Документ v0099609-09, поточна редакція — Редакція від 16.09.2009, підстава - v0334609-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
06.03.2009 N 99

Про затвердження Тимчасового порядку обліку
декларацій про відповідність та надання інформації
щодо облікованих декларацій про відповідність

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 277 ( v0277609-09 ) від 30.07.2009
N 334 ( v0334609-09 ) від 16.09.2009 }

На виконання статті 32 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасовий порядок обліку декларацій про
відповідність та надання інформації щодо облікованих декларацій
про відповідність (додається).
2. ДП "УкрНДНЦ" (Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування
цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного
покажчика "Стандарти".
3. ДП "УкрНДНЦ" (Корчевна Л.О.) забезпечити до 1 грудня 2009
року створення загальнодержавної бази даних декларацій про
відповідність, а також подальше його ведення та технічну
підтримку. { Пункт 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 277 ( v0277609-09 )
від 30.07.2009 }
Голова Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
06.03.2009 N 99

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
обліку декларацій про відповідність та надання
інформації щодо облікованих декларацій
про відповідність

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений на виконання статті 32 Закону
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005 р. та
встановлює процедуру обліку декларацій про відповідність і надання
інформації щодо облікованих декларацій про відповідність.
1.2. Декларація про відповідність (далі - декларація)
складається на продукцію, вимоги до якої встановлені відповідними
технічними регламентами, з врахуванням вимог Технічного регламенту
модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним
знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня
2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ).
1.3. Декларація складається виробником або його уповноваженим
представником, або постачальником, що відповідає за введення
продукції в обіг в Україні. При цьому уповноважений представник та
постачальник мають бути резидентами України, офіційно
уповноваженими виробником на введення продукції в обіг в Україні,
та повинні нести повну відповідальність за відповідність продукції
вимогам чинних в Україні технічних регламентів, що її стосуються.
1.4. Комплект документів, які є доказовою базою відповідності
продукції вимогам, що встановлені технічними регламентами, повинен
бути представленим для перевірки на вимогу призначених органів,
які проводять роботи з обліку декларацій та визначених
законодавством органів виконавчої влади виробником або його
офіційно уповноваженою особою. У разі відсутності уповноваженої
виробником особи - резидента України, зобов'язання щодо збереження
технічної документації покладають на особу, яка ввела продукцію в
обіг.
1.5. З метою захисту виробника технічна документація, що її
надають призначеним органам, повинна обмежуватись виключно
необхідною для оцінки відповідності. Така документація згідно із
законодавством про інтелектуальну власність є конфіденційною.
2. Облік декларацій про відповідність
2.1. За дорученням центральних органів виконавчої влади у
сфері технічного регулювання декларації підлягають обліку в
органах з оцінки відповідності, що перевіряють відповідність
продукції вимогам технічних регламентів і призначені на проведення
зазначених робіт у порядку, встановленому постановою Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 ( 59-2007-п ) (далі -
призначені органи).
2.2. Облік декларацій здійснюють шляхом занесення їх до
реєстру призначеного органу на підставі заяви декларанта, в якій
повинна міститися інформація згідно з додатком.
2.3. Для обліку декларації декларант (виробник або
уповноважений представник, або постачальник) подає до обраного за
видом продукції призначеного органу заяву з комплектом документів,
які є доказовою базою відповідності продукції встановленим
технічним(и) регламентом(ами) вимогам.
2.4. Занесення до реєстру призначеного органу декларації
здійснюється призначеним органом за результатами аналізу та
експертизи наданих документів щодо їх достатності для оцінки
відповідності продукції вимогам технічних регламентів, повноти та
правильності оформлення шляхом присвоєння декларації відповідного
номера.
2.5. Обліковий номер декларації повинен містити: позначення латинським шрифтом країни, де зареєстрована
декларація - UA; номер призначеного органу; позначення латинським шрифтом виду документа - D;

{ Абзац п'ятий пункту 2.5 вилучено на підставі Наказу
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 334 ( v0334609-09 ) від 16.09.2009 }

порядковий номер декларації за реєстром призначеного органу; рік внесення декларації до реєстру призначеного органу. Наприклад UA.XXX.D.XXXXX-XX. { Абзац восьмий пункту 2.5 в
редакції Наказів Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики N 277 ( v0277609-09 ) від
30.07.2009, N 334 ( v0334609-09 ) від 16.09.2009 }
2.6. Обліковий номер зазначають в декларації.
2.7. Призначений орган оприлюднює інформацію щодо декларації
на своєму офіційному сайті не пізніше наступного дня за днем її
внесення до реєстру призначеного органу з одночасним наданням
інформації, передбаченої пунктами 3.1-3.3, до загальнодержавної
бази даних декларацій про відповідність.
2.8. У разі відмови призначеного органу в занесенні
декларації до свого реєстру, таку інформацію вносять до
загальнодержавної бази даних декларацій про відповідність для
оприлюднення.
2.9. Якщо на продукцію, яку декларують, поширюється декілька
технічних регламентів, а призначеним органом до реєстру вноситься
декларація щодо відповідності продукції окремим з них, у такому
разі в додаткових відомостях призначеним органом зазначається
перелік технічних регламентів, яким повинна відповідати ця
продукція.
2.10. У разі, якщо відповідність продукції не підтверджена
вимогам усіх технічних регламентів, які на неї поширюються, в
графі "додаткова інформація..." призначеним органом робиться запис
щодо неможливості нанесення знака відповідності на продукцію.
3. Надання інформації щодо облікованих
декларацій про відповідність
3.1. Інформація про обліковані декларації в обсязі відповідно
до пунктів 2.8 та 3.3 вноситься призначеним органом до
загальнодержавної бази даних декларацій про відповідність для
оприлюднення на офіційному сайті.
3.2. Призначений орган щоденно вносить в режимі "On line"
інформацію про обліковані декларації на офіційний сайт
загальнодержавної бази даних декларацій про відповідність, ведення
якої забезпечується Держспоживстандартом.
3.3. Інформація про обліковані декларації, що вноситься до
загальнодержавної бази даних декларацій про відповідність, повинна
містити: обліковий номер, присвоєний призначеним органом; назву та позначення продукції; код за ДКПП ( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97,
v5822217-97 ) (для продукції вітчизняного виробництва); код за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
(для продукції іноземного виробництва) (не менше чотирьох цифр); кількість продукції та її ідентифікаційні ознаки (тільки для
партії продукції); найменування виробника продукції, його адресу та місце її
виробництва; для вітчизняного виробника код за ЄДРПОУ; найменування організації (особи) уповноваженого представника,
постачальника, його адресу та телефон, код за ЄДРПОУ; назву технічного регламенту та позначення нормативних
документів, вимогам яких відповідає продукція; номери сертифікатів відповідності та/або протоколів
випробувань (за наявності); дату реєстрації декларації призначеним органом; термін дії декларації (за наявності); додаткові відомості (за необхідності); інформацію щодо можливості нанесення знака відповідності; втратила чинність з ___ ____________ 20__ р. (у разі
виключення декларації з реєстру).
3.4. У разі виключення з реєстру декларації призначений орган
оприлюднює цю інформацію на своєму офіційному сайті не пізніше
наступного дня за днем її виключення з одночасним наданням її до
загальнодержавної бази даних декларацій про відповідність шляхом
внесення на сторінку, що стосується цієї декларації відповідного
напису.
3.5. Термін зберігання інформації про обліковані декларації
призначеним органом та в загальнодержавній базі даних декларацій
про відповідність в електронному вигляді відповідає терміну,
визначеному технічним регламентом для зберігання декларантом
комплекту документів.
3.6. За офіційними зверненнями зацікавлених центральних
органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності та
фізичних осіб призначеним органом та загальнодержавною базою даних
декларацій про відповідність надається інформація щодо облікованих
декларацій, виданих конкретними суб'єктами підприємницької
діяльності, а також інша інформація, що стосується обліку
декларацій.
3.7. Відповідальність за актуалізацію даних, занесених до
реєстру призначеного органу та загальнодержавної бази даних
декларацій про відповідність несе призначений орган.

Додаток
до Тимчасового порядку
обліку декларацій
про відповідність та надання
інформації щодо облікованих
декларацій
про відповідність

ІНФОРМАЦІЯ,
яка повинна міститися в заяві декларанта

1) назва та позначення продукції; 2) код за ДКПП ( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97,
v5822217-97 ) (для вітчизняної продукції); 3) код за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
(для продукції іноземного виробництва) (не менше чотирьох цифр); 4) кількість продукції та її ідентифікаційні ознаки (тільки
для партії продукції); 5) найменування виробника продукції, його адреса та місце її
виробництва; для вітчизняного виробника код за ЄДРПОУ; 6) найменування організації (особи) уповноваженого
представника, постачальника, його адреса та телефон, код за
ЄДРПОУ; 7) назви технічних регламентів та позначення нормативних
документів, вимогам яких відповідає продукція; 8) найменування випробувальних лабораторій, де проводились
випробування продукції та номери протоколів випробувань; 9) номери сертифікатів відповідності (за наявності); 10) термін дії декларації (за наявності); 11) прізвище, ім'я та по-батькові посадової особи, яка
уповноважена підписувати декларацію від імені її видавця; 12) яким призначеним органам була направлена заява декларанта
про облік декларації щодо відповідності продукції вимогам інших
технічних регламентів, які на неї поширюються (за наявності); 13) місце зберігання комплекту документів, які є доказовою
базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів; 14) перелік документів, які є доказовою базою відповідності
продукції вимогам технічних регламентів; 15) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
або постачальника (оригінал); 16) заява про те, що декларант не звертався до інших
призначених органів з метою оцінки відповідності продукції вимогам
конкретного технічного регламенту.вгору