Документ v0106293-96, поточна редакція — Редакція від 07.04.1998, підстава - v0107244-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 106 від 04.04.96
м.Київ

Про затвердження Положення про Київську міську державну
інспекцію по якості плодоовочевої продукції і тари
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
N 107 ( v0107244-98 ) від 07.04.98 )

З метою здійснення державного нагляду за дотриманням
торговельно-заготівельними, збутовими підприємствами і
організаціями м.Києва, сільськогосподарськими товаровиробниками і
здавальниками плодоовочевої продукції стандартів, технічних умов
та інших вимог, пов'язаних з якістю і сертифікацією плодоовочевої
продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12 січня 1996 року N 63 ( 63-96-п ) "Про затвердження Типового
положення про інспекцію заготівель і якості сільськогосподарської
продукції обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Київську міську державну
інспекцію по якості плодоовочевої продукції і тари згідно з
додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
Київську міську державну інспекцію по якості плодоовочевої
продукції і тари, затверджене наказом Мінсільгосппроду України від
17 лютого 1993 р. N 38 "Про затвердження Положення про Київську
міську державну інспекцію по якості плодоовочевої продукції і
тари".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Супіханова Б.К.
Міністр П.І.Гайдуцький
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінсільгосппроду України
від 4 квітня 1996 р. N 106
ПОГОДЖЕНО
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Т.Т.Кучерявий
від 3 квітня 1996 року
Положення
про Київську міську державну інспекцію по якості
плодоовочевої продукції і тари Міністерства сільського
господарства і продовольства України
( У тексті Положення слова "Мінсільгосппрод" та
"заготівельні" у всіх відмінках замінено словами
"Мінагропром" та "закупівельні" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Мінагрополітики
N 107 ( v0107244-98 ) від 07.04.98 )

1. Київська міська державна інспекція по якості плодоовочевої
продукції і тари, далі - інспекція, є місцевим органом державної
виконавчої влади в межах м.Києва з питань державного контролю
якості плодоовочевої продукції, продуктів її переробки,
сертифікації, тари і підпорядковується Мінагропрому та Київській
міській державній адміністрації.
2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Мінагропрому, розпорядженнями
голови Київської міської державної адміністрації, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями інспекції є: здійснення державного контролю за дотриманням
торговельно-закупівельними підприємствами і організаціями,
товаровиробниками сільськогосподарської продукції, незалежно від
форм власності, вимог нормативно-технічної документації,
пов'язаних з якістю і сертифікацією картоплі, овочів, фруктів,
винограду, ягід, цитрусових плодів, баштанних культур, горіхів,
меду, дикорослої сировини, грибів, продуктів їх переробки і тари; вирішення спірних питань, що виникають між
торговельно-закупівельними підприємствами і організаціями та
здавальниками плодоовочевої продукції при оцінці її якісних
показників з оформленням актів за встановленою формою, здійснення
державного контролю за збереженням плодоовочевої продукції.
4. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань: 1) проводить перевірки кількості і якості плодоовочевої
продукції, що надходить торговельно-закупівельним підприємствам і
організаціям м.Києва, по наслідках яких складаються акти
встановленої форми; 2) дає висновки щодо спірних питань, які виникають у процесі
приймання плодоовочевої продукції між торговельно-закупівельними
підприємствами і організаціями, незалежно від їх відомчої
підпорядкованості і форм власності, і здавальниками стосовно
оцінки її якісних та кількісних показників; 3) здійснює державний контроль за дотриманням
торговельно-закупівельними підприємствами і організаціями м.Києва,
незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності,
правил зберігання, торгівлі і реалізації плодоовочевої продукції; 4) здійснює нагляд за якістю свіжих картоплі, овочів,
фруктів, винограду, ягід, цитрусових плодів, баштанних культур,
продуктів їх переробки, що реалізуються товаровиробниками,
здавальниками у м.Києві, вивчає, прогнозує і узагальнює стан
плодоовочевого ринку і вносить відповідні пропозиції керівництву
Мінагропрому України та Київській міській державній
адміністрації; ( Підпункт четвертий пункту 4 в редакції Наказу
Мінагрополітики N 107 ( v0107244-98 ) від 07.04.98 ) 5) надає допомогу та необхідні інформаційні послуги
торговельно-закупівельним підприємствам, організаціям,
товаровиробникам і здавальникам з питань дотримання стандартів,
технічних умов, пов'язаних з сертифікацією і якістю плодоовочевої
продукції і тари; ( Підпункт п'ятий пункту 4 в редакції Наказу
Мінагрополітики N 107 ( v0107244-98 ) від 07.04.98 ) 6) розглядає і узагальнює пропозиції про внесення змін і
доповнень до діючої нормативно-технічної документації з питань
якості плодоовочевої продукції.
5. Спеціаліст інспекції має право: 1) проводити, по пред'явленню посвідчення, перевірки
торговельно-закупівельних підприємств і організацій м.Києва,
незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності, з
питань дотримання ними вимог стандартів, технічних умов якості
плодоовочевої продукції при здачі-прийманні, транспортуванні і
зберіганні плодоовочевої продукції; 2) давати приписи керівникам торговельно-закупівельних
підприємств і організацій, незалежно від їх відомчої
підпорядкованості і форм власності, про усунення порушень
стандартів і технічних умов, що є обов'язковим до виконання при
проведенні заготівель, визначенні якості, зберіганні та торгівлі
плодоовочевою продукцією; 3) забороняти здачу-приймання та відвантаження, реалізацію і
торгівлю плодоовочевою продукцією, що не відповідає вимогам
стандартів технічних умов та інших нормативних актів, та
незасвідчено їх відповідність вимогам нормативних документів
стосовно безпеки для життя і здоров'я споживачів; 4) забороняти завезення на територію м.Києва плодоовочевої
продукції та продуктів її переробки, які не відповідають вимогам
діючих нормативних документів, сертифікату відповідності; 5) передавати правоохоронним органам матеріали про порушення,
що мають ознаки злочину; 6) залучати для проведення перевірок і аналізів лабораторії
та необхідні технічні засоби торговельно-закупівельних підприємств
і організацій, які здійснюють заготівлю і торгівлю плодоовочевою
продукцією; 7) одержувати в установленому законодавством порядку від
міського і районних органів статистики, а також
торговельно-закупівельних підприємств і організацій звітність з
питань закупівель, постачання, торгівлі, зберігання і закладки
продукції на тривале зберігання; 8) відбирати безоплатно зразки в розмірах, обумовлених
діючими стандартами і технічними умовами, у
торговельно-закупівельних і збутових підприємств і організацій,
незалежно від форм власності, плодоовочевої продукції для
перевірки на відповідність її якості стандартам, технічним умовам,
екологічній чистоті та вимогам інших нормативних документів; 9) вилучати з обігу і використання сертифіковану продукцію у
випадку невідповідності її вимогам нормативних документів або коли
дію сертифікатів зупинено рішенням органу з сертифікації.
( Пункт 5 доповнено підпунктом дев'ятим згідно з Наказом
Мінагрополітики N 107 ( v0107244-98 ) від 07.04.98 )
6. Інспекцію очолює начальник - Головний державний інспектор
по якості плодоовочевої продукції і тари м.Києва, який
призначається на посаду і звільняється Мінагропромом України
шляхом укладання з ним контракту за погодженням з Київською
міською державною адміністрацією. Начальник має заступника, який призначається на посаду і
звільняється з посади наказом по інспекції.
7. Начальник інспекції: здійснює керівництво інспекцією, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на інспекцію завдань,
визначає ступінь відповідальності заступника начальника, а також
працівників інспекції; призначає на посаду і звільняє з посади працівників
інспекції; затверджує функціональні обов'язки працівників інспекції; видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання інспекції; представляє інспекцію в усіх державних, кооперативних і
громадських установах з питань, що належать до її компетенції; вирішує в установленому порядку питання соціального розвитку
трудового колективу інспекції, забезпечує охорону праці, техніку
безпеки та дотримання вимог пожежної безпеки. ( Пункт 7 доповнено
абзацом згідно з Наказом Мінагрополітики N 107 ( v0107244-98 ) від
07.04.98 )
8. Накази начальника інспекції, у разі порушення прав
громадян, представницьких органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
9. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням,
знаходиться у м.Києві.
10. Гранична чисельність, структура, штатний розпис, лімітна
довідка про витрати із бюджету, кошторис доходів і видатків на
утримання інспекції затверджуються Мінагропромом України.
( Пункт 10 в редакції Наказу Мінагрополітики N 107 ( v0107244-98 )
від 07.04.98 )
11. Майно інспекції є державним і відображається на
самостійному балансі. Інспекція утримується за рахунок коштів
державного бюджету.
12. У своїй діяльності інспекція взаємодіє з Державною
інспекцією по заготівлях і якості продукції Мінагропрому України і
Головним управлінням з питань торгівлі та побутового
обслуговування населення Київської міської державної
адміністрації. ( Пункт 12 в редакції Наказу Мінагрополітики N 107
( v0107244-98 ) від 07.04.98 )
( Пункт 13 виключено на підставі Наказу Мінагрополітики N 107
( v0107244-98 ) від 07.04.98 )
13. Реорганізація та припинення діяльності інспекції
здійснюється згідно з чинним законодавством на підставі наказу
Мінагропрому України.вгору