Документ v0114312-11, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2011

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
08.11.2011 N 114

Про порядок проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців та затвердження
складу конкурсної комісії

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2002 року N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців" (із змінами), наказу Головного управління Державної
служби України, Національної академії державного управління при
Президентові України від 8 липня 2011 р. N 165/204 ( z0929-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 р. за
N 929/19667, "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Головного управління державної служби України, Української
академії державного управління при Президентові України від
10.05.2002 р. N 30/84" та згідно із наказом Головного управління
державної служби України від 8 липня 2011 р. N 164 ( z0930-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 р. за
930/19668, "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців в
територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в м. Києві та Київській області (додаток 1).
2. Затвердити перелік питань на перевірку знань законодавства
та нормативно-правових актів України з урахуванням специфіки
функціональних повноважень територіального управління та його
структурних підрозділів (додаток 2, 3).
3. Затвердити склад конкурсної комісії територіального
управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
м. Києві та Київській області у кількості 4 (чотирьох) осіб
(додаток 4).
4. На період відсутності (знаходження у відпустці, тимчасової
непрацездатності та відсутність з інших поважних причин) Голови
конкурсної комісії (надалі комісія) - заступника начальника
управління - начальника контрольно-ревізійного Керімова Р.Р.,
члена комісії - начальника відділу звітності та моніторингу
Болтичевої Л.В., члена комісії - начальника відділу представництва
в судах Панчука Ю.В., секретаря комісії - головного спеціаліста з
питань кадрової роботи та державної служби відділу бухгалтерського
обліку та державної служби Демченко Д.С. покласти виконання
обов'язків голови, секретаря та члена комісії на осіб, які
виконують їхні обов'язки відповідно до наказу начальника
територіального управління.
5. При проведенні співбесіди з кандидатами на заміщення
вакантних посад надавати їм можливість ознайомитись із правовою та
нормативною базою, яка регламентує специфіку функціональних
повноважень відповідного структурного підрозділу, питання щодо
якого передбачені у додатку 2 до цього наказу.
6. Голові конкурсної комісії забезпечити формування
екзаменаційних білетів з урахуванням відповідних змін.
7. Наказ від 06.11.2007 р. N 115 "Про порядок проведення
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців та затвердження складу конкурсної комісії", наказ від
10.06.2010 р. N 57 "Про затвердження складу конкурсної комісії та
переліку питань на перевірку знань законодавства України", наказ
від 19.07.2010 р. N 73 "Про внесення змін до наказу начальника
управління від 10.06.2010 р. N 57", наказ від 24.09.2010 р. N 96
"Про внесення змін до наказу начальника управління від
10.06.2010 р. N 57", наказ від 28.03.2011 р. N 26 "Про внесення
змін до наказу начальника управління від 10.06.2010 р. N 57"
вважати такими, що втратили чинність.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник
територіального
управління В.Жупаненко

Додаток 1
до наказу Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.11.2011 N 114

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців
в територіальному управлінні
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку в м. Києві
та Київській області

I. Загальні положення
1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні
засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться
відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 ( 169-2002-п ) (із
змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).
1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та
здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців в територіальному управлінні Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області (далі -
Територіальне управління).
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією територіального
управління, склад якої затверджується наказом начальника
територіального управління.
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад,
документи яких відповідають вимогам чинного законодавства щодо
прийняття на державну службу, передбачених для кандидатів на
посади державних службовців. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам,
за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються,
про що їм повідомляється головним спеціалістом з питань кадрової
роботи та державної служби з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин,
він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна
комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у
конкурсі не допускаються.
1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними
умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок
результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними
критеріями оцінки.
1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних
посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), а
також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень територіального управління та його структурних
підрозділів. Перелік питань для перевірки знань Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) наведений
у додатку 2.
1.7. Питання мають бути актуальними, грунтуватися на чинних
нормативно-правових актах. Питання, що грунтуються на
нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути
своєчасно замінені в установленому порядку.
1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних
друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті
державного органу, в якому оголошено конкурс, та надаватися для
ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для
участі в конкурсі.
1.9. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у
додатку 2 наказу Головного управління державної служби України від
8 липня 2011 р. N 164 ( z0930-11 ), головою конкурсної комісії. До
кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ) та два питання на перевірку знання
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень
територіального управління та його структурних підрозділів.
1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити
питання, визначені в додатку 2, питання 4, 5 відбираються з
переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень територіального управління та
його структурних підрозділів, затвердженого керівником державного
органу, в якому проводиться конкурс (додаток 3).
1.11. Кількість білетів мас бути не менше 15.
1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
організаційна підготовка до іспиту; складання іспиту; оцінювання
та підбиття підсумків іспиту.
1.13. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та
державної служби за погодженням з головою конкурсної комісії
визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце
та час його проведення.
II. Організаційна підготовка до іспиту
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день
проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних
посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та
процедуру складання іспитів.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає
на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація
секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою
для кандидатів. Секретар повинен впевнитися, що всі кандидати
зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові
пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути
розв'язані головою конкурсної комісії.
III. Складання іспиту
3.1. Під час підготовки відповідей на запитання
екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів
конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення
однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та
за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього
розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох
вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам
зручного розміщення, що не уможливлює спілкування кандидатів між
собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання
білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в
якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами,
які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у
присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час
складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат
здійснює записи на аркуші із штампом територіального управління.
Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по
батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис
кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час підготовки відповіді на екзаменаційний
білет має становити 60 хвилин.
IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна
система. П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ) та успішно справилися із запитаннями на
перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень територіального управління та його
структурних підрозділів. Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ) і достатньо володіють знаннями законодавства
з урахуванням специфіки функціональних повноважень територіального
управління та його структурних підрозділів. Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння
поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні
поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді
допустили значну кількість помилок. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на
питання у встановлений строк.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту,
проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами
конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне
рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного
білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями
кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за
кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну
відомість, форма якої наведена у додатку 3 наказу Головного
управління державної служби України від 8 липня 2011 р. N 164
( z0930-11 ). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під
підпис в екзаменаційному білеті.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з
іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у головного
спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби
відповідно до вимог чинного законодавства.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є
нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути
виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно
склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від
максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку,
передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
4.9. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих
документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які
успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для
заняття вакантних посад державних службовців в територіальному
управлінні та визначає кандидатури, які за їх згодою будуть
рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.
Начальник
територіального
управління В.Жупаненко

Додаток 2
до наказу Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.11.2011 N 114

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР ),
законів України "Про державну службу"
( 3723-12 )
та "Про засади запобігання
і протидії корупції"
( 3206-17 )

I. Питання на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР )
1. Основні розділи Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Основні риси української держави за Конституцією України
( 254к/96-ВР ) (статті 1, 2).
3. Форма правління в України (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних
меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13,
14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та
встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради
національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,
117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій
(стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України
( 254к/96-ВР ) (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України
(стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки
Крим (стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) (стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України
(статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (стаття 154).
II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 )
1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (статті 1, 2).
2. Право на державну службу (стаття 4).
3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
4. Основні напрями державної політики у сфері державної
служби (стаття 6).
5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
6. Основні права державних службовців (стаття 11).
7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її
проходженням (статті 12, 16).
8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних
службовців (стаття 14).
9. Присяга державних службовців (стаття 17).
10. Відсторонення державного службовця від виконання
повноважень за посадою (стаття 22).
11. Класифікація посад та ранги державних службовців
(статті 25, 26).
12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування
при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців
(статті 15, 18, 19).
13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
18. Щорічна та додаткова відпустки державних службовців;
соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35,
36).
19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
20. Відповідальність за порушення законодавства про державну
службу (стаття 38).
21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).
III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 )
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт
інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода
(стаття 1).
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 4).
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і
протидії корупції (стаття 5).
4. Обмеження щодо використання службового становища,
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 6, 7).
5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи
близьких осіб (стаття 8, 9).
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого
самоврядування (стаття 10).
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або
органів місцевого самоврядування (стаття 11).
8. Фінансовий контроль (стаття 12).
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів
(статті 13, 14).
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових
актів (стаття 15).
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і
протидії корупції (стаття 18).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні
і протидії корупції (стаття 20).
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 21).
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили
корупційні правопорушення (стаття 22).
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування
збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок
вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
Начальник
територіального
управління В.М.Жупаненко

Додаток 3
до наказу Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.11.2011 N 114

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства
та нормативно-правових актів України
з урахуванням специфіки територіального
управління Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку в м. Києві
та Київській області та його
структурних підрозділів

I. Питання на перевірку знання
Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР )
1. Поняття та мета державного регулювання ринку цінних
паперів (статті 1, 2).
2. Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню (стаття 4).
3. Структура Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (стаття 6).
4. Завдання Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (стаття 7).
5. Повноваження Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (стаття 8).
6. Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (стаття 9).
7. Органи, що здійснюють державне регулювання на ринку цінних
паперів (стаття 5).
8. Відносини Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами
(стаття 10).
II. Питання на перевірку знання Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 )
1. Визначення термінів (стаття 1).
2. Фондовий ринок (стаття 2).
3. Цінні папери та їх класифікація (стаття 3).
4. Передача прав за цінними паперами (стаття 4).
5. Види цінних паперів. Акції (стаття 6).
6. Види цінних паперів. Облігації (стаття 7).
7. Види цінних паперів. Облігації підприємств (стаття 8).
8. Види цінних паперів. Облігації місцевих позик (стаття 9).
9. Види цінних паперів. Державні облігації України
(стаття 10).
10. Види цінних паперів. Інвестиційні сертифікати
(стаття 12).
11. Види цінних паперів. Ощадні (депозитні) сертифікати
(стаття 13).
12. Види цінних паперів. Вексель (стаття 14).
13. Види професійної діяльності на фондовому ринку
(стаття 16).
14. Діяльність з торгівлі цінними паперами (стаття 17).
15. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
(стаття 18).
16. Депозитарна діяльність (стаття 19).
17. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
(стаття 20).
18. Утворення фондової біржі та права її членів (стаття 21).
19. Поєднання окремих видів професійної діяльності на
фондовому ринку (стаття 26).
20. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого
(публічного) та закритого (приватного) їх розміщення (стаття 28).
21. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних
паперів (стаття 32).
22. Вимоги до розкриття інформації емітентами (стаття 39).
23. Регулярна інформація про емітента (стаття 40).
24. Особлива інформація про емітента (стаття 41).
25. Інсайдерська інформація та інсайдери (стаття 44).
26. Саморегулівні організації професійних учасників фондового
ринку (стаття 48).
27. Делегування саморегулівним організаціям повноважень з
регулювання фондового ринку (стаття 49).
III. Питання на перевірку знання
Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР )
1. Зберігачі цінних паперів (статті 1, 11).
2. Визначення термінів і понять. Форми випуску цінних паперів
(статті 1, 4).
3. Контроль за діяльністю Національної депозитарної системи
(стаття 17).
4. Обмеження щодо участі прямих учасників Національної
депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль
на ринку цінних паперів (стаття 18).
IV. Питання на перевірку знання Закону
України "Про господарські товариства"
( 1576-12 )
1. Господарські товариства (стаття 1).
2. Засновники та учасники товариства (стаття 3).
3. Державна реєстрація товариства (стаття 6).
4. Установчі документи товариства, державна реєстрація змін в
установчих документах (статті 4, 7).
5. Права учасників товариства в розподілі прибутку товариства
та одержанні його частки (стаття 10 "б").
6. Права учасників товариства (статті 10, 38).
7. Права та обов'язки учасників товариств (статті 10, 11).
8. Поняття акціонерного товариства та його види (статті 24,
25).
9. Вищий орган акціонерного товариства (стаття 41).
10. Порядок та періодичність скликання загальних зборів
акціонерів (статті 43, 45).
11. Рада акціонерного товариства (спостережна рада)
(стаття 46).
12. Виконавчі органи акціонерного товариства (стаття 47).
V. Питання на перевірку знання Закону України
"Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 )
1. Класифікація інститутів спільного інвестування (стаття 4).
2. Компанія з управління активами та її відповідальність
(статті 29, 33).
VI. Питання на перевірку знання Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 )
1. Особи, що здійснюють управління активами недержавних
пенсійних фондів (стаття 34).
VII. Питання на перевірку знання
Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"
( 1775-14 )
1. Визначення термінів "ліцензування", "ліцензіат",
"ліцензія" (стаття 1, 3).
VIII. Питання на перевірку знання
Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР )
1. Поняття звернення. Вимоги до звернення (статті 3, 5).
2. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 7).
3. Розгляд скарг громадян (стаття 16).
4. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).
IX. Питання на перевірку знання
Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом"
( 249-15 )
1. Система та суб'єкти фінансового моніторингу (стаття 4).
2. Завдання та обов'язки суб'єкта первинного фінансового
моніторингу (стаття 5).
3. Повноваження центральних органів виконавчої влади та
Національного банку України з питань фінансового моніторингу
(стаття 10).
4. Завдання та функції Державного комітету фінансового
моніторингу України (стаття 13).
5. Відповідальність за порушення вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (стаття 17).
X. Питання на перевірку знання
Кодексу адміністративного судочинства
( 2747-15 )
1. Право на звернення до адміністративного суду, форма і
зміст адміністративного позову (статті 104, 105).
2. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення
адміністративних справ (стаття 17).
XI. Питання на перевірку знання
Положення про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії
( 55/94 )
1. Інвестиційні фонди та їх види (стаття 26).
XII. Питання на перевірку знання рішення
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку "Про затвердження
Принципів корпоративного управління"
( vr571312-03 )
1. Сутність та важливість корпоративного управління (Вступ)
( vr571312-03 ).
XIII. Питання на перевірку знання
рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку "Про затвердження
Положення про подання річного звіту
закритими акціонерними товариствами
до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"
( z0515-03 )
1. Визначення терміну "річний звіт" (п. 1).
2. Термін подання та оприлюднення річного звіту (п. 1.5).
XIV. Питання на перевірку знання
рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку "Про затвердження
Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів"
( z0097-07 )
1. Розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів
(розділ 2).
2. Розкриття емітентами інформації про іпотечні цінні папери
(розділ 3).
3. Розкриття регулярної квартальної інформації емітентами
цінних паперів (розділ 4).
XV. Питання на перевірку знання
Закону України "Про акціонерні товариства"
( 514-17 )
1. Правовий статус акціонерного товариства (стаття 3).
2. Акціонерні товариства (стаття 4).
3. Типи акціонерних товариств (стаття 5).
4. Установчі збори акціонерного товариства (стаття 10).
5. Права акціонерів - власників простих акцій (стаття 25).
6. Обов'язки акціонерів (стаття 29).
7. Порядок виплати дивідендів (стаття 30).
8. Загальні збори акціонерного товариства (стаття 32, 33).
9. Порядок проведення загальних зборів (стаття 40).
10. Створення наглядової ради акціонерного товариства.
Компетенція наглядової ради (стаття 51, 52).
11. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного
товариства (стаття 58).
12. Надання акціонерним товариствам інформації (стаття 78).
XVI. Питання на перевірку знання
Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 )
1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності (стаття 4).
2. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського
обліку (стаття 9).
3. Інвентаризація активів і зобов'язань (стаття 10).
4. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11).
XVII. Питання на перевірку знання
Закону України "Про здійснення
державних закупівель"
( 2289-17 )
1. Сфера застосування Закону ( 2289-17 ) (стаття 2).
XVIII. Питання на перевірку знання
Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР )
1. Структура заробітної плати (стаття 2).
XIX. Питання на перевірку знання наказу
Державного казначейства України,
Міністерства економіки України "Типова
інструкція про порядок списання
матеріальних цінностей з балансу
бюджетних установ"
( z0787-01 )
1. Списання матеріальних цінностей з балансу (пп. 2, 3).
XX. Питання на перевірку знання наказу
Державного казначейства України
"Інструкція з обліку основних засобів
та інших необоротних активів установ"
( z0459-00 )
1. Основні засоби (п. 2).
XXI. Питання на перевірку знання
постанови Кабінету Міністрів України
"Про норми відшкодування витрат
на відрядження в межах України та за кордон"
( 663-99-п )
1. Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України
та за кордон (пп. 1 - 3).
XXII. Питання на перевірку знання
Основ законодавства України
про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
( 16/98-ВР )
1. Види загальнообов'язкового державного соціального
страхування (стаття 4).
XXIII. Питання на перевірку знання наказу
Міністерства фінансів України "Про бюджетну
класифікацію та її запровадження"
( v0604201-01 )
1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (п. 2
розділу II).
XXIV. Питання на перевірку знання
Бюджетного кодексу України
( 2456-17 )
1. Визначення терміну "бюджет". Складові частини бюджету
(статті 2, 13).
2. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні
функції (стаття 22).
3. Бюджетні призначення (стаття 23).
4. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону
про Державний бюджет України (стаття 46).
5. Захищені статті видатків бюджету (стаття 55).
XXV. Питання на перевірку знання постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ"
( 228-2002-п )
1. Складові частини кошторису бюджетних установ (п. 1).
XXVI. Питання на перевірку знання постанови
Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів"
( 2288-99-п )
1. Впорядкування умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
(пп. 1, 2.1 "г", 2.2, 2.3, 2-1, 3, 4).
XXVII. Питання на перевірку знання
Інструкції з діловодства Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
1. Загальні положення (пп. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7).
2. Документування управлінської діяльності Комісії (пп. 2.1 -
2.6).
3. Приймання документів (п. 3.1).
4. Попередній розгляд документів. Реєстрація документів
(п. 3.2).
5. Складання та оформлення службових документів (пп. 3.4,
3.5).
6. Датування та індексація документів (пп. 3.6, 3.7).
7. Резолюція. Строки виконання документів (пп. 3.11, 5.2).
8. Відмітка про проходження та виконання документів
(п. 3.12).
9. Порядок обробки та відправлення вихідних документів
(пп. 4.1 - 4.12).
10. Завдання і порядок контролю за виконанням документів
(п. 5.1).
11. Відповідальність за виконання документів (п. 5.1.3).
12. Строки виконання документів (п. 5.2).
13. Зміна строку виконання документів (п. 5.2.3).
14. Здійснення контролю за виконанням документів (п. 5.3).
15. Складання номенклатури справ (п. 6.1).
16. Формування справ (пп. 6.2.1 - 6.2.2).
XXVIII. Питання на перевірку знання
Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 )
1. Державна таємниця (стаття 1).
2. Гриф секретності (стаття 1).
XXIX. Питання на перевірку знання
Загальних правил поведінки
державного службовця
( z0783-00 )
1. Загальні правила поведінки державного службовця (п. 20).
XXX. Питання на перевірку знання постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення особових справ державних
службовців в органах виконавчої влади"
( 731-98-п )
1. Формування особової справи (розділ 1).
2. Ведення особової справи (розділ 2).
3. Оформлення документів особової справи (розділ 3).
XXXI. Питання на перевірку знання наказу
Міністерства праці України "Про затвердження
Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників"
( z0110-93 )
1. Заповнення трудових книжок. Загальні вказівки. Формування
особової справи (розділ 2 "а").
2. Заповнення трудових книжок. Занесення відомостей про
працівника (розділ 2 "б").
3. Заповнення трудових книжок. Внесення відомостей про роботу
(розділ 2 "в"). Видача трудової книжки у разі звільнення (розділ 4).
XXXII. Питання на перевірку знання
постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців"
( 169-2002-п )
1. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
(пп. 13-18).
2. Проведення іспиту та відбір кандидатів (пп. 19-34).
XXXIII. Питання на перевірку знання
пстанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про порядок
стажування у державних органах"
( 804-94-п )
1. Порядок стажування у державних органах.
XXXIV. Питання на перевірку знання наказу
Головного управління державної служби
України "Про затвердження Загального
порядку проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених
на них обов'язків і завдань"
( z1063-03 )
1. Організація і проведення щорічної оцінки (розділ 2).
XXXV. Питання на перевірку знання
Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР )
1. Щорічна основна відпустка та її тривалість (стаття 6).
2. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
(стаття 9).
3. Порядок надання щорічних відпусток (стаття 10).
4. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних
закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
(стаття 15).
5. Порядок надання соціальних відпусток (стаття 20).
Начальник
територіального
управління В.М.Жупаненко

Додаток 4
до наказу начальника
територіального управління
08.11.2011 N 114

СКЛАД
конкурсної комісії територіального
управління Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
в м. Києві та Київській області

Голова конкурсної комісії: КЕРІМОВ Раміз Ракіфович -
заступник начальника управління - начальник контрольно-ревізійного
відділу. Секретар конкурсної комісії: ДЕМЧЕНКО Діна Сергіївна -
головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби.
Члени комісії:
БОЛТИЧЕВА Лариса Василівна - начальник відділу звітності та
моніторингу, ПАНЧУК Юрій Валентинович - начальник відділу представництва в
судах.
Начальник
територіального
управління В.Жупаненковгору