Документ v0118626-00, поточна редакція — Редакція від 12.03.2001, підстава - v0035626-01

                                                          
ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.05.2000 N 118

Про затвердження форм первинної документації
з обліку закупівель сільськогосподарських продуктів
і сировини та Порядку їх застосування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної спілки споживчих товариств
N 35 ( v0035626-01 ) від 12.03.2001 }

З метою вдосконалення, приведення до сучасних вимог та
уніфікації оформлення закупівель сільськогосподарських продуктів,
продуктів їх переробки та сировини від здавальників -
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та громадян
правління Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити і ввести в дію з 01.07.2000 р. бланки форм
первинної облікової документації: спеціалізована форма
N ПК-1 УКС - Приймальна квитанція на закупівлю худоби, птиці і
кролів; спеціалізована форма N ПК-2 УКС - Приймальна квитанція на
закупівлю худоби, птиці та кролів в особистих підсобних
господарствах громадян (фізичних осіб) спеціалізована
форма N ПК-3 УКС - Приймальна квитанція на закупівлю молока та
молочних продуктів; форма N ПК-4 УКС - Приймальна квитанція на
закупівлю сільськогосподарських продуктів, продуктів їх переробки
та сировини (на які немає спеціалізованих форм приймальних
квитанцій); форма N ПК-5 УКС - Відомість на закупівлю
сільськогосподарських продуктів у населення та Порядок
застосування форм первинної документації з обліку закупівель
сільськогосподарських продуктів та сировини (додаються). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств N 35 ( v0035626-01 ) від 12.03.2001 }
2. Встановити, що запаси бланків форм первинної облікової
документації - типові міжвідомчі спеціалізовані приймальні
квитанції і відомість на закупівлю сільськогосподарських
продуктів, які затверджені наказом ЦСУ СРСР 03.07.81 N 331,
застосовуються до їх повного використання.
3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
голови правління Укоопспілки Хом'яка В.В.
Голова правління С.Г.Бабенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державного
комітету статистики України Ю.М.Остапчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Укоопспілки
29.05.2000 N 118
за погодженням
з Держкомстатом України

ПОРЯДОК
застосування форм первинної документації
з обліку закупівель сільськогосподарських
продуктів та сировини

1. Загальні положення
1.1. Закупівля сільськогосподарських продуктів і сировини від
їх товаровиробників - сільськогосподарських підприємств усіх форм
власності та громадян, продуктів переробки (цукру, олії, круп,
борошна тощо) від переробних підприємств і громадян оформлюється
приймальними квитанціями, затвердженими правлінням Укоопспілки від
29.05.2000 р. N 118, за погодженням з Держкомстатом України,
зокрема: Формою N ПК-1 УКС "Приймальна квитанція на закупівлю худоби,
птиці та кролів"; спеціалізована форма N ПК-2 УКС - Приймальна квитанція на
закупівлю худоби, птиці та кролів в особистих підсобних
господарствах громадян (фізичних осіб); { Пункт 1.1 доповнено
абзацом згідно з Постановою Центральної спілки споживчих товариств
N 35 ( v0035626-01 ) від 12.03.2001 } Формою N ПК-3 УКС "Приймальна квитанція на закупівлю молока
та молочних продуктів"; Формою N ПК-4 УКС "Приймальна квитанція на закупівлю
сільськогосподарських продуктів, продуктів їх переробки та
сировини (на які немає спеціалізованих форм приймальних
квитанцій)"; Формою N ПК-5 УКС "Відомість на закупівлю
сільськогосподарських продуктів, продуктів їх переробки та
сировини у населення".
1.2. Первинна облікова документація - приймальні квитанції і
відомість застосовуються споживчими товариствами, споживспілками,
їх підприємствами (об'єднаннями), госпрозрахунковими відособленими
підрозділами (далі - підприємствами) системи Центральної спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки), що здійснюють закупівлю
сільгосппродуктів, продуктів їх переробки та сировини; вони є
єдиними за формою і не підлягають зміні без дозволу Укоопспілки за
погодженням з Держкомстатом України.
1.3. Зазначені бланки виготовляються з нумерацією друкарським
способом або нумеруються нумератором. Облік їх одержання, зберігання та використання ведеться як
бланків суворої звітності, зокрема: видача бланків форм квитанцій особі апарату управління
підприємства або особі, на яку покладено обов'язки з реєстрації
виданих і повернених форм первинного обліку NN ПК-1 УКС, ПК-3 УКС,
ПК-4 УКС, ПК-5 УКС, здійснюється за типовою формою N СЗ-1
"Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності",
списання використаних бланків за типовою формою N СЗ-3 "Акт на
списання використаних бланків суворої звітності", перевірка
наявності бланків суворої звітності за актом "Акт перевірки
наявності бланків суворої звітності" (типова форма N СЗ-4),
затверджених наказом Міністерства статистики України від 11.03.96
N 67 ( v0067202-96 ).
1.4. Термін зберігання документів форм квитанцій NN ПК-1 УКС,
ПК-3 УКС, ПК-4 УКС та відомості форми N ПК-5 УКС визначається
Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,
організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання
документів, затвердженим наказом Головного архівного управління
при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 за N 41 ( z0576-98 ),
зареєстрованим Мін'юстом України від 17.09.98 за 576/3016, та
становить 3 роки ("... за умови завершення перевірки державними
податковими органами з питань дотримання податкового
законодавства, а також для госпрозрахункових підприємств та
організацій, які знаходяться в сфері управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, - ревізії. У разі виникнення
розбіжностей, спорів, слідчих і судових справ - зберігаються до
прийняття остаточного рішення").
1.5. Запаси бланків суворої звітності повинні зберігатись в
сейфах, металевих шафах або в спеціальних приміщеннях, що
забезпечують їх схоронність. Керівники підприємств зобов'язані встановити контроль за тим,
щоб були створені необхідні умови для збереження блоків первинної
документації.
2. Первинний облік закупівель сільськогосподарських
продуктів, продуктів їх переробки та сировини
2.1. Приймальні квитанції та закупівельні відомості, якими
оформлюється закупівля сільськогосподарських продуктів, продуктів
їх переробки та сировини - є первинними документами для ведення
обліку і використовуються для складання фінансової і статистичної
звітності, для аналізу обсягів обороту з закупівлі окремих видів
сільськогосподарської продукції та сировини, загального обсягу
заготівельного обороту тощо.
2.2. Облік закупівель сільськогосподарських продуктів,
продуктів їх переробки та сировини ведеться на момент фактичного
приймання продукції підприємством. Приймальні квитанції та
відомості складаються в присутності здавальника.
2.3. Приймальні квитанції виписуються приймальниками
(заготівельниками) на підставі даних супровідних документів
(товарно-транспортних накладних) та приймання продукції
(зважування, підрахунку, виміру, визначення якості). Здавальники
сільськогосподарської продукції повинні мати відповідні супровідні
документи, які підтверджують якість продукції і придатність до
споживання: сертифікат якості, сертифікат відповідності (для
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації), ветеринарний
дозвіл для сировини тваринницького походження, меду тощо, видані
відповідними службами.
2.4. Сільгосппродукція, що надійшла із супровідними
документами, які характеризують якість, перевіряється на
відповідність вимогам чинної нормативної документації (ГОСТ,
ДСТУ, ТУ).
2.5. Закупівля сільськогосподарської продукції здійснюється
за закупівельними цінами, встановленими на даний період та
затвердженими правлінням споживчого товариства (споживспілки).
2.6. Приймальні квитанції та відомості, оформлені в
установленому порядку, підтверджують закупівлю та є основою для
обліку сільськогосподарської продукції.
3. Порядок заповнення та оформлення бланків приймальних
квитанцій, відомостей
3.1 Реквізити приймальних квитанцій відповідають установленим
правилам приймання окремих видів продукції за кількістю і якістю,
порядку розрахунків, транспортування та іншим вимогам, зокрема: дата виписки квитанції для обліку обсягів закупівлі
сільськогосподарської продукції за певний звітний період; назва господарства; у разі приймання продукції від громадян:
прізвище, ім'я та по батькові індивідуального здавальника, його
адреса - для обліку обсягів продажу за
адміністративно-територіальною ознакою, а також визначення
належності продукції, як виробникові; найменування продукції, фізична маса (кількість); якісні показники: сорт, жирність, категорія тощо - для
визначення передбачених надбавок (знижок) з фізичної маси та
розрахунків із здавальниками. Порядок оформлення квитанцій зумовлений специфічними
властивостями певного виду сільськогосподарської продукції та
сировини і їх якісними показниками.
3.2. Титульна частина приймальних квитанцій незалежно від
закуповуваних сільгосппродуктів, продуктів їх переробки та
сировини і відповідно застосовуваних форм бланків оформлюється в
такій послідовності: у рядках "Приймальник" записується назва та адреса
підприємства (з заповненням його ідентифікаційного коду та коду за
КОАТУУ), від імені якого видається приймальна квитанція, посада та
прізвище, ініціали приймальника (заготівельника); у рядках "Продавець" записується назва і адреса господарства
(сільськогосподарського кооперативу, приватно-орендного
підприємства, селянського (фермерського) господарства,
господарського товариства тощо), що здає продукцію, заповнюється
його ідентифікаційний код та код за КОАТУУ; у рядку "Довіреність" проставляється серія, номер, дата
видачі довіреності приймальнику (заготівельнику), термін її дії (у
разі безготівкових розрахунків); за умови закупівлі продукції в населення в приймальних
квитанціях заповнюються: прізвище, ім'я, по батькові здавальника
(продавця), його ідентифікаційний код(*) і місце проживання
(місто, район, сільрада, населений пункт, вулиця, N будинку);
----------------- (*) Державною податковою адміністрацією України листом від
29.01.98 N 827/11/29.01.04 тимчасово дозволяється організаціям і
підприємствам споживчої кооперації України не проставляти
ідентифікаційний код індивідуального здавальника (населення) в
приймальних квитанціях або відомості при закупівлі вирощеної ним
сільськогосподарської продукції.
під назвою приймальної квитанції проставляється число, місяць
(літерами) та рік приймання продукції, номер та дата супровідних
документів, поданих здавальниками (продавцями) продукції, які
залишаються у приймальників та додаються до копії приймальної
квитанції; у товарній частині приймальних квитанцій вказується назва
сільгосппродуктів, продуктів їх переробки та сировини за
стандартом, окремо за їх якістю і станом, вага (кількість),
закупівельна ціна, а у разі наявних дефектів, засміченості та
інших відхилень від стандартів кількість або вага вказується за
мінусом знижок, передбачених стандартами, іншими нормативними
документами; після запису в рядку "Разом" та підрахунку підсумку у
вільному рядку квитанції зазначаються передбачені відповідними
нормативними документами доплати понад закупівельну вартість: фактична вага (кількість) закупленої продукції, а також сума
до виплати вказуються цифрами і літерами; приймальні квитанції після рядка "Всього до виплати"
підписують особи, які здали та прийняли продукцію. Отримання здавальником (продавцем) оплати готівкою за продану
продукцію фіксується в квитанції в рядку "Гроші в сумі", де
проставляється сума літерами, в рядку "отримав" - "виплатив"
відповідно підписи одержувача грошей і особи, що їх виплатила. Після здачі приймальником (заготівельником) звіту приймальні
квитанції підписуються керівником і головним бухгалтером
підприємства, від імені якого здійснюється операція закупівель. Виплата грошей за здану продукцію через касу підприємства
проводиться за видатковим касовим ордером на підставі приймальної
квитанції та паспорта здавальника (продавця). У видатковому касовому ордері заповнюються такі реквізити:
прізвище, ім'я, по батькові здавальника (продавця) продукції, дата
і номер приймальної квитанції, сума до виплати. Видатковий касовий
ордер підписують керівник і головний бухгалтер підприємства, після
чого касир виплачує здавальнику сільгосппродукції гроші з
відповідними підписами в одержанні і виплаті грошей у видатковому
касовому ордері та приймальній квитанції. У разі проведення розрахунків за перерахуванням - після
перевірки правильності визначення ваги чи кількості продукції,
застосування цін тощо головний бухгалтер в рядку приймальної
квитанції "Відмітка про перерахування" проставляє номер та дату
платіжного документа, за яким здійснено перерахування коштів
господарству-продавцю за закуплену продукцію. Підписують квитанцію
керівник та головний бухгалтер підприємства.
3.3. Під час приймання закуплених молока та м'яса з живій
вазі від сільськогосподарських товаровиробників, включаючи
населення, в квитанціях за формами ПК-1 УКС та ПК-3 УКС, крім ваги
та вартості закупленої продукції за закупівельними цінами, окремим
рядком зазначаються суми дотації в розмірі податку на додану
вартість у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України
від 12.05.99 N 805 ( 805-99-п ) "Про порядок нарахування, виплат і
використання коштів, спрямованих для виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним
підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі".
3.4. Приймальні квитанції та відомість заповнюється
розбірливо хімічним олівцем або стрижнем кулькової ручки під
копірку з чітким відтиском в копіях, при цьому здавальник
розписується на кожному примірнику квитанції. У приймальних квитанціях та відомостях недопустимі помарки та
підчистки.
3.5. У разі виявлення в приймальних квитанціях неправильно
застосованих цін, арифметичних помилок, неправильного обчислення
фактичної ваги та належної здавальнику (продавцю) суми бухгалтерія
підприємства зобов'язана зробити правильний розрахунок, про що
необхідно терміново сповістити господарство (продавця). У разі
встановлення недоплат здавальникам заготівельні підприємства
зобов'язані доплатити їм різницю у встановленому порядку.
Переплати індивідуальним здавальникам у разі неправильного
застосування закупівельних цін або арифметичних помилок стягуються
із заготівельників у встановленому порядку.
3.6. За правильність оформлення приймальних квитанцій несуть
відповідальність завідувачі заготівельними складами та пунктами,
заготівельники та приймальники продукції згідно з чинним
законодавством.
3.7. Головний бухгалтер підприємства у разі виявлення при
перевірці приймальних квитанцій випадків порушення встановлених
правил їх оформлення зобов'язаний доповісти про це керівнику
підприємства для вжиття заходів.
3.8. Документальне оформлення приймальних квитанцій залежно
від застосовуваної форми бланків і відповідно назви закуповуваної
продукції проводиться з урахуванням таких особливостей.
3.9. Приймальна квитанція на закупівлю худоби, птиці та
кролів - форма N ПК-1 УКС застосовується при закупівлі продукції
від усіх господарств незалежно від форм власності та населення. При заповненні приймальної квитанції за формою ПК-1 УКС на
закупівлю худоби від господарств проставляються реквізити
приймальника і здавальника (назва господарства), їх адреси,
ідентифікаційний код продавця; у рядку "Приймальник" вказується
посада, прізвище, ініціали особи, що здійснює приймання тварин та
м'яса; у рядку "Число, місяць, рік" проставляється відповідно дата
приймання продукції; у рядку "Ветеринарне свідоцтво" проставляється серія, номер і
дата цього документа; у рядку "Через кого здані тварини" проставляється посада,
прізвище, ініціали особи, через яку господарство продає тварин; у рядку "Товарно-транспортна накладна" вказується номер і
дата видачі товарно-транспортної накладної; у рядку "Спосіб доставки" проставляється яким чином та за чий
рахунок буде здійснена доставка тварин - здавальника (продавця) чи
заготівельної організації (підприємства). Квитанції виписуються в двох примірниках окремо на кожен вид
тварин (великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, птиці,
кролів), у графах з 1 по 4 записуються відповідно порядковий
номер; вікова група та вгодованість худоби, категорії м'яса;
кількість голів. Дані супровідної товарно-транспортної накладної
по великій рогатій худобі з зазначенням живої ваги кожної голови,
номера (тавра), статі, віку і вгодованості (а по свинях, вівцях,
козах і кролях показники записуються за групами тварин з однаковою
вгодованістю) підтверджуються зважуванням під час закупівлі. Графа 5 "Жива вага, кг без знижок" визначається в результаті
зважування тварин, графа 6 "Жива вага, кг за мінусом знижок на
вміст шлунково-кишкового тракту" - за вирахуванням встановлених
скидок на зміст шлунково-кишкового тракту. У графі 7 "Забійна вага, кг" проставляється кількість
закуповуваного м'яса. У графі 8 "Ціна живої ваги за мінусом знижок (або забійної
ваги) грн., коп." проставляється ціна за кг живої ваги тварин, у
разі закупівлі м'яса - ціна забійної ваги. У графі 9 "Сума, грн., коп." проставляється сума, отримана
множенням величин гр. 6 на гр. 8, а у разі закупівлі м'яса - гр. 7
на гр. 8. У рядку "Разом" проставляються підсумкові величини в графах:
4 - відповідно загальна кількість голів худоби, птиці чи кролів,
5 - жива вага кг без знижок, 6 - жива вага кг за мінусом знижок,
7 - забійна вага кг, 9 - вартість прийнятої продукції. У рядку "ПДВ", у разі оподаткування - проставляється сума
ПДВ, а за умов приймання живої ваги тварин від
сільськогосподарських товаровиробників для переробки - ПДВ
нараховується за нульовою ставкою. У рядку "Всього вартість з врахуванням якості" проставляється
підсумкова вартість зданих тварин з врахуванням можливих надбавок
за підвищену масу, вгодованість тощо чи, навпаки, знижок, дані
яких заповнюються в попередньому рядку. У рядку "Доплата за рахунок коштів ПДВ" у разі її виплати
проставляється розрахована сума дотації виробнику, виходячи із
загального обсягу закупленої в нього продукції та розміру дотації
згідно з розрахунком переробних підприємств. У рядку "Всього до виплати" проставляється літерами і цифрами
загальна вартість зданих тварин чи м'яса. Нижче, в наступних рядках, проставляється відповідно загальна
кількість голів тварин літерами, підсумкова вага живої худоби (за
мінусом знижок) літерами, підсумкова вага закупленого м'яса -
забійна вага. Після заповнення всіх перелічених реквізитів
квитанції N ПК-1 УКС здавальник (продавець) і приймальник
(заготівельник) підписують квитанцію відповідно в рядках "Здав" і
"Прийняв". Керівник і головний бухгалтер підприємства, від імені
якого здійснюється закупівля худоби та м'яса, підписують
приймальну квитанцію в порядку, визначеному в п. 3.2. Перший примірник квитанції видається здавальнику, другий
здається разом із звітом заготівельника (приймальника) в
бухгалтерію підприємства. За умов оформлення квитанцій на закупівлю худоби та м'яса від
населення - у рядках "Продавець" заповнюється прізвище, ім'я та по
батькові здавальника, його адреса.
3.10. Приймальна квитанція на закупівлю молока та молочних
продуктів - форма N ПК-3 УКС застосовується при закупівлі від усіх
господарств та населення. Оформлюється у 2-х примірниках. Перший примірник видається
здавальнику, другий здається заготівельником-приймальником разом
із звітом бухгалтерії. У графі 3 квитанції "Прийнято (вага нетто), кг"
проставляється фактична вага молока (молокопродуктів) в кг; у графі 4 "Відсоток жиру" - конкретний відсоток жиру, який
визначається відповідно по кожній партії молока, що приймається; 5 графа "Кількість у перерахунку на базисну жирність, кг"
розрахункова - у залежності від рівня жиру молока перераховуються
на молоко базисної жирності за встановленими коефіцієнтами. Для
перерахунку молока фактичної жирності на молоко базисної жирності
необхідно перемножити кількість прийнятої продукції (в кілограмах)
на її фактичну жирність, і одержаний результат розділити на
базисну жирність у відсотках. На значні партії молока від великих господарств приймальна
квитанція оформлюється на кожну партію молока окремо, від дрібних
господарств та індивідуальних здавальників (населення) - квитанція
заповнюється за методом накопичення упродовж 10 - 15 днів. За
15 днів проставляється середній відсоток жирності молока і
відповідно розраховується кількість молока, яка підлягає оплаті в
перерахунку на базисну жирність за ціною базисної жирності.
3.11. Приймальна квитанція на закупівлю сільськогосподарських
продуктів, продуктів їх переробки та сировини (на які немає
спеціалізованих форм приймальних квитанцій) Форма N ПК-4 УКС застосовується для оформлення закупівель
сільгосппродукції та сировини, на які не встановлені
спеціалізовані форми приймальних квитанцій, а також у разі, коли
розрахунки зі здавальниками (продавцями) проводяться через касу
кооперативної організації, ощадні банки, поштовими переказами або
коли здавальнику потрібен документ на продану продукцію. Оформлюється у 2-х примірниках. Перший примірник видається
здавальнику, другий здається заготівельником (приймальником) разом
із звітом бухгалтерії. У графі 2 "Продукція, категорія, сорт" вказується, яка
продукція приймається, її категорія та сорт. Якщо приймається
декілька видів та сортів продукції, то кожна з них записується
окремим рядком. При прийманні плодів та ягід вказується
помологічний сорт. У графі 4 "Якість, клас, розмір, вид консервування, група
дефектів" вказується якість, розмір, вид консервування
(шкірсировина) та інші якісні показники продукції, встановлені у
процесі приймання тієї чи іншої продукції відповідно до чинної
нормативної документації. У графі 5 "Фактична кількість або вага" проставляється
фактична кількість або вага прийнятої продукції за одиницею
виміру, вказаною в графі 3 квитанції. У графі 6 "Знижка на вологість, засміченість в %"
проставляється відсоток вологості або засміченості продукції, а у
графі 7 "Знижка на вологість, засміченість - вага" - розрахована
вага знижки за визначеним відсотком, на яку зменшується фактична
вага. За умов надходження і приймання картоплі від великих
господарств чисельними партіями(*) для скорочення кількості
виписаних приймальних квитанцій з визначенням якості картоплі за
один або декілька днів ведеться накопичувальний реєстр
аналізів-наважок з врахуванням показника засміченості, підсумки
якого вносяться до квитанції.
--------------- (*) Партією продукції вважається будь-яка вага, одночасно
подана до здавання-приймання.
У графі 8 "Кількість або вага за мінусом знижки - вага
продукції в кг за мінусом знижки або кількість (штук). У графі 9 "Ціна грн., коп." вказується ціна з врахуванням
якості прийнятої продукції. У графі 10 "Сума, грн., коп." вказується сума, що
виплачується здавальнику (продавцю) за прийняту продукцію, яку
отримують шляхом множення ваги або кількості на ціну (гр. 8 х
гр. 9).
3.12. Відомість на закупівлю сільськогосподарських продуктів,
продуктів їх переробки та сировини у населення форма N ПК-5 УКС
застосовується для оформлення закупівель у населення: яєць,
щетини, пуху і пера, картоплі, овочів, плодів, винограду,
лікарських трав і насіння, коріння, дикорослих плодів, ягід,
горіхів, грибів, вторинної сировини тощо, заповнюється в одному
примірнику, який залишається у заготівельника (приймальника) і
здається бухгалтерії разом із звітом. Закупівля продукції від населення оформлюється відомістю лише
за умови розрахунку з ними готівкою з підзвітних сум і
торговельної виручки. У відомості заповнюється прізвище, ім'я та по батькові
заготівельника (приймальника), дата - з якого по який період
здійснювалась закупівля за відомістю. У графах відомості з 1 по 10 зазначається відповідно: число
місяця проведення закупівлі продукції; прізвище, ім'я та по
батькові здавальника (продавця); його місце проживання (село,
вулиця, N будинку); ідентифікаційний номер; назва прийнятих
сільгосппродуктів та сировини, сорт, встановлений приймальником на
момент приймання у відповідності з чинними нормативними
документами; одиниця виміру; вага або кількість продукції; знижки;
вага і кількість без знижок; ціна, грн., коп. У графі 11 "Прибутковий податок" проставляється сума
прибуткового податку в разі, коли сума закупленої продукції
включається до сукупного оподатковуваного доходу здавальника
(лікарсько-технічна сировина, дикорослі плоди, ягоди, гриби тощо). У графах 12, 13 "Всього до виплати (сума)" показується сума,
яка визначається множенням ціни на масу або кількість прийнятої
продукції, з врахуванням відповідних знижок та у разі
оподаткування - відрахуванням прибуткового податку. Сума, належна
здавальнику, вказується літерами. Про одержання її здавальник
повинен розписатися в графі 14. На кожного здавальника у відомості заповнюється окремий
рядок. За умов приймання від одного здавальника декілька видів і
сортів продукції кожний вид і сорт записується окремим рядком. Записувати у відомість одним рядком декілька видів, сортів
(категорій) продукції не дозволяється. Відомість можна складати як на групу сільськогосподарських
продуктів, так і на кожний вид продукції окремо. Після заповнення відомості на закупівлю сільгосппродуктів у
населення заготівельник (приймальник) підраховує і записує
підсумки і суму, виплачену здавальникам (продавцям), після чого
розписується в рядку "Прийняв" і разом зі звітом здає її в
бухгалтерію, де після перевірки ставить свій підпис керівник і
головний бухгалтер підприємства, від імені якого здійснювалась
закупівля продукції.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Укоопспілки
29.05.2000 N 118
за погодженням
з Держкомстатом України

Україна
Ідентифікаційний код
Форма N ПК-1 УКС
---------- ---------- за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ---------- ---------- Приймальник Продавець ---------- ---------- | Код | | Код | |--------| |--------| | | | | --------------------------+--------+-------------------+--------| область | | область | | --------------------------+--------+-------------------+--------| район | | район | | --------------------------+--------+-------------------+--------| організація (підприємство)| | сільрада | | -------------------------------------------------------+--------| заготівельний пункт назва господарства | | -------------------------------------------------------+--------| Продавець | | ----------------------------------------------------------------- прізвище, ім'я, по батькові
Приймальник ----------------------------------------------------------------- посада, прізвище, ініціали
Довіреність: серія ____________ N _________ дата ________________
(термін дії)

ПРИЙМАЛЬНА КВИТАНЦІЯ N
на закупівлю худоби, птиці та кролів

------------------------- | Число | Місяць | |-----------+-----------| | | | 200 р. -------------------------
Ветеринарне свідоцтво: серія ____________ N _____ дата __________
Через кого здані тварини ________________________________________
посада, прізвище, ініціали
Товарно-транспортна накладна N _____________ дата _______________
Спосіб доставки _________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------- | По-| Вікова група та |Кількість| Жива вага, кг |Забійна| Ціна | Сума | |ряд.| вгодованість худоби, | голів | | вага, | живої | грн., | | N | категорії м'яса | | | кг |ваги за | коп. | | |----------------------| |----------------| |мінусом | | | | вікова |категорія| | без | за | | знижок | | | | група та | м'яса | |знижок| мінусом | | (або | | | |вгодованість| | | |знижок на| | ціна | | | | худоби | | | | вміст | |забійної| | | | | | | |шлунково-| | ваги),| | | | | | | |кишкового| | грн., | | | | | | | | тракту | | коп. | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | |Разом | X | | | | | X | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | |ПДВ | X | X | X | X | X | X | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------+-------| Всього вартість з урахуванням якості ____________________________ | _____ | | | Доплата за рахунок коштів ПДВ ___________________________________ | _____ | | | Всього до виплати _______________________________________________ | _____ | літерами |цифрами| --------- Кількість голів _________________________________________________
літерами
Вага живої худоби (за мінусом знижок) ___________________________
літерами
Здав ________________________ Прийняв ___________________________
підпис підпис
Гроші в сумі ________________________________ грн. _________ коп.
літерами
отримав _________________________ виплатив _______________________
підпис підпис
Відмітка про перерахування коштів _______________________________ __________________________________________________________________
(номер, дата платіжного документа)
М.П. Керівник ______________ Головний бухгалтер ______________
підпис підпис
Формат A-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Укоопспілки
29.05.2000 N 118
за погодженням
з Держкомстатом України

Україна
Ідентифікаційний код
Форма N ПК-2 УКС
---------- ---------- за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ---------- ---------- Приймальник Продавець ---------- ---------- | Код | | Код | |--------| |--------| | | | | --------------------------+--------+-------------------+--------| область | | область | | --------------------------+--------+-------------------+--------| район | | район | | --------------------------+--------+-------------------+--------| організація (підприємство)| | сільрада | | -------------------------------------------------------+--------| заготівельний пункт назва господарства | | -------------------------------------------------------+--------| Продавець | | ----------------------------------------------------------------- прізвище, ім'я, по батькові
Приймальник ----------------------------------------------------------------- посада, прізвище, ініціали
Довіреність: серія ____________ N _________ дата ________________
(термін дії)

ПРИЙМАЛЬНА КВИТАНЦІЯ N
на закупівлю худоби, птиці та кролів в особистих
підсобних господарствах громадян

------------------------- | Число | Місяць | |-----------+-----------| | | | 200 р. -------------------------
Ветеринарне свідоцтво: серія ____________ N _____ дата __________
--------------------------------------------------------------------------------- | По-| Вікова група та |Кількість| Жива вага, кг |Забійна| Ціна | Сума | |ряд.| вгодованість худоби, | голів | | вага, | живої | грн., | | N | категорії м'яса | | | кг |ваги за | коп. | | |----------------------| |----------------| |мінусом | | | | вікова |категорія| | без | за | | знижок | | | | група та | м'яса | |знижок| мінусом | | (або | | | |вгодованість| | | |знижок на| | ціна | | | | худоби | | | | вміст | |забійної| | | | | | | |шлунково-| | ваги),| | | | | | | |кишкового| | грн., | | | | | | | | тракту | | коп. | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | |Разом | X | | | | | X | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | |ПДВ | X | X | X | X | X | X | | |----+------------+---------+---------+------+---------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------+-------| Всього вартість з урахуванням якості ____________________________ | _____ | | | Доплата за рахунок коштів ПДВ ___________________________________ | _____ | | | Всього до виплати _______________________________________________ | _____ | літерами |цифрами| --------- Кількість голів _________________________________________________
літерами
Вага живої худоби (за мінусом знижок) ___________________________
літерами
Забійна вага ____________________________________________________
літерами
Здав ________________________ Прийняв ___________________________
підпис підпис
Гроші в сумі ________________________________ грн. _________ коп.
літерами
отримав _________________________ виплатив _______________________
підпис підпис
М.П. Керівник ______________ Головний бухгалтер ______________
підпис підпис
Формат A-4

ПОРЯДОК
заповнення та оформлення приймальної
квитанції ф. N ПК-2 УКС

Приймальна квитанція на закупівлю худоби, птиці та кролів в
особистих підсобних господарствах громадян - форма N ПК-2 УКС
застосовується при закупівлі продукції від населення. При заповненні приймальної квитанції за формою ПК-2 УКС на
закупівлю худоби від господарств проставляються реквізити
приймальника і здавальника (прізвище, ім'я та по батькові), їх
адреси, ідентифікаційний код продавця; у рядку "Приймальник"
вказується посада, прізвище, ініціали особи, що здійснює приймання
тварин та м'яса; у рядку "Число, місяць, рік" проставляється відповідно дата
приймання продукції; у рядку "Ветеринарне свідоцтво" проставляється серія, номер і
дата цього документа. Квитанції виписуються у двох примірниках окремо на кожен вид
тварин (великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, птиці,
кролів), у графах з 1 по 4 записуються відповідно порядковий
номер; вікова група та вгодованість худоби, категорії м'яса;
кількість голів. Графа 5 "Жива вага, кг без знижок" визначається в результаті
зважування тварин, графа 6 "Жива вага, кг за мінусом знижок на
вміст шлунково-кишкового тракту" - за вирахуванням встановлених
скидок на вміст шлунково-кишкового тракту. У графі 7 "Забійна вага, кг" проставляється кількість
закуповуваного м'яса. У графі 8 "Ціна живої ваги за мінусом знижок (або забійної
ваги) грн.коп." проставляється ціна за кг живої ваги тварин, у
разі закупівлі м'яса - ціна забійної ваги. У графі 9 "Сума, грн.коп." проставляється сума, отримана
множенням величин гр. 6 на гр. 8, а у разі закупівлі м'яса - гр. 7
на гр. 8. У рядку "Разом" проставляються підсумкові величини в графах:
4 - відповідно загальна кількість голів худоби, птиці чи кролів,
5 - жива вага кг без знижок, 6 - жива вага кг за мінусом знижок,
7 - забійна вага кг, 9 - вартість прийнятої продукції. У рядку "ПДВ", у разі оподаткування - проставляється сума
ПДВ, а за умов приймання живої ваги тварин від
сільськогосподарських товаровиробників для переробки - ПДВ
нараховується за нульовою ставкою. У рядку "Всього вартість із врахуванням якості"
проставляється підсумкова вартість зданих тварин із врахуванням
можливих надбавок за підвищену масу, вгодованість тощо чи,
навпаки, знижок, дані яких заповнюються в попередньому рядку. У рядку "Доплата за рахунок коштів ПДВ" у разі її виплати
проставляється розрахована сума дотації виробнику, виходячи із
загального обсягу закупленої в нього продукції та розміру дотації
згідно з розрахунком переробних підприємств. У рядку "Всього до виплати" проставляється літерами і цифрами
загальна вартість зданих тварин чи м'яса. Нижче, в наступних рядках, проставляється відповідно загальна
кількість голів тварин літерами, підсумкова вага живої худоби (за
мінусом знижок) літерами, підсумкова вага закупленого м'яса -
забійна вага. Після заповнення всіх перелічених реквізитів квитанції
N ПК-2 УКС здавальник (продавець) і приймальник (заготівельник)
підписують квитанцію відповідно в рядках "Здав" і "Прийняв". Керівник і головний бухгалтер підприємства, від імені якого
здійснюється закупівля худоби та м'яса, підписують приймальну
квитанцію у порядку, вказаному в пункті 3.2 додатка 1 до постанови
правління Укоопспілки від 29.05.2000 N 118 ( v0118626-00 ). Перший примірник квитанції ( v0118626-00 ) видається
здавальнику, другий здається разом із звітом заготівельника
(приймальника) в бухгалтерію підприємства. { Постанову доповнено формою N ПК-2 УКС та Порядком щодо її
заповнення згідно з Постановою Центральної спілки споживчих
товариств N 35 ( v0035626-01 ) від 12.03.2001 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Укоопспілки
29.05.2000 N 118
за погодженням
з Держкомстатом України

Україна
Ідентифікаційний код
Форма N ПК-3 УКС
---------- ---------- за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ---------- ---------- Приймальник Продавець ---------- ---------- | Код | | Код | |--------| |--------| | | | | --------------------------+--------+-------------------+--------| область | | область | | --------------------------+--------+-------------------+--------| район | | район | | --------------------------+--------+-------------------+--------| організація (підприємство)| | сільрада | | -------------------------------------------------------+--------| заготівельний пункт назва господарства | | -------------------------------------------------------+--------| Продавець | | ----------------------------------------------------------------- прізвище, ім'я, по батькові
Приймальник ----------------------------------------------------------------- посада, прізвище, ініціали
Довіреність: серія ____________ N _________ дата ________________
(термін дії)

ПРИЙМАЛЬНА КВИТАНЦІЯ N
на закупівлю молока та молочних продуктів

------------------------- | Число | Місяць | |-----------+-----------| | | | 200 р. -------------------------
Ветеринарне свідоцтво: серія ____________ N _____ дата __________
Товарно-транспортна накладна N _____________ дата _______________
------------------------------------------------------------------ |Поряд.|Продукти,|Прийнято|Відсоток|Кількість у| Ціна | Сума, | | N | сорт | (вага | жиру |перерахунку|базисної | грн., | | | | нетто),| |на базисну |жирності,| коп. | | | | кг | | жирність, | грн., |/5 x 6/| | | | | | кг | коп. | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | |Разом | | | | X | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | |ПДВ | X | X | X | X | | |------+---------+--------+--------+-----------+---------+-------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------+-------| Всього вартість з урахуванням якості __________________ | _____ | | | Доплата за рахунок ПДВ ________________________________ | _____ | літерами | | | | Всього до виплати _____________________________________ | _____ | літерами |цифрами| --------- Здав ________________________ Прийняв ___________________________
підпис підпис
Гроші в сумі ________________________________ грн. _________ коп.
літерами
отримав __________________________ виплатив ______________________
підпис підпис
Відмітка про перерахування ______________________________________
номер, дата платіжного доручення
М.П. Керівник ______________ Головний бухгалтер ______________
підпис підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Укоопспілки
29.05.2000 N 118
за погодженням
з Держкомстатом України

Україна
Ідентифікаційний код
Форма N ПК-4 УКС
---------- ---------- за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | ---------- ---------- Приймальник Продавець ---------- ---------- | Код | | Код | |--------| |--------| | | | | --------------------------+--------+-------------------+--------| область | | область | | --------------------------+--------+-------------------+--------| район | | район | | --------------------------+--------+-------------------+--------| організація (підприємство)| | сільрада | | -------------------------------------------------------+--------| заготівельний пункт назва господарства | | -------------------------------------------------------+--------| Продавець | | ----------------------------------------------------------------- прізвище, ім'я, по батькові
Приймальник ----------------------------------------------------------------- посада, прізвище, ініціали
Довіреність: серія ____________ N _________ дата ________________
(термін дії)

ПРИЙМАЛЬНА КВИТАНЦІЯ N
на закупівлю сільськогосподарських продуктів,
продуктів їх переробки та сировини (на які немає
спеціалізованих форм приймальних квитанцій)

------------------------- | Число | Місяць | |-----------+-----------| | | | 200 р. -------------------------
Товарно-транспортна накладна N _____________ дата _______________
Документ, що засвідчує якість _________ N ________ дата _________
назва
--------------------------------------------------------------------------------- | По-|Продукція,| Оди- | Якість, |Фактична | Знижка на |Кількість|Ціна,| Сума, | |ряд.|категорія,| ниця | клас, |кількість| вологість, |або вага |грн.,| грн., | | N | сорт |виміру| розмір, |або вага |засміченість| за | коп.| коп. | | | | | вид | |------------| мінусом | |/8 x 9/| | | | |консерву-| | % | вага | /5 - 7/ | | | | | | | вання, | | | | | | | | | | | група | | | | | | | | | | |дефектів | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | |Разом | | | | X | | | X | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | |ПДВ | X | X | X | X | X | X | X | | |----+----------+------+---------+---------+----+-------+---------+-----+-------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------+-------| Всього вартість з урахуванням якості ____________________________ | _____ | літерами | | | | Всього до виплати _______________________________________________ | _____ | |цифрами| --------- Здав ____________________________ Прийняв _______________________
підпис підпис
Гроші в сумі ________________________________ грн. _________ коп.
літерами
отримав __________________________ виплатив ______________________
підпис підпис
Відмітка про перерахування ______________________________________
номер, дата платіжного доручення
М.П. Керівник ______________ Головний бухгалтер ______________
підпис підпис
Формат A-4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Укоопспілки
29.05.2000 N 118
за погодженням
з Держкомстатом України

Україна
Ідентифікаційний код
Форма N ПК-5 УКС
---------- ---------- за ЄДРПОУ | | Код за ДКУД | | |--------| |--------| | Код | | Код | |--------| |--------| | | | | --------------------------+--------+-------------------+--------| область | | область | | --------------------------+--------+-------------------+--------| район | | район | | --------------------------+--------+-------------------+--------| організація | | сільрада | | | | | | | |Заготівельник | | ----------------------------------------------------------------- пункт (заготконтора) Зав. заготпунктом
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відомість N
на закупівлю сільськогосподарських продуктів,
продуктів їх переробки та сировини у населення

------------------------- | Число | Місяць | |-----------+-----------| |з по | | 200 р. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Чис-|Прізвище,| Місце |Ідентифіка-| Назва |Одини-|Вага |Знижки|Вага і|Ціна,| При- | Всього до | Підпис | | ло |ім'я, по |проживання| ційний |продукту | ця | або | |кіль- |грн.,|бутко- | виплати |здаваль-| |міся-|батькові | | номер | та |виміру|кіль-| |кість | коп.| вий | (сума) | ника | | ця | | | |сировини,| |кість| | без | |податок|-------------| | | | | | | сорт | | | |знижок| | | грн., |коп.| | | | | | | | | | | | | |літерами| | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------+----------+-----------+---------+------+-----+------+------+-----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------+--------+----+--------- Разом | | | ---------------
Прийняв ________ Керівник ________ Головний бухгалтер ___________
підпис підпис підпис
Формат A-3вгору