Документ v0095351-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.09.2011, підстава - v0011859-11

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2002 N 95
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
№ 11 ( v0011859-11 ) від 13.09.2011 }
Про внесення змін до Довідника типових
професійно-кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2002 року N 1550 ( 1550-2002-п ) "Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади та його
структурних підрозділів" Н А К А З У Ю:
1. У розділі 3 Довідника типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців ( v0065354-99 ) викласти
в новій редакції типові професійно-кваліфікаційні характеристики
посад державних службовців міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, які відображені у додатку. Залишити без змін
професійно-кваліфікаційні характеристики посад "головний
спеціаліст", "провідний спеціаліст", "спеціаліст I категорії",
"спеціаліст II категорії", "спеціаліст".
2. Начальнику науково-аналітичного управління Головдержслужби
(Вартазарову В.О.) розмістити цей наказ і зміни до нього на
Web-сторінці Головдержслужби та опублікувати у "Віснику державної
служби України".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника Головдержслужби Сороко В.М.
Начальник Головдержслужби Г.Леліков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України
01.09.1999 р. N 65
( v0065354-99 )
(із змінами та доповненнями,
внесеними наказом Головного
управління державної служби
України
від 30 листопада 2001 р.
N 94
( v0094351-01 ),
наказом Головного управління
державної служби України
від 29 листопада 2002 р.
N 95)

ДОВІДНИК
ТИПОВИХ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

1. ПЕРЕДМОВА
Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців (випуск 76) (надалі - Довідник) містить
рекомендовані матеріали, які мають бути використані при розробці
конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових
інструкцій. Довідник розроблено на виконання Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та пункту 2 заходів щодо здійснення
Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої
Указом Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035/95
( 1035/95 ). Згідно з чинним законодавством конкретні обов'язки та права
державних службовців визначаються на основі Довідника і
відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що
затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах
закону та їх компетенції. Довідник забезпечує єдність у визначенні
посадових обов'язків державних службовців і кваліфікаційних вимог
щодо певних категорій і посад. Відповідно до назви цього документа в його основу покладено
посадову ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації державних
службовців визначаються їх посадовими обов'язками, які, у свою
чергу, обумовлюють назву посади.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Довідник є документом, який встановлює вимоги до змісту
професійної діяльності та кваліфікації державних службовців. Довідник має сприяти правильному вирішенню питань
перерозподілу праці поміж державними службовцями, забезпечувати
єдність при визначенні їх посадових обов'язків, повноважень та
кваліфікаційних вимог, що до них ставляться. Довідник служить основою при: розробці посадових інструкцій держслужбовців, які закріплюють
їх обов'язки, права і відповідальність; підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за
правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та
кваліфікацією; конкурсному підборі та атестації державних службовців; формуванні дійового кадрового резерву; організації стажування в державних органах влади; розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищенню
кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх
професійної діяльності.
2.2 Найменування посад державних службовців,
професійно-кваліфікаційні характеристики яких включені до
Довідника, відповідають діючій структурі та штатному розпису
центральних і місцевих органів виконавчої влади станом на 24.05.99
року.
2.3 У Довіднику визначено перелік основних робіт, які
притаманні тій або іншій посаді у даному органі виконавчої влади.
Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими
інструкціями державних службовців, які розроблюють і затверджують
на основі Довідника центральні органи виконавчої влади, місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх
управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх
завдань, функцій та повноважень, встановлених відповідними
нормативно-правовими актами, та штатного розпису, затвердженого у
встановленому порядку. При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність,
завдання та обов'язки, які включені до типової кваліфікаційної
характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між
окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих
службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених
для різних груп посад. Усі посадові інструкції, що розроблюються у
відповідному державному органі влади, повинні бути
взаємопов'язаними, аби не допустити дублювання у роботі державних
службовців. У додатку 1 наведено Рекомендації щодо підготовки
посадових інструкцій державних службовців.
2.4 До Довідника не включені професійно-кваліфікаційні
характеристики посад державних службовців, правовий статус яких
регулюється Конституцією ( 254к/96-ВР ) та спеціальними законами
України, державних службовців - керівників, які згідно із
законодавством призначаються Президентом України, обираються або
затверджуються колегіальним органом, а також заступників
керівників структурних підрозділів, завдання та обов'язки яких
визначаються на підставі професійно-кваліфікаційних характеристик
керівників цих підрозділів.
2.5 Кожна кваліфікаційна характеристика складається з таких
розділів: "Завдання, обов'язки та повноваження", "Має право",
"Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги". У розділі "Завдання, обов'язки та повноваження" наведено
типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної
посади або для групи посад, подібних за професійними ознаками. При
розробленні посадових інструкцій, якщо виникає необхідність,
завдання, обов'язки та повноваження, що включені до типової
професійно-кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади,
можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань
та обов'язків окремих службовців може бути розширене з дорученням
їм робіт, передбачених для різних груп посад. У розділі "Має право" окреслене коло прав та повноважень
державного службовця, необхідних для виконання покладених на нього
завдань та обов'язків. У розділі "Повинен знати" наводяться
основні вимоги до спеціальних знань, необхідних державним
службовцям для виконання відповідних типових завдань та
обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій
та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник
повинен вміти застосовувати під час виконання посадових
обов'язків. У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно до
певної посади або групи посад вимоги до освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця та вимоги до
післядипломної підготовки, необхідні для виконання покладених на
нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу державної
служби або загального стажу роботи, або стажу наукової
(науково-педагогічної) роботи. Наведені у цьому розділі вимоги носять узагальнюючий
характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи,
складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу, що
проводиться при підборі державних службовців, кваліфікаційні
вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні
посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення
та поліпшення якісного складу державних службовців відповідно до
потреб державного управління та місцевого самоврядування. Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених
кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід
та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та
обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді
або допущені до її зайняття за умови, якщо за результатами
оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати
кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.
2.6 Державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу
освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр за
спеціальностями галузі "Державне управління" або іншими,
професійно орієнтованими для державної служби з додатковим
підвищенням кваліфікації за професійними програмами вказаної
галузі, а на посадах спеціалістів VII категорії державних
службовців припустиме використання фахівців з базовим рівнем вищої
освіти (бакалавр). Безперервний характер навчання має сприяти постійному
поєднанню теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню
передовими методами та засобами роботи, створювати умови для
інноваційної управлінської діяльності. Необхідна спеціальність (спеціалізація) магістрів державного
управління, які можуть заміщати посади державних службовців
IV категорії і вище, визначається відповідно до певних груп
функцій державного управління, з якими пов'язана їх майбутня
діяльність. При заміщенні посад державних службовців IV категорії і вище
кандидатами (докторами) наук ураховується відповідність
спеціальності, за якою захищено дисертацію, функціям державного
управління, з якими переважно пов'язана діяльність державного
службовця, термін після її захисту та науковий стаж пошукача. Державні службовці, які займають посади V-VII категорій,
повинні мати повну або базову вищу освіту. Для керівників,
головних, провідних спеціалістів та спеціалістів I категорії
обов'язкова повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або магістра. Державні службовці, які займають посади
спеціаліст, спеціаліст II категорії, можуть мати базову вищу
освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст,
бакалавр).
2.7 Державний службовець повинен володіти: знаннями з права, політології, економіки, адміністрування,
фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та
гуманітарних наук; вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному
просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію; аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем
менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю
продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології. Державні службовці повинні досконало володіти державною
мовою. Крім того, державні службовці, які за характером своєї
роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та здійсненням
міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і
професійного спілкування однією з іноземних мов. При цьому обов'язковими для державних службовців різних
категорій є такі загальні вимоги. Для керівників органів державної влади та органів
самоврядування: глибоке знання теоретичних питань ринкової економіки та
вміння застосовувати їх на практиці. Для керівників структурних підрозділів органів державної
влади та органів самоврядування: вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати
та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою
визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення
недоліків в його роботі; здатність визначати терміни, порядок і послідовність
виконання робіт. Для спеціалістів різних категорій: вміння реалізовувати плани діяльності свого функціонального
напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати
інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та
заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.
2.8 Особистими вимогами для всіх державних службовців є
принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного
законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України;
ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.
2.9 Відповідність обов'язків і кваліфікації державних
службовців вимогам посадових професійно-кваліфікаційних
характеристик визначається атестаційною комісією згідно з чинним
положенням про порядок проведення атестації державних службовців.
При цьому особлива увага надається якісному та ефективному
виконанню робіт.
2.10 При заміщенні посад державних службовців на конкурсних
засадах за рівних професійно-кваліфікаційних вимог та умов до
кандидатів на заміщення перевага повинна надаватися фахівцям, які: мають науковий ступінь за профілем майбутньої роботи; отримали нову вищу освіту за фахом, в тому числі в одній із
країн з розвиненою економікою, або мають фаховий стаж роботи за
кордоном; працювали (працюють) на керівних посадах в державних або
казенних підприємствах; володіють однією або декількома іноземними мовами.
3. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІНІСТЕРСТВ,
ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю департаменту, визначає ступінь відповідальності
керівників підпорядкованих структурних підрозділів (управлінь,
самостійних відділів), своїх заступників. Розподіляє обов'язки між
керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх
роботу. Забезпечує координацію та регулювання окремого напрямку
діяльності, який характеризується комплексністю питань з певним
рівнем автономності їх вирішення у відповідній сфері управління та
з урахуванням визначених показників. Організує розроблення та
впровадження, в межах компетенції департаменту, державних
науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку
відповідної сфери управління, сприяє вдосконаленню структури
управління у цій сфері. Здійснює державний нагляд за дотриманням
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності
вимог законодавства України та міжнародних договорів України з
питань, що належать до його компетенції. Здійснює аналіз стану та
тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання
проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає
заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних
тенденцій. Забезпечує розроблення проектів законодавчих та
нормативних актів з питань, що стосуються діяльності департаменту.
Організує виконання наукових програм, проектно-конструкторських
розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері
управління досягнень науки та техніки, нових технологій та
передового досвіду. Визначає потреби і пріоритетні напрями
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних
працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної
допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить
пропозиції щодо проведення цієї роботи. Вивчає та ефективно
використовує міжнародний досвід. Організовує, забезпечує і
контролює надання державних послуг в межах закріпленої за
департаментом компетенції. Здійснює організаційну роботу,
спрямовану на реалізацію державної політики у відповідній сфері
управління, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань,
що належать до компетенції департаменту. Разом з відповідними
органами державної влади вживає заходів, спрямованих на дотримання
вимог щодо стандартів, метрологічних норм та правил. Затверджує
структуру та штатний розпис, а також положення про структурні
підрозділи, посадові інструкції працівників департаменту. Вносить
пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників
департаменту. Видає, у межах своєї компетенції, розпорядження,
організовує та контролює їх виконання. Забезпечує захист державної
таємниці за напрямами діяльності департаменту. Забезпечує
дотримання законодавства України з питань, що належать до
компетенції департаменту.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти
центральний орган виконавчої влади в інших органах влади з питань,
що належать до компетенції департаменту. Залучати фахівців органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
його повноважень. Проводити перевірки, інспекції та контроль з
питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері
управління. Одержувати в установленому порядку від органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, необхідну для виконання
покладених на нього завдань. Забезпечувати ділове листування з
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать
до його компетенції. Здійснювати особистий прийом громадян з
питань, що стосуються його компетенції.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу
виконавчої влади та питань державної служби; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, конвенції, стандарти та рекомендації
міжнародних організацій, що стосуються розвитку відповідного
органу виконавчої влади; порядок підготовки та внесення проектів
законодавчих та нормативних актів; сучасні методи управління
персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового
законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила
охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління (самостійного відділу), розподіляє обов'язки
між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує
ефективне виконання покладених на управління (самостійний відділ)
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері
(галузі) управління та в межах компетенції управління закріплених
за управлінням (самостійним відділом) показників. Визначає ступінь
відповідальності заступників начальника управління, керівників
підрозділів у складі управління (самостійного відділу), формує та
погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції
працівників управління (самостійного відділу). Організовує
розробку проектів законодавчих і нормативних актів, державних
програм, що належать до компетенції управління (самостійного
відділу). Визначає політику та стратегію діяльності управління
(самостійного відділу). Контролює процеси реалізації державної
політики у відповідній сфері (галузі) управління, виконання
законодавчих і нормативних актів, розпоряджень і наказів по
міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади у межах
затверджених посадових обов'язків. Здійснює аналіз стану і
тенденції розвитку відповідної сфери (галузі) економіки, хід
виконання державних програм, діяльності управління (самостійного
відділу) та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і
закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та
контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління
(самостійного відділу) звернень громадян, громадських об'єднань,
державних і недержавних підприємств, установ та організацій,
органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються
діяльності управління (самостійного відділу), а також розробляє за
результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним
законодавством, які вносить на розгляд керівництва органу. Планує,
регулює та контролює ефективну взаємодію управління (самостійного
відділу) з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої
влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при
розв'язанні питань, що стосуються діяльності управління
(самостійного відділу). Виконує за дорученням керівництва
завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня,
готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та
розпоряджень. Подає відповідно до законодавства пропозиції
керівництву міністерства, іншого центрального виконавчого органу
про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників управління (самостійного відділу), своєчасне заміщення
вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання
службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення
кваліфікації працівників. Забезпечує захист державних таємниць у
напрямах діяльності управління (самостійного відділу) у
відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання
працівниками підрозділу законодавства України з питань державної
служби та боротьби з корупцією.
Має право. За дорученням представляти міністерство, інший
центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої
влади з питань, що належать до компетенції управління
(самостійного відділу). Вносити керівництву у встановленому
порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань
необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що
стосуються діяльності управління (самостійного відділу); вносити
пропозиції щодо вдосконалення роботи управління (самостійного
відділу), міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади та державної служби в цілому. Забезпечувати ділове
листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами
та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління
(самостійного відділу), вести особистий прийом громадян з питань,
що належать до його компетенції. Здійснювати перевірку органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з
чинним законодавством у межах наданих повноважень.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки
та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи
державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та
політології; форми та методи роботи із засобами масової
інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 7 років. Досвід роботи щодо
управлінням персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління (самостійного відділу) у межах делегованих
йому начальником управління (самостійного відділу) повноважень. У
разі відсутності начальника управління (самостійного відділу)
виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених
за ним напрямів роботи управління (самостійного відділу) щодо
реалізації державної політики у сфері (галузі) управління.
Визначає ступінь відповідальності працівників управління
(самостійного відділу), його структурних підрозділів у межах
наданих повноважень. Готує або узгоджує пропозиції щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих
установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством з
питань, що належать до його компетенції. У межах своєї компетенції
організовує та контролює виконання наказів. Керує розробкою
проектів комплексних програм (розділів програм), аналітичних
матеріалів, балансових розрахунків, планових показників,
комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери (галузі)
управління у межах наданих повноважень. Забезпечує здійснення у
межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом
справ у сфері діяльності управління (самостійного відділу), вживає
необхідних заходів щодо його поліпшення. Сприяє впровадженню
організаційно-економічного механізму ринкових перетворень,
раціональному використанню бюджетних коштів, державного та
комунального майна тощо з питань, що належать до його компетенції.
У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію
управління (самостійного відділу) з іншими структурними
підрозділами, а також іншими органами виконавчої влади,
представницькими органами, органами державного нагляду та
контролю, об'єднаннями громадян, підвідомчими підприємствами,
установами, організаціями. Забезпечує дотримання працівниками
підрозділу законодавства України з питань державної служби та
боротьби з корупцією. Виконує інші доручення керівництва
центрального органу виконавчої влади.
Має право. За дорученням представляти орган виконавчої влади
в інших управлінських структурах з питань, що належать до його
компетенції та наданих повноважень. Вести ділове листування з
іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
підвідомчими підприємствами, установами, організаціями у межах
своєї компетенції. У встановленому порядку готувати запити на
безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій, громадських об'єднань необхідних
статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються
діяльності управління (самостійного відділу) і належать до його
повноважень. Здійснювати у межах наданих повноважень особистий
прийом громадян з питань, що належать до діяльності управління
(самостійного відділу), центрального органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки
та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи
державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та
політології; методи проведення міжнародних переговорів та
укладення міжнародних контрактів; форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 7 років. Досвід роботи щодо
управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю територіального управління. Забезпечує виконання
покладених на територіальне управління завдань щодо реалізації
державної соціально-економічної політики та звітність перед
центральним органом виконавчої влади. Аналізує використання
трудових ресурсів на відповідній території та виконання актів
законодавства з питань, що належать до компетенції територіального
управління. Подає у порядку, передбаченому законодавством,
пропозиції щодо призначення на посади заступників начальника
управління. Призначає на посади відповідно до законодавства
працівників територіального управління. Погоджує призначення на
посади керівників місцевих органів виконавчої влади відповідного
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади в
районах і містах на відповідній території, якщо інше не
передбачено законодавством. Визначає ступінь відповідальності
заступників начальника територіального управління, керівників
підрозділів у складі територіального управління. Затверджує
структуру та штатний розпис, а також положення про структурні
підрозділи, посадові інструкції працівників територіального
управління. Розпоряджається коштами у межах затвердженого
кошторису витрат на утримання територіального управління.
Призначає на посади та звільняє з посад працівників. Керує
розробкою комплексних заходів, програм, аналітичних матеріалів,
прогнозів, пропозицій тощо. Контролює та оцінює стан справ у сфері
діяльності територіального управління. Координує свою діяльність у
процесі виконання наданих повноважень з відповідними
міністерствами, місцевою державною адміністрацією та організовує
ефективну співпрацю з ними, керуючись чинним законодавством.
Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників
територіального управління. Контролює стан трудової та
виконавської дисципліни в територіальному управлінні, несе
персональну відповідальність перед відповідним керівництвом органу
виконавчої влади за виконання покладених на територіальне
управління завдань. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією.
Має право. Представляти територіальне управління в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних
підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать
до компетенції управління. Видавати накази, розпорядження у межах
компетенції, визначеної центральним органом виконавчої влади.
Здійснювати контроль (перевірку) органів виконавчої влади, що
належать до сфери управління цього органу влади згідно з чинним
законодавством і повноваженнями, наданими територіальному
управлінню. У встановленому порядку отримувати відповідну
статистичну інформацію та інші дані від органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних
партій, громадських та релігійних організацій, підприємств,
установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм
власності, необхідні для виконання завдань, покладених на
територіальне управління.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті
у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер
(галузей) управління; практику застосування законодавства з
питань, що належать до компетенції територіального управління;
державну політику у відповідній сфері (галузі) управління; основи
державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та
політології; правила ділового етикету; правила та норми охорони
праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на
комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах
не менше 3 років або стаж за фахом на керівних посадах в інших
сферах не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ,
ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ
(ЗАВІДУЮЧИЙ СЕКТОРУ У СКЛАДІ САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління у складі департаменту, відділу у складі
управління (сектору у складі самостійного відділу), розподіляє
обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
Забезпечує виконання покладених на управління у складі
департаменту, відділ у складі управління (сектор у складі
самостійного відділу) завдань щодо участі у реалізації державної
політики у сфері (галузі) управління та закріплених управлінням у
складі департаменту, відділом у складі управління (сектору у
складі самостійного відділу) показників. Бере участь у розробці
проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень
комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції
управління у складі департаменту, відділу у складі управління
(сектору у складі самостійного відділу). Готує рішення за
напрямами діяльності департаменту, управління (самостійного
відділу) у межах наданих управлінню у складі департаменту, відділу
у складі управління (сектору у складі самостійного відділу)
повноважень. Регулює роботу управління у складі департаменту,
відділу у складі управління (сектору у складі самостійного
відділу) щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами,
суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами
з питань, що стосуються діяльності управління у складі
департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі
самостійного відділу). Аналізує стан і тенденції розвитку за
напрямом, який знаходиться в межах компетенції управління у складі
департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі
самостійного відділу), вносить пропозиції щодо усунення негативних
та закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та
контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у
складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі
самостійного відділу) звернень від органів виконавчої влади,
громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій,
громадян з напряму діяльності управління у складі департаменту,
відділу у складі управління (сектору у складі самостійного
відділу), а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає
необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи
управління у складі департаменту, відділу у складі управління
(сектору у складі самостійного відділу). Подає пропозиції
керівництву департаменту, управління (самостійного відділу) про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників управління у складі департаменту, відділу у складі
управління (сектору у складі самостійного відділу), своєчасне
заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє
підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання
працівниками управління у складі департаменту, відділу у складі
управління (сектору у складі самостійного відділу) правил
внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням
діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з
документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує
дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань
державної служби та боротьби з корупцією.
Має право. За дорученням представляти управління у складі
департаменту, відділ у складі управління (сектор у складі
самостійного відділу) у структурних підрозділах міністерства, в
інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його
компетенції. Організовувати ділове листування з органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у
межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати запити
на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань
необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що
стосуються діяльності управління у складі департаменту, відділу у
складі управління (сектору у складі самостійного відділу).
Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах
наданих повноважень. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи
управління у складі департаменту, відділу у складі управління
(сектору у складі самостійного відділу), міністерства, іншого
органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) економіки держави; порядок
підготовки та внесення до відповідних органів проектів
законодавчих та нормативних актів; державну політику з напряму
діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі
управління (сектору у складі самостійного відділу); основи
державного управління, економіки, фінансів, кредиту, ринку праці
та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації;
правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та
відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах економіки не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ,
ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління у складі департаменту, відділу у складі
управління у межах делегованих начальником управління у складі
департаменту, відділу у складі управління повноважень. У разі
відсутності начальника управління у складі департаменту, відділу у
складі управління виконує його обов'язки. Забезпечує виконання
покладених на управління у складі департаменту, відділ у складі
управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у
сфері управління та в межах, закріплених за управлінням у складі
департаменту, відділом у складі управління, показників з питань,
що належать до його компетенції. Бере участь у розробці проектів
законодавчих і нормативних актів, окремих положень комплексних
державних програм з питань, що належать до компетенції управління
у складі департаменту, відділу у складі управління у межах наданих
повноважень. Готує рішення за напрямами діяльності департаменту,
управління, відділу у межах повноважень, наданих управлінню у
складі департаменту, відділу у складі управління, з питань, що
належать до його компетенції. Аналізує у межах наданих повноважень
стан і тенденції розвитку за напрямом, що знаходиться в межах
управління у складі департаменту, відділу у складі управління,
вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення
позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та
якісний розгляд працівниками управління у складі департаменту,
відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади,
громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян
з напряму діяльності управління у складі департаменту, відділу у
складі управління, а також готує за результатами їх аналізу
проекти відповідних рішень з питань, що належать до його
компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи
управління у складі департаменту, відділу у складі управління.
Подає у межах своєї компетенції керівнику управління у складі
департаменту, відділу у складі управління пропозиції про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників управління у складі департаменту, відділу у складі
управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання
стягнень. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням
документів у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує
дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань
державної служби та боротьби з корупцією.
Має право. За дорученням представляти управління у складі
департаменту, відділ у складі управління у структурних підрозділах
міністерства та в інших органах виконавчої влади з питань, що
стосуються його повноважень. Забезпечувати у межах своєї
компетенції ділове листування з органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями. У встановленому
порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських
об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з
питань, що стосуються діяльності управління у складі департаменту,
відділу у складі управління і наданих йому повноважень. Проводити
перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій згідно з чинним законодавством у межах своєї
компетенції. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи
управління у складі департаменту, відділу у складі управління,
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади з
питань, що стосуються його повноважень.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки
та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; державну
політику з напряму діяльності управління у складі департаменту,
відділу у складі управління; основи державного управління, ринку
праці та права; форми та методи роботи із засобами масової
інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони
праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на
комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ
(ЗАВІДУЮЧИЙ СЕКТОРУ У СКЛАДІ САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)
Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу
відділу (сектору). Забезпечує виконання покладених на відділ
(сектор) завдань щодо участі у реалізації державної політики у
сфері (галузі) управління та закріплених за відділом (сектором)
показників. Бере участь у розробці проектів законодавчих і
нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм
з питань, що належать до компетенції відділу (сектору). Готує
рішення за напрямами діяльності управління (самостійного відділу)
у межах наданих відділу (сектору) повноважень. Регулює роботу
відділу (сектору) щодо його ефективної взаємодії з іншими
підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями,
провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу
(сектору). Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що
належить до компетенції відділу (сектору), вносить пропозиції щодо
усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд
працівниками відділу (сектору) звернень від органів виконавчої
влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій,
громадян з напряму діяльності відділу (сектору), а також готує за
ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо
вдосконалення організації роботи відділу (сектору). Подає
пропозиції керівництву управління (самостійного відділу) про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників відділу (сектору), своєчасне заміщення вакансій,
заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації
працівників. Забезпечує дотримання працівниками відділу (сектору)
правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за
веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з
документами у відповідності з чинним законодавством.
Має право. За дорученням представляти відділ (сектор) у
структурних підрозділах міністерства, в інших органах виконавчої
влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати
ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями у межах наданих повноважень. У
встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,
громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних
даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу
(сектору). Здійснювати перевірку органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у
межах наданих повноважень. Вносити пропозиції щодо вдосконалення
роботи відділу (сектору), міністерства, іншого органу виконавчої
влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) економіки держави; порядок
підготовки та внесення до відповідних органів проектів
законодавчих та нормативних актів; державну політику з напряму
діяльності відділу (сектору); основи державного управління,
економіки, фінансів, кредиту, ринку праці та права; форми та
методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного
спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах економіки не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за спеціалізацією "економіка", "фінанси", "гуманітарна
та соціальна політика".
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ
Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу
відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень,
виконує обов'язки в разі його відсутності. Забезпечує виконання
покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної
політики у сфері управління та в межах закріплених за відділом
показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь
у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, окремих
положень комплексних державних програм з питань, що належать до
компетенції відділу у межах наданих повноважень. Готує рішення за
напрямами діяльності управління, відділу у межах повноважень,
наданих відділу, з питань, що належать до його компетенції.
Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за
напрямом, що належить до компетенції відділу, вносить пропозиції
щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій.
Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд
працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади,
громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян
з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти
відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.
Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.
Подає у межах своєї компетенції керівнику відділу пропозиції про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та
накладання стягнень. Здійснює контроль за веденням діловодства,
збереженням документів у відповідності з чинним законодавством.
Має право. За дорученням представляти відділ у структурних
підрозділах міністерства та в інших органах виконавчої влади з
питань, що стосуються його повноважень. Забезпечувати у межах
своєї компетенції ділове листування з органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями. У встановленому
порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських
об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з
питань, що стосуються діяльності відділу і наданих йому
повноважень. Проводити перевірку органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у
межах своєї компетенції. Вносити пропозиції щодо вдосконалення
роботи відділу, міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки
та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; державну
політику з напряму діяльності відділу; основи державного
управління, ринку праці та права; форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного
спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ЗАВІДУЮЧИЙ СЕКТОРУ
Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу
сектору. Забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо
участі у забезпеченні реалізації державної політики у сфері
(галузі) управління. Бере участь в аналізі проектів законодавчих
та нормативних актів, окремих положень комплексних державних
програм з питань, що належать до компетенції сектору. Готує
рішення з напрямів діяльності сектору у межах наданих повноважень.
Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з іншими
структурними підрозділами управління, суміжними сферами при
вирішенні питань, що належать до діяльності сектору. Аналізує стан
та тенденції розвитку відповідного напряму сфери (галузі)
управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних та
закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та
контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками сектору
звернень органів виконавчої влади, громадських об'єднань,
підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності
сектору, а також готує за результатами їх аналізу проекти
відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення
організації роботи сектору. Подає згідно з чинним законодавством
пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з
посад та переміщення працівників, своєчасне заміщення вакансій,
заохочення та накладання стягнень. Сприяє систематичному
підвищенню кваліфікації працівників сектору. Організовує роботу з
документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує
дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань
державної служби та боротьби з корупцією.
Має право. За дорученням представляти структурний підрозділ в
інших органах виконавчої влади з питань, що стосуються його
компетенції. Залучати спеціалістів центральних органів виконавчої
влади, установ та організацій, за погодженням з їх керівниками, до
розгляду питань, що належать до його компетенції. Отримувати у
встановленому порядку від міністерств, інших органів виконавчої
влади документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання
завдань, покладених на сектор. Брати участь в організації та
проведенні інструктивних нарад та семінарів з питань, що належать
до компетенції сектору. Вносити до різних інстанцій пропозиції
щодо вдосконалення роботи сектору та державної служби в цілому.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
виконавчого органу влади; Укази Президента України, постанови та
розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної
сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів
законодавчих та нормативних актів; основи державного управління,
ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової
інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони
праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на
комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших
сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує вирішення
питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери (галузі)
управління. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань
в закріпленому за ним напрямі сфери (галузі) управління. Збирає,
узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери (галузі)
управління, готує керівництву (управління, відділу тощо)
відповідні пропозиції. Бере участь у розробленні проектів
законодавчих і нормативних актів, державних програм. Здійснює
реалізацію прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних
програм, що стосуються компетенції відповідного підрозділу органу
виконавчої влади. Аналізує практику правового регулювання відносин
у сфері (галузі) управління та розробляє пропозиції щодо
вдосконалення правового поля у цих питаннях. Керує, в разі
необхідності, групою фахівців підрозділу органу виконавчої влади
при вирішенні питання одного із напрямів його діяльності. Аналізує
та узагальнює відповідний досвід з метою використання при
вирішенні питань підвищення ефективності роботи сфери (галузі)
управління. Готує проекти відповідей на запити центральних органів
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, а також підприємств, установ,
організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.
Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників
підрозділу згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з
документами у відповідності з чинним законодавством.
Має право. За дорученням представляти структурний підрозділ
міністерства в інших органах виконавчої влади з питань, що
стосуються його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці)
інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій
у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до
компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління,
відділу тощо). Готувати запити на отримання у встановленому
порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, громадських об'єднань статистичні та
оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що
належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для
виконання головними спеціалістами своїх посадових обов'язків.
Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи
свого підрозділу, центрального органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) економіки держави; порядок
підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів;
основи державного управління та права; інструкцію з діловодства;
правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та
відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує координацію
та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів
роботи відповідного підрозділу центрального органу виконавчої
влади. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній
ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування
законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній
сфері (галузі) управління. Розробляє пропозиції, комплекси
заходів, плани тощо, що стосуються розвитку напряму своєї
діяльності. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад,
семінарів, конференцій з відповідних питань. Готує проекти рішень
та пропозиції на виконання доручень керівництва, бере участь у
підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних
документів. Здійснює проведення експертизи документів, що
стосуються відповідного напряму роботи підрозділу і належать до
його компетенції. Готує відповідну інформацію про результати цієї
роботи, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для
розгляду до відповідного підрозділу центрального органу виконавчої
влади. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою
використання при розв'язанні питань підвищення ефективності роботи
у відповідній сфері (галузі) управління, що курирується. Бере
участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників згідно із
затвердженим планом. Організовує роботу з документами у
відповідності з чинним законодавством.
Має право. За дорученням представляти управління (відділ) в
інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його
компетенції. Брати участь в контролі (перевірці) інших органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у
відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до
компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління,
відділу тощо). Формувати вимоги до запиту щодо отримання у
встановленому порядку від органів, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань
статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів
з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу,
необхідних для виконання своїх посадових обов'язків. Вносити
керівнику свого підрозділу пропозиції щодо вдосконалення роботи
підрозділу, центрального органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки
та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи
державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного
захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні
програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста
I категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи,
пов'язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи
органу виконавчої влади (управління, відділу тощо). Бере участь в
підготовці та реалізації одного з напрямів державних програм
розвитку сфери (галузі) управління, а також у розробці відповідних
пропозицій, нормативів, методик, інструкцій. Готує пропозиції щодо
збору та обробки інформації, необхідної для обгрунтування
державних програм розвитку сфери (галузі) управління. Розробляє
пропозиції щодо здійснення контролю за напрямом діяльності, що
знаходиться в межах його компетенції. Бере участь в контролі у
межах своєї компетенції виконання підвідомчими підприємствами,
установами, організаціями законодавчих і нормативних актів,
прийнятих рішень з реалізації програм розвитку сфери (галузі)
управління. Бере участь в аналізі тенденцій розвитку одного з
напрямів підвідомчої сфери (галузі) управління, готує відповідні
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Готує проекти
інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою
підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на
звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного
підрозділу органу виконавчої влади. Накопичує відповідну
інформацію для здійснення аналітичної роботи, пов'язаної з
діяльністю відповідного органу виконавчої влади.
Має право. За дорученням представляти управління (відділ
тощо) в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до
компетенції відповідного підрозділу. Використовувати отриману у
встановленому порядку інформацію від інших органів, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, громадських
об'єднань, статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові
матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного
підрозділу, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
Брати участь у різних перевірках відповідно до чинного
законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу, за
результатами перевірки доповідати безпосередньо керівнику. Вносити
пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу,
центрального органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження,
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної
сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства;
основи державного управління та права; правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста
II категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи, які
сприяють створенню умов для ефективної діяльності відповідного
органу, в частині виконання закріплених показників роботи за
відповідним органом виконавчої влади (управлінням, відділом тощо).
Бере участь у підготовці та реалізації одного з напрямів державних
програм розвитку сфери (галузі) управління, а також у розробці
проектів нормативних та інструктивно-методичних документів. Готує
матеріали для аналізу стану справ у сфері (галузі) управління.
Контролює у відділі терміни виконання актів законодавства,
наказів, інструкцій, інших вказівок по міністерству, доручень
директивних органів, листів. Розглядає, а у разі необхідності
перевіряє заяви та скарги громадян у межах наданих йому
повноважень. Бере участь в аналізі тенденцій розвитку одного з
напрямів підвідомчої сфери (галузі) управління, готує відповідні
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків з питань, що належать
до його компетенції. Вивчає та узагальнює вітчизняний та
зарубіжний передовий досвід з напряму діяльності відповідного
органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), готує
матеріали з відповідними висновками. Бере участь у комплексних
перевірках підвідомчих підприємств, установ, організацій з питань
напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади і наданих
йому повноважень. Забезпечує виконання доручень керівництва органу
виконавчої влади, вищих органів влади з питань, що стосуються його
компетенції. Координує свою роботу з головним (провідним)
спеціалістом при вирішенні окремих завдань. Готує відповідні
аналітичні огляди, здійснює комп'ютерний набір матеріалів. Веде
діловодство в структурному підрозділі органу виконавчої влади.
Має право. За дорученням здійснювати перевірку виконання
підвідомчими підприємствами, установами, організаціями постанов,
розпоряджень, наказів та рішень центрального органу виконавчої
влади. Використовувати отримані у встановленому порядку від
органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, громадських об'єднань статистичні та оперативні дані,
звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери
діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання
посадових обов'язків. Брати участь у семінарах, нарадах при
розгляді питань та прийнятті рішень у межах своєї компетенції.
Вносити на розгляд керівництва органу виконавчої влади пропозиції
щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження,
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної
сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства;
основи державного управління та права; правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 2 років або
стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи на одному
з напрямів діяльності відповідного органу виконавчої влади
(управління, відділу тощо), які сприяють реалізації поставлених
перед ним завдань. Готує матеріали для аналізу та оцінки стану
справ у сфері (галузі) управління. Бере участь у підготовці
проектів програм та планів з питань, що належать до компетенції
відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо) та
його повноважень. Здійснює накопичення інформації щодо діяльності
структурного підрозділу з питань реалізації прийнятих програм, що
належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади. Бере
участь у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних
документів з питань, що належать до його компетенції. Готує
проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою
підрозділу та підвідомчих структур, а також проекти відповідей на
звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного органу
виконавчої влади (управління, відділу, сектору тощо). Вивчає та
узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід з напряму
діяльності відповідного органу виконавчої влади. Виконує доручення
керівництва органу (управління, відділу тощо) виконавчої влади у
межах наданих йому повноважень. Здійснює комп'ютерний набір
матеріалів, що стосуються діяльності відповідного органу
виконавчої влади (управління, відділу тощо).
Має право. Брати участь в перевірках виконання підвідомчими
підприємствами, установами, організаціями постанов, розпоряджень,
наказів та рішень центрального органу виконавчої влади. Вносити на
розгляд керівництва органу виконавчої влади пропозиції щодо
поліпшення роботи відповідного підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження,
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної
сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства;
основи державного управління та права; правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Без вимог до стажу. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
4. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ
(САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю головного управління, управління (самостійного відділу,
служби), розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та
контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на головне
управління, управління (самостійний відділ, службу) завдань щодо
реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню.
Визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного
управління, управління (самостійного відділу, служби), керівників
його структурних підрозділів. Готує пропозиції щодо призначення на
посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ,
підприємств, організацій згідно з чинним законодавством. Погоджує
структуру та штатний розпис головного управління, управління
(самостійного відділу, служби), положення про структурні
підрозділи, посадові інструкції працівників головного управління,
управління (самостійного відділу, служби). Видає у межах своєї
компетенції розпорядження, організовує та контролює їх виконання.
Керує розробкою проектів складних програм (розділів програм),
аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових
показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку
сфери управління на відповідній території тощо. Забезпечує у межах
своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності
головного управління, управління (самостійного відділу, служби),
вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення. Вживає заходів щодо
вдосконалення співпраці головного управління, управління
(самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами
місцевої державної адміністрації, представницькими органами,
органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю,
правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян. Подає згідно з чинним
законодавством пропозиції керівництву місцевої державної
адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та
переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій,
заохочення та накладання стягнень. Організовує роботу із захисту
державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
Забезпечує роботу з ведення діловодства в головному управлінні,
управлінні (самостійному відділі, службі). Контролює стан трудової
та виконавчої дисципліни в головному управлінні, управлінні
(самостійному відділі, службі).
Має право. Представляти місцеву державну адміністрацію в
інших управлінських структурах з питань, що належать до його
компетенції. У встановленому порядку запитувати та отримувати від
державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм
власності, політичних партій, громадських та релігійних
організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з
питань, що стосуються діяльності головного управління, управління
(самостійного відділу, служби). Здійснювати перевірки стану
дотримання Конституції України ( 254к/96-ВР ), актів законодавства
України органами місцевого самоврядування та їх посадовими
особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій
та відділів, незалежно від форм власності згідно з чинним
законодавством. Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо
вдосконалення роботи головного управління, місцевого органу
виконавчої влади та державної служби в цілому. Здійснювати
особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності
головного управління, управління (самостійного відділу служби) та
вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв,
скарг. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого
органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх
керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевої державної адміністрації; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті
у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер
управління; практику застосування чинного законодавства; основи
державного управління, економіки та управління персоналом; основи
права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах економіки не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ
(САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю головного управління, управління (самостійного відділу,
служби) у порядку делегованих йому начальником головного
управління, управління (самостійного відділу, служби) повноважень.
У разі відсутності керівника головного управління, управління
(самостійного відділу, служби) виконує його обов'язки. Забезпечує
ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи головного
управління, управління (самостійного відділу, служби) щодо
реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та
закріплених за головним управлінням, управлінням (самостійним
відділом, службою) показників. Визначає ступінь відповідальності
керівників у складі головного управління, управління (самостійного
відділу, служби) в межах повноважень, делегованих йому начальником
головного управління, управління (самостійного відділу, служби).
Організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів,
програм, що належать до компетенції головного управління,
управління (самостійного відділу, служби), в межах наданих йому
повноважень. Контролює виконання законодавчих та нормативних
актів, розпоряджень (наказів) керівників міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади в межах делегованих йому
повноважень і компетенції. Здійснює аналіз стану та тенденції
розвитку відповідної сфери управління, ходу виконання програм та
приймає відповідні рішення з питань, що стосуються його
компетенції. Організовує роботу з розгляду працівниками головного
управління, управління (самостійного відділу, служби) звернень
громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних
підприємств, установ та організацій, органів місцевого
самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з
чинним законодавством і наданими йому повноваженнями. У межах
наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну
взаємодію головного управління, управління (самостійного відділу,
служби) з іншими зацікавленими підрозділами органів державної
влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при
розв'язанні питань, що стосуються діяльності головного управління,
управління (самостійного відділу, служби). Виконує доручення
керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та
розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції. Подає у
межах своїх повноважень відповідно до законодавства пропозиції
керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на
посади, звільнення з посад та переміщення працівників головного
управління, управління (самостійного відділу, служби), своєчасне
заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші
питання службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо
підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує захист державної
таємниці у напрямах діяльності головного управління, управління
(самостійного відділу, служби). Контролює діяльність підлеглих.
Має право. Представляти місцеву державну адміністрацію в
інших управлінських структурах з питань, що належать до його
повноважень. У встановленому порядку готувати запити та отримувати
від державних органів влади та органів самоврядування, їх
посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм
власності, політичних партій, громадських та релігійних
організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з
питань, що стосуються діяльності головного управління, управління
(самостійного відділу, служби) та належать до його компетенції.
Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи головного управління,
управління (самостійного відділу, служби), місцевої державної
адміністрації.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті
у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер
управління; практику застосування чинного законодавства; основи
державного управління, економіки та управління персоналом; основи
права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах економіки не менше 4 років, або стаж роботи на посаді
головного спеціаліста не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ,
ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління у складі головного управління, відділу у
складі управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює
та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на
управління у складі головного управління, відділ у складі
управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері,
дорученій управлінню, відділу. Визначає ступінь відповідальності
заступників начальника управління у складі головного управління,
відділу у складі управління, керівників його структурних
підрозділів, погоджує положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції працівників управління у складі головного
управління, відділу у складі управління. Готує у межах своєї
компетенції відповідні розпорядження, організує та контролює їх
виконання. Забезпечує узагальнення соціально-економічної
інформації з питань, що належать до компетенції управління у
складі головного управління, відділу у складі управління.
Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на
управління у складі головного управління, відділ у складі
управління, розробку проектів програм (розділів програм),
аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових
показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку
території тощо. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення
економічних реформ з питань, що належать до діяльності управління
у складі головного управління, відділу у складі управління.
Регулює роботу управління у складі головного управління, відділу у
складі управління щодо його ефективної взаємодії з іншими
підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями,
провідними експертами з питань, що стосуються діяльності
управління, відділу. Контролює у межах своєї компетенції
дотримання на підприємствах та організаціях чинного законодавства,
рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток
відповідних сфер економіки на даній території, аналізує стан та
вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення
позитивних тенденцій. Співпрацює з різними органами виконавчої
влади при виконанні покладених на управління, відділ завдань,
керуючись чинним законодавством. Організовує, регулює та контролює
своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі
головного управління, відділу у складі управління звернень від
органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств,
установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління у
складі головного управління, відділу у складі управління, а також
готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних
заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі
головного управління, відділу у складі управління. Подає
пропозиції керівництву головного управління про призначення на
посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у
складі головного управління, відділу у складі управління,
своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень,
сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання
працівниками управління у складі головного управління, відділу у
складі управління правил внутрішнього трудового розпорядку,
організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з
чинним законодавством. Організовує роботу з документами, контролює
стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує дотримання
працівниками підрозділу законодавства України з питань державної
служби та боротьби з корупцією.
Має право. За дорученням представляти управління у складі
головного управління, відділ у складі управління у структурних
підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать
до його компетенції. Організовувати ділове листування з органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у
межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати запити
на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань
необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що
стосуються діяльності управління у складі головного управління,
відділу у складі управління. Здійснювати перевірку органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з
чинним законодавством у межах наданих повноважень. Залучати
фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади,
підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників,
для розгляду питань, що належать до його компетенції. Розглядати
скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на
них. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у
складі головного управління, відділу у складі управління та
місцевої адміністрації в цілому.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх
повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер економіки,
практику застосування чинного законодавства; основи державного
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та
методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби; державну мову на рівні ділового спілкування та
застосування.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління у складі головного управління, відділу у
складі управління у межах делегованих йому начальником управління,
відділу повноважень. У разі відсутності керівника управління,
відділу виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на
управління у складі головного управління, відділ у складі
управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у
сфері управління та в межах закріплених за управлінням, відділом
показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь
у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, окремих
положень комплексних державних програм з питань, що належать до
компетенції управління у складі головного управління, відділу у
складі управління у межах наданих повноважень. Готує рішення за
напрямами діяльності головного управління, управління у складі
головного управління, відділу у складі управління у межах
повноважень, наданих управлінню, відділу, з питань, що належать до
його компетенції. Аналізує у межах наданих повноважень стан і
тенденції розвитку за напрямом, що знаходиться в межах управління
у складі головного управління, відділу у складі управління,
вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення
позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та
якісний розгляд працівниками управління у складі головного
управління, відділу у складі управління звернень від органів
виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ,
організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі
головного управління, відділу у складі управління, а також готує
за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що
належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення
організації роботи управління у складі головного управління,
відділу у складі управління. Подає у межах своєї компетенції
керівнику управління у складі головного управління, відділу у
складі управління пропозиції про призначення на посади, звільнення
з посад та переміщення працівників управління у складі головного
управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення
вакансій, заохочення та накладання стягнень. Співпрацює з різними
органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на
управління у складі головного управління, відділ у складі
управління, керуючись чинним законодавством. Здійснює роботу із
захисту державних таємниць та контроль за веденням діловодства,
збереженням документів у відповідності з чинним законодавством. У
межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавчої
дисципліни. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією.
Має право. За дорученням представляти управління у складі
головного управління, відділ у складі управління у структурних
підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать
до його компетенції. Організовувати ділове листування з органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у
межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати запити
на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань
необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що
стосуються діяльності управління у складі головного управління,
відділу у складі управління. Здійснювати перевірку органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з
чинним законодавством у межах наданих повноважень. Залучати
фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади,
підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників,
для розгляду питань, що належать до його компетенції. Розглядати
скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на
них. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у
складі головного управління, відділу у складі управління та
місцевої адміністрації в цілому.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх
повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер економіки,
практику застосування чинного законодавства; основи державного
управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та
методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби; державну мову на рівні ділового спілкування та
застосування.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ АПАРАТУ МІСЦЕВОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює
та контролює їх роботу. Забезпечує роботу з матеріалами та
документами, що надходять до місцевої державної адміністрації, в
межах визначеної компетенції. Здійснює підготовку разом із
фахівцями відповідних структурних підрозділів місцевої державної
адміністрації проектів поточних та перспективних планів роботи, а
також відповідних пропозицій щодо виконання указів та розпоряджень
Президента України, постанов і розпоряджень Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах
компетенції сектору. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів
про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих
документів для керівництва місцевої державної адміністрації.
Розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги, що надходять від
органів державної влади, громадян, громадських об'єднань,
підприємств та організацій незалежно від форм власності, готує
відповідні матеріали та подає їх керівництву адміністрації. Сприяє
налагодженню більш чіткої взаємодії між апаратом місцевої
державної адміністрації, її структурними підрозділами та іншими
органами виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які входять
до сфери відання сектору.
Має право. Представляти сектор на сесіях обласної ради,
колегіях місцевої державної адміністрації, інших колегіальних
зборах, які проводяться керівництвом місцевої державної
адміністрації. Звертатися в установленому порядку до структурних
підрозділів місцевої державної адміністрації, інших органів
виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та
організацій різних форм власності для отримання інформації,
необхідної для виконання службових обов'язків. Вносити пропозиції
щодо вдосконалення роботи сектору, структурних підрозділів
місцевої державної адміністрації.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства та нормативні документи, що стосуються діяльності
відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби;
Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо регулювання
регіональної політики; положення про місцеву державну
адміністрацію; основи державного управління, економіки,
організації праці; методи керування апаратом управління органу
виконавчої влади; правила ділового етикету; правила охорони праці
та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері
та відповідні програмні засоби; ділову мову.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі
не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює координацію та
методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу.
Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ
на відповідному напрямі діяльності. Розробляє поточні та бере
участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає
необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань,
доручень. Узагальнює у межах наданої компетенції практику
застосування законодавства та хід реалізації державної політики у
відповідній сфері управління. Веде розробку пропозицій, комплексів
заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює
організацію їх виконання. Бере участь в організації та проведенні
нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах
наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та
пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої
влади вищого рівня. Розглядає листи та заяви підприємств,
юридичних осіб, виконавчих комітетів та держадміністрацій
підпорядкованого регіонального рівня з питань, що належать до його
посадових функцій. Бере участь у розробленні нормативних та
організаційно-методичних документів. Проводить експертизу
документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.
Готує інформацію про результати цієї роботи. Застосовує
оперативний зв'язок з різними регіонами України, радами народних
депутатів та державними адміністраціями відповідних регіональних
рівнів, науковими установами під час розв'язання питань, що
стосуються його компетенції.
Має право. Представляти інтереси підрозділу в інших органах
виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Брати
участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства місцевими
державними адміністраціями нижчого рівня, підприємствами,
установами та організаціями різних форм власності згідно з чинним
законодавством. Готувати запити на отримання відповідної
статистичної інформації та інших даних від державних органів влади
та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних
партій, громадських та релігійних організацій, їх філій та
відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання
посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи
свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевих державних адміністрацій; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток
відповідних сфер управління; практику застосування чинного
законодавства; основи державного управління, економіки, фінансів
та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного
спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній
службі за фахом не менше 5 років, або стаж роботи за фахом в інших
сферах економіки не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Під керівництвом
керівника підрозділу здійснює координацію та методичне керівництво
на певній ділянці одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює,
аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере
участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу
реалізації державної політики у відповідній сфері управління та
забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень. Веде
накопичення банку даних про підприємства регіону, інвестиційні
проекти регіону, потенційних інвесторів. Взаємодіє з громадськими
організаціями підприємців з питань розвитку та підтримки
підприємництва. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву
щодо виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.
Бере участь у підготовці проектів нормативних та
організаційно-методичних документів, проведенні експертизи
документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу,
та підготовці інформації про результати цієї роботи. Надає
консультативно-методичну допомогу спеціалістам місцевих державних
адміністрацій нижчого рівня та підприємцям регіону з питань, що
належать до його компетенції. Готує проекти відповідей на
звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного
підрозділу.
Має право. Представляти інтереси підрозділу в інших місцевих
державних адміністраціях з питань, що належать до його
компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання
законодавства місцевими державними адміністраціями нижчого рівня,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями різних форм власності згідно з чинним
законодавством. У встановленому порядку використовувати відповідну
статистичну інформацію та інші дані від державних органів та
організацій місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
політичних партій, громадських та релігійних організацій,
підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно
від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків.
Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті
у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер
управління; практику застосування чинного законодавства; основи
державного управління, економіки, фінансів та права; інструкцію з
діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони
праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на
комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста
I або II категорій не менше 3 років або стаж роботи за фахом в
інших сферах економіки не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи,
пов'язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи
підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці
роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід
реалізації державної політики з певних питань, що належать до
компетенції підрозділу. Веде банк даних, взаємодіє з підвідомчими
підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією
підрозділу, організовує комп'ютерно-інформаційне обслуговування
підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та
організаційно-методичних документів. Готує проекти
інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою
підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що
надійшли на розгляд до нього. Веде діловодство, кореспонденцію в
підрозділі.
Має право. Представляти інтереси підрозділу в інших органах
виконавчої влади з питань напряму діяльності підрозділу. У
встановленому порядку використовувати відповідну статистичну
інформацію та інші дані від державних органів влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій,
громадських та релігійних організацій, підприємств, установ,
організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності,
необхідні для виконання посадових обов'язків. Брати участь у
контролі (перевірці) дотримання органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності
законодавства, що стосується їх діяльності. Вносити до різних
інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження,
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної
сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що
належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів,
права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр
державного управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під
загальним методичним керівництвом спеціаліста вищої категорії
(кваліфікації) або керівника підрозділу. Здійснює у процесі роботи
аналітичні та контрольні операції на одному з напрямів роботи
підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та
організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних
матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділів, а також підготовці
відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до
відповідного підрозділу. Веде діловодство, кореспонденцію в
підрозділі.
Має право. У встановленому порядку використовувати отриману
статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних
партій, громадських та релігійних організацій, підприємств,
установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм
власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити
пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження,
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної
сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що
належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів,
права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр
державного управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під
контролем спеціаліста вищої категорії (кваліфікації). У межах
регламентованих завдань та постійних обов'язків здійснює
аналітичні, контрольні операції на одному з напрямів роботи
підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та
організаційно-методичних документів; інформаційно-аналітичних
матеріалів, пов'язаних з прийняттям та виконанням управлінських
рішень, а також відповідей на звернення та заяви, що надійшли на
розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство,
кореспонденцію в підрозділі.
Має право. У встановленому порядку використовувати отриману
статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних
партій, громадських та релігійних організацій, підприємств,
установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм
власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити
на розгляд керівництва місцевого органу виконавчої влади
пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження,
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної
сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи
економіки, фінансів, права та управління; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр
державного управління за відповідною спеціалізацією.
5. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЩО МАЮТЬ НАСКРІЗНИЙ
ХАРАКТЕР
КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ
Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує якісне,
своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його
компетенції, та ефективну взаємодію між структурними підрозділами
органу виконавчої влади, територіальними управліннями та
підвідомчими установами. Здійснює організацію діловодства,
господарське, матеріально-технічне, автотранспортне та соціальне
забезпечення діяльності відповідного органу виконавчої влади.
Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з
діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів,
впровадження комплексної автоматизації у діловодстві. Здійснює
методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в
структурних підрозділах відповідного органу виконавчої влади,
спрямовує роботу з цього питання у територіальних управліннях та
підвідомчих установах. Забезпечує розроблення зведеної
номенклатури справ, формування централізованого архіву. Забезпечує
формування планів засідання керівних органів виконавчої влади,
контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів
керівництва органів влади та їх своєчасне розсилання адресатам.
Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад,
які проводить керівник відповідного органу виконавчої влади.
Контролює виконання структурними підрозділами рішень органів
державної влади та керівництва органу виконавчої влади з питань,
що знаходяться в його компетенції. Організовує виконання
копіювально-розмножувальних робіт, підготовку та видання службових
телефонних довідників, забезпечення ними працівників центрального
апарату виконавчої влади, територіальних управлінь та підвідомчих
установ; роботу з листами, заявами та скаргами громадян. Аналізує
та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату та
структурних підрозділів органу виконавчої влади. Організовує
нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків,
споруд та інженерних систем. Забезпечує розробку та виконання
річних та перспективних планів ремонту приміщень органу виконавчої
влади; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої
території. Забезпечує проведення масових заходів за напрямами
діяльності органу, відряджень. Здійснює розробку та подає на
затвердження керівництву органу виконавчої влади проекти кошторису
адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню
фінансування органу та організовує діяльність фінансового
підрозділу, бере участь у контролі за виконанням кошторисів
адміністративно-господарських витрат. У межах наданих повноважень
здійснює керівництво персоналом (визначає функції, планує,
організовує, координує, оцінює роботу структурних підрозділів;
здійснює добір кадрів) на основі сучасних методів управління.
Має право. Одержувати в установленому законодавством порядку
від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього
завдань. Залучати фахівців центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з
питань, що належать до його компетенції. За дорученням керівництва
центрального органу виконавчої влади представляти міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади в інших органах
виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його
компетенції.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу
виконавчої влади та питань державної служби; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що
регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці
та управління; сучасні методи управління персоналом; законодавство
про працю; основи психології праці, економіки, фінансів; правила
ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби; ділову мову.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
КЕРІВНИК КАДРОВОЇ СЛУЖБИ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю кадрової служби, розподіляє обов'язки між працівниками,
очолює та контролює їх роботу. Забезпечує реалізацію державної
політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті
органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та інших
органах, де працюють керівники і спеціалісти, віднесені на
підставі нормативно-правових актів до державних службовців. Разом
з іншими структурними підрозділами узагальнює практику роботи з
кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її
вдосконалення. Здійснює контроль за дотриманням Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) та інших законодавчих та
нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та державної
служби. У разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва
підготовку проектів документів, пов'язаних з дотриманням актів
законодавства, усуненням виявлених порушень. Забезпечує
прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового
резерву та роботу з ним, організацію замовлення на підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців.
Контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки
працівників покладеним на них обов'язкам. Бере участь у
розробленні структури апарату, штатного розпису, здійснює
погодження положень про структурні підрозділи та посадових
інструкцій державних службовців у структурних підрозділах органу
виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах. Керує
розробкою перспективних і поточних планів роботи з кадрами.
Організовує ведення, облік, зберігання особистих справ, трудових
книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів,
необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення,
видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності.
Здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої
(регіональної) ради по роботі з кадрами, атестаційної та
конкурсної комісій. Забезпечує здійснення кадрової роботи з
керівниками підпорядкованих підприємств, установ та організацій
або тих, які за часткою державного майна віднесені до сфери
управління органу виконавчої влади. Здійснює прийом громадян з
кадрових питань. Бере участь у проведенні занять з питань кадрової
роботи відповідно до сфери діяльності служби. Здійснює контроль за
веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Організовує
роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.
Має право. За дорученням керівництва представляти відповідний
орган виконавчої влади в структурних підрозділах інших органів
виконавчої влади та на підвідомчих підприємствах, в установах та
організаціях в межах своєї компетенції. Взаємодіяти з органами
виконавчої влади та органами самоврядування у межах своїх
повноважень при розгляді питань, які стосуються кадрової політики.
Залучати у встановленому порядку за погодженням з керівником
органу виконавчої влади окремих фахівців для розробки відповідних
документів та виконання завдань, що покладені на кадрову службу.
Вносити на розгляд керівництву органу виконавчої влади пропозиції
щодо вдосконалення роботи кадрової служби з питань, що стосуються
її діяльності. Організовувати розгляд пропозицій, заяв, скарг з
боку органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління органу влади та компетенції кадрової служби.
Здійснювати особистий прийом громадян з питань, які стосуються
роботи кадрової служби, та вживати заходів щодо своєчасного
розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. Вести ділове листування з
іншими органами виконавчої влади та органами самоврядування,
підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань,
що належать до компетенції кадрової служби.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства та нормативні документи щодо діяльності державної
служби та відповідного органу виконавчої влади; практику
застосування законодавства з питань, що належать до компетенції
служби; нормативні акти, накази, рішення відповідного керівництва;
порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення
працівників, порядок ведення обліку та зберігання їх особистих
справ та трудових книжок; організацію табельного обліку; методи
обліку руху кадрів; порядок складання встановленої звітності;
основи організації праці та управління; трудове законодавство;
систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж кадрової роботи на державній службі або на керівних
посадах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
КЕРІВНИК ПРАВОВОЇ СЛУЖБИ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю правової служби, розподіляє обов'язки між працівниками,
очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на
службу завдань щодо реалізації державної політики в діяльності
міністерства (іншого центрального органу виконавчої влади),
місцевої державної адміністрації чи органу виконавчої влади та
органу місцевого самоврядування. Забезпечує дотримання вимог
законодавства під час підготовки законодавчих та
нормативно-правових актів, розпоряджень та рішень. Розробляє або
бере участь у розробці проектів законів, нормативних актів та
інших документів правового характеру. Інформує керівництво
міністерства (іншого органу виконавчої влади) про необхідність
вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням
законодавства або таких, що втратили чинність, і готує відповідні
подання. Здійснює методичне керівництво правовою роботою
міністерства (іншого органу виконавчої влади), надає правову
допомогу структурним підрозділам, готує за участю інших
підрозділів матеріали для передачі до арбітражних, слідчих та
судових органів, здійснює облік та зберігання судових і
арбітражних справ. Аналізує та узагальнює результати розгляду
претензій судових і арбітражних справ. Бере участь у розгляді
матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає
правові висновки за фактами виявлених правопорушень. Розглядає
проекти нормативних актів для погодження з питань, що належать до
компетенції органу виконавчої влади. Бере участь у роботі з
укладення господарських договорів. Бере участь у здійсненні
організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та
трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту
працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності. У межах наданої компетенції
розглядає скарги, заяви органів виконавчої влади, громадських
об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за
ними відповідні рішення. Веде довідково-інформаційну роботу з
питань законодавства та нормативних актів, облік чинного
законодавства, інших нормативних актів. Проводить роботу з
правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб з нормативними
актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному
законодавстві. Здійснює контроль за роботою юридичних служб
підпорядкованих йому підприємств, господарств, організацій,
установ. Організовує підвищення кваліфікації працівників правової
служби. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву
міністерства (іншого органу виконавчої влади) про призначення на
посади, звільнення з посад та переміщення працівників правової
служби, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання
стягнень. Організовує облік та зберігання актів законодавства,
роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.
Має право. Представляти у встановленому законодавством
порядку інтереси міністерства (іншого органу виконавчої влади) в
судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів.
Вносити пропозиції керівництву міністерства (іншого органу
виконавчої влади) про притягнення до відповідальності працівників,
з вини яких заподіяно шкоду. Перевіряти дотримання законодавства в
управліннях, відділах (підвідділах) міністерства (іншого органу
виконавчої влади), підвідомчих підприємствах, установах та
організаціях. Отримувати у встановленому порядку від посадових
осіб міністерства (іншого органу виконавчої влади), підвідомчих
підприємств, установ, організацій документи, довідки, розрахунки,
інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків.
Залучати за згодою керівника управління, відділу, іншого
структурного підрозділу міністерства, комітету, іншого органу
виконавчої влади тощо, підвідомчого підприємства, установи,
організації відповідних спеціалістів для підготовки проектів
законодавчих та нормативних актів, інших документів, а також для
розробки заходів, що вживаються правовою службою відповідно до
покладених на неї обов'язків. Брати участь у засіданнях дорадчих
та колегіальних органів, нарадах, що проводяться в міністерстві
(іншому органі виконавчої влади), у разі розгляду на них питань
практики застосування законодавчих та нормативних актів. Готувати
пропозиції щодо вдосконалення роботи правової служби, міністерства
(іншого органу виконавчої влади).
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
організацію та методику ведення правової роботи у відповідній
сфері (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів
законодавчих та нормативних актів; державну політику з напряму
діяльності правової служби; основи державного управління; порядок
укладення та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової
документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила
ділового етикету; правила та норми охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років або
стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 7
років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює
та контролює їх роботу. Організовує підготовку проектів
розпоряджень, рішень, проведення перевірок виконання актів
законодавства, розпоряджень та рішень органу виконавчої влади.
Періодично доповідає керівництву про результати перевірки на
місцях. У разі необхідності забезпечує згідно з рішенням
керівництва підготовку проектів документів, пов'язаних із
забезпеченням безумовного дотримання на відповідній території
актів законодавства, усуненням виявлених порушень. Керує роботою з
підготовки документів для розгляду керівниками органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування. На вимогу депутатів,
постійних депутатських комісій організовує допомогу у здійсненні
ними своїх повноважень, забезпеченні їх необхідною інформацією за
розпорядженням керівництва. Керує здійсненням організаційного та
матеріально-технічного забезпечення виборів та референдумів згідно
з чинним законодавством. Організовує, у разі необхідності,
перевірки діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів
органів виконавчої влади у межах та порядку, встановлених
законодавством, з питань, які входять до його компетенції.
Забезпечує формування планів роботи та контролює їх виконання.
Здійснює робочий взаємозв'язок з підпорядкованими установами. Бере
участь у координації, вивченні та узагальненні роботи управлінь,
відділів, інших підрозділів органу, надає їм необхідну допомогу з
питань, що належать до його компетенції. Бере участь у налагодженні та підтриманні зв'язків місцевої
державної адміністрації з відповідними органами зарубіжних країн,
організації обміну делегаціями. Подає згідно з чинним
законодавством пропозиції керівництву органу щодо призначення на
посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу,
своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників,
контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.
Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з
чинним законодавством. Забезпечує роботу з ведення діловодства у
відділі.
Має право. Представляти орган виконавчої влади в інших
управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції.
У встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від
державних органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та
оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності відділу.
Залучати фахівців структурних підрозділів виконавчого органу,
підвідомчих підприємств та організацій, за погодженням з їх
керівниками, при розгляді питань, які входять до його компетенції.
Готувати у встановленому порядку запити на отримання від
підрозділів органів виконавчої влади, підприємств та установ
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених на відділ завдань. Вносити пропозиції щодо
вдосконалення роботи відділу, органу виконавчої влади. Здійснювати
особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності
відділу, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх
пропозицій, заяв, скарг.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України; інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідних сфер управління; основи державного
управління; методи контролю рішень та доручень; основи політики
держави; форми та методи роботи із засобами масової інформації;
правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та
відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або
на керівних посадах у інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ - ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками,
очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на
підрозділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку
господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і
контролює дотримання правил його ведення. Здійснює методологічне
керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих
структурах. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо
дотримання державної та фінансової дисципліни. Організовує облік
валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання
первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності
та своєчасне подання їх до архіву. Планує та розроблює поточні
плани асигнувань на утримання апарату, складає кошторис витрат на
утримання підвідомчих структур та організовує їх фінансування.
Застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби та
технології обліково-обчислювальних робіт. Забезпечує контроль і
відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських
операцій, надання оперативної інформації, складання та подавання
зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у
відповідні терміни. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю
та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати
праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової
дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків до
державного бюджету та інших платежів; дотриманням встановлених
правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних
цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням
кредиторської заборгованості. Забезпечує організацію проведення
економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою
виявлення резервів, запобігання втратам. Бере участь у роботі
юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат
від нестач і крадіжок власності; контролює подання в потрібних
випадках матеріалів до слідчих і судових органів. Організовує
підвищення кваліфікації керівників та фахівців бухгалтерської
служби. Керує працівниками бухгалтерії.
Має право. Представляти відділ в органах виконавчої влади та
підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях з питань,
що стосуються його компетенції. Запитувати у встановленому
законодавством порядку в структурних підрозділах органів
виконавчої влади, місцевих органах самоврядування, на підвідомчих
підприємствах, в установах та організаціях інформацію та матеріали
щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю. Перевіряти в
структурних підрозділах органу виконавчої влади, на підвідомчих
підприємствах, в установах та організаціях дотримання
встановленого порядку фінансової дисципліни, зберігання і
витрачання матеріальних цінностей та штатний розпис. Вносити до
органів виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення роботи
відділу та органу виконавчої влади в цілому.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства та нормативні документи щодо державної служби та
діяльності відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України; постанови, розпорядження, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали органів державного
управління, фінансових і контрольно-ревізійних органів з
організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практику
застосування законодавчих і нормативних актів щодо напрямів
діяльності відділу; державну політику у відповідній сфері
управління; основи економіки, організації праці та управління;
порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку
облікових показників; методи економічного аналізу; цивільне право;
трудове, фінансове та господарське законодавство; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах не менше 5
років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
(ВІДДІЛУ ДІЛОВОДСТВА ТА КОНТРОЛЮ)
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює
та контролює їх роботу. Забезпечує організацію діловодства в
органі виконавчої влади відповідно до чинних правил. Контролює
організацію діловодства в управліннях, відділах, інших підрозділах
центрального органу виконавчої влади, місцевої державної
адміністрації, надає їм методичну допомогу. Розробляє заходи,
спрямовані на вдосконалення діловодства, організацію праці
працівників органу. Разом з організаційним відділом здійснює
підготовку засідань, нарад та конференцій. Забезпечує зберігання
документації щодо діяльності органу та передає її на державне
зберігання у встановленому порядку. Стежить за дотриманням правил
з охорони праці та протипожежного захисту. Координує роботу
відділу з іншими відділами та управліннями органу. Працює із
секретними документами. Відповідає за зберігання печатки та
правильність її використання. Подає згідно з чинним законодавством
пропозиції керівництву про призначення, звільнення з посад та
переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій,
заохочення та накладання стягнень. Забезпечує систематичне
підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та
виконавчої дисципліни у відділі. Організовує роботу із захисту
державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
Має право. Вносити на розгляд керівника органу пропозиції
щодо поліпшення роботи відділу, органу виконавчої влади та
приймати рішення у відповідності з посадовими обов'язками.
Знайомитися зі станом діловодства, здійснювати контроль за
виконанням нормативних актів у відділах, управліннях, інших
структурних підрозділах органу та вимагати від працівників
виконання встановлених правил роботи з документами. Запитувати від
структурних підрозділів органу відомості, які необхідні для
вдосконалення форм та методів роботи з документами. Повертати
виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках
порушення інструкції з діловодства. Здійснювати перевірки стану та
організації роботи з документами щодо забезпечення державної
таємниці та режиму таємності у відділах, управліннях органу.
Порушувати перед керівництвом органу питання щодо призначення
службових розслідувань за фактами порушень режиму таємності.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також
рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у
межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер
(галузей) управління; практику застосування чинного законодавства;
основи архівної справи; інструкцію з діловодства; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше
5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ГОЛОВНИЙ (ПРОВІДНИЙ) СПЕЦІАЛІСТ - ЮРИСКОНСУЛЬТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює координацію та
методичне керівництво одним з напрямів роботи правової служби.
Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ
на відповідному напрямі. Бере участь у забезпеченні реалізації
правової політики, у підготовці проектів актів законодавства,
договорів (контрактів), розгляданні проектів нормативних актів, що
надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції,
здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до
них. Проводить разом з іншими структурними підрозділами
міністерств (відомств), інших центральних органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування роботу з перегляду нормативних актів з метою
приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки
пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що
втратили чинність. Бере участь у здійсненні
організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та
трудової дисципліни, збереження державної власності, соціального
захисту працівників органу виконавчої влади, а також притягнення
їх, у разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної
відповідальності. Забезпечує правильне застосування законодавства
в органах виконавчої влади та на підвідомчих підприємствах, в
установах та організаціях. Бере участь у підготовці висновків щодо
правових питань, які виникають у діяльності міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, місцевої державної
адміністрації та органу місцевого самоврядування, у розробці
пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності. Дає довідки та
консультації працівникам міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, місцевої державної адміністрації та органу
місцевого самоврядування про чинне законодавство. Консультує
юридичні служби підвідомчих структур. Бере участь у забезпеченні
правової освіти керівників і фахівців підвідомчих структур.
Має право. Представляти у встановленому законодавством
порядку інтереси міністерства (іншого органу виконавчої влади) в
судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у
межах наданих йому повноважень. Вносити пропозиції керівництву
міністерства (іншого органу виконавчої влади) про притягнення до
відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду.
Використовувати отримані у встановленому порядку від посадових
осіб міністерства (іншого органу виконавчої влади), підвідомчих
підприємств, установ та організацій документи, довідки,
розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових
обов'язків. Брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що
проводяться в міністерстві (іншому органі виконавчої влади) у разі
розгляду на них питань практики застосування законодавчих і
нормативних актів. Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо
вдосконалення роботи правової служби, органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
організацію та методику ведення правової роботи у відповідній
сфері управління; порядок підготовки та внесення проектів
законодавчих та нормативних актів; державну політику з напряму
діяльності правової служби; основи державного управління; порядок
укладення та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової
документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного
захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні
програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом: для головного спеціаліста стаж роботи у державній службі в
сфері правової діяльності на посаді провідного спеціаліста не
менше 3 років або в сфері правової діяльності на посаді провідного
спеціаліста на державних підприємствах не менше 5 років; для провідного спеціаліста стаж роботи в державній службі в
сфері правової діяльності на посаді спеціаліста I категорії не
менше 2 років або в сфері правової діяльності на державних
підприємствах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР (ІНСПЕКТОР) З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за дотриманням на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм,
положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії,
протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, за
наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови
праці. Проводить нагляд за станом проектів будівництва
(реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих
об'єктів, розробок нових технологій, засобів виробництва, засобів
колективного та індивідуального захисту працюючих та відповідності
їх нормативним актам про охорону праці. Бере участь у прийнятті в
експлуатацію виробничих об'єктів. Здійснює контроль за наявністю і
виконанням проектів ведення робіт з геологічного вивчення надр,
розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд,
заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих
робіт на будинки та споруди, а також своєчасності передавання
корисних копалин для промислового освоєння. Контролює дотримання
порядку зберігання, транспортування, використання і обліку
отруйних, вогненебезпечних та шкідливих речовин. Бере участь у
технічному огляді та випробуванні об'єктів, котлонагляду, газового
комплексу, підйомних споруд та інших об'єктів на їх відповідність
встановленим вимогам безпеки. Опрацьовує та впроваджує систему
управління охороною праці відповідно до законодавчих та
нормативних актів. Ознайомлює під розпис працівників з умовами
праці, а також з пільгами та компенсаціями, що належить отримувати
працівникові за шкідливі умови праці. Здійснює нагляд за
своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно
до нормативних положень, а також забезпеченістю робітників
інструментом за професіями і видами робіт. Контролює стан
проведення інструктажу, навчання та атестації працівників з питань
охорони праці, атестації робочих місць на їх відповідність нормам
і правилам охорони праці. Проводить роботу з нагляду за
правильністю сплати підприємствами та організаціями штрафів за
нещасні випадки та професійні захворювання, що сталися на
виробництві з їх вини. Здійснює спеціальне розслідування нещасних
випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, контролює
проведення обліку та аналізу цих подій, а також розроблює
пропозиції щодо профілактики аварійності, профзахворювань й
виробничого травматизму. Здійснює інформаційно-роз'яснювальну
роботу на підконтрольних підприємствах та в організаціях щодо
вимог Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та проводить
відповідні заходи щодо його дотримання. Бере участь у розробці пропозицій щодо поліпшення умов і
безпеки праці на підконтрольних підприємствах та в організаціях, а
також у роботі комісії з атестації робочих місць. Готує відповіді
на запити громадян з питань, що входять до його компетенції.
Складає звітність у терміни та за формами, що встановлені
статистичними органами.
Має право. Безперешкодно, в будь-який час, проводити
перевірку підконтрольних підприємств та організацій щодо
дотримання законодавства про охорону праці та надр, отримувати від
власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію. Залучати за
погодженням з відповідними керівниками органів виконавчої влади,
підприємств (організацій) їх фахівців для проведення перевірок
підконтрольних підприємств (організацій) та об'єктів. Отримувати
безкоштовно від центральних органів виконавчої влади, місцевих
державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій
інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків. Брати
участь в перевірці знань з охорони праці у посадових осіб до
початку виконання ними своїх обов'язків. Призупиняти роботу
підприємств, де виявлені та юридично оформлені факти порушень норм
та стандартів з охорони праці, накладати на порушників штрафи або
інші санкції тощо.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади, інші нормативно-правові
акти, що регулюють напрями роботи державної інспекції з охорони
праці; постанови, розпорядження, накази керівництва; основні
технологічні процеси виробництва продукції; особливості
експлуатації машин, устаткування тощо; систему стандартів безпеки
праці; методи і форми пропагування інформації з охорони праці,
техніки безпеки; основи економіки, організації праці, виробництва
і управління; основи трудового законодавства; правила ділового
етикету; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні
програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр,
спеціаліст. Стаж роботи за фахом: для головного інспектора - у державній службі не менше 4
років або у виробничій сфері не менше 5 років; для інспектора - не менше 1 року. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ - БУХГАЛТЕР
Завдання, обов'язки та повноваження. Аналізує та узагальнює
вітчизняну та зарубіжну практику щодо організації бухгалтерського
обліку та контролю. Надає методичну допомогу фахівцям фінансових
органів, міністерств і відомств, підвідомчих підприємств,
об'єднань, організацій, установ з питань організації
бухгалтерського обліку та звітності, а також його особливостей
залежно від сфери діяльності. Бере участь у розробці проектів
положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку,
розробці типових форм бухгалтерської звітності, підготовці
інструкцій щодо їх заповнення, погоджує їх з відповідними органами
виконавчої влади. Бере участь у розробці проектів стандартів
бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів,
малоцінних предметів, сировини, матеріалів. Здійснює підготовку
пропозицій щодо погодження типових положень про планування, облік
і калькулювання собівартості в галузі з урахуванням галузевих
особливостей складу витрат виробництва та обігу. Систематизує
законодавчі та нормативні акти відповідно до прийнятої в
центральному органі виконавчої влади системи кодифікації. Здійснює
облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо
бухгалтерського обліку та звітності. Готує відповіді з питань
обліку та звітності за дорученням керівництва на запити
відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств,
організацій, їх фінансових структур.
Має право. Представляти підрозділ в органах виконавчої влади,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та
організаціях з питань, що належать до його компетенції. Готувати
запити у встановленому законодавством порядку до органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій щодо інформації, необхідної для виконання
службових обов'язків. Забезпечувати ділове листування з різними
інспекціями з питань, що належать до його компетенції. Вносити
пропозиції щодо вдосконалення роботи служби бухгалтерського
обліку, звітності та контролю.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР );
законодавчі акти та нормативні документи щодо державної служби та
діяльності відповідного органу виконавчої влади; методичні,
нормативні та інші матеріали органів влади, фінансових і
контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку
та контролю; практику застосування законодавства і нормативних
актів щодо напрямів діяльності служби; основи державного
управління; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності;
ринкові методи господарювання; правила ділового етикету; правила
та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших
сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ - БУХГАЛТЕР
Завдання, обов'язки та повноваження. Самостійно виконує
роботу на певній ділянці бухгалтерського обліку щодо обліку майна,
коштів, фондів, результатів діяльності тощо. Здійснює банківські
операції та операції, пов'язані з рухом коштів та
товарно-матеріальних цінностей. Складає відповідні звіти, здійснює
облік та контроль за рухом бланків звітності. Здійснює нарахування
та перерахування платежів, внесків на державне соціальне
страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень,
заробітної плати, інших платежів та виплат. Бере участь у
проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування;
інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей,
розрахунків та платіжних зобов'язань. Контролює роботу з питань,
пов'язаних з виконанням кошторису утримання апарату органу
виконавчої влади. Готує дані з відповідних напрямів ділянок
бухгалтерського обліку щодо складання звітності, стежить за
зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до
встановленого порядку для передачі до архіву.
Має право. Вимагати за дорученням керівництва від посадових
осіб структурних підрозділів органу виконавчої влади необхідні
матеріали, положення, інформацію з метою підтвердження проведених
фінансових витрат. Вносити пропозиції керівництву про притягнення
працівників міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, місцевої державної адміністрації та органу місцевого
самоврядування до відповідальності за незабезпечення цільового та
ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних
цінностей, вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та
контролю.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР );
законодавчі та нормативні документи щодо державної служби та
діяльності відповідного органу виконавчої влади; практику
застосування законодавства і нормативних актів; основи державного
управління; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності;
ринкові методи господарювання; правила ділового етикету; правила
та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста
I категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших
сферах економіки не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ (I, II КАТЕГОРІЇ) - БУХГАЛТЕР
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботу з ведення
бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів
діяльності тощо в органі виконавчої влади. Здійснює банківські
операції, пов'язані з рухом коштів та товарно-матеріальних
цінностей, нарахуванням коштів на фінансування капітальних
вкладень, заробітної плати, інших виплат. Бере участь у проведенні
економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності органів
виконавчої влади, ревізії господарської діяльності підвідомчих
установ, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних
цінностей, розрахунків, платіжних зобов'язань; розробленні та
здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової
дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні
економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що
вирішуються за допомогою обчислювальної техніки. Виконує роботи з
формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.
Вносить зміни у довідкову та нормативну інформацію, що
використовується при обробленні даних. Стежить за зберіганням
бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого
порядку та передає до архіву.
Має право. Отримувати за дорученням керівництва від посадових
осіб структурних підрозділів органу виконавчої влади необхідні
матеріали, пояснення, інформацію для виконання своїх службових
обов'язків. Вносити пропозиції керівництву про притягнення
працівників міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, місцевої державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування до відповідальності за незабезпечення цільового та
ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних
цінностей; про вдосконалення роботи з питань бухгалтерського
обліку та контролю.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР );
законодавчі та нормативні документи щодо державної служби та
діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови,
розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали
органів державного управління, фінансових і контрольно-ревізійних
органів з організації бухгалтерського обліку і складання
звітності; практику застосування законодавчих та нормативних
актів; економіку, організацію праці та управління; організацію
документообігу на ділянках бухгалтерського обліку; методи
економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності; правила
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного
захисту; основні принципи роботи на комп'ютері.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом: для спеціаліста I категорії - стаж роботи в державній службі
на посаді спеціаліста II категорії не менше 2 років або стаж
роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; для спеціаліста II категорії - стаж роботи в державній службі
на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в
інших сферах економіки не менше 2 років; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ
ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Завдання, обов'язки та повноваження. Вивчає, аналізує та
узагальнює тенденцію зміни професійно-кваліфікаційної структури
державних службовців; розвиток системи підготовки, перепідготовки
та підвищення їх кваліфікації. Розроблює та обгрунтовує пропозиції
і плани потреби виконавчих органів та їх апарату в кадрах. Бере
участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з
кадрових питань в сфері органів виконавчої влади. Аналізує
практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань
проведення державної кадрової політики за напрямами своєї
діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в
установленому порядку відповідному керівництву. Розроблює та
вносить на розгляд відповідному вищому органу управління проекти
нових законодавчих і нормативних актів з питань кадрової політики
в органах виконавчої влади та їх апарату. Бере участь у розробці,
координації та контролі за здійсненням заходів, спрямованих на
підвищення ефективності роботи державної служби в органах
виконавчої влади. Готує та контролює документацію для продовження
терміну перебування на державній службі працівників органів
виконавчої влади у встановленому законом порядку. Здійснює
методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних
службовців в органах виконавчої влади та їх апараті. Координує
стажування фахівців з метою поглиблення професійних знань за
спеціальними індивідуальними планами. Створює, накопичує та
удосконалює банк даних про стан підготовки фахівців з вищою
освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Узагальнює
інформацію виконавчих органів про хід та результати навчання
працівників за кордоном, виконання роботи іноземними радниками та
подає в установлені терміни відповідні матеріали керівництву
Головдержслужби. Бере участь в організації вивчення міжнародного
досвіду з питань діяльності державної служби шляхом проведення
міжнародних семінарів за участю іноземних експертів. Проводить
аналіз та узагальнення статистичної звітності за напрямами
діяльності, готує відповідні матеріали керівництву та органам.
Сприяє розвитку наукових досліджень з питань державної служби.
Організовує роботу з документами у відповідності з чинним
законодавством. Виконує поточні завдання за розпорядженням та
дорученням керівництва управління (відділу).
Має право. Представляти відповідний орган виконавчої влади в
інших органах управління при розгляді питань, що належать до його
компетенції. Залучати у встановленому порядку за погодженням з їх
керівниками окремих фахівців для розробки відповідних документів
та виконання завдань, що стосуються державної служби та його
компетенції. Запитувати, за згодою свого керівництва, та
отримувати від посадових осіб інших органів виконавчої влади
інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків. Вносити
на розгляд керівництву органу виконавчої влади пропозиції щодо
вдосконалення роботи кадрової служби в органах виконавчої влади та
їх апараті з питань, що стосуються його діяльності. Брати участь у
народах, зборах, засіданнях у керівництва органу виконавчої влади
з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної
служби та органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради, Кабінету Міністрів
України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх
повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер; практику
застосування чинного законодавства; порядок оформлення, прийняття,
переведення та звільнення працівників; порядок ведення обліку та
зберігання їх особових справ та трудових книжок, методи обліку
руху кадрів; організацію роботи з підбору та розстановки керівних
кадрів і фахівців; основи організації праці та управління; трудове
законодавство; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
державну мову на рівні вільного володіння.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або
стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ, СПЕЦІАЛІСТ (I, II КАТЕГОРІЇ)
З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Завдання, обов'язки та повноваження. Відповідає за виконання
окремих напрямів кадрової роботи. Веде встановлену звітно-облікову
документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань,
аналізує якісний склад державних службовців, керівників
підпорядкованих підприємств, установ та організацій, готує
документи для організації стажування, призначення на посади та
звільнення з посад працівників органу виконавчої влади та
керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій,
оформлює документи про прийняття присяги та присвоєння рангів,
вносить про це записи до трудових книжок, обчислює стаж роботи та
державної служби. Здійснює контроль за встановленням надбавок за
вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості,
складає графіки відпусток працівників апарату. Готує пропозиції
щодо продовження терміну перебування на державній службі та
призначення пенсій. Оформлює та видає службові посвідчення,
документи для відрядження працівників, забезпечує зберігання
службових паспортів. Здійснює облік військовозобов'язаних і
призовників в апараті, контролює цю роботу у підпорядкованих
підприємствах, установах та організаціях. Організовує проведення
роботи з підвищення кваліфікації кадрів. Бере участь у проведенні
нарад з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності
служби. Здійснює контроль за своєчасним виконанням наказів,
доручень, розпоряджень керівника служби.
Має право. Представляти за дорученням керівництва
міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, місцеву
державну адміністрацію, орган місцевого самоврядування в
структурних підрозділах інших органів виконавчої влади, на
підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери
управління органу влади, з питань, що входять до компетенції
кадрової служби. Брати участь у контролі (перевірках) інших
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
згідно з чинним законодавством з питань, що стосуються діяльності
служби. Забезпечувати листування з іншими органами виконавчої
влади, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з
питань, що стосуються його роботи та повноважень. Брати участь у
розгляді пропозицій, звернень, заяв, скарг органів виконавчої
влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої
влади і стосуються компетенції кадрової служби. Вносити пропозиції
керівництву щодо поліпшення роботи підрозділів органу виконавчої
влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР );
законодавчі та нормативні документи щодо державної служби та
діяльності відповідного органу виконавчої влади; практику
застосування законодавства з питань, що належать до компетенції
підрозділу; порядок оформлення, прийняття, переведення та
звільнення працівників; організацію проведення атестації кадрів;
порядок ведення, обліку та зберігання особових справ та трудових
книжок; методи обліку руху кадрів; порядок складання звітності;
порядок оформлення пенсійних справ; основи державного управління;
трудове законодавство; методи обліку руху кадрів; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом: для провідного спеціаліста стаж роботи за фахом у державній
службі на посаді спеціаліста I категорії не менше 3 років або стаж
роботи за фахом на посаді спеціаліста I категорії в інших сферах
економіки не менше 5 років; для спеціаліста I категорії стаж роботи за фахом у державній
службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 2 років або
стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста II категорії в інших
сферах економіки на державних підприємствах не менше 3 років; для спеціаліста II категорії стаж роботи за фахом у державній
службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за
фахом на посаді спеціаліста в інших сферах економіки не менше 2
років; для спеціаліста - без вимог до стажу. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
СПЕЦІАЛІСТ (I, II КАТЕГОРІЇ) - ЮРИСКОНСУЛЬТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботу на
відповідному напрямі діяльності правової служби. Розробляє або
бере участь у підготовці документів правового характеру.
Контролює, аналізує та оцінює стан справ у реалізації правової
політики за своїми напрямами. Здійснює перевірку відповідності
законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що
подаються на підпис керівництву. Веде інформаційно-довідкову
роботу, здійснює підготовку для керівництва довідкової інформації
щодо законодавства, надання консультацій з правових питань
працівникам міністерства (відомства), іншого органу виконавчої
влади. Здійснює організацію обліку та зберігання текстів
законодавчих та інших нормативних актів, обліку та реєстрації
відомчих нормативних актів. Бере участь у перевірках у межах своєї
компетенції щодо виконання чинного законодавства та відомчих
нормативних актів в управліннях міністерства (відомства), іншого
органу виконавчої влади, підвідомчих структурах; у розгляді
матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації тощо.
Здійснює правову пропаганду, ознайомлює посадових осіб з
нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі
змінами в чинному законодавстві. Готує висновки на проекти
нормативних актів, що надійшли до органу виконавчої влади на
відгук. Надає допомогу в оформленні правових документів з питань,
що є в компетенції органу виконавчої влади. Сприяє підвідомчим
підприємствам та організаціям галузі у правовому забезпеченні.
Здійснює аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних
органів, даних статистичної звітності, що характеризують стан
законності в міністерстві, іншому органі виконавчої влади.
Здійснює ведення діловодства, здачу матеріалів до архіву. Вживає
заходів щодо поліпшення організаційно-правової роботи в органі
виконавчої влади, на підвідомчих підприємствах, в установах та
організаціях.
Має право. За дорученням керівництва представляти у
встановленому законодавством порядку інтереси міністерства
(відомства), іншого органу виконавчої влади в судах та інших
органах під час розгляду правових питань та спорів у межах наданих
повноважень. Вносити пропозиції керівництву міністерства
(відомства), іншого органу виконавчої влади про притягнення до
відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду.
Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міністерства
(відомства), іншого органу виконавчої влади, підвідомчих
підприємств, установ та організацій документи, довідки,
розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових
обов'язків. Брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що
проводяться в міністерстві (відомстві), іншому органі виконавчої
влади у разі розгляду на них питань практики застосування
законодавчих та нормативних актів. Вносити до різних інстанцій
пропозиції щодо вдосконалення роботи правової служби, органу
виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
організацію та методику ведення правової роботи у відповідній
сфері економіки; порядок підготовки та внесення до відповідних
органів проектів законодавчих та нормативних актів; державну
політику з напряму діяльності правової служби; основи державного
управління; порядок укладення та оформлення договорів та угод;
порядок ведення правової документації з використанням сучасних
інформаційних технологій; правила ділового етикету; правила
охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи
на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом: для спеціаліста I категорії стаж роботи в державній службі на
посаді спеціаліста II категорії не менше 3 років або стаж роботи
за фахом на посаді спеціаліста II категорії в інших сферах
економіки не менше 5 років; для спеціаліста II категорії стаж роботи в державній службі
на посаді спеціаліста не менш одного року або стаж роботи за фахом
на посаді спеціаліста в інших сферах економіки не менше 2 років; для спеціаліста стаж роботи за фахом не встановлюється. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ
Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу
колегії. Здійснює формування планів роботи колегії на підставі
пропозицій управлінь, відділів міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, членів колегії. Забезпечує своєчасну
підготовку підрозділами міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади матеріалів на розгляд колегії, а також участь
членів колегії в засіданнях. Контролює доопрацювання проектів
постанов колегій, своєчасне виконання постанов колегій, доручень,
даних на засіданнях колегій. Здійснює перевірку змісту, оформлення
наданих документів відповідно до вимог Єдиної державної системи
документаційного забезпечення та їх тиражування у необхідній
кількості. Здійснює взаємодію із структурними підрозділами
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
закладами, підприємствами та організаціями, що входять до сфери
управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, з питань організації роботи колегії. Здійснює у межах своєї
компетенції взаємовідносини з іншими організаціями. Здійснює
реєстрацію та забезпечує облік та зберігання постанов колегій,
готує справи для здачі до архіву.
Має право. Отримувати у встановленому порядку від усіх членів
колегії та керівників структурних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, підвідомчих підприємств, установ, організацій
інформацію та матеріали, необхідні для виконання ним посадових
обов'язків. Відвідувати у встановленому порядку для виконання
посадових обов'язків центральні органи виконавчої влади, інші
органи виконавчої влади. Вносити пропозиції щодо поліпшення
організації роботи колегії.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; нормативно-правові акти, що
регулюють діяльність відповідного органу виконавчої влади; основи
економіки управління; основи ведення документів; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або
загальний стаж роботи за фахом не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
6. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ
КЕРІВНИК СЛУЖБИ МІНІСТРА
Завдання, обов'язки та повноваження. Очолює службу міністра
та керує її працівниками. Забезпечує міністра інформацією,
необхідною для ефективного виконання покладених на нього завдань
та повноважень. Розробляє та вживає заходів щодо створення
сприятливих умов для прийняття міністром ефективних державних
рішень. Підтримує контакти з відповідними підрозділами
міністерства, іншими органами виконавчої влади щодо обміну
інформаційними матеріалами, необхідними для виконання службових
обов'язків. Готує разом із керівниками структурних підрозділів
міністерства проекти поточних та перспективних планів роботи,
пропозиції щодо виконання указів та розпоряджень Президента
України, постанов і розпоряджень Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України, доручень і розпоряджень міністра.
Опрацьовує документи, що виходять за підписом міністра. Забезпечує
вирішення всіх організаційних питань щодо участі міністра в
заходах, що проводяться іншими органами виконавчої влади та
стосуються його діяльності. Забезпечує своєчасний розгляд
пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я міністра, інформує
його щодо їх виконання. Забезпечує ділові поїздки міністра,
оформлює протокольні доручення, виконує його службові вказівки та
доручення. Готує міністру необхідні інформаційно-аналітичні
записки, огляди, звіти, доповіді за його дорученням. Організовує
методичну допомогу структурним підрозділам міністерства, проводить
консультації з основних питань функціонування та розвитку
відповідної сфери управління у межах своєї компетенції. Здійснює
наукову експертизу, консультації та своєчасне забезпечення
міністра необхідною інформацією щодо вітчизняного та зарубіжного
досвіду, робіт провідних вчених, державних та політичних діячів,
громадських об'єднань стосовно оперативного та якісного прийняття
управлінських рішень у відповідній сфері. Розробляє, обгрунтовує
пропозиції за різними варіантами проектів відповідних рішень,
організовує їх експертизу, оцінює можливі соціально-економічні
наслідки реалізації прийнятих рішень. Вирішує питання службової
діяльності підлеглих. Забезпечує захист державної таємниці згідно
з чинним законодавством.
Має право. Звертатися в установленому порядку до органів
виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та
організацій різних форм власності для отримання інформації,
необхідної для виконання службових обов'язків. Залучати фахівців
структурних підрозділів міністерства за погодженням з державним
секретарем міністерства, інших органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) для участі в розробці різних проектів та документів.
Вносити пропозиції керівництву стосовно поліпшення виконання своїх
функцій.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються діяльності
міністерства та з питань державної служби; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що
регулюють розвиток відповідної сфери управління; державну політику
з напрямів діяльності відповідного міністерства; конвенції,
стандарти та рекомендації міжнародних організацій, міжнародні
договори, що стосуються діяльності міністерства; основи економіки,
фінансів, організації праці та управління; організацію
матеріально-технічного та транспортного обслуговування; основні
методи економічного аналізу; правила ділового етикету; правила
охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах економіки не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
КЕРІВНИК ПРЕС-СЛУЖБИ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю підрозділу. Здійснює зв'язок керівника міністерства,
іншого органу виконавчої влади та його заступників із засобами
масової інформації, організацію прес-конференцій, брифінгів,
"інформаційних днів" керівників, їх виступів у засобах масової
інформації, зустрічей тощо, проводить роботу щодо поліпшення
інформованості населення щодо діяльності органу. Готує відповідні
матеріали для преси, заяви та повідомлення. Організовує вивчення
матеріалів засобів масової інформації з метою виявлення їх
позиції, тенденцій у висвітленні питань, пов'язаних з діяльністю
державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших
органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами.
Здійснює оперативне інформування засобів масової інформації щодо
рішень колегії міністерства, іншого органу виконавчої влади. Надає
засобам масової інформації матеріали про діяльність міністерства,
іншого органу виконавчої влади. Організовує вивчення громадської
думки з питань, що входять до компетенції органів місцевої влади.
Здійснює підготовку і випуск рекламно-інформаційних видань, які
сприяють розширенню міжнародних та міжгалузевих зв'язків,
підвищенню авторитету України. Забезпечує координацію зв'язків з
періодичними виданнями (газетами, журналами), співробітництво з
відповідними прес-службами органів виконавчої влади.
Має право. Звертатися у встановленому порядку до органів
виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств та
організацій різних форм власності для отримання інформації,
необхідної для виконання службових обов'язків. Давати засобам
масової інформації роз'яснення різних ситуацій, що виникають
внаслідок реалізації органом своїх повноважень. Вносити пропозиції
щодо вдосконалення роботи прес-служби.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства та нормативні документи щодо державної служби та
діяльності відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо діяльності відповідного органу
виконавчої влади; інші нормативно-правові акти з питань масової
інформації; практику застосування законодавчих та нормативних
актів; державну політику у відповідній сфері діяльності; основи
економіки та управління; методи роботи із засобами масової
інформації; правила ділового етикету; правила охорони праці та
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менш 3 років або на керівних посадах у засобах масової
інформації не менш 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює роботу з
документами, що надходять на ім'я керівника та виходять за його
підписом. Готує разом із керівниками підрозділів відповідного
органу проекти поточних та перспективних планів роботи, а також
пропозиції щодо виконання указів та розпоряджень Президента
України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України, доручень. Редагує документи, що виходять за підписом
керівника. Готує інформаційні матеріали, виступи, проекти
доповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань роботи сфери
(галузей) управління для розгляду на сесіях, колегіях, нарадах
відповідного органу виконавчої влади, супроводжує його під час
поїздок, а за результатами оформлює протокольні доручення,
інформує керівника про їх виконання. Узагальнює матеріали про хід
виконання документів, розпоряджень, доручень керівника органу
виконавчої влади та органів вищого рівня. Готує матеріали для
проведення прес-конференцій, брифінгів керівника відповідного
органу виконавчої влади, його зустрічей з представниками засобів
масової інформації. Забезпечує вирішення усіх організаційних
питань, що пов'язані з участю керівника в заходах, що проводяться
центральними або іншими органами виконавчої влади. Формує пакет
необхідних документів відповідно до порядку денного засідання
колегії. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг,
що надійшли на ім'я керівника, а також виконання його вказівок та
доручень.
Має право. Запитувати інформацію від виконавців про хід
виконання розпорядчих документів, яка необхідна для аналізу.
Залучати до участі в розробленні проектів різних документів,
узагальненні матеріалів співробітників відділів та управлінь
органу виконавчої влади. Вносити пропозиції щодо вдосконалення
діяльності органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства та нормативні документи, що стосуються державної
служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; Укази
Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України щодо діяльності відповідного
органу виконавчої влади; структуру, завдання та функції
підрозділів відповідного органу виконавчої влади; розподіл
обов'язків між керівництвом органу виконавчої влади; обов'язки
посадових осіб апарату органу виконавчої влади; основи економіки;
методи керування апаратом управління органу виконавчої влади;
форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила
ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного
захисту; основні принципи роботи на комп'ютері.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 2 років або
робота за фахом не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
РАДНИК
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює аналітичне
забезпечення діяльності керівника органу виконавчої влади при
вирішенні ним завдань, що покладені на відповідний орган
виконавчої влади. Вивчає та аналізує матеріали за напрямом
діяльності органу та відповідний вітчизняний і зарубіжний досвід,
забезпечує ними керівника органу виконавчої влади. Здійснює аналіз
стану справ у відповідній сфері управління, розробку проектів
рішень, вибір засобів обгрунтування цих рішень, оцінку наслідків з
їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик
підготовки та реалізації управлінських рішень. Розробляє
пропозиції щодо підвищення ефективності роботи відповідного органу
виконавчої влади. Здійснює організацію і координацію наукових
досліджень з питань, які входять до його компетенції. Бере участь
в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій
з визначених його компетенцією питань. Виконує дорадчу роботу.
Готує для керівника необхідні інформаційно-аналітичні записки,
огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок тощо.
Здійснює робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами
державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
Організовує методичну допомогу структурним підрозділам та
проводить консультації з основних питань функціонування та
розвитку сфери управління. Забезпечує розвиток інформаційних
зв'язків між структурними підрозділами різних державних органів
влади, з підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями,
провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням
з метою своєчасного та якісного виконання службових обов'язків.
Має право. Отримувати у встановленому порядку від державних
органів влади, підвідомчих підприємств, установ, організацій,
наукових установ та громадських об'єднань інформацію та матеріали,
необхідні для виконання службових обов'язків. Відвідувати у
встановленому порядку для виконання своїх посадових обов'язків
підприємства, установи, організації. Вносити пропозиції щодо
вдосконалення діяльності органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства та нормативні документи, що стосуються державної
служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; Укази
Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України щодо економічної діяльності
відповідного органу виконавчої влади; вітчизняну та зарубіжну
практику і умови застосування законодавства з питань, що належать
до компетенції відповідного органу державної влади; державну
політику у відповідній сфері економіки; основи економіки, права та
політології; форми та методи роботи із засобами масової
інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони
праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на
комп'ютері.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах
не менше 2 років або робота за фахом не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
КОНСУЛЬТАНТ
Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює наукову
експертизу, консультації та своєчасне забезпечення керівника
підрозділу міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади необхідною та повною інформацією щодо вітчизняного та
зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних і
політичних діячів, громадських об'єднань тощо з метою оперативного
та якісного прийняття рішення. Розробляє та обгрунтовує пропозиції
за різними варіантами проектів відповідних рішень, організовує їх
експертизу. Координує консультативну роботу з проблем відповідної
сфери (галузі) управління, організовує консультування керівника
підрозділу органу виконавчої влади з соціально-економічних,
науково-технічних, зовнішньоекономічних питань, формування
ринкових відносин тощо. Контролює, оцінює та узагальнює якість
інформації, що подається керівнику підрозділу органу виконавчої
влади про можливі соціально-економічні наслідки реалізації рішень,
що приймаються. Вивчає та оцінює результати проведених наукових
розробок, аналогів, думок вчених для проведення кваліфікованих
консультацій.
Має право. Отримувати у встановленому порядку від усіх
структурних підрозділів відповідного органу виконавчої влади,
місцевої державної адміністрації, наукових установ, підвідомчих
підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань
інформацію та матеріали, необхідні для виконання службових
обов'язків. Відвідувати у встановленому порядку органи виконавчої
влади, підприємства, установи, організації. Вносити пропозиції
щодо вдосконалення діяльності органу виконавчої влади.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідних сфер (галузей) управління; основи економіки
та управління; форми та методи роботи із засобами масової
інформації; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у
відповідній сфері (галузі) управління; правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 3 років або стаж роботи за фахом не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.

Додаток 1

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Посадова інструкція є документом, що визначає
підпорядкованість державного службовця, його конкретні завдання та
обов'язки, права та відповідальність. Посадові інструкції розробляються, як правило, на посади
заступників керівників підрозділів та спеціалістів, що передбачені
штатним розписом відповідного органу виконавчої влади.
Організаційно-правовий статус, права, обов'язки та
відповідальність керівників підрозділів визначаються у відповідних
положеннях про ці підрозділи. Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають
забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці
державних службовців при виконанні завдань та функцій відповідного
підрозділу. Посадові інструкції затверджуються керівником органу
виконавчої влади або, за його дорученням, його заступниками. У
посадовій інструкції мають бути чітко окреслені місце та роль
державного службовця в діяльності підрозділу, межі його
повноважень та відповідальності. Виходячи з цих вимог, рекомендується така структура посадової
інструкції: загальна частина; завдання та обов'язки; права; відповідальність. У правому куті першої сторінки інструкції розташовується
слово "Затверджено", підпис керівника про її затвердження,
вказуються посада, ініціали та прізвище керівника, а також дата
затвердження. У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва
посади та структурного підрозділу. Наприклад: "Посадова інструкція
секретаря колегії міністерства (іншого центрального органу
виконавчої влади)". Загальна частина посадової інструкції визначає: основну мету діяльності службовця. Наприклад: "Забезпечує
організацію засідань колегії"; порядок призначення на посаду та припинення виконання
посадових обов'язків; кваліфікаційні вимоги до державного службовця (рівень
освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж
роботи за фахом, відповідний стаж державної служби, інші вимоги); підпорядкованість державного службовця (вказується посадова
особа, якій безпосередньо підпорядковується службовець); наявність підпорядкованих (вказуються посади працівників, які
підпорядковані цьому державному службовцю); перелік основних актів законодавства, інших матеріалів, якими
керується в роботі службовець. Розділ "Завдання та обов'язки" характеризує зміст діяльності
державного службовця. У ньому визначається: відносно самостійна ділянка роботи відповідно до положення
про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися або тематично, або
шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів, або
закріпленням за працівником переліку об'єктів управління, або як
перелік відносно самостійних питань; перелік видів робіт, з яких складаються функції, що
виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за
організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює,
організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере
участь, готує тощо). Завдання та обов'язки службовця мають відповідати завданням і
функціям підрозділу та вимогам професійно-кваліфікаційної
характеристики відповідної посади. У розділі "Права" визначаються засоби, за допомогою яких
службовець має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання
покладених на нього завдань та обов'язків. Наприклад, вносити
пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення,
узгоджувати проекти документів, підписувати у межах своєї
компетенції окремі документи, виконувати обов'язки представництва
підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах, отримувати
необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від
відповідних установ і підрозділів. У розділі "Відповідальність" визначаються показники оцінки
роботи державного службовця та межі його персональної
відповідальності. Показниками оцінки роботи є якість та своєчасність виконання
посадових завдань та обов'язків, етика поведінки та дотримання
обмежень, передбачених законодавством про державну службу. Державний службовець несе відповідальність за неякісне або
несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків,
бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм
етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з
прийняттям на державну службу та її проходженням. У посадових інструкціях рекомендується мати пункт про те,
кого відповідальний службовець заміщує на час відсутності у
зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, а також хто
заміщує його. Посадові інструкції належить переглядати у разі зміни функцій
працівників або структури відповідного державного органу. Один
примірник посадової інструкції знаходиться у керівника
структурного підрозділу, один - у кадровій службі державного
органу. Посадова інструкція видається державному службовцю під
розписку.

Додаток 2

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Апарат державного органу - сукупність працівників державного
органу, які складають його штат. (Закон України "Про державну службу" ( 3723-12 ) // Урядовий
кур'єр. - 1994. - N 4).
Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який
на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену
загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно
орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і
здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для
відповідних посад, у певній галузі народного господарства (раніше
- незакінчена вища освіта). (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року
N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" // Людина і
праця. - 1998. - N 2).
Виконавча дисципліна - це виконання членами трудового
колективу або окремими співробітниками наказів, розпоряджень,
рішень, вказівок, прийнятих на вищому рівні управління. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Державна служба - це професійна діяльність осіб, які займають
посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного
виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату
за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і
мають відповідні службові повноваження. (Закон України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (ст. 1) //
Урядовий кур'єр. - 1994. - N 4).
Державне регулювання - це опосередковане управління через
закони та нормативні акти, організаційно-кадрову підтримку,
стимулювання ініціативи самих об'єктів управління. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Дисциплінарна відповідальність - це обов'язок державного
службовця відповідати за здійснений ним дисциплінарний вчинок та
нести міру стягнення, передбачену чинним законодавством. До службовців, крім дисциплінарних стягнень (зауваження,
догана, сувора догана), передбачених чинним законодавством про
працю України, можуть застосовуватися і такі дисциплінарні заходи:
попередження про неповну службову відповідність; затримка до
одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу
посаду. В окремих випадках особи, винні у порушенні законодавства про
державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России.
М.: Финстатинформ, 2000; Закон України "Про державну службу"
( 3723-12 ) (ст. ст. 14, 38) // Урядовий кур'єр. - 1994. - N 4).
Делегування повноважень та відповідальності - це передавання
частки прав та обов'язків із сфери діяльності керівника
підлеглому, який бере на себе відповідальність за них. Керівник,
зберігаючи за собою розв'язання стратегічних завдань, загальне
управління та контроль, передає розв'язання менш значних проблем
та пов'язану з ними відповідальність співробітникам, що володіють
відповідними знаннями, практичним досвідом та зацікавлені в
управлінській діяльності. Ефективність процесу делегування
повноважень та відповідальності в значній мірі визначається
розумним поєднанням інтересів організації (підрозділу), керівника
та виконавців. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / (Институт труда (НИИ труда) Минтруда России.
- М.: Финстатинформ, 2000).
Державна таємниця - це відомості, які не підлягають
розголошуванню, оскільки це може заподіяти шкоду безпеці та
життєвим інтересам держави. Відомостями, що складають державну
таємницю, зазвичай володіють посадові особи, допущені до них за
родом своєї роботи. За розголошення державної таємниці посадові
особи несуть відповідальність, у тому числі карну. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Етика ділових відносин - система універсальних і специфічних
моральних вимог і норм поведінки, що реалізуються в одній із сфер
суспільного життя - професійній діяльності; базується на
загальнолюдських нормах і правилах поведінки, але має деякі
відмітні особливості. Професійна роль будь-якого співробітника
невід'ємно пов'язана з виконанням ним етичних норм взаємовідносин
зі своїм зовнішнім оточенням (колегами, підлеглими, клієнтами та
партнерами). Дотримання етики ділових відносин є одним із головних
критеріїв оцінки професіоналізму як окремого співробітника, так і
організації в цілому. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Компетенція - це сукупність повноважень, прав та обов'язків
державного органу, установи або посадової особи, які вони
зобов'язані використовувати для виконання своїх функціональних
завдань. (Юридический энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1987).
Кваліфікація - це здатність виконувати завдання та обов'язки
відповідної роботи. Кваліфікація має два параметри: рівень кваліфікації, що визначається складністю та обсягом
виконання завдань і обов'язків; кваліфікаційна спеціалізація, яка визначається конкретною
сферою (галуззю) необхідних знань. (Державний класифікатор України. Класифікатор професій
( v0257217-95 ). - К.: 1995).
Керівник - це особа, що керує ким-небудь, чим-небудь,
спрямовує чию-небудь діяльність, стоїть на чолі чого-небудь. (Ожегов С.М. Словарь русского языка. - М.: Советская
энциклопедия, 1973).
Конкурс - це змагання для виявлення найкращих з учасників,
поданих робіт тощо. (Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1982).
Корупція (від лат. corruptio - підкуп) - це зловживання
службовим становищем, пряме використання посадовою особою прав та
повноважень з метою особистого збагачення; продажність громадських
та політичних діячів, працівників управлінських органів. Причини корупції мають різний характер і багато в чому
залежать від природи держави. У боротьбі з корупцією використовуються різні методи, серед
яких: розробка законодавчих актів; формування професійної державної служби; обмеження втручання держави до економіки; удосконалення механізму державного регулювання та розподілу; посилення контролю за органами управління; гласність у роботі органів влади; ясна та результативна політика; дійове та компетентне керівництво. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / (Институт труда (НИИ труда) Минтруда России.
- М.: Финстатинформ, 2000).
Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на
основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені
спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний
досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення
проблемних професійних завдань у певній галузі народного
господарства (раніше - відсутня. Нині - це підготовка за
ступеневою освітою або перепідготовка з наданням другої вищої
освіти у вищих закладах освіти IV рівня акредитації). (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року
N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" // Людина і
праця. - 1998. - N 2).
Молодший спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень
фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув
загальнокультурну підготовку, спеціальні уміння та знання, має
певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних
завдань, передбачених для відповідних посад, у певній галузі
народного господарства. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року
N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" // Людина і
праця. - 1998. - N 2).
Мобілізаційна підготовка - це заздалегідь здійснювана активна
організаційна робота з посадовими особами щодо охорони державної
таємниці. (Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1982).
Начальник - це посадова особа, що керує або завідує
чим-небудь. (Словарь русского языка. Составил С.И.Ожегов. - М.: Госиздат
иностранных и национальных словарей, 1953).
Освіта - це процес і результат засвоєння систематизованих
знань, умінь та навичок. (Большая советская энциклопедия, т. 18. - М.: 1978).
Повноваження - це офіційно надане кому-небудь право
якої-небудь діяльності, ведення справ. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Персональна відповідальність - це володіння особи
відповідними правами та обов'язками щодо надання оцінки своїм
вчинкам, діям, взяття на себе провини за помилки, погане
просування справ тощо. (Словарь русского языка. Составил С.И. Ожегов. - М.:
Госиздат иностранных и национальных словарей, 1953).
Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна
структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку
покладено встановлене нормативними актами коло службових
повноважень. Посадовими особами є керівники та заступники керівників
державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких
законами або іншими нормативними актами покладено здійснення
організаційно-розпорядницьких та консультативно-дорадчих функцій. (Закон України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (ст. 2) //
Урядовий кур'єр. - 1994. - N 4).
Патронатна служба - це сукупність працівників державного
органу, які самостійно приймаються на посади членами Кабінету
Міністрів України, головами місцевих державних адміністрацій
згідно із штатним розписом і категорією, що відповідає посаді. Патронатна служба може складатися з помічника, радника,
керівника прес-служби або інших посад, передбачених штатним
розписом. Чисельність служби та її структура затверджуються керівником. (Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку перебування на державній службі працівників патронатної
служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих
державних адміністрацій" від 19 травня 1999 р. N 851 ( 851-99-п ).
Ранг (від нім. rang - ранг) - це звання, чин; розряд,
категорія. (Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1982).
Робота - це певні завдання та обов'язки, що виконані,
виконуються чи повинні бути виконані однією особою. (Державний класифікатор України. Класифікатор професій
( v0257217-95 ) (із змінами та доповненнями). - К.: Соцінформ,
2001).
Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який
на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та
знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних
професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній
галузі народного господарства (раніше - вища освіта). (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Спеціалізація (від лат. specialis - особливий) - це
конкретизація, деталізація фаху. Спеціалізація виявляється як
розподіл праці в будь-якій сфері діяльності (виробничої або
управлінської); поглиблення діяльності в будь-якому занятті
(наприклад: фах - "Менеджмент", спеціалізація - "Виробничий
менеджмент", "Фінансовий менеджмент", "Управління персоналом");
здобуття додаткових спеціальних знань та навичок у будь-якій
сфері. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Система управління персоналом - це формування цілей, функцій,
організаційної структури управління персоналом, вертикальних та
горизонтальних функціональних взаємозв'язків керівників та
фахівців у процесі обгрунтування, вироблення, прийняття та
реалізації управлінських рішень. (Регулирование трудовых отношений государственных служащих:
словарь-справочник / Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. -
М.: Финстатинформ, 2000).
Стандарт - це зразок, еталон, модель, що приймається за
початковий, вихідний для порівняння з іншими подібними об'єктами. (Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1982).
Трудова дисципліна - це форма суспільного зв'язку людей в
процесі виконання ними трудових функцій з обов'язковим підкоренням
учасників визначеному розпорядку. Трудова дисципліна вводить особу
у визначений стереотип поведінки, прийнятий та підтримуваний даним
колективом. (Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1982).
Функція (від лат. fanctio - виконання, здійснення) - це
діяльність, обов'язок, робота. (Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1982).
Фахівець - це людина, яка володіє фаховими (спеціальними)
знаннями та навичками в якій-небудь галузі (сфері) виробництва,
науки, техніки, мистецтва тощо та яка має фах (спеціальність). (Словарь иностранных слов. - М.: Русский язык, 1989).вгору