Документ v0108617-08, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2008 N 108

Про затвердження Переліку основних питань
для здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік основних питань для здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) (далі - Перелік), що
додається.
2. Державній екологічній інспекції, Рескомприроди Криму,
державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві та
Севастополі, Державній екологічній інспекції Азовського моря,
Державній екологічній інспекції з охорони довкілля
Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній
Азово-Чорноморської екологічної інспекції (далі - органи
Мінприроди) здійснювати державний нагляд (контроль) у межах
Переліку, залежно від цілей проведення планових заходів.
3. Управлінню комунікацій та зв'язків з громадськістю
(Гаптар В.) забезпечити оприлюднення Переліку в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Г.Філіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища
04.03.2008 N 108

ПЕРЕЛІК
основних питань для здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

I. Контроль за використанням і охороною земель
та за поводженням з придатними до використання
пестицидами і агрохімікатами
В ході здійснення державного екологічного контролю
перевіряється наявність: - документа, що посвідчує право власності, право постійного
чи тимчасового користування земельною ділянкою, та його державної
реєстрації; - рішення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування про надання земельних ділянок у власність чи
користування; - проекту відведення земельної ділянки; - матеріалів вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта; - погодження природоохоронного органу щодо вибору та
обстеження земельних ділянок (акт вибору, акт обстеження); - проектної документації з розділом ОВНС та висновком
державної екологічної експертизи (для об'єктів, що їй підлягають); - технічної документації щодо використання і охорони земель; - матеріалів відводу та винесення в натуру меж земельної
ділянки (акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та закріплення її межовими знаками, акт передачі
межових знаків на відповідальне збереження); - схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань
використання та охорони земель адміністративно-територіальних
утворень, землеволодінь і землекористувань, що включають заходи
еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель,
удосконалення співвідношення і розміщення земель та
сільськогосподарських угідь, систем сівозміни, сінокосо- і
пасовищезміни; - договорів щодо сумісної діяльності; - обмежень, обтяжень, сервітутів при використанні земельної
ділянки; - дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту), дотримання його умов; - проекту та плану рекультивації порушених земель та їх
виконання; - даних про результати лабораторних досліджень в зоні впливу
підприємств щодо забруднення земель; - площі забруднених та засмічених земель; - площі рекультивованих земель, залишок нерекультивованих
земель; - планових матеріалів з нанесеними місцями рекультивованих
земель; - площі забруднених земель нафтою, нафтопродуктами, солоною
водою тощо по районах; - дозволу на проведення фумігації; - дозволу на використання пестицидів при їх застосуванні в
теплицях; - обліку надходжень, витрат, залишків пестицидів і
агрохімікатів та відповідних актів щодо їх інвентаризації; - обліку води, що використовується для миття техніки і
апаратури, які застосовуються при поводженні з пестицидами і
агрохімікатами; - контрольної оцінки обсягів пестицидів і агрохімікатів, які
зберігаються на складі на час проведення перевірки, за окремими
категоріями препаратів - дозволених, непридатних і заборонених до
використання; - дозвільних документів, паспортів на транспортні засоби, що
використовуються для перевезення пестицидів і агрохімікатів; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - виконання екологічних вимог при наданні у власність і
користування, у тому числі в оренду, земельних ділянок; - виконання вимог природоохоронних органів, вказаних в актах
вибору та обстеження земельних ділянок, висновках за проектами
землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - відповідність площі фактично займаної ділянки до наданої у
власність чи у користування; - зміни, що відбулися у складі земель об'єкта; - додержання вимог проектів землеустрою; - додержання обмежень і заборон, встановлених висновками
органів Мінприроди та нормами природоохоронного законодавства в
процесі користування земельною ділянкою; - стан використання земель за цільовим призначенням; - стан консервації деградованих і малопродуктивних земель; - стан збереження водно-болотних угідь; - стан додержання вимог природоохоронного законодавства на
території земельної ділянки, що надана у власність чи
користування; - стан додержання природоохоронного режиму при використанні
ґрунтів; - стан виконання заходів по підвищенню родючості ґрунтів та
зберіганню інших корисних властивостей земель на основі
застосування екологічно безпечних технологій обробітку ґрунту,
здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на
ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних
елементів тощо; - стан виконання умов підвищення родючості ґрунтів та
зберігання інших корисних властивостей земель; - стан протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних
насаджень; - стан дотримання стандартів, нормативів при здійсненні
протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та
інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і
підвищенням родючості ґрунтів; - стан виконання заходів по забезпеченню додержання
встановленого законодавством України режиму використання земель,
що підлягають особливій охороні, захисту земель від ерозії,
виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання,
підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами,
чагарниками і дрібноліссям; - здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель
хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; - додержання вимог екологічної безпеки під час
транспортування, зберігання, використання, знешкодження та
захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив,
токсичних, радіоактивних речовин та відходів; - додержання вимог екологічної безпеки при розробленні нової
техніки і технологій для обробки ґрунтів, а також під час
проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в
дію підприємств, споруд та інших об'єктів; - своєчасність надання відповідним органам виконавчої влади
та місцевого самоврядування даних про стан і використання земель; - дотримання встановленого порядку проектування, будівництва
та введення в експлуатацію об'єктів, що негативно впливають на
стан земель; - дотримання строків та природоохоронних вимог щодо тимчасово
займаних земель, обов'язкового приведення їх у стан, для
використання за призначенням (своєчасна рекультивація порушених
земель).
II. Контроль за використанням та охороною надр
В ході здійснення державного екологічного контролю
перевіряється наявність: - проекту землеустрою відведення земельної ділянки під
розробку корисних копалин та правоустановчих документів на
користування земельною ділянкою; - винесення в натуру меж земельної ділянки у відповідності до
кадастрового плану та закріплення їх на місцевості межовими
знаками; - документа, що підтверджує право власності, постійного чи
тимчасового користування земельною ділянкою під кар'єром чи
водозабірною свердловиною та іншими об'єктами і спорудами
переробки надр; - позитивного висновку державної екологічної експертизи по
робочому проекту експлуатації родовища корисних копалин; - спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та
матеріалів погодження одержання дозволу (на водокористування при
експлуатації підземних джерел водозабору); - затверджених пооб'єктних квот на видобуток окремих видів
корисних копалин та відповідність кількості видобутих корисних
копалин затвердженим квотам; - оцінки запасів корисних копалин розвіданих родовищ; - акта про надання гірничого відводу; - статистичної звітності за формою 7-ГР, 2-ТП (рекультивація)
(5-ГР, 25-ГР - для гірничо-видобувних підприємств), її
достовірність; - робочих проектів та планів робіт по розробці родовищ
твердих, рідких і газоподібних корисних копалин, їх погодження з
органами Мінприроди та їх виконання; - плану заходів по охороні надр та раціональному
надрокористуванню, його виконання; - первинної маркшейдерської документації; - спеціально відведених місць для складування відходів
поблизу свердловини; - погоджених і затверджених в установленому порядку зон і
поясів санітарної охорони водозаборів, винесення їх меж в натуру,
додержання санітарного режиму на цих територіях відповідно до
діючих норм і правил охорони джерел водопостачання; - проекту та плану проведення рекультивації земель; - проекту свердловин; - плану розвитку гірничих робіт; - плану розміщення свердловин та об'єктів в масштабі 1:50000,
у тому числі законсервованих та ліквідованих; - технічного паспорта на свердловини; - свердловин в межах зон санітарної охорони, які не
експлуатуються і потребують проведення ліквідаційного тампонажу; - геолого-маркшейдерської служби на підприємстві; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - дотримання ліміту та умов спеціального дозволу (ліцензії)
на користування надрами; - порядок погодження матеріалів, які подаються до Мінприроди
для одержання дозволу на проведення робіт по проектуванню,
бурінню, ремонту експлуатаційних свердловин на воду та проведення
тампонажних робіт; - порядок погодження проектів або планів розробки родовищ
корисних копалин; - порядок погодження документації при встановленні
пооб'єктних квот на видобуток корисних копалин загальнодержавного
значення; - проведення щорічного радіаційного контролю за породами в
кар'єрі та продукцією з них на відповідність вимогам НРБУ-9756; - організація контролю за впорядкуванням мережі
спостережувальних свердловин для контролю за якісним складом
підземних вод в місцях розташування накопичувачів, полів
фільтрації, золовідвалів, полігонів тощо; - організація системи первинного обліку. Обладнання
водозаборів контрольно-вимірювальною апаратурою; - остання дата повірки водовимірювальних приладів; - кількість експлуатаційних свердловин на воду, у тому числі
непридатних свердловин, що потребують ліквідаційного тампонажу; - кількість затампонованих свердловин та додержання правил
проведення ліквідаційного тампонажу, правильність оформлення актів
ліквідаційного тампонажу (вибірково); - технічний стан свердловин (вказується тип насосної станції
свердловини - підземна або наземна, герметизація гирл свердловин,
наявність огорожі 1-го поясу ЗСО); - виконання заходів по запобіганню розвитку несприятливих
фізико-геологічних процесів і явищ; - виконання заходів щодо захисту прилеглих територій від
різкої зміни гідрогеологічного, гідрохімічного режиму внаслідок
ліквідації і консервації гірничовидобувних підприємств, що може
призвести до забруднення чи виснаження підземних вод, підтоплення
земель; - передача в установленому законодавством порядку геологічної
інформації, отриманої в процесі робіт, до ДНВП "Геоінформ
України"; - виконання заходів з приведення земельних ділянок, порушених
при користуванні надрами в стан, придатний для подальшого їх
використання у суспільному виробництві (проведення робіт по
рекультивації на відпрацьованих ділянках розробки родовища).
III. Контроль за поводженням з відходами,
небезпечними хімічними речовинами, непридатними
до використання пестицидами і агрохімікатами
В ході здійснення державного контролю перевіряється
наявність: - наявність законодавчих, нормативних актів та інших
документів у сфері поводження з відходами, небезпечними хімічними
речовинами, непридатними до використання пестицидами та
агрохімікатами; - екологічних програм у сфері поводження з відходами,
небезпечними хімічними речовинами та їх виконання; - наказу про призначення відповідальної особи у сфері
поводження з відходами або наявність підрозділу з охорони
навколишнього природного середовища з розподілом обов'язків щодо
виконання природоохоронного законодавства у сфері поводження з
відходами; - документів (журналу) ведення первинного поточного обліку
відходів, які утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються,
обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються; - технологічної документації з висновками державної
екологічної експертизи на технологічні процеси; - дозволів та лімітів на утворення і розміщення відходів
(постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218
( 1218-98-п )); - відомостей про склад та властивості відходів, що
утворюються, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного
середовища; - затверджених в установленому порядку розрахунків класів
небезпеки по всіх видах відходів; - дозволів на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, продуктів біотехнології та інших біологічних
агентів (постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.95 N 440
( 440-95-п )); - розроблених та затверджених заходів на підприємстві щодо
запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних
наслідків (стаття 66 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 )); - страхового полісу обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єкта господарювання підвищеної екологічної
небезпеки; - ліцензії на здійснення діяльності у сфері поводження
небезпечними відходами, відходами як вторинної сировини, заготівлі
та переробки брухту чорних та кольорових металів; - договорів на передачу на утилізацію відходів іншим
підприємствам (організаціям), які мають відповідні ліцензії; - договорів передачі на утилізацію відходів іншим
підприємствам (організаціям) та інформації про їх виконання (акти
виконаних робіт, акти прийому-передачі, накладні передачі тощо); - документів, що підтверджують збирання (приймання),
зберігання передачу на утилізацію відходів та усіх видів
використаної тари (упаковки), в якій знаходилася продукція
підприємств, установ, організацій на всій території, де
реалізується продукція, та суб'єктів господарювання, що імпортують
продукцію в тарі (упаковці), у разі укладення угод на поставку в
Україну товарної продукції (постанова Кабінету Міністрів України
від 26.07.2001 N 915 ( 915-2001-п )); - форм державної статистичної звітності: N 1-небезпечні
відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію небезпечних
відходів I - III класів небезпеки"; N 14-МТП ( vn256202-07 ) "Звіт
про утворення, використання і поставку вторинної сировини і
відходів виробництва"; N 1-ТР "Звіт про наявність автотранспорту";
N 3-МТП ( v256e202-07 ) "Звіт про залишки і витрати матеріалів";
N 4-МТП ( vc256202-07 ) "Звіт про залишки і використання
енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти"; - реєстрових карт об'єктів утворення та об'єктів оброблення і
утилізації відходів (постанова Кабінету Міністрів України від
31.08.98 N 1360 ( 1360-98-п )); - проектної документації з висновками державної екологічної
експертизи на місця видалення відходів (полігони промислових та
побутових відходів, шламонакопичувачі, золовідвали тощо); - паспортів місць видалення відходів (постанова Кабінету
Міністрів України від 03.08.98 N 1216 ( 1216-98-п ); - результатів лабораторних досліджень за впливом місць
видалення відходів на навколишнє природне середовище (ґрунти,
атмосферне повітря, підземні та поверхневі води), графіків
лабораторних досліджень; - наукових досліджень за впливом місць видалення відходів на
навколишнє природне середовище (при необхідності); - санітарного паспорта складу хімічних засобів захисту рослин
(ХЗЗР), у тому числі непридатних, погодженого з природоохоронними
органами; - санітарно-захисної зони об'єкта, що встановлюється
відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 ( z0379-96 ); - санітарно-еколого-технічної характеристики складських
приміщень; - облікової, звітної документації, характеристики речовин і
матеріалів, які зберігаються на складі; - даних лабораторних досліджень за впливом місць зберігання
ХЗЗР на навколишнє природне середовище; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - стан місць тимчасового зберігання відходів на території
підприємства. їх відповідність класу небезпеки відходів (ДСанПіН
2.2.7.029-99 ( v0029588-99 )); - стан місць тимчасового зберігання отруйних речовин,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентівна території
підприємства; - стан тари, у якій зберігаються ХЗЗР.
IV. Контроль за охороною і використанням вод
та відтворенням водних ресурсів
В ході здійснення державного контролю перевіряється наявність: - балансових норм водопостачання та водовідведення на одиницю
продукції; - дозволу на спеціальне водокористування (у разі первинного
водокористування) та договору з водопровідно-каналізаційним
господарством щодо водопостачання та приймання каналізаційних
стоків, а також гранично допустимих скидів (ГДС) на скид зворотних
вод у водні об'єкти, стан виконання умов наданого дозволу; - плану заходів по раціональному водокористуванню, які
передбачені в дозволі на спецводокористування, нормативах ГДС та
інших документах, програмах; - державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп),
її достовірність; - журналів первинного обліку води ПОД 11 (журнал обліку
водоспоживання побічними методами), ПОД 12 (журнал обліку
водоспоживання побічними методами), ПОД 13 (журнал обліку якості
зворотних вод при відведенні зворотних вод у водні об'єкти, а
також при відведенні у каналізаційну мережу, поля фільтрації),
правильність їх ведення; - затверджених лімітів та ГДС, лабораторних аналізів
зворотних вод та якості води водного об'єкта, проведених
акредитованою лабораторією вище та нижче скиду; - моніторингових досліджень підземних вод зі спостережних
свердловин підприємств, які є потенційними забруднювачами
(шламонакопичувачі, золовідвали, нафтогазовий комплекс, склади
зберігання отруйних речовин тощо); - самостійних водозаборів поверхневих вод; - погоджених і затверджених в установленому порядку зон і
поясів санітарної охорони водозаборів, винесення їх меж в натуру,
додержання санітарного режиму на цих територіях відповідно до
діючих норм і правил охорони джерел водопостачання; - системи розділення, очищення і відведення промислових і
госппобутових стоків, очисних споруд, каналізаційної мережі та
випусків зворотних вод у природні або на спеціально створені
об'єкти; - зливової каналізації, дренажних систем та затверджених ГДС
на скидання зливових стоків; - гідротехнічних споруд та їх технічний стан; - планів ліквідації аварійних розливів нафти та інших речовин
або зворотних вод; - засобів щодо збору та ліквідації розливів нафти, інших
речовин або зворотних вод (нафтосміттєзбірники, сорбенти, бонові
загородження); - розроблених робочих карток перевантаження (перевалки)
вантажів, висновків державної екологічної експертизи; - суднових журналів (нафтових операцій, здачі льляльних та
госпфекальних вод, сміття); - підтверджуючого документа, щодо проведення суднових
операцій зі льляльними, госпфекальними водами, сміттям; - схеми опломбовування запірної апаратури, а також актів
обстеження пломб; - документації про повірку вимірювальної техніки
(водолічильників); - проведення інструментального контролю за якістю стічних
вод, що відводяться у поверхневі об'єкти; - погоджених та затверджених в установленому порядку проектів
створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних
об'єктів та відповідність цих проектів вимогам нормативних актів; - винесення в натуру меж прибережних захисних смуг водних
об'єктів та закріплення їх на місцевості; - матеріалів розрахунку збору за скид забруднюючих речовин у
водні об'єкти, плати за спеціальне водокористування; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - використання підприємством ефективних сучасних технічних
засобів і технологій для утримання території у належному стані,
здійснення заходів щодо запобігання забрудненню водних об'єктів
зворотними водами; - технічний стан водозаборів і водопровідної мережі; - обладнання споруд по забору поверхневих вод рибозахисними
спорудами, відповідність їх проектам і ефективність роботи.
Наявність актів водолазного обстеження; - технічних стан водовипусків, очисних споруд і
каналізаційної мережі. Фактичне навантаження в порівнянні з
проектним; - первинний облік зворотних вод, які відводяться з території
об'єкта та його достовірність. Організація системи первинного
обліку, обладнання водовипусків контрольно-вимірювальною
апаратурою; - економія і раціональне використання свіжої води, діючі
системи оборотного і повторного водокористування, ступінь
використання для побутових і промислових потреб очищених
промислових, побутових і зливових вод; - будівництво і реконструкція водоохоронних об'єктів (очисних
споруд, систем оборотного і повторного водопостачання), хід
будівництва, освоєння виділених коштів; - проектні та фактичні дані шламонакопичувачів, золовідвалів; - проектні та фактичні дані об'ємів фільтраційних проскоків
через тіла дамб шламонакопичувачів та золовідвалів, наявність
вертикальних та горизонтальних дренажних систем для перехвату цих
проскоків; - заходи щодо зменшення проскоків; - організація моніторингу за станом підземних вод в районах
знаходження шламонакопичувачів та золовідвалів.
V. Контроль за охороною атмосферного повітря
В ході здійснення державного екологічного контролю
перевіряється наявність: - наказу про організацію природоохоронної роботи суб'єктом
господарювання; - погоджених та зареєстрованих матеріалів звіту
інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
відповідність їх реальному стану на суб'єкті господарювання; - затверджених документів, у яких обґрунтовуються обсяги
викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та
громадян-підприємців, їх повнота; - дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами та дотримання його умов; - затвердженого плану заходів щодо зменшення обсягів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, забезпечення виконання
вимог, передбачених стандартами, нормативами екологічної безпеки у
галузі охорони атмосферного повітря і дозволами на викиди
забруднюючих речовин та стан його виконання; - довідки про взяття (зняття) на державний облік у сфері
охорони атмосферного повітря; - державної статистичної звітності за формою N 2-ТП
(повітря), вихідних (первинних) матеріалів (довідок, актів,
сертифікатів тощо) для проведення розрахунків викидів забруднюючих
речовин; - відомостей щодо кількості пересувних джерел забруднення
(кількість автомобілів з бензиновими, дизельними, газодизельними
двигунами та тих, що працюють на газоподібному пальному,
тепловозних дизелів, кількість суден та інших плавучих об'єктів); - контрольно-регулювального пункту або договору з
організацією, яка проводить визначення вмісту забруднюючих речовин
у відпрацьованих газах автомобілів, тепловозних дизелів; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - забезпеченість законодавчими та нормативними актами у
галузі охорони атмосферного повітря, державними і галузевими
стандартами, методичною документацією тощо; - технологічні процеси або регламенти виробництв (основних і
допоміжних), дотримання умов технологічних процесів (регламентів),
у т.ч. процесу спалювання палива в котлоагрегатах та іншому
обладнанні; - стан додержання Вимог до ефективного використання газу та
охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних
робіт на паливовикористовуючому обладнанні, з наданням довідки про
наявність на балансі паливовикористовуючого обладнання, обсяги
витрат палива за попередній та поточний рік; - стан додержання вимог Правил технічної експлуатації
установок очистки газу (технічний стан ГОУ, ведення необхідної
документації, контроль ефективності роботи установок тощо); - стан ведення первинної облікової документації у галузі
охорони атмосферного повітря; - динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
за останні 3 - 5 років (питомі викиди на одиницю продукції),
аналіз збільшення чи зменшення обсягів викидів; - додержання вимог ДСТУ 4276:2004 "Норми і методи вимірювань
димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або
газодизелями", ДСТУ 4277:2004 "Норми і методи вимірювань вмісту
оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з
двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі" та ГСТУ
32.001-94 "Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами
тепловозних дизелів. Норми та методи визначення"; - стан ведення нового будівництва чи реконструкції діючих
об'єктів і наявності при цьому: матеріалів "Оцінка впливів на
навколишнє середовище" по проектно-кошторисній документації на
будівництво нових, розширення, реконструкцію чи технічне
переозброєння діючих підприємств; висновку державної екологічної
експертизи для об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку та дотримання його умов; акта прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів.
VI. Контроль за охороною, використанням та відтворенням тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів)
В ході здійснення державного контролю перевіряється
наявність: - відомостей про загальну площу мисливських угідь,
відповідних рішень обласних рад про їх закріплення за
користувачами, кількість користувачів мисливських угідь та частки
їх площ від загальної площі мисливських угідь; - документа, що посвідчує право власності або користування
земельною ділянкою під мисливськими угіддями; - відмежування в натурі території мисливських угідь,
встановлення інформаційних і охоронних знаків, їх стан; - проекту організації та розвитку мисливського господарства,
погодженого та затвердженого в установленому порядку та матеріалів
мисливського впорядкування; - статуту підприємства (за наявності); - договорів між користувачами мисливських угідь та місцевими
органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у галузі мисливського господарства та полювання; - суборендних договорів з первинними мисливськими
колективами; - рішень місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з питань охорони, використання та відтворення
тваринного світу; - матеріалів перевірок договірних зобов'язань; - первинних матеріалів обліку мисливської фауни, правильність
оформлення матеріалів; - книги реєстрації ліцензій та відстрільних карток, журналу
обліку добутої дичини, журналу обліку диких тварин та птахів,
журналу обліку добування диких тварин та птахів, які визнані
шкідливими при веденні мисливського господарства, журналу
інструктажу мисливців, планів-графіків проведення полювання,
журналу обліку заготівлі і викладки кормів (сіно, кормові віники,
сіль, коренеплоди, зерновідходи тощо), їх списання; - наказів, погоджених в установленому порядку, щодо строків
проведення та порядку здійснення полювання; - видачі в установленому порядку паспортів на собак
мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів; - план-схеми мисливського господарства з нанесеними
єгерськими обходами, відтворювальними ділянками та інформації про
встановлення біотехнічних споруд, солонців, годівниць і
підгодівельних майданчиків, відповідність їх матеріалам
мисливського впорядкування; - плану експлуатації основних видів мисливської фауни,
правильність його складання; - плану переселення мисливських тварин, організації роботи з
їх штучного відтворення; - картографічних матеріалів з нанесеними місцями перебування
тварин, занесених до Червоної книги України; - територій, у межах мисливських угідь, на яких забороняється
полювання; - законодавчих актів та нормативно-правових документів з
питань ведення мисливського господарства та полювання; - облікових матеріалів (таксації) основних видів диких
мисливських та не мисливських тварин, тварин занесених до Червоної
книги України, що знаходяться в мисливських угіддях, за останні 5
років; - погодження з місцевим органом спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського
господарства та полювання і місцевим органом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі
охорони навколишнього природного середовища пропускної
спроможності мисливських угідь; - динаміки чисельності основних видів мисливської фауни за
останні 5 років; - плану біотехнічних заходів на поточний рік та його
виконання; - ліміту на добування мисливських тварин у розрізі їх видів,
відсоток їх вилучення від встановленого ліміту (за останні 3
роки); - ветеринарного дозволу на проведення полювання; - вилучення мисливських тварин за статевою та віковою
структурою популяцій, проведення користувачем аналізу вилучення; - проведення користувачами мисливських угідь вибіркового
діагностичного та селекційного відстрілу мисливських тварин та
проведення профілактичних заходів (викладка спеціальних
препаратів, дезінфекція місць підгодівлі тощо); - майданчиків для оброблення відстріляної на полюванні
дичини, обладнаних згідно з ветеринарно-санітарними вимогами, їх
стан; - журналу реєстрації протоколів про адміністративне
порушення, форми державної статистичної звітності 1-АП; - відомостей про наявність відтворювальних ділянок; - дозволу на утримання мисливських тварин в неволі та
напіввільних умовах; - документів, що посвідчують законність набуття диких тварин
у приватну власність; - вольєрної книги; - актів загибелі диких тварин, проведення профілактичних
заходів на території мисливських угідь; - інформації про кількість вилучених у порушників знарядь
незаконного добування диких тварин, незаконно добутих диких тварин
та продукцію, що з них вироблена; - рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів
місцевого самоврядування з питань охорони використання та
відтворення рибних ресурсів, їх виконання; - рішень місцевих органів виконавчої влади про закріплення
промислових та аматорських ділянок за користувачами; - достовірних звітних даних, занесених до державної форми
статистичної звітності 1-АП; - договору між користувачами водойм та відповідними
спеціально-уповноваженими державними органами з охорони та
регулювання користування; - ліміту та квоти на добування водних живих ресурсів (ВЖР),
їх використання; - ліцензії на використання ВЖР; - встановленого режиму промислового рибальства; - промислового квитка; - талон-документа, що засвідчує право рибалки,
відповідального за вилучення риби та інших ВЖР; - посвідчення рибалки; - риболовного квитка; - бирок для маркування знарядь лову, які використовуються при
спеціальному використанні риби та інших ВЖР; - відповідної матеріально-технічної бази у користувача ВЖР
(знарядь лову, промислових суден, на яких дозволено вилучення
ВЖР); - спеціально обладнаних місць для вивантаження ВЖР, стоянки
для проведення ремонту рибопромислових суден; - журналу обліку вилучених ВЖР; - журналу обліку прийнятої риби та інших ВЖР; - наукової програми, за якою проводиться вилучення ВЖР,
затвердженої в установленому порядку; - динаміки вилову основних видів риб за останні 5 років; - риборозплідників; - рибоприймального пункту відповідно до вимог Інструкції про
порядок спеціального використання риби та інших ВЖР; - інформації про кількість вилучених у порушників знарядь
незаконного добування та незаконно добутих ВЖР; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - штатна чисельність працівників мисливського господарства
(фактична чисельність працюючих). Відповідність чисельності
єгерської служби вимогам статті 29 Закону України "Про мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ); - стан охорони середовища перебування, місць розмноження і
шляхів міграції диких тварин, організації боротьби з порушниками
правил полювання та браконьєрством, взаємодія користувачів
мисливських угідь з правоохоронними органами при організації та
проведенні боротьби з браконьєрством; - стан штучного розведення дичини, розселення та
акліматизації диких тварин, наявність на це дозволів Мінприроди,
актів на їх випуск в мисливські угіддя; - здійснення заходів щодо надання допомоги та рятування диких
тварин у разі епізоотичних захворювань, загрози загибелі внаслідок
стихійного лиха та інших надзвичайних екологічних ситуацій; - організація та проведення природоохоронної операції
"Фауна"; - організація та проведення природоохоронної операції
"Нерест"; - виділення коштів на відтворення диких тварин, будівництво
розплідників дичини, розселення диких тварин за останні 5 років; - загальні витрати на ведення мисливського господарства за
останні три роки за даними державної статистичної звітності 2-ТП
(полювання) та відповідність їх вимогам статті 30 Закону України
"Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ) в частині
нормативу вкладення коштів на охорону і відтворення мисливських
тварин. Достовірність звітних даних, занесених до державної форми
статзвітності 2-ТП (полювання) та відповідність їх первинним
матеріалам обліку; - правильність визначення пропускної спроможності мисливських
угідь та її дотримання при проведенні полювань на пернату дичину
та хутрових звірів; - оптимальна та фактична щільність мисливської фауни на 1000
га мисливських угідь; - правильність складання планів експлуатації основних видів
мисливської фауни; - правильність оформлення дозволів, ліцензій та відстрільних
карток, їх повернення (терміни дії перевірити у відповідності з
наказами на відкриття полювання, виправлення дат не допускається); - організація та проведення полювань для іноземних
туристів-мисливців (скільки мисливців прийнято, з яких країн,
скільки днів перебували, результати полювань, які трофеї добуто,
наявність спеціальних ліцензій для проведення полювань іноземними
мисливцями, чи внесені добуті тварини у протоколи полювань); - кількість та стан біотехнічних споруд, їх відвідування
мисливськими тваринами; - стан організації та здійснення боротьби з хижими та
шкідливими для мисливського господарства видами тварин (наявність
дозволів на їх добування, правомірність використання дозволів,
повернення дозволів після закінчення їх терміну, відмітки у
дозволах про добування тощо); - стан матеріально-технічної бази користувача мисливських
угідь (будівлі, бази, наявність транспортних, у т.ч. плавучих
засобів); - забезпеченість поголів'я мисливських тварин біотехнічними
спорудами згідно з рекомендаціями проекту організації та розвитку
мисливського господарства; - дотримання встановлених термінів заборони лову риби у
весняно-літній нерестовий період; - дотримання заборони лову риби на зимувальних ямах; - погодження та видача дозволів на спеціальний вилов ВЖР та
вилов ВЖР під час здійснення науково-дослідних робіт на водних
об'єктах в межах області; - погодження режимів рибогосподарської експлуатації при
штучному розведенні, вирощуванні ВЖР на водних об'єктах, взятих в
оренду, та на правах приватної власності; - пропаганда важливості охорони тваринного світу в засобах
масової інформації (кількість публікацій у пресі, виступів по
радіо тощо); - інші питання, згідно з вимогами законодавства в сфері
охорони, використання та відтворення тваринного світу.
VII. Контроль за охороною, захистом, використанням,
відтворенням лісів та інших рослинних ресурсів
В ході здійснення державного контролю перевіряється
наявність: - проекту організації і розвитку лісогосподарського
підприємства, матеріалів лісовпорядкування відповідно вимог
Лісового кодексу України ( 3852-12 ), додержання їх вимог; - державного акта на право постійного користування землею; - шнурової книги обліку бланків лісорубних квитків за
поточний рік; - книги обліку лісових квитків; - книги обліку рубок формування і оздоровлення лісів за
поточний рік; - книги витрат лісу за поточний рік; - книги обліку лісових культур, створених у поточному
ревізійному періоді; - книги обліку пожеж, що виникли в поточному ревізійному
періоді; - книги динаміки вогнищ шкідників і хвороб лісу за поточний
ревізійний період; - книги обліку лісопорушень; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - стан додержання вимог Правил рубок головного користування в
лісах України ( 559-95-п ) (розрахункова лісосіка, встановлений
ліміт лісосічного фонду, лісорубний квиток, дотримання виду та
способу рубки, довжини, ширини, способу примикання та технології
розробки лісосік, якість відведення насаджень в рубку, очищення
лісосік від порубкових решток, стан збереження підросту тощо); - стан додержання вимог Закону України "Про мораторій на
проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових
лісах Карпатського регіону" ( 1436-14 ); - додержання вимог Порядку спеціального використання лісових
ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.05.2007 N 761 ( 761-2007-п ); - додержання вимог діючих "Наставлений по отводу и таксации
лесосек", затверджених Головою комітету лісового господарства Ради
Міністрів СРСР 27.12.68; - додержання правил та умов проведення і заготівлі
лісохімічної сировини; - додержання вимог Порядку заготівлі другорядних лісових
матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах
України ( 449-96-п ) (лісовий квиток та термін його одержання); - додержання вимог Правил поліпшення якісного складу лісів,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007
N 724 ( 724-2007-п ) (проект щорічних обсягів рубок формування і
оздоровлення лісів, наявність лісорубного квитка, правомірність
призначення насаджень до рубки, правильність відбору дерев до
рубки, інтенсивність зріджування деревостану, повторюваність
окремих прийомів рубок, термін початку і закінчення рубок,
наявність матеріалів пробних площ, якість відведення насаджень в
рубку, освідчення місць рубок, охоплення рубками насаджень, що
потребують їх проведення, тощо); - додержання Санітарних правил в лісах України ( 555-95-п )
(плани проведення санітарно-оздоровчих заходів, правомірність
призначення насаджень до рубки, акт обстеження насаджень,
правильність відбору дерев до рубки, якість відведення насаджень в
рубку, терміни проведення рубки, наявність матеріалів пробних
площ, ліквідація захаращеності, додержання термінів вивезення
деревини, зберігання деревини тощо); - додержання Правил відновлення лісів ( 303-2007-п ) і
лісорозведення (якість лісових культур і природного поновлення,
відповідність їх умовам місцезростання та проектам створення,
дотримання строків заліснення, якість догляду за лісовими
культурами, правомірність переведення лісових культур у вкриті
лісовою рослинністю землі, правомірність проведення реконструкції
малоцінних молодників, якість ведення книги лісових культур і
книги захисних насаджень тощо, своєчасність проведення
інвентаризації лісових культур тощо); - наявність діючих вогнищ шкідників та хвороб лісу,
доцільність здійснення санітарних та лісозахисних заходів; - додержання вимог Правил пожежної безпеки в лісах України
( z0328-05 ), якість проведення протипожежних заходів; - стан здійснення контролю за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів з боку постійного
лісокористувача, вжиття заходів по боротьбі з браконьєрством; - стан охорони лісів від лісопорушень та вжиття заходів по їх
попередженню; - винесення в натуру та закріпленням на місцевості меж
лісогосподарського підприємства шляхом встановлення межових
стовпів та межових охоронних знаків, стан малих архітектурних форм
в місцях масового відпочинку, квартальних стовпів, шлагбаумів
інших знаків та забезпечення належного їх утримання; - стан охорони і збереження рідкісних видів рослин і тварин
та тих, що занесені до Червоної книги України; - організація та проведення природоохоронної операції
"Першоцвіт"; - організація та проведення природоохоронної операції
"Новорічна ялинка"; - додержання вимог законодавства щодо охорони лісів від
пошкоджень і забруднення зворотними водами, хімічними речовинами,
промисловими і комунально-побутовими відходами і покидьками; - дотримання порядку користування лісами і їх охорони при
будівельних та пошукових роботах, добуванні корисних копалин,
прокладанні трубопроводів, кабелів і інших комунікацій, бурових і
інших роботах, не пов'язаних з веденням лісового господарства; - правомірність вилучення земель лісового фонду; - стан та порядок взаємодії з правоохоронними органами; - наявність та якість планово-картографічних матеріалів; - своєчасність та якість внесення поточних змін у матеріали
лісовпорядкування; - інші питання, згідно з вимогами законодавства в сфері
охорони, збереження, використання та відтворення рослинного світу.
VIII. Контроль за додержанням режиму
територій та об'єктів природно-заповідного фонду
В ході здійснення державного екологічного контролю
перевіряється наявність: - затвердженого в установленому порядку проекту організації
території природного та біосферного заповідника, національного
природного і регіонального ландшафтного парків, ботанічного саду,
дендрологічного та зоологічного парків; - затвердженого в установленому порядку проекту утримання і
реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва; - затвердженого в установленому порядку положення про
заповідну територію чи об'єкт (природний та біосферний заповідник,
національний природний та регіональний ландшафтний парки,
заказник, ботанічний сад, дендрологічний та зоологічний парки); - затвердженого в установленому порядку положення про
охоронну зону (буферну зону для біосферного заповідника) території
чи об'єкта природно-заповідного фонду (у разі її встановлення); - картки первинного обліку територій та об'єктів ПЗФ,
затвердженої наказом Мінекоресурсів від 16.02.2005 N 67
( z0298-05 ); - охоронного зобов'язання на території та об'єкти
природно-заповідного фонду, які оголошуються без вилучення
земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх
землевласників і землекористувачів (регіональні ландшафтні парки,
заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки
садово-паркового мистецтва); - державного акта на право постійного користування землею
(для установ природно-заповідного фонду, що мають статус юридичної
особи); - Літопису природи (порядок підготовки і програма Літопису,
його затвердження Мінприроди і НАН України); - планово-картографічних матеріалів (картосхеми заповідної
території чи об'єкта, складеної на базі матеріалів
землевпорядкування та лісовпорядкування з нанесеними межами
землекористувачів, назвами населених пунктів, шляхами сполучення,
гідрографічною мережею, квартальною сіткою тощо); - матеріалів про встановлення лімітів на використання
природних ресурсів, виданих дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів, їх відповідність встановленим лімітам,
матеріалів щодо затвердження проектів створення лісових культур на
територіях ПЗФ, підпорядкованих Мінприроди; - встановлених за логічністю розміщення на місцевості
інформаційних знаків та аншлагів відповідно до діючого Положення,
затвердженого наказом Мінприроди від 29.03.94 N 30 ( z0072-94 ); - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - винесення в натуру та закріпленням на місцевості меж
заповідних територій та об'єктів шляхом встановлення межових
стовпів та межових охоронних знаків; - додержання вимог діючих "Наставлений по отводу и таксации
лесосек", затверджених Головою комітету лісового господарства Ради
Міністрів СРСР 27.12.68; - додержання вимог Правил поліпшення якісного складу лісів,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007
N 724 ( 724-2007-п ); - додержання суб'єктами господарювання вимог Порядку
спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 761
( 761-2007-п ); - своєчасність проведення освідчення місць рубок,
достовірність інформації, що відображена у відповідних актах; - відповідність обсягів виконаних рубок, місць їх розміщення,
визначення виду охоплення рубками насаджень, що потребують їх
проведення, до матеріалів лісовпорядкування. Визначається
правильність призначення і проведення рубок; - своєчасність і якість проведення заходів по лісовідновленню
і лісорозведенню, правильність застосування технологій при їх
здійсненні; - стан лісових культур, відповідність їх умовам
місцезростання та проектам створення; - дотримання строків відтворення насаджень на землях
лісокультурного фонду; - дотримання строків переведення лісових культур у вкриті
лісовою рослинністю землі; - додержання вимог Санітарних правил в лісах України
( 555-95-п ), наявність позалісосічної захаращеності та стан
виконання заходів по її ліквідації; - наявність діючих вогнищ шкідників та хвороб лісу,
доцільність здійснення санітарних та лісозахисних заходів; - додержання вимог Правил пожежної безпеки в лісах України
( z0328-05 ), якість проведення протипожежних заходів; - стан здійснення усіх видів побічних користувань відповідно
до виданого дозволу; - стан ведення мисливського господарства та здійснення
біотехнічних заходів; - стан охорони і збереження видів рослин і тварин, занесених
до Червоної книги України; - вжиття заходів по боротьбі з браконьєрством; - стан заходів по забезпеченню попередження порушень на
заповідній території чи об'єкті; - додержання вимог законодавства щодо охорони заповідних
територій і об'єктів від пошкоджень і забруднення зворотними
водами, хімічними речовинами, промисловими і комунально-побутовими
відходами і покидьками; - дотримання встановленого заповідного режиму при будівельних
та пошукових роботах, добуванні корисних копалин, прокладанні
трубопроводів, кабелів і інших комунікацій, бурових і інших
роботах, не пов'язаних з функціонуванням заповідних територій та
об'єктів; - збереження цінних природних територій та об'єктів, які
зарезервовані з метою подальшого заповідання; - своєчасність і якість внесення поточних змін в матеріали
лісовпорядкування; - інші питання, згідно з вимогами законодавства в сфері
охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, відтворення їх природних комплексів.
IX. Контроль за утриманням зелених насаджень
у населених пунктах України
В ході здійснення державного екологічного контролю
перевіряється стан утримання об'єктів зеленого господарства та
наявність: - акта обстеження зелених насаджень для оформлення ордерів на
проведення санітарних рубок, вирубки дерев та чагарників на
ділянках, відведених під нове будівництво, реконструкцію тощо,
погодженого територіальним органом центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони навколишнього природного середовища; - рішення місцевого органу виконавчої влади на знесення та
пересадку дерев, чагарників, газонів, квітників тощо; - ордера на знесення зелених насаджень; - схеми розміщення зелених насаджень (дерев), які підлягають
знесенню; - схеми компенсаційних посадок; - проекту утримання і реконструкції парку-пам'ятки
садово-паркового мистецтва; - паспортів у власників зелених насаджень на кожен об'єкт
зеленого господарства, в які щорічно за станом на 01.11 вносяться
усі поточні зміни, що відбулися (приріст та ліквідація озеленених
ділянок, посадка та зменшення кількості дерев, кущів тощо); - реєстру зелених насаджень; - інвентарних планів установленого масштабу; - відомостей обліку і оцінки зелених насаджень, зведених
звітів з питань створення та утримання зелених насаджень; - розрахунків відшкодування компенсаційної вартості за
знесення зелених насаджень (дерев) та квитанцій на її сплату; - технічних паспортів на будинки та споруди у цілому на весь
інвентарний об'єкт; - наявністю інвентарних карток (облікових книг опису
об'єктів); - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
X. Радіаційна безпека та екологічний контроль
при переміщенні вантажів
В ході здійснення державного контролю перевіряється
наявність: - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності; - довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України; - статуту підприємства; - висновку державної екологічної експертизи з розділом
"Оцінка впливів на навколишнє середовище" проектно-кошторисної
документації; - ліцензії, виданої Держатомрегулювання України, та
спецдозволу, виданого Адміністрацією зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення щодо проведення робіт з
металобрухтом у зоні відчуження; - документа (стандарт, положення), що регламентує
природоохоронну діяльність на об'єкті та розмежування функцій
служб і виробничих підрозділів суб'єкта господарювання у сфері
охорони навколишнього природного середовища; - наказу по підприємству про призначення відповідальної
посадової особи за додержанням вимог природоохоронного
законодавства та радіаційної безпеки; - журналу обліку надзвичайних екологічних ситуацій; - Інструкції щодо попередження надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків; - плану та звітів про виконання природоохоронних заходів; - інформації про результати здійснення державного контролю за
радіаційним станом приміщень, територій в санітарно-захисних зонах
та зонах спостережень, а також за викидами і скидами радіоактивних
речовин; - планів і заходів щодо забезпечення захисту довкілля від
впливу іонізуючого випромінювання; - переліку потенційно можливих радіаційних аварій, прогнозів
їх можливих наслідків; - ліцензій на поводження з джерелами іонізуючого
випромінювання; - паспорта на джерело іонізуючого випромінювання; - акта про результати інвентаризації джерел іонізуючого
випромінювання; - санітарного паспорта на право зберігання та проведення
робіт з застосуванням джерел іонізуючого випромінювання; - ліцензії на заготівлю, переробку металобрухту чорних та
кольорових металів; - актів радіаційного контролю складського та
завантажувально-розвантажувального приміщення майданчика; - дозволу на право проведення вхідного радіаційного контролю
партій металобрухту, який видається органом Мінприроди (якщо ці
роботи проводяться власними силами); - свідоцтва Держстандарту на право проведення вимірювань
показників об'єктів згідно із галуззю акредитації (якщо ці роботи
проводяться власними силами); - угоди про надання послуг підприємством Укр. ДО "Радон"; - акта радіаційного контролю території під час укладання
договору оренди земельної ділянки при проведенні операцій з
металобрухтом; - актів приймання металобрухту від фізичних чи юридичних
осіб; - журналу проходження вхідного/вихідного радіаційного
контролю; - тимчасового контейнера для зберігання радіоактивно
забруднених фрагментів; - фізичного захисту території для зберігання радіоактивно
забруднених фрагментів; - дозвільних документів з питань додержання вимог постанов
Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 N 1411 ( 1411-2007-п )
"Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2008 році", від
13.07.2000 N 1120 ( 1120-2000-п ) "Про затвердження Положення про
контроль за утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків
відходів", від 20.06.95 N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів", від 13.12.2000 N 1822 ( 1822-2000-п ) "Про
заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України
у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення", від 04.03.96 N 295 ( 295-96-п ) "Про затвердження
Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та
перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в України"; - матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними
підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в
установлені терміни виявлених недоліків і порушень.
Крім того перевіряється: - стан додержання вимог природоохоронного законодавства під
час здійснення зовнішньоекономічної діяльності; - стан додержання вимог природоохоронного законодавства щодо
видобування та умов складування товарів, які знаходяться на
зберіганні до та в процесі митного оформлення.
XI. Інструментально-лабораторний контроль
В ході проведення інструментально-лабораторного контролю
здійснюється: - розгляд матеріалів та документів, необхідних для визначення
джерел забруднення, для встановлення об'єктів, джерел, контрольних
створів тощо, на яких буде здійснюватись відбирання проб та
інструментально-лабораторні вимірювання при контролі за
дотриманням встановлених нормативів; - перевірка відповідності розташування та обладнання місць
відбору проб вимогам та положенням відповідних
нормативно-методичних документів; - відбирання проб та інструментально-лабораторні вимірювання
при здійсненні контролю за дотриманням встановлених нормативів.
Залучення (за необхідності) до виконання зазначених робіт
спеціалістів відповідних вимірювальних лабораторій суб'єкта
господарювання, які здійснюють ці види робіт; - перевірка організації та стану проведення
інструментально-лабораторних вимірювань при здійсненні суб'єктом
господарювання виробничого контролю за додержанням встановлених
нормативів, умов дозволів на викиди та скиди забруднюючих речовин,
впливом скидів на якість вод у встановлених контрольних створах,
ефективності роботи газоочисних установок, у тому числі: виконання
планів-графіків відбору проб та проведення вимірювань;
відповідності об'єктів і показників контролю свідоцтву про
атестацію та галузі атестації (назв об'єктів і показників та
діапазонів їх вимірювань); документування процедур відбирання проб
і вимірювань та відповідність вимогам нормативно-методичних
документів, настанов з якості; своєчасності інформування
відповідних підрозділів та керівництва суб'єкта господарювання про
перевищення встановлених нормативів, неефективну роботу
газоочисних установок; - перевірка матеріалів попередніх інспекційних перевірок
спеціальними підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про
усунення в установлені терміни виявлених недоліків і порушень.вгору