Про призначення аудиторів з сертифікації систем управління безпекою та гігієною праці
Держспоживстандарт України; Наказ, Вимоги, Перелік від 08.04.2008114
Документ v0114609-08, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2008

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
08.04.2008 N 114

Про призначення аудиторів з сертифікації
систем управління безпекою та гігієною праці

Відповідно до статті 6 Закону України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ), розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11.05.2006 року N 267-р ( 267-2006-р ) "Про схвалення
Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у
2006-2010 роках", з урахуванням вимог ДСТУ 3420:1996 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють
сертифікацію систем управління" та у зв'язку із введенням з
01.07.2007 року національного стандарту ДСТУ-П OHSAS 18001-2006
"Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити кваліфікаційні вимоги до аудиторів з
сертифікації систем управління безпекою та гігієною праці
(додаток 1).
2. Призначити аудиторів з сертифікації систем управління
безпекою та гігієною праці згідно з додатком 2. Надати зазначеним аудиторам з сертифікації систем управління
безпекою та гігієною праці право до 01.07.2009 року проводити
роботи з сертифікації (оцінки) систем управління безпекою та
гігієною праці, стажувати кандидатів в аудитори за цією
спеціалізацією.
3. ДП "УкрНДНЦ" (Цициліано О.Д.) забезпечити організацію та
проведення планового поетапного навчання у сфері управління
безпекою та гігієною праці фахівців підприємств
Держспоживстандарту України та інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств-виробників.
4. ДП "Укрметртестстандарт" (Мухаровський М.Я.) забезпечити: - реєстрацію та подальшу сертифікацію фахівців, перелік яких
наведено у додатку 2 до цього наказу, як аудиторів з сертифікації
систем управління безпекою та гігієною праці; - на постійній основі виконання робіт з сертифікації
аудиторів та інших фахівців, які працюють у сфері управління
безпекою та гігієною праці; - ведення реєстру фахівців, які мають сертифікати у сфері
систем управління безпекою та гігієною праці, починаючи з
II кварталу 2008 року; - інспекційний нагляд за діяльністю аудиторів з сертифікації
систем управління безпекою та гігієною праці та їх сертифікацію на
наступний термін.
5. Керівникам органів з сертифікації систем управління
безпекою та гігієною праці в місячний термін розробити Порядок
сертифікації систем управління безпекою та гігієною праці та
подати його на затвердження до Держспоживстандарту України.
6. Заступнику Голови С.Т.Черепкову затвердити порядки
сертифікації систем управління безпекою та гігієною праці.
7. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.)
забезпечити доведення цього наказу до органів з сертифікації
систем управління, фахівці яких включені до Переліку аудиторів з
сертифікації систем управління безпекою та гігієною праці
(додаток 2), та оприлюднити його на офіційному веб-порталі
Держспоживстандарту України.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
08.04.2008 N 114

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до аудиторів з сертифікації систем
управління безпекою та гігієною праці
за ДСТУ-П OHSAS 18001-2006

------------------------------------------------------------------ | N | Вимога | Зміст вимоги | |з/п| | | |---+--------------+---------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+--------------+---------------------------------------------| |1. |Освіта |Аудитор з сертифікації систем управління | | | |безпекою та гігієною праці повинен мати вищу | | | |освіту не нижче рівня "спеціаліст", "магістр"| | | |або рівноцінну (для осіб, які отримали вищу | | | |освіту до 17.01.2002 року) | |---+--------------+---------------------------------------------| |2. |Загальний |Наявність чотирирічного загального стажу | | |досвід роботи |роботи на підприємстві (організації) | | | |будь-якої форми власності та на будь-якій | | | |посаді, без врахування загального стажу за | | | |період навчання у вищому навчальному закладі,| | | |оскільки навчання не може бути віднесеним до | | | |таких видів робіт як розроблення, | | | |виробництво, технологія, будівництво, сфера | | | |послуг, управління, економіка | |---+--------------+---------------------------------------------| |3. |Досвід роботи |Аудитор з сертифікації систем управління | | |у сфері |безпекою та гігієною праці повинен мати стаж,| | |управління |принаймні, дворічної практичної роботи у | | |безпекою та |сфері управління безпекою та гігієною праці. | | |гігієною праці|Аудитором з сертифікації систем управління | | | |безпекою та гігієною праці може бути | | | |призначена особа, яка має статус аудитора | | | |(головного аудитора) системи сертифікації | | | |УкрСЕПРО за одним з зазначених напрямків: | | | |- сертифікація систем управління якістю за | | | |ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи | | | |управління якістю. Вимоги"; | | | |- сертифікація систем екологічного керування | | | |за ДСТУ ISO 14001:2006 "Системи екологічного | | | |керування. Вимоги та настанови щодо | | | |застосування". | | | |Аудитором з сертифікації систем управління | | | |безпекою та гігієною праці може бути | | | |призначена також особа, яка: | | | |- пройшла підготовку як кандидат в аудитори | | | |(перепідготовку аудитора) з сертифікації | | | |систем управління якістю та/або екологічного | | | |керування та навчання і атестацію органами | | | |Держгірпромнагляду за кваліфікацією "експерта| | | |технічного з промислової безпеки"; | | | |- пройшла підготовку як кандидат в аудитори | | | |(перепідготовку аудитора) з сертифікації | | | |систем управління якістю та/або екологічного | | | |керування та має статус аудитора з | | | |сертифікації продукції в Системі сертифікації| | | |УкрСЕПРО за спеціалізаціями: | | | |- сертифікація засобів індивідуального | | | |захисту працюючих; | | | |- сертифікація апаратури, що працює на | | | |твердому, рідкому та газоподібному паливі; | | | |- сертифікація вибухових матеріалів; | | | |- сертифікація продукції вибухозахищеного, | | | |рудникового та гірничошахтного устаткування; | | | |- сертифікація продукції протипожежного та | | | |аварійно-рятувального призначення; | | | |- сертифікація труб та балонів; | | | |- пройшла навчання і атестацію органами | | | |Держгірпромнагляду за кваліфікацією "експерта| | | |технічного з промислової безпеки" та має | | | |статус аудитора з сертифікації продукції в | | | |системі сертифікації УкрСЕПРО за однією з | | | |вищезазначених спеціалізацій | |---+--------------+---------------------------------------------| |4. |Досвід |Протягом терміну призначення аудитор | | |проведення |повинен взяти участь не менш, ніж у | | |аудитів |4-х повних аудитах за обраною спеціалізацією | | |(стажування) |(всього 20 днів аудиту, з них 12 днів аудиту | | | |на місці) або у 3-х повних аудитах за другою | | | |спеціалізацією (15 днів аудиту) та надати | | | |відповідні документи до органу | | | |сертифікації персоналу. | | | |Аудитору з сертифікації систем управління | | | |безпекою та гігієною праці, який | | | |протягом призначення доведе відповідність | | | |всім кваліфікаційним вимогам (окрім | | | |кількості проведених аудитів) та надасть | | | |докази участі не менше ніж в одному аудиті, | | | |може бути запропонована наступна | | | |перереєстрація терміном на 1 рік. | | | |Аудитору з сертифікації систем управління | | | |безпекою та гігієною праці, який протягом | | | |призначення доведе відповідність всім | | | |кваліфікаційним вимогам (включаючи | | | |кількість проведених аудитів), | | | |може бути запропонована наступна сертифікація| | | |на термін, що не перевищує 3 роки. | | | |Після 01.07.2009 року перереєстрація або | | | |сертифікація аудитора з сертифікації систем | | | |управління безпекою та гігієною праці на | | | |наступний термін може бути здійснена за умови| | | |наявності чинного національного стандарту, | | | |яким буде встановлено вимоги до систем | | | |управління безпекою та гігієною праці. | | | |Протягом терміну призначення аудитор має | | | |право проводити стажування кандидатів в | | | |аудитори з сертифікації систем управління | | | |безпекою та гігієною праці, надати відгук | | | |(оцінку) кваліфікації та результатів роботи | | | |кандидатів в аудитори | |---+--------------+---------------------------------------------| |5. |Спеціальна |Навчання за курсом з теорії та практичного | | |аудиторська |застосування систем управління безпекою та | | |підготовка |гігієною праці | |---+--------------+---------------------------------------------| |6. |Особисті |Аудитор з сертифікації систем управління | | |якості |безпекою та гігієною праці має бути: | | | |- етичним, тобто справедливим, правдивим, | | | |щирим, відвертим та ввічливим; | | | |- неупередженим, тобто готовим до розгляду | | | |альтернативних ідей або точок зору; | | | |- дипломатичним, тобто тактовним у ставленні | | | |до людей; | | | |- спостережливим, тобто активно знайомитися | | | |з навколишнім оточенням і видами діяльності; | | | |- сприйнятливим, тобто інстинктивно відчувати| | | |ситуації і бути здатним розуміти їх; | | | |- різнобічним, тобто здатним легко | | | |адаптуватися до різних ситуацій; | | | |- наполегливим, цілеспрямованим; | | | |- рішучим, тобто своєчасно робити висновки на| | | |основі логічного мислення та аналізування; | | | |- впевненим у собі, тобто діяти та працювати | | | |незалежно під час співпраці з іншими | | | |фахівцями; | | | |- витриманим, здатним до аналізу та до | | | |об'єктивної оцінки; | | | |- зосередженим, спостережливим, принциповим, | | | |доброзичливим та пунктуальним; | | | |- здатним слухати співбесідника | |---+--------------+---------------------------------------------| |7. |Загальні |Аудитор з сертифікації систем управління | | |знання та |безпекою та гігієною праці повинен мати | | |вміння |знання та вміння щодо: | | |аудиторів з |1) принципів, методик та способів аудиту: | | |сертифікації |аудитор повинен бути у змозі застосовувати | | |систем |належні принципи, методики та способи аудиту | | |управління |до різних видів аудитів. | | |безпекою та |Забезпечувати послідовне та систематичне | | |гігієною праці|проведення аудитів. | | | |Аудитору слід бути здатним: | | | |- застосовувати принципи, методики | | | |та способи аудиту; | | | |- результативно планувати та | | | |організовувати роботу; | | | |- проводити аудит за погодженим графіком; | | | |- визначати пріоритети та зосереджувати | | | |зусилля на суттєвих питаннях; | | | |- збирати інформацію шляхом результативного | | | |опитування, слухання, спостереження і | | | |аналізування документів, протоколів і даних; | | | |- розуміти відповідність та наслідки | | | |використання методів відбору | | | |інформації під час проведення аудиту; | | | |- перевіряти точність зібраної інформації; | | | |- підтверджувати достатність та відповідність| | | |доказу аудиту для підтримки даних і висновків| | | |аудиту; | | | |- оцінювати ті чинники, які можуть | | | |впливати на надійність даних та висновків | | | |аудиту; | | | |- використовувати робочі документи | | | |для реєстрування аудиторської діяльності; | | | |- складати звіт про аудит; | | | |- забезпечувати конфіденційність | | | |інформації та її захист; | | | |- результативно спілкуватися за допомогою | | | |власного знання мови або через перекладача. | | | |2) документів аудиту на системи управління | | | |безпекою та гігієною праці. | | | |Аудитор повинен бути у змозі осягнути сферу | | | |аудиту і застосовувані критерії аудиту. | | | |У цій сфері мати знання та вміння щодо: | | | |- застосування систем управління | | | |у різних організаціях; | | | |- взаємодії між складовими системи; | | | |- стандартів на систему управління безпекою | | | |та гігієною праці, застосовуваних методик | | | |або інших документів на систему управління, | | | |використовуваних як критерії аудиту; | | | |- встановлення відмінності між документами, | | | |на які є посилання, та їх пріоритетності; | | | |- застосування документів, на які | | | |є посилання, у різних ситуаціях аудиту; | | | |- інформаційних систем та технологій | | | |надання дозволу на застосування захисту; | | | |- розсилання документів, даних, протоколів | | | |та управління ними. | | | |3) організаційних аспектів: | | | |аудитор повинен бути у змозі осягнути умови, | | | |в яких функціонує організація. У цій сфері | | | |слід мати знання та вміння щодо: | | | |- розміру, структури, функцій організації | | | |та її зв'язків; | | | |- основних бізнес-процесів і пов'язаної | | | |з ними термінології; | | | |- культурних та соціальних звичаїв | | | |об'єкта аудиту. | | | |4) застосованих законів, регламентів та інших| | | |нормативно-правових документів: | | | |аудитор повинен бути у змозі зрозуміти та | | | |використовувати вимоги, що є застосовуваними | | | |в організації, аудит якої проводять. У цій | | | |сфері слід мати знання та вміння щодо: | | | |- національних зводів правил, законів і | | | |регламентів; | | | |- міжнародних договорів та конвенцій; | | | |- державних і міждержавних стандартів, | | | |технічних регламентів, інших нормативних | | | |документів, на відповідність до вимог | | | |яких проводиться сертифікація; | | | |- основоположних документів Системи | | | |сертифікації УкрСЕПРО, в тому числі щодо | | | |змісту робіт з сертифікації; | | | |- економічних та правових основ ведення | | | |робіт з сертифікації; | | | |- міжнародних та європейських систем | | | |сертифікації | |---+--------------+---------------------------------------------| |8. |Спеціальні |Аудитор з сертифікації систем управління | | |знання |безпекою та гігієною праці повинен мати | | |аудиторів з |знання та вміння щодо: | | |сертифікації |1) процесів виробництва продукції | | |систем |та пов'язаних з ними аспектів забезпечення | | |управління |безпеки праці: | | |безпекою та |- законодавчі та нормативно-правові акти | | |гігієною праці|України щодо безпеки праці та відповідні | | | |юридичні та законодавчі обмеження; | | | |- культуру безпеки і гігієни | | | |праці та її зміни; | | | |- політику та програми в галузі безпеки | | | |та гігієни праці. | | | |2) систем управління безпекою | | | |та гігієною праці: | | | |- термінологію у сфері управління | | | |безпекою та гігієною праці. | | | |3) управління ризиками: | | | |- причини нещасних випадків та хвороб; | | | |- принципи оцінки ризику та управління | | | |ризиком; | | | |- людські ресурси та надійність; | | | |- системи контролю ризиків; | | | |- вимірювання, моніторинг та аналіз умов | | | |здоров'я та безпеки. | | | |4) впливу шкідливих факторів на | | | |робочому місці: | | | |- небезпечні для здоров'я хімічні речовини; | | | |- небезпечні для здоров'я фізичні речовини; | | | |- небезпечні для здоров'я біологічні | | | |речовини; | | | |- ієрархія контролю та використання засобів | | | |індивідуального захисту в якості останнього | | | |засобу. | | | |Аудитор з сертифікації систем управління | | | |безпекою та гігієною праці повинен | | | |мати знання та вміння в одному з | | | |нижченаведених аспектів: | | | |1) діяльність на робочому місці: | | | |- безпека при будівництві та зносі споруд; | | | |- безпека під час технічного обслуговування; | | | |- праця на обмежених ділянках; | | | |- пожежна безпека; | | | |- безпека хімічного процесу; | | | |- безпечне використання електроенергії; | | | |- зберігання та перевезення небезпечних | | | |речовин; | | | |- безпека пересування людей та товару. | | | |2) використання обладнання: | | | |- вибір, використання та обслуговування | | | |робочого обладнання; | | | |- безпека машин; | | | |- цілісність матеріалів та компонентів; | | | |- програмовані електронні системи. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
08.04.2008 N 114

ПЕРЕЛІК
аудиторів з сертифікації систем
управління безпекою та гігієною праці
за ДСТУ-П OHSAS 18001-2006

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, ім'я, по | Організація | |з/п| батькові | | |---+--------------------+---------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+--------------------+---------------------------------------| |1. |Боднар Л.М. |ДП "Буковинастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |2. |Зелик А.Є. |ДП "Буковинастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |3. |Прокошева А.А. |ДП "Дніпростандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |4. |Слоневська І.А. |ДП "Запорізький РДЦСМС" | |---+--------------------+---------------------------------------| |5. |Кривенцова С.І. |ДП "Запорізький РДЦСМС" | |---+--------------------+---------------------------------------| |6. |Петришин І.С. |ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"| |---+--------------------+---------------------------------------| |7. |Коржак О.В. |ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"| |---+--------------------+---------------------------------------| |8. |Петришин Н.І. |ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"| |---+--------------------+---------------------------------------| |9. |Сліпченко М.М. |ДП "Кіровоградстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |10.|Вілінська В.В. |ДП "Київоблстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |11.|Чернишенко О.М. |ДП "Київоблстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |12.|Аверіна І.В. |ДП "Кримстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |13.|Соколовська Н.В. |ДП "Кримстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |14.|Василенко О.О. |ДП "Кримстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |15.|Машкін Л.І. |ДП "Кривбасстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |16.|Скріпнік М.А. |ДП "Кривбасстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |17.|Машкін О.Л. |ДП "Кривбасстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |18.|Тарасова Т.В. |ДП "Кривбасстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |19.|Семеніхіна О.Ю. |ДП "Кривбасстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |20.|Шахов В.М. |ДП "Луганськстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |21.|Собко В.О. |ДП "Луганськстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |22.|Войтович В.М. |ДП "Луганськстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |23.|Друзюк В.М. |Львівський РДЦСМС | |---+--------------------+---------------------------------------| |24.|Кравчук С.Ф. |ДП "Миколаївстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |25.|Царюк В.М. |ДП "Одесастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |26.|Голомовзий Є.М. |ДП "Одесастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |27.|Олексієнко О.О. |ДП "Одесастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |28.|Ткаченко Н.В. |ДП "Полтавастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |29.|Івженко О.М. |ДП "Полтавастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |30.|Павлов В.М. |ДП "Полтавастандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |31.|Кулина І.П. |ДП "Тернопільстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |32.|Хрупович Ю.Т. |ДП "Тернопільстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |33.|Ример В.Д. |ДП "Укрметртестстандарт" | |---+--------------------+---------------------------------------| |34.|Глюза А.С. |ДП "Укрметртестстандарт" | |---+--------------------+---------------------------------------| |35.|Трескунов О.М. |ДП "Укрметртестстандарт" | |---+--------------------+---------------------------------------| |36.|Денисенко І.П. |ДП "Укрметртестстандарт" | |---+--------------------+---------------------------------------| |37.|Сєргєєв В.Ю. |ДП "Укрметртестстандарт" | |---+--------------------+---------------------------------------| |38.|Степанюк А.А. |ДП "Укрметртестстандарт" | |---+--------------------+---------------------------------------| |39.|Павлов С.В. |ДП "УкрНДНЦ" | |---+--------------------+---------------------------------------| |40.|Соларьов А.Є. |ДП "УкрНДНЦ" | |---+--------------------+---------------------------------------| |41.|Будьонний М.М. |ДП "Харківстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |42.|Твердохліб В.М. |ДП "Харківстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |43.|Ішмакова К.О. |ДП "Хмельницькстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |44.|Рудик Т.Г. |ДП "Чернігівстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |45.|Шарамко А.О. |ДП "Чернігівстандартметрологія" | |---+--------------------+---------------------------------------| |46.|Слуцький І.І. |ДП "Центр сертифікації і контролю | | | |якості будівництва об'єктів | | | |нафтогазового комплексу" | |---+--------------------+---------------------------------------| |47.|Кальмус В.Г. |ДП "Центр сертифікації і контролю | | | |якості будівництва об'єктів | | | |нафтогазового комплексу" | |---+--------------------+---------------------------------------| |48.|Шетілов С.В. |ДП "Центр сертифікації і контролю | | | |якості будівництва об'єктів | | | |нафтогазового комплексу" | |---+--------------------+---------------------------------------| |49.|Волков В.О. |ВАТ "Миколаївський експертно-технічний | | | |центр" | |---+--------------------+---------------------------------------| |50.|Колпаков В.Б. |ВАТ "Миколаївський експертно-технічний | | | |центр" | |---+--------------------+---------------------------------------| |51.|Толмачов В.В. |ДП "Український центр підтвердження | | | |відповідності "ПРОМБЕЗПЕКА" | |---+--------------------+---------------------------------------| |52.|Папазов В.В. |ДП "Український центр підтвердження | | | |відповідності "ПРОМБЕЗПЕКА" | |---+--------------------+---------------------------------------| |53.|Сердюков Е.Л. |ТОВ ЦЦС "Тиск" | |---+--------------------+---------------------------------------| |54.|Ситніченко В.М. |НТЦ "СТАНКОСЕРТ" | |---+--------------------+---------------------------------------| |55.|Стоякін Є.О. |НТЦ "СТАНКОСЕРТ" | ------------------------------------------------------------------вгору