Документ v0119555-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2017, підстава - v0304730-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.04.2004 N 119

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
N 304 ( v0304730-17 ) від 19.06.2017 }
Про затвердження Статуту Українського
державного фонду підтримки фермерських
господарств

Відповідно до вимог положень статті 10 Закону України "Про
фермерське господарство " ( 973-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Статут Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств, що додається.
2. Генеральному директору Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств Філімонову А.В.:
2.1. Забезпечити подання цього Статуту до Державного комітету
статистики України для включення Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств в Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України.
2.2. У місячний термін з дня державної реєстрації подати
Юридичному управлінню (Бочковська С.М.) копію довідки про внесення
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
зразок відбитка печатки юридичної особи.
3. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко М.Ф.) у встановленому порядку внести відповідні зміни до
контракту з Генеральним директором Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра Ю.Ф.Мельник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
02.04.2004 N 119

СТАТУТ
Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відповідно до статті 10 Закону України "Про фермерське
господарство" ( 973-15 ) Український державний фонд підтримки
фермерських господарств (далі - Укрдержфонд) є державною бюджетною
установою.
2. Укрдержфонд є правонаступником Українського державного
фонду підтримки селянських (фермерських) господарств, утвореного
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 червня 1991 року N 83 ( 83-91-р ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 14 березня 1992 року N 133 ( 133-92-п ) "Про
деякі питання розвитку селянських (фермерських) господарств", і
належить до сфери управління Міністерства аграрної політики
України.
3. Укрдержфонд у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим Статутом.
4. Назва Українського державного фонду підтримки фермерських
господарств : українською мовою: повна - Український державний фонд підтримки фермерських
господарств; скорочена - Укрдержфонд; англійською мовою: повна - The Ukrainian State Farmers Support Fund; скорочена - Ukrstatefund.
5. Місцезнаходження Укрдержфонду: 08132, Київська область,
Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8.
6. Укрдержфонд є державною бюджетною установою, яка виконує
функції з реалізації державної політики щодо підтримки становлення
і розвитку фермерських господарств, є юридичною особою, має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства, печатку із зображенням Державного герба України,
своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
7. Укрдержфонд має право від свого імені укладати договори,
угоди, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права і
нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
8. Укрдержфонд має регіональні відділення в Автономній
Республіці Крим та областях (далі - регіональні відділення,
перелік яких додається
), які не мають статусу юридичної особи,
мають окремі баланси, відокремлене майно, реєстраційні рахунки в
органах Державного казначейства, печатку з ідентифікаційним кодом,
бланки з власною назвою і діють на підставі положення,
затвердженого Укрдержфондом.
9. Мінагрополітики затверджує організаційну структуру,
граничну чисельність працівників, штатний розпис, кошторис доходів
і видатків Укрдержфонду відповідно до плану асигнування бюджетних
коштів. Оплата праці працівників дирекції Укрдержфонду та його
регіональних відділень здійснюється згідно з діючим
законодавством. Оплата праці та матеріальне стимулювання генерального
директора Укрдержфонду визначається у контракті згідно із
законодавством.
10. Укрдержфонд проводить свою діяльність на засадах
гласності, взаємодіє з центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками,
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, кредитними
спілками, громадськими організаціями, іншими юридичними та
фізичними особами для реалізації мети і основних напрямів своєї
діяльності.
II. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРДЕРЖФОНДУ
11. Основним завданням Укрдержфонду є виконання функції з
реалізації державної політики щодо становлення і розвитку
фермерських господарств в установленому законодавством порядку.
12. Основними напрямками діяльності Укрдержфонду є: - надання фінансової підтримки фермерським господарствам
через регіональні відділення Укрдержфонду; - сприяння кадровому, науково-технічному забезпеченню
фермерських господарств в умовах ринкової економіки; - визначення розміру потреби у коштах для фінансової
підтримки фермерських господарств.
13. Кошти державного бюджету надаються в установленому
законодавством порядку на безповоротній та на конкурсних засадах
на поворотній основі.
III. МАЙНО УКРДЕРЖФОНДУ
14. Укрдержфонд має майно, вартість якого відображається у
самостійному балансі.
15. Майно Укрдержфонду є державною власністю і закріплюється
за ним на праві оперативного управління. Органом управління майна
є Мінагрополітики. Укрдержфонд не має право відчужувати або іншим способом
розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних
фондів, без попередньої згоди Мінагрополітики.
IV. КОШТИ УКРДЕРЖФОНДУ
16. Кошти Укрдержфонду формуються за рахунок: - коштів Державного бюджету України, передбачених на
фінансову підтримку фермерських господарств; - коштів, що надходять від повернення державної фінансової
допомоги фермерським господарствам, наданих за рахунок коштів
Державного бюджету України;
17. Кошти Укрдержфонду використовуються у встановленому
законодавством порядку.
18. Видатки на забезпечення функціонування Укрдержфонду та
його регіональних відділень здійснюються за рахунок коштів
державного бюджету, передбачених Мінагрополітики на утримання
бюджетних установ.
19. Видатки Укрдержфонду на фінансову підтримку фермерських
господарств здійснюються у співвідношенні: - 80 відсотків коштів призначається для надання фінансової
підтримки через регіональні відділення; - 20 відсотків коштів призначається для надання фінансової
підтримки через дирекцію Укрдержфонду.
V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УКРДЕРЖФОНДОМ
20. Укрдержфонд очолює генеральний директор. Наймання
генерального директора Укрдержфонду здійснюється Мінагрополітики
шляхом укладання з ним контракту.
21. Генеральний директор: - організовує діяльність Укрдержфонду відповідно до мети та
напрямків його роботи, визначених цим Статутом, здійснює
керівництво та контроль за діяльністю регіональних відділень,
контролює виконання рішень Укрдержфонду; - здійснює оперативне управління майном Укрдержфонду
відповідно мети його діяльності; - здійснює контроль за виконанням основних напрямків
діяльності, їх реалізацією та цільовим використанням коштів
Укрдержфонду відповідно до затверджених Мінагрополітики обсягів
фінансової підтримки фермерських господарств в межах регіонів; - затверджує річні звіти, видає накази Укрдержфонду про
утворення, реорганізацію та ліквідацію його регіональних
відділень; - організовує роботу та затверджує склад конкурсних комісій
по розгляду документів, поданих фермерськими господарствами для
одержання коштів фінансової підтримки; - вносить пропозиції Мінагрополітики про потребу щорічного
розміру асигнувань Укрдержфонду для фінансування фермерських
господарств відповідно до законодавства та нормативно-правових
актів України; - надає пропозицію Мінагрополітики про розподіл коштів
державного бюджету передбачених для фінансової підтримки
Фермерських господарств і доведення їх обсягів до регіональних
відділень фонду. - призначає комісію для проведення ревізійних перевірок в
регіональних відділеннях; - подає на затвердження Мінагрополітики організаційну
структуру, граничну чисельність працівників, штатний розпис,
кошторис доходів та видатків Укрдержфонду; - затверджує положення про регіональні відділення ; - призначає на посади директорів регіональних відділень у
встановленому порядку; - видає довіреності директорам регіональних відділень на їх
діяльність; - приймає на роботу працівників Укрдержфонду відповідно до
чинного законодавства; - розподіляє обов'язки між працівниками Укрдержфонду,
заохочує та накладає на працівників стягнення відповідно до
законодавства; - має право діяти від імені Укрдержфонду, представляти його в
усіх підприємствах, установах та організаціях; - укладає господарські та інші угоди, видає доручення,
відкриває рахунки в установах Державного казначейства; - в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження,
дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Укрдержфонду; - вирішує в межах своєї компетенції інші питання відповідно
до законодавства. - несе відповідальність за діяльність Укрдержфонду.
VI. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ УКРДЕРЖФОНДУ
22. Укрдержфонд та його регіональні відділення ведуть
бухгалтерський облік і надають своєчасну та достовірну фінансову
звітність відповідно до законодавства.
23. Укрдержфонд та його регіональні відділення подають до
органів державної статистики статистичну звітність в обсягах та у
терміни, передбачені законодавством.
24. Контроль за фінансово-господарською діяльністю
Укрдержфонду здійснюється відповідно до законодавства.
VII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УКРДЕРЖФОНДУ
25. Припинення діяльності Укрдержфонду здійснюється шляхом
його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення )
або ліквідації.
26. Реорганізація Укрдержфонду проводиться відповідно до
законодавства України.
27. Після реорганізації Укрдержфонду його права та обов'язки
переходять до правонаступника.
28. Ліквідація Укрдержфонду проводиться у відповідності із
законодавством України.
29. Ліквідація Укрдержфонду проводиться ліквідаційною
комісією, яка утворюється органом управління майна.
30. У разі реорганізації або ліквідації Укрдержфонду
працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав,
інтересів згідно із законодавством.
31. Укрдержфонд вважається ліквідованим з моменту внесення
запису про це до Державного реєстру.
Генеральний директор
Укрдержфонду А.В.Філімоноввгору