Документ v0106609-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.05.2016, підстава - v0792731-16

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
29.04.2005 N 106
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 792 ( v0792731-16 ) від 10.05.2016 }
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний науковий метрологічний центр
Держспоживстандарту України - Державне підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення поширюється на Державний науковий
метрологічний центр Держспоживстандарту України (далі - ДНМЦ) -
Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав
споживачів (далі - Укрметртестстандарт) і регламентує основні
завдання, функції, права, відповідальність, структуру і джерела
фінансування його діяльності. Положення розроблено відповідно до Типового положення про
державні наукові метрологічні центри Держспоживстандарту України,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 січня
2005 року N 8 ( v0008609-05 ).
1.2. Основною метою діяльності Укрметртестстандарту як ДНМЦ є
забезпечення реалізації в Україні єдиної науково-технічної
політики в галузі метрології.
1.3. ДНМЦ-Укрметртестстандарт належить до державної
метрологічної служби і в своїй діяльності керується Законом
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
(далі - Закон), іншими нормативно-правовими актами України в
галузі метрології, наказами і розпорядженнями Держспоживстандарту
України, а також державними, міждержавними та міжнародними
нормативними документами з метрології, чинними в Україні.
1.4. Функції, що виконує ДНМЦ-Укрметртестстандарт,
встановлено Статутом Укрметртестстандарту, Положенням про Головний
центр державної метрологічної служби України ( v0011609-05 ),
Положенням про Головний центр Державної служби стандартних
довідкових даних про фізичні сталі речовин і матеріалів та цим
Положенням.
1.5. Надання Укрметртестстандарту статусу ДНМЦ не змінює
форми власності та організаційно-правової форми.
1.6. ДНМЦ-Укрметртестстандарт здійснює свою діяльність під
керівництвом Держспоживстандарту України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДНМЦ-УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТУ
2.1. Виконання наукових прикладних досліджень у сфері
метрології з метою забезпечення єдності вимірювань в Україні.
2.2. Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, пов'язаних із створенням, удосконаленням, зберіганням,
застосуванням національної еталонної бази.
2.3. Створення систем передачі розмірів одиниць вимірювань
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у
закріплених за Укрметртестстандартом видах і підвидах вимірювань.
2.4. Участь у розробці державних наукових та
науково-технічних програм або їх розділів, що стосуються
забезпечення єдності вимірювань.
2.5. Розробка та участь у розробці нормативних документів з
метрології та проектів нормативно-правових актів в галузі
метрології.
2.6. Розробка та участь у розробці нормативних документів
України по їх гармонізації з міжнародними нормативними документами
в галузі метрології.
2.7. Розвиток, удосконалення та забезпечення діяльності
Державної метрологічної служби, спрямованої на забезпечення
єдності вимірювань в Україні.
2.8. Здійснення державного метрологічного контролю.
2.9. Участь у міжнародному співробітництві з питань
метрології.
2.10. Науково-методичне, організаційне та практичне
забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації та обміну
досвідом спеціалістів-метрологів.
2.11. Організація та проведення семінарів, науково-практичних
конференцій з питань метрології та метрологічної діяльності.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДНМЦ-УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТУ
3.1. ДНМЦ-Укрметртестстандарт відповідно до покладених
завдань виконує такі основні функції: 3.1.1. Бере участь у розробці концепції розвитку державної
метрологічної служби. 3.1.2. Проводить дослідження з теоретичних основ метрології,
теорії вимірювань та методів визначення точності вимірювань. 3.1.3. Бере участь у розробці державних програм створення і
забезпечення функціонування національної еталонної бази. 3.1.4. Проводить експертизу та бере участь у розробці
розділів метрологічного забезпечення державних і багатогалузевих
наукових і науково-технічних програм. 3.1.5. Проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи, пов'язані із створенням, удосконаленням, зберіганням та
застосуванням національної еталонної бази. 3.1.6. Створює системи передачі розмірів одиниць вимірювань
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у
закріплених за Укрметртестстандартом видах і підвидах вимірювань. 3.1.7. Здійснює науково-методичне керівництво роботами із
забезпечення єдності вимірювань в закріплених видах і підвидах
вимірювань. 3.1.8. Аналізує стан вимірювань в Україні та стан технічної
бази метрологічних робіт у територіальних органах
Держспоживстандарту України за закріпленими видами і підвидами
вимірювань (групами засобів вимірювальної техніки), готує
пропозиції щодо їх вдосконалення, розроблює та забезпечує
виконання відповідних заходів. 3.1.9. Здійснює державний метрологічний контроль в частині: - уповноваження та атестації в державній метрологічній
системі згідно із Законом ( 113/98-ВР ); - державних приймальних і державних контрольних випробувань
засобів вимірювальної техніки відповідно до галузі акредитації
(уповноваження); - повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до галузі
акредитації (уповноваження), в тому числі проведення повірки
засобів вимірювальної техніки на державних і вторинних еталонах; - державної метрологічної атестації засобів вимірювальної
техніки відповідно до галузі акредитації (уповноваження) на
проведення повірки засобів вимірювальної техніки. 3.1.10. Здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки
відповідно до галузі акредитації (за ДСТУ ISO/IEC 17025), галузі
атестації та/або галузі уповноваження на проведення повірки цих
або аналогічних засобів вимірювальної техніки. 3.1.11. Розроблює методики виконання вимірювань та проводить
їх атестацію, а також атестацію методик виконання вимірювань, що
розроблені іншими організаціями. 3.1.12. Здійснює вимірювання відповідно до галузі акредитації
(атестації). 3.1.13. За рішенням Держспоживстандарту України проводить
окремі етапи робіт з уповноваження заявників (метрологічних
центрів, територіальних органів, головних та базових метрологічних
служб центральних органів виконавчої влади, повірочних лабораторій
підприємств та організацій) на проведення відповідних
метрологічних робіт, здійснює уповноваження підприємств та
організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань. 3.1.14. За рішенням Держспоживстандарту України проводить
окремі етапи робіт з атестації метрологічних центрів,
територіальних органів на проведення калібрування засобів
вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для
фізичних осіб, а також на проведення вимірювань у сфері та/або
поза сферою поширення державного метрологічного нагляду. 3.1.15. За рішенням Держспоживстандарту України здійснює
атестацію калібрувальних лабораторій підприємств та організацій,
що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої
влади, або належать до сфери управління цих органів (якщо ці
органи не мають метрологічної служби з головними та/або базовими
організаціями) - на проведення калібрування засобів вимірювальної
техніки для власних потреб цих підприємств та організацій. 3.1.16. Здійснює атестацію вимірювальних лабораторій
підприємств та організацій згідно із Законом ( 113/98-ВР ) на
проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення
державного метрологічного нагляду. 3.1.17. Проводить атестацію випробувального обладнання,
розробку та виготовлення державних стандартних зразків України та
метрологічну атестацію стандартних зразків складу та властивостей
речовин і матеріалів. 3.1.18. Проводить роботи щодо: актуалізації чинних норм,
правил та процедур законодавчої метрології, гармонізації з
міжнародними документами з метрології та впровадження їх в
метрологічну практику. 3.1.19. Бере участь у проведенні аналізу нормативної бази з
метрології та підготовці пропозицій щодо її вдосконалення.
Здійснює розробку нормативних документів з метрології. 3.1.20. Проводить експертизу міждержавних та міжнародних
стандартів з метрології з метою визначення доцільності їх
застосування в Україні. 3.1.21. Проводить експертизу нормативних та експлуатаційних
документів технічних засобів з метою встановлення їх приналежності
до засобів вимірювальної техніки. 3.1.22. Здійснює ведення Державного реєстру засобів
вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні. 3.1.23. Здійснює розробку та експертизу, з занесенням до
державного реєстру методик виконання вимірювань та реєстру
організаційно-методичних нормативних документів з метрології,
відповідних документів з метрології. 3.1.24. Забезпечує метрологічні служби центральних органів
виконавчої влади, підприємств та організацій, територіальних
органів Держспоживстандарту України інформацією з відповідних
реєстрів, що веде Укрметртестстандарт. 3.1.25. Виконує, за узгодженням з Держспоживстандартом
України, роботи з наукового та науково-технічного співробітництва
з метрологічними організаціями інших країн, в тому числі за
дорученням Держспоживстандарту України, представляє Україну з
питань метрологічної діяльності в міжнародних інституціях. 3.1.26. Проводить звірення державних еталонів, вихідних
еталонів України та Укрметртестстандарту з міжнародними еталонами
та еталонами інших держав. 3.1.27. Виконує, за дорученням Держспоживстандарту України,
функції технічного забезпечення діяльності національних
секретаріатів міждержавних і міжнародних організацій з метрології,
в роботі яких Україна бере участь. 3.1.28. Здійснює науково-методичне, організаційне та
практичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів у галузі уповноваження та атестації. 3.1.29. Здійснює розробку та атестацію комп'ютерних програм
(як своїх, так і для замовників) для обробки результатів
вимірювань за методиками виконання вимірювань, методиками повірки
(калібрування) та державної метрологічної атестації (метрологічної
атестації).
3.2. На ДНМЦ-Укрметртестстандарт можуть бути покладені інші
функції відповідно до наказів та розпоряджень Держспоживстандарту
України.
4. ПРАВА ДНМЦ-УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
4.1. ДНМЦ-Укрметртестстандарт має право:
4.1.1. Отримувати від державних наукових метрологічних
центрів і територіальних органів Держспоживстандарту України,
підприємств, установ і організацій центральних органів виконавчої
влади матеріали, документи та інформацію, що необхідні для
здійснення функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.1.2. Розробляти, затверджувати або узгоджувати документи
відповідно до функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.1.3. Надавати Держспоживстандарту України, державним
науковим метрологічним центрам і територіальним органам
Держспоживстандарту України, метрологічним службам центральних
органів виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям
пропозиції та рекомендації, що пов'язані з виконанням функцій,
передбачених розділом 3 цього Положення.
4.1.4. Перевіряти чи брати участь в перевірці уповноважених
та/або атестованих організацій в державній метрологічній системі
згідно із Законом ( 113/98-ВР ).
4.1.5. Укладати угоди, контракти, госпрозрахункові договори
на розробку, виробництво еталонів, робочих засобів вимірювальної
техніки, виконання метрологічних робіт та надання метрологічних
послуг.
4.1.6. Проводити експертизу учбових програм і методичних
документів, що використовуються в учбових закладах при підготовці
спеціалістів-метрологів, аудиторів з метрології.
4.2. Права ДНМЦ-Укрметртестстандарт відповідно до додатково
покладених на нього функцій визначаються наказами і
розпорядженнями Держспоживстандарту України.
5. СТРУКТУРА ДНМЦ-УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
5.1. Керівництво ДНМЦ-Укрметртестстандартом здійснює
генеральний директор Укрметртестстандарту безпосередньо, а також
через свого першого заступника.
5.2. Організаційна структура ДНМЦ-Укрметртестстандарту
затверджується генеральним директором Укрметртестстандарту.
5.3. Функції ДНМЦ, передбачені цим Положенням, виконують
відповідні інститути Укрметртестстандарту та їх підрозділи
відповідно до порядку, що встановлюється генеральним директором
Укрметртестстандарту за поданням першого заступника генерального
директора.
5.4. При генеральному директорові Укрметртестстандарту
створюється науково-технічна рада Укрметртестстандарту, яка є
дорадчим органом для розгляду питань наукової та науково-технічної
діяльності ДНМЦ-Укрметртестстандарту.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДНМЦ-УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТУ
Керівники ДНМЦ-Укрметртестстандарту (генеральний директор та
перший заступник генерального директора) несуть відповідальність
перед Держспоживстандартом України за невиконання або за неналежне
виконання покладених на ДНМЦ-Укрметртестстандарт функцій, а також
за перевищення наданих прав.
7. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНМЦ-УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТУ
Фінансування діяльності ДНМЦ-Укрметртестстандарту
здійснюється за рахунок: - коштів державного бюджету; - надходжень від виконання робіт з державного метрологічного
контролю, інших метрологічних робіт та надання метрологічних послуг;
- коштів від виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт за договорами з підприємствами та
організаціями України і контрактами із зарубіжними фірмами; - інших надходжень, передбачених Законом ( 113/98-ВР ).
Начальник управління метрології Р.Домницький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
29.04.2005 N 106

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний науковий метрологічний центр
Держспоживстандарту України - Державне підприємство
"Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних
та управляючих систем"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення поширюється на державний науковий
метрологічний центр Держспоживстандарту України (далі - ДНМЦ) -
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології
вимірювальних та управляючих систем" (далі - ДНМЦ-ДП "НДІ
"Система") і регламентує основні завдання, функції, права,
відповідальність, структуру і джерела фінансування його
діяльності. Положення розроблено відповідно до Типового положення про
державні наукові метрологічні центри Держспоживстандарту України,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 січня
2005 року N 8 ( v0008609-05 ).
1.2. ДНМЦ-ДП "НДІ "Система" належить до Державної
метрологічної служби і у своїй діяльності керується Законом
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
(далі - Закон), іншими нормативно-правовими актами України в
галузі метрології, наказами і розпорядженнями Держспоживстандарту
України, а також державними, міждержавними та міжнародними
нормативними документами з метрології та цим Положенням.
1.3. Основною метою діяльності ДНМЦ-ДП "НДІ "Система" є
забезпечення реалізації в Україні єдиної науково-технічної
політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
1.4. Функції, які виконує ДНМЦ-ДП "НДІ "Система", встановлено
Статутом ДП "НДІ "Система" та цим Положенням.
1.5. Надання статусу ДНМЦ-ДП "НДІ "Система" не змінює форми
власності та організаційно-правової форми підприємства.
1.6. ДНМЦ-ДП "НДІ "Система" здійснює свою діяльність під
керівництвом Держспоживстандарту України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДНМЦ-ДП "НДІ "СИСТЕМА"
Основними завданнями ДНМЦ-ДП "НДІ "Система" є:
2.1. Виконання науково-прикладних досліджень у сфері
метрології у закріплених видах і підвидах вимірювань (засобів
вимірювальної техніки та їх комплексів, у т. ч. що входять до
складу вимірювальних, вимірювальних інформаційних систем та
автоматизованих систем керування технологічними процесами та їх
компонентів, далі - груп ЗВТ).
2.2. Створення, удосконалення, зберігання та застосування
державного первинного еталона одиниці звукового тиску у
повітряному середовищі, еталона передавання одиниці звукового
тиску у повітряному середовищі вторинних та робочих еталонів
одиниць вимірювань у закріплених видах і підвидах вимірювань.
2.3. Створення та удосконалення систем передачі розмірів
одиниць вимірювань від еталонів до робочих засобів вимірювальної
техніки у закріплених видах і підвидах вимірювань (груп ЗВТ).
2.4. Участь у розробці державних наукових та
науково-технічних програм або їх розділів, що стосуються
забезпечення єдності вимірювань.
2.5. Розробка нормативних документів з метрології у
закріплених видах і підвидах вимірювань (груп ЗВТ).
2.6. Здійснення державного метрологічного контролю у
закріплених видах і підвидах вимірювань (груп ЗВТ).
2.7. Участь у міжнародному співробітництві з питань
метрології.
2.8. Підготовка кадрів у галузі метрології та метрологічної
діяльності.
2.9. Організація та проведення семінарів, науково-практичних
конференцій з питань метрології та метрологічної діяльності.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДНМЦ-ДП "НДІ "СИСТЕМА"
ДНМЦ - ДП "НДІ "Система", відповідно до покладених на нього
завдань, виконує такі основні функції:
3.1. Участь у розробленні концепції розвитку Державної
метрологічної системи.
3.2. Проведення досліджень з теоретичних основ метрології,
теорії вимірювань та методів визначення точності вимірювань.
3.3. Участь у розробці державних програм створення і
забезпечення функціонування національної еталонної бази.
3.4. Проведення експертизи та участь у розробці розділів
метрологічного забезпечення державних і багатогалузевих наукових
та науково-технічних програм.
3.5. Проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних із
створенням, удосконаленням, зберіганням та застосуванням
первинних, вторинних та робочих еталонів у закріплених видах і
підвидах вимірювань.
3.6. Створення систем передачі розмірів одиниць вимірювань
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у
закріплених видах і підвидах вимірювань (груп ЗВТ).
3.7. Здійснення науково-методичного керівництва роботами із
забезпечення єдності вимірювань у закріплених видах і підвидах
вимірювань.
3.8. Проведення аналізу стану вимірювань в Україні та стану
технічної бази територіальних органів Держспоживстандарту України
за закріпленими видами та підвидами вимірювань, підготовка
пропозицій щодо їх вдосконалення, розробка та забезпечення
виконання відповідних заходів.
3.9. Здійснення державного метрологічного контролю: 3.9.1.Проведення державних приймальних і державних
контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки відповідно
до галузі акредитації (уповноваження). 3.9.2. Проведення повірки засобів вимірювальної техніки
відповідно до галузі акредитації (уповноваження). 3.9.3. Проведення повірки засобів вимірювальної техніки на
державному еталоні одиниці звукового тиску у повітряному
середовищі та еталоні передавання одиниці звукового тиску у
повітряному середовищі. 3.9.4. Проведення державної метрологічної атестації засобів
вимірювальної техніки відповідно до галузі акредитації
(уповноваження) на право проведення державних приймальних
випробувань та повірки (калібрування) засобів вимірювальної
техніки.
3.10. Розробка методик виконання вимірювань у закріплених
видах і підвидах вимірювань та їх атестація відповідно до галузі
акредитації (уповноваження).
3.11. Проведення вимірювань відповідно до галузі акредитації
(уповноваження) на право проведення повірки (калібрування) засобів
вимірювальної техніки.
3.12. Участь за рішенням Держспоживстандарту України в
уповноваженні територіальних органів головних (базових)
організацій, повірочних лабораторій на проведення державних
приймальних і контрольних випробувань, повірки засобів
вимірювальної техніки та на проведення атестації методик виконання
вимірювань.
3.13. Проведення за рішенням Держспоживстандарту України
уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації
методик виконання вимірювань.
3.14. Здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки
відповідно до галузі акредитації (за ДСТУ ISO/IEC 17025), галузі
атестації та/або галузі уповноваження на проведення повірки цих
або аналогічних засобів вимірювальної техніки.
3.15. Участь, за рішенням Держспоживстандарту України, в
атестації територіальних органів на проведення калібрування
засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій
та фізичних осіб, а також на проведення вимірювань.
3.16. Проведення, за рішенням Держспоживстандарту України,
атестації калібрувальних лабораторій підприємств та організацій на
проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних
потреб цих підприємств та організацій.
3.17. Проведення робіт щодо актуалізації чинних норм, правил
та процедур законодавчої метрології, їх гармонізації з
міжнародними документами з метрології та впровадження в
метрологічну практику.
3.18. Участь у проведенні аналізу нормативної бази з
метрології та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення.
Розробка нормативних документів з метрології в закріплених видах
вимірювань (груп ЗВТ).
3.19. Створює та веде облік вимірювальних, вимірювальних
інформаційних систем (ВІС) та автоматизованих систем керування
технологічними процесами (АСК ТП).
3.20. Проведення експертизи міждержавних та міжнародних
стандартів з метрології з метою визначення доцільності їх
застосування в Україні.
3.21. Проведення експертизи нормативних та експлуатаційних
документів, в тому числі з метою встановлення приналежності
технічних засобів до засобів вимірювальної техніки, в закріплених
видах вимірювань (груп ЗВТ).
3.22. Створення та забезпечення функціонування системи
управління якістю виконання метрологічних робіт згідно з вимогами
чинних нормативних документів.
3.23. Забезпечення метрологічних служб центральних органів
виконавчої влади, підприємств та організацій, територіальних
органів Держспоживстандарту України інформацією з питань
метрології. Здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення
діяльності державних наукових метрологічних центрів та
територіальних органів Держспоживстандарту України, метрологічних
служб центральних органів виконавчої влади, підприємств та
організацій, органів сертифікації продукції і послуг в галузі
метрологічного забезпечення систем та вимірювань, що ними
здійснюються.
3.24. Координація діяльності державних наукових метрологічних
центрів та територіальних органів Держспоживстандарту України,
метрологічних служб центральних органів виконавчої влади,
підприємств та організацій України в галузі метрологічного
забезпечення ВІС та АСК ТП та вимірювань, що ними здійснюються.
3.25. Виконання, за дорученням Держспоживстандарту України,
робіт з наукового та науково-технічного співробітництва з
метрологічними організаціями інших країн.
3.26. Проведення звірень державних еталонів з міжнародними
еталонами та еталонами інших держав.
3.27. Виконання, за дорученням Держспоживстандарту України,
функцій технічного забезпечення діяльності національних
секретаріатів міждержавних та міжнародних організацій з
метрології, в роботі яких Україна бере участь.
3.28. Здійснення підготовки кадрів у галузі метрології та
підвищення їх кваліфікації.
3.29. На ДНМЦ можуть бути покладені додаткові функції
відповідно до наказів та розпоряджень Держспоживстандарту України.
4. ПРАВА ДНМЦ-ДП "НДІ "СИСТЕМА"
ДНМЦ-ДП "НДІ "Система" має право:
4.1. Здійснювати контроль діяльності державних наукових
метрологічних центрів і територіальних органів Держспоживстандарту
України щодо метрологічного забезпечення ВІС і АСК ТП та
забезпечення єдності вимірювань у закріплених видах вимірювань, що
необхідний для виконання передбачених розділом 3 функцій, та
подавати результати контролю до Держспоживстандарту України.
4.2. Отримувати від територіальних органів
Держспоживстандарту України, метрологічних служб, підприємств та
організацій матеріали, документи та інформацію, необхідні для
виконання функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.3. Розробляти, затверджувати або узгоджувати документи
відповідно до функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.4. Укладати угоди, контракти, госпрозрахункові договори на
створення засобів вимірювальної техніки, виконання метрологічних
робіт та надання метрологічних послуг.
4.5. Надавати до Держспоживстандарту України пропозиції та
рекомендації за результатами робіт, що пов'язані з виконанням
функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
5. СТРУКТУРА ДНМЦ-ДП "НДІ "СИСТЕМА"
5.1. ДНМЦ-ДП "НДІ "СИСТЕМА" очолює директор ДП "НДІ
"СИСТЕМА", який безпосередньо або через своїх заступників
організовує науково-виробничу, господарську, соціально-побутову та
іншу діяльність центру.
5.2. Організаційні структури ДНМЦ затверджуються директором.
5.3. При керівництві ДНМЦ створюється науково-технічна рада,
яка є дорадчим органом для розгляду питань наукової та
науково-технічної діяльності ДНМЦ.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДНМЦ-ДП "НДІ "СИСТЕМА"
Керівник ДНМЦ несе відповідальність перед
Держспоживстандартом України за невиконання або за неналежне
виконання покладених на ДНМЦ функцій, а також за перевищення
наданих йому прав.
7. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНМЦ-ДП "НДІ "СИСТЕМА"
Фінансування діяльності ДНМЦ здійснюється за рахунок:
7.1. Коштів державного бюджету відповідно до статті 45 Закону
( 113/98-ВР ).
7.2. Надходжень від виконання робіт із державного
метрологічного контролю, інших метрологічних робіт та надання
метрологічних послуг.
7.3. Коштів від виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт за договорами з підприємствами та
організаціями України і контрактами із зарубіжними фірмами.
7.4. Інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
Начальник управління метрології Р.Домницький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
29.04.2005 N 106

ПОЛОЖЕННЯ
про національний науковий метрологічний центр
Держспоживстандарту України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення поширюється на національний науковий
метрологічний центр Держспоживстандарту України (далі - ННМЦ) -
Державне підприємство Національний науковий центр "Інститут
метрології" (далі - ННЦ "Інститут метрології") і регламентує
основні завдання, функції, права, структуру і джерела фінансування
його діяльності. Положення розроблено відповідно до Типового положення про
державні наукові метрологічні центри Держспоживстандарту України,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 січня
2005 року N 8 ( v0008609-05 ).
1.2. ННМЦ належить до Державної метрологічної служби і в
своїй діяльності керується Законом України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (далі - Закон України),
іншими нормативно-правовими актами України в галузі метрології,
наказами і розпорядженнями Держспоживстандарту України, а також
державними, міждержавними та міжнародними нормативними документами
з метрології.
1.3. Основною метою діяльності ННМЦ є забезпечення формування
та реалізації в Україні єдиної науково-технічної політики у сфері
метрології та метрологічної діяльності.
1.4. Функції, що виконує ННМЦ, встановлено Статутом ННЦ
"Інститут метрології", Положенням про Головний центр із
забезпечення єдності вимірювань в Україні ( v0107609-05 ),
Положенням про Головний центр Державної служби стандартних зразків
складу та властивостей речовин і матеріалів, Положенням про
Український метрологічний центр Державної служби єдиного часу і
еталонних частот та цим Положенням.
1.5. Надання ННЦ "Інститут метрології" статусу ННМЦ не змінює
його форми власності та організаційно-правової форми.
1.6. Діяльність ННМЦ здійснюється під керівництвом
Держспоживстандарту України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ННМЦ
Основними завданнями ННМЦ є:
2.1. Виконання наукових фундаментальних та прикладних
досліджень у сфері метрології, в тому числі по уточненню значень
основних одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць SI.
2.2. Розробка наукових основ розвитку державної метрологічної
системи.
2.3. Створення, удосконалення, зберігання і застосування
державних первинних, вторинних та робочих еталонів одиниць
вимірювань у закріплених видах вимірювань. 2.4. Створення систем передачі розмірів одиниць вимірювань
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у
закріплених видах вимірювань.
2.5. Формування державних наукових та науково-технічних
програм з метрології.
2.6. Розробка нормативних документів з метрології.
2.7. Здійснення державного метрологічного контролю.
2.8. Науково-методичне та організаційне забезпечення
міжнародного співробітництва в галузі метрології.
2.9. Підготовка кадрів у галузі метрології та підвищення їх
кваліфікації.
2.10. Організація та проведення семінарів, науково-технічних
конференцій з питань метрології та метрологічного забезпечення.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ННМЦ
3.1. ННМЦ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує
такі основні функції: 3.1.1. Розробка пропозицій щодо формування науково-технічної
політики у сфері метрології Держспоживстандарту України. 3.1.2. Розробка науково-технічних прогнозів розвитку
державної метрологічної системи. 3.1.3. Формування державних програм з метрології та концепції
розвитку державної метрологічної системи. 3.1.4. Проведення досліджень з теоретичних основ метрології,
теорії вимірювань та методів визначення точності вимірювань. 3.1.5. Розробка державних програм створення і забезпечення
функціонування національної еталонної бази. 3.1.6. Ведення Реєстру державних, первинних і вторинних
еталонів одиниць вимірювань та Реєстру вихідних еталонів державних
наукових метрологічних центрів та територіальних органів
Держспоживстандарту України. 3.1.7. Здійснення науково-технічного співробітництва з
науковими установами Національної академії наук України та іншими
науковими організаціями країни щодо проведення фундаментальних
досліджень та впровадження наукових розробок у метрологічну
практику. 3.1.8. Проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних із
створенням, удосконаленням, зберіганням та застосуванням первинних
і вторинних еталонів у закріплених видах вимірювань. 3.1.9. Створення систем передачі розмірів одиниць вимірювань
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у
закріплених видах вимірювань. 3.1.10. Проведення експертизи та участь у розробці розділів
метрологічного забезпечення державних і багатогалузевих наукових
та науково-технічних програм. 3.1.11. Науково-методичне забезпечення метрологічної
діяльності. 3.1.12. Проведення аналізу стану вимірювань в Україні та
стану технічної бази територіальних органів Держспоживстандарту
України за закріпленими видами вимірювань, підготовка пропозицій
щодо їх вдосконалення, розробка та забезпечення виконання
відповідних заходів. 3.1.13. Здійснення державного метрологічного контролю: 3.1.13.1. Проведення державних приймальних і державних
контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки відповідно
до галузі акредитації (уповноваження). 3.1.13.2. Проведення повірки засобів вимірювальної техніки
відповідно до галузі акредитації (уповноваження). 3.1.13.3. Проведення повірки засобів вимірювальної техніки на
державних і вторинних еталонах. 3.1.13.4. Проведення державної метрологічної атестації
засобів вимірювальної техніки відповідно до галузі акредитації
(уповноваження). 3.1.14. Розробка методик виконання вимірювань в закріплених
видах вимірювань та їх атестація відповідно до галузі акредитації
(уповноваження). 3.1.15. Проведення вимірювань відповідно до галузі
акредитації (атестації). 3.1.16. Участь, за рішенням Держспоживстандарту України, в
уповноваженні на проведення державних приймальних і контрольних
випробувань, повірки засобів вимірювальної техніки та атестації
методик виконання вимірювань. 3.1.17. Проведення, за рішенням Держспоживстандарту України,
уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації
методик виконання вимірювань. 3.1.18. Проведення калібрування засобів вимірювальної техніки
відповідно до галузі акредитації (за ДСТУ ISO/IEC 17025), галузі
атестації та/або галузі уповноваження на проведення повірки цих
або аналогічних засобів вимірювальної техніки. 3.1.19. Участь, за рішенням Держспоживстандарту України, в
атестації державних наукових метрологічних центрів і
територіальних органів на проведення калібрування засобів
вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для
фізичних осіб, а також на право проведення вимірювань. 3.1.20. Проведення, за рішенням Держспоживстандарту України,
атестації калібрувальних лабораторій підприємств та організацій на
проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних
потреб цих підприємств та організацій. 3.1.21. Атестація калібрувальних лабораторій метрологічних
служб або інших структурних підрозділів підприємств та організацій
на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для інших
підприємств, організацій та для фізичних осіб. 3.1.22. Участь в атестації головних і базових організацій
метрологічних служб центральних органів виконавчої влади. 3.1.23. Проведення аналізу відповідності законодавчої,
науково-технічної, нормативної та організаційної основ
забезпечення єдності вимірювань потребам економіки та оборони
країни, розробка та забезпечення виконання заходів щодо їх
вдосконалення. 3.1.24. Проведення робіт щодо актуалізації чинних норм,
правил та процедур законодавчої метрології, їх гармонізації з
міжнародними документами з метрології та впровадження в
метрологічну практику. 3.1.25. Розробка основоположних та інших нормативних
документів з метрології. 3.1.26. Проведення експертизи міждержавних та міжнародних
стандартів з метрології з метою визначення доцільності їх
застосування в Україні. 3.1.27. Проведення експертизи нормативних та експлуатаційних
документів, в тому числі з метою встановлення приналежності
технічних засобів до засобів вимірювальної техніки, в закріплених
видах вимірювань. 3.1.28. Забезпечення діяльності Головного центру Державної
служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і
матеріалів. 3.1.29. Забезпечення діяльності Українського метрологічного
центру Державної служби єдиного часу і еталонних частот. 3.1.30. Ведення розділу "Стандартні зразки" Державного
реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в
Україні. 3.1.31. Забезпечення функціонування та удосконалення системи
управління якістю виконання метрологічних робіт згідно з вимогами
чинних нормативних документів. 3.1.32. Погодження положень про головні та базові організації
метрологічних служб центральних органів виконавчої влади. 3.1.33. Забезпечення метрологічних служб центральних органів
виконавчої влади, підприємств та організацій, територіальних
органів Держспоживстандарту України інформацією з питань
метрології. 3.1.34. Виконання, за дорученням Держспоживстандарту України,
робіт з наукового та науково-технічного співробітництва з
метрологічними організаціями інших країн. 3.1.35. Розробка проекту щорічного Комплексного плану
міжнародного співробітництва організацій Держспоживстандарту
України в галузі метрології. 3.1.36. Проведення звірень державних еталонів з міжнародними
еталонами та еталонами інших держав. 3.1.37. Виконання, за дорученням Держспоживстандарту України,
функцій технічного забезпечення діяльності національних
секретаріатів міждержавних, міжнародних і регіональних організацій
з метрології, членом яких є Україна. 3.1.38. Координація ведення робіт щодо визнання національних
еталонів України відповідно до Угоди про взаємне визнання
національних еталонів, сертифікатів про калібрування і
вимірювання, які видаються Національними метрологічними
інститутами (MRA), у тому числі з питань підготовки даних про
калібрувальні та вимірювальні можливості національних еталонів
України (СМС-таблиці). 3.1.39. Здійснення підготовки фахівців-метрологів, у т. ч.
кадрів вищої кваліфікації в галузі метрології, підвищення їх
кваліфікації. 3.1.40. Проведення науково-технічних конференцій, нарад,
семінарів в галузі метрології та метрологічної діяльності.
3.2. На ННМЦ можуть бути покладені додаткові функції
відповідно до наказів та розпоряджень Держспоживстандарту України.
4. ПРАВА ННМЦ
ННМЦ має право:
4.1. Отримувати від державних наукових метрологічних центрів
та територіальних органів Держспоживстандарту України,
метрологічних служб підприємств та організацій матеріали,
документи та інформацію, які необхідні для виконання функцій,
передбачених розділом 3 цього Положення.
4.2. Розробляти, затверджувати або узгоджувати документи
відповідно до функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
4.3. Складати угоди, контракти, госпрозрахункові договори на
створення засобів вимірювальної техніки, виконання метрологічних
робіт та надання метрологічних послуг.
4.4. Надавати до Держспоживстандарту України пропозиції та
рекомендації за результатами робіт, що пов'язані з виконанням
функцій, передбачених розділом 3 цього Положення.
5. СТРУКТУРА ННМЦ
5.1. Керівництво роботою ННМЦ здійснює директор ННЦ "Інститут
метрології" безпосередньо, а також через своїх заступників.
5.2. Функції ННМЦ виконують підрозділи ННЦ "Інститут
метрології" відповідно до порядку, встановленого керівництвом ННЦ
"Інститут метрології".
5.3. При директорі ННЦ "Інститут метрології" створюється
науково-технічна рада, яка є дорадчим органом для розгляду питань
наукової та науково-технічної діяльності ННЦ "Інститут
метрології".
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ННМЦ
Керівник ННМЦ несе відповідальність перед
Держспоживстандартом України за невиконання та за неналежне
виконання покладених на нього функцій, а також за перевищення
делегованих йому прав.
7. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ННМЦ
Фінансування діяльності ННМЦ здійснюється за рахунок:
7.1. Коштів державного бюджету відповідно до статті 45 Закону
України ( 113/98-ВР ).
7.2. Надходжень від виконання робіт із державного
метрологічного контролю, інших метрологічних робіт та надання
метрологічних послуг.
7.3. Коштів від виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт за договорами з підприємствами та
організаціями України і контрактами з зарубіжними фірмами.
7.4. Інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
Начальник управління метрології Р.Домницькийвгору