Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держспоживстандарту України
29.04.2005 N 107
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 792 ( v0792731-16 ) від 10.05.2016 }
ПОЛОЖЕННЯ
про Головний центр із забезпечення
єдності вимірювань в Україні

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це Положення поширюється на Головний центр із
забезпечення єдності вимірювань в Україні (далі - ГЦВ) і
регламентує основні завдання, функції, права, структуру і джерела
фінансування його діяльності.
1.2 Основною метою діяльності ГЦВ є здійснення
науково-методичного керівництва роботами із забезпечення єдності
вимірювань в Україні.
1.3 У своїй діяльності ГЦВ керується Законом України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (далі - Закон
України), іншими нормативно-правовими актами України в галузі
метрології, наказами і розпорядженнями Держспоживстандарту
України, а також державними, міждержавними та міжнародними
нормативними документами з метрології.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГЦВ
Основними завданнями ГЦВ є:
2.1 Організаційно-методичне керівництво та реалізація робіт
щодо створення науково-технічних, організаційних та нормативних
основ державної метрологічної системи.
2.2 Науково-методичне забезпечення діяльності державних
наукових метрологічних центрів та територіальних органів
Держспоживстандарту України.
2.3 Науково-методичне та організаційне забезпечення
підготовки кадрів у галузі метрології та підвищення їх
кваліфікації.
3. ФУНКЦІЇ ГЦВ
ГЦВ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі
функції:
3.1 Організаційно-методичне керівництво та реалізація робіт
щодо створення науково-технічних, організаційних та нормативних
основ державної метрологічної системи. 3.1.1 Здійснення науково-методичного керівництва роботами із
забезпечення єдності вимірювань в країні. 3.1.2 Розробка науково-технічних і організаційних основ
забезпечення єдності вимірювань в країні. 3.1.3 Організація проведення аналізу відповідності
законодавчої, наукової та організаційної основ забезпечення
єдності вимірювань потребам економіки та оборони України і
розробка заходів щодо їх вдосконалення. 3.1.4 Організація проведення аналізу стану вимірювань в
Україні, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення. 3.1.5 Організація розробки державних програм створення і
забезпечення функціонування національної еталонної бази. 3.1.6 Розробка наукових основ, методів і засобів передачі
розмірів одиниць вимірювань від еталонів до робочих засобів
вимірювальної техніки. 3.1.7 Розробка порядку створення, затвердження, реєстрації,
зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з
еталонами інших держав та міжнародними еталонами. 3.1.8 Ведення Реєстру державних і вторинних еталонів одиниць
вимірювань. 3.1.9 Визначення загальних метрологічних вимог до засобів
вимірювальної техніки, методів та результатів вимірювань. 3.1.10 Визначення загальних вимог щодо порядку проведення
калібрування і метрологічної атестації засобів вимірювальної
техніки. 3.1.11 Визначення загальних вимог щодо порядку розробки та
атестації методик виконання вимірювань. 3.1.12 Створення нормативних та організаційних основ
діяльності Української калібрувальної служби. 3.1.13 Підготовка відповідної інформації для видання
офіційних матеріалів щодо чинних в Україні нормативних документів
з метрології. 3.1.14 Створення і ведення банку даних нормативних документів
з метрології.
3.2 Науково-методичне забезпечення діяльності державних
наукових метрологічних центрів та територіальних органів
Держспоживстандарту України. 3.2.1 Науково-методичне керівництво діяльності державних
наукових метрологічних центрів та територіальних органів
Держспоживстандарту України щодо передачі розмірів одиниць
вимірювань від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки. 3.2.2 Ведення реєстру вихідних еталонів державних наукових
метрологічних центрів та територіальних органів
Держспоживстандарту України (далі - вихідні еталони). 3.2.3 Планування та організація проведення колових
(радіальних) звірень вихідних еталонів. 3.2.4 Аналіз стану, своєчасності повірки (метрологічної
атестації) та ефективності використання вихідних еталонів і
розробка пропозицій щодо їх вдосконалення. 3.2.5 Розробка програм створення повірочного обладнання для
оснащення територіальних органів Держспоживстандарту України та
координації їх реалізації. 3.2.6 Підготовка планів-графіків звірення державних еталонів
України з міжнародними еталонами та національними еталонами інших
держав.
3.3 Науково-методичне та організаційне забезпечення
підготовки кадрів у галузі метрології та підвищення їх
кваліфікації. 3.3.1 Організація та проведення підготовки метрологів вищої
кваліфікації. 3.3.2 Участь у науково-методичному забезпеченні в галузі
підвищення кваліфікації та обміну досвідом
спеціалістів-метрологів.
3.4 На ГЦВ можуть бути покладені інші функції відповідно до
наказів і розпоряджень Держспоживстандарту України.
4. ПРАВА ГЦВ
ГЦВ має право:
4.1 Здійснювати контроль діяльності державних наукових
метрологічних центрів і територіальних органів Держспоживстандарту
України щодо передачі розмірів одиниць вимірювань від еталонів
робочим засобам вимірювальної техніки та подавати
Держспоживстандарту України пропозиції за його результатами.
4.2 Отримувати від державних наукових метрологічних центрів і
територіальних органів Держспоживстандарту України, підприємств та
організацій матеріали, документи та інформацію, які необхідні для
виконання функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.3 Затверджувати та узгоджувати документи відповідно до
функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
5. СТРУКТУРА ГЦВ
5.1 Керівництво роботою ГЦВ здійснює директор Національного
наукового центру "Інститут метрології" (далі - ННЦ "Інститут
метрології") безпосередньо, а також через своїх заступників.
5.2 Координацію робіт з виконання функцій ГЦВ здійснює
підрозділ ННЦ "Інститут метрології", визначений директором
ННЦ "Інститут метрології".
5.3 Функції ГЦВ виконують підрозділи ННЦ "Інститут
метрології" відповідно до порядку, встановленого керівництвом
ННЦ "Інститут метрології".
5.4 До виконання робіт, покладених на ГЦВ, можуть залучатись
як експерти спеціалісти: підрозділів центрального апарату Держспоживстандарту України; державних наукових метрологічних центрів Держспоживстандарту
України; територіальних органів Держспоживстандарту України; наукових організацій; метрологічних служб центральних органів виконавчої влади,
підприємств та організацій тощо.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЦВ
Керівник ГЦВ несе відповідальність перед Держспоживстандартом
України за невиконання або за неналежне виконання покладених на
нього функцій, а також за перевищення делегованих йому прав.
7. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ГЦВ
Фінансування діяльності ГЦВ проводиться за рахунок:
7.1 Коштів державного бюджету.
7.2 Надходжень від виконання робіт із державного
метрологічного контролю, інших метрологічних робіт та надання
метрологічних послуг.
7.3 Коштів від виконання науково-дослідних робіт.
7.4 Інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
Начальник управління метрології Р.Домницький