Документ v0102351-04, поточна редакція — Редакція від 23.12.2009, підстава - v0391351-09

           ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головдержслужби
30.06.2004 N 102

Загальні методичні рекомендації
щодо проведення щорічної оцінки виконання
посадовими особами місцевого самоврядування
покладених на них обов'язків і завдань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
управління державної служби
N 391 ( v0391351-09 ) від 23.12.2009 }
Ці загальні методичні рекомендації визначають правові та
організаційні засади проведення оцінки виконання посадовими
особами місцевого самоврядування своїх обов'язків і завдань під
час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється відповідно до
Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого
самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.10.2001 р. N 1440 ( 1440-2001-п ).
1. Загальні положення
1.1. Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами
місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань
(далі - щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними
своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням
служби в органах місцевого самоврядування та професійними
досягненнями посадових осіб місцевого самоврядування шляхом
перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових
інструкцій. { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від
23.12.2009 }
1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й
розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності
посадових осіб місцевого самоврядування, визначення їх потенціалу,
потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку;
планування кар'єри, вдосконалення процесу планування та
організації діяльності як посадової особи місцевого
самоврядування, так і органу місцевого самоврядування в цілому,
виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на
них, аналізу виконання посадових інструкцій.
1.3. Щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого
самоврядування покладених на них завдань та обов'язків проводиться
безпосередніми керівниками в період між атестаціями у січні -
лютому за підсумками минулого року. З урахуванням особливостей органу місцевого самоврядування
(велика чисельність працівників, інший період підбиття підсумків
роботи за рік) термін оцінювання може бути продовжений до двох
місяців або встановлений інший період.
1.4. Порядок проведення щорічної оцінки в окремому органі
місцевого самоврядування визначається сільським, селищним, міським
головою, головою районної у місті (у разі її створення), районної,
обласної ради з урахуванням Загальних методичних рекомендацій та
особливостей кожного органу місцевого самоврядування і
затверджується розпорядженням його керівника.
1.5. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього
керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо
безпосередній керівник працює на займаній посаді менше одного
року, проводиться заступником керівника структурного підрозділу, а
в разі відсутності такої посади - сільським, селищним, міським
головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.
1.6. Не підлягають щорічному оцінюванню сільські, селищні,
міські голови, голови, заступники голів районних у містах (у разі
їх створення), районних, обласних рад, секретарі сільських,
селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які
перебувають на займаній посаді менше одного року, молоді
спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного
року після виходу з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
чи по догляду за дитиною, а також особи, прийняті на роботу на
визначений термін.
1.7. Щорічною оцінкою виконання сільським, селищним, міським
головою покладених на нього обов'язків і завдань можна вважати
його звіт про свою роботу перед територіальною громадою чи перед
радою (пункт 6 статті 42 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). Щорічною оцінкою виконання головою районної у місті (у разі
її створення), районної, обласної ради покладених на нього
обов'язків і завдань можна вважати його звіт про свою діяльність
перед радою (пункт 17 статті 55 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). Щорічною оцінкою виконання заступником голови районної у
місті (у разі її створення), районної, обласної ради, секретарем
сільської, селищної, міської ради покладених на нього обов'язків і
завдань можна вважати його звіт про свою роботу перед виборцями
відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян (пункт 1
статті 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
( 93-15 ).

{ Пункт 1.8 розділу 1 виключено на підставі Наказу Головного
управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від 23.12.2009 }

{ Пункт 1.9 розділу 1 виключено на підставі Наказу Головного
управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від 23.12.2009 }

{ Пункт 1.10 розділу 1 виключено на підставі Наказу Головного
управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від 23.12.2009 }

{ Пункт 1.11 розділу 1 виключено на підставі Наказу Головного
управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від 23.12.2009 }

1.8. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і
справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності,
об'єктивності, неупередженості, рівноправності.
2. Організація і проведення щорічної оцінки
2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки
покладається на кадрову службу органу місцевого самоврядування, а
у разі її відсутності - на працівника, який відповідно до
функціональних обов'язків здійснює облік кадрів.
2.2. До початку проведення оцінювання кадрова служба повинна
ознайомити всіх посадових осіб місцевого самоврядування з порядком
проведення щорічної оцінки, а також разом з відповідними
підрозділами забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання
посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов'язків і
завдань (далі - форма бланка щорічної оцінки), зразок якої
наведено в додатку. Зазначена форма може доводитися до посадових
осіб місцевого самоврядування в паперовому або електронному
вигляді. { Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від
23.12.2009 }
2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких
етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання
результатів обговорення, затвердження сільським, селищним, міським
головою, головою районної у місті, районної, обласної ради
результатів оцінювання, заключний етап.
2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім
керівником та посадовою особою місцевого самоврядування виконання
завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях,
положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у
звітний період, а також встановлення безпосереднім керівником дати
проведення співбесіди. { Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від
23.12.2009 }
2.5. Оцінювання здійснюється посадовою особою місцевого
самоврядування через самооцінювання та оцінювання безпосереднім
керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної
оцінки. { Пункт 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від
23.12.2009 }
2.6. Захід повинен забезпечувати активну, конструктивну
участь посадової особи місцевого самоврядування в процедурі
щорічної оцінки. Посадова особа місцевого самоврядування має
висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також
встановити для себе конкретну мету в удосконаленні
професіоналізму. Безпосередній керівник оцінює виконання посадовою особою
місцевого самоврядування посадової інструкції, окремих доручень,
завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх
виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань
тощо. { Абзац другий пункту 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Головного управління державної служби N 391
( v0391351-09 ) від 23.12.2009 }
2.7. Оцінювання безпосереднім керівником повинно бути
обґрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням
позитивних показників роботи посадової особи місцевого
самоврядування, рівня її знань, умінь, професійних та ділових
якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання. За результатами самооцінювання і оцінювання безпосереднім
керівником виставляється підсумкова оцінка.
2.8. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку
безпосереднім керівником виконання посадовою особою місцевого
самоврядування посадових обов'язків, визначених у посадових
інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), окремих
доручень керівника та може бути: { Абзац перший пункту 2.8 розділу
2 в редакції Наказу Головного управління державної служби N 391
( v0391351-09 ) від 23.12.2009 } низька - посадова особа місцевого самоврядування повинна
покращити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника
для корегування результату її роботи; задовільна - посадова особа місцевого самоврядування досягла
певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для
виконання посадових обов'язків і повинна спрямовувати свою
діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити
корективи в результати роботи; добра - посадова особа місцевого самоврядування досягла
результатів володіння навичками й вміннями, мінімізувала втручання
керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження
інноваційного стилю пошуку рішень; висока - посадова особа місцевого самоврядування перевищила
очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички,
застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і
доручень.
2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній
керівник у тижневий термін передає посадовій особі місцевого
самоврядування для ознайомлення.
2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з посадовою особою
місцевого самоврядування проводиться з метою обговорення
результатів оцінки її роботи за минулий рік та досягнення
домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення
необхідності підвищення кваліфікації. { Пункт 2.10 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від
23.12.2009 }
2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і
носити рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням
самооцінки посадової особи місцевого самоврядування.
2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися
балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямків
з відповідним обґрунтуванням.
2.13. Співбесіда повинна закінчуватися підписанням
безпосереднім керівником і посадовою особою місцевого
самоврядування форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того,
що результати оцінювання обговорені. { Пункт 2.13 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від
23.12.2009 }
2.14. Затвердження сільським, селищним, міським головою,
головою районної в місті, районної, обласної ради результатів
щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами
оцінювання. Сільський, селищний, міський голова, голова районної в
місті, районної, обласної ради при цьому може висловити свої
зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності,
відповідні співбесіди.
2.15. Заключний етап включає перевірку кадровою службою
органу місцевого самоврядування повноти заповнення форми бланка
щорічної оцінки і долучення її до особової справи посадової особи
місцевого самоврядування.
2.16. Кадрова служба аналізує та узагальнює результати
щорічної оцінки. Зазначені висновки враховуються при визначенні
щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного
замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, плануванні
їх кар'єри.
3. Результати щорічної оцінки
3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при
атестації посадових осіб місцевого самоврядування, розгляді питань
просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення
передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій
або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження
терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування,
формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби в
органах місцевого самоврядування.
4. Оскарження посадовими особами місцевого
самоврядування результатів щорічної оцінки
4.1. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням щорічної
оцінки, вирішуються відповідно до законодавства про вирішення
індивідуальних трудових спорів.
(Додатки 1, 2, 3 не наводяться). { Зміни до Додатків 1-3 див. в Наказі Головного управління
державної служби N 391 ( v0391351-09 ) від 23.12.2009 }вгору