України. Збройні Сили. Загальний військовий обов'язок і військова служба. Антитерористична операція. Призов та демобілізація. Військовий облік. Миротворчі сили. Державна програма.

2. Підготовка громадян до військової служби. Проходження військової служби. Присяга. Військові статути. Служба в запасі.

3. Відповідальність за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

4. Військові звання, знаки розрізнення, спеціальні відзнаки. Форма одягу.

5. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, учасників АТО та членів їхніх сімей. Пільги, пенсійне забезпечення та допомога. Грошове забезпечення. Інше.

6. Цивільна оборона.

7. Воєнний стан. Мобілізація.

8. Альтернативна (невійськова) служба.

9. Військові навчальні заклади.

10. Озброєння, військова техніка. Постачання, фінансування, військове майно. Господарська діяльність, реалізація надлишкового та невикористаного майна.

III. Органи правосуддя. Юстиція. Адвокатура

1. Загальні питання суду і судоустрою (матеріально-технічне забезпечення). Вища рада юстиції. Державна судова адміністрація України. Національна школа суддів (Академія суддів). Органи суддівського самоврядування.

2. Конституційний Суд України. Повноваження. Рішення, висновки, ухвали.

3. Верховний Суд України. Вищі спеціалізовані суди. Апеляційні суди. Місцеві суди. Їх повноваження.

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України. Висновки Верховного Суду України щодо застосування норми права.

5. Постанови, роз'яснення пленумів вищих спеціалізованих судів.

6. Статус суддів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Призначення, обрання, заохочення і відповідальність суддів. Народні засідателі, присяжні.

7. Третейські суди.

8. Органи юстиції. Державна виконавча служба.

9. Державна реєстрація. Державні реєстри. Реєстрація актів цивільного стану.

10. Нотаріат.

11. Адвокатура. Безоплатна правова допомога.

12. Юридична діяльність.

13. Судова експертиза.

IV. Прокуратура

1. Загальні питання. Закон про прокуратуру.

2. Система, організація, кількісний склад та структура органів прокуратури. Класні чини, формений одяг працівників прокуратури. Посвідчення прокурорів і слідчих. Кадри. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. Кваліфікаційний іспит.

3. Соціальне та матеріально-побутове забезпечення працівників органів прокуратури. Гарантії незалежності прокурора. Пенсійне забезпечення. Обов'язкове державне страхування. Право носіння зброї.

4. Заохочення і відповідальність прокурорів і слідчих. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

5. Організація роботи, контроль виконання, систематизація законодавства. Діловодство, облік і звітність в органах прокуратури.

6. Підтримання державного обвинувачення в суді.

7. Представництво інтересів громадянина або держави в суді.

8. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

10. З інших питань діяльності органів прокуратури. Звернення громадян.

Військові прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

11. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури. Національна академія прокуратури України.

12. Органи прокурорського самоврядування (всеукраїнська конференція працівників прокуратури, Рада прокурорів України).

13. Міжнародне співробітництво Генеральної прокуратури України.

V. Кримінальне законодавство

1. Загальні положення. Злочинність. Боротьба з організованою злочинністю, корупцією і тероризмом. Санкції.

2. Покарання. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Заходи медичного та виховного характеру. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

3. Звільнення від кримінальної відповідальності. Амністія. Помилування. Політичні репресії. Реабілітація.

4. Злочини проти основ національної безпеки України.

5. Злочини проти особи. Крадіжка. Вимагання.

6. Злочини в сфері економіки.

7. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Техніка безпеки. Екологія.

8. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочинів проти журналістів.

9. У сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

10. Злочини проти правосуддя.

11. Військові злочини.

12. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

V-A. Кримінально-виконавче законодавство

1. Загальні питання.

2. Кримінально-виконавчі установи.

3. Виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

4. Пробація.

VI. Кримінальне процесуальне законодавство

1. Загальні положення.

2. Підсудність.

3. Учасники кримінального провадження, їх права та обов'язки. Безпека. Відводи.

4. Докази. Доказування.

5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні строки та витрати.

6. Порушення кримінального провадження. Дізнання і досудове розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

7. Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи.

8. Судове провадження в суді першої інстанції. Судові рішення.

9. Судове провадження з перегляду судових рішень.

10. Провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами.

11. Судові рішення. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

12. Особливі порядки кримінального провадження (на підставі угод, приватного обвинувачення тощо).

13. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

14. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

15. Виконання судових рішень.

16. Заочне кримінальне провадження.

17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

VII. Цивільне та сімейне законодавство

1. Загальні положення, строки, позовна давність, представництво.

2. Право власності. Державна власність.

3. Приватна власність.

4. Комунальна власність.

5. Колективна власність. Власність об'єднань громадян, релігійних організацій.

6. Зобов'язальне право. Загальні положення (виникнення, виконання, відповідальність за порушення зобов'язань, припинення зобов'язань). Забезпечення виконання зобов'язань (застава, завдаток, порука, гарантія, неустойка тощо).

7. Купівля-продаж. Поставка. Контрактація. Міна (бартер). Дарування. Довічне утримання.

8. Позичка. Майновий найм. Оренда. Лізинг. Підряд. Страхування.

9. Перевезення. Доручення. Зберігання. Комісія.

10. Інтелектуальна власність. Авторські і ліцензійні права. Право на відкриття. Винахідницьке право.

11. Зобов'язання, які виникають внаслідок заподіяння шкоди.

12. Спадкове право.

13. Сімейне законодавство (шлюб, контракт, припинення шлюбу, права та обов'язки матері, батька і дитини, аліменти, усиновлення (удочеріння), опіка, піклування, патронат та інше).

14. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.

VIII. Цивільне процесуальне та господарське процесуальне законодавство

1. Загальні положення.

2. Підвідомчість. Підсудність.

3. Докази. Строки. Судові витрати.

4. Учасники процесу. Представництво в суді.

5. Провадження у суді першої інстанції. Позовне провадження.

6. Наказне провадження.

7. Окреме провадження.

8. Апеляційне, касаційне провадження.

9. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами.

10. Звернення до виконання судових рішень. Виконавче провадження.

11. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.

12. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

13. Господарське процесуальне законодавство. Підвідомчість. Підсудність. Процесуальні строки. Господарське провадження. Виконання рішення.

IX. Загальні питання господарської діяльності. Підприємництво. Господарські товариства. Приватизація державних підприємств. Обмеження монополізму

1. Акти, які регулюють комплексні питання господарської діяльності. Роздержавлення. Державна програма. Демонополізація. Державний матеріальний резерв. Реструктуризація підприємств.

2. Державний контракт (бартер). Державне замовлення. Нова техніка і технологія.

3. Підприємництво. Реєстрація підприємницької діяльності. Державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Ліцензування. Дозволи. Обмеження підприємницької діяльності. Банкрутство. Санація державних підприємств. Діяльність іноземних підприємств.

4. Господарські товариства. Створення, реорганізація і ліквідація підприємств. Реєстрація товариства. Дочірні підприємства. Представництва. Корпоратизація.

5. Види підприємств (приватне, колективне, казенне, державне, мале, спільне тощо).

6. Приватизація майна державних підприємств. Порядок і спосіб приватизації. Об'єкти, які не підлягають приватизації. Державні органи приватизації. Мала приватизація.

7. Оренда майна державних підприємств і організацій.

8. Товарна, фондова біржа. Біржові операції, торгівля. Припинення діяльності.

9. Ціни та ціноутворення. Тарифи.

10. Захист прав споживачів. Державні стандарти. Якість і безпека продукції. Товарні знаки. Знаки обслуговування. Промислові зразки. Кодування товарів. Реклама.

11. Метрологія. Служба єдиного часу і еталонних частот. Міра й вага. Пробірна справа.

12. Інвестиційна діяльність. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна експертиза інвестицій. Іноземні інвестиції.

13. Антимонопольне законодавство. Захист економічної конкуренції.

14. Облік, статистика, звітність.

15. Бухгалтерські звіти. Ревізії. Інвентаризації. Аудиторська діяльність.

X. Бюджетна система. Фінанси. Кредит. Банки

1. Загальні положення фінансової системи. Державне казначейство.

2. Державний бюджет. Місцевий бюджет. Інші види бюджетів. Бюджетна класифікація.

3. Фінансування та кредитування господарської діяльності підприємництва. Витрати на соціальний захист населення. Фонди (цільові, резервні, позабюджетні).

4. Фінансова дисципліна. Пеня. Державна фінансова інспекція. Державна фіскальна служба.

5. Цінні папери (акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі). Приватизаційні папери. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

6. Грошовий обіг. Іноземна валюта. Валютний фонд. Валютні біржі. Дорогоцінні метали і каміння. Пробірна палата.

7. Банки. Банківські операції. Кредит. Ощадна справа. Ломбарди. Гарантування вкладів.

8. Загальні положення системи оподаткування. Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і збори. Акциз та інші збори. Державне мито.

9. Державне страхування. Добровільне. Особисте. Страхування відповідальності. Медичне страхування.

XI. Будівництво. Містобудування. Архітектура

1. Загальні питання будівництва, містобудування та архітектури.

2. Договір підряду.

3. Проекти й кошториси. Норми та розцінки. Експертиза.

4. Будівельний контроль, нагляд.

5. Будівельні організації.

6. Будівельні матеріали.

7. Промислове та інше будівництво.

8. Житлове будівництво.

9. Знесення (перенесення) будинків і будівель.

10. Прийняття в експлуатацію завершених об'єктів.

11. Капітальний ремонт, реконструкція будівель, споруд, устаткування.

12. Планування, забудова, реконструкція міст та інших населених пунктів.

XII. Промисловість та електрифікація. Атомна енергетика

1. Загальні питання. Державна програма.

2. Окремі галузі промисловості. Гірничорудна. Легка. Машинобудування. Сільськогосподарське машинобудування. Металургійна. Харчова. Електронна і електротехнічна. Місцева промисловість. Інші.

3. Оборонна.

4. Основні та оборотні засоби. Обладнання та матеріали. Амортизація.

5. Відходи промисловості. Вторинна сировина. Склотара.

6. Паливна. Електрифікація. Газифікація. Атомна енергетика.

7. Товари народного споживання.

8. Промисли і ремесла.

9. Геологія.

10. Геодезія і картографія.

XIII. Сільське господарство, агропромисловий комплекс. Землекористування й землеустрій. Тваринний світ. Водне, лісове господарство. Надра, охорона довкілля

1. Загальні питання. Державна програма. Органи управління сільським господарством і агропромисловим комплексом.

2. Механізація та соціальний розвиток села.

3. Сільські спеціалісти. Оплата праці.

4. Державні сільськогосподарські підприємства.

5. Колективні сільськогосподарські підприємства. Державна реєстрація. Господарська, фінансова і зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Контроль за діяльністю підприємства.

6. Селянські (фермерські) товариства. Державна реєстрація. Кадрове й наукове забезпечення господарства.

7. Особисті підсобні господарства.

8. Агропромислові комплекси (птахофабрики, відгодівельні господарства).

9. Рільництво. Насінництво. Рослинництво. Зерноводство. Овочівництво. Садівництво. Виноградарство. Технічні та кормові культури. Карантин рослин.

10. Тваринництво. Птахівництво. Бджільництво. Шовківництво. Виробництво кормів.

11. Агрономія. Агрономічна служба, хімізація. Потрави посівів.

12. Зоотехніка. Ветеринарна медицина. Карантин.

13. Земельне законодавство. Загальні положення. Земельна реформа. Правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення.

14. Право власності та інші права на землю. Землекористування (оренда). Надання і вилучення земель.

15. Продаж земель. Приватизація земель. Застава землі (іпотека). Плата за землю.

16. Використання земель (сільськогосподарського призначення, населених пунктів, промисловості, транспорту, лісового, водного фонду, запасу та інші).

17. Охорона земель. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

18. Контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг.

19. Землеустрій. Державний земельний кадастр. Категорія земель. Склад земель.

20. Вирішення земельних спорів.

21. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

22. Законодавство про охорону вод. Загальні питання охорони і контролю водних об'єктів і водних ресурсів (моря, річки, озера, водосховища, греблі, інше).

23. Водокористування. Охорона вод. Питне водопостачання. Порядок скидання виробничих та стічних вод. Меліорація. Відповідальність за порушення водного законодавства.

24. Законодавство про тваринний світ. Загальні питання охорони, використання тваринного світу. Контроль. Відповідальність.

25. Мисливство. Мисливські господарства. Ліцензії. Такси.

26. Рибне господарство. Риболовецькі підприємства. Охорона.

27. Інші види тваринного світу.

28. Законодавство про охорону лісів. Загальні питання, контроль за охороною лісів. Ведення, поділ лісів за групами. Лісокористування. Оренда лісів. Рубка лісу. Відпуск лісу на пні. Такса. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

29. Загальні питання охорони і використання надр. Плата за користування надрами. Охорона надр.

30. Законодавство про охорону довкілля. Органи охорони довкілля. Екологічна безпека. Природний заповідний фонд (заповідники, заказники, національні парки та інше). Екологічний контроль. Екологічна експертиза. Відповідальність за порушення законодавства. Державна програма.

XIV. Заготівля сільськогосподарської продукції

1. Загальні питання заготівлі сільськогосподарської продукції.

2. Контрактна система. Сільгосппродукція. Закупки, поставки. Закупівельні і договірні ціни на сільськогосподарську продукцію.

3. Зернові, масличні культури, овочі, фрукти, цукор.

4. Продукція скотарства та інше.

5. Приймання, зберігання, переробка, обмін і відпуск заготівельної продукції.

6. Державні продовольчі резерви.

XV. Транспорт. Космос. Шляхове господарство. Зв'язок

1. Загальні питання транспорту. Трубопровідний транспорт та інші спеціалізовані види транспорту.

2. Залізничний транспорт. Загальні питання. Безпека руху. Під'їзні колії, залізничні станції, вокзали, депо.

3. Перевезення пасажирів, багажу. Збереження вантажу.

4. Водний транспорт. Загальні питання. Морський транспорт. Річковий транспорт. Флот, порти, пристані, причали, переправи. Пароплавства. Перевезення водними шляхами. Безпека судноплавства.

5. Космос. Повітряний транспорт. Загальні питання. Використання повітряного транспорту. Безпека руху. Авіатранспортні підприємства. Аеропорти. Аеродроми. Космодроми.

6. Автомобільний і наземний міський електротранспорт. Метрополітен. Загальні питання. Правила і безпека руху. Автотранспортні підприємства. Паркування. Заправні станції. Паливо. Ціни.

7. Автомобільний транспорт індивідуальних власників. Мобілізація та залучення транспортних засобів.

8. Перевезення пасажирів, багажу, тарифи, збори, пільги на транспорті.

9. Дорожнє господарство. Загальні питання. Дорожні фонди.

10. Зв'язок. Загальні питання. Пошта. Електричний зв'язок. Спеціальний зв'язок. Фельд'єгерський зв'язок. Космічний та інші види зв'язку. Тарифи, збори, пільги.

XVI. Торгівля. Громадське харчування і побутове обслуговування населення

1. Загальні питання торгівлі. Кодування. Касові апарати. Правила торгівлі. Відповідальність.

2. Державна торгівля.

3. Порядок продажу окремих товарів. Кредит.

4. Зберігання товарів. Норми природного убутку.

5. Комерційна (приватна) торгівля. Торговельна підприємницька діяльність. Комісійна. Кооперативна. Військова. Безмитна.

6. Ринки. Ярмарки. Аукціони. Тендери.

7. Працівники торгівлі. Захист прав споживачів.

8. Громадське харчування. Загальні питання. Безоплатне, дитяче, спеціальне, лікувальне харчування.

9. Ціни в торгівлі та громадському харчуванні. Державна інспекція по контролю за цінами.

10. Побутове обслуговування населення. Загальні питання. Тарифи. Пільги. Похоронна справа. Ритуальні послуги.

XVII. Законодавство про працю та зайнятість населення

1. Загальні положення.

2. Колективний договір. Угоди (генеральна, галузева, інші).

3. Трудовий договір (контракт). Прийняття. Переведення. Припинення трудового договору (контракту). Порядок звільнення окремих працівників (виборні посади, судді, прокурорсько-слідчі та інші). Сумісництво. Суміщення професій. Заступництво. Обмеження при прийомі на роботу.

4. Законодавство про державну службу. Загальні питання. Статус. Проходження державної служби (атестація, ранги та інше). Вислуга років.

5. Документи про роботу. Трудові книжки.

6. Нормування праці.

7. Забезпечення підприємств і установ кадрами (організований набір робітників, працевлаштування, броня прийому на роботу). Курси. Учнівство. Підвищення кваліфікації і перепідготовка. Виробнича практика.

8. Пільги для робітників та службовців, які поєднують роботу із навчанням.

9. Гарантії та компенсації.

10. Відрядження. Робота за кордоном.

11. Робочий час (робочий день і тиждень, робота в нічний час, надурочна робота та інше).

12. Час відпочинку (вихідні і святкові дні, відпустки та інше).

13. Оплата праці. Форма, система, структура оплати праці (тарифні ставки, угоди, посадові оклади, строки і місце виплати, утримання із заробітної плати та інше), мінімальний розмір заробітної плати.

14. Індексація оплати праці, надбавки, доплати, коефіцієнти.

15. Оплата праці при відхиленні від загальних умов роботи (виконання робіт різної кваліфікації, суміщення професій, заступництво, брак, простій, за роботу у нічний та надурочний час, у вихідні та святкові дні).

16. Заохочення за успіхи в роботі.

17. Пільги та переваги окремим категоріям працівників. Вислуга років. Форменний одяг.

18. Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну шкоду.

19. Трудова дисципліна (правила внутрішнього трудового розпорядку, статути і положення про дисципліну, заохочення за успіхи в роботі).

20. Охорона праці. Техніка безпеки, виробнича гігієна та санітарія. Спецхарчування та спецодяг. Облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

21. Відшкодування власником працівникам шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків. Відшкодування моральної шкоди.

22. Праця жінок, молоді, неповнолітніх. Пільги.

23. Умови праці сезонних і тимчасових працівників. Вахтова робота.

24. Спеціалісти. Молоді спеціалісти.

25. Трудові спори. Розгляд індивідуальних, колективних трудових спорів. Страйки. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та відповідальність за його порушення.

26. Зайнятість населення. Загальні питання. Служби зайнятості (біржі праці). Безробітні. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Оплачувані громадські роботи. Компенсації при втраті роботи. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

27. Професійні спілки.

XVIII. Житлове і комунальне господарство

1. Управління житловим фондом. Державний житловий фонд. Приватизація державного житлового фонду.

2. Громадський, комунальний житлові фонди. Об'єднання співвласників будинків.

3. Приватний (індивідуальний) житловий фонд. Кредитування.

4. Фонд житлово-будівельних, дачно-будівельних кооперативів.

5. Облік, розподіл жилої площі. Продаж, приватизація житла.

6. Порядок надання жилих приміщень та умови користування ними (найм, оренда, обмін житла). Бронювання.

7. Квартирна плата (компенсації, субсидії, пільги). Ремонт. Комунальні послуги.

8. Житлові пільги (додаткова жила площа, збереження права користування за тимчасово відсутніми).

9. Службова жила площа.

10. Виселення із житлових приміщень.

11. Гуртожитки. Готелі.

12. Нежилі приміщення. Оренда. Адміністративні будівлі.

13. Благоустрій міст та населених пунктів. Зелені насадження. Міське господарство: газ, електрика, водопровід, каналізація та інше.

14. Утримання домашніх та інших тварин.

XIX. Освіта. Наука. Культура

1. Загальні питання. Охорона дитинства. Молодіжна політика. Правова, соціальна освіта. Органи державного управління освітою. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база навчальних закладів. Державна програма.

2. Дошкільна освіта. Заклади. Дитячі будинки.

3. Загальна середня освіта. Загальноосвітні заклади. Школи-інтернати. Спеціальні школи і училища.

4. Позашкільна освіта.

5. Професійно-технічна освіта.

6. Вища освіта.

7. Заочне, вечірнє навчання. Самоосвіта. Екстернат.

8. Працівники освіти.

9. Навчальні заклади підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

10. Підручники. Канікули. Практика. Стажування. Розподілення молодих спеціалістів.

11. Матеріально-побутове забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів.

12. Наука. Загальні питання і управління у сфері науки і науково-технічної діяльності. Інноваційний фонд. Наукові установи (академії, науково-дослідні, центри) та наукова робота. Наукова та науково-технічна експертиза. Наукова інформація. Державний фонд фундаментальних досліджень. Державна програма.

13. Суб'єкти наукової діяльності. Вища атестаційна комісія. Вчена рада. Атестація. Наукові ступені і вчені звання. Оплата. Пільги. Пенсії.

14. Культура. Загальні питання управління в сфері культури. Державний реєстр національно-культурної спадщини. Заклади. Підприємства. Організації. Фонди культури. Охорона і використання пам'яток історії і культури. Соціальні гарантії працівників.

15. Література. Бібліотеки. Видавнича справа. Друкарні. Преса.

16. Музеї. Пам'ятники. Виставки.

17. Театри. Музика. Кіно. Телебачення. Радіо. Аудіо. Інші види.

18. Екскурсії. Іноземний туризм.

XX. Охорона здоров'я. Фізична культура та спорт

1. Загальні питання. Органи управління. Фонди. Державна програма.

2. Медичне страхування.

3. Заклади охорони здоров'я. Приватна медична практика.

4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Профілактика (запобігання) масових інфекційних та інших захворювань. Епідемії. СНІД. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я.

5. Лікувально-профілактична допомога населенню. Психіатрична, наркологічна допомога. Медичні огляди. Трансплантація. Донори. Запобігання алкоголізму та курінню. Інше.

6. Медичні працівники.

7. Медичні експертизи. ЛКК та МСЕК.

8. Забезпечення медикаментами та ліками. Аптеки.

9. Охорона здоров'я матері та дитини.

10. Санаторно-курортне лікування (будинки відпочинку, молодіжні та інші табори).

11. Фізична культура і спорт. Туризм.

XXI. Соціальне страхування. Соціальне забезпечення

1. Загальні питання. Соціальний захист населення. Соціальні служби. Державна програма. Мінімальний споживчий бюджет. Кошти соціального захисту (фонди, тарифи).

2. Пенсійне забезпечення. Загальні питання. Фонди. Тарифи.

3. Пенсії за віком. По інвалідності. За вислугу років. Соціальні. Інші.

4. Порядок і умови перерахунку пенсій. Індексація пенсій.

5. Обчислення стажу роботи для призначення пенсії.

6. Пенсії, допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Пільги пенсіонерам.

8. Соціальний захист, пенсії, допомога, пільги військовослужбовцям Збройних Сил, СБУ, Прикордонних військ, Управління державної охорони Служби безпеки, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, учасників АТО, інших військових формувань та членів їхніх сімей.

9. Допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні листи).

10. Допомога сім'ям з дітьми, дітям-сиротам.

11. Допомога по безробіттю.

12. Допомога на поховання.

13. Соціальний захист інвалідів. Фонд соціального захисту інвалідів. Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів. Транспорт для інвалідів. Пільги та компенсації для інвалідів та їхніх сімей.

14. Будинки-інтернати та пансіонати для осіб похилого віку та інвалідів.

15. Пільги та компенсації особам, що зазнали політичних репресій.

16. Допомога малозабезпеченим сім'ям. Інші види допомоги.

XXII. Зовнішньоекономічна діяльність

1. Загальні питання. Міжнародна технічна допомога.

2. Організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю. Давальницька сировина. Тендери. Інше.

3. Міжнародні договори. Контракти. Іноземні інвестиції.

4. Ліцензування експорту та імпорту. Квотування.

5. Експорт та імпорт. Товари заборонені до експорту та імпорту.

6. Спеціальні економічні зони.

7. Захист прав суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Торгово-промислова палата України. Міжнародний комерційний арбітражний суд.

8. Митна справа. Митний контроль. Переміщення та пропуск товарів.

9. Митні платежі. Митні збори. Пільги.

10. Гуманітарна допомога.

XXIII. Національна безпека. Охорона громадського порядку, боротьба із злочинністю, корупцією та тероризмом

1. Загальні питання діяльності правоохоронних органів. Державна програма.

2. Загальні положення національної безпеки. Служба безпеки України. Управління державної охорони. Зовнішня розвідка. Контроль за діяльністю служби безпеки.

3. Забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб.

4. Охорона державної таємниці. Спеціальний зв'язок.

5. Державний кордон. Охорона державного кордону. Прикордонні війська. В'їзд в Україну та виїзд із України. Зона особливого режиму.

6. Національна поліція (міліція). Національна гвардія. Державна служба з надзвичайних ситуацій. Приймальники-розподільники. Адміністративний нагляд.

7. Патрульна поліція.

8. Паспортна система. Реєстрація.

9. Дозвільна система. Порядок продажу, придбання, зберігання, використання та перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, сильнодіючих отруйних речовин.

10. Порядок відкриття поліграфічних підприємств. Виготовлення печаток, штампів.

11. Охорона підприємств, установ, організацій та інших об'єктів. Державна служба охорони. Недержавна охоронна діяльність.

12. Пожежна безпека. Надзвичайний стан. Стихійні лиха, запобігання, ліквідація наслідків.

13. Боротьба з правопорушеннями неповнолітніх.

14. Оперативно-розшукова діяльність.

15. Участь громадськості в охороні громадського порядку.

XXIV. Законодавство про адміністративні правопорушення. Адміністративне судочинство

1. Загальні положення. Види адміністративних стягнень. Адміністративна відповідальність.

2. У галузі охорони праці і здоров'я населення.

3. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.

4. У сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини.

5. В промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів.

6. У сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил.

7. На транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку.

8. У галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою.

9. У галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.

10. У галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації, реклами.

10-А. Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

10-Б. Військові адміністративні правопорушення.

11. За порушення громадського порядку і безпеки.

12. За посягання на встановлений порядок управління.

12-А. За посягання на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.

13. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

14. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

15. Адміністративне судочинство.

XXV. Міжнародні відносини

1. Міжнародні договори, конвенції, угоди.

2. Про забезпечення прав людини.

3. Про правову допомогу у цивільних, сімейних, кримінальних справах. Про попередження та боротьбу зі злочинністю. Поводження із правопорушниками. Виконання іноземних судових рішень.

4. Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів.

5. З питань праці і соціального захисту.

6. З питань фінансування, оподаткування та економічного співробітництва.

7. З прикордонних та митних питань.

8. З питань культурних зв'язків і туризму, з питань освіти та інформації.

9. З питань військового співробітництва.

10. З інших питань.

11. Правове положення іноземців та осіб без громадянства. Біженці. Політичний притулок. Громадянство.

12. Порядок зносин із установами та посадовими особами іноземних держав. Дипломатичні та інші представництва, консульські установи. Привілеї та імунітети.

13. Прийом міжнародних делегацій в Україні і візити делегацій України в інші країни.

XXV-A. Міжнародні відносини держав-учасників СНД

1. Договори (угоди) між державами - учасниками СНД. Загальні питання.

2. Про правову допомогу у цивільних, сімейних, кримінальних справах. Про попередження та боротьбу зі злочинністю. Поводження із правопорушниками. Виконання судових рішень іноземних держав.

3. Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів.

4. З питань праці і соціального захисту.

5. З питань фінансування, оподаткування та економічного співробітництва.

6. З прикордонних, митних та з питань громадянства.

7. З питань культурних зв'язків і туризму, з питань освіти та інформації.

8. З питань перевезень, транспорту та зв'язку.

9. З інших питань.

10. Рішення Економічного суду СНД.

11. Методичні рекомендації.

12. Закони держав - учасників СНД.Додаток 2
до Порядку здійснення систематизації
та обліку актів законодавства в органах
прокуратури України
(пункт 2.3)Додаток 3
до Порядку здійснення систематизації
та обліку актів законодавства в органах
прокуратури України
(пункт 2.4)Додаток 4
до Порядку здійснення систематизації
та обліку актів законодавства в органах
прокуратури України
(пункт 2.6)

КЛАСИФІКАТОР
публікацій з правової тематики

1. Теорія держави і права. Конституційне право. Правова система

А. Права, свободи, обов'язки людини і громадянина.

Б. Громадянство. Іноземці. Біженці.

В. Об'єднання громадян. Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації.

Г. Звернення громадян.

2. Оборона. Військова служба. Пільги військовослужбовцям, учасникам АТО та членам їхніх сімей

3. Прокуратура

А. Підтримання державного обвинувачення в суді.

Б. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

В. Нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Г. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Ґ. Досудове розслідування в органах прокуратури.

Д. Інші питання діяльності органів прокуратури.

Е. Статус прокурора.

Є. Органи прокурорського самоврядування.

4. Фінансове право. Бюджетна система. Банківська діяльність. Фінансовий і податковий контроль

А. Грошова система. Цінні папери. Валютне регулювання.

Б. Інвестиційна діяльність.

В. Фінансовий і податковий контроль.

5. Земельне право

А. Надання та вилучення земель. Приватизація, продаж земель.

Б. Власність на землю. Оренда. Застава.

В. Вирішення земельних спорів.

6. Екологічне право. Питання Чорнобильської катастрофи

А. Надра, ліси, водний фонд, тваринний світ, мисливство, рибне господарство.

Б. Атмосферне повітря.

В. Заказники, заповідники.

7. Цивільне право

А. Загальні положення.

Б. Право власності.

В. Зобов'язальне право.

Г. Купівля-продаж. Міна. Поставка.

Ґ. Майновий найм. Найм жилого приміщення. Оренда.

Д. Інші види зобов'язань.

Е. Інтелектуальна власність. Авторське право та суміжні права.

Є. Спадкове право.

8. Цивільний процес

А. Питання загальної частини.

Б. Особи в цивільному процесі.

В. Провадження справ у суді першої інстанції.

Г. Позовна давність.

Ґ. Наказне провадження.

Д. Позовне провадження.

Е. Окреме провадження.

Є. Перегляд судових рішень.

Ж. Виконання судових рішень. Виконавче провадження.

З. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

9. Господарський процес

10. Сімейне законодавство

А. Умови укладення і припинення шлюбу. Права та обов'язки подружжя.

Б. Права та обов'язки батьків і дітей. Усиновлення. Опіка і піклування.

В. Питання дитячої безпритульності та бездоглядності. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей.

Г. Державна молодіжна політика.

11. Законодавство про освіту, науку, культуру

12. Законодавство про працю. Зайнятість населення. Соціальний захист

А. Укладення та розірвання трудового договору. Контракт. Переведення, сумісництво.

Б. Робочий час, відпустки, заробітна плата.

В. Охорона праці.

Г. Праця жінок, підлітків.

Ґ. Трудовий стаж. Пенсії.

Д. Соціальне страхування. Допомоги.

Е. Майнова відповідальність.

Є. Індивідуальні та колективні трудові спори.

Ж. Професійні спілки.

13. Господарське право

А. Підприємства. Господарські товариства.

Б. Підприємництво.

В. Приватизація. Оренда.

Г. Банкрутство.

14. Житлове законодавство

А. Управління житловим фондом. Приватизація.

Б. Найм, оренда, обмін житла.

В. Забезпечення житловими приміщеннями. Службові житлові приміщення.

Виселення.

Г. Об'єднання співвласників. Комунальні послуги.

15. Кримінальне право

А. Питання загальної частини. Злочинність. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією.

Б. Злочини, його види та стадії.

В. Покарання та його види.

Г. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Ґ. Судимість.

Д. Примусові заходи.

Е. Злочини проти основ національної безпеки України.

Є. Злочини проти особи.

Ж. Злочини в сфері економіки.

З. Злочини проти громадської безпеки і громадського порядку. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів.

И. Злочини проти державної влади. Проти службової діяльності. Проти правосуддя.

І. Військові злочини.

Ї. Злочини проти миру і безпеки людства.

16. Кримінальний процес

А. Загальні положення.

Б. Підсудність.

В. Учасники процесу, їх права та обов'язки. Безпека. Відводи.

Г. Докази. Доказування.

Ґ. Протоколи, строки, процесуальні витрати.

Д. Порушення кримінального провадження. Досудове розслідування.

Е. Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи.

Є. Судове провадження у першій інстанції. Судові рішення.

Ж. Розгляд справи за апеляцією.

З. Касаційне провадження.

И. Провадження у Верховному Суді України.

І. Провадження за нововиявленими обставинами.

Ї. Особливі порядки кримінального провадження (угоди, приватне обвинувачення тощо).

Й. Виконання судових рішень.

К. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

17. Криміналістика

18. Кримінологія

19. Кримінально-виконавче законодавство

20. Органи правосуддя. Конституційний Суд України

21. Адвокатура

22. Нотаріат

23. Зовнішньоекономічна діяльність

24. Право зарубіжних країн (діяльність органів прокуратури)

25. Міжнародне співробітництво

26. Законодавство про адміністративне правопорушення

А. Адміністративна відповідальність. Адміністративні стягнення.

Б. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

В. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Г. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

27. Адміністративне судочинство

28. Транспорт. Загальні питання

А. Повітряний транспорт. Космос.

Б. Залізничний транспорт.

В. Водний транспорт.

Г. Автотранспорт. Шляхове господарство. Міський транспорт.

Ґ. Зв'язок.

29. Інформація. Інформатизація

30. Митне законодавство

А. Загальні питання організації митної справи.

Б. Митний контроль. Митне оформлення.

В. Відповідальність за порушення митних правил.Додаток 5
до Порядку здійснення систематизації
та обліку актів законодавства в органах
прокуратури України
(пункт 2.6)

КЛАСИФІКАТОР
судової практики

РОЗДІЛИ

I. Постанови Пленуму Верховного Суду України

II. Цивільне право

III. Сімейне право

IV. Законодавство про працю

V. Житлове право. Загальні питання

VI. Кримінальне право

VII. Цивільне процесуальне право

VIII. Кримінальне процесуальне право

IX. Адміністративне законодавство

X. Господарський процес

XI. Господарська практика

XII. Земельне законодавство

XIII. Рішення Європейського суду з прав людини

I. Постанови Пленуму Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України

II. Цивільне право

II/1. Загальні положення.

II/2. Право власності.

II/3. Зобов'язальне право.

А. Договори.

Б. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

В. Інші види зобов'язань.

II/4. Інтелектуальна власність.

II/5. Спадкове право.

III. Сімейне право

III/1. Загальні положення.

III/2. Шлюб. Права та обов'язки подружжя.

III/3. Права та обов'язки матері, батька та дитини.

III/4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

А. Усиновлення.

Б. Опіка (піклування).

IV. Законодавство про працю

IV/1. Загальні питання застосування законодавства про працю при вирішенні трудових спорів.

IV/2. Індивідуальні трудові спори.

А. Колективний договір.

Б. Трудовий договір.

В. Оплата праці.

Г. Переведення.

Ґ. Звільнення.

Д. Поновлення на роботі.

V. Житлове право. Загальні питання

V/1. Договір найму.

V/2. Виселення із наданням іншого жилого приміщення.

V/3. Виселення з дитячих будинків сімейного типу.

V/4. Виселення без надання жилого приміщення.

V/5. Виселення із службових жилих приміщень.

V/6. Виселення із гуртожитків.

V/7. Визнання ордера недійсним.

VI. Кримінальне право

VI/1. Загальні положення.

VI/2. Злочин, його види та стадії.

VI/3. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт).

VI/4. Співучасть, повторність, сукупність, рецидив.

VI/5. Об'єктивна сторона. Причинний зв'язок.

VI/6. Обставини, що виключають злочинність діяння.

А. Необхідна оборона та крайня необхідність.

Б. Інші випадки.

VI/7. Звільнення від кримінальної відповідальності.

VI/8. Покарання та його види. Основні та додаткові види покарань.

VI/9. Призначення покарання.

А. Обставини, які пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Б. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.

В. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.

VI/10. Звільнення від покарання та його відбування.

А. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Б. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Г. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким.

Ґ. Звільнення від покарання за хворобою.

Д. Звільнення від покарання на підставі Закону України про амністію або акта про помилування.

VI/11. Судимість. Погашення і зняття судимості.

VI/12. Інші заходи кримінально-правового характеру.

А. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

Б. Спеціальна конфіскація.

VI/13. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

VI/14. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

VI/15. Злочини проти основ національної безпеки України.

VI/16. Злочини проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи.

А. Вбивство.

Б. Тілесні ушкодження.

В. Злочини в сфері охорони здоров'я.

Г. Незаконне позбавлення волі або викрадення особи.

Ґ. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.

VI/17. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

VI/18. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

VI/19. Злочини проти власності.

А. Крадіжка, грабіж, розбій.

Б. Вимагання.

В. Шахрайство.

Г. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Ґ. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.

Д. Злочини щодо знищення або пошкодження майна.

VI/20. Злочини у сфері господарської діяльності.

А. Підробка грошей та незаконні дії з документами.

Б. Контрабанда.

В. Злочини у сфері господарської та банківської діяльності.

Г. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ґ. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Д. Незаконна приватизація.

VI/21. Злочини проти довкілля.

VI/22. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності.

А. Бандитизм.

Б. Тероризм.

В. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами і радіоактивними матеріалами.

Г. Порушення вимог пожежної безпеки.

Ґ. Масові заворушення.

Д. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.

Е. Хуліганство.

Є. Сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією.

Ж. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

VI/23. Злочини проти безпеки виробництва.

VI/24. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

VI/25. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.

VI/26. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

А. Розголошення державної таємниці.

Б. Незаконне перетинання державного кордону.

В. Ухилення від призову на строкову військову службу, за мобілізацією.

VI/27. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти правосуддя.

А. Перешкоджання діяльності державного діяча, працівника правоохоронного та судового органу, захисника чи представника особи.

Б. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

В. Невиконання судового рішення.

Г. Завідомо неправдиве показання.

Ґ. Інші злочини.

VI/28. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж, електрозв'язку.

VI/29. Злочини у сфері службової діяльності.

А. Зловживання владою або службовим становищем.

Перевищення влади або службових повноважень.

Б. Службове підроблення.

В. Службова недбалість.

Г. Неправомірна вигода. Незаконне збагачення.

VI/30. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

VI/31. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

VII. Цивільне процесуальне право

VII/1. Підвідомчість. Підсудність.

VII/2. Учасники процесу. Представництво в суді.

VII/3. Докази. Процесуальні строки. Судові витрати.

VII/4. Провадження у суді першої інстанції.

А. Позовне провадження.

VII/5. Наказне провадження.

VII/6. Окреме провадження.

VII/7. Апеляційне, касаційне провадження.

VII/8. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами.

VII/9. Виконання судових рішень. Виконавче провадження. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

VII/10. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

VIII. Кримінальне процесуальне право

VIII/1. Загальні положення.

VIII/2 Підсудність.

VIII/3. Учасники процесу, їх права та обов'язки. Безпека. Відводи.

VIII/4 Докази. Доказування.

VIII/5. Протоколи, строки, процесуальні витрати.

VIII/6. Порушення кримінального провадження. Досудове розслідування.

VIII/7. Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи.

VIII/8. Судове провадження у першій інстанції. Судові рішення.

VIII/9. Розгляд справи за апеляцією.

VIII/10. Касаційне провадження.

VIII/11. Провадження у Верховному Суді України.

VIII/12. Провадження за нововиявленими обставинами.

VIII/13. Особливі порядки кримінального провадження (угоди, приватне обвинувачення тощо).

VIII/14. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

VIII/15. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

VIII/16. Виконання судових рішень. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

VIII/17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

IX. Адміністративне законодавство

А. Адміністративна відповідальність. Адміністративні стягнення.

Б. Адміністративне судочинство. Розгляд справ у суді першої інстанції. Перегляд судових рішень. Виконання рішень суду.

X. Господарський процес

А. Загальні положення.

Б. Досудове врегулювання господарських спорів.

В. Підвідомчість. Підсудність.

Г. Учасники судового процесу.

Ґ. Докази.

Д. Процесуальні строки.

Е. Подання позову і порушення провадження.

Є. Перегляд судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України.

Ж. Перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами.

З. Виконання рішення, ухвали, постанови.

И. Провадження у справах за участю іноземних суб'єктів господарювання.

XI. Господарська практика

А. Правове положення суб'єкта господарювання. Майно. Фінанси. Кредит.

Б. Ліцензування окремих видів господарської діяльності.

В. Господарські зобов'язання. Господарські договори.

Г. Банкрутство суб'єктів господарювання.

XII. Земельне законодавство

А. Набуття та реалізація права на землю (приватизація, продаж, оренда, застава).

Б. Вирішення земельних спорів.

XIII. Рішення Європейського суду з прав людини

А. Загальні питання.

Б. Цивільне законодавство.

В. Сімейне законодавство.

Г. Законодавство про працю.

Ґ. Житлове законодавство.

Д. Кримінальне законодавство.

Е. Адміністративне законодавство.

Є. Господарське законодавство.

Ж. Земельне законодавство.

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору