Про методичні рекомендації та зміни і доповнення до нормативних актів Укоопспілки (Форма № № ОЗ-3, ОЗ-4)
Укоопспілка; Постанова, Рекомендації, Форма типового документа [...] від 30.04.2013106
Документ v0106626-13, поточна редакція — Прийняття від 30.04.2013

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.04.2013  № 106

Про методичні рекомендації та зміни і доповнення до нормативних актів Укоопспілки

На виконання постанови дев'ятих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання "Про зміни і доповнення до нормативних актів Укоопспілки" Правління Укоопспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити і ввести в дію з 31 травня 2013 року:

1.1. Методичні рекомендації щодо особливостей документального забезпечення операцій з основними засобами в споживчій кооперації України (додаток 1).

1.2. Методичні рекомендації про порядок продажу на аукціонах основних засобів в споживчій кооперації України (додаток 2).

2. Внести до Положення про електронний реєстр об'єктів (будівель) споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань), затвердженого постановою третіх зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання, зі змінами і доповненнями, внесеними четвертими, шостими зборами Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання, другими зборами Ради Укоопспілки двадцятого скликання (далі - Положення), такі зміни і доповнення:

2.1. Назву Положення після слів "об'єктів (будівель)" доповнити словами "нестратегічного майна".

2.2. У пунктах 1.1, 1.3 слова "громадське майно", "громадського майна" замінити словами "нестратегічне майно", "нестратегічного майна".

3. Контроль за виконанням постанови покласти на правління та ревізійні комісії споживчих товариств, споживспілок.

Голова Правління

В.В. ГончаренкоДодаток 1
до постанови
Правління Укоопспілки
30.04.2013 № 106

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо особливостей документального забезпечення операцій з основними засобами в споживчій кооперації України

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо особливостей документального забезпечення операцій з основними засобами в споживчій кооперації України (далі - Методичні рекомендації) розроблено відповідно до Законів України "Про споживчу кооперацію", "Про кооперацію", інших законодавчих актів та на виконання постанови дев'ятих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання.

1.2. Методичні рекомендації спрямовані на методологічне забезпечення дотримання єдиного порядку документального ведення операцій з основними засобами споживчими товариствами, споживспілками, їх підприємствами (об'єднаннями) системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).

1.3. Основні засоби споживчої кооперації України (далі - основні засоби) є власністю споживчих товариств, райспоживспілок, облспоживспілок, Кримспоживспілки і Укоопспілки, їх підприємств (об'єднань).

1.4. Володіння, користування і розпорядження основними засобами здійснюють вищі органи управління споживчих товариств і споживспілок або уповноважені ними органи згідно з законодавством України, нормативними актами Укоопспілки та статутами споживчих товариств і споживспілок.

1.5. Власник або уповноважений ним орган забезпечує постійне зберігання документів, що засвідчують право власності на основні засоби:

• затверджену проектно-кошторисну документацію на об'єкти в повному обсязі;

• акти Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (згідно з Державними будівельними нормами, які діяли на період введення об'єкта в експлуатацію), декларації про готовність об'єкта до експлуатації, сертифікати;

• документи на право землекористування;

• договори купівлі-продажу;

• рішення судів, які посвідчують право власності;

• технічні паспорти основних засобів;

• паспорти транспортних засобів та інших об'єктів основних засобів;

• свідоцтва про право власності на будівлі та споруди;

• документи (постанови, акти) про ліквідацію основних засобів.

2. Визначення, структура, оцінка, амортизація та бухгалтерський облік основних засобів

2.1. Основні засоби - матеріальні активи, які споживчі товариства, споживспілки, їх підприємства (об'єднання) утримують з метою використання їх у процесі виробництва, реалізації товарів, надання послуг, здійснення адміністративних, соціально-культурних функцій тощо, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більший одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

2.2. Оцінка, амортизація та бухгалтерський облік основних засобів здійснюються в порядку, встановленому законодавством та нормативними актами Укоопспілки:

Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами).

Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 № 2658-III.

Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV (із змінами).

• Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України.

• Положенням про правовий режим майна споживчої кооперації України, затвердженим постановою дев'ятих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання.

• Методичними рекомендаціями з організації бухгалтерського обліку в споживчій кооперації, затвердженими постановою правління Укоопспілки від 30.10.2012 № 382.

Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" (зі змінами).

2.3. Всі основні засоби споживчої кооперації України поділяються на стратегічне і нестратегічне майно.

2.3.1. До стратегічного майна можуть відноситися земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої, основні засоби цілісних майнових комплексів, які належать споживчим товариствам, споживспілкам, їх підприємствам (об'єднанням) на праві власності.

Документи на право власності щодо такого майна (оригінали) є конфіденційними.

2.3.2. До стратегічного майна відносяться основні засоби, які:

• мають ключове значення для формування доходів споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань) та забезпечують їх фінансову стабільність і платоспроможність або можуть бути використані з цією метою в майбутньому;

• використовуються для організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення існування та безпосередньої діяльності кооперативних організацій;

• використовується для соціальних цілей кооперативних організацій: оздоровлення та реабілітація, відпочинок, навчання, підвищення кваліфікації їх працівників та членів, асоційованих членів споживчих товариств.

2.3.3. Основні засоби, які не відповідають критеріям, зазначеним у підпункті п. 2.3.2, є нестратегічним майном.

2.3.4. До складу основних засобів входять:

• земельні ділянки;

• капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом;

• будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);

• машини та обладнання, з них:

• електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації;

• автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади і інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

• будь-які інші основні засоби, не перелічені вище.

2.4. До будівель відносяться архітектурно-будівельні об'єкти, призначенням яких є створення умов (захист від атмосферних явищ і інше) для праці, житла, соціально-культурного обслуговування населення та зберігання матеріальних цінностей.

2.4.1. Інвентарним об'єктом є кожна окрема будівля. Якщо будівлі примикають одна до одної і мають спільну стіну, але кожна із них являє собою самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об'єктами.

2.4.2. Будівлі, відгородження та інші надвірні споруди, що обслуговують будівлі (сарай, огорожа, колодязь тощо), становлять разом з ними один інвентарний об'єкт. Якщо ці будівлі та споруди обслуговують два чи більше будинків, вони рахуються самостійними інвентарними об'єктами.

2.4.3. Зовнішні прибудови до будівлі, які мають самостійне господарське призначення, відокремлені будівлі котельних, а також капітальні надвірні будівлі (склади, гаражі тощо) є самостійними інвентарними об'єктами.

2.4.4. До складу будівлі входять усі комунікації в середині будівлі, необхідні для її експлуатації, а саме: уся система опалення, включаючи і котельну установку для опалення (якщо остання знаходиться у самому будинку); уся внутрішня мережа водогазопроводу та каналізації з усіма улаштуваннями, силової і освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, структуровані кабельні системи (локальні обчислювальні мережі), внутрішні телефони і сигналізаційні мережі та вентиляційні улаштування загально-санітарного призначення, підйомники (ліфти), а також зовнішні комунікації: для каналізації - до найближчого до будівлі оглядового колодязя (вартість колодязя включається до вартості зовнішньої мережі); для водопроводу, газопроводу, тепломережі - до вентиля або трійника біля будівлі (вентиль або трійник включається до вартості будівлі, а колодязь, в якому вони встановлені, враховується до вартості зовнішніх мереж); для електромереж - до кабельної кінцевої муфти при кабельних уводах та прохідних ізоляторів при повітряних уводах. Муфти відносяться до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори - до внутрішніх.

У випадках, коли кабельний увід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка у цьому випадку відноситься до внутрішніх мереж.

2.5. До споруд відносяться інженерно-будівельні об'єкти, призначенням яких є створення умов, необхідних для здійснення процесу виробництва шляхом виконання тих чи інших технічних функцій, не пов'язаних зі зміною предмета праці (мости, цистерни та резервуари на фундаментах, естакади, під'їзні шляхи, навіси, басейни тощо), а також зовнішні комунікації (водоканалізаційні системи, лінії електропередач і тепломережі, мережі радіотелефонного зв'язку тощо).

2.5.1. Інвентарним об'єктом вважається кожна окрема споруда зі всіма улаштуваннями, що складає з ним одне ціле.

2.6. До передавальних пристроїв відносяться такі пристрої, за допомогою яких проводиться передача електричної, теплової чи механічної енергії від машин-двигунів до робочих машин, а також передача рідких та газоподібних речовин від одного інвентарного об'єкта до іншого (трансмісії, лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв'язку тощо).

2.7. До складу машин та устаткування зараховуються силові машини та устаткування; вимірювальні і регулювальні прилади та обладнання, лабораторне устаткування; обчислювальна техніка, інші машини та устаткування.

2.7.1. До силових машин та устаткування відносяться машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, машини-двигуни, що перетворюють різну енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) у механічну, тобто в енергію руху.

2.7.2. Інвентарним об'єктом силових машин та устаткування є кожна окрема машина (якщо вона не є частиною іншого інвентарного об'єкта), враховуючи пристосування, прилади, інструменти, електроустаткування, а також індивідуальне обгородження і фундамент (якщо інвентарний об'єкт змонтований на окремому фундаменті).

2.7.3. До вимірювальних та регулювальних приладів і обладнання відносяться прилади та обладнання для усілякого вимірювання (товщини, діаметра, площі, ваги, часу, тиску, швидкості, кількості обертів, потужності, напруги і сили струму тощо) і для регулювання виробничих процесів як ручним, так і автоматичним способом (ваги, касові апарати тощо).

2.7.4. До лабораторного обладнання відносяться прилади і апаратура заводських та науково-дослідних лабораторій, що використовуються для випробовування матеріалів, проведення дослідів і досліджень.

2.7.5. Інвентарним об'єктом вимірювальних та регулюючих приладів, устаткування й лабораторного обладнання вважаються предмети, які не є складовою частиною якогось іншого інвентарного об'єкта і мають самостійне призначення.

2.7.6. До засобів обчислювальної техніки відносяться електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, зв'язані з ними засоби зчитування і друкування інформації, інші інформаційні системи, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації.

2.7.7. Інвентарним об'єктом засобів обчислювальної техніки вважаються окремі машини і устаткування, які не є складовою частиною іншої машини.

2.8. До інших машин та устаткування відносяться машини, апарати та інше устаткування, що не увійшло у перелічені вище групи.

2.8.1. Інвентарним об'єктом інших машин та устаткування є кожна одиниця устаткування з урахуванням пристосування, приладів та інструментів в їх складі.

2.9. До транспортних засобів відносяться:

Рухомий склад автомобільного транспорту - автомобілі вантажні та легкові, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі, причепи тощо.

Гужовий транспорт: вози, сани тощо.

Виробничий транспорт: вагонетки, автокари, електрокари та інші механізми, що відносяться до виробничого устаткування, мотоцикли і моторолери, велосипеди тощо.

2.10. До інструментів відносяться механізоване та немеханізоване знаряддя праці загального призначення, а також ті предмети, що прикріплюються до машин і служать для обробки матеріалів.

2.11. До виробничого інвентарю відносяться предмети виробничого призначення, що служать для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі столи, верстаки, прилавки тощо); устаткування, що сприяє охороні праці (групові огородження машин тощо), місткості для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, ларі, чани, засіки тощо); шафи торговельні та стелажі; інвентарна тара, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин.

2.12. До господарського інвентарю відносяться предмети конторського і господарського обзаведення: гардероби, шафи, дивани, столи, крісла, неспалимі шафи і ящики, комп'ютери всіх модифікацій, принтери, палатки, килими тощо.

2.13. До робочої і продуктивної худоби відносяться: робоча худоба - коні, воли та інші робочі тварини; продуктивна худоба - корови, свиноматки, вівцематки тощо.

Інвентарним об'єктом є кожна доросла тварина.

2.14. До багаторічних насаджень відносяться усі багаторічні насадження, незважаючи на їх вік:

• плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі);

• зелені та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, садах, скверах, на території підприємств, у дворах житлових будинків тощо.

3. Порядок списання основних засобів

3.1. Списання основних засобів з балансів споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств, об'єднань (далі - підприємств) проводиться:

а) будівель і споруд, знесених у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням діючих підприємств і об'єктів, а також непридатних об'єктів для використання через фізичний знос, коли їх відновлення неможливе або економічно недоцільне і вони не можуть бути реалізовані;

б) морально застарілого., зношеного і непридатного для подальшого використання обладнання, транспортних засобів, інвентарю та інструменту, коли відновлення цього майна неможливе або економічно недоцільне, і воно не може бути реалізоване;

в) основних засобів, знищених внаслідок стихійного лиха або аварій.

3.2. Основні засоби, віднесені до нестратегічного майна, списуються за рішенням правління споживчого товариства, споживспілки з наступним затвердженням цього рішення вищим органом управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженим ним органом.

Основні засоби, віднесені до стратегічного майна, списуються за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого ним органу.

3.3. Для встановлення непридатності основних засобів для подальшого використання, неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на їх списання на підприємстві створюється постійно діюча комісія у складі:

керівника (заступника керівника) підприємства або іншої уповноваженої особи, інженера, механіка, бухгалтера, економіста, інших фахівців, представників комісії кооперативного контролю.

3.3.1. При оформленні документів на списання будівель і споруд, обладнання і машин, коли у складі постійно діючої комісії відсутній інженерно-технічний працівник, для участі в роботі комісії запрошуються відповідні спеціалісти.

3.3.2. До складу комісії включається представник профспілкової організації (за згодою).

3.3.3. Для встановлення непридатності паросилових установок, автомобілів, підйомних і інших основних засобів, у разі необхідності, можуть запрошуватись представники відповідних інспекцій.

У разі нез'явлення представника відповідної інспекції акт на списання складається без його участі, про що робиться відмітка в акті.

3.4. Комісія:

3.4.1. Проводить безпосередній огляд об'єкта, який підлягає списанню.

3.4.2. Встановлює причини невідповідності критеріям активу, які зумовлюють необхідність списання об'єкта (знос, розкомплектація, порушення умов експлуатації або аварії тощо) та визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів з експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності.

3.4.3. Визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів тощо об'єкта, що списується, та їх вартість.

3.4.4. Складає і підписує акт на списання об'єкта за типовою формою № ОЗ-3, затвердженою наказом Мінстату України від 29.12.95 № 352 (додаток 1), а на списання автомобілів, причепів і напівпричепів - акт за типовою формою № ОЗ-4 (додаток 2).

При огляді об'єктів, які списуються, комісія використовує необхідну технічну документацію (технічні паспорти, дефектні відомості та інші документи).

В актах на списання вказуються: рік виготовлення об'єкта або закінчення будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємство і введення в експлуатацію тощо.

В актах детально висвітлюються причини списання об'єкта, стан основних частин, деталей, вузлів, конструктивних елементів і обґрунтовується недоцільність або неможливість їх відновлення.

Причини списання об'єктів в актах повинні бути викладені конкретно і вичерпно: перераховані всі вузли і деталі, яких не вистачає; вказано де і які встановлені пошкодження (характер і їх розміри); зазначено розміри зносу і корозії основних деталей і вузлів; обґрунтовані причини недоцільності або неможливості ремонту і відновлення.

Акт повинен бути заповнений чорнилом, кульковою ручкою, друкарськими, комп'ютерними або іншими засобами без помарок, виправлень і підчисток.

Акти, підписані не всіма членами комісії, а також акти, в яких причини списання визначені загальними, неконкретними словами ("непридатний", "зношений", "застарілий", "некомплектний" тощо), повертаються комісії для дооформлення.

3.5. Для списання з балансу підприємства вартості машин, обладнання і транспортних засобів, знищених внаслідок стихійного лиха або аварій, до акта списання додається копія акта про стихійне лихо, аварію, а також пояснення причин, які викликали стихійне лихо, аварію, із зазначенням заходів, вжитих до винних осіб щодо відшкодування збитків.

3.6. Акт на списання основних засобів складається в трьох примірниках і передається головою комісії головному бухгалтеру підприємства в день його складання. Головний бухгалтер перевіряє акт і, у разі відсутності зауважень, передає керівнику підприємства на затвердження.

Керівник підприємства зобов'язаний розглянути акт протягом трьох днів і прийняти відповідне рішення щодо списання основних засобів та притягнення до відповідальності осіб, які допустили розкомплектування, псування тощо.

При згоді на списання об'єкта основних засобів керівник підприємства затверджує акт і подає його на розгляд правління споживчого товариства, споживспілки. Водночас подається копія наказу (розпорядження) керівника підприємства щодо вжитих заходів з відшкодування завданої шкоди внаслідок розкомплектування, псування тощо об'єкта основних засобів.

3.7. Правління споживчого товариства, спожквспілки розглядає подані матеріали протягом місячного строку.

3.8. Після прийняття рішення правління споживчого товариства, споживспілки щодо затвердження акта про списання основних засобів керівник підприємства дає вказівки про демонтаж та розбирання об'єкта основних засобів. При демонтажі, розбиранні об'єкта, який ліквідовується, відбираються всі придатні для використання вузли, деталі, агрегати, апаратура і дорогоцінні метали і оприбутковуються під звіт матеріально відповідальним особам за. ціною, встановленою комісією. Непридатні деталі і матеріали відповідно оприбутковуються як брухт.

3.9. Розбирання та демонтаж об'єктів основних засобів до затвердження акта на списання правлінням споживчого товариства, споживспілки забороняється,

3.9.1. Датою виключення зі складу основних засобів списаних об'єктів є дата рішення власника про їх списання.

4. Порядок передачі в оперативну оренду основних засобів

4.1. Оперативна оренда передбачає передачу орендарю права користування окремими інвентарними об'єктами основних засобів, що належать орендодавцю, на платній основі та на строк не більший за визначений власником, без права зміни статусу цієї операції до закінчення строку дії договору з обов'язковим поверненням цих основних засобів орендодавцю.

Право власності на орендовані основні засоби залишається в орендодавця протягом усього строку оренди.

Основні засоби не можуть бути предметом договорів оренди, які допускають виникнення спільної власності орендодавця та орендаря на предмет оренди.

4.2. Передача об'єктів стратегічного майна в оренду чи інше платне користування допускається у випадках, коли:

• неможливе його використання за призначенням;

• відсутні фінансові ресурси для перепрофілювання об'єктів стратегічного майна;

• власник майна змінив стратегію щодо використання об'єктів стратегічного майна.

4.3. Передача орендодавцем права користування об'єктами основних засобів орендарю на платній основі та на визначений власником строк проводиться за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого ним органу.

4.4. Споживчі товариства, споживспілки, їх підприємства (об'єднання), члени, асоційовані члени споживчих товариств системи Укоопспілки мають переважне право перед іншими юридичними і фізичними особами на отримання об'єкта майна в оренду чи інше платне користування.

4.5. Договори оперативної оренди (додаток 3), укладені з юридичними і фізичними особами на предмет їх змісту і суті, повинні відповідати таким критеріям:

- ознаки об'єкта оренди (найменування, місцезнаходження, склад, вартість (з індексацією);

- строк договору;

- розмір орендної плати. Орендна плата за користування об'єктами оперативної оренди встановлюється за домовленістю сторін, але її розмір не може бути менше фактичних витрат орендодавця по кожному об'єкту оренди та рівня рентабельності, а також відшкодування витрат від інфляції;

- цільове використання майна, що передається в оренду;

- права і обов'язки сторін;

- виконання зобов'язань (передача майна в оренду, приймання майна, порядок здійснення орендних платежів), повернення майна з оренди;

- порядок проведення поліпшення об'єкта оренди орендарем;

- порядок і умови розірвання договору у випадках продажу майна, переданого в оренду;

- умови пролонгації договору;

- відповідальність сторін у разі порушення зобов'язань за договором;

- страхування майна на користь орендодавця (крім транспортних засобів);

- юридична адреса, банківські реквізити і підписи сторін.

Передача орендарю та повернення ним основних засобів оформляється актом приймання-передачі, який підписується сторонами договору (додаток).

4.6. У договорі оперативної оренди будівель та споруд (їх окремих частин) зазначається загальна площа земельної ділянки, на яку надається право користування. Плата за користування земельною ділянкою включається в загальну орендну плату.

Договір оперативної оренди будівель та споруд (їх окремих частин), укладений строком на три роки і більше, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і вважається укладеним з моменту його державної реєстрації.

Договір оперативної оренди транспортних засобів за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Страхування транспортних засобів здійснюється орендодавцем.

5. Порядок продажу основних засобів

5.1. Положення даного розділу розповсюджується на продаж основних засобів, майнових комплексів, об'єктів незавершеного будівництва, корпоративного права та/або частини корпоративного права споживчого товариства, споживспілки в статутному фонді (майні) підприємства (крім об'єктів стратегічного майна) (далі - майно).

5.2. Споживче товариство, споживспілка може здійснити продаж об'єктів нестратегічного майна, якщо:

• неможливе використання його за призначенням;

• відсутні фінансові ресурси для добудови, перепрофілювання, модернізації та реконструкції майна та/або якщо проведення цих заходів не принесе економічної вигоди;

• власник майна змінив стратегію стосовно його використання.

5.3. Продаж майна здійснюється за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженим ним органом, а продаж корпоративного права та/або частини корпоративного права в статутному фонді (майні) - за спільним рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженим ним органом та профспілкової організації.

Якщо на балансі підприємства обліковуються об'єкти стратегічного майна, то корпоративне право та/або частина корпоративного права споживчого товариства, споживспілки на частку в статутному фонді (майні) цього підприємства продажу не підлягає.

5.4. Об'єкти нестратегічного майна продаються будь-яким юридичним чи фізичним особам з аукціону або без проведення аукціону.

Продаж майна здійснюється у порядку, встановленому законодавством, статутом споживчого товариства, споживспілки, нормативними актами та методичними рекомендаціями Укоопспілки.

Якщо після оприлюднення рішення про. продаж майна та ціни його продажу надійдуть пропозиції щодо придбання майна від двох і більше осіб, власник майна зобов'язаний прийняти рішення про його продаж з аукціону.

Оприлюднення рішення про продаж майна та порядок документального оформлення операцій з продажу нестратегічного майна з аукціону визначено Методичними рекомендаціями про порядок продажу на аукціонах основних засобів в споживчій кооперації України.

5.5. Переважне право на придбання майна мають споживчі товариства, споживспілки, їх підприємства (об'єднання), члени, асоційовані члени споживчих товариств системи Укоопспілки.

5.6. При продажу майна членам, асоційованим членам споживчих товариств враховується:

• стаж членства яких не менше 5 років;

• ветеранам праці споживчої кооперації;

• нагородження відзнаками Укоопспілки.

Загальні збори (збори уповноважених) можуть розширювати перелік першочерговості.

Принцип переважності застосовується, якщо після оприлюднення рішення про продаж майна надійдуть пропозиції щодо його придбання від двох і більше осіб.

У такому разі проводиться аукціон, і якщо учасники аукціону запропонують одну ціну продажу аукціонного майна, переможцем аукціону оголошується особа, яка має переважне право на його придбання.

Якщо в аукціоні взяли участь дві або більше осіб, які мають переважне право на придбання аукціонного майна, і всі учасники аукціону запропонували одну ціну його продажу, власник майна самостійно визначає переможця аукціону, який має переважне право на його придбання, враховуючи стаж членства у споживчому товаристві та стаж роботи у споживчій кооперації.

5.7. Ціна продажу майна встановлюється комісією власника майна, яку призначає вищий орган управління споживчого товариства, споживспілки або уповноважений ним орган.

Комісію очолює голова правління споживчого товариства, споживспілки або інша уповноважена особа, заступник голови комісії - головний бухгалтер споживчого товариства, споживспілки. До складу комісії включаються: бухгалтер, економіст, інші фахівці, а також представник профспілкового комітету (за згодою).

Результати роботи комісії оформляються протоколом, який затверджується органом, що призначив комісію.

5.8. Комісія власника майна встановлює ціну продажу майна після:

• визначення фізичного зносу майна та порівняння зі зносом (амортизацією) майна за даними бухгалтерського обліку;

• порівняння балансової (залишкової) вартості майна з висновком оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання;

• вивчення попиту та пропозицій на ринку нерухомості майна.

5.8.1. Ціна продажу майна встановлюється не нижче його оціночної вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, збільшеної на суму витрат з оцінки майна, витрат на підготовку та проведення продажу, податку на додану вартість або єдиного податку, сплата яких передбачена законодавством.

5.8.2. Ціна продажу майна, яка визначена комісією споживчого товариства, споживспілки, може коригуватися власником майна на індекс інфляції, оприлюднений Державною службою статистики України.

5.9. Продаж майна оформляється договором купівлі-продажу, який укладається продавцем (власником майна) і покупцем (додатки 4, 5). Договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

5.10. Покупець набуває право власності на нерухоме майно з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації правочину. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договору купівлі-продажу проводиться в місячний термін при умові оплати покупцем повної вартості нерухомого майна.

Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу корпоративного права та/або частини корпоративного права споживчого товариства, споживспілки в статутному фонді (майні) підприємства проводиться за домовленістю сторін договору.

Право власності у набувача майна за договором, який не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, виникає з моменту підписання акта приймання-передачі. Підписання акта приймання-передачі здійснюється після оплати покупцем повної вартості майна.

5.11. Кошти від реалізації майна після сплати податків, передбаченої законодавством, спрямовуються на придбання нових, реконструкцію діючих, модернізацію, добудову, дообладнання, ремонт об'єктів основних засобів, довгострокові фінансові інвестиції та забезпечення виконання статутних завдань споживчим товариством, споживспілкою.

5.12. Основні засоби, які належать до стратегічного майна, можуть бути продані за рішенням вищого органу управління кооперативної організації або уповноваженого ним органу лише у разі втрати ними статусу стратегічного майна та виключення з електронного реєстру стратегічного майна.

5.13. Внесення змін до переліку основних засобів, які зараховані до стратегічного майна, здійснюється за рішенням:

загальних зборів членів споживчого товариства за умови попереднього погодження з правлінням спілки споживчих товариств, членом якої є споживче товариство, а також правлінням облспоживспілки, Кримспоживспілки;

конференції районної спілки споживчих товариств або уповноваженого нею органу за умови попереднього погодження з правлінням спілки споживчих товариств, членом якої є районна спілка споживчих товариств;

з'їзду споживчої кооперації області, АР Крим або уповноваженого ним органу за умови попереднього погодження з Правлінням Укоопспілки;

з'їзду споживчої кооперації України або уповноваженого ним органу за поданням Правління Укоопспілки.

6. Порядок безоплатної передачі основних засобів

6.1. Основні засоби (крім основних засобів, що належать до стратегічного майна) у разі неможливості використання їх за призначенням, а також неможливості продажу, передачі в операційну оренду, внеску до статутних (складених) капіталів суб'єктів господарювання можуть бути безоплатно передані споживчим товариствам, споживспілкам системи Центральної спілки споживчих товариств України, органам місцевого самоврядування, державним органам, а також громадам офіційно зареєстрованих релігійних конфесій для загальногромадських цілей, якщо це не створить конкуренцію споживчій кооперації.

Основною умовою безоплатної передачі основних засобів є попереднє відшкодування одержувачем власнику основних засобів податку на додану вартість.

Безоплатна передача таких основних засобів проводиться за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого ним органу за актом безоплатної передачі основних засобів (додаток 6).

6.2. Об'єкти основних засобів (крім основних засобів, що належать до стратегічного майна), які тривалий час не задіяні в господарській діяльності і не перспективні в подальшому використанні, фізично і морально зношені, першочергово можуть, за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого ним органу, бути передані безоплатно членам, асоційованим членам споживчих товариств для цілей, що не створюють конкуренцію споживчій кооперації, за умови сплати набувачем права власності податку на додану вартість та дотримання наступних вимог:

• стаж членства яких не менше 5 років;

• ветеранам праці споживчої кооперації;

• нагородженим відзнаками Укоопспілки.

Безоплатна передача основних засобів членам, асоційованим членам споживчого товариства проводиться за нотаріально посвідченим договором дарування.

7. Порядок консервації основних засобів

7.1. Консервація основних засобів - це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання основних засобів у разі часткового або повного припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

7.2. Строк корисного використання основних засобів збільшується на строк знаходження їх на консервації.

7.3. Консервація та розконсервація основних засобів проводиться за рішенням правління споживчого товариства, споживспілки з наступним затвердженням рішення вищим органом управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженим ним органом.

7.4. Для прийняття рішення про консервацію основних засобів керівник підприємства подає правлінню споживчого товариства, споживспілки такі документи:

• висновок (техніко-економічне обґрунтування) про проведення консервації основних засобів;

• відомість інвентаризації об'єктів основних засобів;

• акт технічного стану основних засобів на момент звернення про їх переведення на консервацію;

• перелік заходів щодо забезпечення безпеки робіт під час консервації та збереження законсервованих основних засобів;

• кошторис витрат на проведення консервації, зберігання та розконсервації основних засобів;

• план-графік проведення розконсервації основних засобів;

• інші документи (за необхідністю).

7.5. Правління споживчого товариства, споживспілки в місячний строк розглядає подані матеріали і приймає рішення щодо проведення консервації основних засобів та/або відмови.

8. Порядок передачі в заставу основних засобів

8.1. Основні засоби (крім об'єктів стратегічного майна) можуть бути передані в заставу за рішенням вищого органу управління кооперативної організації або уповноваженого ним органу за договором застави (додаток 7).

8.2. Об'єкти основних засобів, які віднесені до стратегічного майна, можуть бути предметом договорів застави та/або іпотеки виключно у випадку дотримання таких вимог:

• укладення договору застави та/або іпотеки проводиться за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого ним органу після попереднього погодження з:

а) правлінням Кримспоживспілки, облспоживспілки щодо стратегічного майна членів спілки споживчих товариств та їх членів;

б) Правлінням Укоопспілки стосовно стратегічного майна членів Укоопспілки;

• банківський кредит (кредит, кредитна лінія, овердрафт тощо) надається споживчому товариству, спілці споживчих товариств - власнику об'єкта стратегічного майна або підприємству, власником якого є власник об'єкта стратегічного майна.

8.3. Для отримання попереднього погодження на укладення договорів застави та/або іпотеки стратегічного майна необхідно подати правлінню спілки споживчих товариств, членом якої є споживче товариство, споживспілка:

• клопотання про надання попередньої згоди на укладення договорів застави та/або іпотеки стратегічного майна;

• погоджений сторонами проект договору банківського кредиту (кредит, кредитна лінія, овердрафт тощо), скріплений підписом керівника і печаткою;

• погоджений сторонами проект договору застави та/або іпотеки стратегічного майна, скріплений підписом керівника і печаткою.

8.4. Правління спілки споживчих товариств має право на одержання також інших документів та інформації, необхідних для прийняття рішення.

9. Порядок передачі основних засобів як внесок до статутних (складених) капіталів

9.1. Передача основних засобів як внесок до статутних (складених) капіталів суб'єктів господарювання - юридичних осіб проводиться за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого ним органу за актом приймання-передачі (додаток 8).

9.2. Об'єкти основних засобів, які належать до стратегічного майна, можуть бути внесені до статутних (складених) капіталів суб'єктів господарювання - юридичних осіб в обмін на емітовані ними корпоративні права за рішенням вищого органу управління або уповноваженого ним органу у разі дотримання таких умов:

• внесення об'єктів стратегічного майна до статутного (складеного) капіталу суб'єкта господарювання - юридичної особи було попередньо погоджено з правлінням облспоживспілки, Кримспоживспілки стосовно стратегічного майна членів спілки споживчих товариств та їх членів;

Правління Укоопспілки стосовно стратегічного майна членів Укоопспілки.

• внаслідок внесення об'єктів стратегічного майна до статутного (складеного) капіталу суб'єкта господарювання - юридичної особи власник таких об'єктів набуде у власність частку (акції, паї) у статутному (складеному) капіталі такого суб'єкта господарювання - юридичної особи, який даватиме можливість, у разі необхідності, блокувати рішення органів управління суб'єкта господарювання щодо розпорядження переданими об'єктами стратегічного майна (продаж, передача в заставу, іпотеку тощо).

9.3. Для отримання попереднього погодження на внесення об'єктів стратегічного майна до статутного (складеного) капіталу суб'єкта господарювання - юридичної особи правлінню спілки споживчих товариств подаються документи:

• клопотання про надання попереднього погодження на внесення об'єктів стратегічного майна до статутного (складеного) капіталу суб'єкта господарювання - юридичної особи з переліком засновників (учасників) такої юридичної особи та розрахунком розміру частки в статутному капіталі (пакета акцій, паю), яку набуде власник, що звертається за попереднім погодженням;

• нотаріально засвідчена копія установчих документів суб'єкта господарювання - юридичної особи, а для новостворених суб'єктів господарювання - юридичних осіб - проект установчих документів, скріплений підписами усіх засновників;

• нотаріально засвідчені копії інших документів суб'єкта господарювання - юридичної особи, які регулюють питання розпорядження власністю такого суб'єкта господарювання - юридичної особи, а для новостворених суб'єктів господарювання - юридичних осіб - проекти таких документів, скріплені підписами усіх засновників.

Правління спілки споживчих товариств має право на отримання інших документів та інформації, які необхідні для прийняття рішення.

10. Прикінцеві положення

10.1. Форми звітності про наявність та рух основних засобів затверджує правління Укоопспілки.

10.2. Зміни і доповнення до Методичних рекомендацій вносяться правлінням Укоопспілки.

10.3. У разі внесення законодавцем змін чи доповнень в закони, інші нормативно-правові акти або прийняття нових, які регулюють правовідносини стосовно основних засобів, Методичні рекомендації використовуються у частині, що не суперечить законам, іншим нормативно-правовим актам.

Начальник управління
методології бухгалтерського
обліку, контролю, звітності
і корпоративних прав
Департаменту фінансів
та обліку


А.М. ВолошинДодаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України


Форма № ОЗ-3
Затверджена наказом Мінстату
України від 29.12.95 р. № 352

АКТ
на списання основних засобів


Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України


Форма № ОЗ-4
Затверджена наказом Мінстату
України від 29.12.95 р. № 352

АКТ
на списання автотранспортних засобівДодаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України

ДОГОВІР
оперативної оренди об'єкта нерухомостіДодаток
до договору оренди об'єкта нерухомості

АКТ
приймання-передачі в оперативну оренду об'єкта нерухомостіДодаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України

ДОГОВІР № _____
купівлі-продажу основних засобів (майнового комплексу)Додаток
до договору купівлі-продажу
основних засобів
(майнового комплексу)

АКТ
приймання-передачі основних засобів від Продавця до ПокупцяДодаток 5
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України

ДОГОВІР № 1
купівлі-продажу корпоративного права та/або частини корпоративного права споживчого товариства, споживспілки на частку в статутному фонді (майні) підприємства
___________________________
(назва підприємства)Додаток
до договору купівлі-продажу
корпоративного права та/або частини
корпоративного права споживчого
товариства, споживспілки в статутному
фонді (майні) підприємства

АКТ
приймання-передачі корпоративного права та/або частини корпоративного права споживчого товариства, споживспілки в статутному фонді (майні) підприємства
___________________________
(назва)Додаток 6
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України

АКТ
безоплатної передачі основних засобівДодаток 7
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України

ДОГОВІР
застави, іпотеки основних засобівДодаток 8
до Методичних рекомендацій
щодо особливостей документального
забезпечення операцій з основними
засобами в споживчій кооперації України

АКТ
приймання-передачі основних засобів, як довгострокових фінансових інвестицій
______________________________
(назва)
споживчого товариства, споживспілки до статутного (складеного) капіталу
______________________________
(назва)
підприємства
станом на "___" ____________ 20__ рікДодаток 2
до постанови
Правління Укоопспілки
30.04.2013 № 106

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
про порядок продажу на аукціонах основних засобів в споживчій кооперації України

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації про порядок продажу на аукціонах основних засобів в споживчій кооперації України розроблено відповідно до законів України "Про споживчу кооперацію", "Про кооперацію", інших законодавчих актів та на виконання постанови дев'ятих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання (далі - Методичні рекомендації).

Методичні рекомендації призначені для використання споживчими товариствами, споживспілками, їх підприємствами (об'єднаннями) системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) з метою методологічного забезпечення дотримання єдиного порядку організації та проведення аукціонів з продажу основних засобів (крім об'єктів житлового фонду), цілісних майнових комплексів, об'єктів незавершеного будівництва споживчого товариства, споживспілки, їх підприємств (об'єднань), корпоративного права та/або частини корпоративного права споживчого товариства, споживспілки в статутному капіталі (майні) підприємства (далі - основні засоби).

1.2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

Аукціон - спеціально організований і періодично діючий ринок продажу основних засобів з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну.

Наступний аукціон - аукціон, призначений вдруге:

- через відсутність необхідної кількості учасників аукціону та/або учасники аукціону не взяли участь у торгах;

- у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу аукціонних основних засобів та/або несплати коштів за придбаний лот в передбачений договором купівлі-продажу термін.

Кількість наступних аукціонів визначає власник аукціонних основних засобів.

Аукціонні основні засоби - основні засоби, які пропонуються для продажу на аукціоні.

Ліцитатор - ведучий аукціону. Ліцитатор повинен знати порядок проведення аукціону і володіти технікою проведення торгів.

Лот - об'єкт основних засобів, що виставляється для продажу на аукціоні.

Кожному лоту надається номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.

Організатор аукціону - споживче товариство, споживспілка, їх підприємство (об'єднання), якому вищим органом управління або уповноваженим ним органом споживчого товариства, споживспілки надано повноваження на організацію та проведення аукціону.

Ціна продажу аукціонних основних засобів - стартова ціна, яка встановлена їх власником відповідно до законодавства і у порядку, визначеному Методичними рекомендаціями щодо особливостей документального забезпечення операцій з основними засобами в споживчій кооперації України.

Крок аукціону - надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни оголошеного ліцитатором лота. Перший крок аукціону (рекомендований розмір до 10% стартової ціни аукціонних основних засобів) визначає їх власник або організатор аукціону за дорученням власника. Кожний наступний крок аукціону визначається учасниками аукціону за принципом "хто запропонує більшу ціну". Запропонована ціна учасниками аукціону повинна бути не нижче наступного кроку аукціону, встановленого ліцитатором.

Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні.

Комісійна винагорода - плата власником аукціонних основних засобів організатору аукціону за виконане доручення з їх реалізації.

Учасник аукціону - юридична або фізична особа, яка в установленому порядку зареєстрована для участі в аукціоні.

Реєстраційний внесок - грошові кошти, які сплачує на поточний рахунок організатора аукціону фізична або юридична особа (рекомендований розмір реєстраційного внеску - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за реєстрацію особи учасником аукціону. Реєстраційний внесок поверненню учаснику аукціону не підлягає.

Гарантійний внесок учасника аукціону - грошові кошти, які сплачує на поточний рахунок організатора аукціону або власника аукціонних основних засобів фізична або юридична особа (рекомендований розмір гарантійного внеску - до 10 відсотків стартової ціни лота) для участі в аукціоні.

Переможець аукціону - учасник аукціону, який запропонував найбільшу ціну за об'єкт аукціонних основних засобів (лот).

1.3. Організатор аукціону повинен мати приміщення, в яких забезпечується виконання торговельно-технологічних норм, вимог правил пожежної безпеки та охорони праці для зберігання, передпродажної підготовки, демонстрації основних засобів, проведення аукціону та відповідні стенди для демонстрації фотокарток, технічних характеристик, креслень, планувань основних засобів, які реалізуються на аукціоні.

2. Підготовка до проведення аукціону

2.1. Власник майна (споживче товариство, споживспілка, їх підприємство (об'єднання)) укладає з організатором аукціону договір (додаток 1) про реалізацію аукціонних основних засобів. Розмір комісійної винагороди організатору аукціону зазначається у договорі.

2.2. Для організації і проведення аукціону організатор аукціону створює аукціонну комісію. Очолює аукціонну комісію керівник (заступник керівника) підприємства - організатора аукціону. До її складу включають працівників організатора аукціону. Власник аукціонних основних засобів може делегувати до складу аукціонної комісії свого представника (представників).

Організатор аукціону призначає матеріально відповідальну особу з приймання на аукціон аукціонних основних засобів від їх власника.

2.3. Для продажу на аукціоні основних засобів організатору аукціону подаються копії таких документів:

а) постанова вищого органу управління або уповноваженого ним органу споживчого товариства, споживспілки про продаж основних засобів на аукціоні;

б) свідоцтво на право власності та документ на право користування землею (для будівель, цілісних майнових комплексів);

в) технічна документація (технічний паспорт тощо).

2.4. Приймання основних засобів здійснюється матеріально відповідальною особою організатора аукціону за актом приймання-передачі на аукціон основних засобів (додаток 2).

Об'єкти нерухомого майна та інші аукціонні основні засоби, які не можуть бути фізично передані організатору аукціону для продажу, представляються на аукціон документально, про що робиться відповідний запис в акті приймання-передачі на аукціон основних засобів із зазначенням переліку копій переданих документів.

2.4.1. На прийняті аукціонні основні засоби аукціонна комісія складає інформаційну картку на кожний лот (додаток 3).

Відповідальність за достовірність характеристик аукціонних основних засобів несе власник майна, а за їх викладення в інформаційній картці - організатор аукціону.

2.5. Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону, розмір реєстраційного внеску, кроки аукціону, що відображає в протоколі засідання аукціонної комісії.

Строк підготовки до аукціону - не більше двох місяців з дати приймання основних засобів організатором аукціону.

2.5.1. Розмір гарантійного внеску встановлює власник аукціонних основних засобів, про що письмово повідомляє організатора аукціону.

2.6. Організатор аукціону не пізніше як за 15 днів до дня проведення аукціону не менше трьох разів публічно оголошує про продаж аукціонних основних засобів через рекламні повідомлення в засобах масової інформації: на місцевому телебаченні, радіо, обов'язково у місцевій, що друкується на території адміністративно-територіального району, де розташований об'єкт продажу, пресі, мережі Інтернет.

Оголошення також розміщуються на об'єктах нерухомості, які виставлені на продаж.

В оголошенні зазначається: перелік аукціонних основних засобів, які виставляються на аукціон для продажу, їх місцезнаходження, коротка характеристика (загальна площа, розмір земельної ділянки тощо), стартові ціни лотів, перший крок аукціону та розмір гарантійних внесків по кожному лоту, розмір реєстраційного внеску та кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні, контактні телефони, номер поточного рахунку організатора аукціону для перерахування гарантійного та реєстраційного внесків.

2.7. З дня виходу першого інформаційного повідомлення про проведення аукціону його організатор дає можливість попередньо ознайомитися з аукціонними основними засобами всім фізичним і юридичним особам, які бажають взяти участь в аукціоні.

2.7.1. Аукціонні основні засоби з інформаційними картками виставляються у спеціально відведеному для цього приміщенні для демонстрації покупцям, а з основних засобів, представлених документально, виставляються їх фотокартки, технічні характеристики, креслення, планування з розмірами земельних ділянок тощо.

2.7.2. Організатор аукціону за окрему плату забезпечує транспортне обслуговування осіб, які бажають оглянути аукціонні основні засоби, що представлені документально.

2.8. Фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти участь в аукціоні, повинна перерахувати на поточний рахунок організатора аукціону або власника аукціонних основних засобів гарантійний внесок учасника аукціону у встановленому розмірі від ціни лота, який вона має намір придбати, а також перерахувати на поточний рахунок або сплатити в касу організатора аукціону реєстраційний внесок.

2.9. Для участі в аукціоні фізична чи юридична особа подає організатору аукціону:

заяву на участь в аукціоні (додаток 4);

документ, що посвідчує фізичну особу та повноваження представника юридичної особи;

копії платіжних документів про сплату реєстраційного внеску та гарантійного внеску учасника аукціону;

копію статуту та копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України юридичної особи;

копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу з державного реєстру фізичної особи - підприємця;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки фізичної особи - платника податків.

2.9.1. Приймання заяв на участь в аукціоні закінчується за три робочих дні до дня його проведення.

Приймання заяв на участь в аукціоні та реєстрація учасників без сплати реєстраційного та гарантійного внесків, а також без надання зазначених в п. 2.9 документів не допускається.

2.10. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації та повинні містити:

порядковий номер (відповідно до реєстрації);

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її адресу та паспортні дані;

прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи з зазначенням реквізитів юридичної особи та назви, номера і дати документа про його повноваження.

Під час проведення реєстрації учасники аукціону отримують вхідні квитки (додаток 5) та картки з аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), під якими вони беруть участь у торгах.

Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню крім випадків, встановлених законодавством.

2.11. Аукціонна комісія за три робочих дні до початку аукціону розглядає питання готовності до проведення аукціону. Засідання аукціонної комісії оформляється протоколом, копія якого надається власнику аукціонних основних засобів (додаток 6).

3. Порядок проведення аукціону

3.1. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох зареєстрованих учасників аукціону.

Зареєстрованому учаснику аукціону, який не з'явився на аукціон без поважних причин, гарантійний внесок учасника аукціону не повертається.

3.2. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.

3.3. До початку торгів ліцитатор інформує про майно, що виставляється на аукціон: надає коротку характеристику лота, називає його номер відповідно до інформаційної картки, стартову ціну та перший крок аукціону.

3.4. Початком торгів вважається момент оголошення ліцитатором стартової ціни лота з першим кроком аукціону.

У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи картку з аукціонним номером, повернутим до ліцитатора.

3.4.1. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни лота з першим кроком аукціону:

а) жоден з учасників аукціону не виявив бажання придбати запропонований ліцитатором лот, то об'єкт продажу знімається з торгів і аукціон за даним лотом не проводиться;

б) тільки один із учасників аукціону виявив бажання придбати запропонований ліцитатором лот, такий лот вважається проданим бажаючому учаснику аукціону;

в) двоє і більше учасників аукціону повідомили про готовність придбати лот за оголошеною ціною, то торги продовжуються.

3.5. Учасникам аукціону, які не повідомили про готовність придбати лот за стартовою ціною з першим кроком аукціону, гарантійний внесок учасника аукціону не повертається і до подальшої участі в аукціоні вони не допускаються.

Суми гарантійних внесків учасників аукціонів, які не підлягають поверненню учасникам аукціону за неучасть у торгах, перераховуються організатором аукціону на поточний рахунок власника аукціонних основних засобів.

3.6. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який першим підняв картку з аукціонним номером, є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника та запропоновану ним ціну і торги продовжуються.

Кожна наступна ціна, запропонована покупцями, повинна перевищувати попередню на суму не меншу наступного кроку аукціону, встановленого організатором аукціону.

3.7. Торги за даним лотом закінчуються тоді, коли після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з аукціонним номером, дає згоду на його придбання.

3.8. Після закінчення торгів за даним лотом ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну з податком на додану вартість і аукціонний номер переможця.

3.9. Учасникам аукціону і присутнім особам під час проведення торгів забороняється розмовляти в залі проведення аукціону, пересуватися по залі та фотографувати учасників.

Особи, які порушують цей Порядок, негайно виводяться із зали проведення аукціону і звільняються від участі в торгах і присутності на аукціоні, а реєстраційні та гарантійні внески таким особам не повертаються.

3.10. Всі розбіжності і суперечки щодо Порядку проведення аукціону вирішуються під час його проведення ліцитатором за погодженням з головою аукціонної комісії.

3.11. Під час аукціону членами аукціонної комісії ведеться протокол, до якого заносяться такі дані:

стартова ціна лота з першим кроком аукціону та продажна ціна лота - аукціонних основних засобів з податком на додану вартість;

пропозиції покупців і відомості про покупця, який запропонував у ході аукціону найвищу ціну (переможець аукціону).

Протокол підписується ліцитатором, переможцем аукціону і передається до аукціонної комісії.

Голова аукціонної комісії зазначає у протоколі відповідні суми та номери рахунків, на які переможцю аукціону потрібно внести кошти за придбані основні засоби (за вирахуванням внесеного гарантійного внеску учасника аукціону), передає протокол для підписання членами аукціонної комісії та затверджує протокол в день проведення аукціону.

3.12. Якщо учасник аукціону не став переможцем аукціону, то сплачений гарантійний внесок учасника аукціону підлягає поверненню йому протягом п'яти банківських днів.

3.13. Гарантійний внесок учасника аукціону, сплачений організатору аукціону переможцем аукціону, за вирахуванням комісійної винагороди, перераховується організатором аукціону на поточний рахунок власника аукціонних основних засобів у рахунок сплати переможцем аукціону за придбаний лот.

У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону та/або договору купівлі-продажу аукціонних основних засобів, несплати коштів за придбаний лот у передбачений протоколом аукціону (договором купівлі-продажу) термін із гарантійного внеску учасника аукціону, сплаченого переможцем аукціону, утримується комісійна винагорода організатору аукціону та штраф на користь власника аукціонних основних засобів у розмірі різниці між внесеним гарантійним внеском учасника аукціону та комісійною винагородою, а аукціон за цим лотом вважається таким, що не відбувся, і переможець аукціону до участі в наступних торгах з продажу цього об'єкта основних засобів не допускається.

3.14. Копія затвердженого протоколу аукціонної комісії видається переможцю аукціону в день проведення аукціону.

3.15. Відповідальність за зберігання аукціонних основних засобів з моменту їх приймання на аукціон до моменту повернення їх власнику чи передачі переможцю аукціону несе організатор аукціону, а за об'єкти нерухомості та інші основні засоби, представлені документально, - їх власник.

3.16. Придбані покупцем на аукціоні основні засоби поверненню не підлягають.

3.17. Аукціон може бути припинено на вимогу будь-кого з учасників аукціону або власника аукціонних основних засобів, у разі порушення законодавства та порядку проведення аукціону, передбаченого Методичними рекомендаціями.

Рішення про припинення аукціону приймає його організатор.

3.18. У разі, якщо організатор не задовольнив вимоги про припинення аукціону, це може бути підставою для подання судового позову про визнання аукціону недійсним.

3.19. За вимогою власника аукціонних основних засобів організатор аукціону зобов'язаний відмінити та/або перенести проведення аукціону на інший термін. Про відміну та/або перенесення аукціону його організатор направляє рекомендовані листи зареєстрованим учасникам аукціону не пізніше ніж за три робочих дні до проведення аукціону.

Зареєстрованим учасникам аукціону, який не відбувся, протягом трьох банківських днів повертаються сплачені реєстраційний внесок та гарантійний внесок учасника аукціону.

3.20. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності зареєстрованих учасників аукціону або наявності тільки одного учасника;

несплати переможцем аукціону у визначений термін вартості аукціонних основних засобів.

3.21. Якщо аукціон оголошено таким, що не відбувся, організатор аукціону повідомляє про це власника аукціонних основних засобів в п'ятиденний строк.

Власник аукціонних основних засобів може призначити наступний аукціон.

4. Порядок розрахунків за придбані на аукціоні основні засоби

4.1. За результатами проведення аукціону складається аукціонна відомість, яка підписується головою та членами аукціонної комісії і скріплюється печаткою організатора аукціону (додаток 7). Аукціонна відомість складається в день проведення аукціону.

4.2. На підставі копії аукціонної відомості та рахунків переможці аукціону здійснюють відповідно до договору купівлі-продажу розрахунки з власником аукціонних основних засобів за придбані на аукціоні основні засоби за ціною придбання з податком на додану вартість: за готівку, в безготівковому порядку, за чеками банків та в іншому порядку відповідно до законодавства.

4.2.1. Право власності на об'єкти нерухомості, придбані на аукціоні, переходить до переможця аукціону з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору купівлі-продажу. Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу основних засобів та його державна реєстрація проводиться після оплати повної їх вартості.

На інші основні засоби, придбані на аукціоні, право власності переходить до переможця аукціону після повного розрахунку та підписання акта приймання-передачі основних засобів у встановлені договором купівлі-продажу строки.

Договір купівлі-продажу власником основних засобів з переможцем аукціону рекомендується укладати в терміни не пізніше одного місяця з дня складання аукціонної відомості.

Договори купівлі-продажу основних засобів та акт приймання-передачі рекомендується складати за формами, рекомендованими Методичними рекомендаціями щодо особливостей документального забезпечення операцій з основними засобами в споживчій кооперації України.

4.3. Основні засоби (лоти), представлені матеріально, які не продані з аукціону, повертаються власнику за актом приймання-передачі (додаток 2).

4.4. Після закінчення аукціону всі документи з проведення аукціону комісія передає до бухгалтерії організатора аукціону. Копії документів передаються також і колишньому власнику аукціонних основних засобів.

5. Прикінцеві положення

5.1. Зміни і доповнення до Методичних рекомендацій вносяться Правлінням Укоопспілки.

5.2. Бухгалтерський облік операцій з продажу аукціонних основних засобів ведеться з дотриманням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджені Міністерством фінансів України, та Методичних рекомендацій Укоопспілки.

5.3. У разі внесення законодавцем змін чи доповнень в закони, інші нормативно-правові акти або прийняття нових, які регулюють правовідносини, що стосуються порядку продажу на аукціонах основних засобів, відповідні пункти цих Методичних рекомендацій застосовуються у частині, що не суперечить законам, іншим нормативно-правовим актам держави.

Начальник управління
методології бухгалтерського
обліку, контролю, звітності
і корпоративних прав
Департаменту фінансів
та обліку


А.М. ВолошинДодаток 1
до Методичних рекомендацій
про порядок продажу на аукціонах
основних засобів в споживчій
кооперації України

ДОГОВІР
про реалізацію аукціонних основних засобівДодаток 2
до Методичних рекомендацій
про порядок продажу на аукціонах
основних засобів в споживчій
кооперації України

АКТ №
приймання-передачі на аукціон (повернення з аукціону) основних засобів та документів на об'єкти нерухомості та інших основних засобівДодаток 3
до Методичних рекомендацій
про порядок продажу на аукціонах
основних засобів в споживчій
кооперації України

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № __Додаток 4
до Методичних рекомендацій
про порядок продажу на аукціонах
основних засобів в споживчій
кооперації України

ЗАЯВА
на участь в аукціоніДодаток 5
до Методичних рекомендацій
про порядок продажу на аукціонах
основних засобів в споживчій
кооперації України

ВХІДНИЙ КВИТОКДодаток 6
до Методичних рекомендацій
про порядок продажу на аукціонах
основних засобів в споживчій
кооперації України


ПРОТОКОЛ №
засідання членів аукціонної комісії
___________________________________________
(назва підприємства - організатора аукціону)Додаток 7
до Методичних рекомендацій
про порядок продажу на аукціонах
основних засобів в споживчій
кооперації України

АУКЦІОННА ВІДОМІСТЬ № ____вгору