Документ v0114282-15, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2015  № 114

Про затвердження Статуту Державного закладу "Український медичний центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України" (нова редакція)

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою приведення установчих документів до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Статут Державного закладу "Український медичний центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України" (нова редакція), що додається.

2. Директору Державного закладу "Український медичний центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України" О. Ларіонову:

1) у тижневий строк з дня прийняття цього наказу подати на державну реєстрацію нову редакцію Статуту Державного закладу "Український медичний центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України";

2) отримати у державного реєстратора оригінал нової редакції Статуту Державного закладу "Український медичний центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України" з відміткою державного реєстратора та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) надати оригінал Статуту Державного закладу "Український медичний центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України", з відміткою державного реєстратора, до Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки у тижневий строк з дня державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Терещенко.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
05.03.2015 № 114

СТАТУТ
Державного закладу «Український медичний центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України»

ідентифікаційний код 24536739

(нова редакція)

м. Одеса

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» (далі - Центр) є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, який здійснює господарську діяльність у сфері охорони здоров'я.

1.2. Уповноваженим органом управління Центром є Міністерство охорони здоров'я України (далі - Уповноважений орган управління).

1.3. Центр є правонаступником Медичного центру реабілітації дітей з соматичними захворюваннями Міністерства охорони здоров' я України. Статут перереєстрований виконавчим комітетом Одеської міської ради реєстр № 465 від 20.03.2002 р. і є правонаступником Одеської дитячої басейнової лікарні на водному транспорті МОЗ України, статут зареєстрований виконавчим комітетом Одеської міської ради, реєстр № 243 від 15.08.1996 р., перереєстрований виконавчим комітетом Одеської міської ради реєстр № 473 від 26.10.1996 р., код 24536739.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами Уповноваженого органу управління і цим Статутом, що затверджується Міністерством охорони здоров'я України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Найменування:

2.1.1. Державною мовою:

повне найменування: Державний заклад «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»;

скорочене найменування: ДЗ «УМЦР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ МОЗ УКРАЇНИ»

2.1.2. Іноземною мовою:

повне найменування російською мовою: Государственное учреждение «Украинский медицинский центр реабилитации матери и ребёнка Министерства здравоохранения Украины»

скорочене найменування російською мовою: ГУ «УМЦР матери и ребёнка МОЗ Украины».

2.2. Місцезнаходження (юридична адреса): Україна, 65012, м. Одеса, вул. Маріїнська, 2

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

3.1. Центр створений з метою надання спеціалізованої та високоспеціалізованої багатопрофільної стаціонарної та консультативної медичної допомоги матерям та дітям.

3.2. Основними напрямками діяльності Центру є:

- здійснення медичної практики (надання консультативної та лікувально-діагностичної допомоги) відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією;

- надання спеціалізованої та високоспеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим із хронічними цереброваскулярними захворюваннями (хронічна церебросудина недостатність в вертебробазилярному басейні, транзиторні ішемічні атаки) з супутньою соматогеною поліморбідністю психосоматичного генезу; вегетативною дисфункцією; мінімальною мозковою дисфункцією; гастроентерологічними захворюваннями, як проявами психосоматозів;

- надання високоспеціалізованої допомоги матерям та дітям з усіх регіонів України згідно з показаннями, в тому числі постраждалим внаслідок Чорнобильскої катастрофи, а також інших надзвичайних ситуацій природного, техногенного та іншого характеру;

- реабілітація хворих із сколіозом, ювенільним остеохондрозом та іншими захворюваннями хребта, які супроводжуються вертеброгенними неврологічними синдромами, за допомогою тракціоної терапії;

- психологічна реабілітація матерів і дітей, що направлені на зняття тривалого стресу, викликаного захворюваннями дитини;

- психологічна реабілітація психосоматичних розладів у дітей, які виникають під впливом стресогенних факторів;

- лікування хворих із рецидивуючими і хронічними бронхітами, станами після перенесеної пневмонії з затяжним і ускладненим перебігом;

- лікування та реабілітація гострих та хронічних захворювань органів дихання, алергічних станів, респіраторних алергозів, бронхіальної астми;

- реабілітація соматичних та когнитивних порушень у дітей з фенілкетонурією;

- проведення профільної науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;

- співпраця з науково-дослідними інститутами, кафедрами медичних університетів, іншими установами та організаціями у розробці та вдосконалення методів лікування;

- вивчення, аналіз і розробку рекомендації щодо використання в Україні зарубіжного досвіду з проблем медичної допомоги матерям та дітям;

- видавнича і рекламна діяльність відповідно до завдань Центру, забезпечення друку та розповсюдження бланків, в тому числі суворої звітності, відповідно до наказів МОЗ України;

- проведення конференцій, семінарів, інших інформаційних та навчальних заходів, необхідних для виконання завдань Центру;

- консультативна та експертна діяльність з питань, що належать до компетенції Центру у відповідності до законодавства;

- надання платних послуг, що надаються бюджетними установами, у тому числі іноземним громадянам, згідно з чинним законодавством України для державних бюджетних неприбуткових установ.

3.3. Центр здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров'я, визначених за угодою суб'єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення

3.3. Центр здійснює також інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті, що передбачена цим Статутом.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ

4.1. Центр є юридичною особою публічного права. Центр набуває статусу юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4.2. Центр є бюджетною неприбутковою установою.

4.3. Центр користується закріпленим за ним державним майном на праві оперативного управління.

4.4. Центр здійснює господарську діяльність.

4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Центр має самостійний баланс, реєстраційні (розрахунковий, валютний та інші) рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також фірмові бланки зі своїм найменуванням та реквізитами.

4.8. Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім випадків передбачених законодавством.

4.9. Центр не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління.

4.10. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.11. Центр здійснює свою діяльність відповідно до кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління.

4.12. Центр може брати участь у підвищені кваліфікації лікарів шляхом підготовки у клінічній ординатурі та на курсах інформації та стажування при наявності ліцензії Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України на післядипломну освітню діяльність.

4.13. До складу Центру можуть входити структурні підрозділи, положення про які затверджуються директором Центру.

4.14. Для забезпечення основної діяльності Центр здійснює зберігання, перевезення, закупівлю, придбання, знищення та використання за призначенням наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів у відповідності до законодавства при наявності відповідної ліцензії.

4.15. Центр має право на встановлення та використання світлових і звукових сигнальних пристроїв на службових транспортних засобах за наявності спеціального дозволу згідно з чинним законодавством України.

5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

5.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

5.2. Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження вирішується виключно Уповноваженим органом управління.

5.3. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Центром майна здійснює Уповноважений орган управління.

5.4. Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законодавством.

5.5. Джерелами формування майна Центру є:

5.5.1. Кошти загального фонду Державного бюджету України.

5.5.2. Власні надходження Центру:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

плата за оренду майна Центру;

надходження Центру бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

5.5.3. Інші власні надходження Центру:

благодійні внески, гранти та дарунки;

кошти, що отримує Центр від юридичних осіб підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

5.5.4. Інші джерела, не заборонені законодавством.

5.6. Центр має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, в тому числі філіями і відділеннями, а також здавати в оренду юридичним і фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з Уповноваженим органом управління;

за погодженням з Уповноваженим органом управління здійснювати відчуження об'єктів державної власності (майна), в порядку встановленому законодавством. Використовувати кошти від продажу майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру;

5.7. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються Уповноваженим органом управління за поданням Керівника Центру.

5.8. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Обсяги бюджетних асигнувань встановлюються відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків;

державне фінансування Центру здійснюється з урахуванням специфіки виконуваної загальнодержавної функції, мети та завдань покладених на нього на підставі структури, штатного розпису і кошторису Центру.

5.9. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним державним органом та Уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.

5.10. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську і медичну звітність і подає її державним органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у встановленому законодавством порядку.

5.11. Керівництво Центру несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими державними органами за достовірність і своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРУ

6.1. Центр має право:

звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань;

звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності;

здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у встановленому законодавством порядку;

залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку визначеному законодавством;

співпрацювати з іншими закладами та установами для виконання завдань, визначених цим Статутом (науково-дослідними інститутами, закладами освіти тощо);

за погодженням з Уповноваженим органом управління створювати структурні підрозділи, діяльність яких забезпечує виконання визначених завдань Центру;

обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству;

здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

6.2. Центр зобов'язаний:

здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

придбавати матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

забезпечувати для всіх працівників Центру належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування та інших соціальних гарантій;

здійснювати соціальну діяльність відповідно до законодавства;

здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством;

проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, надавати фінансову звітність відповідно до вимог законодавства та цього Статуту;

здійснювати виплату заробітної плати працівникам у порядку визначеному законодавством, зокрема не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата;

додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

виконувати норми і вимоги законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Центру.

6.3. У разі порушення Центром законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

7. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Уповноваженого органу управління щодо господарського використання державного майна і участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Керівництво господарською діяльністю Центру здійснює директор (далі - Керівник), який призначається на посаду наказом Уповноваженого органу управління на умовах контракту. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Керівника Центру може бути звільнено достроково на підставах, передбачених контрактом відповідно до законодавства.

7.4. Керівник Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління.

7.5. Керівник Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.6. Керівник Центру:

безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом і здійснення ним своїх функцій;

діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру в межах та порядку, встановленому Статутом та законодавством;

організовує господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Закладу відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до законодавства та цього Статуту;

забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Центру;

виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління контракту;

укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в Державній казначейській службі України, в установах банків в установленому порядку.

в межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

опрацьовує та подає на затвердження до Уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту;

визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до Уповноваженого органу управління;

призначає та звільняє за погодженням з Уповноваженим органом управління заступників Керівника Центру, юрисконсульта, головного бухгалтера Центру, та розподіляє обов'язки між ними, відповідно до вимог законодавства;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів;

у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та законодавством.

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру;

забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог;

забезпечує дотримання працівниками Центру Правил внутрішнього трудового розпорядку;

погоджує з Уповноваженим органом управління свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні, а також забезпечує інформування Уповноваженого органу управління про свою тимчасову втрату працездатності;

забезпечує дотримання в Центрі норм антикорупційного законодавства;

вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

7.7. Керівник Центру несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства.

7.8. Керівник Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють у межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах державної влади, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, в тому числі іноземними відповідно до наданих їм повноважень.

7.9. Керівник Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

8. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

8.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Центру, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

8.2. Уповноважений орган управління:

визначає головні напрямки діяльності Центру;

приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Центру, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс;

Затверджує Статут та зміни до Статуту Центру, здійснює контроль за його дотриманням;

призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Центру, укладає і розриває контракт з Керівником Центру та здійснює контроль за його виконанням;

погоджує організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників та штатний розпис;

погоджує призначення та звільнення заступників Керівника Центру, юрисконсульта, головного бухгалтера Центру та розподіл обов'язків між ними, відповідно до вимог законодавства за поданням Керівника Центру;

погоджує Керівнику Центру відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні;

має право на вирішення питання щодо покладення виконання обов'язків Керівника Центру у разі його тимчасової відсутності;

контролює виконання та забезпечення Керівником Центру заходів щодо створення умов праці відповідно до законодавства про охорону праці;

проводить моніторинг діяльності Центру, забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності у разі зміни Керівника та аудиторських перевірок у порядку, встановленому законодавством;

здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Центру.

здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Центру, забезпечує проведення інвентаризації майна Центру відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку, виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку Центру, здійснює контроль за їх виконанням;

погоджує Центру договори про спільну діяльність та інші договори, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Центру;

забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Центру.

надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Центру і пропозиції щодо умов договору відчуження, оренди, передачі та списання з метою забезпечення ефективного використання майна;

контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди;

забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.

здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ

9.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, що діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників Центру в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися Керівник Центру. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається Керівнику Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах трудовому колективу не менш, ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є державні кошти.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника Центру визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законами, - за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру усі його майнові права і обов'язки переходить до його правонаступників у встановленому законодавством порядку.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія вміщує в друкованих виданнях відповідно до законодавства повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки.

10.6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання.

10.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його до Уповноваженого органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку, з обов'язковою перевіркою органом державної фіскальної служби.

10.8. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.10. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.11. Центр вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення Центру.

Директор
Державного закладу
«Український медичний
Центр реабілітації матері
та дитини
Міністерства охорони
здоров'я України»О.П. Ларіоноввгору